Suvestinė redakcija nuo 2022-07-22

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07652

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANT 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMĄ IR RENGIANTIS ĮGYVENDINTI 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMĄ

 

2014 m. birželio 4 d. Nr. 528
Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

Vadovaudamasi 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006, su visais pakeitimais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1300/2013 dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, ir siekdama užtikrinti sėkmingą Lietuvos Respublikos pasirengimą panaudoti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

Nr. 509, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10889

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

1. Patvirtinti pridedamas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisykles (toliau – Taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

2. Pavesti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai atlikti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 6397), su visais pakeitimais (toliau – veiksmų programa), vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir mokėjimo institucijų funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

Nr. 509, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10889

 

3. Nustatyti, kad:

3.1. kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnyje, vadovaujančiosios institucijos funkcijas, susijusias su reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnyje numatytų vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimu, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe pavedama atlikti šioms tarpinėms institucijoms:

3.1.1. ministerijoms, pagal kompetenciją atsakingoms už iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai): Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

3.1.2. įgyvendinančiosioms institucijoms:

3.1.2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, Europos socialinio fondo agentūrai, viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai, viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai, o po pastarosios reorganizavimo – viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai (toliau – VšĮ Inovacijų agentūra);

Punkto pakeitimai:

Nr. 326, 2018-04-04, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05744

Nr. 316, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06746

 

3.1.2.2. uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“, Lietuvos mokslo tarybai, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, VšĮ Inovacijų agentūrai, kai veiksmų programos prioritetų priemonės įgyvendinamos visuotinių dotacijų būdu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 316, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06746

 

3.1.2.3. uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“, uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai, kai veiksmų programos prioritetų priemonės įgyvendinamos grąžinamųjų subsidijų būdu;

3.1.3. regionų plėtros taryboms;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 83, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02688

 

3.1.4. Neteko galios nuo 2022-07-22

Punkto naikinimas:

Nr. 767, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-21, i. k. 2022-15925

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 83, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02688

 

3.2. metodinės pagalbos centrų funkcijas atlieka Informacinės visuomenės plėtros komitetas, viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Europos socialinio fondo agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 772, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15672

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

Nr. 754, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19942

 

4. Nustatyti, kad šio nutarimo 2 ir 3 punktuose nurodytos institucijos atlieka joms pavestas funkcijas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kuriai Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. XII-592 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ 1 straipsnio papildymo“ pavesta atlikti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams auditą ir veiksmų programos audito institucijos funkcijas, atlikus 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams auditą ir nustačius jų atitiktį minėtiems kriterijams ir Europos Komisijai patvirtinus veiksmų programą.

41. Šio nutarimo 2 ir 3 punktuose nurodytos institucijos, iki bus įgyvendinta 4 punkte nurodyta sąlyga, savo rizika gali pradėti atlikti joms pavestas funkcijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 998 „Dėl 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos fondų lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų atrankos laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1166, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14876

 

5. Neteko galios nuo 2016-05-17

Punkto naikinimas:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

6. Neteko galios nuo 2016-05-17

Punkto naikinimas:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

7. Neteko galios nuo 2016-05-17

Punkto naikinimas:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

8. Taisyklėse nustatytos institucijų funkcijos, susijusios su pasirengimu įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, vykdomos iki 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos patvirtinimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 83, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02688

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Algirdas Butkevičius

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius

 


 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528

 

 

 

ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANT 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMĄ IR RENGIANTIS ĮGYVENDINTI 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMĄ, TAISYKLĖS

 

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, patvirtintą 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 6397), su visais pakeitimais (toliau – veiksmų programa), ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, atsakomybė, funkcijos ir teisės. Atsakomybės paskirstymas tarp institucijų, atsakingų už veiksmų programos įgyvendinimą, nustatytas Taisyklių priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

Nr. 509, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10889

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (toliau – SFMIS2014) – Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos dalis, skirta rinkti ir saugoti statistiniams ir finansiniams duomenims, reikalingiems 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti pagal veiksmų programą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų nacionalinių lėšų panaudojimui stebėti ir valdyti.

2.2. Audito institucija – institucija, atsakinga už 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, Europos Komisijai deklaruotų išlaidų ir sąskaitų audito ir valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams audito atlikimą pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

Nr. 509, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10889

 

2.21. Bandomoji iniciatyva – eksperimentinis projektas, skirtas naujam finansavimo modeliui sukurti ir jo naudingumui bei galimybėms išbandyti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

2.3. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektas (toliau – vietos plėtros projektas) – iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas ir pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 32–35 straipsniuose nurodytą bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą įgyvendinamas projektas.

2.4. Dotacija – įgyvendinančiosios institucijos tik iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtos finansavimo lėšos visuotinės dotacijos priemonės projekto vykdytojui (dotacijos gavėjui).

2.5. Dotacijos sutartis – iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis, kuria patvirtinamas dotacijos skyrimas ir nurodomos jos naudojimo sąlygos.

2.6. Europos investicijų banko paskola – Europos investicijų banko pareiškėjams ir (ar) projektų vykdytojams skolinamos lėšos, skirtos naudoti kaip iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, įgyvendinamų pagal veiksmų programą, nacionalinės lėšos.

2.7. Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema – valstybės informacinė sistema, skirta rinkti ir saugoti statistiniams ir finansiniams duomenims, reikalingiems Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui, patvirtintam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 „Dėl Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo“, įgyvendinti, 2004–2006 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšoms panaudoti, 2007–2013 metų iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programas, 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti pagal veiksmų programą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų nacionalinių lėšų panaudojimui stebėti ir valdyti.

2.8. Europos Sąjungos struktūriniai fondai – Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas, įskaitant „Jaunimo užimtumo iniciatyvą“, ir Sanglaudos fondas.

2.9. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinė priemonė (toliau – finansinė priemonė) – veiksmų programoje nustatytiems tikslams siekti skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojama priemonė, įgyvendinama teikiant paskolas, garantijas, investicijas į nuosavą kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą arba kitokias rizikos pasidalijimo priemones. Paskola, garantija, investicija į nuosavą kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą, rizikos pasidalijimo priemonė apibrėžtos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 2 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

2.10. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės priemonės galutinis naudos gavėjas – reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 12 punkte apibrėžtas juridinis arba fizinis asmuo, kuriam teikiamas finansavimas iš finansinės priemonės lėšų.

2.11. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės priemonės valdytojas – juridinis asmuo, Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka atrinktas konkrečiai finansinei priemonei įgyvendinti.

2.12. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – Lietuvai skiriamos Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, įskaitant „Jaunimo užimtumo iniciatyvą“, ir Sanglaudos fondo lėšos veiksmų programai įgyvendinti.

2.13. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimas – veiksmų programos vertinimas, kuriuo siekiama pagerinti jos kokybę ir įgyvendinimą, taip pat nustatyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį.

2.14. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planas – Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintas dokumentas, kuriuo nustatomi Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo Lietuvoje 2014–2020 metais vertinimo tikslai ir uždaviniai, suplanuotos priemonės ir finansiniai ištekliai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

2.15. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistema (toliau – valdymo ir kontrolės sistema) – vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, tarpinių ir audito institucijų pagal kompetenciją atliekamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės funkcijų ir procedūrų visuma, užtikrinanti Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatų ir principų laikymąsi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

2.16. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainė – interneto svetainė aktualiai informacijai apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus skelbti.

2.17. Finansavimo sutartisvadovaujančiosios institucijos, pagal kompetenciją už iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius atsakingos (-ų) ministerijos (-ų) (toliau – ministerija), kuriai (-ioms) Taisyklėse priskirta atsakomybė ir funkcijos administruoti veiksmų programos dalį, įgyvendinamą naudojant finansines priemones, sutartis su fondų fondo valdytoju arba finansinės priemonės valdytoju (jeigu fondų fondas nėra steigiamas) dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto, skirto finansinei (-ėms) priemonei (-ėms) įgyvendinti, įgyvendinimo ir finansavimo tvarkos.

2.18. Fondų fondas – reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 27 punkte apibrėžtas fondas, skirtas kelioms finansinėms priemonėms įgyvendinti.

2.19. Fondų fondo valdytojas – juridinis asmuo, valdantis fondų fondą. Jeigu finansinės priemonės įgyvendinamos per fondų fondą, fondų fondo valdytojas laikomas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto vykdytoju.

2.20. Įgyvendinančioji institucija – tarpinė institucija, atliekanti Taisyklių 9 punkte nustatytas funkcijas.

2.21. Informacinė Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistema (toliau – SFC2014) – vadovaujantis 2014 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 184/2014, kuriuo, remiantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatomos valstybių narių ir Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis sistemos nuostatos ir sąlygos ir, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų, patvirtinama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkančios paramos iš Europos regioninės plėtros fondo intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūra, Europos Komisijos įdiegta kompiuterinė veiksmų programos duomenų mainų sistema.

2.211. Informacinė Europos Sąjungos 2021–2027 metų fondų valdymo sistema (toliau – SFC2021) – vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 69 straipsnio 9 dalies nuostatomis, Europos Komisijos įdiegta elektroninio keitimosi duomenimis sistema.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

 

2.22. Informavimo ir komunikacijos grupė – finansų ministro įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė Europos Sąjungos struktūrinių fondų komunikacijos ir informavimo apie juos veikloms koordinuoti.

2.23. Institucijos vidaus sistema – valdymo ir kontrolės sistemos sudedamoji dalis, apimanti institucijos, atsakingos už veiksmų programos prioriteto ir (ar) priemonės įgyvendinimą, išteklius, taisykles ir procedūras, kurias taiko ši institucija, kad užtikrintų veiksmingą jai pavestų funkcijų ir užduočių atlikimą.

2.24. Integruota teritorijos vystymo programa – dokumentas, kuriame pateikiama tikslinės (-ių) teritorijos (-ų) ir su ja (jomis) susietų teritorijų, kuriose naudojamos integruotos teritorinės investicijos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 36 straipsnį, situacijos analizė, vystymo tikslai ir uždaviniai, nurodomos priemonės, kurių įgyvendinimą numatoma finansuoti tik iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų arba ir nacionalinių lėšų, veiksmų planas ir planuojami pasiekti rezultatai.

2.25. Investicinis prioritetas – pirmenybinė reikmė, į kurią planuojama investuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, siekiant prisidėti prie teminių tikslų, numatytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnyje.

2.26. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas didelės apimties projektas (toliau – didelės apimties projektas) – iš Europos regioninės plėtros ir (arba) Sanglaudos fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas, kurį įgyvendinant vykdomi darbai, veiksmai arba teikiamos paslaugos, skirti nedalomai ekonominei arba techninei užduočiai, kurios tikslai aiškiai nustatyti, atlikti, kai bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma yra didesnė nei 50 mln. eurų, arba projektas, kuris prisideda prie teminio tikslo skatinti darnųjį transportą (angl. sustainable transport) ir šalinti pagrindinių tinklų infrastruktūros kliūtis ir kurio bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma yra didesnė nei 75 mln. eurų. Finansines priemones apimantys projektai didelės apimties projektais nelaikomi.

2.27. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas (toliau – projektas) – vadovaujančiosios arba tarpinės institucijos atrinktas projektas, prisidedantis prie veiksmų programos tikslų įgyvendinimo. Įgyvendinant finansinę (-es) priemonę (-es), projektas apima finansinei (-ėms) priemonei (-ėms) skirtą finansavimą ir paskesnį pagal šias finansines priemones teikiamą finansavimą, numatytą finansavimo sutartyje.

2.28. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas regiono projektas (toliau – regiono projektas) – vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir regiono plėtros planu planuojamas ir regiono plėtros tarybos atrinktas projektas, skirtas savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti.

2.29. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas valstybės projektas (toliau – valstybės projektas) – vadovaujantis strateginio planavimo dokumentais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais planuojamas ir ministerijos atrinktas projektas, skirtas valstybės institucijos (-ų) kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

 

2.30. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis (toliau – projekto sutartis) – ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos arba tik įgyvendinančiosios institucijos su pareiškėju pasirašomas dokumentas dėl skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavų lėšų naudojimo sąlygų.

2.31. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto tinkamos finansuoti išlaidos – projekto išlaidos (arba jų dalis), kurios atitinka projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimus nustatančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatas, tam tikrame projektų finansavimo sąlygų apraše ir (ar) kituose teisės aktuose išdėstytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus ir kurių atitiktis šiems reikalavimams yra pripažinta įgyvendinančiosios institucijos (kai įgyvendinamos finansinės priemonės, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

 

2.32. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto vykdytojas (toliau – projekto vykdytojas) – viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė, taip pat fizinis asmuo, atsakingi už projektų inicijavimą arba inicijavimą ir įgyvendinimą, ir, kai teikiama valstybės pagalba, – subjektas, kuris gauna šią pagalbą, išskyrus atvejus, kai valstybės pagalbos vienam ūkio subjektui suma nesiekia 200 000 eurų ir veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės įgyvendinimo plane finansavimą teikiantis subjektas nurodomas atsakingas už projektų inicijavimą arba inicijavimą ir įgyvendinimą. Įgyvendinant finansines priemones projekto vykdytoju laikomas fondų fondo valdytojas arba, jeigu fondų fondas nesteigiamas, finansinės priemonės valdytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

2.33. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašas dokumentas, kuriame nustatomos projektų finansavimo sąlygos ir pateikiami metodiniai nurodymai projektų vertintojams ir kuriuo vadovaujantis atliekamas tų projektų vertinimas pagal kiekvieną veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę ar jungtinę priemonę.

2.34. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų konkursas – pagal įgyvendinančiosios institucijos paskelbtą kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus gautų projektų atranka, kurios metu sprendimai dėl projektų finansavimo priimami atsižvelgiant į projektams skirtus balus. Ši atranka atliekama pasibaigus paraiškų teikimo terminui, vadovaujantis atitinkamu projektų finansavimo sąlygų aprašu.

2.35. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų nacionalinės lėšos (toliau – nacionalinės lėšos) – projektų lėšos, kurias gali sudaryti nacionalinės viešosios lėšos (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų lėšos, kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ir kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, išskyrus perkančiąsias įmones, veikiančias vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, lėšos) ir privačios lėšos (juridinių ir fizinių asmenų lėšos, skiriamos projektams finansuoti, išskyrus lėšas, kurios laikomos nacionalinėmis viešosiomis lėšomis).

2.36. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašas (toliau – regionų projektų atrankos tvarkos aprašas) – dokumentas, kuriuo nustatoma regionų projektų atrankos, siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašo sudarymo ir keitimo tvarka.

2.37. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašas (toliau – valstybės projektų atrankos tvarkos aprašas) – dokumentas, kuriuo nustatoma valstybės projektų atrankos, siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašo sudarymo ir keitimo tvarka.

2.371. „Jaunimo užimtumo iniciatyva“ – 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006, 16 straipsnyje nurodytiems tikslams įgyvendinti skirta priemonė, iš kurios lėšų, apimančių Europos Komisijos specialius asignavimus ir šiai priemonei bendrai finansuoti skiriamą Europos socialinio fondo lėšų dalį, remiama kova su jaunimo nedarbu.

Papildyta punktu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10889

 

2.38. Jungtinė priemonė – veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė, finansuojama iš kelių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų arba iš vieno Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšų, bet skirtingų asignavimų valdytojų, arba vieno asignavimų valdytojo, bet pagal skirtingas veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemones, kurios negali būti sujungtos į vieną priemonę, nes priklauso skirtingiems investiciniams prioritetams.

2.39. Neteko galios nuo 2020-05-23

Punkto naikinimas:

Nr. 509, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10889

 

2.40. Komunikacijos strategija – Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintas dokumentas, kuriame nurodyti pagrindiniai 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų komunikacijos tikslai, pagrindinės tikslinės grupės, už komunikacijos ir informavimo priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos, planuojami pasiekti rodikliai, kasmet atnaujinami duomenys apie vykdytiną veiklą ir kita informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

2.41. Kryžminis finansavimas – projektui įgyvendinti būtinų veiklų, priskiriamų prie vieno iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – Europos regioninės plėtros fondo arba Europos socialinio fondo – finansuojamų sričių, finansavimas kito Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšomis pagal tam fondui taikomas taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

2.42. Kvietimas teikti paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – kvietimas teikti paraiškas) – įgyvendinančiosios institucijos siūlymas projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytomis sąlygomis teikti paraiškas finansuoti projektus.

2.43. Metinis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planas – dokumentas, kuriame numatomi tam tikrų metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimai ir vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonės, už vertinimų ir vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos, vertinimų tikslai ir rezultatai, vertinimų ir vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonių įgyvendinimo terminai ir jiems įgyvendinti numatytos lėšos, kita reikalinga informacija.

2.44. Metinis komunikacijos planas – komunikacijos strategijos įgyvendinimo dokumentas, kuriame nurodomi tam tikrų metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų komunikacijos tikslai, uždaviniai, siektini rezultatai, prioritetinės komunikacijos kryptys, planuojami pasiekti rodikliai ir atsakingos institucijos.

2.45. Metodinės pagalbos centras – Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta institucija, veiksmų programą administruojančioms institucijoms, projektų vykdytojams ir finansinių priemonių galutiniams naudos gavėjams teikianti metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl tam tikro veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo.

2.46. Mokėjimo institucija – institucija, atsakinga už lėšų iš Europos Komisijos priėmimą ir jų valdymą valstybės iždo sąskaitose.

2.47. Paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą – dokumentas, kurį teikia pareiškėjas, siekiantis gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų projektui finansuoti.

2.48. Pareiškėjas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė, taip pat fizinis asmuo, teikiantys paraišką finansuoti projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

2.49. Partnerystės sutartis – valstybės narės kartu su partneriais laikantis daugiapakopio valdymo principo parengtas ir 2014 m. birželio 20 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri partnerystės sutarties su Lietuva elementai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 4234), su visais pakeitimais, patvirtintas dokumentas, kuriuo nustatoma tos valstybės narės Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų veiksmingo ir efektyvaus naudojimo strategija, prioritetai ir tvarka, siekiant 2010 m. kovo 3 d. Europos Komisijos komunikato „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ tikslų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

Nr. 509, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10889

 

2.50. Tarpinė institucija – reglamento (ES) Nr. 1303/2013  2 straipsnio 18 punkte apibrėžta institucija, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekanti jai pavestas funkcijas, nurodytas Taisyklių 6, 7, 9, 11 ir 13 punktuose.

2.51. Tęstinė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų atranka pagal įgyvendinančiosios institucijos paskelbtą kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus gaunamų projektų atranka, kurios metu sprendimai dėl projektų finansavimo priimami atsižvelgiant į paraiškų pateikimo eilę. Ši atranka atliekama nuolat kvietimo skelbime nurodytu paraiškų teikimo laikotarpiu, vadovaujantis atitinkamu projektų finansavimo sąlygų aprašu.

2.52. Tvirtinančioji institucija – institucija, atsakinga už mokėjimo paraiškų Europos Komisijai ir sąskaitų Europos Komisijai, kaip nustatyta reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 63 straipsnio 5 dalies a punkte ir 6 dalyje, parengimą, patvirtinimą ir pateikimą Europos Komisijai ir kitų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnyje nustatytų funkcijų atlikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

2.53. Vadovaujančioji institucija – institucija, atsakinga už valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimą, priežiūrą ir tobulinimą, veiksmų programos administravimą, valdymo pareiškimo ir metinės galutinių audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų santraukos, kaip nustatyta reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 63 straipsnio 5 dalies b punkte ir 6 dalyje, parengimą, taip pat už kitų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnyje nustatytų funkcijų atlikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

2.54. Veiksmų programos administravimas – teisės aktų reglamentuojama institucijų, kurių atsakomybė ir funkcijos nustatytos Taisyklėse, veikla, skirta veiksmų programai įgyvendinti.

2.55. Veiksmų programos priedas dokumentas, kuriame nustatomas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir nacionalinių lėšų paskirstymas veiksmų programos prioritetams įgyvendinti pagal ministerijas ir vadovaujančiąją instituciją, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, taip pat Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo planas ir veiklos peržiūrai skirtų stebėsenos rodiklių pasiekimo planas.

2.56. Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė (toliau – priemonė) – veikla arba veiklų grupė, skirta veiksmų programos prioritetų uždaviniams įgyvendinti. Priemonės projektai atrenkami taikant tik vieną projektų atrankos būdą ir tai priemonei taikomus Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus.

2.57. Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas (toliau – priemonių įgyvendinimo planas) – dokumentas, kuriame nurodomos 2014–2020 metų laikotarpio tam tikros ministerijos arba vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, administruojamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės, informacija apie planuojamas veiklas, pareiškėjus, priemonių finansavimo formas, projektų atrankos būdus, atsakingą įgyvendinančiąją instituciją, stebėsenos rodiklius, finansavimo šaltinius ir kita susijusi informacija.

2.58. Veiksmų programos stebėsenos komitetas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarytas komitetas, atsakingas už veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir kokybę, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano, komunikacijos strategijos, projektų atrankos kriterijų, metinės ir galutinės įgyvendinimo ataskaitų tvirtinimą ir kitų uždavinių, numatytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013  47–49 ir 110 straipsniuose, įgyvendinimą.

2.59. Veiksmų programos valdymo komitetas – iš vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, tarpinių institucijų atstovų finansų ministro sudaromas komitetas veiksmų programos įgyvendinimo problemoms nagrinėti. Į komiteto posėdžius stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami audito institucijos, partnerių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, metodinės pagalbos centrų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

2.60. Vietos plėtros strategija – dokumentas, rengiamas įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013  32–35 straipsnius.

2.601. Vietos veiklos grupė – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, atitinkantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 32 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytas sąlygas ir atliekantis šio reglamento 34 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje ir 3 dalyje nurodytas funkcijas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1155, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19296

 

2.61. Visuotinė dotacija – dalies veiksmų programos įgyvendinimo būdas – finansavimo lėšos, kurias, įgyvendinus reglamento (ES) Nr. 1303/2013  123 straipsnio 7 dalyje nustatytas sąlygas, ministerija ar vadovaujančioji institucija, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu, skiria įgyvendinančiajai institucijai, o ši jas skiria projektams įgyvendinti.

2.62. Visuotinės dotacijos priemonė – priemonė, kuriai įgyvendinti skiriama visuotinė dotacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

2.63. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka reglamente (ES) Nr. 1303/2013 ir reglamente (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 apibrėžtas sąvokas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

II SKYRIUS

institucijų funkcijos ir atsakomybė

 

PIRMASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė atlieka šias funkcijas:

3.1. paveda vadovaujančiajai, tvirtinančiajai ir tarpinėms institucijoms atlikti Taisyklėse nustatytas funkcijas;

3.2. atsižvelgdama į vykdomos priežiūros rezultatus ir (arba) audito institucijai nustačius, kad vadovaujančioji, tvirtinančioji ar tarpinės institucijos neatitinka jų paskyrimo kriterijų, nustatytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede, nustato bandomąjį laikotarpį, per kurį vadovaujančioji, tvirtinančioji ar tarpinės institucijos turi imtis reikiamų taisomųjų veiksmų, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 5 dalyje;

3.3. svarsto vadovaujančiosios institucijos pasiūlymus dėl pavedimo tarpinėms institucijoms atlikti funkcijas nutraukimo ir priima sprendimą dėl pavedimo institucijoms atlikti funkcijas nutraukimo;

3.4. svarsto vadovaujančiosios institucijos pasiūlymus dėl metodinės pagalbos centrų paskyrimo ir priima sprendimą dėl pavedimo atlikti metodinės pagalbos centrų funkcijas ir pavedimo atlikti šias funkcijas nutraukimo;

3.5. panaikina pavedimą vadovaujančiajai, tarpinei ar tvirtinančiajai institucijoms atlikti Taisyklėse nurodytas funkcijas, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 5 dalyje, ir paveda jų funkcijas atlikti naujai institucijai, audito institucijai atlikus šios institucijos atitikties paskyrimo kriterijams, nustatytiems reglamento (ES) Nr. 1303/2013  XIII priede, auditą ir nustačius jos atitiktį minėtiems kriterijams;

3.6. pagal kompetenciją tvirtina teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

3.7. sudaro Veiksmų programos stebėsenos komitetą, vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 1303/2013  47–49 straipsniais;

3.8. teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka atlieka Partnerystės sutarties ir veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, svarsto ketvirtines veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas ir prireikus įpareigoja institucijas imtis tam tikrų veiksmų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

3.9. tvirtina techninės paramos lėšų sumas institucijoms, kurios dalyvauja įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamas programas (projektus) arba rengiasi jas (juos) įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VADOVAUJANČIOJI INSTITUCIJA

 

4. Vadovaujančioji institucija atlieka šias funkcijas:

4.1. vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 1303/2013 14–16 straipsnių nuostatomis, organizuoja Partnerystės sutarties keitimą, teikimą ir derinimą su Europos Komisija;

4.2. organizuoja veiksmų programos keitimą, teikimą ir derinimą su Europos Komisija;

4.3. atlieka veiksmų programos suderinamumo su Partnerystės sutarties nuostatomis, Partnerystės sutarties ir veiksmų programos suderinamumo su kitais nacionaliniais ir Lietuvai skiriamų Europos Sąjungos (toliau – ES) biudžeto lėšų, išskyrus ES struktūrinių fondų lėšas, strateginio planavimo dokumentais priežiūrą;

4.4. informuoja Europos Komisiją apie vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų paskyrimą ir apie šio paskyrimo nutraukimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnyje;

4.5. informuoja Europos Komisiją apie vadovaujančiajai ar tvirtinančiajai institucijai nustatytą bandomąjį laikotarpį, per kurį vadovaujančioji ar tvirtinančioji institucija turi imtis reikiamų taisomųjų veiksmų, taip pat bandomojo laikotarpio pabaigą, įgyvendinus taisomuosius veiksmus;

4.6. atlieka Veiksmų programos stebėsenos komiteto sekretoriato funkcijas, teikia jam informaciją, reikalingą funkcijoms atlikti;

4.7. kuria valdymo ir kontrolės sistemą, prižiūri jos veikimą ir tobulina ją:

4.7.1. rengia teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų pakeitimus ir pagal kompetenciją teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti, pagal poreikį ir kompetenciją rengia ir tvirtina teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, detalizavimo dokumentus ir metodinius nurodymus, teikia paaiškinimus dėl jų taikymo;

4.7.2. rengia ir tvirtina projektų administravimo ir finansavimo taisykles ir priima jų pakeitimus, teikia paaiškinimus dėl jų taikymo;

4.7.3. rengia ir tvirtina finansinių priemonių įgyvendinimo taisykles ir priima jų pakeitimus, teikia paaiškinimus dėl jų taikymo;

4.7.4. rengia ir atnaujina valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teikia jį suinteresuotoms institucijoms;

4.7.5. organizuoja nustatytų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo trūkumų šalinimą;

4.7.6. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl pavedimo tarpinėms institucijoms atlikti funkcijas nutraukimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.7.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl bandomojo laikotarpio tarpinėms institucijoms nustatymo, jo nutraukimo ir taisomųjų veiksmų įgyvendinimo, pasiūlymus dėl naujų tarpinių institucijų paskyrimo;

4.7.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl metodinės pagalbos centrų paskyrimo ir pavedimo atlikti metodinės pagalbos centrų funkcijas nutraukimo;

4.7.9. nustato, ar ministerijos pasirinkta įgyvendinančioji institucija gali dalį veiksmų programos įgyvendinti visuotinės dotacijos ar grąžinamosios subsidijos būdu, ir informuoja apie tai tam tikrą ministeriją;

4.8. rengia valdymo pareiškimą ir metinę galutinių audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų santrauką, kaip nustatyta reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 63 straipsnio 5 dalies b punkte ir 6 dalyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

4.9. vykdo vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų, vadovaujantis Taisyklėmis pavestų tarpinėms institucijoms, priežiūrą ir kontrolę:

4.9.1. nustato tarpinėms institucijoms pavestų funkcijų atlikimo reikalavimus;

4.9.2. nustato, ar tarpinių institucijų vidaus sistemos atitinka teisės aktuose nustatytus funkcijų atlikimo reikalavimus, teikia tarpinių institucijų vidaus sistemų tobulinimo rekomendacijas;

4.9.3. vadovaudamasi veiksmų programos administravimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atliktos rizikos analizės išvadomis, vykdo nuolatinę funkcijų atlikimo priežiūrą ir kontrolę;

4.10. organizuoja finansinių priemonių išankstinio vertinimo atlikimą ar atnaujinimą ir teikia išankstinio vertinimo rezultatų santrauką Veiksmų programos stebėsenos komitetui susipažinti, numato finansinės priemonės įgyvendinimo būdą;

4.11. rengia projektų atrankos kriterijus, taikomus atrenkant finansinių priemonių (jeigu fondų fondas nesteigiamas) ir fondų fondo valdytoją (-us), ir suderinusi su atitinkama ministerija (-omis) teikia Veiksmų programos stebėsenos komitetui juos tvirtinti, rengia finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas, derina jas su ministerijomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.12. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis finansinei priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais, atlieka fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo (jeigu fondų fondas nėra steigiamas) atranką, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013  38 straipsnio 4 dalyje, kartu su ministerija (-omis) sudaro finansavimo sutartį, o kai įgyvendinamos jungtinės priemonės, – steigia projekto, apimančio finansines priemones, priežiūros komitetą;

4.13. užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos, skirtos projektams, apimantiems finansines priemones, kurios sugrąžinamos, įskaitant kitas ES struktūriniams fondams priskirtinas lėšas, būtų toliau naudojamos laikantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013  44 ir 45 straipsnių nuostatų;

4.14. atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatytas funkcijas, susijusias su finansinių priemonių administravimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.15. atlieka funkcijas, susijusias su projekto, apimančio finansines priemones, įgyvendinimu:

4.15.1. Neteko galios nuo 2021-12-14

Punkto naikinimas:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

 

4.15.2. Neteko galios nuo 2021-12-14

Punkto naikinimas:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.15.21. Neteko galios nuo 2021-12-14

Punkto naikinimas:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

Papildyta punktu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.15.3. Neteko galios nuo 2021-12-14

Punkto naikinimas:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.15.4. rengia ir tvirtina išlaidų deklaracijas ir metines sąskaitas, rengia deklaruotinų Europos Komisijai projektų išlaidų ataskaitas, teikia tvirtinančiajai institucijai išlaidų deklaracijas, metines sąskaitas ir deklaruotinų Europos Komisijai projektų išlaidų ataskaitas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.15.5. Neteko galios nuo 2021-12-14

Punkto naikinimas:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

4.15.6. Neteko galios nuo 2021-12-14

Punkto naikinimas:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

Papildyta punktu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.15.7. rengia planuojamų išmokėti projektų vykdytojams ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų prognozes, teikia jas ministerijai ir mokėjimo institucijai;

Papildyta punktu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.15.8. atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatytas funkcijas;

Papildyta punktu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16. administruoja veiksmų programą, laikydamasi patikimo finansų valdymo principo, pagal reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 33 straipsnį, 36 straipsnio 1 dalį ir 61 straipsnį, pagal kompetenciją užtikrina tinkamą funkcijų atlikimą:

Punkto pakeitimai:

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

4.16.1. užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais ir visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

4.16.1.1. nustato projektams taikomus bendruosius reikalavimus;

4.16.1.2. teikia Veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus;

4.16.1.3. dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo planus, projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.1.4. dalyvauja rengiant ir keičiant regionų projektų atrankos tvarkos aprašą;

4.16.1.5. prižiūri, kad nebūtų viršytas projektų ES struktūrinių fondų lėšų ir nacionalinių lėšų santykis ir didžiausias projektų vykdytojams išmokėtų ES struktūrinių fondų lėšų dydis pagal nustatytus veiksmų programos prioritetus;

4.16.1.6. teisės aktų nustatyta tvarka išmoka ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas;

4.16.1.7. tvarko ES struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų apskaitą Lietuvos Respublikos valstybės biudžete;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.1.8. pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;

4.16.1.9. užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;

4.16.1.10. apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau – nusikalstama veika), praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), ministerijai ir įgyvendinančiajai institucijai;

Papildyta punktu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Punkto pakeitimai:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

 

4.16.1.11. apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika), praneša Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, ministerijai ir įgyvendinančiajai institucijai;

Papildyta punktu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Punkto pakeitimai:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

 

4.16.2. įgyvendindama veiksmų programos techninės paramos prioritetus ir užtikrindama tinkamą funkcijų atlikimą:

4.16.2.1. rengia ir tvirtina Techninės paramos administravimo taisykles;

4.16.2.2. rengia ir teikia Veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus;

4.16.2.3. kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu, taip pat atlieka šias funkcijas:

4.16.2.3.1. rengia ir tvirtina projektų finansavimo sąlygų aprašą ir jo pakeitimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

 

4.16.2.3.2. pasirenka įgyvendinančiąją instituciją, kuri dalį veiksmų programos techninės paramos prioriteto įgyvendins visuotinės dotacijos būdu;

4.16.2.3.3. rengia visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutarties projektą, suderina jį su įgyvendinančiąja institucija ir kartu su ja pasirašo visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartį;

4.16.2.3.4. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimu;

4.16.2.4. rengia ir tvirtina priemonių įgyvendinimo planą ir jo pakeitimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.2.5. planuoja ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti;

4.16.2.6. vertina projektus ir apie atrinktus projektus informuoja įgyvendinančiąją instituciją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.2.7. siunčia sutikimus įgyvendinti techninės paramos projektą institucijoms, kurios dalyvauja įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamas programas (projektus) arba rengiasi jas (juos) įgyvendinti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.2.8. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, kuriame nustatomos techninės paramos lėšų sumos institucijoms, kurios dalyvauja įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamas programas (projektus) arba rengiasi jas (juos) įgyvendinti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.2.9. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

 

4.16.2.10. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

 

4.16.2.11. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

 

4.16.2.12. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

 

4.16.2.13. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.2.131. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

Papildyta punktu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.2.14. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.2.15. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

 

4.16.2.16. reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, priima sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo ir imasi teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatytų veiksmų dėl ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų susigrąžinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.2.17. įtarusi pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai;

4.16.2.18. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

 

4.16.2.19. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

 

4.16.2.20. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.3. koordinuoja SFMIS2014 kūrimą ir plėtrą, užtikrina SFMIS2014 reikalingos techninės ir programinės įrangos suteikimą bei jos priežiūrą, nustato duomenų tvarkymo SFMIS2014 organizavimo principus ir tvarką, pagal kompetenciją registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1155, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19296

 

4.16.4. pagal kompetenciją valdo SFC2014 ir SFC2021 Lietuvoje ir teikia informaciją per SFC2014 ir SFC2021 Europos Komisijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

 

4.16.5. užtikrina, kad būtų atliekami ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimai:

4.16.5.1. rengia ir teikia Veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir jo pakeitimus, užtikrina jo įgyvendinimą;

4.16.5.2. rengia ir tvirtina metinius ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus ir jų pakeitimus, užtikrina jų įgyvendinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.5.3. organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus;

4.16.5.4. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo veiklą;

4.16.5.5. vykdo ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;

4.16.5.6. informuoja Veiksmų programos stebėsenos komitetą ir Europos Komisiją apie ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo rezultatus;

4.16.5.7. rengia ir teikia Europos Komisijai ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo rezultatų santrauką;

4.16.6. užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.7. užtikrina, kad tvirtinančioji institucija gautų visą būtiną informaciją apie tvirtinimo tikslais atliktas su išlaidomis susijusias procedūras ir patikrinimus, vadovaujančiosios institucijos turimą informaciją, susijusią su galimu neteisėtu ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.8. rengia ir teikia Veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti metines ir galutines veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas, įskaitant reglamento (ES) Nr. 1303/2013  46 straipsnyje nurodytą finansinių priemonių įgyvendinimo ataskaitą; Veiksmų programos stebėsenos komitetui patvirtinus, teikia jas Europos Komisijai;

4.16.9. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ketvirtines veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas;

4.16.10. organizuoja Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitos rengimą ir teikimą Europos Komisijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

4.16.11. užtikrina, kad būtų laikomasi informavimo apie ES struktūrinius fondus reikalavimų, nustatytų reglamento (ES) Nr. 1303/2013  115 straipsnyje:

4.16.11.1. koordinuoja ES struktūrinių fondų svetainės kūrimą ir plėtrą, užtikrina svetainei reikalingos techninės ir programinės įrangos suteikimą bei jos priežiūrą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1155, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19296

 

4.16.11.2. užtikrina, kad apie ES struktūrinius fondus būtų informuojama ES struktūrinių fondų svetainėje;

4.16.11.3. rengia ir teikia Veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti komunikacijos strategiją, parengtą vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 116 straipsniu, ir jos pakeitimus, koordinuoja komunikacijos strategijos įgyvendinimą;

4.16.11.4. organizuoja metinių komunikacijos planų rengimą, tvirtinimą, keitimą ir įgyvendinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.16.11.5. Neteko galios nuo 2020-05-23

Punkto naikinimas:

Nr. 509, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10889

 

4.16.11.6. vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 1303/2013  117 straipsniu, paskiria už informavimą apie ES struktūrinius fondus atsakingą kontaktinį asmenį ir apie tai praneša Europos Komisijai;

4.16.11.7. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ministerijų ir įgyvendinančiųjų institucijų informavimo apie ES struktūrinius fondus veiksmus;

4.16.12. teikia Europos Komisijai informaciją apie didelės apimties projektus, vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 1303/2013  101–103 straipsniais;

4.16.13. gavusi Europos Komisijos prašymą išnagrinėti Europos Komisijai pateiktą skundą, pagal kompetenciją organizuoja šio skundo nagrinėjimą ir teikia Europos Komisijai informaciją apie jo nagrinėjimo rezultatus;

4.16.14. koordinuoja dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą;

4.17. sudaro veiksmų programos valdymo komitetą, jam vadovauja (vadovaujančiosios institucijos atstovas) ir atlieka veiksmų programos valdymo komiteto sekretoriato funkcijas;

4.18. rengia veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti;

4.19. analizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo spartą, prireikus imasi priemonių, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

4.20. teikia Europos Komisijai reglamento (ES) Nr. 1303/2013  87 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytą informaciją apie išimtis dėl sumų, kurias reikėjo deklaruoti iki praėjusių metų pabaigos;

4.21. apibendrina ministerijų ir įgyvendinančiosios institucijos, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, pateiktas planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes ir teikia jas tvirtinančiajai institucijai; taip pat tvirtinančiajai institucijai teikia reglamento (ES) Nr. 1303/2013 112 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją, kuri teikiama Europos Komisijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

 

4.22. atlieka reikiamas finansines pataisas, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 143 straipsnio 2 dalyje, arba teisės aktuose nustatyta tvarka duoda įgyvendinančiosioms institucijoms nurodymus dėl finansinių pataisų atlikimo ir (arba) projektų ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalies arba visų projektui skirtų ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų panaikinimo; apie tai pagal kompetenciją praneša ministerijoms ir tvirtinančiajai institucijai;

4.23. koordinuoja, kad į ES biudžetą būtų pervestos Europos Komisijos vykdomajame rašte sumoms išieškoti nurodytos lėšos, kaip numatyta reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 101 straipsnyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

4.24. Neteko galios nuo 2018-06-01

Punkto naikinimas:

Nr. 326, 2018-04-04, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05744

 

4.25. įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013  125 straipsnio 4 dalies c punkte;

4.26. pagal kompetenciją rengia ir teikia mokėjimo institucijai Europos investicijų banko paskolos paskirstymo prašymus, taip pat užtikrina, kad Europos investicijų bankui būtų pateikti kiti duomenys, reikalingi Europos investicijų banko paskolos išmokoms gauti;

4.27. analizuoja ir prižiūri, kaip laikomasi papildomumo principo;

4.28. užtikrina, kad rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programą būtų bendradarbiaujama su partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 2 dalyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

4.29. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams bei visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą.

4.30. organizuoja ir koordinuoja pasirengimą įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

4.31. koordinuoja 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos dalies, kuri skirta pasirengti finansuoti veiksmus tose šalies teritorijose, kurios patirs daugiausia neigiamo poveikio siekiant neutralaus poveikio klimatui tikslų, ir tų teritorijų socialiniams ir ekonominiams skirtumams mažinti, parengimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 83, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02688

 

5. Vadovaujančioji institucija turi teisę:

5.1. pagal priskirtą kompetenciją prašyti tarpinių institucijų ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojų suderinti su ja savo rengiamus dokumentus, reglamentuojančius veiksmų programos įgyvendinimą;

5.2. stabdyti laikinai, kol bus pašalinti jos nurodyti trūkumai, tarpinių institucijų sprendimus, priimamus atliekant Taisyklėmis pavestas funkcijas, kai, jos manymu, sprendimai prieštarauja ES reglamentų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms;

5.3. atlikti tarpinių institucijų patikrinimus, tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

5.4. sudaryti komisijas ir darbo grupes, kurios padėtų jai užtikrinti vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimą;

5.5. gauti iš institucijų ir įstaigų, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1155, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19296

 

5.51. teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai gauti iš pagrindinių valstybės ir žinybinių registrų, valstybės institucijų ir įstaigų administruojamų informacinių sistemų ir duomenų bazių duomenis, įskaitant ir asmens duomenis, reikalingus jos funkcijoms atlikti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1155, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19296

 

5.6. kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

5.7. kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą (toliau – Konkurencijos taryba) dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant pirkimus pagal projektą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

5.8. kreiptis į metodinės pagalbos centrą dėl metodinės pagalbos teikimo administruojant veiksmų programą;

5.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MINISTERIJA

 

6. Ministerija atlieka šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją dalyvauja keičiant Partnerystės sutartį, veiksmų programą, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

6.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais:

6.2.1. rengia projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus, o jeigu projektas apima finansines priemones, rengia projektų atrankos kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, ir teikia vadovaujančiajai institucijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

6.2.2. pagal kompetenciją teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus, rengiant veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus;

6.2.3. rengia ir tvirtina priemonių įgyvendinimo planą ir jo pakeitimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

6.2.4. planuoja ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti;

6.2.5. rengia ir tvirtina valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą;

6.2.6. dalyvauja rengiant regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, jo pakeitimus;

6.2.7. rengia, derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija) ir tvirtina projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų (netaikoma, kai įgyvendinamos finansinės priemonės ir veiksmų programos techninės paramos prioritetai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

6.2.8. teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;

6.2.9. sudaro ir tvirtina valstybės projektų sąrašus (netaikoma, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai ar įgyvendinamos bandomosios iniciatyvos);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

6.2.10. planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;

6.2.11. priima ir panaikina sprendimus dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, finansavimo (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų ir finansinės priemonės);

6.3. veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka suderinusi su vadovaujančiąja institucija ir projektų finansavimo sąlygų apraše nurodžiusi, kad bus sudaromos trišalės projekto sutartys, kartu su įgyvendinančiąja institucija sudaro trišalę projekto sutartį su pareiškėjais (išskyrus tuos atvejus, kai priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu);

6.4. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projekto sutarties pakeitimų, taip pat teikia pritarimą įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritaria projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, – teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarties pakeitimų arba nutraukimo;

6.5. sudaro projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komitetą;

6.6. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu;

6.7. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

6.7.1. įtarusi pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai (kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

 

6.7.2. apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir įgyvendinančiajai institucijai (kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

 

6.7.21. apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai ir įgyvendinančiajai institucijai (kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai);

Papildyta punktu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Punkto pakeitimai:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

 

6.7.3. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

6.7.4. pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;

6.7.5. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;

6.7.6. įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013  125 straipsnio 4 dalies c punkte;

6.7.7. nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo (netaikoma, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones);

6.8. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

6.9. susigrąžina ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų priemonės), priima sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

6.10. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus veiksmų programos prioritetus ir priemones;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

 

6.11. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus;

6.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų organizavimo, organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planuose numatytam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui užtikrinti;

6.13. užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

6.14. pagal kompetenciją vykdo veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti;

6.15. rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai rengti;

6.16. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, rengiant, keičiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

6.17. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;

6.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10889

 

6.19. teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie didelės apimties projektus;

6.20. pasirenka įgyvendinančiąją instituciją, kuri dalį veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu; gavus vadovaujančiosios institucijos pritarimą dėl pasirinktos įgyvendinančiosios institucijos, kuri dalį veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu, rengia visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutarties projektą, suderina jį su vadovaujančiąja ir įgyvendinančiąja institucijomis, kartu su įgyvendinančiąja institucija pasirašo visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartį, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimu;

6.21. vadovaudamasi visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartimi ir veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka išmoka įgyvendinančiajai institucijai visuotinės dotacijos priemonės lėšas ir susigrąžina išmokėtų, bet nepanaudotų visuotinės dotacijos priemonės lėšų perviršį ir įgyvendinančiosios institucijos sąskaitoje sukauptas palūkanas;

6.22. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą;

6.23. teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo;

6.24. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas;

6.25. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja finansines priemones apimančio projekto atrankoje, kartu su vadovaujančiąja institucija sudaro finansavimo sutartį, steigia projekto, apimančio finansines priemones, priežiūros komitetą (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinamos jungtinės priemonės) ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės įgyvendinimu;

6.26. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

6.27. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų ir Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

6.28. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

6.29. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl pateiktos derinti savivaldybės parengtos integruotos teritorijos vystymo programos (vystymo programos, priemonių ir numatomų pasiekti rezultatų), atsižvelgdama į veiksmų programų tikslus, prioritetus ir specifinius uždavinius;

6.30. atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, tarpinėms institucijoms pavestas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

6.31. dalyvauja rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija), pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą atsakinga už nacionalinės regioninės politikos koordinavimą, papildomai atlieka šias funkcijas:

7.1. koordinuoja ES struktūrinių fondų lėšų dalies, kuri bus skiriama regionų projektams įgyvendinti, planavimą ir skirstymą regionams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų regionų projektams įgyvendinti, planavimą, dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą;

7.2. rengia ir tvirtina regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, teikia paaiškinimus dėl jo, prižiūri, kaip laikomasi šiame apraše nustatytos siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašų sudarymo tvarkos;

7.3. teikia kitoms ministerijoms apibendrintas savo ir regionų plėtros tarybų pastabas ir pasiūlymus dėl priemonių įgyvendinimo planų, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų pakeitimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

7.4. užtikrina, kad regionų plėtros taryboms ir savivaldybių institucijoms būtų laiku pranešama apie regionų projektų finansavimo sąlygas ir tvarką;

7.5. pagal kompetenciją prižiūri, kad ES struktūrinių fondų lėšos regionų projektams būtų planuojamos taip, kad jos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

7.6. pagal kompetenciją praneša kitoms ministerijoms ir regionų plėtros taryboms apie riziką laiku nepanaudoti ES struktūrinių fondų lėšų;

7.7. koordinuoja veiksmus, kad regionų plėtros tarybų gaunami ir rengiami dokumentai, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

7.71. skelbia kvietimus teikti projektinius pasiūlymus dėl regionų projektų sąrašų sudarymo;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 767, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-21, i. k. 2022-15925

 

7.72. vertina pateiktų projektinių pasiūlymų dėl regionų projektų atitiktį regionų projektų finansavimo sąlygoms;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 767, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-21, i. k. 2022-15925

 

7.73. apibendrina pateiktus projektinius pasiūlymus dėl regionų projektų ir šią informaciją teikia regiono plėtros taryboms;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 767, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-21, i. k. 2022-15925

 

7.8. koordinuoja integruotų teritorinių investicijų planavimą ir panaudojimą:

7.8.1. vertina 5 didžiųjų miestų savivaldybių siūlomų teritorijų, kuriose bus remiami miestų tvarios plėtros veiksmai, tinkamumą (atitiktį Partnerystės sutartyje nustatytiems miestų teritorijų nustatymo principams);

7.8.2. nustato tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų kriterijus ir principus;

7.8.3. išskiria tikslines teritorijas iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios miestus, turinčius nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnius savivaldybių centrus;

7.8.4. rengia ir tvirtina integruotos teritorijos vystymo programos rengimo ir įgyvendinimo gaires;

7.8.5. pagal kompetenciją derina savivaldybių parengtas integruotas teritorijų vystymo programas, atsižvelgdama į veiksmų programos tikslus, prioritetus ir specifinius uždavinius;

7.8.6. vertina savivaldybių parengtų integruotų teritorijų vystymo programų atitiktį integruotos teritorijos vystymo programos rengimo ir įgyvendinimo gairėms ir teikia pasiūlymus dėl šių programų tobulinimo;

7.8.7. integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių nustatyta tvarka suderinusi su ministerijomis ir regionų plėtros tarybomis pagal jų kompetenciją ir pritarus atitinkamo miesto savivaldybės tarybai, tvirtina integruotas teritorijų vystymo programas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

7.8.8. vykdo savivaldybių įgyvendinamų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo priežiūrą, stebėseną, analizuoja pasiektus rezultatus ir teikia savivaldybėms pasiūlymus dėl šių programų įgyvendinimo;

7.9. nustato tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčius nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus, principus;

7.10. teikia išvadas dėl regionų plėtros tarybų pasiūlytų tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijų atitikties veiksmų programos nuostatoms;

7.11. koordinuoja bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvos įgyvendinimą:

7.11.1. rengia ir tvirtina Vietos plėtros strategijų rengimo ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles;

7.11.2. tvirtina Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto, kuris pagal Vietos plėtros strategijų rengimo ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles atlieka vietos plėtros strategijų atranką, sudėtį;

7.11.3. tvirtina atrinktas vietos plėtros strategijas.

7.11.4. Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka vykdo vietos plėtros strategijų įgyvendinimo priežiūrą, stebėseną ir teikia vietos veiklos grupėms pasiūlymus dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1155, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19296

 

71. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija rengia Taisyklių 4.31 papunktyje nurodytą 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos dalį.

Papildyta punktu:

Nr. 83, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02688

 

8. Ministerija turi teisę:

8.1. kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

8.2. gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

8.3. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant pirkimus pagal projektą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

8.4. kreiptis į metodinės pagalbos centrą dėl metodinės pagalbos teikimo administruojant projektus;

8.5. tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

8.6. sudaryti projektų, įgyvendinamų pagal dvišales projektų sutartis, priežiūros komitetą;

8.7. organizuoti projektų vertinimo rezultatų aptarimą, jeigu tai nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ĮGYVENDINANČIOJI INSTITUCIJA

 

9. Įgyvendinančioji institucija atlieka šias funkcijas:

9.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

9.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais ir visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

9.2.1. dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo planus, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

9.2.2. skelbia kvietimus teikti paraiškas ir (ar) siunčia kvietimus teikti paraiškas, kai planuojami valstybės ir regionų projektai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

9.2.3. pagal kompetenciją teikia pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją apie projektų rengimo, paraiškų finansuoti projektus rengimo ir teikimo, projektų įgyvendinimo reikalavimus ir teisės aktų nustatyta tvarka skelbia šią informaciją ES struktūrinių fondų svetainėje;

9.2.4. pagal kompetenciją atlieka projektų vertinimą ir tvirtina projektų atitiktį priemonei taikytiniems Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintiems projektų atrankos kriterijams, projektams taikomiems bendriesiems reikalavimams ir nustatytoms projektų finansavimo sąlygoms, Europos investicijų banko nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, jeigu projektams finansuoti naudojama Europos investicijų banko paskola (išskyrus tuos atvejus, kai, įgyvendinant veiksmų programos techninės paramos prioritetus, vertinami projektai, kurie įgyvendinami ne visuotinės dotacijos būdu);

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

9.2.5. atlieka projektų, gautų projektų konkurso ir tęstinės projektų atrankos būdu, atranką;

9.2.6. nustačiusi, kad projektai neatitinka priemonei taikytinų Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintų projektų atrankos kriterijų, projektams taikomų bendrųjų reikalavimų ir nustatytų projektų finansavimo sąlygų, Europos investicijų banko nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, jeigu projektams finansuoti naudojama Europos investicijų banko paskola, priima sprendimą dėl paraiškų atmetimo (išskyrus tuos atvejus, kai, įgyvendinant veiksmų programos techninės paramos prioritetus, vertinami projektai, kurie įgyvendinami ne visuotinės dotacijos būdu);

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

9.2.7. nustato didžiausią leistiną skirti projektui ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dydį ir kartu su atliktų vertinimų išvadomis teikia atitinkamai ministerijai pasiūlymus dėl projekto finansavimo (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai ir priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu);

9.2.8. gavusi sprendimą dėl finansavimo projektui skyrimo, sudaro dvišalę projekto sutartį (arba trišalę projekto sutartį, jeigu taip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše) su pareiškėjais, prižiūri, kaip laikomasi projekto sutarties nuostatų (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai ir priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu);

9.2.9. teisės aktų nustatyta tvarka projektų sutarčių pakeitimus teikia derinti ministerijoms (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai ir priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu);

9.21. uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra finansų ministro nustatyta tvarka atlieka veiksmus dėl dotacijos skyrimo, kai savivaldybei pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimą Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ skiriama dotacija projekto vykdytojo ir (ar) partnerio nuosavų lėšų indėliui finansuoti, ir šios dotacijos susigrąžinimo;

Papildyta punktu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

9.3. įsitikina, kad pagal projekto sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos ir paslaugos suteiktos, projekto sutartyje nustatyti projekto stebėsenos rodikliai pasiekti ir kad projektų vykdytojų deklaruotos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo padarytos ir nepažeidžia ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, ir patvirtina tai:

9.3.1. tikrina projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus, nustato mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai (išskyrus tuos atvejus, kai priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu);

9.3.2. rengia ir tvirtina SFMIS2014 paraiškų asignavimų valdytojui duomenis dėl lėšų išmokėjimo projekto vykdytojui ir atsako už šių duomenų teisingumą (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai ir priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1155, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19296

 

9.3.3. rengia ir tvirtina išlaidų deklaracijas ir metines sąskaitas, rengia deklaruotinų Europos Komisijai projektų išlaidų ataskaitas, teikia jas tvirtinančiajai institucijai, teikia atitinkamoms institucijoms informaciją apie išlaidų deklaracijas, metines sąskaitas ir deklaruotinų Europos Komisijai projektų išlaidų ataskaitas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

9.3.4. atlieka projektų patikras vietose teisės aktų nustatyta tvarka;

9.3.5. atlieka pirkimų, kurių išlaidos finansuojamos arba planuojamos finansuoti projekto lėšomis, priežiūrą teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 767, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-21, i. k. 2022-15925

 

9.3.6. teikia vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir tvirtinančiajai institucijai informaciją apie patikrinimus, atliktus tvirtinant išlaidų deklaracijas ir metines sąskaitas;

9.3.7. atlieka įtariamų pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su nustatytu pažeidimu, ir praneša apie pažeidimus atitinkamoms institucijoms ir projekto vykdytojui;

9.3.8. įtarusi nusikalstamą veiką, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai institucijai ir ministerijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

9.3.81. įtarusi korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, apie tai praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai, vadovaujančiajai institucijai ir ministerijai;

Papildyta punktu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

9.3.9. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

9.3.10. pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;

9.3.11. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;

9.3.12. įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013  125 straipsnio 4 dalies c punkte;

9.3.13. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

9.3.14. rengia planuojamų išmokėti projektų vykdytojams ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų prognozes, teikia jas ministerijai, mokėjimo institucijai ir vadovaujančiajai institucijai; kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus veiksmų programos prioritetus ir priemones;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

 

9.4. priima sprendimus dėl ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų grąžinimo ir informuoja apie juos ministeriją ir projekto vykdytoją, imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų dėl lėšų grąžinimo ministerijai (išskyrus tuos atvejus, kai priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu; kai projektui finansuoti skiriama grąžinamoji subsidija, atliekami Taisyklių 9.17.4 papunktyje nustatyti veiksmai);

9.5. kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, imasi teisės aktuose numatytų veiksmų dėl ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų susigrąžinimo ir teikia tvirtinančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas;

9.51. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kuria ir plėtoja SFMIS2014, konsultuoja vadovaujančiąją ir tvirtinančiąją institucijas veiklos procesų optimizavimo ir automatizavimo, naujų procesų kūrimo klausimais tiek, kiek tai susiję su SFMIS2014 ir informacinių technologijų priemonių taikymu; surenka duomenis apie SFMIS2014 funkcinių galimybių plėtros poreikius ir administruoja klaidas, organizuoja ir atlieka testavimą, kartu su vadovaujančiąja institucija konsultuoja SFMIS2014 naudotojus ir organizuoja mokymus SFMIS2014 funkcinių galimybių klausimais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1155, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19296

 

9.52. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kuria ir plėtoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, skirtą rinkti ir saugoti statistiniams ir finansiniams duomenims, reikalingiems projektams, kurie bus bendrai finansuojami iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, įgyvendinti, ES struktūrinių fondų ir iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų nacionalinių lėšų panaudojimui stebėti ir valdyti, taip pat užtikrina jai reikalingos techninės ir programinės įrangos suteikimą bei jos priežiūrą, nustato duomenų tvarkymo joje organizavimo principus ir tvarką;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

9.6. dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, registruoja informaciją apie atliekamus veiksmus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 1155, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19296

 

9.7. užtikrina, kad įgyvendinant projektą projekto vykdytojas užtikrintų tinkamą projekto išlaidų buhalterinės apskaitos atskyrimą iš bendros projekto vykdytojo apskaitos, išskyrus tuos atvejus, kai projekto vykdytojų išlaidos apmokamos remiantis trečiųjų šalių pateiktais dokumentais;

9.8. renka finansams valdyti, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui atlikti ir Europos investicijų banko paskolai administruoti būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą, užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

9.9. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant veiksmų programos stebėseną ir vertinimą, teikia ministerijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti ir ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui atlikti;

9.91. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kuria ir plėtoja ES struktūrinių fondų svetainę, konsultuoja vadovaujančiąją instituciją ES struktūrinių fondų svetainės turinio valdymo optimizavimo ir informacinių technologijų priemonių taikymo klausimais; surenka ir įvertina duomenis apie ES struktūrinių fondų svetainės funkcinių galimybių plėtros poreikius, administruoja klaidas, organizuoja ir atlieka testavimą, kartu su vadovaujančiąja institucija konsultuoja ES struktūrinių fondų svetainės naudotojus ir organizuoja mokymus ES struktūrinių fondų svetainės funkcinių galimybių klausimais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1155, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19296

 

9.92. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kuria ir plėtoja interneto svetainę, skirtą informacijai apie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą viešinti, užtikrina šiai svetainei reikalingos techninės ir programinės įrangos suteikimą ir jos priežiūrą, taip pat konsultuoja šios svetainės naudotojus ir organizuoja mokymus šios svetainės funkcinių galimybių klausimais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

9.10. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;

9.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius komunikacijos planus, užtikrina, kad projektų vykdytojai laikytųsi informavimo apie ES struktūrinius fondus reikalavimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 509, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10889

 

9.12. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

9.13. teikia vadovaujančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie projektus, kuriems bendrai finansuoti numatomos skirti ir (arba) yra skirtos Europos investicijų banko paskolos lėšos;

9.14. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo ir įgyvendinančiosios institucijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

9.15. užtikrina tinkamą Taisyklių 9.2.4 ir 9.2.5 papunkčiuose nurodytų vertinimo ir atrankos, Taisyklių 9.3.1, 9.3.4, 9.3.5 ir 9.17.2 papunkčiuose nurodytų patikrinimų ir Taisyklių 9.17.3 papunktyje nurodytų funkcijų, susijusių su lėšų išmokėjimu projektų vykdytojams, atskyrimą institucijos viduje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

9.16. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu susijusių dokumentų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą, projektus;

9.17. kai priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu, taip pat atlieka šias funkcijas:

9.17.1. nustato didžiausią leistiną skirti projektui ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dydį ir teisės aktų nustatyta tvarka sudaro dvišales dotacijos sutartis su pareiškėjais, prižiūri, kaip laikomasi dotacijos sutarčių nuostatų;

9.17.2. tikrina projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus ir (ar) kitus išlaidų pagrindimo dokumentus, nustato mokėjimo prašymuose ir (ar) kituose išlaidų pagrindimo dokumentuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai;

9.17.3. išmoka lėšas projektų vykdytojams;

9.17.4. nustačiusi netinkamas finansuoti išlaidas, informuoja apie tai projekto vykdytoją, imasi teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatytų veiksmų dėl projektų vykdytojams išmokėtų netinkamų finansuoti ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų grąžinimo, susigrąžina ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, informuoja ministeriją apie nesusigrąžintas ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas ir teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

9.17.5. atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, tarpinėms institucijoms pavestas funkcijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

9.18. dalyvauja rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

9.19. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kuria ir plėtoja pagal veiksmų programą įgyvendinamų projektų finansinių duomenų (su projektų vykdytojais pasirašomų projektų sutarčių, projektų vykdytojams išmokamų lėšų projektams įgyvendinti, deklaruotinų Europos Komisijai išlaidų) prognozavimo priemonę, skirtą lėšų projektams įgyvendinti poreikiui einamiesiems ir artimiausiems 3 metams planuoti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

 

91. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, atlieka šias funkcijas:

91.1. tikrina fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo (jeigu fondų fondas nėra steigiamas) veiklos galimus pažeidimus, nustato, ar yra pažeidimų, ar ne, priima sprendimą dėl tolesnių savo veiksmų, susijusių su nustatytais pažeidimais, ir apie pažeidimus praneša atitinkamoms institucijoms;

91.2. apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai institucijai ir ministerijai;

91.3. apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai, vadovaujančiajai institucijai ir ministerijai;

91.4. priima sprendimus dėl ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų grąžinimo ir informuoja apie juos vadovaujančiąją instituciją, ministeriją ir projekto vykdytoją, imasi teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatytų veiksmų dėl lėšų grąžinimo ministerijai;

91.5. atlieka projektų patikras vietose, išskyrus patikras vietose Europos investicijų banke arba kitose tarptautinėse finansų įstaigose, kuriose valstybė narė yra akcininkė;

91.6. tikrina projekto vykdytojo teikiamus mokėjimo prašymus, nustato mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai.

Papildyta punktu:

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

 

10. Įgyvendinančioji institucija turi teisę:

10.1. kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

10.2. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant pirkimus pagal projektą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

10.3. kreiptis į metodinės pagalbos centrą dėl metodinės pagalbos teikimo administruojant projektus;

10.4. gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

10.5. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

REGIONO PLĖTROS TARYBA

 

11. Regiono plėtros taryba atlieka šias funkcijas:

11.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

11.2. regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka sudaro ir tvirtina siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašus;

11.3. planuodama ir panaudodama integruotas teritorines investicijas:

11.3.1. teikia Vidaus reikalų ministerijai pasiūlymus dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios miestus, turinčius nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnius savivaldybių centrus, kriterijų nustatymo ir tikslinių teritorijų išskyrimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

11.3.2. teikia Vidaus reikalų ministerijai pastabas ir pasiūlymus dėl integruotų teritorijų vystymo programų dalių, kurioms įgyvendinti reikalingi projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu;

11.4. suderinusi su Vidaus reikalų ministerija, nustato tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), kriterijus, atsižvelgdama į vidaus reikalų ministro patvirtintus tikslinių teritorijų išskyrimo principus, būdingiausias socialines, ekonomines, demografines problemas, teritorijų potencialą ir specifinius regiono iššūkius, ir išskiria tikslines teritorijas;

11.5. įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punkte;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

11.6. pagal kompetenciją teikia Vidaus reikalų ministerijai pastabas ir pasiūlymus dėl priemonių įgyvendinimo planų, projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų pakeitimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

11.7. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas tų funkcijų įgyvendinimo rekomendacijas; taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

11.8. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją.

11.9. teikia miesto vietos veiklos grupėms, nurodytoms Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėse, išvadas dėl vietos plėtros strategijų atitikties regiono plėtros plano prioritetams ir tikslams.

Papildyta punktu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

12. Regiono plėtros taryba turi teisę:

12.1. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms;

12.2. gauti iš institucijų ir įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

12.3. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

6 skirsnis. Neteko galios nuo 2022-07-22

Skirsnio naikinimas:

Nr. 767, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-21, i. k. 2022-15925

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

TVIRTINANČIOJI INSTITUCIJA

 

15. Tvirtinančioji institucija atlieka šias funkcijas:

15.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

15.2. užtikrina reglamento (ES) Nr. 1303/2013  126 straipsnyje nurodytų funkcijų atlikimą:

15.2.1. rengia, tvirtina ir teikia mokėjimo paraiškas Europos Komisijai ir sąskaitas Europos Komisijai kartu su vadovaujančiosios institucijos parengtais valdymo pareiškimu ir metine galutinių audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų santrauka, kaip nustatyta reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 63 straipsnio 5–7 dalyse;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

15.2.2. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus, teikia informaciją Europos Komisijai per SFC2014;

15.2.3. tvarko grąžintinų, grąžintų, panaikintų ir nesusigrąžintinų ES struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų apskaitą;

15.2.4. rengdama, tvirtindama ir teikdama mokėjimo paraiškas Europos Komisijai ir sąskaitas Europos Komisijai:

15.2.4.1. įsitikina ir patvirtina, kad:

15.2.4.1.1. rengiamos ir teikiamos mokėjimo paraiškos Europos Komisijai ir sąskaitos Europos Komisijai atitinka reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnio a ir c dalyse nustatytus reikalavimus;

15.2.4.1.2. iš vadovaujančiosios institucijos tvirtinimo tikslais yra gavusi pakankamai informacijos apie vadovaujančiosios institucijos atliktus veiksmus ir patikrinimus, susijusius su išlaidomis, įtrauktomis į mokėjimo paraiškas Europos Komisijai ir sąskaitas Europos Komisijai;

15.2.4.2. atsižvelgia į visų audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų rezultatus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

15.3. teikia Europos Komisijai einamiesiems ir kitiems finansiniams metams numatomų mokėjimo paraiškų Europos Komisijai prognozes ir informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 112 straipsnyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

15.31. informuoja Europos Komisiją ir audito instituciją apie pažeidimus, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 122 straipsnyje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 326, 2018-04-04, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05744

 

15.4. tikrina iš Europos Komisijos gaunamų ES struktūrinių fondų lėšų sumas;

15.5. pagal kompetenciją teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia veiksmų programos metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;

15.51. taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu;

Papildyta punktu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

15.6. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams bei visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

15.7. užtikrina audito seką, saugo rengiamus ar gaunamus dokumentus, kurie susiję su projektų ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų panaudojimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

15.8. dalyvauja rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

16. Tvirtinančioji institucija turi teisę:

16.1. atlikti vadovaujančiosios institucijos, tarpinės institucijos ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojų patikrinimus, susijusius su projektų ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų panaudojimu, kiek tai susiję su tvirtinančiosios institucijos atliekamomis funkcijomis, taip pat patikrinimus vadovaujančiojoje institucijoje, siekdama įsitikinti, kad iš vadovaujančiosios institucijos gavo tinkamą informaciją apie atliktas procedūras ir patikrinimus, susijusius su išlaidų deklaracijose ir metinėse sąskaitose nurodytomis išlaidomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

16.2. tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

16.3. gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojų, metodinės pagalbos centrų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

16.4. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

MOKĖJIMO INSTITUCIJA

 

17. Mokėjimo institucija atlieka šias funkcijas:

17.1. atidaro Lietuvos banke valstybės iždo sąskaitą ES struktūrinių fondų lėšoms;

17.2. valstybės iždo sąskaitose valdo iš Europos Komisijos gaunamas ES struktūrinių fondų lėšas;

17.3. perveda į ES biudžetą Europos Komisijos vykdomajame rašte sumoms išieškoti nurodytas grąžintinas lėšas;

17.4. rengia Europos investicijų banko nustatytos formos prašymus išmokėti Europos investicijų banko lėšas, teikia Europos investicijų bankui informaciją, reikalingą paskolos išmokoms gauti;

17.5. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, registruoja ir dalyvauja perduodant į SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus;

17.6. teikia tvirtinančiajai institucijai informaciją apie gautas į valstybės iždo sąskaitą, skirtą ES struktūrinių fondų lėšoms, įplaukas ir gautas į kitas valstybės iždo sąskaitas nacionalinių lėšų įplaukas;

17.7. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams bei visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

17.8. saugo pagal kompetenciją rengiamus ir gaunamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.

17.9. dalyvauja rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

18. Mokėjimo institucija turi teisę:

18.1. gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

18.2. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA

 

19. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, dalyvaudama įgyvendinant veiksmų programą:

19.1. atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

19.2. organizuoja susitikimus su suinteresuotomis institucijomis metodinei ir praktinei pagalbai dėl įtariamų nusikalstamų veikų teikti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

19.3. Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo nustatyta tvarka teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie įtariamas nusikalstamas veikas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

19.4. dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo ir tobulinimo;

19.5. dalyvauja darbo grupių, susijusių su projektų pažeidimų tyrimo, nustatymo, šalinimo ir prevencijos sistema, veikloje;

19.6. saugo rengiamus ar gaunamus dokumentus, kurie susiję su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

20. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba turi teisę:

20.1. gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

20.2. naudotis kitomis teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, suteiktomis teisėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

DEVINTASIS1 SKIRSNIS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

201. Specialiųjų tyrimų tarnyba, dalyvaudama įgyvendinant veiksmų programą:

201.1. tiria ir atskleidžia korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir įgyvendina antikorupcines priemones;

201.2. organizuoja susitikimus su suinteresuotomis institucijomis metodinei ir praktinei pagalbai dėl įtariamų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų teikti;

201.3. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo nustatyta tvarka teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie įtariamas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;

201.4. įgyvendindama korupcijos prevencijos priemones, dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo ir tobulinimo;

201.5. įgyvendindama korupcijos prevencijos priemones, dalyvauja vadovaujančiosios institucijos sudarytų darbo grupių veikloje;

201.6. saugo rengiamus ar gaunamus dokumentus, kurie susiję su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti.

202. Specialiųjų tyrimų tarnyba turi teisę:

202.1. gauti iš institucijų ir įstaigų ir jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojų informaciją, kurios reikia Taisyklėse nurodytoms savo funkcijoms atlikti;

202.2. naudotis kitomis teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, suteiktomis teisėmis.

Papildyta skirsniu:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

KONKURENCIJOS TARYBA

 

21. Konkurencijos taryba, dalyvaudama įgyvendinant veiksmų programą:

21.1. konsultuoja veiksmų programą administruojančias institucijas ir projektų vykdytojus konkurencijos politikos ir valstybės pagalbos taikymo klausimais, atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę Valstybės pagalbos projektų ekspertizės atlikimo, išvadų ir rekomendacijų teikimo valstybės pagalbos teikėjams, valstybės pagalbos pranešimų ir kitos informacijos, susijusios su valstybės pagalba, pateikimo Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1136 „Dėl Valstybės pagalbos projektų ekspertizės atlikimo, išvadų ir rekomendacijų teikimo valstybės pagalbos teikėjams, valstybės pagalbos pranešimų ir kitos informacijos, susijusios su valstybės pagalba, pateikimo Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

21.2. kaupia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą įgyvendinant veiksmų programą ir teikia ją Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

21.3. vykdo konkurenciją ribojančių susitarimų prevenciją vykdant pirkimus pagal projektą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

21.4. tiria konkurenciją ribojančius susitarimus vykdant pirkimus pagal projektą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

 

21.5. saugo pagal kompetenciją rengiamus ar gaunamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.

22. Konkurencijos taryba turi teisę:

22.1. gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

22.2. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

 

23. Viešųjų pirkimų tarnyba, dalyvaudama įgyvendinant veiksmų programą:

23.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip atliekant projektų viešuosius pirkimus laikomasi šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų, vykdo šių teisės aktų pažeidimų prevenciją;

23.2. konsultuoja perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus, dalyvaujančius įgyvendinant veiksmų programą, veiksmų programą administruojančias institucijas viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;

23.3. sudaro galimybes įgyvendinančiosioms institucijoms atlikti viešųjų pirkimų, vykdomų Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, kontrolę;

23.4. atlikdama projektų viešųjų pirkimų kontrolę, gavusi iš trečiųjų šalių informaciją apie įtariamus pažeidimus, susijusius su viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimais, ir nustačiusi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, teisės aktų nustatyta tvarka vertinimo išvadų kopijas teikia atitinkamoms institucijoms;

23.5. saugo pagal kompetenciją rengiamus ar gaunamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

23.6. užtikrina, kad būtų saugomi per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti.

24. Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę:

24.1. gauti iš institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, regionų plėtros tarybų, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

24.2. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

METODINĖS PAGALBOS CENTRAI

 

25. Metodinės pagalbos centrai teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas:

25.1. Informacinės visuomenės plėtros komitetas teikia veiksmų programą administruojančioms institucijoms metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl veiksmų programos prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo dokumentų rengimo ir projektų vertinimo, atrankos ar administravimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

25.2. viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra teikia veiksmų programą administruojančioms institucijoms metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl veiksmų programos prioritetų „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ ir „Darniojo transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo dokumentų rengimo ir projektų vertinimo, atrankos ar administravimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

 

25.3. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra teikia veiksmų programą administruojančioms ir (ar) pasirengimą įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą organizuojančiai ir koordinuojančiai institucijoms, taip pat rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą dalyvaujančioms institucijoms metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl investicijų projektų rengimo reikalavimų, investicijų projektų vertinimo, investicijų projektų įgyvendinimo alternatyvų nagrinėjimo reikalavimų ir alternatyvų vertinimo, investicijų projektų finansavimo modelių pasirinkimo ir projektų įgyvendinimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

25.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas veiksmų programą administruojančioms institucijoms, daugiabučių namų ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių ar jų valdomų visuomeninės paskirties pastatų energinio efektyvumo finansinių priemonių galutiniams naudos gavėjams ir fondų fondo arba finansinių priemonių valdytojams (jeigu fondų fondas nesteigiamas), dalyvaujantiems įgyvendinant veiksmų programos investicinį prioritetą „Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir atsinaujinančių išteklių energijos vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 754, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19942

 

25.5. Europos socialinio fondo agentūra teikia veiksmų programą administruojančioms ir (ar) pasirengimą įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą organizuojančiai ir koordinuojančiai institucijoms, taip pat rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą dalyvaujančioms institucijoms metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių (fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių, fiksuotųjų projekto išlaidų sumų, fiksuotųjų projekto išlaidų normų) nustatymo reikalavimų, šių dydžių taikymo, inicijuoja ir (arba) atlieka supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo tyrimus ir teikia išvadas dėl kitų institucijų atliktų supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo tyrimų tinkamumo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 772, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15672

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

 

__________________

 

part_6c8a028bbf234488a37feab1205de158_end


 

Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,

įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

programą, taisyklių

priedas

 

ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS TARP INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMĄ

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetas

Investicinis prioritetas

 

Tarpinė institucija, pagal kompetenciją atsakinga už 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimą

ministerija

įgyvendinančioji institucija

regionų plėtros tarybos

1. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas

1. Mokslinių tyrimų ir inovacijų (toliau – MTI) infrastruktūros tobulinimas, gebėjimų plėtoti MTI stiprinimas ir kompetencijos centrų, ypač europinės svarbos, veiklos skatinimas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra), viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, o po pastarosios reorganizavimo – viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (toliau – VšĮ Inovacijų agentūra), Lietuvos mokslo taryba, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

2. Verslo investicijų į MTI skatinimas, įmonių, MTI centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės gamybos ir bendrosios paskirties technologijų sklaidą

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, VšĮ Inovacijų agentūra, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“)

2. Informacinės visuomenės skatinimas

1. Plačiajuosčio ryšio diegimas ir didelės spartos tinklų plėtra, naujų skaitmeninei ekonomikai skirtų technologijų ir tinklų rėmimas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

2. Informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos tobulinimas ir IRT paklausos didinimas

Susisiekimo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

3. Taikomųjų IRT e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties, e. kultūros ir e. sveikatos programų tobulinimas

Susisiekimo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

3. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas

1. Verslumo, ypač sudarant palankesnes sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei veiklai, ir naujų įmonių, įskaitant verslo inkubatorius, steigimo skatinimas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, VšĮ Inovacijų agentūra, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

2. Naujų mažų ir vidutinių įmonių verslo modelių, ypač internacionalizavimo, kūrimas ir įgyvendinimas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

VšĮ Inovacijų agentūra, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

3. Mažų ir vidutinių įmonių gebėjimų dalyvauti ekonomikos augimo ir inovacijų diegimo procesuose rėmimas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra,

VšĮ Inovacijų agentūra, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

4. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas

1. Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir skirstymo skatinimas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

VšĮ Inovacijų agentūra

 

2. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos vartojimo įmonėse skatinimas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

VšĮ Inovacijų agentūra, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

3. Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir atsinaujinančių išteklių energijos vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Energetikos ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, VšĮ Inovacijų agentūra, uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Aplinkos projektų valdymo agentūra)

regionų plėtros tarybos

4. Pažangiųjų žemos ir vidutinės įtampos skirstymo sistemų diegimas ir plėtojimas

Energetikos ministerija

VšĮ Inovacijų agentūra

5. Anglies dioksido kiekio mažinimo strategijų įgyvendinimo visų rūšių, ypač miesto, teritorijose skatinimas, darnaus ir įvairių rūšių judumo miestuose skatinimas ir priemonių, skirtų poveikiui aplinkai švelninti, diegimas

Susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

5. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos

1. Investicijų, susijusių su prisitaikymu prie klimato kaitos, įskaitant pagrįstas ekosisteminiu požiūriu, skatinimas

Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija

Aplinkos projektų valdymo agentūra, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

2. Investicijos į atliekų sektorių, siekiant įvykdyti Europos Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nustatytus poreikius, viršijančius tuos reikalavimus

Aplinkos ministerija

Aplinkos projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

 

3. Investicijos į vandens sektorių, siekiant įvykdyti Europos Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nustatytus poreikius, viršijančius tuos reikalavimus

Aplinkos ministerija

Aplinkos projektų valdymo agentūra, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

regionų plėtros tarybos

4. Kultūros ir gamtos paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas

Aplinkos ministerija, Kultūros ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Aplinkos projektų valdymo agentūra, VšĮ Inovacijų agentūra, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

5. Biologinės įvairovės, dirvožemio apsauga ir atkūrimas, ekosistemų paslaugų, įskaitant „Natura 2000“, ir žaliosios infrastruktūros skatinimas

Aplinkos ministerija

Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

6. Miestų aplinkos gerinimo, miestų atkūrimo, apleistų pramoninių teritorijų (įskaitant pertvarkomas teritorijas) išvalymo ir atkūrimo, oro taršos ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimo skatinimas

Aplinkos ministerija

Aplinkos projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

6. Darniojo transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra

1. Bendros Europos daugiarūšio transporto erdvės kūrimo rėmimas investuojant į transeuropinį transporto tinklą

Susisiekimo ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

2. Regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir tretinius transporto mazgus, tarp jų ir daugiarūšio transporto mazgus

Susisiekimo ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

3. Energijos vartojimo efektyvumo ir tiekimo patikimumo plėtojant pažangiąsias energijos paskirstymo, saugojimo ir perdavimo sistemas gerinimas ir paskirstytos atsinaujinančių išteklių energijos gamybos diegimas

Energetikos ministerija

VšĮ Inovacijų agentūra

7. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas

1. Užimtumą skatinančio ekonomikos augimo kuriant vidinį potencialą rėmimas kaip dalis konkrečioms sritims skirtos teritorinės strategijos, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų pertvarkymą ir specifinių gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei naudojimosi jais gerinimą

Vidaus reikalų ministerija, Kultūros ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

 

2. Investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

3. Galimybės gauti darbą suteikimas ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims, įskaitant ilgalaikius bedarbius ir asmenis, nutolusius nuo darbo rinkos, pasitelkiant vietos užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo jėgos judumą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Europos socialinio fondo agentūra, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

4. Jaunimo, visų pirma nedirbančio ir nesimokančio, įskaitant marginalių bendruomenių jaunimą ir tą, kuriam kyla socialinės atskirties pavojus, ilgalaikė integracija į darbo rinką, taip pat ir įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Europos socialinio fondo agentūra

8. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

1. Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, su sveikatos būkle susijusios nelygybės mažinimo, socialinės įtraukties skatinimo, suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų, ir perėjimo nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

2. Fizinio, ekonominio ir socialinio nepasiturinčių miestų ir kaimų bendruomenių bei vietovių atnaujinimo rėmimas

Vidaus reikalų ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

3. Aktyvi įtrauktis, visų pirma siekiant skatinti lygias galimybes, dalyvavimą darbo rinkoje ir geresnes įsidarbinimo galimybes

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

Europos socialinio fondo agentūra, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

4. Galimybių gauti įperkamas, darnias ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija

Europos socialinio fondo agentūra, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

 

5. Socialinės verslininkystės ir profesinės integracijos socialinėse įmonėse bei socialinės ir solidarumo ekonomikos skatinimas siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vidaus reikalų ministerija

Europos socialinio fondo agentūra, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

6. Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

Vidaus reikalų ministerija

Europos socialinio fondo agentūra

9. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

1. Investicijos į švietimą, profesinį mokymą, skirtos švietimo ir profesinio mokymo infrastruktūrai tobulinti, siekiant suteikti įgūdžių ir užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybę

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

2. Mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimas ir mokyklos nebaigimo prevencija, lygių galimybių gauti geros kokybės ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, įskaitant grįžimui į švietimo ir mokymo procesą skirtus mokymosi būdus, tarp jų formalųjį, neformalųjį švietimą ir savišvietą, užtikrinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Europos socialinio fondo agentūra

3. Aukštojo ir lygiaverčio jam mokslo kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo didinimas siekiant didesnės studentų įtraukties ir geresnio mokymosi pažangumo, atkreipiant dėmesį į atskirties grupes

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Europos socialinio fondo agentūra, Lietuvos mokslo taryba

4. Vienodų galimybių formaliai, neformaliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko, pasitelkiant profesinį mokymą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Europos socialinio fondo agentūra, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

10. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas

1. Investavimas į institucinių gebėjimų stiprinimą ir veiksmingesnį viešąjį administravimą bei viešąsias paslaugas nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo

Vidaus reikalų ministerija

Europos socialinio fondo agentūra, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

regionų plėtros tarybos

11. Techninė parama veiksmų programai administruoti

 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

12. Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti

 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

13. Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui

1. Skaitmeninimo ir inovacijų, siekiant šalinti COVID-19 pandemijos pasekmes ekonomikai, skatinimas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kultūros ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

VšĮ Inovacijų agentūra, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Lietuvos mokslo taryba, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

2. Energetinio efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, siekiant švelninti poveikį klimato kaitai, skatinimas

Energetikos ministerija

VšĮ Inovacijų agentūra, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

14. Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas, siekiant didinti užimtumą ir socialinę įtrauktį

Gyventojų užimtumo, prisitaikymo prie kintančios darbo rinkos ir atsparumo COVID-19 pandemijos keliamiems iššūkiams didinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Europos socialinio fondo agentūra

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Nr. 772, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15672

Nr. 326, 2018-04-04, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05744

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

Nr. 509, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10889

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

Nr. 83, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02688

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

Nr. 316, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06746

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1166, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-27, i. k. 2014-14876

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 473, 2016-05-11, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12862

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 265, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06349

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 772, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15672

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 326, 2018-04-04, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05744

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1155, 2018-11-21, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19296

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 96, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01751

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 509, 2020-05-20, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10889

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1233, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-09, i. k. 2020-23479

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 83, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02688

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 754, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19942

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1057, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-13, i. k. 2021-25707

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 316, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06746

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 767, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-21, i. k. 2022-15925

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo

 

 

part_dc840b96a098437c9324aecd2526e840_end