Suvestinė redakcija nuo 2020-02-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-10-08, i. k. 2019-15978

 

Nauja redakcija nuo 2020-02-20:

Nr. V-169/1R-48, 2020-02-14, paskelbta TAR 2020-02-19, i. k. 2020-03603

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO ASMENIMS, LAIKOMIEMS LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1103/1R-279

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 45 straipsnio 2 ir 3 dalimis,

tvirtiname Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo asmenims, laikomiems laisvės atėmimo įstaigose, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                              Elvinas Jankevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1103/1R-279

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-169/1R-48

redakcija)

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO ASMENIMS, LAIKOMIEMS LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo asmenims, laikomiems laisvės atėmimo įstaigose, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pirminio, antrinio ir tretinio lygių asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo suimtiesiems ir (ar) nuteistiesiems (toliau – pacientai), laikomiems Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiose laisvės atėmimo įstaigose (toliau – laisvės atėmimo įstaigos), tvarką.

2. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos laisvės atėmimo įstaigose laikomiems pacientams teikiamos laisvės atėmimo įstaigų sveikatos priežiūros padaliniuose (jeigu tokie yra įsteigti), Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (toliau kartu – bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros įstaigos) ir Aprašo nustatyta tvarka kitose teisę teikti reikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turinčiose valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos).

3. Sveikatos priežiūros padaliniai laisvės atėmimo įstaigose gali būti steigiami, jei, vadovaujantis ekonominio racionalumo principu, taip lengviau organizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pacientams, laikomiems laisvės atėmimo įstaigoje.  

4. Aprašu, organizuodamos savo veiklą, pacientams teikdamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, siekdamos užtikrinti pacientams reikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sveikatos priežiūros paslaugas pacientams teikiančių sveikatos priežiūros specialistų apsaugą, privalo vadovautis bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros įstaigos, laisvės atėmimo įstaigos, kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

5. Bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros įstaigos privalo turėti galiojančias įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas, suteikiančias teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientams teikiamos bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros įstaigose pagal įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodytus veiklos adresus.

 

II SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI

 

6. Būtinoji medicinos pagalba laisvės atėmimo įstaigose laikomiems pacientams, kaip ir laisvėje esantiems asmenims, teikiama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka užtikrinant paciento apsaugą. Ūmios gyvybei pavojingos ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju pirmąją medicinos pagalbą pacientui suteikia laisvės atėmimo įstaigos darbuotojai pagal savo kompetenciją.

7. Jeigu bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros įstaigos neturi galimybių pacientams suteikti pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų (laikinai nėra reikiamų asmens sveikatos priežiūros specialistų ir nėra galimybių jų pakeisti), šias paslaugas pagal sutartis, sudarytas su Laisvės atėmimo vietų ligonine arba laisvės atėmimo įstaiga, ir jose numatytas sąlygas (Aprašo 1 priedas) laisvės atėmimo įstaigos patalpose privalo teikti savivaldybės, kurios teritorijoje veikia laisvės atėmimo įstaiga, pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Savivaldybių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už jų sveikatos priežiūros specialistų pacientams suteiktas paslaugas apmokama pagal Aprašo 2 priede nustatytą paslaugų valandinių įkainių apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką.

8. Pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pacientams tvarką ir didžiausią leistiną šias paslaugas teikiančių bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros specialistų pareigybių skaičių nustato Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius.

9. Pacientui reikalingos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios Laisvės atėmimo vietų ligoninėje nėra teikiamos (ligoninė neturi licencijos teikti šias paslaugas) arba kai tuo metu šioje ligoninėje nėra reikiamo specialisto, teikiamos kitose arčiausiai esančiose ir atitinkamas paslaugas galinčiose suteikti asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

10. Tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos laisvės atėmimo įstaigose laikomiems pacientams teikiamos kitose arčiausiai esančiose ir atitinkamas paslaugas galinčiose suteikti asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

11. Bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros įstaigos neteikia asmens sveikatos priežiūros paslaugų atvirosiose kolonijose laikomiems nuteistiesiems, nėščioms moterims ir vaikų turinčioms motinoms, apgyvendintoms už laisvės atėmimo įstaigos ribų, taip pat specialiuose laisvės atėmimo įstaigų padaliniuose (pusiaukelės namuose) laikomiems nuteistiesiems. Šiame punkte nurodytiems asmenims reikalingos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

 

III SKYRIUS

PROFILAKTINIAI TYRIMAI DĖL PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR JŲ ATLIKIMO PERIODIŠKUMAS

 

12. Pacientai teisės aktų nustatytu periodiškumu profilaktiškai tiriami dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų.

13. Pacientų profilaktinių tyrimų atlikimą organizuoja Bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros įstaigų pagal veiklos adresus sveikatos priežiūros administratoriai ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės gydomųjų padalinių vadovai.

 

IV SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ GAVIMAS LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖJE IR PACIENTŲ SIUNTIMAS Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS

 

14. Jeigu pacientams reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos negali būti suteiktos bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros įstaigos padalinyje pagal veiklos adresą, teisės aktų nustatyta tvarka šiems asmenims išduodami gydytojų siuntimai gauti ambulatorines ar stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas kituose Laisvės atėmimo vietų ligoninės padaliniuose, o jei ši ligoninė dėl Aprašo 7 ir 9 punktuose nurodytų priežasčių paslaugų negali suteikti pati ar Aprašo 10 punkto atveju apskritai tokių paslaugų neteikia, – gauti šias paslaugas kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

15. Pacientų konvojavimą į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, išskyrus atvejus, kai šiems asmenims teikiama būtinoji medicinos pagalba, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo laisvės atėmimo įstaigų pareigūnai. Pacientų pristatymą į kitas sveikatos priežiūros įstaigas būtinajai medicinos pagalbai suteikti vykdo greitosios medicinos pagalbos tarnybos, o jų apsaugą užtikrina laisvės atėmimo įstaigų pareigūnai.

16. Pacientų siuntimo, konvojavimo dėl konsultacijų į kitus Laisvės atėmimo vietų ligoninės padalinius arba kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir hospitalizavimo tvarką nustato Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius.

17. Pacientų registraciją gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus nustatyta tvarka užtikrina bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros įstaigų vadovų paskirti sveikatos priežiūros specialistai. Apie numatomą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje laiką pacientai informuojami pasirašytinai. Jei numatoma, kad paciento konvojavimą į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą vykdys laisvės atėmimo įstaigos pareigūnai, apie planuojamos konsultacijos laiką informuojamas šios įstaigos direktorius.

18. Pacientams reikalingos asmens sveikatos priežiūros paslaugos kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos užtikrinant šių asmenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros įstaigose iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

20. Pacientai bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros įstaigose skiepijami sveikatos apsaugos ministro tvirtinamose nacionalinėse imunoprofilaktikos programose numatytomis vakcinomis teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje taip pat veikia ligoninės vaistinė, kuri yra įstaigos padalinys, Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus nustatyta tvarka aprūpinantis šią įstaigą ir laisvės atėmimo įstaigų sveikatos priežiūros padalinius vaistais, vaistiniais preparatais ir (ar) vaistinių prekėmis, reikalingomis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui laisvės atėmimo įstaigose laikomiems asmenims užtikrinti.

22. Sveikatos priežiūros veikla bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros įstaigose apskaitoma sveikatos apsaugos ministro ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus nustatyta tvarka.

______________

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų

organizavimo ir teikimo asmenims, laikomiems

laisvės atėmimo įstaigose, tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suimtiesiems ir nuteistiesiems sutarties forma)

 

AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.

 

20____m. __________________  ____d.

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninė[1] (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus ________________________________________________, veikianti pagal Laisvės atėmimo vietų

Vardas, pavardė

ligoninės1 nuostatus, ir _____________________________________ (toliau – Paslaugų teikėjas),

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

atstovaujama ____________________________________________________________, veikianti

Pareigos, vardas, pavardė

pagal ________________________________________________ (toliau kartu – Šalys), sudaro šią

Teisės akto pavadinimas

Pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį (toliau – sutartis).

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.  Pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – sveikatos priežiūros paslaugos) suimtiesiems ir nuteistiesiems (toliau – pacientai), laikomiems _______________________________________________________________________________

Laisvės atėmimo įstaigos pavadinimas, patalpų, kuriose pacientams bus teikiamos asmens sveikatos

___________________________________________________________________,

priežiūros paslaugos, adresas (-ai)

teikimas pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 45 straipsnio 4 dalies nuostatas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

2.1. laisvės atėmimo įstaigoje teikti sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, prirašytiems prie Užsakovo ir laikomiems sutarties 1 punkte nurodytu patalpų adresu, kai Užsakovas dėl objektyvių priežasčių negali užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pacientams Laisvės atėmimo vietų ligoninėje1;

2.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui sveikatos priežiūros specialistų, kurie paskirti, esant poreikiui, laisvės atėmimo įstaigoje esantiems pacientams teikti sveikatos priežiūros paslaugas, sąrašą (nurodyti vardus, pavardes ir specialybę);

2.3. užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo paskirtas (-ti) sveikatos priežiūros specialistas (-ai) atvyktų į laisvės atėmimo įstaigą teikti pacientams reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos;

2.4. užtikrinti, kad į laisvės atėmimo įstaigą siunčiami sveikatos priežiūros specialistai turėtų galiojančią licenciją teikti atitinkamas sveikatos priežiūros paslaugas;

2.5. užtikrinti kokybišką ir nesuvėluotą pirminio lygio ambulatorinių šeimos medicinos, psichikos sveikatos ir (ar) odontologijos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių tokių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, reikalavimų;

2.6. pagal kompetenciją užpildyti su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu susijusią medicininę dokumentaciją;

2.7. Užsakovo prašymu paskirti kitą sveikatos priežiūros specialistą teikti sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, jeigu nustatyta, kad šias paslaugas teikęs Paslaugų teikėjo paskirtas sveikatos priežiūros specialistas į laisvės atėmimo įstaigos teritoriją bandė įsinešti (įsinešė) pacientams draudžiamų turėti daiktų ir (arba) juos perdavė (bandė perduoti) pacientams ir dėl to šiam specialistui buvo panaikintas leidimas įeiti į pataisos įstaigą;

2.8. užtikrinti, kad už pacientams suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas gautas Užsakovo apmokėjimas būtų paskirstytas šias paslaugas faktiškai teikusiems sveikatos priežiūros specialistams jų darbui apmokėti (kai Paslaugų teikėjo paskirti sveikatos priežiūros specialistai į laisvės atėmimo įstaigas vyksta Paslaugų teikėjo tarnybiniu transportu, Paslaugų teikėjas turi teisę iš Užsakovo gauto apmokėjimo išskaityti lėšas, kurios reikalingos išlaidoms už tarnybinio transporto amortizaciją ir (arba) kurą padengti).

3Užsakovas įsipareigoja:

3.1. iš anksto informuoti Paslaugų teikėją apie laikotarpį, per kurį atitinkami Paslaugų teikėjo sveikatos priežiūros specialistai gali būti kviečiami teikti pacientams reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas (Užsakovo darbuotojų iš anksto suplanuotos atostogos, tarnybinės komandiruotės ir pan.);

3.2. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas iki suplanuotos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo dienos informuoti Paslaugų teikėją apie pacientų, užregistruotų į priėmimą pas atitinkamus sveikatos priežiūros specialistus, skaičių, jų nurodytus nusiskundimus;

3.3. pirmą kartą į laisvės atėmimo įstaigą teikti sveikatos priežiūros paslaugų atvykusius sveikatos priežiūros specialistus pasirašytinai supažindinti su laisvės atėmimo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, įėjimo į laisvės atėmimo įstaigą ir išėjimo iš jos tvarka, draudžiamų įsinešti į laisvės atėmimo įstaigos teritoriją daiktų sąrašu ir atsakomybe už pacientams draudžiamų turėti daiktų perdavimą;

3.4. sudaryti sąlygas neatlygintinai naudotis sveikatos priežiūros paslaugoms teikti tinkamai įrengtomis ir reikiamu inventoriumi aprūpintomis patalpomis, o šias paslaugas teikiančius sveikatos priežiūros specialistus neatlygintinai aprūpinti sveikatos priežiūros paslaugoms teikti būtina medicinine įranga, įrankiais ir medžiagomis;

3.5. užtikrinti sveikatos priežiūros specialistų prieigą prie reikiamos medicininės dokumentacijos, kuria disponuoja Užsakovas;

3.6. užtikrinti reikiamo slaugos personalo (bendrosios praktikos slaugytojų, psichikos sveikatos slaugytojų, odontologų padėjėjų) dalyvavimą teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, jei šioms paslaugoms teikti Užsakovas kviečia tik atitinkamos specializacijos gydytojus;

3.7. apmokėti už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas sutarties III skyriuje nustatyta tvarka.

4Šalys įsipareigoja:

4.1. nedelsdamos informuoti viena kitą apie svarbias aplinkybes, kurios gali turėti įtakos sutarties vykdymui, taip pat apie kontaktinių asmenų, adresų ir banko rekvizitų pasikeitimus. Dėl šios informacijos pateikimo formos susitaria abi Šalys;

4.2. laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų;

4.3. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad kita Šalis galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;

4.4. raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su kitos Šalies perduotais asmens duomenimis.

5Šalys paskiria kontaktinius asmenis, įgaliotus derinti Paslaugų teikėjo paskirtų sveikatos priežiūros specialistų atvykimo į laisvės atėmimo įstaigą laiką ir kitus iš sutarties kylančius, su pacientams reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų teikimu susijusius klausimus:

 

Paslaugų teikėjas

Užsakovas

Pareigos

 

 

Vardas, Pavardė

 

 

Tel.

 

 

El. paštas

 

 

 

III. ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGOS TEIKĖJO SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA IR SĄLYGOS

 

6.  Už Paslaugų teikėjo sveikatos priežiūros specialistų pacientams suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas Užsakovas atsiskaito pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintą paslaugų valandinių įkainių apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką.

7Šalys susitaria, kad Užsakovui pateikta Paslaugų teikėjo išrašyta sąskaita faktūra yra apmokėta, kai Užsakovo pervesti pinigai patenka į sutartyje nurodytą Paslaugų teikėjo banko sąskaitą.

8Užsakovui vėluojant apmokėti Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą, Užsakovas už kiekvieną pavėluotą dieną moka Paslaugų teikėjui netesybas po 0,2 proc. delspinigių nuo vėluojamos apmokėti sumos už kiekvieną praleistą mokėti dieną iki visiško prievolių įvykdymo. Šalys susitaria, kad visi Užsakovo mokėjimai bus paskirstyti šia tvarka: Paslaugų teikėjas pirmiausia Užsakovo mokėjimą skiria delspinigių sumai, apskaičiuotai iki Užsakovo mokėjimo dienos, padengti, paskui – pagrindinei prievolei įvykdyti. Šalys susitaria, kad sąskaita yra apmokėta, kai Užsakovo pervesti pinigai atsiranda Paslaugų teikėjo banko sąskaitoje. 

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

9Šalis, neįvykdžiusi iš sutarties kylančių prievolių ar įvykdžiusi jas netinkamai, privalo teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti kitos Šalies dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

10.  Už Paslaugų teikėjo paskirtų sveikatos priežiūros specialistų pacientų sveikatai padarytą žalą teisės aktų nustatyta tvarka atsako Paslaugų teikėjas.

11Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą, jeigu įrodo, kad to nepadarė dėl aplinkybių, kurių jos negalėjo kontroliuoti ir apsvarstyti sudarydamos sutartį, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar pasekmėms atsirasti. Sutartinių įsipareigojimų neįvykdžiusi Šalis privalo kuo skubiau pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės atsiradimą. Atleidimas nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

V. SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

 

12Paslaugų teikėjo sveikatos priežiūros specialistų saugumas laisvės atėmimo įstaigoje užtikrinamas Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

13.  Laisvės atėmimo įstaigos administracija užtikrina, kad, esant realiai grėsmei sveikatos priežiūros specialisto sveikatai ar gyvybei, jo prašymu, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientui, dalyvautų tos pačios lyties kaip ir pacientas laisvės atėmimo įstaigos pareigūnas.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14.  Sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo abi Šalys. Sutartis įsigalioja kitą dieną po to, kai pasirašo kita Šalis, ir galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. Sutartis automatiškai pratęsiama tokiam pačiam laikotarpiui, jeigu nei viena iš Šalių nepareiškia raštiško prieštaravimo dėl 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties pasibaigimo dienos. Sutarties pratęsimų skaičius neribojamas.

15.  Sutartis gali būti keičiama ir (arba) papildoma tik Šalių raštišku susitarimu. Pasirašyti sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama sutarties dalis.

16.  Sutartis gali būti vienašališkai nutraukta, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įspėjus kitą Šalį, jei atsirado viena iš šių aplinkybių:

16.1.  savivaldybės, kurios teritorijoje veikia laisvės atėmimo įstaiga, taryba paskiria kitą sveikatos priežiūros įstaigą, kad būtų užtikrintas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams;

16.2.  pasikeičia teisinis reguliavimas, pagal kurį savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra įpareigotos užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pacientams;

16.3Užsakovas vėluoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju ilgiau kaip 60 ( šešiasdešimt) kalendorinių dienų (sutartis vienašališkai gali būti nutraukiama iš karto, nesilaikant šioje sutartyje nustatyto įspėjimo dėl sutarties nutraukimo terminų).

17.  Sutarties 16.3 papunktyje nurodytu atveju teisę vienašališkai nutraukti sutartį turi tik Paslaugų teikėjas. Šalys susitaria, kad sutarties 16.3 papunktyje nurodytas atvejis laikomas Užsakovo esminiu sutarties pažeidimu.

18.  Sutarties nutraukimo atveju Užsakovas apmoka už faktiškai Paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas.

19.  Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo tinkamo jos įvykdymo, jei iki nutraukimo buvo atsiradę įsipareigojimų. 

20.  Iš šios sutarties kilę ginčai sprendžiami derybų būdu, nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

21.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties Šaliai. Šalys pasirašo kiekvieną sutarties lapą.

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR JŲ ATSTOVŲ PARAŠAI

 

Paslaugų teikėjas

 

______________________________________

Užsakovas

 

_________________________________

 

(Įstaigos pavadinimas)

(Įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________

_________________________________

 

(Adresas)

(Adresas)

 

______________________________________

(Juridinio asmens kodas)

______________________________________

_________________________________

(Juridinio asmens kodas)

________________________________________________________

 

(Banko sąskaitos Nr.)

______________________________________

(Tel. Nr.;  Faksas)

(Banko sąskaitos Nr.)

_________________________________

(Tel. Nr.;  Faksas)

 

______________________________________

(El. paštas)

_________________________________

(El. paštas)

 

____________________________________.                                                                   

(pareigų pavadinimas)             A. V.

__________________________________.  

(pareigų pavadinimas)         A. V.

s                   

(parašas)

__________________________________

(parašas)

____________________________________                    

(vardas ir pavardė)

__________________________________.                    

(vardas ir pavardė)

 

___________________

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų

organizavimo ir teikimo asmenims, laikomiems

laisvės atėmimo įstaigose, tvarkos aprašo

2 priedas

 

SAVIVALDYBIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE SUTEIKTŲ PIRMINIO LYGIO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VALANDINIŲ ĮKAINIŲ APSKAIČIAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

1.  Už laiką, kurį viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – Paslaugų teikėjas) sveikatos priežiūros specialistai (specialistų komandos) suimtiesiems ir nuteistiesiems (toliau kartu – pacientai) laisvės atėmimo įstaigose teikia pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Laisvės atėmimo vietų ligoninė arba laisvės atėmimo įstaiga, jeigu pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas suimtiesiems ar nuteistiesiems teikia laisvės atėmimo įstaigos asmens sveikatos priežiūros padalinys (toliau kartu – Užsakovas), Paslaugų teikėjui apmoka pagal valandinius asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo įkainius, kurie apskaičiuojami šios tvarkos 2–5 punktuose nustatyta tvarka.

2.  Sveikatos priežiūros specialistų komandų (šeimos gydytojo kartu su bendrosios praktikos slaugytoju arba gydytojo psichiatro kartu su psichikos sveikatos slaugytoju, arba gydytojo odontologo kartu su odontologo padėjėju) pacientams suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų valandinis įkainis (Į(val.)) apskaičiuojamas visų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų vienam etatui apskaičiuoto vidutinio valandinio darbo užmokesčio dydžio (G(vid./val.)) ir visų LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų vienam etatui apskaičiuoto vidutinio valandinio darbo užmokesčio dydžio (S(vid./val.)) sumą padauginus iš skatinamojo koeficiento (K(ind.)), t. y. 

Į(val.) = (G(vid./val.) + S(vid./val.)) x K(ind.).

3 Gydytojų (jiems priskiriami šeimos gydytojai, gydytojai psichiatrai, gydytojai odontologai) pacientams suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų valandinis įkainis (Į(val.)) apskaičiuojamas visų LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų vienam etatui apskaičiuoto vidutinio valandinio darbo užmokesčio dydį (G(vid./val.)) padauginus iš skatinamojo koeficiento (K(ind.)), t. y.

Į(val.) = G(vid./val.) x K(ind.).

4.    Slaugytojų (jiems priskiriami bendrosios praktikos slaugytojai, psichikos sveikatos slaugytojai, odontologo padėjėjai) pacientams suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų valandinis įkainis (Į(val.)) apskaičiuojamas visų Lietuvos LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų vienam etatui apskaičiuoto vidutinio valandinio darbo užmokesčio dydį (S(vid./val.)) padauginus iš skatinamojo koeficiento (K(ind.)), t. y. 

Į(val.) = S(vid./val.) x K(ind.).

5.  Visų LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų arba slaugytojų, dirbančių vieno etato krūviu, vidutinis valandinio darbo užmokesčio (G(vid./val.)) arba (S(vid./val.)) dydis apskaičiuojamas šia tvarka:

5.1. nustatomas gydytojų arba slaugytojų darbo dienų skaičius per kalendorinių metų ketvirtį, einantį prieš kalendorinių metų ketvirtį, per kurį pacientams teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – ketvirtis) (D(ketv.));

5.2. apskaičiuojamas gydytojų arba slaugytojų vidutinis darbo dienų skaičius per mėnesį (D(vid./mėn.)), gydytojų arba slaugytojų darbo dienų skaičių per kalendorinių metų ketvirtį padalijus iš 3, t. y.

;

5.3. apskaičiuojamas vidutinis gydytojų arba slaugytojų darbo valandų skaičius per mėnesį (V(vid./mėn.)), gydytojų arba slaugytojų vidutinį darbo dienų skaičių per mėnesį padalijus iš vidutinės gydytojų arba slaugytojų darbo trukmės per vieną darbo dieną, – 7,6 (7,6 valandos apskaičiuota Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 534, 7 punkte nurodytą 38 valandų darbo laiką per savaitę padalijus iš 5 darbo dienų), t. y.


;

5.4. apskaičiuojamas gydytojų arba slaugytojų vidutinis valandinio darbo užmokesčio dydis (G(vid./val.)) arba (S(vid./val.)), Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) paskelbtą ketvirčio LNSS įstaigose dirbančių gydytojų vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio (bruto) dydį (HG) arba VLK paskelbtą ketvirčio LNSS įstaigose dirbančių slaugytojų vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio (bruto) dydį (HS) padalijus iš vidutinio gydytojų arba slaugytojų darbo valandų skaičiaus per mėnesį (V(vid./mėn.)), t. y.

;

5.5. skatinamasis koeficientas (K(ind.)) yra lygus 1,5.

6.  Konkretų laiką, kurį Paslaugų teikėjo sveikatos priežiūros specialistai (specialistų komandos) per vieną darbo dieną pacientams teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal patvirtintą formą, fiksuoja paslaugas suteikęs sveikatos priežiūros specialistas ir Užsakovo įgaliotas asmuo.

7.  Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, kurį Paslaugų teikėjo sveikatos priežiūros specialistai teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, Užsakovas apskaičiuoja už šių paslaugų suteikimą Paslaugų teikėjui mokėtiną sumą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia jam Atsiskaitymų už pacientams suteiktas paslaugas suderinimo aktą.

8.  Paslaugų teikėjas, jei sutinka su Atsiskaitymų už pacientams suteiktas paslaugas suderinimo akte nurodyta pinigų suma, išsiunčia sąskaitą faktūrą Užsakovui, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos perveda Paslaugų teikėjui šiame akte nurodytą pinigų sumą.

9.  Šioje apmokėjimo tvarkoje nurodytas dokumentų formas tvirtina Užsakovas.

_______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. V-169/1R-48, 2020-02-14, paskelbta TAR 2020-02-19, i. k. 2020-03603

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1103/1R-279 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo asmenims, laikomiems laisvės atėmimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1]Tais atvejais, kai pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams teikia laisvės atėmimo įstaigos asmens sveikatos priežiūros padalinys, rašomas laisvės atėmimo įstaigos pavadinimas, jos veiklą reguliuojančio teisės akto pavadinimas ir kiti sutartį sudarančios laisvės atėmimo įstaigos rekvizitai.