Suvestinė redakcija nuo 2018-12-29 iki 2019-04-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-07, i. k. 2015-19377

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 2016–2020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 4 d. Nr. 3D-897

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 25 ir 29 punktais:

1.  T v i r t i n u Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d. ir taikomas 20162020 m. paraiškų teikimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897

(2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-959 redakcija)

 

PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 20162020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/ 2393 (OL 2017 L 350, p. 15), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 69), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2018 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2018/746 (OL 2018 L 125, p. 1), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 639/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir iš dalies keičiamas to reglamento X priedas (OL 2014 L 181, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 9 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2018/1784 (OL 2018 L 293, p. 1), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL 2014 L 181, p. 48), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 16 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2017/723 (OL 2017 L 107, p. 1), kitais Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, nustatančiais tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką. Taisyklių tikslas – nustatyti 2016–2020 metų laikotarpiui reikalavimus žemės ūkio veiklos subjektams, siekiantiems gauti tiesiogines išmokas (pagrindinę tiesioginę išmoką, žalinimo išmoką, išmoką jaunajam ūkininkui, išmoką už pirmuosius hektarus, susietąją paramą už plotą ir (arba) gyvulius), šių reikalavimų administravimo bei kontrolės tvarką ir nustatyti bendrąją paraiškos formą, taip pat jos pildymo ir administravimo tvarką.

2. Žemės ūkio veiklos subjektams parama skiriama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones (toliau – KPP priemonės) ir administruojama atitinkamų žemės ūkio ministro įsakymų nustatyta tvarka. Parama už plotus mokama pagal šias KPP priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

3. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:

3.1. Aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiama daugiametė ganykla arba pieva – daugiametė ganykla arba pieva, esanti natūralios buveinės teritorijoje.

3.2. Ariamoji žemė žemės plotas, naudojamas žemės ūkio augalams auginti, pūdymui ir suariamas dažniau nei kas penkeri metai.

3.3. Augalų apsaugos produktai – veikliosios medžiagos ir jų turintys preparatai, naudotojui tiekiami tokios sudėties ir formos, kokios jie buvo pagaminti, ir skiriami: 1) augalams ar augaliniams produktams apsaugoti nuo visų kenksmingųjų organizmų arba užkirsti kelią tokių organizmų veikimui tiek, kiek tokios medžiagos ar preparatai nėra apibūdinami kitaip; 2) veikti augalų gyvybinius procesus, tačiau kitaip nei mitybinės medžiagos (augimo reguliatoriai ir pan.); 3) augaliniams produktams konservuoti, atsižvelgiant į tai, kiek tokioms medžiagoms ar produktams netaikomos specialios nuostatos dėl konservantų; 4) nereikalingiems augalams naikinti; 5) augalų dalims naikinti ar neleisti jiems augti taip, kaip nepageidaujama.

3.4. Azotą kaupiantys augalai – ariamojoje žemėje auginami augalai, kurių šaknyse kaupiasi gumbelinių bakterijų surišto azoto junginiai.

3.5. Daugiamečių sodinių plotas – ne sėjomainos būdu auginamų sodinių plotas, išskyrus ganyklas arba pievas, įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos želdinių plotus, kuriais žemė apsodinta daugiau nei penkeriems metams ir iš kurių pakartotinai gaunamas derlius.

3.6. Daugiametė ganykla arba pieva (toliau – daugiametė pieva) – užsėtas daugiametėmis žolėmis arba natūralus neariamas penkerius ar daugiau metų žemės plotas gyvuliams ganyti, žolei ar žolės produkcijai gauti.

3.7. Deklaruotas laukas – paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje nurodytas žemės ūkio naudmenų ir (arba) kitas plotas.

3.8. Deklaruotas plotas – paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje nurodytų laukų, už kuriuos žemės ūkio veiklos subjektas prašo išmokų, plotų suma.

3.9. Ganykla arba pieva (toliau – pieva) – užsėtas daugiametėmis žolėmis arba natūralus žemės plotas, įskaitant daugiametes ganyklas arba pievas, gyvuliams ganyti, žolei ar žolės produkcijai gauti.

3.10. Griovys – dirbtinė atvira vandens nuleidimo vaga su nuolatine tėkme arba vidutinio vandeningumo metais neturinti nuolatinio nuotėkio.

3.11. Ilgalaikė sankcija – pagal paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje deklaruoto ploto ir faktiškai nustatyto remiamo ploto skirtumą apskaičiuojamas paramos dydžio sumažinimas, papildantis einamaisiais kalendoriniais metais pareiškėjui taikomą sankciją. Ši sankcija gali būti pradėta išskaičiuoti iš paramos kalendoriniais pažeidimo nustatymo metais, tačiau negali būti išskaičiuojama ilgiau nei trejus kalendorinius metus po pažeidimo nustatymo metų.

3.12. Juodasis pūdymas – ariamosios žemės plotas, kurio žemė periodiškai įdirbama, tačiau einamaisiais metais nenaudojama produkcijai gauti.

3.13. Išmoka jaunajam ūkininkui – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų, mokama už deklaruotą plotą pareiškėjui, atitinkančiam išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimus.

3.14. Išmoka už pirmuosius hektarus – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už nustatytą pareiškėjo deklaruotų žemės ūkio naudmenų pirmųjų (iki 30 ha) hektarų skaičių.

3.15. kontrolinis žemės sklypas (toliau – KŽS) – natūralių gamtinių ir dirbtinių objektų (upių vagų, miško masyvų, kelių, pastatų ir pan.) ribojamas ar istorines žemės naudojimo ribas turintis vientisas žemės plotas, kuriam būdingos tam tikros gamtinės savybės, vyraujantis dangos tipas, ūkinio naudojimo ypatumai ir kuriam suteiktas unikalus atpažinties kodas kontrolinių žemės sklypų duomenų rinkinyje (toliau – KŽS_DR5LT). Šio sklypo plotas naudojamas pareiškėjų deklaruotų laukų plotams kontroliuoti (KŽS visų pareiškėjų deklaruotų laukų plotų suma lyginama su minėto sklypo tinkamu paramai skirti plotu).

3.16. Kūdra – dirbtinis arba natūralus nepratekančio vandens telkinys, esantis natūraliame žemės grunte, kurio vandens atsargas papildo paviršinės nuotekos.

3.17. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras (toliau – Valdų registras) – valstybės registras, kuriame įregistruojamos žemės ūkio valdos ir tvarkomi jų registravimo duomenys.

3.18. Miškelis – ištisinis nedidelis kartu augančių bet kurios rūšies medžių plotas, kuris nėra įtrauktas į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą.

3.19. Neteisingas deklaravimas – didesnio žemės ūkio naudmenų ar kito ploto, negu pareiškėjas valdo, ir (arba) didesnio ploto, negu jame vykdo žemės ir (arba) miškų ūkio veiklą, deklaravimas.

3.20. Nuotolinė patikra – žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų patikra, atliekama pagal palydovinę arba aerofotografinę nuotrauką.

3.21. Pagrindinė tiesioginė išmoka (toliau – pagrindinė išmoka) – išmoka iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų, pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą mokama pareiškėjui už deklaruotą plotą, atitinkantį paramos teikimo reikalavimus einamaisiais metais.

3.22. Palaukė – lauko pakraštys, kuriame nevykdoma jokia žemės ūkio veikla, susijusi su produkcijos gavyba.

3.23. Paramos gavėjas – pareiškėjas, kuris atitinka visus reikalavimus išmokoms gauti ir kuriam skiriama parama.

3.24. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiška (toliau – paraiška) – elektroniniu būdu užpildytas taisyklių 1 priede nustatytos formos dokumentas (į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS) įvesti, išsaugoti ir patvirtinti duomenys), kuriuo prašoma einamaisiais metais skirti tiesioginę išmoką už plotą, susietąją paramą už gyvulius ir paramą už plotus pagal KPP priemones.

3.25. Pareiškėjas – žemės ūkio veiklos subjektas arba jo atstovas, taisyklių nustatyta tvarka teikiantis Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

3.26. Pavienis medis – atskirai augantis subrendęs medis, kurio vainikas nesiliečia su kitu medžiu ir kuris netrukdo žemės ūkio veiklai.

3.27. Posėlis – augalai, sėjami dirvos gerinimo tikslais nuėmus deklaruojamos rūšies žemės ūkio augalų derlių tų pačių metų vasarą prieš kitais metais deklaruotinos rūšies žemės ūkio augalų sėją.

3.28. Sankcija – pareiškėjui ar paramos gavėjui taikomas paramos dydžio sumažinimas, paramos teikimo nutraukimas, reikalavimas grąžinti visą ar dalį išmokėtos sumos, apribojimo teikti paraiškas nustatymas ir (arba) kitos poveikio priemonės už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą.

3.29. Susietoji parama už plotą – papildoma parama iš Europos Sąjungos lėšų, mokama tam tikrą žemės ūkio naudmenų plotą deklaruojančiam pareiškėjui už daržovių, išskyrus bulves, auginimą uždarajame (šildomuose šiltnamiuose) ir atvirajame grunte, taip pat už vaisių, uogų, baltyminių augalų, cukrinių runkelių, sėklinių bulvių auginimą bei javų auginimą iš sertifikuotos sėklos.

3.30. Tiesioginė išmoka – pagal paraiškos duomenis ir patikrų rezultatus apskaičiuojama paramos suma, kurią gali sudaryti pagrindinė tiesioginė išmoka, žalinimo išmoka, išmoka jaunajam ūkininkui, išmoka už pirmuosius hektarus, susietoji parama už plotą ir (arba) gyvulius.

3.31. Tiesioginė išmoka už plotą – pagal paraiškos duomenis ir patikrų rezultatus apskaičiuojama paramos suma už deklaruotas paramai gauti tinkamas žemės ūkio naudmenas, kurią, be pagrindinės tiesioginės išmokos, gali sudaryti žalinimo išmoka, išmoka jaunajam ūkininkui, išmoka už pirmuosius hektarus ir susietoji parama už plotą.

3.32. Trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai (toliau trumpos rotacijos želdiniai) – ne daugiau kaip dviejų greitai augančių medžių ar krūmų rūšių želdiniai.

3.33. Trumpos rotacijos plantacinių želdinių plotas (toliautrumpos rotacijos želdinių plotas) – žemės plotas, naudojamas trumpos rotacijos plantaciniams želdiniams auginti.

3.34. Tvenkinys – dirbtinis pratekančio vandens telkinys, įrengiamas užtvenkiant vandens tėkmę vandentakyje.

3.35. Žaliasis pūdymas – ariamosios žemės plotas, kuriame siekiant pagerinti dirvos struktūrą auginti žemės ūkio augalai įterpiami į dirvą.

3.36. Žalinimo išmoka – papildoma išmoka iš Europos Sąjungos lėšų už palankesnę aplinkos atžvilgiu žemės ūkio veiklą, mokama už plotą pareiškėjui, atitinkančiam žalinimo išmokos reikalavimus.

3.37. Žemės ūkio naudmenos (toliau – naudmenos) dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti.

3.38. Žemės ūkio valdos ar jos dalies perdavimas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų ir kitų šio registro administravimą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka atliekamas valdai priklausančių objektų ar jų dalies nuosavybės teisės ar naudojimo teisės perdavimas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais kitam žemės ūkio veiklos subjektui, paliekant tą patį unikalų valdos atpažinties kodą.

3.39. Žolinis įsėlis – žoliniai augalai, įsėjami dirvos gerinimo tikslais į deklaruojamos rūšies žemės ūkio augalus per pavasario sėją.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

4. Pareiškėjams taikoma bendroji duomenų pateikimo, vertinimo ir reikalavimų įgyvendinimo tvarka:

4.1. pareiškėjo, kaip valdos valdytojo, valda turi būti įregistruota Valdų registre;

4.2. pareiškėjas paraiškoje privalo deklaruoti visus valdomus naudmenų ir kitus plotus, už kuriuos jis prašo paramos, ir visus valdomus naudmenų plotus, nors už juos paramos neprašo. Parama skiriama tik už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius naudmenų ir kitus plotus;

4.3. plotai, kuriuose einamaisiais metais (iki gruodžio 31 d.) yra atliekami, numatyti ar planuojami atlikti darbai, turėsiantys įtakos šių plotų atitikčiai paramos reikalavimams (pvz.: vykdomos statybos, melioracijos sistemų įrengimo ar tvarkymo darbai ir kt.), turi būti deklaruojami kaip tinkami paramai plotai, kurie einamaisiais metais neatitinka paramos skyrimo reikalavimų (kodas TPN), jeigu plotų neatitiktis paramos reikalavimams bus laikinas (pvz., bus atliekami melioracijos darbai) arba netinkami paramai plotai (kodas NEP), jeigu plotų neatitiktis reikalavimams bus nuolatinė (pvz., plote bus pastovių objektų (pastatų, vandens telkinių ir kt.);

4.4. pareiškėjui draudžiama tyčia dalyti valdą, jei jis siekia gauti didesnę paramos sumą ar išvengti žalinimo reikalavimų vykdymo (EASV deklaravimo, pasėlių įvairinimo). Tyčiniu valdos dalijimu laikomas dirbtinis valdos ploto suskirstymas į dalis (skaidymas), sumažinant ankstesniais metais deklaruotą plotą. Valdos padalijimu taip pat laikomi atvejai, kai nustačius galimą tyčinį valdos dalijimą ir Agentūrai paprašius, pareiškėjas Agentūros nustatyta tvarka per pranešime nurodytą terminą nepateikia prašomų dokumentų;

4.5. pareiškėjas privalo laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima Valdymo reikalavimus ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus, nurodytus Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“, ir Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau – GAAB) reikalavimų, nurodytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“. Už šiame punkte minimų reikalavimų pažeidimus sankcijos skaičiuojamos pagal Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“;

4.6. mažiausias valdos naudmenų plotas, kurį gali sudaryti ne mažesni kaip 0,1 ha laukai ir už kurį gali būti mokamos tiesioginės išmokos už plotą, yra 1 ha. Išmokos yra mokamos už laukus, kurie yra įbraižyti elektroniniu būdu taisyklių nustatyta tvarka. Visi pareiškėjo deklaruojami plotai, kurie yra 0,1 ha arba didesni ir kuriuose auginami žemės ūkio augalai, atsižvelgiant į taisyklių 2 priedo V skyriuje pateiktame Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje (toliau – klasifikatorius) nurodytas augalų rūšis, turi būti deklaruojami kaip atskiri plotai. Tačiau klasifikatoriaus I grupės augalai gali būti jungiami į plotus, kuriuos sudaro daugiau nei viena auginamų augalų rūšis, o tokie plotai negali būti didesni nei 0,3 ha. Tokie klasifikatoriaus I grupės sujungti plotai turi būti deklaruojami kodu KTŽ „Kiti augalai ariamojoje žemėje“ arba DAK „Kitos daržovės“ arba DUK „Kitos daržovės (uždarajame grunte);

4.7. taisyklių 4.6 papunktyje nurodytas reikalavimas dėl mažiausio lauko naudmenų ploto netaikomas, jei laukai skirti selekcijai ir moksliniams tyrimams. Leidžiama prašyti pagrindinės tiesioginės išmokos už mažesnius kaip 0,1 ha dydžio laukus, bet ne mažesnius kaip 0,01 ha. Parama už šiuos laukus bus skiriama tik tada, jei pareiškėjas iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. Agentūrai pateiks papildomus dokumentus (selekcinės sėklos atestatą, išduotą mokslo įstaigų), kuriais bus įrodoma, kad šie laukai yra skirti selekcijai arba juose vykdoma mokslinė veikla, arba sutartis, sudarytas su juridiniais asmenimis, užsiimančiais selekcija ir moksliniais tyrimais;

4.8. už plotus, ne mažesnius kaip 0,1 ha, už kuriuos pareiškėjas prašo paramos pagal KPP priemones, išmokos mokamos, kai šie plotai atitinka reikalavimus, nustatytus atskirais žemės ūkio ministro įsakymais;

4.9. naudmenos, nurodytos klasifikatoriuje, turi būti įdirbamos ir prižiūrimos. Einamaisiais metais žydintys augalai turi būti auginami ne trumpiau kaip iki jų žydėjimo pradžios. Baltymingų augalų derliaus negalima nuimti anksčiau, nei pasiekiama pieninė branda;

4.10. jei patikros vietoje metu nustatoma, kad augalai, kurie jau buvo pradėję žydėti ar pasiekę atitinkamą brandą, yra nuimti ir dirva pradėta ruošti kitiems žemės ūkio augalams auginti, pareiškėjui suteikiama galimybė pateikti papildomų įrodymų (nuotrauka su data ar kt.), kad tikrinamajame lauke buvo auginami paraiškoje deklaruoti arba kiti žemės ūkio augalai, priskiriami prie tos pačios klasifikatoriaus augalų grupės ir neturintys įtakos nei pareiškėjo atitikties ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (toliau – EASV) reikalavimams, nei pretenduojantys atitikti susietosios paramos reikalavimų;

4.11. KŽS, kuriuose einamaisiais metais deklaruojami laukai, už kuriuos prašoma tiesioginių išmokų paramos, iki metų, einančių prieš paraiškos teikimo (einamuosius) metus gruodžio 1 d. turi būti sutvarkyti (jeigu būtina – atlikti medžių, kelmų, krūmų, akmenų valymo darbai, o darbų atliekos pašalintos iš lauko ir kt.) ir tinkami paramai. Tiesiogines išmokas galima gauti tik už reikalavimus, atitinkančius naudmenų plotus;

4.12. deklaruojamuose naudmenų plotuose turi būti auginami žemės ūkio augalai (įskaitant pievas) arba laikomas pūdymas. Jeigu žemės ūkio augalai deklaruojamame plote apskritai neauginami (jame nėra vykdoma žemės ūkio veikla), parama už tokius plotus neskiriama;

4.13. laikoma, kad yra deklaruojami didesni naudmenų plotai, nei deklaruoti reikalavimus atitinkantys plotai, kai:

4.13.1. prašoma išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas ir neprižiūrimas (apaugusias medžiais ir (arba) krūmais, ir (arba) nešienautas, ir (arba) piktžolėmis apžėlusias) naudmenas. Deklaruojant tokius plotus turi būti suteikiamas kodas NEP „Netinkami paramai plotai“. Pavienių medžių buvimas lauke nelaikomas neatitikimu;

4.13.2. deklaruojamas plotas, už kurį siekiama gauti susietąją paramą, tačiau nustatoma, kad šiame plote auginami kiti nei deklaruoti augalai, kurie nepriskiriami susietosios paramos schemai, pagal kurią pareiškėjas pretenduoja gauti išmoką, arba deklaruoti augalai apskritai neauginami. Tokiu atveju laikoma, kad deklaruojami susietajai paramai gauti didesni naudmenų plotai nei deklaruoti susietajai paramai gauti reikalavimus atitinkantys plotai;

4.13.3. prašoma paramos deklaruojant plotą, dėl kurio taisyklių 75.15 papunktyje ir 83, 88 punktuose numatytais atvejais arba Agentūrai atsitiktinės atrankos ar rizikos analizės būdu atrinkus pareiškėją patikrai nepateikiami žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentai arba neįrodoma, kad pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą. Žemės ūkio veiklos vykdymo faktas pagrindžiamas:

4.13.3.1. pateikiant žemės ūkio produkcijos pardavimo praėjusiais arba einamaisiais metais fakto pagrindimo dokumentus arba suteiktų žemės ūkio paslaugų teikimo sutartį, arba ūkio reikmėms išsinuomotos žemės ūkio technikos nuomos sutartį ir atsiskaitymo pagal minėtas sutartis dokumentus (sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, kurios išrašomos, jei pardavėjas ar nuomotojas yra PVM mokėtojas (ar kitus vietoj jų naudojamus apskaitos dokumentus), pirkimo–pardavimo kvitus, pinigų priėmimo kvitus, kasos aparato kvitus arba kitus laisvos formos produkcijos pardavimo dokumentus). Pareiškėjai, deklaruojantys 30 ha ir didesnius tiesioginėms išmokoms tinkamus plotus, produkcijos pardavimo (išskyrus atvejus, kai savo užauginta produkcija yra parduota turgavietėse), paslaugų įsigijimo ar technikos nuomos faktui pagrįsti taip pat privalo pateikti apmokėjimo, įvykdyto per komercinius bankus, kredito unijas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, patvirtinimo dokumentus – mokėjimo nurodymus su mokėjimo paslaugų teikėjų žyma (jei mokėjimas atliktas elektroninės bankininkystės būdu, mokėjimo nurodymas turi turėti „Įvykdymo datos“ žymą) (toliau – apmokėjimo patvirtinimo dokumentai). Agentūrai įvertinus, kad dokumentai, kurie pateikiami žemės ūkio veiklos vykdymo faktui pagrįsti, kaip nurodyta šiame papunktyje, yra fiktyvūs, laikoma, kad pareiškėjas reikiamų dokumentų nepateikė;

4.13.3.2. jei einamaisiais metais pareiškėjo, jo valdos partnerių, valdoje registruotų šeimos narių ar susijusių subjektų (kaip nurodyta taisyklių 5 punkte) vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre yra nepertraukiamai registruotos (įregistruotos ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d. (imtinai) ir neišregistruotos) žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų);

4.13.3.3. jei pareiškėjas, jo valdos partneriai, valdoje registruoti šeimos nariai einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laiko ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų, pagal taisyklių 3 priede pateiktą lentelę perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, vidurkio santykis);

4.14. soduose ir uogynuose esantys dirbtiniai tvenkiniai ir užuovėjinės juostos į tinkamą paramai plotą neįtraukiami, tačiau soduose ir uogynuose, už kuriuos siekiama gauti susietąją paramą į tinkamą paramai plotą, matuojant nuo eilių vidurio, gali būti įtraukti plotai:

4.14.1. kurių plotis tarp eilių soduose – iki 8 metrų, o uogynuose – iki 5 metrų;

4.14.2. kurių plotis nuo kraštinės eilės iki sodo ribos – iki 8 metrų (iki 12 metrų galulaukėse), o iki uogyno ribos – iki 5 metrų (iki 8 metrų galulaukėse);

4.15. pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už gyvulius, be šiose taisyklėse taikomų bendrųjų reikalavimų, tai pat turi atitikti atitinkamų taisyklių, tvirtinamų atskirais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, nuostatas, jeigu tose taisyklėse nenumatyta kitaip. Pareiškėjai, dalyvaujantys KPP priemonėse, be šiose taisyklėse taikomų bendrųjų reikalavimų, taip pat turi laikytis reikalavimų, nurodytų atitinkamos priemonės įgyvendinimo taisyklėse, tvirtinamose atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, jeigu tų priemonių taisyklėse nenumatyta kitaip;

4.16. pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už gyvulius, turi būti teisės aktų nustatyta tvarka registruoti atitinkamų gyvulių laikytojai ir iki paraiškos pateikimo dienos turi būti atnaujinę gyvulių duomenis Ūkinių gyvūnų registre. Jeigu nustatoma neatitiktis atitinkamiems taisyklių, tvirtinamų atskirais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, reikalavimams, parama už gyvulius neskiriama, jeigu tose taisyklėse nenumatyta kitaip;

4.17. pareiškėjams arba paramos gavėjams, neteisėtai sukūrusiems sąlygas paramai gauti, parama neskiriama, o jau išmokėta paramos suma yra susigrąžinama. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama pagal Galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūki ministro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3D-560 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika).

4.18. Pareiškėjams ir jų sutuoktiniams, kurie dalyvavo arba dalyvauja įgyvendinant KPP priemones „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ arba „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“, parama nemokama.

5. Fiziniai ir juridiniai asmenys yra laikomi susijusiais subjektais, kai:

5.1. dviejų ar daugiau skirtingų juridinių asmenų direktoriumi ir (arba) akcininku, ir (arba) pajininku yra vienas ir tas pats fizinis arba juridinis asmuo, kuris taip pat yra ir pareiškėjas;

5.2. pareiškėjas (fizinis asmuo) yra juridinio asmens direktorius ir (arba) akcininkas, ir (arba) pajininkas.

 

III SKYRIUS

PRIVALOMOS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS VYKDYMO TVARKA

 

6. Pareiškėjai privalo laikytis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų:

6.1. žemės ūkio augalų plotus ariamojoje žemėje iki derliaus nuėmimo periodiškai įdirbti, kad nebūtų žemės ūkio augalus stelbiančių piktžolių (kad ariamojoje žemėje nedominuotų piktžolės arba žemės ūkio augalai nebūtų visiškai sunykę);

6.2. pievas (kodai GPŽ, GPA, DGP) nušienauti bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos (įskaitytinai). Pareiškėjams, Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d. turintiems įregistruotas bičių šeimas, pievas privalu nušienauti bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. (įskaitytinai);

6.3. užliejamųjų pievų teritorijose (Kintų, Lumpėnų, Rusnės, Stoniškių seniūnijos) žolės ritiniai turi būti išvežti iš laukų iki spalio 1 d.;

6.4. pievų laukuose, taip pat sodų ir uogynų tarpueiliuose visą vegetacijos laikotarpį neturi būti augmeniją stelbiančių, sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių;

6.5. sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose yra pieva) reikia periodiškai įdirbti (mechaniškai arba chemiškai) taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės. Sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva (kodai: OBS, KRS, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, SPU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, SMD, AKT, RŠT), nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., taip pat iki šios datos būtina pašalinti negyvus vaismedžius ir (arba) vaiskrūmius arba jų liekanas;

6.6. deklaruojant pūdymo plotus būtina užtikrinti, kad nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d.:

6.6.1. juodajame pūdyme nebūtų vykdoma jokia žemės ūkio gamyba (t. y. sėja, auginimas ir derliaus nuėmimas) einamųjų metų produkcijai gauti. Juodasis pūdymas taip pat turi būti periodiškai įdirbamas taip, kad jame nebūtų subrendusių ir žydėjimo stadiją pasiekusių piktžolių;

6.6.2. žaliajame pūdyme nebūtų vykdoma žemės ūkio gamyba (t. y. ganomi gyvuliai, šienaujama žolė, išskyrus žaliosios masės susmulkinimą ir įterpimą į dirvą) einamųjų metų produkcijai gauti ar auginami kiti nei klasifikatoriaus III grupėje ir kodais GPŽ, GPA deklaruojami žoliniai augalai. Žaliajame pūdyme auginami minėti žoliniai augalai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi būti įterpiami į dirvą, o prieš įterpiant į dirvą nuimti šių augalų derlių draudžiama.

7. Kai pareiškėjo deklaruojami plotai patenka į „Natura 2000“ teritorijas ar juos deklaruojant vykdomi įsipareigojimai pagal KPP priemonių „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas, taip pat priemonių „Ekologinis ūkininkavimas“ arba „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įsipareigojimai, o tokių plotų priežiūrai ar juose vykdomai ūkininkavimo veiklai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti specialieji, žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijus atitinkantys reikalavimai (pievų šienavimo terminai, sodų ir uogynų priežiūros reikalavimai, pūdymo įdirbimo reikalavimai ir kt.) (toliau – specialieji reikalavimai), taikomas ne taisyklių 6 punkte nustatytas konkretus žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijus, bet jį atitinkantis specialusis reikalavimas. Jeigu nustatomas neatitikimas specialiajam reikalavimui, laikoma, kad plotai neatitinka ir taisyklių 6 punkte nustatyto konkretaus žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijaus.

8. Pievų, kaip nurodyta taisyklių 6.2 papunktyje, išskyrus pievas, patenkančias į taisyklių 7 punkto nuostatos taikymo sritį, taip pat sodų ir uogynų tarpueilių, kuriuose yra pieva, kaip nurodyta taisyklių 6.5 papunktyje, šienavimas ir priežiūra atliekama vadovaujantis šiais principais:

8.1. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius; žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista) laikantis taisyklių 6.2 papunktyje nustatytų šienavimo terminų, arba:

8.1.1. jeigu pareiškėjo, kurio (arba jo valdos partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario) einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,3 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų pievų plotų ir laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų (galvijų, arklių, avių, ožkų, danielių, dėmėtųjų elnių, tauriųjų elnių, bizonų, stumbrų) santykis), pievų plotuose ganymo sezono metu yra ganoma, nelaikoma reikalavimų neatitikimu, jeigu tokie plotai netinkamai nuganyti ar nušienauti. Tokiu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. (skaitytinai) deklaruojamuose pievų laukuose yra būtini gyvulių buvimo lauke požymiai – ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė (ar kiti požymiai) arba laukai turi būti nušienauti, t. y. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius; žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista visame lauko plote);

8.1.2. jeigu pareiškėjo (arba jo valdos partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario) laikomų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis, kaip numatyta taisyklių 8.1.1 papunktyje, sudaro mažiau kaip 0,3 SG pievos hektarui ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos konkretus laukas turi būti nuganytas ir geros agrarinės būklės, t. y. visi lauko plotai turi būti ūkinių gyvūnų nuganyti, o nenuganyti plotai turi būti sutvarkyti, t. y. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti iš lauko išvežta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista);

8.2. pareiškėjai (arba jų valdų partneriai ar valdoje registruoti šeimos nariai), numatyti taisyklių 8.1.1 ir 8.1.2 papunkčiuose – žolėdžių ūkinių gyvūnų laikytojai, turi laikyti ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre. Žolėdžių ūkinių gyvūnų, perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, pagal taisyklių 3 priedo lentelės 1–9 eilutę, duomenys vertinami atsižvelgiant į Ūkinių gyvūnų registre pateiktus duomenis;

8.3. Pareiškėjai, įgyvendinantys įsipareigojimus, susijusius su pievų tvarkymo darbais pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas arba priemonę „Su „Natura 2000“ ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, pievų tvarkymo darbus, kaip nurodyta taisyklių 8.1 papunktyje, atlieka laikydamiesi konkrečios priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Reikalavimas netaikomas pareiškėjams, įgyvendinantiems taisyklių 6.2 papunktyje nurodytą pievų šienavimo įsipareigojimą;

8.4. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) sodų ir uogynų tarpueiliuose, kuriuose yra pieva, turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius; žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista) iki taisyklių 6.5 papunktyje nustatytų šienavimo terminų;

8.5. kai pievų augalai (motiejukai, eraičinai, svidrės ir kt.) einamaisiais metais yra auginami sėklai, kaip viena žemės ūkio augalų rūšis, paraiškoje tokie laukai turi būti deklaruojami kodais GPŽ, GPA ir DGP pažymint požymį „SĖ“. Tokiu atveju kiti taisyklių 8 punkte išdėstyti pievų priežiūros reikalavimai netaikomi. Jeigu lauke, kuriam priskirtas požymis „SĖ“, nėra vyraujančios augalų rūšies (t. y. vizualiai įvertinus skirtingų augalų (jeigu tokių yra) paplitimą galima nustatyti, kad auginami daugiau nei vienos žolinių augalų rūšies augalai), laikoma, kad pievos paskirtis („SĖ – žemės ūkio augalai sėklai“) nurodyta neteisingai ir šio taisyklių papunkčio išimtis netaikoma;

8.6. kai yra deklaruojamos pievos (deklaruotos kodu GPŽ), kurios taip pat deklaruojamos ir kaip palaukės, kaip nurodyta taisyklių 40.6 papunktyje, siekiant EASV atitikties, tokie plotai turi būti nušienauti, nuganyti ir geros agrarinės būklės ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d., t. y. visi lauko plotai turi būti nušienauti, nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti iš lauko išvežta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista, ir (arba) ūkinių gyvūnų nuganyti, o nenuganyti plotai turi būti sutvarkyti, t. y. paliktų išėdų nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti iš lauko išvežta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista).

9. Siekiant įsitikinti taisyklių 6.1 papunktyje (ar žemės ūkio augalų plotuose ariamojoje žemėje nėra augalus stelbiančių piktžolių), 6.2 papunktyje (ar laiku nušienauta ir sutvarkyta) ir 6.6 papunktyje (ar į dirvą yra įterpti augalai, ar nėra piktžolių) nurodytų įsipareigojimų vykdymu, pareiškėjo deklaruojamų laukų patikros atliekamos konkretaus deklaruoto lauko plote, įvertinant, ar numatytas lauko priežiūros būdas pritaikytas visame lauko plote. Jeigu yra nustatoma neatitikčių, išmatuojamas ir įvertinamas (sumuojamas) bendras neatitikčių plotas lauke. Jeigu nustatomos neatitiktys tiek taisyklių 6.2, tiek taisyklių 6.6 papunkčiuose numatytiems reikalavimams, laikoma, kad deklaruojamuose laukuose yra deklaruoti didesni naudmenų plotai, nei deklaruoti reikalavimus atitinkantys plotai, kaip numatyta taisyklių 4.13 papunktyje.

10. Piktžolėmis apaugę pievų plotai, taip pat sodų ir uogynų plotai, kuriuose yra pieva, laikomi neatitinkančiais paramos skyrimo sąlygų, kaip nurodyta 6.4 papunktyje, jeigu:

10.1. pievų plotuose, sodų ir uogynų tarpueiliuose yra sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių. Pavienių piktžolių ar žolės kupstų buvimas nelaikomas pažeidimu. Pavienės piktžolės yra tokios piktžolės, kurios nevyrauja auginamų augalų atžvilgiu;

10.2. piktžolės vyrauja pievose, kai jų paplitimas apima daugiau nei 50 proc. deklaruoto lauko ploto ir yra pastebimas auginamų augalų atžvilgiu.

11. Piktžolėmis apaugę sodų ir uogynų tarpueiliai (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose yra pieva) laikomi neatitinkančiais paramos skyrimo sąlygų, kaip nurodyta taisyklių 6.5 papunktyje, jeigu aptinkama augmeniją stelbiančių, sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių. Jeigu yra nustatoma neatitikčių, išmatuojamas ir įvertinamas (sumuojamas) bendras neatitikčių plotas lauke. Jeigu nustatoma neatitiktis, laikoma, kad deklaruojamuose laukuose yra deklaruoti didesni naudmenų plotai, nei deklaruoti reikalavimus atitinkantys plotai, kaip numatyta taisyklių 4.13 papunktyje.

12. Sodų ir uogynų plotai laikomi neatitinkančiais reikalavimų, kaip numatyta taisyklių 6.5 papunktyje, jeigu iš deklaruojamų laukų tebėra nepašalinti negyvi vaismedžiai ir (arba) vaiskrūmiai ar jų liekanos. Laikoma, kad deklaruojamuose laukuose yra nepašalintų negyvų vaismedžių ir (arba) vaiskrūmių, jeigu tokius vaismedžius ir (arba) vaiskrūmius galima priskirti prie grupių (trijų ir daugiau vienetų, esančių greta vienas kito). Būtina išmatuoti ir įvertinti (susumuoti) bendrą neatitikčių plotą lauke. Jeigu nustatoma, kad neatitiktis užima daugiau nei 50 proc. ploto, laikoma, kad šis plotas yra ganykla arba pieva.

 

IV SKYRIUS

IŠMOKos JAUNAJAM ŪKININKUI REIKALAVIMAI

 

13. Išmoką jaunajam ūkininkui gali gauti:

13.1. pareiškėjas fizinis asmuo, kuris:

13.1.1. teikdamas paraišką, kuria pirmą kartą siekia gauti išmoką jaunajam ūkininkui, yra ne vyresnis kaip 40 metų (tais metais jam nesueis 41 metai);

13.1.2. valdą, kaip valdos valdytojas, kuria pirmą kartą arba jau yra įkūręs ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki teikiamos paraiškos, kuria pirmą kartą siekia gauti išmoką jaunajam ūkininkui, pateikimo dienos;

13.2. pareiškėjas juridinis asmuo:

13.2.1. kurio tiek vienasmenio, tiek kolegialaus valdymo atveju, valdymo organus ir juridinio asmens dalyvius (savininkus) sudaro fiziniai asmenys, kurie paraiškos, kuria pirmą kartą siekiama gauti išmoką jaunajam ūkininkui, teikimo metu yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus ir einamaisiais metais šiems asmenims nesueis 41 metai;

13.2.2. kuris valdą yra įkūręs pirmą kartą ir ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki teikiamos paraiškos, kuria pirmą kartą siekia gauti išmoką jaunajam ūkininkui, pateikimo dienos;

13.3. bet kuris asmuo tik vieną kartą kaip fizinis ar juridinis, ar juridinio asmens valdyme dalyvaujantis fizinis asmuo gali siekti ar dalyvauti siekiant išmokos jaunajam ūkininkui.

14. Pareiškėjo juridinio asmens atveju, siekiant užtikrinti veiksmingą ir ilgalaikę šio juridinio asmens kontrolę, visą paramos laikotarpį juridinio asmens valdymo organą ir juridinio asmens dalyvius turi sudaryti paraiškos teikimo metu juridinio asmens veikloje dalyvaujantys fiziniai asmenys, kaip apibrėžta taisyklių 13.2.1 papunktyje. Jeigu einamaisiais metais nustatoma, kad juridinio asmens veikloje dalyvauja nauji, taisyklių 13.2.1 papunktyje neapibrėžti asmenys (pasikeitė valdymo organo nariai ir (arba) juridinio asmens dalyviai), išmoka jaunajam ūkininkui toliau neskiriama.

15. Pareiškėjas juridinis asmuo ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 25 d. Agentūrai pateikia sąrašus apie fizinius asmenis, dalyvaujančius šio juridinio asmens veikloje, kaip nurodyta taisyklių 13.2 papunktyje ir 14 punkte. Pavėluotai sąrašai priimami iki einamųjų metų rugpjūčio 19 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) išmokos jaunajam ūkininkui sumą mažinant 1 proc. Po einamųjų metų rugpjūčio 19 d. sąrašai neadministruojami ir išmoka jaunajam ūkininkui neskiriama, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Esant šioms aplinkybėms išmokos mažinimas (1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną) netaikomas.

16. Išmoka jaunajam ūkininkui skiriama kasmet vienam pareiškėjui ne ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį, kai jis einamaisiais metais deklaruoja naudmenų plotus, atitinkančius pagrindinės tiesioginės išmokos reikalavimus.

17. Jei pareiškėjas išmokos jaunajam ūkininkui teikimo laikotarpiui nebepateikia paraiškos, tais metais jis išmokos negauna, tačiau dėl praleistų metų išmokos laikotarpis nepailgėja. Pareiškėjas, vėliau pateikęs paraišką, išmoką jaunajam ūkininkui gaus likusiam išmokų teikimo laikotarpiui.

18. Pareiškėjai, kurie valdą, kaip valdos valdytojai, pirmą kartą įkūrė jau esamos valdos pagrindu, laikomi atitinkančiais taisyklių 13.1.2 papunkčio reikalavimus, jeigu valdos įkūrimas (po valdos perėmimo) įvyko ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki pirmą kartą pateiktos paraiškos gauti tiesiogines išmokas.

19. Išmoka jaunajam ūkininkui mokama už kiekvieną paraiškoje deklaruotą reikalavimus pagrindinei tiesioginei išmokai gauti atitinkantį naudmenų hektarą iki 90 ha. Neatsižvelgiant į tai, kad išmoka jaunajam ūkininkui mokama už ne didesnį kaip 90 ha plotą, pareiškėjas privalo deklaruoti visus žemės valdymo teise (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais), jam priklausančius plotus:

19.1. kai išmoką jaunajam ūkininkui siekia gauti fizinis asmuo ir (arba) juridinis asmuo ir (arba) keli juridiniai asmenys, kurių valdyme dalyvauja tas pats fizinis asmuo, ir kurie skirtingais deklaravimo metais deklaruoja tuos pačius naudmenų plotus, tokiems subjektams skaičiuojamas bendras išmokos jaunajam ūkininkui teikimo laikotarpis;

19.2. kai išmoką jaunajam ūkininkui siekia gauti susiję subjektai (susijusios įmonės ir (arba) kartu veikianti fizinių asmenų grupė), išmoka jaunajam ūkininkui tokiems subjektams mokama už ne didesnį kaip bendrą 90 ha plotą.

20. Nustačius, kad kelių juridinių asmenų, kaip apibrėžta taisyklių 13.2 papunktyje, valdyme dalyvauja tas pats fizinis asmuo, visos paraiškos, susijusios su šiuo fiziniu asmeniu, įvertinamos vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, kaip numatyta taisyklių 4.17 papunktyje.

 

V SKYRIUS

ŽALINIMO IŠMOKOS REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS ŽALINIMO IŠMOKOS NUOSTATOS

 

21. Pareiškėjas, siekiantis gauti žalinimo išmoką, privalo atitikti žalinimo išmokos reikalavimus t. y. įvairinti pasėlius, išlaikyti esamas daugiametes pievas, naudmenose deklaruoti EASV.

22. Pareiškėjų deklaruoti laukai, kurie yra sertifikuoti pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos proceso ir produkcijos sertifikavimo“ (toliau – Ekologinio žemės ūkio taisyklės), nuostatas, atitinka žalinimo išmokos reikalavimus ir jiems skiriama žalinimo išmoka. Kai pareiškėjas paraiškoje deklaruoja ne tik ekologinei gamybai sertifikuotus laukus, paraiškos dalis be sertifikuotų laukų privalo atitikti žalinimo išmokos reikalavimus. Jei toks pareiškėjas visame deklaruotame plote siekia atitikti žalinimo išmokos reikalavimus, tai privalo nurodyti 1 priedo 14 lentelėje, tačiau tokiu atveju jo deklaruoti sertifikuoti laukai nebus vertinami atskirai, kaip atitinkantys žalinimo išmokos reikalavimus.

23. Pareiškėjai, kurie laikosi visų tam tikrai vietovei taikomų papildomų ūkinės veiklos apribojimų ir reikalavimų, susijusių su direktyvų 92/43/EEB, 2009/147/EB ir 2000/60/EB įgyvendinimu, nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, saugomos teritorijos nuostatuose, apsaugos reglamentuose, saugomos teritorijos planavimo dokumentuose, apsaugos sutartyse su privačios žemės savininkais ar valstybinės žemės valdytojais, pripažįstami atitinkančiais žalinimo išmokos reikalavimus ir jiems skiriama žalinimo išmoka. Likusiems pareiškėjo deklaruotiems plotams, kurie nepatenka į šiame punkte nurodytų apribojimų ir reikalavimų teritoriją ar jų nesilaikoma, taikoma tokia pat tvarka žalinimo išmokai gauti, kaip nurodyta taisyklių 21 punkte.

24. Pareiškėjui nereikia įvairinti pasėlių ir deklaruoti EASV, t. y. laikoma, kad jis atitinka šiuos reikalavimus, kai paraiškoje:

24.1. deklaruotos pievos sudaro daugiau nei 75 proc. paramai tinkamo ploto;

24.2. deklaruotos pievos iki 5 metų ir (arba) pūdymas, ir (arba) ankštiniai (kodai: PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB) sudaro daugiau nei 75 proc. ariamosios žemės. Šiuo atveju pūdyme ir ankštinių augalų plotose nereikia laikytis 42.1–42.2 papunkčių reikalavimų;

24.3. deklaruoti vien daugiamečių sodinių plotai. Tokia paraiška iš karto atitinka žalinimo išmokos reikalavimus.

25. Apskaičiuojant plotą, tinkamą žalinimo išmokos reikalavimams, skaičiuojami ir laukai nuo 1 iki 10 arų, nors už juos tiesioginės išmokos, įskaitant žalinimo, neskiriamos.

26. Kai deklaruotas plotas paraiškoje yra mažesnis už Agentūros atliekamos patikros metu nustatytą plotą, žalinimo išmoka skaičiuojama deklaruotam plotui, o kai jis didesnis už nustatytą plotą, žalinimo išmoka skaičiuojama nustatytam plotui, neatsižvelgiant į su žalinimo išmoka susijusias sankcijas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PASĖLIŲ ĮVAIRINIMAS

 

27. Pasėlių įvairinimas – tai kelių pasėlių deklaravimas priklausomai nuo pareiškėjo deklaruoto 10 ha ir daugiau ariamosios žemės ploto, kai:

27.1. pareiškėjas, deklaravęs nuo 10 iki 30 ha imtinai ariamosios žemės, privalo deklaruoti bent du skirtingus pasėlius, iš kurių vienas turi užimti 75 proc. ar mažiau viso deklaruoto ariamosios žemės ploto;

27.2. pareiškėjas, deklaravęs daugiau nei 30 ha ariamosios žemės, privalo deklaruoti bent tris skirtingus pasėlius. Pasėlis, kurio deklaruota daugiausia, turi užimti 75 proc. ar mažiau, o du didžiausi pagal plotą pasėliai – 95 proc. ar mažiau ariamosios žemės ploto;

27.3. paraiškoje deklaruotos pievos iki 5 metų arba pūdymas sudaro daugiau nei 75 proc. ariamosios žemės, likusioje ariamojoje žemėje vienas pasėlis turi užimti mažiau nei 75 proc. ploto, jei jis nėra pieva iki 5 metų arba pūdymas.

28. Pareiškėjui nereikia įvairinti pasėlių, t. y. jis atitinka pasėlių įvairinimo reikalavimą, kai daugiau nei 50 proc. einamaisiais metais deklaruotos ariamosios žemės praėjusiais metais pareiškėjo nebuvo deklaruota, o visoje deklaruotoje žemėje praėjusiais metais buvo auginami kiti pasėliai nei einamaisiais metais.

29. Nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki liepos 31 d. pareiškėjas privalo užtikrinti, kad patikros vietoje metu Agentūros darbuotojas rastų paraiškoje deklaruotą pasėlį arba, jei jo lauke nebėra, pasėlio liekanas, iš kurių būtų matyti, kad lauke buvo augintas paraiškoje deklaruotas pasėlis. Tokiu atveju, jei patikros vietoje metu Agentūros darbuotojas rastų kitą pasėlį (jei jo lauke nebėra – pasėlio liekanas), negu pareiškėjo deklaruota paraiškoje, – tai nebūtų laikoma pažeidimu tuo atveju, jei kitas pasėlis (jei jo lauke nebėra – pasėlio liekanos), būtų priskiriamas tai pačiai klasifikatoriaus augalų grupei ir (arba) neturėtų įtakos nei pareiškėjo atitikties EASV reikalavimams, nei pretenduotų atitikti susietosios paramos reikalavimus.

30. Žolinių azotą kaupiančių augalų (deklaruotinų kodais: DOB, ESP, BAR, LIC, GAR, OŽI, SER) mišinys su kitomis žolėmis (deklaruotinomis kodais: GPŽ, GPA), kuriame vyrauja (sudaro daugiau nei 50 proc.) azotą kaupiantys augalai, turi būti deklaruojamas kodu ŽMI, o azotą kaupiantiems augalams nevyraujant – kodais: GPŽ, GPA. Ankštinių (deklaruotinų kodais: PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB) augalų mišinys su kitais augalais (išskyrus žolinius) turi būti deklaruojamas kodu BMI, jei azotą kaupiantys augalai yra vyraujantys, arba kodu NMI, jei azotą kaupiantys augalai nėra vyraujantys (sudaro mažiau nei 50 proc.). Mišiniai, kuriuos sudaro tik azotą kaupiantys augalai (klasifikatoriaus II ir (arba) III grupės augalai), turi būti deklaruojami kodu AKM.

31. Skirtingu pasėliu (neatsižvelgiant, ar jame yra įsėlis) dėl pasėlių įvairinimo laikomi skirtingais kodais pažymėti klasifikatoriuje nurodyti augalai. Tačiau pasėlių įvairinime skirtingu pasėliu nelaikoma:

31.1. visos IV grupės naudmenos;

31.2. PDŽ „Žaliasis pūdymas“ ir PDJ „Juodasis pūdymas“;

31.3. V–VI grupių naudmenos netinkamos pasėlių įvairinimui, kadangi jos nepriskiriamos prie ariamosios žemės. Šioms naudmenoms netaikomi pasėlių įvairinimo reikalavimai, tačiau skiriama žalinimo išmoka, jei plotai atitinka bendruosius reikalavimus pagrindinei tiesioginei išmokai gauti;

31.4. plotai, deklaruoti kodais: KTŽ „Kiti augalai ariamojoje žemėje“ ir (arba) DAK „Kitos daržovės“ ir (arba) DUK „Kitos daržovės (uždarajame grunte)“ gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. viso pareiškėjo deklaruojamos ariamosios žemės ploto tokiu atveju, kai pareiškėjas deklaruoja ne daugiau kaip 30 ha ariamosios žemės, ir ne daugiau kaip 5 proc. viso ariamosios žemės ploto, kai pareiškėjas deklaruoja daugiau nei 30 ha ariamosios žemės. Šiais kodais deklaruoti augalai neskaičiuojami kaip atskiri pasėlių įvairinimo pasėliai.

32. Pareiškėjas savo paraiškoje privalo deklaruoti klasifikatoriuje nurodytus augalus. Jei klasifikatoriuje nėra nurodyta pareiškėjo deklaruotinų augalų, pareiškėjas privalo deklaruoti juos kodu KTŽ „Kiti augalai ariamojoje žemėje“ arba DAK „Kitos daržovės“ arba DUK „Kitos daržovės“ (uždarajame grunte) arba KTS „Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai“ nurodydamas, augalą, kai jo lauko plotas yra 0,5 ha arba daugiau.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DAUGIAMEČIŲ PIEVŲ IŠLAIKYMAS

 

33. Pareiškėjai, einamųjų metų paraiškoje deklaravę daugiametes pievas arba plotus, kurie paskutiniųjų penkerių metų (įskaitant einamuosius) laikotarpiu buvo deklaruojami kaip pievos ir nesuarti, privalo jų plotą išlaikyti, o suarus privalo šį plotą atkurti (esant taisyklių 35 punkto sąlygai), kaip nurodyta taisyklių 34 punkte bei detalizuota Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-40 „Dėl Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

34. Pareiškėjas, neišlaikęs daugiamečių pievų, jas privalo atkurti tame pačiame arba kitame plote. Kitas plotas yra tinkamas atkurti daugiamečių pievų plotą tada, kai jame nuo 2012 m. imtinai nė karto nebuvo deklaruota daugiametė pieva.

35. Kai einamaisiais metais pasibaigus deklaravimui nustatoma, kad daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama, Agentūra iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjus, kurie, pagal dvejų ankstesnių metų paraiškų (neatsižvelgiant į jas pateikusį pareiškėją) duomenis, deklaravo plotus, kuriuose vietoj daugiametės pievos vykdoma kita veikla, informuoja, kad jie privalo atkurti daugiametes pievas iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos. Jei ateinančiais metais daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama, už neatkurtus suartus daugiamečių pievų plotus išmokėtos paramos lėšos už žalinimo reikalavimų laikymąsi susigrąžinamos.

36. Atkurtos daugiametės pievos laikomos daugiametėmis pievomis nuo deklaravimo dienos, jei pareiškėjas įsipareigoja atkurtame plote deklaruoti daugiametes pievas mažiausiai 5 metus. Nesant reikalavimo atkurti daugiametes pievas, kodu DGP pievą deklaruoti galima tada, kai tame plote 4 metus iš eilės buvo deklaruota pieva kodu GPŽ.

37. Aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas daugiametes ganyklas arba pievas, t. y. patenkančias į pievų ir joms artimų buveinių, pelkių ir medžiais apaugusių natūralių buveinių teritoriją „Natura 2000“, draudžiama arti, jų negalima ir atnaujinti – suarti ir atsėti, taip pat jose vykdyti ne žemės ūkio veiklą. Nustačius, kad pareiškėjas išarė arba šiuose plotuose ėmė vykdyti ne žemės ūkio veiklą, Agentūra informuoja pareiškėją, kad jis privalo toje pačioje vietoje atkurti daugiametę pievą iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos.

38. Daugiamečių pievų atkurti nereikia, kai pagal reikalavimus jos apsodinamos mišku (išskyrus trumpos rotacijos želdinius, kalėdines eglutes ar energinius medžius) arba jų plotas panaudojamas viešiesiems tikslams.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

EKOLOGINIU ATŽVILGIU SVARBIOS VIETOVĖS

 

39. Pareiškėjas, deklaravęs daugiau nei 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip EASV, kuria gali būti:

39.1. pūdymas, iš kurio einamaisiais metais negaunama produkcijos ir kurio 1 m2 atitinka 1 m2 EASV ploto;

39.2. azotą kaupiantys augalai, nurodyti klasifikatoriaus II, III grupėse ir deklaruotini kodu BMI, kurių 1 m2 atitinka 1 m2 EASV ploto;

39.3. posėlis arba žolinis įsėlis, kurio 1 m2 atitinka 0,3 m2 EASV ploto;

39.4. trumpos rotacijos želdiniai, kurių 1 m2 atitinka 0,5 m2 EASV ploto;

39.5. miškeliai, kurių 1 m2 atitinka 1,5 m2 EASV ploto;

39.6. tvenkiniai ir kūdros, kurių 1 m2 atitinka 1,5 m2 EASV ploto;

39.7. palaukės, kurių 1 ilgio metras, nepriklausomai nuo faktinio palaukės pločio, tačiau ne mažiau kaip 1 m ir ne daugiau kaip 20 m pločio, atitinka 9 m2 EASV ploto;

39.8. grioviai, kurių 1 ilgio metras atitinka 10 m2 EASV ploto.

40. Pareiškėjas, siekiantis atitikti EASV reikalavimus, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

40.1. suaręs plotus, kuriuose deklaruoti augalai, nurodyti II klasifikatoriaus grupėje, privalo juos apsėti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. arba palikti šiuos plotus nesuartus bent iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Ražienų paviršius gali būti lengvai kultivuotas taip, kad ražienos išliktų matomos;

40.2. sėti žolinį įsėlį arba posėlį:

40.2.1. įsėlis sėjamas į pagrindinį pasėlį balandžio 1 d.–birželio 30 d. įsėjant žolinius (klasifikatoriaus III grupės arba kodu GPŽ deklaruojamus) augalus, kurie turi būti sudygę ir matomi lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d., išskyrus atvejus, kai po įsėlio sėjami žieminiai augalai. Šiuo atveju įsėlį pareiškėjas gali išlaikyti trumpiau nei nurodyta, t. y. iki žieminių augalų sėjos, tačiau įsėlyje negalima ganyti ar jo šienauti iki spalio 15 d. arba iki tol, kol jame nepasėjami žieminiai augalai;

40.2.2. posėlis sėjamas po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo birželio 30 d.–rugpjūčio 15 d. sėjant bent iš dviejų augalų rūšių sėklų augalų susidedantį mišinį, kuris turi būti sudygęs ir matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Posėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites, o pareiškėjas, pasėjęs posėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu informuoja Agentūrą apie sėją ir posėlio rūšį (žieminių augalų – kodas ŽP, vasarinių augalų – kodas VP) nurodydamas valdos numerį, KŽS ir lauko numerius, tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas posėlio išlaikymo dirvoje terminas. Posėlis negali būti naudojamas ganymui ar derliui ir turi būti įterptas į dirvą ar sunaikintas (suvoluotas, sulėkščiuotas) iki einamųjų metų spalio 15 d., ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas apie tai el. paštu poselis@nma.lt ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“ informuojant Agentūrą. Kitais metais deklaruoto žieminio posėlio vietoje auginant žieminius augalus, praėjusiais metais žieminio posėlio plotas nebelaikomas EASV elementu, t. y. neatitinka žalinimo reikalavimų.

40.3. auginti trumpos rotacijos želdinius: gluosnius, tuopas arba baltalksnius, šių augalų plotuose nenaudojant mineralinių trąšų;

40.4. deklaruoti miškelius, kurie yra įsiterpę arba ribojasi tik su vieno pareiškėjo deklaruota ariamąja žeme. Kai yra deklaruojamas didesnis nei 0,3 ha ploto miškelis, nepriklausomai nuo deklaruoto šio miškelio ploto, EASV įskaitai tinkamu pripažįstamas ne didesnis kaip 0,3 ha plotas;

40.5. deklaruoti tvenkinius ir (arba) kūdras, kurie yra įsiterpę arba ribojasi tik su vieno pareiškėjo deklaruota ariamąja žeme. Kai yra deklaruojami didesni nei 0,3 ha ploto tvenkiniai ir (arba) kūdros, nepriklausomai nuo deklaruoto tvenkinio ir (arba) kūdros ploto, EASV įskaitai tinkamu pripažįstamas ne didesnis kaip 0,3 ha plotas;

40.6. deklaruojamos ariamosios žemės plote arba plote, besiribojančiame su pareiškėjo deklaruojama ariamąja žeme (išskyrus pievas ir pūdymą), tačiau nepatenkančiame į kito pareiškėjo deklaruojamą lauką, palikti nuo deklaruojamos rūšies augalų aiškiai atskiriamas ne didesnio kaip 20 m ir ne mažesnio kaip 1 metro pločio palaukes (pievą ar pūdymą), kurios:

40.6.1. turi aiškiai atskiriamas ribas, t. y. aiški riba turi skirti palaukę nuo pamiškės augmenijos pradžios, kelio pylimo, pakelės ar kelio konstrukcinę dalį skiriančios tvoros, melioracijos griovio šlaito ir paviršinio vandens telkinio šlaito;

40.6.2. pripažįstamos tinkamomis EASV įskaitai, jeigu per visą pažymimą (įbraižomą) ilgį ribojasi su: mišku, keliu (magistraliniu, krašto, rajoniniu, vietiniu), neįskaitant kelio pylimo; melioracijos grioviu (grunte iškastu melioracijos sistemos vandentakiu, laikomu sausinimo ar drėkinimo reikmėms); paviršinio vandens telkiniu (ežeru, upe, tvenkiniu, kūdra, kanalu ir rekultivuotu į vandens telkinį kanalu);

40.6.3. atitinka pievai, kaip nurodyta taisyklių 8.6 papunktyje, ar pūdymui taisyklėse tokiems plotams keliamus priežiūros reikalavimus. Nustačius priežiūros reikalavimų vykdymo neatitiktį, visas plotas laikomas neatitinkančiu EASV reikalavimų;

40.7. deklaruoti griovį, griovio atkarpą ar vieną griovio šlaito atkarpą, kurie nuo pareiškėjo deklaruotos ariamosios žemės lauko besiribojančios kraštinės yra nutolę ne didesniu kaip 5 m atstumu. Šiuose grioviuose turi būti sutvarkytos ir išvalytos drenažinės žiotys, užtikrinant tinkamą vandens tėkmę visoje deklaruojamoje atkarpoje. Nustačius neatitiktį priežiūros reikalavimams, visas plotas laikomas neatitinkančiu EASV reikalavimų.

41. Deklaruojant taisyklių 40.5–40.7 papunkčiuose nurodytus kraštovaizdžio elementus:

41.1. tiesioginės išmokos už juos nemokamos, išskyrus palaukes, kurios įbraižomos deklaruotame paramai tiesioginėmis išmokomis tinkamame pievos lauke, laikantis taisyklių 40.6 papunktyje numatytos tvarkos;

41.2. jei Agentūros atliekamos patikros vietoje metu nustatoma, kad deklaruotas EASV kraštovaizdžio elemento plotas yra didesnis nei nustatytas ortofotografiniame žemėlapyje, EASV įskaitai skaičiuoti naudojamas ortofotografiniame žemėlapyje nustatytas plotas, jei mažesnis – patikros vietoje metu nustatytas plotas.

42. Taisyklių 39.1–39.3 papunkčiuose išvardytų EASV plotuose einamaisiais metais draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus:

42.1. taisyklių 39.1 papunktyje nurodytoje EASV – nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d.;

42.2. taisyklių 39.2 papunktyje nurodytoje EASV – visą augalų vegetacijos laikotarpį, t. y. nuo sėjos iki derliaus nuėmimo;

42.3. taisyklių 39.3 papunktyje nurodytoje EASV – nuo einamųjų metų rugpjūčio 15 d. iki spalio 15 d. arba posėlio ir įsėlio išlaikymo laikotarpiais, nurodytais 40.2.1–40.2.2 papunkčiuose. Pagrindinės deklaruojamos augalų rūšies plotuose, kai juose įsėtas įsėlis, augalų apsaugos produktus naudoti leidžiama;

42.4. jeigu nesilaikoma taisyklių 42.1–42.3 papunkčiuose nustatytos augalų apsaugos produktų naudojimo tvarkos arba sąmoningai pateikiami akivaizdžiai neteisingi augalų apsaugos produktų naudojimo duomenys, pareiškėjui taikomos sankcijos vadovaujantis taisyklių 91 punktu.

43. Deklaruojami miškelių bei tvenkinių ir (arba) kūdrų plotai, kaip nurodyta taisyklių 40.4 ir 40.5 papunkčiuose, pripažįstami atitinkančiais EASV reikalavimus, kai:

43.1. yra įsiterpę (visiškai apsupti) pareiškėjo deklaruotoje ariamojoje žemėje arba iš visų pusių ribojasi tik su to paties pareiškėjo deklaruota ariamąja žeme, taip pat gali ribotis su paramai netinkamais plotais ir (arba) su to paties pareiškėjo valdomais deklaruotais daugiamečių pievų ir (arba) daugiamečių sodinių plotais;

43.2. nėra nutolę nuo ariamosios žemės ir (arba) nuo kitų taisyklių 43.1 papunktyje nurodytų plotų, t. y. miškelis, tvenkinys arba kūdra ne didesniu kaip 5 metrų atstumu ribojasi su pareiškėjo deklaruota ariamąja žeme ir (arba) paramai netinkamu plotu ir (arba) to paties pareiškėjo valdomu deklaruotu daugiamečių pievų ir (arba) daugiamečių sodinių plotu.

44. Deklaruojami grioviai, kaip nurodyta taisyklių 40.7 papunktyje, pripažįstami atitinkančiais EASV reikalavimus laikantis šios tvarkos:

44.1. deklaruoti griovį ar jo atkarpą (viename šlaite) galima tik tuo atveju, kai šalia yra deklaruojamas pareiškėjo ariamosios žemės laukas, o deklaruota griovio atkarpa negali būti ilgesnė nei jo šlaito riba su deklaruojamo lauko kraštine;

44.2. jeigu pareiškėjo deklaruojamos ariamosios žemės laukas ribojasi su deklaruojamu grioviu ar jo atkarpa tik viename šlaite, jis žymimas kaip EASV ir gali būti įskaitomas tik vienas šlaitas, t. y. taikoma tik pusė taisyklių 39.8 papunktyje numatyto EASV ploto įskaitos. Griovio priežiūra taikoma tik tai šlaito pusei, kuri ribojasi su pareiškėjo deklaruojama ariamąja žeme;

44.3. jeigu pareiškėjo deklaruojamas ariamosios žemės laukas ar laukai ribojasi su to paties griovio ar jo atkarpos šlaitais iš abiejų griovio pusių, pareiškėjui abu griovio šlaitai pripažįstami EASV, tačiau žymima ir įskaita taikoma kiekvienam šlaitui atskirai pagal griovio šlaito (kiekvienoje pusėje) ir deklaruojamo lauko (kiekvienoje pusėje) sąlyčio ribą. Griovio priežiūra taikoma atitinkamai pagal kiekvieno iš šlaitų ir deklaruojamos ariamosios žemės lauko ribas.

44.4. deklaruojamas griovys yra tvarkomas ir prižiūrimas atsižvelgiant į tęstinius įsipareigojimus pagal KPP programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklas „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ ar „Melioracijos griovių tvarkymas“. Tokio griovio ar jo atkarpos, patenkančios į EASV, priežiūra vykdoma vadovaujantis ir EASV, ir KPP programos veiklai taikomais reikalavimais;

44.5. kai tarp deklaruojamo melioracijos griovio ir pareiškėjo lauko yra pažymima (įbrėžiama) palaukė, abu kraštovaizdžio elementai laikomi tinkamais EASV įskaitai tiek, kiek ribojasi su lauku ir grioviu, kai:

44.5.1. žemės plotas, kuris linija pažymimas kaip palaukė, bet neįbraižomas kaip pievos ar pūdymo laukas, ir ribojasi su pareiškėjo deklaruojamu lauku bei melioracijos grioviu, o šio žemės ploto plotis yra ne siauresnis kaip 1 metras ir ne platesnis kaip 5 metrai;

44.5.2. žemės plotas, kuris linija pažymimas kaip palaukė ir įbraižomas kaip pieva kodais GPŽ, GPA ir ribojasi su kitu pareiškėjo deklaruojamu lauku bei melioracijos grioviu, yra ne siauresnis kaip 1 metras ir ne platesnis kaip 20 metrų.

45. Deklaruojant palaukes, kaip numatyta taisyklių 40.6 papunktyje, šių plotų priežiūra vykdoma, kai:

45.1. paraiškos teikimo metu užtikrinama, kad deklaruojamuose palaukių plotuose nėra krūmų, medžių (išskyrus pavienius medžius);

45.2. būtina užtikrinti kitų taisyklėse keliamų reikalavimų įgyvendinimą atsižvelgiant į deklaruojamos palaukės ūkinį dirbamosios žemės naudojimą (pieva ar pūdymas), tačiau netaikant GAAB reikalavimų – juodajam pūdymui, o pievoms – vykdant būtiną priežiūrą, kaip numatyta taisyklių 8.6 papunktyje.

46. Taisyklių 40.4–40.5 papunkčiuose išvardyti kraštovaizdžio elementai gali ribotis vienas su kitu. Greta esantiems (besiribojantiems) EASV kraštovaizdžio elementams taikomi šie reikalavimai:

46.1. kiekvienas iš tarpusavyje besiribojančių kraštovaizdžio elementų turi ribotis su kraštovaizdžio elementu, kuris ribojasi su pareiškėjo deklaruota ariamąja žeme ir (arba) su kitais taisyklių 43.1 papunktyje nurodytais plotais;

46.2. visi tarpusavyje besiribojantys kraštovaizdžio elementai, kaip nurodyta taisyklių 46.1 papunktyje, pripažįstami atitinkantys EASV reikalavimus, jei kiekvienas iš jų taip pat ribojasi su kuriuo nors iš taisyklių 43.1 papunktyje nurodytų plotų;

46.3. kraštovaizdžio elementas, kuris ribojasi su pareiškėjo deklaruota ariamąja žeme ir prie kurio ribojasi kiti elementai, kaip nurodyta taisyklių 46.1 papunktyje, negali būti nutolęs nuo ariamosios žemės daugiau kaip 5 metrų atstumu;

46.4. du besiribojantys kraštovaizdžio elementai EASV reikalavimui įskaitomi kaip du atskiri kraštovaizdžio elementai;

46.5. kraštovaizdžio elementai privalo atitikti kitus, taisyklių 40.4–40.5 papunkčiuose nurodytus, atskiriems kraštovaizdžio elementams keliamus reikalavimus;

46.6. palaukių ir griovių, kaip tos pačios rūšies elementų, ribojimasis laikomas EASV reikalavimų neatitikimu, t. y. dvi palaukės ar du grioviai negali ribotis.

 

VI SKYRIUS

SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ PLOTĄ REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ VAISIUS, UOGAS, DARŽOVES IR BALTYMINIUS AUGALUS REIKALAVIMAI

 

47. Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už vaisių, uogų (klasifikatoriaus V grupės kodai: 1–5, 7–13, 15–23, 25–26) ir daržovių (klasifikatoriaus I grupės kodai: 21–34, 36–51 ir V grupės – 37–39 kodai) auginimą atvirajame grunte, iki einamųjų metų lapkričio 15 d. privalo nuimti užaugintą derlių.

48. Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už daržovių auginimą uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose) (klasifikatoriaus I grupės 18, 19 ir 81 kodai), privalo:

48.1. deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha uždarajame grunte auginamų daržovių plotą;

48.2. šiltnamiuose gamybinę veiklą vykdyti ne trumpiau kaip 8 mėnesius per kalendorinius metus, auginti produkciją žemėje arba substratuose. Gamybinės veiklos pradžia nustatoma pagal sėjos ar daigų sodinimo aktą, surašytą ir patvirtintą Agentūros ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sėjos arba daigų sodinimo pabaigos, apie kurią Agentūrą raštu informuoja pareiškėjas. Sėjos ar daigų sodinimo aktas surašomas dviem egzemplioriais (vienas Agentūrai, kitas pareiškėjui) ir jame turi būti nurodyta: pasėtų ar pasodintų augalų pavadinimas, pagal pareiškėjo pateiktus duomenis – sėjos ar daigų sodinimo data, apsėtas ar užsodintas plotas. Gamybinės veiklos pradžia yra laikoma 30 kalendorinių dienų iki sėjos ar daigų sodinimo akte užfiksuotos sėjos ar sodinimo darbų baigimo dienos. Gamybinės veiklos pabaiga nustatoma pagal Agentūrai pateiktus paskutinius einamaisiais metais išrašytus produkcijos realizavimo dokumentus. Gamybinės veiklos pabaiga laikoma 30 kalendorinių dienų po paskutinių produkcijos realizavimo dokumentų išrašymo dienos;

48.3. gamybinės veiklos laikotarpiu, kaip nurodyta taisyklių 48.2 papunktyje, realizuoti užaugintą produkciją. Pareiškėjas ne vėliau kaip iki kiekvieno gamybinės veiklos laikotarpio kalendorinio mėnesio 10 dienos turi Agentūrai pateikti informaciją apie realizuotą produkciją: sąskaitų, sąskaitų faktūrų, kasos pajamų orderių, kasos aparato kvitų arba pinigų priėmimo kvitų, kuriuose būtų nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė, kopijas arba jų suvestines. Jeigu per atskaitinį gamybinės veiklos mėnesį produkcija nerealizuojama, turi būti pateikiamas pareiškėjo paaiškinimas nurodant objektyvias gamybinės veiklos delsimo priežastis (pvz., nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės (force majeure); gamybinės veiklos pradžia, kai produkcija dar yra auginama; atliekama augalų kaita, kaip nurodyta taisyklių 48.7 papunktyje ar kt.). Atsižvelgdama į pareiškėjo prašyme nurodytas priežastis, Agentūra priima sprendimą dėl pareiškėjo nepertraukiamai vykdomos gamybinės veikos užtikrinimo;

48.4. turėti veikiančias stacionarias (nuolatinę, ilgalaikę sistemą, kuri užtikrintų tolygų šilumos paskirstymą visame šiltnamyje) šildymo ir automatines laistymo sistemas;

48.5. šiltnamius įregistruoti kaip statinius Nekilnojamojo turto registre ir (arba) Valdų registre, o nuo 2019 m. – iki paraiškos teikimo dienos – Nekilnojamojo turto registre;

48.6. vykdyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

48.7. užtikrinti, kad Agentūros atliekamos patikros vietoje metu visame deklaruotame tinkamame paramai plote (uždarajame grunte) būtų vykdoma gamybinė veikla, t. y. auginamos daržovės (agurkai ir (arba) pomidorai ir (arba) paprikos). Jeigu auginant agurkus, einamųjų metų gamybinės veiklos viduryje (liepos mėn.) atliekama augalų kaita (pvz., vietoj ilgavaisių agurkų sodinami trumpavaisiai) ir Agentūros atliekamos patikros vietoje metu nėra galimybės patvirtinti, kad deklaruojamame plote augalai auga, pareiškėjas privalo atliekančiam patikrą Agentūros darbuotojui nurodyti terminą (ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo pirmojo atvykimo į patikrą vietoje), per kurį atsinaujins produkcijos gavyba, tam, kad būtų galima sugrįžti ir įsitikinti, jog daržovės auga;

48.8. pateikti dokumentus ar jų kopijas susijusius su taisyklių 48.2 (dėl gamybinės veiklos pabaigos) ir 48.6 papunktyje minimų reikalavimų įgyvendinimu – Agentūrai iki einamųjų metų lapkričio 30 d.

49. Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už baltyminių augalų auginimą, privalo deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha baltyminių augalų, tokių kaip: žirniai, pupos, lubinai, liucernos, dobilai, vikiai, gargždeniai, seradėlės, esparcetai, barkūnai, ožiarūčiai, lęšiai, žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys, t. y. kuriuose baltyminių augalų lauke yra daugiau nei 50 proc., neįskaičiuojant žolinių augalų, priskirtinų prie kitos nei III klasifikatoriaus grupės, plotą.

50. Jei pareiškėjas, auginantis vaisius ir (arba) uogas atvirajame grunte, neatitinka taisyklių 47 punkto reikalavimų, susietoji parama už tuos laukus, kuriuose nustatytas pažeidimas, nemokama, o pažeidimo plotui taikoma neteisingo deklaravimo sankcija. Kai pareiškėjas, auginantis daržoves uždarame grunte, neatitinka bent vieno iš taisyklių 48 punkto reikalavimų, ar kai pareiškėjas, auginantis baltyminius augalus, neatitinka 49 punkte nurodytų reikalavimų, susietoji parama pagal atitinkamą atvejį, dėl nustatytų reikalavimų nesilaikymo nemokama.

51. Tikslūs nurodytų išmokų dydžiai nustatomi atskiru žemės ūkio ministro įsakymu patikslinus lėšas, skirtas iš Europos Sąjungos biudžeto, ir gavus informaciją iš Agentūros apie pareiškėjų, siekiančių gauti paramą už daržovių (išskyrus bulves), auginamų atvirajame ir uždarajame grunte, vaisių, uogų ir baltyminių augalų auginimą, deklaruotą plotą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ SERTIFIKUOTA SĖKLA APSĖTUS JAVŲ PLOTUS REIKALAVIMAI

 

52. Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus (klasifikatoriaus I grupės kodai: 1–4, 6–9, 13, 82, 83 kodai), privalo:

52.1. deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha sertifikuota sėkla apsėtą atitinkamos naudmenos plotą;

52.2. išsėti ne mažesnį kaip nustatytą sertifikuotos sėklos kiekį pagal augalų rūšis ir lauką: avižos (AVI) – 180 kg/ha, grikiai (GRI) – 80 kg/ha, vasariniai kvietrugiai (KRV) – 170 kg/ha, žieminiai kvietrugiai (KRŽ) – 160 kg/ha, vasariniai kviečiai (KVV) – 170 kg/ha, žieminiai kviečiai (KVŽ) – 160 kg/ha, hibridiniai žieminiai kviečiai (KVŽ), hibridiniai vasariniai kviečiai (KVV) – 60 kg/ha (3 sėjos vienetai), vasariniai miežiai (MIV) – 150 kg/ha, žieminiai miežiai (MIŽ) – 150 kg/ha, hibridiniai žieminiai miežiai (MIŽ), hibridiniai vasariniai miežiai (MIV) – 75 kg/ha (2 sėjos vienetai), žieminiai rugiai (RUŽ) – 150 kg/ha, hibridiniai žieminiai rugiai (RUŽ) – 75 kg/ha (2 sėjos vienetai), vasariniai kviečiai ‘Spelta’ (KSV) – 170 kg/ha, žieminiai kviečiai ‘Spelta’ (KSŽ) – 160 kg/ha;

52.3. einamųjų metų sėjai naudoti sėklą, įsigytą ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki einamųjų metų paraiškų teikimo pabaigos;

52.4. nenaudoti šių plotų sėklos gamybai.

53. Taisyklių 52.2 ir 52.3 papunkčiuose nurodyti reikalavimai įgyvendinami vadovaujantis šia tvarka:

53.1. pareiškėjas paraiškos teikimo metu (išskyrus taisyklių 53.2 papunktyje nurodytus atvejus, kai paraiška teikiama savarankiškai užpildant paraiškos elektroninę formą, prisijungus prie PPIS) privalo savivaldybės ar seniūnijos (toliau – seniūnijos) darbuotojui pateikti, o seniūnijos darbuotojas patikrinti informaciją apie išsėtą sertifikuotų sėklų kiekį pagal atskirą augalą ir lauką, apie sėklos įsigijimą (ar sėkla įsigyta ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki einamųjų metų paraiškų teikimo pabaigos) ir sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus:

53.1.1. jeigu sėkla buvo įsigyta iš Lietuvoje veikiančio dauginamosios medžiagos tiekėjo – sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) (neatsižvelgiant į tai, ar sėklos kilmės šalis yra Lietuva ar užsienio valstybė), šie dokumentai turi būti lietuvių kalba (atliktas oficialaus vertimo patvirtinimas). Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris (kuris turi sutapti su nurodytuoju sėklos sertifikate), įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalų rūšis, veislė ir kategorija;

53.1.2. jeigu sėkla buvo įsigyta tiesiogiai iš Europos Sąjungos šalyse veikiančio užsienio šalies (ne Lietuvos) dauginamosios medžiagos tiekėjo – sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) ir (arba) pakuočių etiketes (šie dokumentai turi būti lietuvių kalba (atliktas oficialaus vertimo patvirtinimas). Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris (kuris turi sutapti su nurodytuoju sėklos sertifikate ir (arba) pakuočių etiketėse, kurios gali būti patikrintos Agentūros atliekamos patikros vietoje metu), įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalų rūšis, veislė ir kategorija;

53.1.3. jeigu sėjai panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) išduodamą sėklos sertifikatą (ar jo kopiją) ir sertifikuotos sėklos pakuočių etiketes ar jų kopijas (pareiškėjo pasirinkta forma: spausdinta kopija, fotonuotrauka, skaitmeninė nuotrauka ar kt.), kuriuose pateiktas siuntos numeris turi sutapti su nurodytu sėklos sertifikate;

53.2. kai paraiška teikiama savarankiškai užpildant paraiškos elektroninę formą, prisijungus prie PPIS, pareiškėjas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. privalo Agentūrai pateikti taisyklių sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus, kaip numatyta taisyklių 53.1.1–53.1.2 papunkčiuose, jeigu sertifikuota sėkla buvo įsigyta iš dauginamosios medžiagos tiekėjo, ir, kaip numatyta taisyklių 53.1.3 papunktyje, jeigu sėjai panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla. Pavėluotai šiame papunktyje nurodyti dokumentai priimami iki einamųjų metų rugpjūčio 26 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) susietosios paramos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus sumą mažinant 1 proc. Po einamųjų metų rugpjūčio 26 d. dokumentai neadministruojami ir susietoji parama už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus neskiriama, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Esant šioms aplinkybėms susietosios paramos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus mažinimas (1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną) netaikomas.

54. Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, privalo ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo metų saugoti ir pareikalavus pateikti Agentūrai:

54.1. jeigu sėkla buvo įsigyta iš dauginamosios medžiagos tiekėjo – einamųjų metų sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentų originalus ar jų kopijas, jeigu originalai pareiškėjui nebuvo išduoti (sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, sėklos sertifikatą (ar jį atitinkantį dokumentą) ir (arba) sertifikuotos sėklos pakuočių etiketes), atliktus vertimus;

54.2. jeigu sėjai panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla – einamųjų metų sėklos sertifikavimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentų originalus ar jų kopijas, jeigu originalai pareiškėjui nebuvo išduoti (sėklos sertifikatą (ar jį atitinkantį dokumentą), sertifikuotos sėklos pakuočių etiketes), atliktus vertimus.

55. Jei pareiškėjas, siekiantis gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, neatitinka bent vieno iš taisyklių 52–54 punktuose nurodytų reikalavimų susietajai paramai gauti, susietoji parama jam nemokama, o jau išmokėta paramos suma susigrąžinama.

56. Tikslūs nurodytų išmokų dydžiai nustatomi atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, patikslinus lėšas, skirtas iš Europos Sąjungos biudžeto ir gavus informaciją iš Agentūros apie pareiškėjų, siekiančių gauti paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, deklaruotą plotą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ PLOTUS, KURIUOSE AUGINAMOS SĖKLINĖS BULVĖS REIKALAVIMAI

 

57. Pareiškėjai, kurie yra įtraukti į Augalininkystės tarnybos administruojamą atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą, gali gauti susietąją paramą už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės (kodas BUL), jeigu:

57.1. deklaruoja ne mažesnį kaip 0,5 ha plotą, kuriame auginamos sėklinės bulvės;

57.2. įsipareigoja Augalininkystės tarnybos nustatyta tvarka aprobuoti deklaruojamus sėklinių bulvių plotus ir sertifikuoti išaugintas sėklines bulves.

58. Taisyklių 57.2 papunktyje nurodyto reikalavimo įgyvendinimas įvertinamas pagal Augalininkystės tarnybos Agentūrai ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 d. pateiktą informaciją apie išduotus sėklinių bulvių pasėlių aprobavimo aktus ir sėklinių bulvių sertifikatus.

59. Jei pareiškėjas, siekiantis gauti susietąją paramą už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės, neatitinka bent vieno iš taisyklių 57 punkte nurodytų reikalavimų susietajai paramai gauti, susietoji parama jam nemokama.

60. Tikslūs nurodytų išmokų dydžiai nustatomi atskiru žemės ūkio ministro įsakymu patikslinus lėšas, skirtas iš Europos Sąjungos biudžeto ir gavus informaciją iš Agentūros apie pareiškėjų, siekiančių gauti paramą už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės, deklaruotą plotą.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ PLOTUS, KURIUOSE AUGINAMI CUKRINIAI RUNKELIAI, REIKALAVIMAI

 

61. Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai (kodas CUR), privalo:

61.1. deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha plotą;

61.2. su baltojo cukraus gamintoju būti sudarę cukrinių runkelių pirkimo–pardavimo sutartį, galiojančią einamųjų metų produkcijai parduoti:

61.2.1. kurią privalo pateikti seniūnijos darbuotojui paraiškos teikimo metu (išskyrus atvejus, kai paraiška teikiama savarankiškai užpildant paraiškos elektroninę formą, prisijungus prie PPIS (kaip nurodyta taisyklių 61.2.2 papunktyje);

61.2.2. kurios kopiją privalo pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Agentūrai, kai paraiška teikiama savarankiškai užpildant paraiškos elektroninę formą, prisijungus prie PPIS. Pavėluotai šiame papunktyje nurodyti dokumentai priimami iki einamųjų metų rugpjūčio 26 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) susietosios paramos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, sumą mažinant 1 proc. Po einamųjų metų rugpjūčio 26 d. sąrašai neadministruojami ir susietoji parama už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, neskiriama, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Esant šioms aplinkybėms susietosios paramos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, mažinimas (1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną) netaikomas.

62. Visi pareiškėjai privalo saugoti su baltojo cukraus gamintoju sudarytą cukrinių runkelių pirkimo–pardavimo sutartį ne trumpiau kaip dvejus metus nuo paraiškos teikimo metų ir pareikalavus ją pateikti Agentūrai.

63. Jei pareiškėjas, siekiantis gauti susietąją paramą už cukrinių runkelių plotus, neatitinka bent vieno iš taisyklių 61–62 punktuose nurodytų reikalavimų susietajai paramai gauti, susietoji parama jam nemokama, o jau išmokėta paramos suma susigrąžinama.

64. Tikslūs nurodytų išmokų dydžiai nustatomi atskiru žemės ūkio ministro įsakymu patikslinus lėšas, skirtas iš Europos Sąjungos biudžeto ir gavus informaciją iš Agentūros apie pareiškėjų, siekiančių gauti paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, deklaruotą plotą.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKOS TEIKIMO IR DUOMENŲ APDOROJIMO TVARKA

 

65. Paraiškų teikimo pradžios data (toliau – paraiškų teikimo pradžia) nustatoma kiekvienais metais atskiru žemės ūkio ministro įsakymu.

66. Pareiškėjas arba jo atstovas (įgaliotas asmuo, tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai):

66.1. nuo paraiškų teikimo pradžios iki einamųjų metų birželio 6 d. seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos centro adresą dirbančiam seniūnijos darbuotojui pateikia:

66.1.1. laisvos formos dokumentą ar skaitmeninę laikmeną su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietovėje išmatuotų laukų plotų schemą arba brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės (-ių) atstumais iki stabilių objektų (pvz., pastatų, kelių, melioracijos griovių ir pan.), laukų plotais bei naudmenų pavadinimais);

66.1.2. deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus) – juos turintys pareiškėjai. Minėti dokumentai naudojami tik apytikslei deklaruojamų plotų vietai nustatyti;

66.1.3. žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais), kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos, kai pareiškėjas deklaruoja per praėjusius dvejus metus visiškai nedeklaruotus didesnius nei 2 ha naudmenų ir kitus plotus ir jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išvengti dvigubo deklaravimo. Minėtų dokumentų duomenys įkeliami į Valdų registrą, o to neatlikus iki liepos 1 d. parama už šiuos plotus nemokama. Jei deklaruoti plotai valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kuriuose būtų aiškiai nurodyta valdoma žemės sklypo dalis;

66.1.4. pasą arba asmens tapatybės kortelę;

66.1.5. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo ir (arba) kai paraišką teikia juridinis asmuo;

66.1.6. juridinio asmens vadovo paskyrimo, išrinkimo dokumentą, pažymą arba jos išrašą iš Juridinių asmenų registro ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, kai paraišką teikia juridinio asmens vadovas. Jeigu juridinio asmens vadovas pateikia Juridinių asmenų registro išrašą, kuriame nurodytas vadovas, ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, kitų šiame papunktyje išvardytų dokumentų pateikti nereikia;

66.1.7. nepilnamečio asmens gimimo liudijimą, kai paraišką teikia nepilnamečiam pareiškėjui atstovaujantis asmuo (tėvai, globėjai, įtėviai);

66.1.8. teismo sprendimą, kai paraišką teikia neveiksniu pripažintam fiziniam asmeniui atstovaujantis asmuo;

66.1.9. pareiškėjo mirties liudijimą, paveldėjimo teisės liudijimą (jeigu paraiškos teikimo metu jis yra išduotas paveldėtojui), kai paraišką teikia mirusio fizinio asmens valdos paveldėtojas;

66.2. deklaruodamas kvietrugius, kviečius, miežius, avižas, rugius, rapsus, linus, lubinus, liucernas, pupas, vikius, žirnius, kurių bendras plotas yra 30 ha ir daugiau, ir (arba) bulvių, kurių bendras plotas yra 10 ha ir daugiau, turi deklaruojamame lauke nurodyti taisyklių 4 priede auginamų augalų veisles ir ar jos sertifikuotos;

66.3. nuo paraiškų teikimo pradžios iki einamųjų metų birželio 6 d. gali jungtis prie PPIS https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriuo gali patvirtinti savo tapatybę, ir pats užpildyti paraiškos elektroninę formą ir patvirtinti užpildytą paraišką (taisyklių 1 priedas):

66.3.1. prieiga prie pareiškėjo PPIS paskyros įgaliotiems asmenims sukuriama pateikus VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC) prašymą (forma nurodyta taisyklių 5 priede) su pridedamu įgaliojimu pateikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba kopija);

66.3.2. jei pareiškėjas – fizinis asmuo ir pageidauja, kad jo paraišką pateiktų kitas fizinis asmuo, ŽŪIKVC pateikiamas asmens, kuris pateiks įgaliojusio asmens paraišką, prašymas (forma nurodyta taisyklių 5 priede) su pridedamu įgaliojimu pateikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo kopija);

66.3.3. jei pareiškėjas – juridinis asmuo, ŽŪIKVC pateikiamas asmens, kuris pateiks juridinio asmens paraišką, prašymas (forma nurodyta taisyklių 5 priede) su pridedamu įgaliojimu pateikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija). Juridinio asmens vadovui prieiga prie PPIS sukuriama tik pateikus prašymą (forma nurodyta taisyklių 5 priede) ŽŪIKVC;

66.3.4. prieiga prie pareiškėjo PPIS paskyros įgaliotam fiziniam asmeniui panaikinama pasibaigus įgaliojimo galiojimo terminui arba prašyme nurodytam terminui. Jei įgaliotojas panaikina įgaliojimą anksčiau, jis privalo apie tai raštu informuoti ŽŪIKVC;

66.4. pats arba padedamas seniūnijos darbuotojo, naudodamasis PPIS, elektroniniu būdu įbraižo deklaruojamus naudmenų ir (arba) kitus plotus (jei prašo paramos už juos pagal KPP priemones) bei pateikia kitus paraiškos duomenis;

66.5. pildydamas paraišką turi nurodyti vieną iš siūlomų (neregistruotu laišku, elektroniniu paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu) papildomą jo informavimo būdą apie paraiškos administravimo eigą. Tada, kai pareiškėjas pageidauja, jog informacija apie jo paraiškos vertinimo rezultatus elektroniniu paštu būtų teikiama ir savivaldybių žemės ūkio skyriams, paraiškoje tai nurodo. Nepriklausomai nuo pareiškėjo pasirinkto papildomo būdo, informacija apie pareiškėjo pateiktą paraišką pateikiama Agentūros informaciniame portale https://portal.nma.lt (toliau – Portalas);

66.6. pasirašydamas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimo registracijos žurnale (toliau – paraiškų priėmimo registracijos žurnalas) (taisyklių 6 priedas) patvirtina, kad paraiškos (taisyklių 1 priedo forma) duomenys, kuriuos seniūnijos darbuotojas įvedė į PPIS pagal pareiškėjo pateiktus duomenis ir paraiškos pildymo instrukciją (taisyklių 2 priedas) yra teisingi ir sutinka, kad seniūnijos darbuotojas patvirtintų paraišką. Seniūnijos darbuotojui patvirtinus paraišką, pareiškėjas ir seniūnijos darbuotojas pasirašo išspausdintame paraiškos egzemplioriuje, kuris lieka pareiškėjui;

66.7. kuris pats pildo paraiškos elektroninę formą, PPIS patvirtina paraiškos duomenis ir paraiška laikoma pateikta;

66.8. einamaisiais metais gali pateikti tik vieną paraišką;

66.9. kuris buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais (iškirto medžius, išrovė kelmus, išvežė nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar kitus netinkamus paramai plotus) arba, kai tinkami paramai plotai virto netinkamais, nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki gruodžio 1 d. pats arba padedamas seniūnijos darbuotojo, PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu nurodo ir aprašo išankstinius KŽS ribų pakeitimus. PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki liepos 1 d. aprašomi ir užmirkę netinkami paramai plotai, kurie žemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti. Aprašius išankstinius KŽS ribų pakeitimus įkeliama vietovės nuotrauka, vaizduojanti atliktą pakeitimą. Kiekvienam pakeitimui įkeliama viena nuotrauka, kurioje turi būti matomi nustatyti vietą padedantys objektai (medžiai, kelias, upė, namas ir pan.) arba nuotrauka gali būti su vietovės nuoroda.

ŽŪIKVC patikslina KŽS_DR5LT pagal PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje aprašytus pakeitimus iki kitų metų balandžio 1 d. ŽŪIKVC, tikslindamas išankstinių KŽS aprašymų metu aprašytus pasikeitimus, vadovaujasi einamųjų metų ortofotografine medžiaga arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių nuotraukų informacija, jei einamųjų metų ortofotografinės medžiagos arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių nuotraukų neturi ir pagal turimą aktualią ortofotografinę medžiagą pataisyti negali – vyksta į patikras vietoje. Patikros vietoje metu nustačius, kad išankstinio KŽS aprašymo metu aprašytas pasikeitimas neatitinka tikrovės (pareiškėjas neiškirto medžių, neišrovė kelmų ir neišvežė nupjautų medžių ar medžių liekanų, nesutvarkė akmenų krūvų ar kitų netinkamų paramai plotų), KŽS ribos netikslinamos, o vėlesniais metais to paties pareiškėjo aprašyti KŽS ribų pasikeitimai bus tikslinami tik tada, kai ŽŪIKVC gaus vėlesnių metų naujausią ortofotografinę medžiagą arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinę informaciją;

66.10. jo deklaruojamiems plotams patenkant į „valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį“, privalo turėti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą ir, Agentūrai paprašius, jį pateikti iki jos nustatyto termino;

66.11. ketinantis sertifikuoti gyvulius pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus, pildydamas paraišką, tam skirtoje skiltyje nurodo, kokias ūkinių gyvūnų rūšis pageidauja sertifikuoti.

67. Pavėluotai paraiškos priimamos iki einamųjų metų liepos 1 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc.

Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias (force majeure) aplinkybes, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d., seniūnijos darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus, kuris į PPIS įveda paraiškos duomenis ir paraiška patvirtinama. Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai siunčiami paštu Agentūrai. Pareiškėjas gali pateikti paraišką ir pats ją užpildydamas, prisijungęs per PPIS per elektroninę bankininkystę, o vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus išsiųsdamas paštu Agentūrai. Agentūra, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo ir informuoja ŽŪIKVC.

Jei nusprendžiama, kad tokia paraiška gali būti priimta, ŽŪIKVC elektroninius paraiškos duomenis perduoda Agentūrai.

Po einamųjų metų spalio 31 d. paraiškos nepriimamos.

Po einamųjų metų birželio 6 d. paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves nepriimamos.

68. Pasikeitus deklaruotiems duomenims po paraiškos pateikimo:

68.1. pareiškėjas iki einamųjų metų liepos 1 d. gali pakeisti patvirtintos paraiškos duomenis seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos centro adresą. Seniūnijos darbuotojas pakeičia patvirtintos paraiškos duomenis, o pareiškėjas, pasirašydamas Prašymų pakeisti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų duomenis priėmimo registracijos žurnale (toliau – prašymų pakeisti paraiškų duomenis priėmimo registracijos žurnalas) (taisyklių 7 priedas), patvirtina, kad pakeisti patvirtintos paraiškos duomenys, kuriuos seniūnijos darbuotojas įvedė į PPIS pagal jo pateiktus duomenis ir paraiškos pildymo instrukciją (taisyklių 2 priedas), yra teisingi ir sutinka, kad seniūnijos darbuotojas patvirtintų prašymą pakeisti paraiškos duomenis. Seniūnijos darbuotojui patvirtinus prašymą pakeisti paraiškos duomenis, pareiškėjas ir seniūnijos darbuotojas pasirašo spausdintame prašymo pakeisti paraiškos duomenis egzemplioriuje, kuris lieka pareiškėjui;

68.2. pareiškėjas iki einamųjų metų liepos 1 d. gali pakeisti juos pats, prisijungęs prie PPIS. PPIS patvirtinus prašymą pakeisti paraiškos duomenis, prašymas pakeisti paraiškos duomenis laikomas pateiktu.

68.3. prašymai pakeisti paraiškos duomenis, pateikti nuo einamųjų metų birželio 7 d. iki liepos 1 d., laikomi pavėluotai pateiktais ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginės išmokos už visą lauką (jei yra įbraižomas naujas laukas) arba didinamą lauko dalį (jei yra didinamas jau įbraižytas laukas) mažinamos 1 proc., išskyrus atvejus, kai:

68.3.1. keičiami paraiškos pirmajame lape nurodyti duomenys ar atsisakoma paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką;

68.3.2. keičiamas deklaruojamo naudmenų ar kito ploto kodas. Tais atvejais kai yra keičiamas naudmenų kodas, prašymas pakeisti paraiškos duomenis, pateiktas nuo einamųjų metų birželio 7 d. iki liepos 1 d., nelaikomas pavėluotai pateiktu, jeigu toks keitimas nedaro įtakos žalinimo reikalavimų įgyvendinimui;

68.3.3. taisoma įbraižytų laukų grafinė konfigūracija (netikslaus deklaruojamų laukų įbraižymo atveju), ir toks taisymas galimas be paraiškos 2 lapo lentelės duomenų (įbraižytų laukų ploto) keitimo.

69. Jeigu prieš tai, kai pareiškėjas seniūnijos darbuotojo padedamas pakeičia paraiškos duomenis (arba prieš tai, kai pareiškėjas pakeičia juos pats, prisijungęs prie PPIS), Agentūra buvo pranešusi pareiškėjui apie ketinimą atlikti patikrą vietoje ar apie paraiškoje aptiktas klaidas, pareiškėjui taikomos sankcijos, nurodytos taisyklių 87 punkte.

70. Jei pareiškėjas nori atsisakyti paramos už visą paraišką arba jos dalį, jis tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Sankcijos pareiškėjui už atsisakytą visą paraišką arba jos dalį netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos jis nebuvo informuotas apie Agentūros planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas jo pasirinktu būdu.

71. Jei pareiškėjas nori pakeisti paraiškos pirmajame lape nurodytus duomenis, jis tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, paraiškoje nurodyta banko sąskaita ar kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas) gali būti tikslinami raštu pateikus prašymą Agentūrai arba per Portalą. Teikiant Agentūrai prašymus pakeisti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, prašymą pasirašiusio asmens parašo tikrumas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Paliudyti pasirašiusio asmens parašo tikrumą taip pat gali Agentūros darbuotojas.

72. Informaciją apie savo duomenis pareiškėjas gali rasti Portale arba teirautis Agentūroje telefonais, nurodytais Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt, elektroniniu paštu (info@nma.lt) arba raštu ar atvykęs į Agentūrą (Blindžių g. 17, Vilnius), taip pat informacijos gali kreiptis į savivaldybes (seniūnijas). Pareiškėjas, teikdamas Agentūrai prašymą raštu ar elektroniniu paštu, turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodo keturis paskutinius skaitmenis, valdos numerį, gyvenamąją vietą (fizinis asmuo), įmonės pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jei juridinis asmuo) ir kitus kontaktinius duomenis, jeigu pageidautų gauti atsakymą raštu kitu adresu nei gyvenamoji vieta ar kitu būdu.

73. Pareiškėjas laikomas informuotu apie paraiškoje esančias klaidas nuo informacijos apie jas atsiradimo Portale dienos.

74. Seniūnijos darbuotojas:

74.1. pagal pareiškėjo pateiktus duomenis elektroniniu būdu įbraižo pareiškėjo deklaruojamų naudmenų ar kitų plotų ribas ir pagal taisyklių 2 priede pateiktą pildymo instrukciją užpildo taisyklių 1 priede pateiktos paraiškos elektroninę formą (įveda duomenis į PPIS);

74.2. pareiškėjui informavus, kad valdoje neįvyko pokyčių nuo paskutinio valdos atnaujinimo, PPIS nurodo, kad atnaujinami valdos duomenys. Jei valdoje vyko pasikeitimų, seniūnijos darbuotojas, turintis prieigą prie Valdų registro informacinės sistemos, pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomi pasikeitimai, atnaujina valdos duomenis;

74.3. pagal pareiškėjo pateiktą informaciją įrašo duomenis apie valdoje praėjusiais metais naudotas trąšas;

74.4. pagal pareiškėjo pateiktą informaciją PPIS pažymi EASV;

74.5. sutikrina pareiškėjų, siekiančių gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, teikiamus dokumentus, kaip nurodyta taisyklių 53.1 papunktyje, ir, vadovaudamasis šiais dokumentais, užpildo paraišką;

74.6. patvirtina į PPIS įvestus paraiškos duomenis, kai pareiškėjas paraiškų priėmimo registracijos žurnale parašu patvirtina, kad duomenys teisingi ir sutinka, kad seniūnijos darbuotojas patvirtintų paraišką;

74.7. patvirtinus paraišką pasirašo spausdintame paraiškos egzemplioriuje ir paraiškų priėmimo registracijos žurnale;

74.8. teikia pasirašytos paraiškos egzempliorių pareiškėjams;

74.9. priima iš pareiškėjų kitus dokumentus;

74.10. priima sprendimą dėl nustatytų įbraižytų laukų grafinių persidengimų. Nustačius didesnio kaip 0,3 ha deklaruoto ploto persidengimą, pareikalauja pareiškėjų, kurių deklaruoti plotai dengiasi, pateikti persidengiančio ploto žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais). Jei deklaruoti plotai valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kuriuose būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. Jei persidengiantis plotas yra mažesnis kaip 0,3 ha, minėtų dokumentų nereikalaujama, o parama už šiuos persidengiančius plotus nemokama nė vienam pareiškėjui;

74.11. pareiškėjo prašymu iki einamųjų metų liepos 1 d. pakeičia paraiškos duomenis bei užpildo prašymų pakeisti paraiškų duomenis priėmimo registracijos žurnalą;

74.12. nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki gruodžio 1 d. PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje pagal pareiškėjo pateiktą informaciją elektroniniu būdu aprašo išankstinius KŽS (GKODAS bl1b, bl2, bl3, bl6, bl9) ribų pakeitimus;

74.13. nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki gruodžio 1 d. PPIS kraštovaizdžio elementų žymėjimo modulyje pagal pareiškėjo ar jo atstovo pateiktą informaciją elektroniniu būdu nurodo ir aprašo galimai tinkamus kraštovaizdžio elementus;

74.14. teikia informaciją paramos teikimo klausimais;

74.15. gavę iš Agentūros arba ŽŪIKVC informaciją apie paraiškose nustatytus netikslumus ar paraiškų vertinimo rezultatus, informuoja pareiškėjus apie tai;

74.16. norėdami gauti informaciją apie pareiškėjus, kreipiasi į Agentūrą;

74.17. atsako už jiems teikiamų pareiškėjų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

74.18. suveda paraiškų duomenis į PPIS ir juos tvirtina. Saugo ir prireikus nustatyta tvarka Agentūrai teikia Paraiškų priėmimo ir (arba) Prašymų pakeisti paraiškų duomenis registracijos žurnalus;

74.19. perduoda Agentūrai kitus dokumentus.

75. Agentūra:

75.1. skelbia informaciją Portale, praneša pareiškėjams vienu iš būdų, kuriuo pareiškėjas sutiko būti papildomai informuotas: neregistruotu laišku, elektroniniu paštu arba trumpąja žinute mobiliuoju telefonu, taip pat savivaldybėms apie paraiškose ar kituose dokumentuose nustatytas klaidas ar neatitikimus, kai nustatoma: neteisingas deklaravimas, deklaruotų plotų persidengimas, paraiškos duomenų neatitiktis (nesutampa bendrieji duomenys ir pan.), neteisingų pareiškėjo banko sąskaitos duomenų pateikimas ir kitos deklaravimo klaidos;

75.2. apie patikros vietoje nustatytus neatitikimus ir klaidas pareiškėjus informuoja Portale, elektroniniu paštu arba neregistruotu laišku siųsdama informaciją apie patikrą vietoje arba nuotolinę patikrą;

75.3. nustačiusi didesnio kaip 0,3 ha deklaruoto ploto persidengimą, pareikalauja pareiškėjų, kurių deklaruoti plotai dengiasi, pateikti persidengiančio ploto žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais). Jei pareiškėjas deklaruoja plotus, valdomus kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis), ir nėra notariškai patvirtinta bei viešajame registre įregistruota naudojimosi žemės sklypu tvarka, jis privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kuriuose būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. Jei, vadovaujantis pareiškėjų pateiktais dokumentais, dvigubas deklaravimas neišsprendžiamas, Agentūra atlieka patikrą vietoje. Esant mažesniam kaip 0,3 ha persidengiančiam plotui, minėtų dokumentų nereikalaujama ir parama už šiuos plotus nemokama nė vienam pareiškėjui;

75.4. vadovaudamasi Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatomis, už neteisingai deklaruotą plotą pareiškėjams sumažina mokėtiną arba susigrąžina išmokėtą paramą;

75.5. iki žemės ūkio augalų vegetacijos pabaigos arba iš karto po jos iki tol, kol įmanoma neabejotinai nustatyti deklaruotų naudmenų ir kitų plotų ribas, atlieka patikrą vietoje ir (arba) nuotolinę patikrą. Pareiškėjų pageidavimu elektroniniu paštu teikia skaitmeninius patikrų vietoje duomenis *.shp formatu;

75.6. administruoja paraiškas, informuoja pareiškėjus jų pasirinktu būdu apie paraiškos ar kitų dokumentų atmetimą, nurodydama tokio sprendimo priėmimo priežastis;

75.7. teikia ŽŪIKVC paraiškų duomenis, kurie pasikeitė po einamųjų metų liepos 1 d.;

75.8. skelbia aktualiausius atsakymus į dažniausiai pareiškėjų užduodamus klausimus Agentūros interneto svetainės www.nma.lt skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“;

75.9. nepažeisdama asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų turi teisę teikti duomenis pareiškėjams ir kitiems duomenų gavėjams teisės aktų numatyta tvarka;

75.10. gavusi visus reikiamus duomenis, apskaičiuoja galutinę tiesioginių išmokų sumą. Žalinimo išmoka mokama pagal Agentūros atliktą atitikties žalinimo reikalavimams patikrinimą;

75.11. baigusi administruoti paraišką, informaciją apie pareiškėjui apskaičiuotas išmokas bei pritaikytas sankcijas skelbia Portale, o jei pareiškėjas pateikė pageidavimą būti informuotas kitu būdu, Agentūra apie jam pritaikytas sankcijas jį taip pat informuoja vienu iš būdų, numatytų taisyklių 75.1 papunktyje. Informaciniame pranešime pareiškėjams administravimo metu nustatytos neatitiktys nedetalizuojamos, pateikiama tik rezultatų visuma. Informaciniame pranešime turi būti nurodyta, kad informacija apie fizinių ir juridinių asmenų gautą paramą (pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, savivaldybė, iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai gautos paramos suma, finansuojamų priemonių pobūdis ir aprašymas) bus paskelbta viešai (nurodant laiką, kada ji bus paskelbta) visuomenei informuoti, taip pat gali būti perduota Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus;

75.12. nepažeisdama asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, teikia duomenis savivaldybėms, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai, kitoms institucijoms, teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka teikia ataskaitas Europos Komisijai bei ataskaitas jų pareikalavusioms institucijoms;

75.13. prašymų ir skundų nagrinėjimo bei paraiškos administravimo sistemos tobulinimo tikslais suteikia galimybę Žemės ūkio ministerijai prisijungti ir naudotis Portalo duomenimis;

75.14. tais atvejais, kai pareiškėjui apskaičiuotos paramos tiesioginėmis išmokomis sumos negalima pervesti dėl paraiškoje pateiktų neteisingų atsiskaitomosios sąskaitos duomenų, dėl pareiškėjo mirties, kai valdos perėmėjų pagal paveldėjimo teisę nėra, arba dėl to, kad valdos perėmėjas nepraneša Agentūrai apie valdos perėmimą taisyklių 94.1 papunktyje nurodyta tvarka, Agentūra ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 10 d. pareiškėjui ir savivaldybei (pareiškėjo mirties atveju – tik savivaldybei), kuriam iš jų pareiškėjas yra pateikęs paraišką, išsiunčia prašymą per Agentūros nurodytą terminą patikslinti paraiškos duomenis. Jei pareiškėjas arba valdos perėmėjas nepatikslina paraiškos duomenų, reikalingų paramai pervesti, Agentūra ne anksčiau, kaip praėjus vieniems kalendoriniams metams po minėto prašymo išsiuntimo pareiškėjui ir (arba) savivaldybei, anuliuoja pareiškėjui apskaičiuotą paramą tiesioginėmis išmokomis ir patikslintų paraiškos duomenų, reikalingų pinigams pervesti, nepriima;

75.15. įtarusi, kad pareiškėjas padidino deklaruotą plotą, siekdamas gauti didesnę paramos sumą (išmoką už pirmuosius hektarus, išmoką jaunajam ūkininkui), taisyklių  .3 papunktyje nustatyta tvarka patikrina žemės ūkio veiklos vykdymo faktą visuose plotuose, kurių pareiškėjas nedeklaravo praėjusiais metais, ir pareikalauja pareiškėjo pateikti šių plotų žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kai nuosavybės ar žemės valdymo teisė yra registruota Registrų centre, pareiškėjas gali nurodyti tik registruotų žemės sklypų kadastrinį (-ius) bei deklaruoto (-ų) kontrolinio (-ų) žemės sklypo (-ų), lauko (-ų) numerį (-ius), kodą (-us), bei plotą). Agentūra pareiškėjui išsiunčia pranešimą dėl būtinų dokumentų patikslinimo, tačiau pareiškėjui nepateikus atsakymo, siunčia pranešimą dėl duomenų patikslinimo praėjusiais metais šį plotą deklaravusiam pareiškėjui, prašydama paaiškinti plotų sumažinimo priežastis. Pareiškėjui, įrodžiusiam, kad plotas nebuvo sumažintas siekiant sukurti sąlygas kitam pareiškėjui gauti didesnę išmoką už pirmuosius hektarus ir (arba) išmoką jaunajam ūkininkui, išmoka už pirmuosius hektarus ir (arba) išmoka jaunajam ūkininkui mokama;

75.16. gali sustabdyti paraiškos administravimą, jei kilo abejonių (Agentūroje gautas skundas dėl pareiškėjo veiksmų ar veiklos, taip pat gauta informacija iš valstybinių bei Europos Sąjungos audito institucijų, žiniasklaidoje skelbiama susijusi informacija ir kitais atvejais, kai Agentūrai tampa prieinama atitinkama informacija dėl pareiškėjo veiksmų ar veiklos), kad pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis, kol bus gautos išvados dėl jų teisingumo. Jei dėl pareiškėjo veiklos yra pradėtas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas, Agentūra gali sustabdyti paraiškos administravimą, kol bus baigti teisiniai procesai;

75.17. iki lapkričio 10 d. informuoja Žemės ūkio ministeriją ir Europos Komisiją apie paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus einamaisiais metais.

76. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

77. Pareiškėjus patikrai vietoje ar nuotolinei patikrai atrenka Agentūra atsitiktinės atrankos ar rizikos analizės būdu. Prireikus gali būti skiriamos užsakomosios patikros.

78. ŽŪIKVC:

78.1. perduoda Agentūrai paraiškų ir prašymų pakeisti paraiškų duomenis elektroninius duomenis;

78.2. nepažeisdamas asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų turi teisę teikti duomenis pareiškėjams ir kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka. Statistinę naudmenų ir kitų plotų deklaravimo informaciją teikia institucijoms ir kitiems duomenų gavėjams. Interneto svetainėje www.vic.lt skelbia statistinę naudmenų ir kitų plotų deklaravimo duomenų informaciją;

78.3. užtikrina galimybę pareiškėjui atnaujinti valdos duomenis;

78.4. atlieka sutartinių gyvulių perskaičiavimo funkciją. Sutartinių gyvulių skaičiavimo duomenys turi būti perduoti Agentūrai iki einamųjų metų rugsėjo 10 d. Esant poreikiui, pagal Agentūros atskiru raštu nurodytus terminus ir programas atlieka sutartinių gyvulių perskaičiavimą ir teikia Agentūrai informaciją apie pasikeitusius sutartinių gyvulių vienetus;

78.5. parengia ir išplatina žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo informacinę medžiagą;

78.6. perduoda pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai persidengia, jų asmens duomenis (vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, valdos atpažinties kodą, telefono numerius, elektroninio pašto adresą) ir persidengiančių deklaruotų plotų informaciją (KŽS numerį, lauko numerį, persidengiantį plotą) deklaruotų plotų persidengimo atvejams išspręsti.

79. Taisyklių 76, 77 punktuose nurodyti veiksmai atliekami pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo procedūrų aprašus, taisyklių 74 ir 78 punktuose nurodyti veiksmai – pagal ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo procedūrų aprašus.

 

VIII SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ RIBŲ ELEKTRONINIO ĮBRAIŽYMO TVARKA

 

80. visi pareiškėjai privalo elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas PPIS. Įbraižomi visi pareiškėjo naudmenų ir kiti plotai, už kuriuos jis prašo paramos, taip pat įbraižomi visi pareiškėjo valdomi naudmenų plotai, už kuriuos pareiškėjas nepageidauja gauti išmokų (kodai NEP ar TPN). Už laukus, įbraižytus KŽS, kurių GKODAS bl1b, bl2, bl3, bl6, bl9, tiesioginės išmokos neskiriamos.

81. Elektroninio žemėlapio struktūra, duomenų atvaizdavimo tvarka ir elektroninio įbraižymo reikalavimai nurodyti taisyklių 8 priede.

 

IX SKYRIUS

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ PLOTĄ APSKAIČIAVIMAS IR SANKCIJŲ TAIKYMAS

 

82. Jeigu nustatoma, kad išmokos už pirmuosius hektarus ir (arba) išmokos jaunajam ūkininkui siekia susiję subjektai (susijusios įmonės ir (arba) kartu veikiančių fizinių asmenų grupė), o tokių pareiškėjų bendras paraiškose deklaruotas plotas viršija didžiausią pagal schemą remtiną plotą (išmokos už pirmuosius hektarus – 30 ha, išmokos jaunajam ūkininkui – 90 ha), tai:

82.1. išmoka už pirmuosius hektarus skiriama už bendrą, bet ne didesnį kaip 30 ha plotą. Išmokos suma už bendrą remtiną plotą (ne daugiau kaip už 30 ha) yra paskirstoma proporcingai pagal atskirose paraiškose deklaruoto išmokai gauti tinkamo ploto dydį;

82.2. išmoka jaunajam ūkininkui skiriama už bendrą, bet ne didesnį kaip 90 ha plotą. Išmokos suma už bendrą remtiną plotą (ne daugiau kaip už 90 ha) yra paskirstoma proporcingai pagal atskirose paraiškose deklaruoto išmokai gauti tinkamo ploto dydį.

83. Gavusi informacijos (skundą, pranešimą ar kt.) apie pareiškėją iš sklypo (-ų) savininko arba iš anoniminio asmens apie valstybinės žemės plotą dėl netiksliai ir (arba) neteisėtai einamaisiais arba praėjusiais metais deklaruotų plotų (t. y. plotų, kuriuos pareiškėjas deklaravo neturėdamas šių plotų teisėto valdymo teisės ir (arba) šiuose plotuose nevykdo žemės ūkio veiklos), Agentūra ją įvertina ir priima sprendimą dėl sankcijų taikymo (pagal reglamento (ES) Nr. 640/2014 II antraštinę dalį). Parama už šiuos plotus pareiškėjui mokama, o išmokėta parama nesusigrąžinama tik tuo atveju, jeigu Agentūra taisyklių 4.13.3 papunktyje nustatyta tvarka patikrina žemės ūkio veiklos vykdymo faktą nurodytuose plotuose, ir pareiškėjas pateikia šių plotų žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus. Jeigu deklaruoti plotai valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, kartu su žemės dirbimo ir valdymo dokumentais pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kuriuose būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis. Agentūra, remdamasi žemės sklypo planu ir valdymo teisės pagrindimo dokumentais, rašytiniais bendraturčių sutikimais, nustato, ar pareiškėjas teisėtai deklaruoja minėtus plotus. Už paramai deklaruotus plotus, kuriuose pareiškėjas neužsiėmė žemės ūkio veikla ir (arba) kuriuos deklaravo neturėdamas žemės valdymo teisės, taikomos nuostatos dėl neteisingo deklaravimo.

84. Einamaisiais metais taikomų sankcijų suma negali viršyti 100 proc. mokėtinos išmokos sumos.

85. Tuo atveju, kai deklaruojami ne visi naudmenų, išskyrus esančius užstatytoje teritorijoje KŽS (GKODAS bl6) plotai, įskaitant plotus, už kuriuos pareiškėjas nepageidauja gauti išmokų:

85.1. nustačius, kad skirtumo tarp viso deklaruoto ploto ir viso deklaruoto ploto kartu su visu nedeklaruotų laukų plotu sumos santykis su visu deklaruotu plotu viršija 3 proc., bet neviršija 30 proc., pagrindinė išmoka už naudmenų plotą sumažinama 1 proc.;

85.2. nustačius, kad skirtumo tarp viso deklaruoto ploto ir viso deklaruoto ploto kartu su visu nedeklaruotų laukų plotu sumos santykis su visu deklaruotu plotu viršija 30 proc., bet neviršija 50 proc., pagrindinė išmoka už naudmenų plotą sumažinama 2 proc.;

85.3. nustačius, kad skirtumo tarp viso deklaruoto ploto ir viso deklaruoto ploto kartu su visu nedeklaruotų laukų plotu sumos santykis su visu deklaruotu plotu viršija 50 proc., pagrindinė išmoka už naudmenų plotą sumažinama 3 proc.

86. Pareiškėjui, siekiančiam gauti tiesiogines išmokas už plotą (taip pat išmoką už pirmuosius hektarus bei išmoką jaunajam ūkininkui), taikomos sankcijos pagal reglamentą (ES) Nr. 640/2014, taip pat:

86.1. už deklaruotą pluoštinių kanapių lauką, nemokant pagrindinės tiesioginės išmokos, jeigu pareiškėjas nėra pasirūpinęs narkotinės medžiagos (tetrahidrokanabinolio – THC) kiekio tyrimo atlikimu arba kitais atvejais, kurie priklauso nuo pareiškėjo, o Augalininkystės tarnyba iki einamųjų metų spalio 30 d. Agentūrai nepateikia Pažymos apie pluoštinių kanapių augintojus ir pluoštinių kanapių mėginiuose nustatytus THC kiekius;

86.2. už tą paraiškos dalį, apie kurią pareiškėjas iki kitų metų birželio 6 d. Agentūrai nepateikė prašomos informacijos;

86.3. nustatytos ilgalaikės sankcijos išskaičiuojamos iš bet kokios pareiškėjui priskaičiuotos paramos (mokamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar valstybės biudžeto lėšų, kurių asignavimų valdytojas yra Žemės ūkio ministerija). Ilgalaikės sankcijos gali būti pradėtos išskaičiuoti iš paramos pažeidimo nustatymo metais, tačiau gali būti išskaičiuojamos ne ilgiau nei trejus kalendorinius metus, po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas;

86.4. nustatant neatitikimus paraiškoje kiekvienam įbraižytam laukui taikoma leistina įbraižymo paklaida. Ji skaičiuojama persidengiančiam laukui pagal formulę 0,75 x P/10000 (ha), čia P – lauko išorinis perimetras metrais. Paklaida laukui negali būti didesnė kaip 1 ha. Agentūra, administruodama paraiškas, netaiko sankcijų dėl neteisingo deklaravimo, kai laukas persidengia iki leistinos įbraižymo paklaidos;

87. Pareiškėjui neleidus atlikti patikros vietoje bent viename jo deklaruotų laukų, jam parama nemokama ir taikomos ilgalaikės sankcijos. Jei pareiškėjas patikros vietoje metu nepateikia dokumentų, susijusių su prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, laikoma, kad jis įsipareigojimo nesilaiko (išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai pareiškėjui, neturinčiam reikiamų dokumentų patikros vietoje metu, leidžiama per nustatytą laikotarpį pateikti juos Agentūrai).

88. Pareiškėjams, iki einamųjų metų spalio 1 d. nepateikusiems taisyklių 75.15 papunktyje nurodytų dokumentų ar pateikusiems ne viso ploto dokumentus, arba iš pateiktų dokumentų nustačius, kad valda buvo padidinta siekiant gauti didesnę paramos sumą, išmoka už pirmuosius 30 ha ir (arba) išmoka jaunajam ūkininkui (už ne daugiau kaip 90 ha) nemokama tiek deklaruotą plotą padidinusiems, tiek jį sumažinusiems pareiškėjams. Pavėluotai šiame punkte nurodyti dokumentai priimami iki einamųjų metų spalio 25 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) paramos sumą mažinant 1 proc. Po einamųjų metų spalio 25 d. šiame punkte nurodyti dokumentai neadministruojami, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Esant šioms aplinkybėms paramos mažinimas (1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną) netaikomas. Plotą padidinusiam pareiškėjui nepateikus taisyklių 75.15 papunktyje nurodytų dokumentų ar pateikus ne viso ploto dokumentus, laikoma, kad prašoma paramos deklaruojant plotą, kuriame neužsiimama žemės ūkio veikla, kaip nurodyta taisyklių 4.13.3 papunktyje, ir pareiškėjo paraiškai taikomos nuostatos dėl neteisingo deklaravimo.

89. Agentūra turi teisę ankstesniais ar einamaisiais metais pateiktas paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą atlikusi administracinį patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje tada, kai pareiškėjas nesilaikė paramos suteikimo ar paraiškoje numatytų reikalavimų, ar pažeidė paramos gavimo ir naudojimo sąlygas. Už paramai netinkamą plotą, nustatytą atnaujinus KŽS_DR5LT arba einamųjų metų patikros vietoje metu, išmokėta parama iš deklaravusių pareiškėjų susigrąžinama už ketverius metus (arba, Agentūrai pagal jos nustatytą tvarką išnagrinėjus ir nustačius atvejus, kad plotas paramai netinkamas mažiau nei ketverius metus – už tiek metų, kiek plotas buvo netinkamas paramai), skaičiuojant nuo metų, kuriais buvo padarytas (užfiksuotas) pažeidimas, tačiau ne ilgiau nei iki paskutiniųjų metų prieš tai, kuriais buvo daryti ortofotografiniai žemėlapiai (arba, Agentūrai pagal jos nustatytą tvarką išnagrinėjus ir nustačius atvejus, kad plotas paramai netinkamas ilgiau nei iki paskutiniųjų metų prieš tai, kuriais buvo daryti ortofotografiniai žemėlapiai – už tiek metų, kiek plotas buvo netinkamas paramai, bet ne daugiau kaip už ketverius metus).

90. Teisė gauti išmokas neprarandama, jei nustatyti reikalavimai neįvykdomi dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios. Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, praneša raštu Agentūrai apie minėtas aplinkybes, kartu pateikdamas įrodymo dokumentus.

91. Žalinimo išmoka mažinama ir taikomos sankcijos dėl šios išmokos reikalavimų pažeidimų pagal reglamento (ES) Nr. 640/2014 II antraštinę dalį. Pareiškėjams, kurie, kaip nustatyta taisyklių 4.4 papunktyje, per Agentūros nustatytą terminą neįrodo, kad valda padalyta nesiekiant išvengti EASV deklaravimo ir pasėlių įvairinimo reikalavimų, žalinimo išmokama nemokama visiems pareiškėjams, kurie dalyvavo valdas dalijant. Pareiškėjams, kuriems taikomas pasėlių įvairinimo reikalavimas, žalinimo išmoka nemokama, jei, kaip nustatyta taisyklių 4.10 papunktyje, jie nepateikė papildomų įrodymų dėl deklaruotų arba kitų žemės ūkio augalų buvimo lauke. Žalinimo išmokos atitiktis 31.4 papunktyje apibrėžtiems reikalavimams tikrinama ir žalinimo išmoka mokama už likusį minėtus reikalavimus atitinkantį plotą, t. y. iš viso tikrinant nustatyto arba deklaruoto ploto (nustatyto – jei nustatytas plotas mažesnis už deklaruotą; deklaruoto – jei nustatytas plotas didesnis už deklaruotą) atėmus minėtame papunktyje apibrėžtų reikalavimų neatitinkančius plotus.

92. Jeigu nustatoma neatitiktis bent vienam iš taisyklių 6 ir 10–12 punktuose nustatytų reikalavimų ar įsipareigojimų, laikoma, kad paramai netinkamame plote (lauke ar lauko dalyje, kuriuose nustatytas pažeidimas) yra neteisingo deklaravimo atvejis.

93. Jeigu nesilaikoma taisyklių 4.13 papunktyje nustatytosios laukų sutvarkymo tvarkos, taip pat, jeigu einamųjų (paraiškos teikimo) metų ortofotografinėje medžiagoje arba palydovinėje nuotraukoje nustatomas paramai netinkamas plotas (nepriklausomai nuo šios medžiagos fiksavimo einamaisiais metais datos), parama už tokį plotą nemokama ir laikoma, kad tai yra neteisingo deklaravimo atvejis.

 

X SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO VALDOS PERDAVIMAS

 

94. Jei valda ar valdos dalis perduodama (valdos dalį galima perduoti tik paraišką pateikusiam valdos perėmėjui) po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs paraišką, bet dar neįvykdęs visų reikalavimų, nustatytų tiesioginėms išmokoms gauti (t. y. išmokos jam dar negali būti mokamos), parama skiriama valdos perėmėjui, kai:

94.1. valdos perėmėjas nuo einamųjų metų birželio 7 d. iki lėšų pervedimo pareiškėjui dienos praneša Agentūrai apie valdos perėmimą, pateikdamas pranešimą apie valdos perėmimą, prašymą skirti paramą bei valdos perėmimo fakto patvirtinimo dokumentus (žemės, kito nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo kopiją ar pan.) savivaldybei (seniūnijai) pagal valdos registravimo vietą;

94.2. valdos perėmėjas privalo toliau laikytis įsipareigojimų ir vykdyti reikalavimus, kurie kyla iš valdos perdavėjo paraiškos gauti tiesiogines išmokas einamaisiais metais.

94.3. valdos perdavėjas (išskyrus valdos perdavėjo mirties atvejį) neturi įsiskolinimų Agentūrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

95. Jei valda perduodama po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs paraišką ir yra įvykdęs visus tiesioginių išmokų reikalavimus, jis turi pranešti Agentūrai apie valdos perdavimą (išskyrus valdos perdavėjo mirties atvejį, kai prisiimti atsakomybę toliau laikytis įsipareigojimų ir informuoti Agentūrą apie valdos perėmimą pagal taisyklių 94.1 ir 94.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus turi valdos perėmėjas).

96. Jei valda perduodama kitam žemės ūkio veiklos subjektui, kuris buvo įregistravęs valdą iki perdavimo, sujungtoms valdoms paliekamas perėmėjo valdos atpažinties kodas, o valdos perdavėjo valdos atpažinties kodas pripažįstamas negaliojančiu.

97. Valdos perdavėjas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, reikalavimus per 30 kalendorinių dienų nuo valdos perdavimo dienos privalo atnaujinti pasikeitusius valdos registravimo duomenis Valdų registre.

98. Valdos perdavimo atveju valdos perėmėjui pereina ir atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama, mokama už paramos teikimo reikalavimus atitikusį naudmenų plotą nustatytu atskaitos laikotarpiu.

99. Valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti. Šis reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurie einamaisiais metais patvirtinti paramos gavėjais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

100. Valdos perdavimo atveju išmoka už pirmuosius hektarus mokama daugiau nei už 30 ha remiamą plotą tada, kai perduodama mirusio asmens valda.

101. Valdos perdavimo atveju išmoka jaunajam ūkininkui skiriama, kai:

101.1. valdą perduoda perleidėjas, kuris pretenduoja gauti išmoką jaunajam ūkininkui, o perima perėmėjas, kuris taip pat pretenduoja gauti išmoką jaunajam ūkininkui, išmoka jaunajam ūkininkui gali būti skiriama už visą abiejose paraiškose nurodytą tinkamą paramai plotą, nepažeidžiant taisyklių 19 punkte numatytos tvarkos;

101.2. valdą perduoda perleidėjas, kuris nepretenduoja gauti išmokos jaunajam ūkininkui, o perima perėmėjas, kuris pretenduoja gauti išmoką jaunajam ūkininkui, išmoka jaunajam ūkininkui gali būti skiriama tik už perėmėjo paraiškoje nurodytą tinkamą paramai plotą;

101.3. valdą perduoda perleidėjas, kuris pretenduoja gauti išmoką jaunajam ūkininkui, o perima perėmėjas, kuris nepretenduoja gauti išmokos jaunajam ūkininkui, teisės į išmoką jaunajam ūkininkui neperimamos;

101.4. perimama mirusio asmens (pareiškėjo) valda, išmoka einamaisiais metais perėmėjui mokama vadovaujantis taisyklių 101.1–101.3 papunkčiuose numatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

102. Už paraiškos bei kitus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai.

103. Už pareiškėjų informavimą paramos teikimo klausimais, paraiškos duomenų įvedimą ir patvirtinimą PPIS, kai paraiška pateikiama seniūnijos darbuotojui, yra atsakingos savivaldybės (seniūnijos).

104. Už tinkamą PPIS veikimą, paraiškų priėmimo ir keitimo darbų organizavimą ir perdavimą Agentūrai atsako ŽŪIKVC.

105. Už paraiškų administravimą, administracinę patikrą, patikrą vietoje ir nuotolinę patikrą, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą, ataskaitų teikimą atsako Agentūra.

106. Pareiškėjai, nesilaikę taisyklėse nurodytų įsipareigojimų ir reikalavimų, taip pat gavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėtų išmokų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

107. Pareiškėjų pateikti duomenys Lietuvos Respublikos institucijų, kitų Europos Sąjungos šalių institucijų, Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir Europos audito rūmų bus apdoroti elektroniniu būdu ir panaudoti kontrolės tikslais.

108. Pareiškėjai kartą per kalendorinius metus iki rugpjūčio 1 d. atnaujina savo valdų registracijos duomenis Valdų registre.

 

XII SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

109. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, nesutinkantis su Agentūros priimtais sprendimais ar veiksmais (neveikimu), turi teisę juos apskųsti šiame skyriuje nustatyta tvarka.

110. Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų veikimą arba neveikimą pareiškėjas gali apskųsti Agentūros direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

111. ŽŪIKVC konkrečių darbuotojų veikimą arba neveikimą pareiškėjas gali apskųsti ŽŪIKVC direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

112. Agentūros ir ŽŪIKVC sprendimai arba veikimas (neveikimas) gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

113. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos. Pasikeitus šioms taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems paramos gavėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme numatyta kitaip.

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-714, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28012

Nr. 3D-763, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-12-01, i. k. 2017-19187

Nr. 3D-959, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21651

 

 

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei

gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių

išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių

1 priedas

 

 

(Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos forma)

 

Savivaldybė (kodas)

Dokumento Nr.

Dokumento pateikimo data

Dokumentą priėmęs darbuotojas

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(fizinio asmens kodas arba juridinio asmens kodas)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(savivaldybė – pagal gyvenamąją vietą)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(seniūnija – pagal gyvenamąją vietą)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(kaimas, miestelis ir kt. – pagal gyvenamąją vietą)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(gatvės pavadinimas, namo Nr., buto Nr. – pagal gyvenamąją vietą)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(telefono Nr., el. pašto adresas)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

 

Paramos už žemės ūkio naudmenAS ir kitus plotus BEI GYVULIUS paraiška

 

                                                                                         Nr.

(data)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

 

Fizinio / juridinio asmens valdos Nr.

Pageidauju, kad išmokų suma būtų pervesta

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

Pageidauju papildomai informaciją gauti:

¨ Elektroniniu paštu

¨ Trumpąja žinute mobiliuoju telefonu

¨ Neregistruotu laišku

¨ Į savivaldybės žemės ūkio skyrių

 

II. DUOMENYS APIE ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS

FIZINIO / JURIDINIO ASMENS VALDOS NR.

Turi būti nurodyti visi žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai, už kuriuos prašoma paramos. Detalus naudmenų sąrašas ir jų kodai pateikti paraiškos pildymo taisyklėse. Žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai turi būti nurodyti hektarais, dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

1 lentelė. Deklaruojami laukai

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Naudmenos kodas

Naudmenos, už kurias mokamos tiesioginės išmokos, ha

Plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos, ha

Laukas, skirtas EASV (sutartiniai kodai: PD, AZ, TU, ŽP, VP, ŽĮ)

Naudmenos, už kurias prašoma susietosios paramos už plotą

Dalyvavimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros programos priemones

Papildoma informacija apie deklaruojamus plotus (sutartiniai kodai: SĖ, PA, SS, PR, PP, AJ, HB)

Pageidaujami sertifikuoti laukai (sutartiniai kodai: EKS, NKS, DKS)

Genetiškai modifikuoti augalai

Žemės valdymo teisė (sutartiniai kodai: SŽ, VŽ, NŽ, PŽ)

Ekologinis ūkininkavimas arba Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (sutartiniai kodai: EK, ĮS, ESĖ, EPA, EPI, TS, DV, DŽ, MD, RŽ, TP)

„Natura 2000“ (sutartiniai kodai: AR, PI; PK, DM, UK, NM)

Gamtinių kliūčių turinčios vietovės (sutartiniai kodai: MA, DI, PL, PO, KR)

Prisiimamų naujų įsipareigojimų pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę vykdymo metai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

Papildomų paraiškos lapų skaičius: ________lapų (-ai).

_______________________________________                                                          ______________________                                                  __________________________________________

(juridinio asmens atstovo pareigų pavadinimas)                                                                               (parašas)                                                                                          (vardas, pavardė)

_______________________________________________

 

2 lentelė. Duomenys apie pareiškėjo EASV

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

EASV pavadinimas

Kraštovaizdžio elemento Nr.

Deklaruotas plotas, ha / ilgis, m

Ploto koeficientas

EASV plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso pagal EASV plotas, ha

 

Reikalingas EASV plotas, ha

 

Trūkstamas EASV plotas, ha

 

Atitinka/ Neatitinka EASV reikalavimą

 

3 lentelė. Informacija apie selekcijai arba mokslinei veiklai skirtus laukus, už kuriuos prašoma paramos

Mažesni kaip 0,1 ha, bet ne mažesni kaip 0,01 ha laukai yra skirti selekcijai ir moksliniams tyrimams.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

 

4 lentelė. Pareiškėjo sutikimai dėl duomenų teikimo

Sutinku, kad VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai paprašius VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras perduotų mano arba mano atstovaujamos bendrovės paraiškos duomenis* programinės įrangos „eGEBA“ paslaugų gavimo tikslais.

Jei taip, turi būti pažymėta X

Sutinku, kad „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ filialui „VH Lietuva“ paprašius VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras perduotų mano arba mano atstovaujamos bendrovės duomenis* pasėlių draudimo tikslu.

Jei taip, turi būti pažymėta X

 

Pastaba.

* Teikiamų duomenų aprašymas: žemės ūkio valdos atpažinties numeris, vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas, kontrolinio žemės sklypo numeris, lauko numeris kontroliniame žemės sklype, naudmenos kodas, lauko plotas.

 

5 lentelė. Informacija apie susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Naudmenos kodas

Veislė

Lauko plotas, ha

Pasėtos sėklos kiekis lauke, kg

Pasėtos sėklos kiekis lauke, kg į ha

PVM / Sąskaitos faktūros Nr.

PVM / Sąskaitoje faktūroje nurodytas siuntos numeris

PVM / Sąskaitoje faktūroje nurodytas įsigytos sėklos kiekis

PVM / Sąskaitos faktūros data

Sertifikuotos sėklos etiketėse nurodytas siuntos Nr.

Sertifikato ar atitinkamo dokumento Nr.

Sertifikato ar atitinkamo dokumento data

1

2

3

4

5

6

7

8=7/6

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lentelė. Informacija apie susietąją paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai

Su baltojo cukraus gamintoju yra sudaryta cukrinių runkelių pirkimo–pardavimo sutartis galioja einamųjų metų produkcijai parduoti?

Turi būti pažymėta X

Taip

¨

Ne

¨

 

7 lentelė. Informacija apie susietąją paramą už gyvulius

Pareiškiu, kad esu susipažinęs su susietosios paramos už gyvulius skyrimo sąlygomis ir patvirtinu, kad paraiškos teikimo metu Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvulių duomenys yra teisingi ir išsamūs, todėl prašau skirti susietąją paramą už mėsinius galvijus.

Turi būti pažymėta X

Taip

¨

Ne

¨

Pareiškiu, kad esu susipažinęs su susietosios paramos už gyvulius skyrimo sąlygomis ir patvirtinu, kad paraiškos teikimo metu Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvulių duomenys yra teisingi ir išsamūs, todėl prašau skirti susietąją paramą už mėsines avis.

Turi būti pažymėta X

Taip

¨

Ne

¨

Pareiškiu, kad esu susipažinęs su susietosios paramos už gyvulius skyrimo sąlygomis ir patvirtinu, kad paraiškos teikimo metu Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvulių duomenys yra teisingi ir išsamūs, todėl prašau skirti susietąją paramą už pienines karves.

Turi būti pažymėta X

Taip

¨

Ne

¨

Pareiškiu, kad esu susipažinęs su susietosios paramos už gyvulius skyrimo sąlygomis ir patvirtinu, kad paraiškos teikimo metu Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvulių duomenys yra teisingi ir išsamūs, todėl prašau skirti susietąją paramą už pieninių veislių bulius.

Turi būti pažymėta X

Taip

¨

Ne

¨

Pareiškiu, kad esu susipažinęs su susietosios paramos už gyvulius skyrimo sąlygomis ir patvirtinu, kad paraiškos teikimo metu Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvulių duomenys yra teisingi ir išsamūs, todėl prašau skirti susietąją paramą už pienines ožkas.

Turi būti pažymėta X

Taip

¨

Ne

¨

Pareiškiu, kad esu susipažinęs su susietosios paramos už gyvulius skyrimo sąlygomis ir patvirtinu, kad paraiškos teikimo metu Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvulių duomenys yra teisingi ir išsamūs, todėl prašau skirti papildomą nacionalinę susietąją išmoką už ėriavedes.

Turi būti pažymėta X

Taip

¨

Ne

¨

 

8 lentelė. Informaciją apie valdą ir joje naudojamas trąšas

Ar paraiškos teikimo metu valda buvo atnaujinta? *

Turi būti pažymėta X

Taip

¨

Ne

¨

Paraiškos teikimo metu pateikti duomenys apie valdoje praėjusiais metais naudotas trąšas.**

Turi būti nurodyta

Mineralinės trąšos, t

 

Organinės trąšos, t

 

Pastaba. *Jei valdoje vyko pasikeitimų, pareiškėjas su pasikeitimų įrodymo dokumentais turi kreiptis į seniūnijos darbuotoją, kuris atnaujina valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro informacinėje sistemoje. Informuojame, kad 2020 m. tiesioginių išmokų avansai nebus mokami tiems pareiškėjams, kurie Valdų registre pagrįs mažiau nei 80 proc. paraiškoje deklaruoto ploto, o 2021 m. parama bus mokama tik už tuos plotus, kurie bus pagrįsti Valdų registre.

**Jei praėjusiais metais valdoje mineralinės ar organinės trąšos nebuvo naudojamos, į atitinkamą lentelės langelį įrašomas nulis.

 

9 lentelė. Informacija apie auginamas pluoštines kanapes

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Lauko plotas, ha

Veislė

Pasėtos sėklos kiekis lauke, kg

Pasėtos sėklos kiekis lauke,

kg į ha

Sertifikato ar atitinkamo dokumento Nr.

Sertifikato ar atitinkamo dokumento data

1

2

3

4

5

6

7=6/4

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 lentelė. Informacija apie auginamas augalų veisles

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Naudmenos kodas

Naudmenos plotas, ha

Veislės pavadinimas

Sertifikavimas (atitinkamas langelis pažymimas X):

sertifikuota

nesertifikuota

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

11 lentelė. Informacija išmokai jaunajam ūkininkui gauti

Paraiška atitinka išmokai jaunajam ūkininkui keliamus reikalavimus ir ją teikiu siekdamas ją gauti už plotą.

Turi būti pažymėta X

Taip

¨

Ne

¨

 

12 lentelė. Informacija apie paraiškos vertinimą dėl atitikties žalinimo reikalavimams

Prašau visos mano paraiškos atitiktį žalinimo reikalavimams vertinti neišskiriant ekologinio ūkininkavimo laukų.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

Prašau visos mano paraiškos atitiktį žalinimo reikalavimams vertinti neišskiriant „Natura 2000“ plotų.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

 

13 lentelė. Informacija apie KPP priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Naudmenos kodas

Sklypo kadastrinis Nr.

Pirmais priemonėje dalyvavimo metais pateiktos paraiškos registracijos numeris (laukelis nepildomas, jei pareiškėjas paraišką gauti paramą teikia pirmą kartą)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

14 lentelė. Informacija apie pareiškėjo paraišką dėl KPP priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos srities „Parama „Natura 2000“ miškuose“

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Naudmenos kodas

Sklypo kadastrinis Nr.

Vidinės miškotvarkos projekto Nr.

VMT pažymos Nr.

Išvados rengėjas

Leidimo serijos Nr.

„Natura 2000“ teritorijos pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 lentelė. Informacija apie pareiškėjo įsipareigojimus pagal KPP priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Naudmenos kodas

Apribojimai (atitinkamas langelis pažymimas X):

„Natura 2000“ vietovės pavadinimas

draudžiama suarti pievas arba persėti jas kultūrinėmis žolėmis

draudžiama sausinti arba kitaip keisti teritorijos hidrologinį režimą

draudžiama naudoti trąšas ir augalų apsaugos produktus ar kalkinti žemės ūkio naudmenas

apribotas ganomųjų gyvulių skaičius 1 ha, nustatyti ganymo ar šienavimo terminai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 lentelė. Informacija apie prisiimamus įsipareigojimus

Pareiškiu, jog žinau, kad prašyti paramos už deklaruotą plotą galiu, tik jeigu turiu ir prireikus Agentūrai galėsiu pateikti šio ploto žemės valdymo teisės įrodymo dokumentus ir galėsiu įrodyti ūkyje (valdoje) vykdomą žemės ūkio veiklą, t. y. pateikti žemės ūkio produkcijos pardavimo fakto (sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, pirkimo–pardavimo kvitas ar kt.), žemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo (paslaugų pirkimo / teikimo sutartis), žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms (nuomos sutartis) įrodymo dokumentus. Taip pat žinau, kad būsiu pripažintas vykdančiu žemės ūkio veiklą, jeigu einamaisiais metais mano, mano valdos partnerių, valdoje registruotų šeimos narių ar susijusių subjektų (kaip nurodyta taisyklių 5 punkte) vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre bus nepertraukiamai registruotos (įregistruotos ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d. (imtinai) ir neišregistruotos) žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų), arba aš, mano valdos partneriai, valdoje registruoti šeimos nariai einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. busim laikę ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų, pagal šių taisyklių 3 priede pateiktą lentelę perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, vidurkio santykis).

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

Pareiškiu, kad pateikiau teisingus duomenis, susipažinau / mane supažindino su paramos teikimo taisyklėmis, įsipareigojimais, nurodytais šios paraiškos skyriuje III Įsipareigojimai ir įsipareigoju jų laikytis.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

Pageidauju, kad kartu su paraiška būtų atspausdintas įsipareigojimų lapas.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

 

_______________________________                                                                  _________                                                                  ____________________

(juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)                                                      (parašas)                                                                             (vardas, pavardė)

 

___________________________________                                                           _________                                                                  ____________________

(dokumentą priėmusio darbuotojo pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                                                              (vardas, pavardė)

 

 

III. ĮSIPAREIGOJIMAI

 

Aš, pasirašydamas šią paraišką, pareiškiu, kad:

1. Esu susipažinęs su Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklėmis.

2. Įsipareigoju iki Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklėse nustatyto termino atnaujinti valdos registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

3. Per 15 darbo dienų nuo įvykusio fakto raštu informuoti Agentūrą apie išskirtines aplinkybes, nepriklausančias nuo pareiškėjo valios (force majeure), savo kontaktinių duomenų, banko sąskaitos ar kitų su paramos gavimu susijusių duomenų pasikeitimus.

4. Žinau, kad visa paraiškoje pateikta informacija gali būti patikrinta, ir suprantu, kad nepateikus reikalaujamos informacijos arba pateikus ją neatsižvelgiant į nurodytus terminus, mano paraiška toliau nebus administruojama, o išmokėta paramos suma bus susigrąžinta.

5. Žinau, kad pareiškėjams arba paramos gavėjams, neteisėtai sukūrusiems sąlygas gauti paramą, parama neskiriama, o jau išmokėta paramos suma yra susigrąžinama, vadovaujantis Galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3D-560 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, nustatymo metodikos patvirtinimo“.

6. Žinau, kad paraiškoje privalau deklaruoti visus valdomus naudmenų ir kitus plotus, už kuriuos prašau paramos, ir visus valdomus naudmenų plotus, už kuriuos nepageidauju paramos.

7. Žinau, kad pareiškėjas laikomas informuotu apie paraiškoje esančias klaidas ir (arba) apskaičiuotas išmokas, jei netaikomos sankcijos, kai informacija apie jas atsirado Portale.

8. Įsipareigoju laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimus ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus, nurodytus Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“, ir Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, nurodytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“.

9. Žinau, kad erozijai jautriose teritorijose (dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnis) negalima auginti kaupiamųjų žemės ūkio augalų – šakniavaisių ir šakniagumbių (kodai BUR, MOR, KAL, SVO, POR, ČES, SAL, RID, RDK, GRE, ROP, PAS, BUL, CUR, PAR, DAK). Tai yra geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimas, už kurio pažeidimą taikoma sankcija – 20 proc. sumažinimas visai pagal šią paraišką priskaičiuotai paramos sumai.

10. Suteikiu Agentūrai teisę patikrinti pateiktus duomenis ir gauti papildomos informacijos apie mano ūkinę veiklą.

11. Sutinku, kad Agentūra neįspėjusi gali atlikti patikrinimą mano ūkyje.

12. Įsipareigoju parodyti Agentūros darbuotojams savo valdą.

13. Žinau, kad Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų žemės ūkio srityje pažeidimai gali lemti išmokų sumažinimą arba teisės į jas netekimą.

14. Paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi ir žinau, kad pareiškėjai, neteisėtai gavę išmokas, ir asmenys, prisidėję prie neteisėto išmokų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. Esu informuotas, kad duomenys apie fizinių ir juridinių asmenų gautą paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslu, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Sutinku, kad pozityvios Patikros vietoje ar nuotolinės patikros ataskaita gali būti pateikta man paprašius. Taip pat esu informuotas, kad su patikros vietoje ar nuotolinės patikros ataskaitos duomenimis galiu susipažinti Portale. Žinau, kad pasirašyta patikros vietoje ar nuotolinės patikros ataskaita nereiškia, jog sutinku su patikros vietoje ar nuotolinės patikros rezultatais, o tik esu apie juos informuotas.

17. Žinau, kad, jei deklaruosiu per ankstesnius dvejus metus buvusį daugiametės pievos plotą kaip kitos nei daugiametės pievos paskirties ir, Agentūrai pareikalavus, šiame ploto vėl neatkursiu pievos iki kitų metų deklaravimo pradžios, man gali būti taikomos sankcijos dėl žalinimo reikalavimų nesilaikymo.

18. Žinau, kad, jei deklaruosiu aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamą daugiametę pievą kaip kitos nei daugiametė pieva paskirties, man bus taikomos sankcijos dėl žalinimo reikalavimų nesilaikymo.

19. Esu susipažinęs (-usi) su išmokos skyrimo tvarka Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-1009 „Dėl Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių patvirtinimo“, 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-9 „Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už ėriavedes mokėjimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-554 „Dėl Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už ėriavedes mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, nurodytais reikalavimais.

20. Žinau, kad turiu laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimų.

21. Žinau, kad Ūkinių gyvūnų registre nustačius neteisingai registruotus gyvulius, kurie potencialiai gali atitikti paramos skyrimo reikalavimus, bus laikoma, kad tokie gyvuliai neatitinka 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL 2014 L 181, p. 48), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 16 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2017/723 (OL 2017 L 107, p. 1), 30–34 straipsniuose nurodytų reikalavimų.

22. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų;

23. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-59 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų.

24. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-60 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų.

25. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-161 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų.

26. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų.

27. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-249 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų;

28. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų.

29. Laikysiuosi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, numatytų įsipareigojimų.

30. Žinau, kad žalinimo atitikčiai skirtuose plotuose, t. y.: pūdymo, azotą kaupiančių augalų, posėlio ir žolinio įsėlio plotuose, pasirinktuose ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės įskaitai, negalima naudoti augalų apsaugos produktų, o juos panaudojus man bus taikomos sankcijos dėl žalinimo reikalavimų nesilaikymo.

 

PASTABA. Įsipareigojimų lapas spausdinamas, jeigu paraiškos 16 lentelėje „Informacija apie prisiimamus įsipareigojimus“ pažymėta ženklu „X“ „Pageidauju, kad kartu su paraiška būtų atspausdintas įsipareigojimų lapas“.

 

IV. INFORMACIJA PAREIŠKĖJUI

 

Patvirtinu, kad Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos teikimo metu susipažinau / mane supažindino su šia informacija:

1.   Asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisinis pagrindas:

1.1. asmens duomenys tvarkomi asmens, teikiančio Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, tapatybės nustatymo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), Paraiškų priėmimo informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3D-152 „Dėl Paraiškų priėmimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;

1.2. asmens duomenys tvarkomi paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslu įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus“;

1.3. asmens duomenys tvarkomi augalininkystės ir (arba) gyvulininkystės sertifikavimo pagal ekologinės gamybos ir (arba) nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą tikslu įgyvendinant 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, Ekologinio žemės ūkio taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“;

1.5. asmens duomenys tvarkomi selekcinio užmokesčio surinkimo tikslu įgyvendinant Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymą;

1.6. asmens duomenys tvarkomi paramos viešinimo tikslu įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL 2014 L 255, p. 59).

2. Asmens duomenų gavėjai (kategorijos):

2.3. viešoji įstaiga „Ekoagros“, juridinio asmens kodas 259925770, adresas: K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas, tel. Nr. +370 37 20 3181, el. p. ekoagros@ekoagros.lt;

2.4. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, juridinio asmens kodas 302526112, adresas: Ozo g. 4A, LT-08200 Vilnius, tel. Nr. +370 5 237 5631, el. p. info@vatzum.lt;

2.5. Lietuvos sėklininkystės asociacija, juridinio asmens kodas 120929636, adresas: Verkių g. 5, LT-08218 Vilnius, tel. Nr. +370 5 275 1321, el. p. info@seklininkyste.lt;

2.6. savivaldybės ir seniūnijos;

2.7. mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijos, teismai, antstoliai, advokatai, bankroto administratoriai;

2.8. kiti fiziniai, juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ir atstovybės, turintys teisinį pagrindą gauti asmens duomenis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: asmens duomenys saugomi Paraiškų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje ir Plotinių priemonių administravimo informacinėje sistemoje, kol įgyvendinamos Europos žemės ūkio garantijų fondo bei Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonės iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos. Vėliau asmens duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

4. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę:

4.1. gauti asmens duomenų valdytojo ar asmens duomenų tvarkytojo patvirtinimą, ar su manimi susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei jie yra tvarkomi – kaip jie yra tvarkomi, t. y. prašyti, kad asmens duomenų valdytojas ar asmens duomenų tvarkytojas leistų susipažinti su mano asmens duomenimis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnio nustatyta tvarka (teisė susipažinti su duomenimis);

4.2. reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas ar asmens duomenų tvarkytojas ištaisytų netikslius, papildytų neišsamius su manimi susijusius asmens duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 16 straipsnio nustatyta tvarka (teisė reikalauti ištaisyti duomenis);

4.3. reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas ar asmens duomenų tvarkytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais konkrečiais atvejais (teisė apriboti duomenų tvarkymą);

4.4. asmens duomenų valdytojui pareikšti nesutikimą, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio nustatyta tvarka (teisė nesutikti);

4.5. kai duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu, t. y. duomenų subjektas davė sutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

4.6. teisę ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje nustatyta tvarka;

4.7. pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. Nr. +370 5 271 2804, el. p. ada@ada.lt), jei su manimi susiję asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar kitų teisės aktų nuostatas.

5. Suprantu, kad norėdamas pasinaudoti savo teisėmis, turiu susisiekti su asmens duomenų valdytoju arba jo duomenų apsaugos pareigūnais arba asmens duomenų tvarkytoju arba jo duomenų apsaugos pareigūnais:

5.1. asmens duomenų valdytojai:

5.1.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, juridinio asmens kodas 188675190, adresas: Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius, tel. Nr. +370 5 239 1111, el. p. zum@zum.lt;

5.1.2. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, juridinio asmens kodas 288739270, adresas: Blindžių g. 17, LT-08111 Vilnius, tel. Nr. +370 5 252 6999, el. p. info@nma.lt;

5.2. asmens duomenų tvarkytoja – valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, juridinio asmens kodas 210086220, adresas: V. Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius, tel. Nr. +370 5 266 0601, el. p. info@vic.lt;

5.3. duomenų apsaugos pareigūnai:

5.3.1. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – asmuo, nurodytas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainės www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“, el. p. duomenupareigunas@nma.lt;

5.3.2. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – Ingrida Mitkevičienė, tel. Nr. +370 5 264 8868, el. p. ingrida.mitkeviciene@vic.lt; Raimonda Pečiulienė, tel. Nr. +370 5 264 8877, el. p. raimonda.peciuliene@vic.lt.

6. Esu informuotas (-a), kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos laiku;

7. Esu informuotas (-a), kad paramos paraiškoje ir kituose Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys yra apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos gauna mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių/ juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais;

8. Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais;

9. Esu informuotas (-a), kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

10. Esu informuotas (-a), kad Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

11. Esu informuotas (-a), kad reikalavimas pateikti asmens duomenis yra numatytas teisės aktais ir yra būtinas paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius gauti. Suprantu, kad nepateikęs savo asmens duomenų negalėsiu siekti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius.

 

______________________                         ________________________________

(parašas)                                                (asmens vardas ir pavardė)

 

 

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus

plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020

metų tiesioginių išmokų administravimo bei

kontrolės taisyklių

2 priedas

 

Paramos už žemės ūkio naudmenAS ir kitus plotus BEI GYVULIUS paraiškOS FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos užpildymo ir pateikimo instrukcija (toliau – Instrukcija) nustato paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos (toliau – paraiška), teikiamos siekiant gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų (toliau – naudmenos) ir kitus plotus, susietąją paramą už gyvulius ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ (toliau – KPP priemonės), formos užpildymo ir pateikimo taisykles.

2. Paraiškos duomenys įvedami ir tvirtinami elektroniniu būdu Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS). Paraiška suformuojama iš į PPIS įvestų duomenų. Paraiškai suformuojamas unikalus registracijos numeris, kurio struktūra MM-VVVVVVVVVV-A1-X, čia: M – paraiškos teikimo metai, V – žemės ūkio valdos atpažinties numeris, A1 – paraiškos atpažinties kodas, X – paraiškos versija.

3. Einamųjų metų paraiškai užpildyti pateikiamas paraiškos šablonas, suformuotas pagal Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) suadministruotos paraiškos duomenis. Jei paraiška yra teikiama pirmą kartą, pareiškėjui pateikiamas neužpildytos paraiškos šablonas.

4. Deklaruojamų laukų plotai ir apskaičiuojamos plotų sumos hektarais nurodomi dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Vienas deklaruojamas laukas įrašomas paraiškoje tik vieną kartą, nurodant naudmenų kodą pagal šios instrukcijos V skyriuje pateiktą klasifikatorių.

5. Paraišką, vadovaudamasis šia instrukcija, užpildo ir pateikia pats pareiškėjas. Jeigu pareiškėjas negali savarankiškai pateikti paraiškos, jis gali kreiptis į savivaldybės ar seniūnijos darbuotoją, kuris pagal pareiškėjo pateiktus duomenis užpildys ir pateiks paraišką. Už paraiškoje pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą atsako pareiškėjas.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKOS PIRMOJO LAPO PILDYMAS

 

6. Paraiškos pirmojo lapo viršutinėje dalyje esančioje lentelėje automatiškai įrašoma: savivaldybės kodas, paraiškos numeris, paraiškos pateikimo data, seniūnijos darbuotojo, kuris priėmė paraišką, pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris. Ši lentelė pildoma tik tuo atveju, kai paraiška teikiama atvykus į savivaldybę.

7. Pareiškėjo nurodomi duomenys (išskyrus 7.5 papunktyje nustatytuosius):

7.1. fizinio asmens – vardas ir pavardė, juridinio asmens – juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas;

7.2. fizinio arba juridinio asmens kodas;

7.3. tikslus adresas pagal gyvenamąją vietą: savivaldybė, seniūnija, miestelis, kaimas ar kt., gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris;

7.4. jei pareiškėjas turi, jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriuo būtų galima susisiekti su pareiškėju;

7.5. paraiškos užpildymo data, kuri paraiškoje įrašoma automatiškai;

7.6. juridinio asmens paraiškos numeris.

8. Skyriuje „I. Bendrieji duomenys“ nurodomas žemės ūkio valdos (toliau – valda) numeris, kuris yra suteikiamas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ir atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turi būti pervesta apskaičiuota paramos suma, numeris. Taip pat X ženklu pažymima, kaip pareiškėjas pageidauja gauti su paraiška susijusią informaciją: elektroniniu paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu arba neregistruotu laišku (turi būti pažymėtas vienas iš išvardytų papildomų būdų). Papildomai gali būti pažymėtas informavimo būdas siunčiant informaciją į savivaldybės žemės ūkio skyrių.

 

iii SKYRIUS

PARAIŠKOS ANTROJO LAPO PILDYMAS

 

9. Skyriaus „II. Duomenys apie žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus“ viršutinėje dalyje nurodomas valdos numeris.

10. Pirmoje lentelėje nurodomi duomenys apie visas pareiškėjo valdomas naudmenas ir kitus plotus:

10.1. pirmajame stulpelyje – lentelės įrašo eilės numeris (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į PPIS);

10.2. antrajame stulpelyje – kontrolinio žemės sklypo numeris, susidedantis iš vienuolikos simbolių (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į PPIS). Jei deklaruojami melioracijos grioviai – nurodoma „GRIOVIAI“;

10.3. trečiajame stulpelyje – lauko numeris kontroliniame žemės sklype (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į PPIS). Laukai numeruojami eilės tvarka kontroliniame žemės sklype, o deklaruoti melioracijos grioviai, gyvatvorės, grybai numeruojami eilės tvarka paraiškoje;

10.4. ketvirtajame stulpelyje – atitinkamo lauko naudmenų kodas pagal klasifikatorių;

10.5. penktajame stulpelyje – atitinkamo lauko, už kurį mokamos tiesioginės išmokos, plotas hektarais;

10.6. šeštajame stulpelyje – atitinkamo lauko, už kurį nemokamos tiesioginės išmokos, plotas hektarais;

10.7. septintajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi tie laukai, kurie skirti ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės žalinimo reikalavimui įgyvendinti:

10.7.1. PD – pūdymas – laukai, deklaruojami kodais: PDJ, PDŽ;

10.7.2. AZ – azotą kaupiantys augalai – deklaruojami kodu BMI ir klasifikatoriaus II ir III grupės augalai;

10.7.3. TU – trumpos rotacijos želdinių plotas – plotai, deklaruojami kodais: GLU, TUO, BAL;

10.7.4. Posėlis – kodais: AVI, KRV, KRŽ, KVV, KVŽ, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUV, RUŽ, RAP, JUD, KOP, KOŽ, RID, BRO, BUR, GRE, KAL, KOK, KRA, MOR, RDK, ROP, SLO, SVO, ŠPI, BUL, KSV, KSŽ deklaruojami augalai, po kurių derliaus nuėmimo sodinamas (sėjamas) augalų mišinys, susidedantis iš bent dviejų augalų rūšių. deklaruotinų kodais: AVI, GRI, KRV, KRŽ, KUK, KVV, KVŽ, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUV, RUŽ, RAP, JUD, GAB, GAJ, ALR, PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB, DOB, ESP, BAR, LIC, GAR, OŽI, SER. Kai bent viena posėlio augalo rūšis yra deklaruotina kodais KRŽ, KVŽ, MIŽ, RAŽ, RUŽ – pažymima ŽP (žieminių augalų posėlis), kitais atvejais pažymima VP (vasarinių augalų posėlis);

10.7.5. ŽĮ – žolinis įsėlis – kodais: AVI, KRV, KVV, KVŽ, MIV, RUV, KRŽ, MIŽ, RUŽ, KSV, KSŽ deklaruojami augalai į kuriuos pavasarinės sėjos metu įsėjami žoliniai augalai, deklaruotini kodais: GPŽ, GPA, ŽMI, DOB, ESP, BAR, LIC, GAR, OŽI, SER, ŽMI, AKM;

10.8. aštuntajame stulpelyje X ženklu pažymimi atitinkamo naudmenų kodo laukai, jei pareiškėjas prašo už juos susietosios paramos už plotą. Pažymėjus šiame stulpelyje javus (kodai: AVI, GRI, KRV, KRŽ, KVV, KVŽ, MIV, MIŽ, RUŽ, KSV, KSŽ), dvyliktajame stulpelyje nebegalima pasirinkti požymio SĖ ir ESĖ. Pažymėjus šiame stulpelyje bulves (kodas BUL), nebegalima devintajame stulpelyje žymėti TS – tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema;

10.9. devintajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal KPP priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ arba „Ekologinis ūkininkavimas“ ir atitinka sutartinių kodų reikalavimus. Sutartinių kodų reikšmės: EK – „Ekologinis ūkininkavimas“, ĮS – įsėlis pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ (žymimas antrais metais, kai jau deklaruojamas konkretus įsėlis), ESĖ – daugiamečių žolių ar javų sėklos pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, EPA – javai pašarams pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, EPI – ekologinio ploto išlaikymas, DŽ – daugiamečių žolių įsėjimas ariamojoje žemėje, MD – medingųjų augalų įsėjimas ariamojoje žemėje, TS – tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema (pasirinkus šį požymį bulvėms (kodas BUL), nebegalima aštuntajame stulpelyje pažymėti susietosios paramos požymio), DV – dirvožemio apsauga, RŽ – ražienų laukai per žiemą, TP – tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje;

10.10. dešimtajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal KPP priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritis „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“, „Parama „Natura 2000“ miškuose“ ir atitinka sutartinių kodų reikalavimus. Sutartinių kodų reikšmės: AR – „Natura 2000“ ariamojoje žemėje, PI – „Natura 2000“ natūraliose ir pusiau natūraliose pievose, PK – uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai, DM – sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius, UK – draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha, NM – plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių;

10.11. vienuoliktajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ veiklos sritis „Išmoka ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“, „Išmoka ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“ ir atitinka sutartinių kodų reikalavimus. Sutartinių kodų reikšmės: MA – mažesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės, DI – didesnio intensyvumo gamtinių trūkumų vietovės, PL – vietovės, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, PO – potvynių užliejamos teritorijos, KR – intensyvaus karsto zona;

10.12. dvyliktajame stulpelyje pažymima pasirenkamų įsipareigojimų pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas įgyvendinimo trukmė;

10.13. tryliktajame stulpelyje nurodoma papildoma informacija, susijusi su deklaruojamais plotais, t. y. deklaruojamų laukų, atitinkančių klasifikatoriuje numatytą žymėjimą, žymimas vienas iš šių požymių, būtinų pabrėžti deklaruojamo ploto specifiką: AJ – apsauginė juosta, skirianti nesertifikuotus laukus nuo ekologinės gamybos ir (arba) pereinamojo laikotarpio į ekologinę gamybą laukų; HB – hibridiniai javai, PA – žemės ūkio augalai pašarams; PP pieva, skirta gaminti žolinę produkciją parduoti; SS – miežiai salyklui, linai sėmenims; PR – atitinkami pirmamečiai žemės ūkio augalai, daržovių sėklojai ir pasodai, pirmamečiai ir antramečiai sodai; SĖ – žemės ūkio augalai sėklai (pasirinkus šį požymį javams (kodai: AVI, GRI, KRV, KRŽ, KVV, KVŽ, MIV, MIŽ, RUŽ, KSV, KSŽ), nebegalima aštuntajame stulpelyje pažymėti susietosios paramos požymio);

10.13. keturioliktajame stulpelyje sutartiniu kodu EKS, NKS arba DKS (pasirenkama pagal tai, kokio sertifikato (-ų) siekiama tame lauke – EKS ekologinio žemės ūkio gamybos, NKS – nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos, DKS – abiejų sertifikatų) pažymimi laukai, kuriuos pareiškėjas pageidauja einamaisiais metais sertifikuoti pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus ir (arba) pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos reikalavimus;

10.14. penkioliktajame stulpelyje X ženklu pažymimi laukai, kuriuose pareiškėjas deklaruoja genetiškai modifikuotus augalus, nurodoma papildoma informacija: gentis, rūšis, unikalus atpažinties kodas;

10.15. šešioliktajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi laukai, nurodant atitinkamo lauko ar jo dalies valdymo teisę. Sutartinių kodų reikšmės: SŽ – nuosava pareiškėjo žemė, VŽ – valstybinės žemės nuoma, NŽ – privačios žemės nuoma, PŽ – panaudos pagrindais naudojama žemė;

10.16. lentelės paskutinėje eilutėje įrašomos deklaruojamų laukų plotų sumos, apskaičiuotos pagal penktąjį ir šeštąjį stulpelius.

11. Kiekvienas naudmenų ar kitas laukas, melioracijos griovys, grybai, nurodomas atskiroje lentelės eilutėje, o jų plotas – viename iš 10.5, 10.6 papunkčiuose minimų stulpelių.

12. Jei pareiškėjas deklaruoja daugiau kaip 15 laukų, atitinkama likusi informacija pateikiama papildomuose lapuose, sunumeruotuose viršutinėje dalyje. Šie lapai pildomi pagal 10 punkte nurodytą instrukciją.

13. Paraiškos antrasis lapas ir kiekvienas papildomas duomenų apie naudmenas ir kitus plotus lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo: nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, pasirašoma. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, papildomai nurodomas juridinio asmens atstovo pareigų pavadinimas.

14. Pridedamų papildomų lapų skaičius nurodomas antrojo paraiškos lapo apatinėje dalyje tam skirtoje vietoje.

 

iv SKYRIUS

KITOS PARAIŠKOS DALIES PILDYMAS

 

15. Antroje lentelėje nurodomi duomenys apie pareiškėjo valdomus plotus ir kraštovaizdžio elementus, skirtus EASV. Ši lentelė užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į PPIS:

15.1. pirmajame stulpelyje – lentelės įrašo eilės numeris;

15.2. antrajame stulpelyje – kontrolinio žemės sklypo numeris, susidedantis iš vienuolikos simbolių;

15.3. trečiajame stulpelyje – lauko numeris kontroliniame žemės sklype;

15.4. ketvirtajame stulpelyje – EASV skirto ploto arba kraštovaizdžio elemento pavadinimas;

15.5. penktajame stulpelyje – kraštovaizdžio elemento unikalus numeris;

15.6. šeštajame stulpelyje – deklaruotas atitinkamo ploto, kraštovaizdžio elemento plotas arba linijos ilgis, įbraižytas į PPIS;

15.7. septintajame stulpelyje – atitinkamo ploto arba kraštovaizdžio elemento ploto koeficientas;

15.8. aštuntajame stulpelyje – atitinkamo ploto arba kraštovaizdžio elemento plotas pagal EASV reikalavimus;

15.9. lentelės apačioje automatiškai apskaičiuojamas:

15.9.1. deklaruojamas EASV skirtas plotas – pagal aštuntą stulpelį;

15.9.2. reikalingas EASV plotas – pagal visą deklaruotą ariamosios žemės plotą;

15.9.3. trūkstamas EASV plotas – reikalingą EASV plotą atimant iš deklaruojamo EASV ploto;

15.9.4. atitikimas / neatitikimas EASV reikalavimams.

16. Trečioje lentelėje tuščias langelis pažymimas X ženklu tuo atveju, jei pareiškiama, kad deklaruoti laukai, mažesni kaip 0,1 ha, atitinka išvardytas sąlygas gauti tiesiogines išmokas už naudmenų plotus einamaisiais metais.

17. Ketvirtoje lentelėje tuščias langelis pažymimas X ženklu tuo atveju, jei pareiškėjas sutinka, kad jo paraiškos duomenys būtų perduoti VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai, „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ filialui „VH Lietuva“ asmens duomenų tvarkymo tikslais.

18. Penktoje lentelėje pareiškėjas, deklaravęs sertifikuotą avižų (AVI), grikių (GRI), vasarinių kvietrugių (KRV), žieminių kvietrugių (KRŽ), vasarinių kviečių (KVV), žieminių kviečių (KVŽ), vasarinių miežių (MIV), žieminių miežių (MIŽ), žieminių rugių (RUŽ), hibridinių javų sėklą, už kurią prašo susietosios paramos, nurodo informaciją:

18.1. pirmasis–ketvirtasis ir šeštasis stulpeliai užpildomi, o aštuntojo duomenys „pasėtos sėklos kiekis lauke (kg/ha)“ apskaičiuojami automatiškai;

18.2. penktajame stulpelyje – javų veislė;

18.3. septintajame stulpelyje – pasėtos sėklos atitinkamame lauke kiekis, kilogramais. Jeigu sėjami hibridiniai javai, o įsigytos sėklos kiekis įvertintas sėjos vienetais, būtina nurodyti pasėtos sėklos kiekį, išreikštą kilogramais;

18.4. devintajame stulpelyje – jeigu privalu, PVM sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros, kuria įrodomos sėklos įsigijimas, numeris;

18.5. dešimtajame stulpelyje – jeigu privalu, PVM sąskaitoje faktūroje ar sąskaitoje faktūroje nurodytas sėklos įsigijimo siuntos numeris;

18.6. vienuoliktajame stulpelyje – jeigu privalu, PVM sąskaitoje faktūroje ar sąskaitoje faktūroje nurodytas įsigytos sėklos kiekis. Jeigu sėjai įsigyti hibridiniai javai, o įsigytos sėklos kiekis nurodytas sėjos vienetais, būtina nurodyti įsigytos sėklos kiekį, išreikštą kilogramais;

18.7. dvyliktajame stulpelyje – jeigu privalu, PVM sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros išrašymo data;

18.8. tryliktajame stulpelyje – jeigu privalu, atsižvelgiant į taisyklių 53.1.2 ir 53.1.3 papunkčiuose nurodytas sąlygas, sertifikuotos sėklos etiketėse nurodomas siuntos numeris;

18.9. keturioliktajame stulpelyje – jeigu privalu, sertifikato ar atitinkamo dokumento numeris;

18.10. penkioliktajame stulpelyje – jeigu privalu, sertifikato ar atitinkamo dokumento data.

19. Šeštoje lentelėje pareiškėjas, siekiantis gauti susietąją paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, pažymėdamas atitinkamus tuščius langelius ženklu X, informuoja, ar su baltojo cukraus gamintoju yra sudaryta cukrinių runkelių pirkimo–pardavimo sutartis, ar ji galioja einamųjų metų produkcijai parduoti.

20. Septintoje lentelėje pareiškėjas, pašalindamas ženklą X iš atitinkamų langelių, informuoja, kad nepageidauja gauti susietosios paramos už gyvulius. Pareiškėjui pageidaujant gauti susietąją paramą už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, ėriavedes, PPIS turi parodyti einamaisiais metais valdoje ir (ar) partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre įregistruotų ir suženklintų mėsinių avių, pieninių ožkų, ėriavedžių ir (ar) ne jaunesnių nei 12 mėn. mėsinių galvijų ir (ar) pieninių veislių bulių skaičių. Pareiškėjui pageidaujant gauti susietąją paramą už pienines karves, PPIS jis turi parodyti valdytojo ir (ar) partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre praėjusių metų balandžio 1 d. – einamųjų metų kovo 31 d. valdoje registruotų pieninių karvių aritmetinį vidurkį.

21. Aštuntoje lentelėje langelis „Taip“ pažymimas X ženklu tuo atveju, jei nuo ankstesnio atnaujinimo iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjo valdoje neįvyko pokyčių ir pareiškėjas prašo laikyti atnaujintais nepakitusius valdos duomenis. Langelis „Ne“ pažymimas X ženklu tuo atveju, jei valdoje vyko pasikeitimų ir pareiškėjas turi kreiptis į seniūnijos darbuotoją, kuris atnaujintų valdos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre arba gali pateikti prašymą atnaujinti valdos duomenis ŽŪIKVC. Apatinėje lentelės eilutėje teikiami duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais valdoje naudotas mineralines ir organines trąšas. Ir mineralinių, ir organinių trąšų skiltys turi būti užpildytos. Jei praėjusiais kalendoriniais metais valdoje mineralinės ar organinės trąšos nebuvo naudojamos, į atitinkamą lentelės skiltį įrašomas nulis.

22. Devintoje lentelėje pareiškėjas, deklaravęs pluoštines kanapes (kodas KAN), nurodo duomenis apie jas:

22.1. pirmasis–ketvirtasis stulpeliai užpildomi, o septintojo duomenys – pasėtos sėklos kiekis lauke – apskaičiuojami automatiškai;

22.2. penktajame stulpelyje – kanapių veislė;

22.3. šeštajame stulpelyje – pasėtos sėklos atitinkamame lauke kiekis, kilogramais;

22.4. aštuntajame stulpelyje – sėklos sertifikato ar atitinkamo dokumento numeris;

22.5. devintajame stulpelyje – sėklos sertifikato ar atitinkamo dokumento data.

23. Dešimtoje lentelėje pareiškėjas, deklaravęs kvietrugius, kviečius, miežius, avižas, rugius, rapsus, linus, lubinus, liucernas, pupas, vikius, žirnius, kurių bendras plotas yra 30 ha ir daugiau, ir (arba) bulves, kurių bendras plotas yra 10 ha ir daugiau, nurodo informaciją apie auginamas augalų veisles:

23.1. užpildomi pirmasis–trečiasis ir penktasis stulpeliai;

23.2. ketvirtajame stulpelyje – naudmenos kodas;

23.3. šeštajame stulpelyje – veislės pavadinimas;

23.4. septintajame stulpelyje – sertifikuota veislė;

23.5. aštuntajame stulpelyje – nesertifikuota veislė.

24. Vienuoliktoje lentelėje atitinkamas langelis pažymimas ženklu X tuo atveju, jei pareiškėjas, siekdamas gauti išmoką jaunajam ūkininkui, pareiškia, kad atitinka tai išmokai keliamus reikalavimus arba tuo atveju, kai pareiškėjas nesiekia gauti išmokos jaunajam ūkininkui, nes neatitinka šiai išmokai keliamų reikalavimų arba dėl kitų priežasčių nepretenduoja į šią išmoką.

25. Dvyliktoje lentelėje atitinkami tušti langeliai pažymimi ženklu X tuo atveju, jei pareiškėjas pageidauja, kad vertinant paraiškos atitiktį reikalavimams gauti žalinimo išmoką, paraiška būtų vertinama neišskiriant priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ ar „Natura 2000“ plotų.

26. Tryliktoje–penkioliktoje lentelėse atitinkamai pareiškėjas nurodo duomenis apie dalyvavimą įgyvendinant KPP priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ ir „Su „NATURA 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos srities „Parama „Natura 2000“ miškuose“ ir Su „NATURA 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“.

27. Šešioliktoje lentelėje X ženklu pažymima, jog pareiškėjas pateikė teisingus duomenis, savarankiškai perskaitė, susipažino su įsipareigojimais arba su jais buvo supažindintas seniūnijos darbuotojo ir prisiima atsakomybę dėl įsipareigojimų laikymosi bei žino, jog prašyti paramos už deklaruotą plotą gali, tik jeigu turi ir prireikus Agentūrai galės pateikti šio ploto žemės valdymo teisės įrodymo dokumentus ir įrodyti valdoje vykdomą žemės ūkio veiklą (t. y. pateikti žemės ūkio produkcijos pardavimo, žemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo, žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms įrodymo dokumentus. Pareiškėjas taip pat patvirtina, jog žino, kad bus pripažintas vykdančiu žemės ūkio veiklą, jeigu einamaisiais metais jo, jo valdos partnerių, valdoje registruotų šeimos narių ar susijusių subjektų (kaip apibrėžta taisyklių 5 punkte) vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre bus nepertraukiamai registruotos (įregistruotos ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d. (imtinai) ir neišregistruotos) žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų), arba jis, jo valdos partneriai, valdoje registruoti šeimos nariai einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. bus laikę ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų, pagal šių taisyklių 4 priede pateiktą lentelę perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, vidurkio santykis). Įsipareigojimai pareiškėjams skirstomi tokia tvarka: bendrieji įsipareigojimai taikomi visiems pareiškėjams – 1–18 ir 30 įsipareigojimų lapo punktai; pareiškėjams, siekiantiems gauti susietąją paramą už gyvulius – 19–21 punktai; pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas – 22 punktas; pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą pagal kitas KPP priemones – 23–29 punktai. Taip pat pageidauja, kad kartu su paraiška būtų atspausdintas prisiimtų įsipareigojimų lapas.

28. Paraiškos paskutiniame lape pareiškėjas patvirtina, kad pateikė teisingus duomenis ir prisiima išvardytus įsipareigojimus, nurodo vardą, pavardę ir pasirašo. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, papildomai nurodomos juridinio asmens vadovo pareigos. Paraišką priėmęs seniūnijos darbuotojas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.

 

v SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ KLASIFIKATORIUS

 

29. Pildant paraišką, naudmenų ir kitų plotų kodai surašomi pagal pateikiamą „Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorių“, o paramos priemonių ir schemų suderinamumas pateikiamas „Paramos suderinamumo matricoje“:

 

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ KLASIFIKATORIUS

 

SP

EK

EPIDŽMDDV

ĮSRŽ

ESĖ

EPA

PA

PR

SS

PP

AJ

HB

EV

TS

TP

DKSEKSNKS

ARPI

I grupė Augalai ariamojoje žemėje, pūdymas

1

AVI

Avižos

SP

EK

 

ESĖ

EPA

PA

 

ŽĮ/ŽP/VP

TP

DKS

AR

2

GRI

Grikiai

SP

EK

 

ESĖ

 

 

TP

DKS

AR

3

KRV

Vasariniai kvietrugiai

SP

EK

 

ESĖ

EPA

PA

 

ŽĮ/ŽP/VP

TP

DKS

AR

4

KRŽ

Žieminiai kvietrugiai

SP

EK

 

ESĖ

EPA

PA

 

ŽĮ/ŽP/VP

TP

DKS

AR

5

KUK

Kukurūzai

EK

 

ESĖ

EPA

PA

 

TP

DKS

AR

6

KVV

Vasariniai kviečiai

SP

EK

 

ESĖ

EPA

PA

HB

ŽĮ/ŽP/VP

TP

DKS

AR

7

KVŽ

Žieminiai kviečiai

SP

EK

 

ESĖ

EPA

PA

HB

ŽĮ/ŽP/VP

TP

DKS

AR

8

MIV

Vasariniai miežiai

SP

EK

 

ESĖ

EPA

PA

SS

HB

ŽĮ/ŽP/VP

TP

DKS

AR

9

MIŽ

Žieminiai miežiai

SP

EK

 

ESĖ

EPA

PA

HB

ŽĮ/ŽP/VP

TP

DKS

AR

10

RAV

Vasariniai rapsai

EK

 

ESĖ

EPA

PA

 

ŽP/VP

TP

DKS

AR

11

RAŽ

Žieminiai rapsai

EK

 

ESĖ

EPA

PA

 

ŽP/VP

TP

DKS

AR

12

RUV

Vasariniai rugiai

EK

 

ESĖ

EPA

PA

HB

ŽĮ/ŽP/VP

TP

DKS

AR

13

RUŽ

Žieminiai rugiai

SP

EK

 

ESĖ

EPA

PA

HB

ŽĮ/ŽP/VP

TP

DKS

AR

14

BOB

Bolivinės balandos

 

 

EPI

 

 

 

PA

 

 

 

 

DKS

AR

15

RAP

Rapsukai

EPI

 

 

 

ŽP/VP

DKS

AR

16

JUD

Judros

EPI

 

 

 

ŽP/VP

DKS

AR

17

KTŽ

Kiti augalai ariamojoje žemėje

EK

 

 

 

 

DKS

AR

18

AGU

Agurkai (uždarajame grunte)

SP

EK

 

 

 

PR

 

TS

DKS

AR

19

POM

Pomidorai (uždarajame grunte)

SP

EK

 

 

 

PR

 

TS

DKS

AR

20

DUK

Kitos daržovės (uždarajame grunte)

EK

 

 

 

PR

 

DKS

AR

21

AGK

Agurkai

SP

EK

 

 

 

PR

 

TS

DKS

AR

22

POD

Pomidorai

SP

EK

 

 

 

PR

 

TS

DKS

AR

23

BUR

Burokėliai

SP

EK

 

 

 

PR

 

ŽP/VP

TS

DKS

AR

24

BRO

Brokoliai

SP

EK

 

 

 

PR

 

ŽP/VP

TS

DKS

AR

25

KOP

Gūžiniai kopūstai

SP

EK

 

 

 

PR

 

ŽP/VP

TS

DKS

AR

26

KOŽ

Žiediniai kopūstai

SP

EK

 

 

 

PR

 

ŽP/VP

TS

DKS

AR

27

KOK

Kininiai kopūstai

SP

EK

 

 

 

PR

 

ŽP/VP

TS

DKS

AR

28

KOB

Briuseliniai kopūstai

SP

EK

 

 

 

PR

 

TS

DKS

AR

29

ART

Artišokai

SP

EK

 

 

 

PR

 

DKS

AR

30

MOR

Morkos

SP

EK

 

 

 

PR

 

ŽP/VP

TS

DKS

AR

31

KAL

Kaliaropės

SP

EK

 

 

 

PR

 

ŽP/VP

TS

DKS

AR

32

SVO

Svogūnai

SP

EK

 

 

 

PR

 

ŽP/VP

TS

DKS

AR

33

POR

Porai

SP

EK

 

 

 

PR

 

TS

DKS

AR

34

ČES

Česnakai

SP

EK

 

 

 

PR

 

TS/TP

DKS

AR

35

DAK

Kitos daržovės

EK

 

 

 

PA

PR

 

DKS

AR

36

SAL

Salierai

SP

EK

 

 

 

PR

 

TS

DKS

AR

37

CUK

Cukinijos

SP

EK

 

 

 

PR

 

TS

DKS

AR

38

MOL

Moliūgai

SP

EK

 

 

 

PR

 

TS

DKS

AR

39

PAT

Patisonai

SP

EK

 

 

 

PR

 

TS

DKS

AR

40

SLO

Salotos

SP

EK

 

 

 

PR

 

ŽP/VP

TS/TP

DKS

AR

41

RID

Baltieji, juodieji ridikai

SP

EK