Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-04-07, i. k. 2016-08030

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. T-147

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, bei atsižvelgdama į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios:

2.1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T-26 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms, vykdančioms formaliojo švietimo programas, aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“;

2.2. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimą Nr. T-100 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės lopšelių-darželių aptarnavimo teritorijų nustatymo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Antanas Bezaras

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-51, 2017-02-21, paskelbta TAR 2017-02-23, i. k. 2017-02972

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-284, 2017-09-05, paskelbta TAR 2017-09-08, i. k. 2017-14427

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

3.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-117, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06658

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

4.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-295, 2018-10-09, paskelbta TAR 2018-10-12, i. k. 2018-16123

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

5.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-242, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11073

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

6.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-321, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16094

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. t-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

7.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-402, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20910

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

8.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-235, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15242

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo

 

9.

Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-235, 2021-07-27, paskelbta TAR 2021-07-28, i. k. 2021-16626

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo