Suvestinė redakcija nuo 2019-07-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19570

 

HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ ĮGYVENDINIMO priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 3 d. Nr. D1-882

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ 65 punktu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas

 

Suderinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūros

2015 m. liepos 10 d. raštu

Nr. (29-2-2)APVA-947

Suderinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2015 m. liepos 21 d. raštu       Nr. 1D-6305

Suderinta

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. lapkričio 9 d. raštu Nr.((24.37)-5K-1522699)-6K-1508152

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-882

 

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“įgyvendinimo

PRIEMONĖS 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos įgyvendinimo priemonės “ 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (toliau – Veiksmų programa), 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – įgyvendinančioji institucija), atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2.  Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1.    2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2.    Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3.    2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos priedas);

2.4.    2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.5.    2014 –2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas).

3. Apraše vartojama sąvoka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Geografinė informacinė sistema (toliau – GIS APVA)aplinkos projektų monitoringo sistema, skirta automatizuoti projektų monitoringo procesą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-197, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04902

 

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 "Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“, Statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-197, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04902

 

5.  Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ministerija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6.  Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7.  Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regiono projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki  79 605 005,00 eurų (septyniasdešimt devynių milijonų šešių šimtų penkių tūkstančių penkių eurų) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-635, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12707

 

9.  ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymas regionams limitai:

9.1.    pagal Aprašą skiriamo finansavimo paskirstymas regionams:

Lentelė Nr. 1

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

Papildoma ES lėšų suma, Eur

Iš viso regionui, Eur

Alytaus

2 387 993,48

1 011 500,00

3 399 493,48

Kauno

13 396 114,54

1 757 800,00

15 153 914,54

Klaipėdos

6 202 808,65

1 810 500,00

8 013 308,65

Marijampolės

1 546 264,87

629 000,00

2 175 264,87

Panevėžio

3 493 981,15

1 530 000,00

5 023 981,15

Šiaulių

4 637 038,74

1 700 000,00

6 337 038,74

Tauragės

909 217,42

519 723,12

1 428 940,54

Telšių

3 018 407,13

1 926 994,97

4 945 402,10

Utenos

1 751 683,72

15 620,41

1 767 304,13

Vilniaus

23 476 694,18

7 883 662,62

31 360 356,80

Iš viso:

60 820 203,88

18 784 801,12

79 605 005,00

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-635, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12707

 

9.2.    priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet siekiama pasirašyti projektų sutartis, pagal regionus:

Lentelė Nr. 2

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2016–2020 m.

Alytaus

0

2 387 993,48

1 011 500,00

0

0

3 399 493,48

Kauno

0

1 3396 114,54

1 757 800,00

0

0

15 153 914,54

Klaipėdos

0

6 202 808,65

1 810 500,00

0

0

8 013 308,65

Marijampolės

0

1 546 264,87

629 000,00

0

0

2 175 264,87

Panevėžio

3 493 981,15

0,00

1 530 000,00

0

0

5 023 981,15

Šiaulių

4 637 038,74

0,00

1 700 000,00

0

0

6 337 038,74

Tauragės

0

909 217,42

519 723,12

0

0

1 428 940,54

Telšių

0

3 018 407,13

1 926 994,97

0

0

4 945 402,10

Utenos

0

1 751 683,72

15 620,41

0

0

1 767 304,13

Vilniaus

1 067 252,35

22 409 441,83

7 883 662,62

0

0

31 360 356,80

Iš viso regionams konkrečiais metais:

9 198 272,24

51 621 931,64

18 784 801,12

0

0

79 605 005,00

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-635, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12707

 

9.3.    priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurias kasmet siekiama pripažinti deklaruotinomis, pagal regionus:

Lentelė Nr. 3

Regiono pavadinimas:

ES lėšų suma, Eur

 

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021

m.

2022

m.

2023

m.

Iš viso konkrečiam regionui per

2016–2023 m.

Alytaus

169 974,67

849 873,37

1 359 797,39

1 019 848,04

0

0

0

3 399 493,48

 

Kauno

757 695,727

3 788 478,64

6 061 565,82

4 546 174,36

0

0

0

15 153 914,54

 

Klaipėdos

400 665,43

2 003 327,16

3 205 323,46

2 403 992,60

0

0

0

8 013 308,65

 

Marijampolės

108 763,24

543 816,22

870 105,95

652 579,46

0

0

0

2 175 264,87

 

Panevėžio

251 199,06

1 255 995,29

2 009 592,46

1 507 194,35

0

0

0

5 023 981,15

 

Šiaulių

316 851,94

1 584 259,69

2 534 815,50

1 901 111,62

0

0

0

6 337 038,74

 

Tauragės

71 447,03

357 235,14

571 576,22

428 682,16

0

0

0

1 428 940,54

 

Telšių

247 270,11

1 236 350,53

1 978 160,84

1 483 620,63

0

0

0

4 945 402,10

 

Utenos

88 365,21

441 826,03

706 921,65

530 191,24

0

0

0

1 767 304,13

 

Vilniaus

1 568 017,84

7 840 089,20

12 544 142,72

9 408 107,04

0

0

0

31 360 356,80

 

Iš viso regionams konkrečiais metais:

3 980 250,25

19 901 251,25

31 842 002,00

23 881 501,50

0

0

0

79 605 005,00

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-635, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12707

 

10.     Priemonės tikslas – miestuose per 20 000 gyventojų sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai.

11.     Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

11.1.  miestų paviršinių nuotekų tinklų ir kitos infrastruktūros, įskaitant infrastruktūrą, skirtą užtvindymo rizikos mažinimui, rekonstrukcija ir/ar nauja statyba;

11.2. miestų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija (įskaitant kadastrinius matavimus, duomenų skaitmenizavimą ir teisinę registraciją).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-197, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04902

 

12. Pagal Aprašo 11 punkte nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašus numatoma sudaryti 2016 m. II ketvirtį. Kiekvieno regiono projektų sąrašas turi būti sudarytas visam pagal Aprašą numatytam ES struktūrinių fondų lėšų regiono limitui iš karto.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-197, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04902

 

13.     Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką Aprašo 11 punkte nurodytoms veikloms.

 

II. SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

14.     Pagal Aprašą galimas pareiškėjas (toliau – pareiškėjas) – savivaldybės kontroliuojama įmonė – paviršinių nuotekų tvarkytojas, o partneris (toliau – partneris) - savivaldybės administracija.

15.     Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

16.     Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi užtikrinti pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą:

16.1projekto vadovas, kuris atsakingas už projekto stebėseną ir vykdymą, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų patirtį projektų valdyme;

16.2finansininkas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo buhalterinės apskaitos srityje patirtį;

16.3.  už projekto veiklų priežiūrą atsakingas asmuo turi turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį vandentvarkos srityje.

17.     Pareiškėjas ir partneris organizaciniu požiūriu turi būti pajėgus (-ūs) tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitikti jam (jiems) keliamus reikalavimus, išdėstytus Aprašo 1 priedo 5 punkte.

18.     Partnerio įtraukimo į projektą būtinumas turi būti pagrįstas paraiškoje. Prie paraiškos turi būti pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, kurioje nustatytos šalių prievolės ir atsakomybė.

 

III. SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

19.     Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

20. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2015 m. kovo 26 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-2.1 (4) ir 2016 m. kovo 24 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-13(15) ir skelbiamus 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt:

20.1. projektas turi atitikti vietovės, kurioje planuojama vykdyti numatytas veiklas, teritorijų planavimo dokumentuose numatytas paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones. Vertinama, ar projekto veiklos (išskyrus paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizaciją) atitinka vietovės, kurioje planuojama vykdyti numatytas veiklas, paviršinių nuotekų infrastruktūros specialiąjame plane ir/ar kituose teritorijų planavimo dokumentuose numatytas spręstinas problemas ir/ar paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones:

20.1.1. jei projektinio pasiūlymo teikimo metu pareiškėjas negali įrodyti, kad planuojamo projekto veiklos pilnai atitinka tos vietovės teritorijų planavimo dokumente/uose numatytas spręstinas problemas ir/ar paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones, kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateiktas savivaldybės tarybos pritarimas inicijuoti tos vietovės teritorijų planavimo dokumento/ų pakeitimą;

20.1.2. jei projekto paraiškos teikimo metu pareiškėjas negali įrodyti, kad planuojamo projekto veiklos pilnai atitinka tos vietovės teritorijų planavimo dokumente/uose numatytas spręstinas problemas ir/ar paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones, kartu su projekto paraiška įgyvendinančiajai instiutucijai turi būti pateiktas tos vietovės teritorijų planavimo dokumento/ų keitimo procesą įrodančius dokumentus;

20.1.3. jei pareiškėjas iki projekto paraiškos vertinimo pabaigos negali įrodyti, kad planuojamo projekto veiklos pilnai atitinka tos vietovės teritorijų planavimo dokumente/uose, numatytas spręstinas problemas ir/ar paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones,  projekto paraiška atmetama.

20.2projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu. Vertinama, ar projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-247, 2016-04-11, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08658

 

21.     Pagal šį Aprašą didelės apimties projektai, kaip jie apibrėžti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1303/2013 (OL 2013 L 347, p. 388) 2 skyriaus 100 straipsnyje, nefinansuojami.

22.     Pagal šį Aprašą teikiamų projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesių nuo projekto sutarties sudarymo dienos.

23.     Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 1 d.

24.     Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

25.     Projektu, atitinkamai pagal numatytą įgyvendinti veiklą, turi būti siekiama bent vieno Aprašo 25.1 ir 25.2 papunkčiuose nustatytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir/arba prisidedama prie Aprašo 25.3 papunktyje nustatyto nacionalinio rezultato rodiklio:

25.1.  lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (kodas – P.S.328), nurodytas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomi statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai;

25.2inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (kodas – P.N.028). Rodiklis P.N.028 nurodytas Priemonių įgyvendinimo plane, o skaičiavimo metodika - Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, 3.2 punkte. Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje patvirtinami inventorizavimo dokumentai (inventorizavimo aprašas, sutikrinimo žiniaraštis, ir kiti apskaitos registrai inventorizacijos rezultatams įforminti);

25.3.  be valymo išleistų paviršinių nuotekų kiekio sumažėjimas (R.N.029). Rodiklis R.N.029 nurodytas Priemonių įgyvendinimo plane, o skaičiavimo metodika - Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, 3.1 punkte. Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Aplinkos apsaugos agentūra oficialiai pateikia duomenis apie stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą per praėjusius kalendorinius metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-197, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04902

 

26. Aprašo 25.1-25.2 papunkčiuose nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių siekiama, vadovaujantis pateiktoje lentelėje Nr. 4 konkrečiam regionui nustatytomis tarpinėmis ir galutinėmis stebėsenos rodiklių reikšmėmis. Turi būti pasiekta ne mažesnė reikšmė, nei nurodyta pateiktoje lentelėje. Rodikliai, nustatyti Aprašo 25.1 ir 25.2 papunkčiuose, turi būti nurodyti paraiškoje. Juos projekto vykdytojas apskaičiuoja taip, kaip nurodyta Veiksmų programos Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše.

Lentelė Nr. 4

Regionas

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (P.S.328), ha

Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (P.N.028), proc.

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Papildoma reikšmė regionui prie galutinės reikšmės 2023 m. pab. dėl papildomo finansavimo, ne mažiau kaip

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Papildoma reikšmė projektui prie galutinės reikšmės 2023 m. pab. dėl papildomo finansavimo, ne mažiau kaip

Alytaus

59

165

49

5

20

6,0

Kauno

331

925

107

5

20

0,0

Klaipėdos

153

428

97

5

20

0,0

Marijampolės

38

107

31

5

20

5,8

Panevėžio

86

241

73

5

20

0,0

Šiaulių

115

320

86

5

20

0,0

Tauragės

22

63

23

5

20

7,3

Telšių

74

209

81

5

20

7,8

Utenos

43

121

0

5

20

0,2

Vilniaus

579

1621

408

5

20

5,0

Iš viso:

1500

4200

955

5

20

5,3

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-197, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04902

Nr. D1-635, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12707

 

27. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

27.1.  pareiškėjas, planuojantis vamzdynų kapitalinį ir/ar paprastą remontą, ir/ar rekonstrukciją, iki projektinio pasiūlymo pateikimo turi būti atlikęs vamzdynų diagnostiką ir turėti diagnostikos išvadą, pagrindžiančią darbų poreikį ir apimtis;

27.2. pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs bent vieną rangos darbų viešąjį pirkimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-582, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-08-31, i. k. 2016-22999

 

27.3.  pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti atlikęs poveikio aplinkai vertinimą arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimą. Taikoma, jei planuojama ūkinė veikla – paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, skirti paviršinėms nuotekoms, surenkamoms kanalizacijos tinklais iš 50 ha ir didesnės teritorijos (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.3.2. papunktis);

27.4. pareiškėjas (partneris) iki paraiškos pateikimo turi įregistruoti statinį ir (ar) žemę, kurioje įgyvendinant projektą bus vykdomi rekonstrukcijos ir/ar statybos darbai, Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti numatytas projekto veiklas (netaikoma Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai veiklai). Tais atvejais, kai, įgyvendinant projektą planuojami rekonstruoti paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai nėra registruoti Nekilnojamojo turto registre – duomenis iš buhalterinės apskaitos dokumentų ar ekspertinio vertinimo išvadą apie inžinerinių tinklų ar kitų statinių egzistavimą ir būklę.

Papildyta punktu:

Nr. D1-197, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04902

 

28.     Rekomenduojama darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus atlikti vadovaujantis tipiniais pirkimų dokumentų šablonais, patalpintais tinklalapyje www.apva.lt.

29.     Projekte neturi būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Siekiant skatinti nediskriminavimo dėl negalios principo įgyvendinimą, projekto vykdytojas įgyvendindamas Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą veiklą, turi vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.

30.     Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

31.     Projekto metu įgyvendinamomis veiklomis bus tiesiogiai prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo.

32.     Pagal šį Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL, 2010 C 83, p.47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL, 2013 L 352, p. 1) nuostatas,  neteikiama.

33.     Projekte numatytos veiklos turi būti įgyvendinamos mieste, kuriame 20 000 ir daugiau gyventojų (vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis).

34.     Paraiškoje gali būti numatyti didesni siektini projekto stebėsenos rodikliai negu patvirtinta regiono projektų sąraše, tačiau projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti lėšų dydis negali viršyti regiono projektų sąraše numatytų sumų.

 

IV. SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

35.     Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtos svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

36.     Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 procentus visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

37.     Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

38.     Netinkamos finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ir tinkamos išlaidos, kurių nepadengia projekto finansavimas, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio lėšų.

39. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

                                                                                                                      Lentelė Nr. 5

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

 

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Tinkama finansuoti:

1) žemės sklypo kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos išlaidos;

2) sklypo formavimo išlaidos.

 

2.

Nekilnojamasis turtas

Tinkamos finansuoti:

1) paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacijos, duomenų skaitmeninimo, geografinių informacinių sistemų diegimo, geodezinių ir kadastrinių matavimų, teisinės registracijos išlaidos.

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti:

1) paviršinių nuotekų tvarkymui ir užtvindymo paviršinėmis nuotekomis rizikos mažinimui skirtų inžinerinių komunikacijų, įrenginių ir jiems priklausančios infrastruktūros, patalpų, skirtų paviršinių nuotekų valymo įrenginiams valdyti ir prižiūrėti, ir statinių nauja statyba, rekonstrukcija, paprastas ar kapitalinis remontas, įskaitant šių veiklų vykdymui reikalingų medžiagų, priemonių įsigijimą bei įrangos, įrenginių, kito turto nuomos išlaidas;

2) dangų atstatymo išlaidos (finansuojama tik ta dalis, kuri buvo pažeista dėl projekto vykdymo ir turi būti atstatyta iki neblogesnės būklės; Jei klojama kitokia nei buvo danga ir dėl to padidėja sąnaudos, finansuojama tik ta sąnaudų dalis, kuri būtina atstatyti dangą iki neblogesnės būklės);

3) esamų inžinerinių tinklų atstatymo ir perkėlimo darbų išlaidos (kai inžineriniai tinklai trukdo paviršinių nuotekų tinklų plėtrai);

4) griovimo darbų, tiesiogiai susijusių su projekto veiklomis, kai objektas trukdo naujų veiklų įgyvendinimui ar būtina užtikrinti atstumo tarp pastatų ar apsaugos zonos reikalavimus, išlaidos, kurios yra pagrįstos (pridėtos schemos; pateiktas pagrindimas, kad be šių išlaidų neįmanoma įgyvendinti Apraše nurodytų remiamų veiklų);

5) statinio statybos techninės priežiūros išlaidos;

6) projektinių pasiūlymų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statinio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidos (tinkama finansuoti, kai visos išlaidos kartu neviršija 5 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos);

7) geodezinių ir kadastrinių matavimų, teisinės registracijos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis, išlaidos;

8) vamzdynų diagnostikos išlaidos;

9) išlaidos, susijusios su atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo išvadoje, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, ar sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, numatytų priemonių reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti įgyvendinimu;

10) inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, statybinių tyrimų, archeologinių tyrimų, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų, higienos tyrimų išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;

11) dokumentų, reikalingų statybos leidimui  ir statybos užbaigimą patvirtinantiems dokumentams gauti, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 10 priede, parengimo išlaidos;

12) statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo išlaidos;

13) statybvietės įrengimui ir eksploatacijai pagal statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus reikalingų paslaugų, darbų, prekių, medžiagų įsigijimo ir įrangos, įrenginių, kito turto nuomos išlaidos.

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti:

1) matavimo, technologinės, programinės įrangos, susijusios su taršos monitoringo sistema, įsigijimo ir įrengimo išlaidos;

2) specializuotų mašinų ar kitos technikos (ne daugiau nei 1 vnt.) skirtos paviršinių nuotekų sistemų priežiūrai, įsigijimo išlaidos;

3) programinės įrangos, t. y. geografinės informacinės sistemos įsigijimo ir įdiegimo išlaidos (įskaitant programinės įrangos ir duomenų bazių kūrimo išlaidas) (Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai veiklai.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkama finansuoti:

1) investicinio projekto rengimo išlaidos;

2) poveikio aplinkai vertinimo arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išlaidos;

3) pirkimo dokumentų parengimo išlaidos.

 

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių VII skyriaus 37 skirsnį.

 

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkama finansuoti.

Projekto administravimo paslaugų išlaidos, apmokamos vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedo nuostatomis, jeigu visos administravimo paslaugos perkamos iš tiekėjo, išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais bei neviršyti fiksuotos normos dydžių, nurodytų Projektų taisyklių 10 priede. Kitu atveju, kai už projekto administravimą atsakingas pats projekto vykdytojas ar partneris, t. y. nėra sudaroma administravimo paslaugų sutartis, taikoma fiksuotoji norma pagal Projektų taisyklių 10 priedo 4 punktą ir gali būti apmokama supaprastintai.

 

Pastaba: Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios skelbiamos adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-197, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04902

Nr. D1-635, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12707

Nr. D1-444, 2019-07-29, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12490

 

391. Išlaidos, nenurodytos Aprašo 39 punkte išdėstytose tinkamų finansuoti išlaidų kategorijose, yra netinkamos finansuoti.

Papildyta punktu:

Nr. D1-444, 2019-07-29, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12490

 

40.     Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

 

V. SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

41.     Galimi projektinių pasiūlymų teikėjai, savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos), regiono plėtros tarybai raštu pateikia projektinius pasiūlymus dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas) ir paskelbtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kvietimo juos pateikti. Kartu su projektiniu pasiūlymu dėl Aprašo 11.1 punkte nurodytos veiklos turi būti pateikta:

41.1.  investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (metodika skelbiama svetainėje www.ppplietuva.lt);

41.2.  sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė (skaičiuoklė), parengta pagal metodikos, patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu (protokolas Nr. 35) „Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika“ (metodikos skelbiamos svetainėje www.ppplietuva.lt), 29, 30 ir 31 punktus. Jei naujo nematerialiojo turto įsigijimo vertė viršija 300 000 Eur - papildomai ir pagal 32 punktą.

42.     Projektiniai pasiūlymai vertinami, regiono projektų sąrašai sudaromi ir pareiškėjai apie priimtus sprendimus informuojami vadovaujantis Projektų taisyklių 7 skirsnyje nustatytais reikalavimais ir regionų projektų atrankos tvarkos aprašo II skirsnyje nustatyta tvarka. Regiono plėtros taryba, regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl regionų projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

43.     Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/planuojami valstybės (regionų) projektai prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

44.     Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 47 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) įgyvendinančiajai institucijai, o, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

45.     Pareiškėjas per 14 dienų nuo siūlymo teikti paraiškas dėl regiono projekto įgyvendinimo gavimo dienos įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti informaciją apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus per DMS užpildydamas pirkimų planą pagal SFMIS formą.

46.     Jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

47.     Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

47.1 partnerio deklaraciją, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

47.2 jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją (jei projekte yra partneris);

47.3.  įvykusių viešųjų pirkimų ataskaitą ir pabaigtų rangos darbų ir techninės priežiūros viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus;

47.4.  patvirtinimą apie pareiškėjo galimybes apmokėti numatytą projekto išlaidų dalį (savivaldybės tarybos sprendimas, sprendimas dėl paskolos suteikimo, garantinis banko raštas ar kitas dokumentas);

47.5.  pareiškėjo ir (arba) partnerio įsipareigojimą (juridinio asmens valdymo organo, turinčio kompetenciją priimti atitinkamą sprendimą) padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas;

47.6.  projekto vadovo, finansininko ir už projekto veiklų vykdymo priežiūrą atsakingo asmens gyvenimo aprašymus, kuriuose būtų nurodyta darbuotojų išsilavinimas ir patirtis projektų valdyme, ir tai įrodančių dokumentų kopijas;

47.7 institucijos, atsakingos už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, išvados dėl poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo kopiją, jei planuojama ūkinė veikla susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

47.8.  atsakingos institucijos sprendimo, ar planuojama ūkinė veikla leistina, kopiją (jei taikoma);

47.9.  atsakingos institucijos atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo kopiją, jei projekte numatyta veikla atitinka Aprašo 27.3 papunktyje nurodytą veiklos rūšį;

47.10savivaldybės tarybos sprendimo kopiją, kad pareiškėjas yra regioninis viešasis geriamojo vandens tiekėjas, viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, atitinkantis paramos skyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir kuriam pavesta vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą tos savivaldybės teritorijoje;

47.11. Neteko galios nuo 2016-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-582, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-08-31, i. k. 2016-22999

 

47.12. Neteko galios nuo 2016-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-582, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-08-31, i. k. 2016-22999

 

47.13. registracijos išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, įrodantį pareiškėjo (partnerio) teises į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcijos ir/ar statybos darbai. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti numatytas projekto veiklas (netaikoma Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai veiklai). Tais atvejais, kai, įgyvendinant projektą planuojama rekonstruoti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nėra registruota Nekilnojamojo turto registre – duomenis iš buhalterinės apskaitos dokumentų ar ekspertinio vertinimo išvadą apie inžinerinių tinklų ar kitų statinių egzistavimą ir būklę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-197, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04902

 

47.14.  Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

48. Visi Aprašo 47 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS. Informacija, apie planuojamus pagal projektą tiesti naujus ir (ar) rekonstruoti paviršinių nuotekų surinkimo tinklus, statyti naujus ir (ar) rekonstruoti paviršinių nuotekų valymo įrenginius turi būti suvesta į GIS APVA. Jei nėra galimybės (dėl techninių ir programinių gedimų, nepriklausančių nuo projekto vykdytojo) suvesti informaciją į GIS APVA, turi būti pateiktas žemėlapis, kuriame pavaizduotos pagal projektą planuojamų tiesti naujų ir (ar) rekonstruoti paviršinių nuotekų surinkimo tinklų, planuojamų statyti naujų ir (ar) rekonstruoti paviršinių nuotekų valymo įrenginių vietos. Žemėlapis turi būti pateiktas su įskaitomais gatvių pavadinimais ir tik toms gyvenamosioms vietovėms, kuriose bus vykdomos projekto veiklos. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laiku laikomi paskutinio pateikto priedo pateikimo data ir laikas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-197, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04902

 

49. Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo siūlymo teikti paraiškas dėl regiono projekto įgyvendinimo. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regiono projektų sąraše. Pareiškėjui praleidus regionų projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima įgyvendinančioji institucija, taip kaip numatyta Projektų taisyklių 95 punkte. Šį sprendimą įgyvendinančioji institucija suderina su Ministerija. Tais atvejais, kai pareiškėjas pagrindžia, kad planuojamos įgyvendinti veiklos tiesiogiai susijusios su kitomis planuojamomis ir/ar įgyvendinamomis veiklomis toje pačioje teritorijoje ir tai tiesiogiai įtakoja paraiškos pateikimo terminą, paraiškos pateikimo terminas gali būti pratęsiamas, tačiau bendras paraiškos pateikimo terminas negali viršyti 12 mėnesių.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-582, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-08-31, i. k. 2016-22999

 

50.     Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regiono projektų sąrašą.

51.     Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

52.     Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

53.     Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

54.     Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS.

55.     Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų šiame Apraše ir Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

56.     Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

57.     Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

58.     Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu pateikia šį sprendimą pareiškėjui.

59.     Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

60.     Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą.

61.     Projekto sutarties originalai gali būti rengiami ir teikiami pasirašyti kaip popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

 

VI. SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

62. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 4 priede, Projektų taisyklėse ir Apraše nustatytus reikalavimus.

Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka visoms pagal Aprašą remiamos veikloms, nustatytoms Aprašo 11 punkte.

Projekto įgyvendinimo metu sutaupytos lėšos Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka gali būti naudojamos visoms pagal Aprašą remiamos veikloms, nustatytoms Aprašo 11 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-635, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12707

 

63.  Dokumentai pirkimų priežiūrai atlikti turi būti teikiami ir derinami atsižvelgiant į Projektų viešųjų pirkimų patikros tvarkos aprašą pareiškėjams ir projektų vykdytojams, patvirtintą 2014 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-190 „Dėl Procedūrų vadovo patvirtinimo“, skelbiamą įgyvendinančios institucijos svetainėje www.apva.lt.

64.       Išlaidų pagrindimo dokumentai, teikiami su mokėjimo prašymais, turi būti rengiami atsižvelgiant į Mokėjimo prašymų teikimo aprašą, patvirtintą 2014 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-190 „Dėl Procedūrų vadovo patvirtinimo“, skelbiamą įgyvendinančios institucijos svetainėje www.apva.lt.

65.  Informavimo apie projektą reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 37 skirsnyje. Viešinant projekto veiklas, vadovautis nediskriminuojančio viešinimo principais: viešinimo veiklos neturi diegti ir skleisti lyčių ir amžiaus grupių stereotipų, turi užtikrinti, kad jis būtų prieinamas įvairioms grupėms.

66.  Investicijų tęstinumas turi būti užtikrintas 5 metus po projekto finansavimo pabaigos Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII. SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

67.     Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

68.     Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_______________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5

prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie

klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-V-007

„Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymasprojektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regionų plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regionų projektų sąrašą.)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.1.1 konkretų uždavinį „Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius“ ir siekiamą rezultatą“.   

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos  sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų šio Aprašo 11 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.  

Projektas turi atitikti kitą su projekto veiklomis susijusį šio Aprašo 33 punkte nustatytą reikalavimą.

 

 

2. Projektas atitinka  strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą.)

Projektas turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus t.y. strateginio planavimo dokumentus, nurodytus šio Aprašo 20.1. ir 20.2 papunkčiuose.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklio (-ių), nurodyto (-ų) šio Aprašo 25 punkte. Konkrečiam regionui nurodytos tarpinės ir galutinės stebėsenos rodiklių reikšmės nurodytos Aprašo 26 punkte.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data. (vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

-     yra specifiniai – parodo projekto esmę ir charakteristikas;

 

-     išmatuojami – kiekybiškai išreikšti ir matuojami;

 

-     pasiekiami – realūs;

 

-     susieti – tapatūs vykdomoms projekto veikloms;

 

iškelti laiku – aiški pradžios ir pabaigos data).

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.)

Vertinama ar kartu su projekto paraiška pateiktas Poveikio aplinkai vertinimas arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimas, jei projekte numatyta vykdyti ūkinė veikla „paviršinių nuotekų valymo įrenginiai skirti paviršinėms nuotekoms, surenkamoms kanalizacijų tinklais iš 50 ha ir didesnės teritorijos.“

 

Vertinama ar kartu su projekto paraiška pateiktos Išvados dėl poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, jei planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka.

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Vertinama, ar informavimas apie projektą bus vykdomas atsižvelgiant į reikalavimus nustatytus šio Aprašo 65 punkte

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Vertinama kaip projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Vertinama, ar yra numatoma projekto veiklas įgyvendinti vadovaujantis Aprašo 29 punkte nurodytais reikalavimais – STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai; arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų; arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo).

 

4.5.1–4.5.2 papunkčiai netaikomi.

 

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi šio Aprašo 32 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

 

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas šio Aprašo 14 ir 15 punktuose.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Tikrinama ar pateikta savivaldybės tarybos sprendimo kopija, kad pareiškėjas yra paskirtas viešuoju paviršinių nuotekų tvarkytoju savivaldybės teritorijoje ir jam pavesta vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą joje;

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų , 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui.)

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Vertinama, ar pareiškėjas ir partneris (-iai) užtikrina būtinus gebėjimus administruoti projektą – suformuoja komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

(Šį vertinimo aspektą vertina įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu.)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 27 punkte.

 

 

Ministerija įvertinimas (jei taikoma)

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

 

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo šio Aprašo 36 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Reikalavimas netinkamoms finansuoti išlaidoms nustatytas šio Aprašo 39 punkte.

Tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nustatytos Aprašo 39 punkte.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Investicijų tęstinumo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 27 skirsnyje.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą, vadovaudamasis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, ir Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu protokolas Nr. 35.

 

Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės  bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė/ terminas ir vieta turi atitikti šio Aprašo 22 ir 24 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos.

Projektui taikoma fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 39 punkte.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 1 000 000 eurų.)

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 24 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.)

 

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildant lentelę SFMIS, jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“, ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų.  Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma.)

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.)

 

 

 

____________________________________                                     ______________________          ___________________________

 

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-197, 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04902

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-247, 2016-04-11, paskelbta TAR 2016-04-11, i. k. 2016-08658

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-582, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-08-31, i. k. 2016-22999

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-635, 2017-07-27, paskelbta TAR 2017-07-27, i. k. 2017-12707

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-444, 2019-07-29, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12490

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.