Suvestinė redakcija nuo 2020-07-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13483

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE AR PAGAL TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS IŠSILAVINIMĄ ĮGIJUSIŲ ASMENŲ KONKURAVIMO DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE VIETAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 19 d. Nr. V-932

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 15 dalį ir 82 straipsnio 8 dalį:

1. T v i r t i n u Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Aprašo 1 priedas taikomas asmenims, baigusiems tarptautinio bakalaureato diplomo programą iki 2021 metų įskaitytinai;

2.2. Aprašo 2 priedas taikomas asmenims, baigusiems tarptautinio bakalaureato diplomo programą 2022 ir vėlesniais metais;

2.3. asmenims, 2020 metais baigusiems tarptautinio bakalaureato diplomo programą ir stojantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas, konkursiniam balui apskaičiuoti imami Tarptautinio bakalaureato organizacijos nurodyti galutiniai dalykų įvertinimai, kurie turi būti konvertuojami į Lietuvos brandos egzaminų įvertinimus vadovaujantis Aprašo 1 priede nustatyta tvarka. Atitikmenis nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija bendrajam priėmimui organizuoti;

2.4. Aprašo 4 priedo 7 punktas taikomas asmenims, baigusiems Briuselio II Europos mokyklą 2022 ir vėlesniais metais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1035, 2020-07-09, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15418

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymą Nr. V-9 „Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto  ministro

2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932

 

UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE AR PAGAL TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS IŠSILAVINIMĄ ĮGIJUSIŲ ASMENŲ KONKURAVIMO DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE VIETAS TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato šių asmenų, stojančių į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, priėmimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

3. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas (toliau – užsienio institucijos) išsilavinimą įgiję asmenys, stojantys į Lietuvos aukštąsias mokyklas, privalo turėti įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą. Įgyto išsilavinimo pripažinimas atliekamas vadovaujantis Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems mokyklas, veikiančias pagal Konvenciją, apibrėžiančią Europos mokyklų statutą, ratifikuotą Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Konvencijos, apibrėžiančios Europos mokyklų statutą, ratifikavimo ir įgijusiems Europos bakalaureato pažymėjimą (toliau – baigusieji Europos mokyklas).

4. Užsienio institucijose išsilavinimą įgiję asmenys gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose, jeigu jie yra:

4.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;

4.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės (išskyrus stojančiuosius į trečiosios pakopos studijas);

4.3. užsienio lietuviai;

4.4. užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės, stojantys į trečiosios pakopos studijas.

5. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys Aprašo 4 punkte nurodytų kriterijų, priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis, jeigu tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip.

6. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, įstoję į aukštąsias mokyklas, turi gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijos valstybės narės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 

II skyrius

PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS AR VIENTISąsias STUDIJas

 

7. Asmenims, nurodytiems Aprašo 4 punkte (toliau – nurodyti stojantieji), ketinantiems stoti į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas, užsienio kvalifikacijos akademinį pripažinimą vykdanti institucija nustato, ar jų užsienio institucijose įgyta kvalifikacija (išsilavinimas) studijoms yra lygiavertė (lygiavertis) Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui, ir priima sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo.

8. Jei užsienio institucijose įgyta kvalifikacija (išsilavinimas) pripažįstama (pripažįstamas) studijoms kaip lygiavertė (lygiavertis) Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui, Studijų kokybės vertinimo centras nustato mokomųjų dalykų, reikalingų Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinei eilei sudaryti (toliau – Konkursinė eilė) ir konkursiniam balui apskaičiuoti, atitikmenis Lietuvos bendrojo ugdymo mokomiesiems dalykams, perveda pažymius į šimtabalę ir (arba) dešimtbalę vertinimo sistemą ir išduoda pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo (išskyrus nurodytus stojančiuosius, įgijusius išsilavinimą pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą).

9. Jei asmuo vidurinį išsilavinimą yra įgijęs pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą, jo mokomųjų dalykų, reikalingų Konkursinei eilei sudaryti ir konkursiniam balui apskaičiuoti, atitikmenis ir pažymių įvertinimus nustato švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija bendrajam priėmimui organizuoti, vadovaudamasi atitinkamai Aprašo 1 arba 2 priedu.

10. Aukštoji mokykla savo nustatyta tvarka įvertina, ar nurodytų stojančiųjų kalbos, kuria vyks studijos (išskyrus lietuvių kalba organizuojamas studijas), mokėjimas yra pakankamas sėkmingai studijuoti.

11. Jei studijos, į kurias pretenduoja nurodytas stojantysis, organizuojamos lietuvių kalba ir:

11.1. asmuo yra laikęs brandos lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą ar baigiamąjį lietuvių kalbos egzaminą pagal tarptautinės organizacijos švietimo programą, jam nereikia papildomais dokumentais įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo;

11.2. asmuo lietuvių kalbos mokėjimą įrodo kompetentingos institucijos išduotu dokumentu, laikoma, kad jo lietuvių kalbos mokėjimo lygis yra B2;

11.3. asmuo negali dokumentais įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo arba atitinkamų studijų krypčių studijų programose pagal Aprašo 3 priedą reikalaujamo lietuvių kalbos mokėjimo lygio C1, jis turi papildomai išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą. Nurodyti stojantieji lietuvių kalbos įskaitą laiko švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotoje institucijoje jos nustatyta tvarka. Lietuvių kalbos įskaitos išlaikymo pažymoje nurodomas būtinas lietuvių kalbos mokėjimo lygis stojantiesiems į atitinkamas studijų krypčių studijų programas pagal Aprašo 3 priedą.

12. Nurodytiems stojantiesiems suteikiama galimybė vienu metu dalyvauti priėmimo į aukštąsias mokyklas studijuoti konkursuose keliose bendrajame priėmime dalyvaujančių aukštųjų mokyklų studijų programose. Nurodyti stojantieji dokumentus pateikia švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotai institucijai bendrajam priėmimui organizuoti.

13. Nurodyti stojantieji į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas švietimo, mokslo, ir sporto ministro įgaliotai institucijai bendrajam priėmimui organizuoti patys arba per įgaliotą asmenį nustatytu laiku įteikia:

13.1. aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus;

13.2. kompetentingos institucijos sprendimo dėl užsienio institucijose įgytos kvalifikacijos akademinio pripažinimo kopiją (išskyrus nurodytus stojančiuosius, baigusius Europos mokyklas);

13.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo (išskyrus nurodytus stojančiuosius, įgijusius išsilavinimą pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą);

13.4. švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos išduotą pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą ar kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, liudijantį lietuvių kalbos mokėjimą, jei studijos, į kurias pretenduoja nurodytas stojantysis, organizuojamos lietuvių kalba ir asmuo nėra laikęs valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino ar baigiamojo lietuvių kalbos egzamino pagal tarptautinės organizacijos švietimo programą;

13.5. dokumentus, įrodančius atitikimą Aprašo 4 punkto reikalavimus. Dokumentai ar jų vertimai turi būti pateikti lietuvių, anglų, rusų, vokiečių arba prancūzų kalba.

14. Nurodyti stojantieji, Aprašo nustatyta tvarka pateikę visus reikiamus dokumentus, gali dalyvauti priėmimo į aukštąsias mokyklas konkurse, jeigu atitinka aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse nurodytus stojimo į atitinkamą studijų programą reikalavimus.

15. Nurodyti stojantieji konkuruoja dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta Konkursinės eilės tvarka.

16. Konkursinė eilė sudaroma pagal Konkursinės eilės tvarkos apraše nustatytus kriterijus. Stojant į tam tikras studijų krypties arba krypčių grupės programas gali būti numatyti stojamieji egzaminai ar nustatyti kiti kriterijai, tuomet nurodyti stojantieji turi išlaikyti nurodytus stojamuosius egzaminus ir (arba) atitikti kitus nustatytus kriterijus.

17. Kriterijai, reikalingi Konkursinei eilei sudaryti (toliau – kriterijai), išreiškiami balais ir apskaičiuojami pagal Konkursinę eilę, o konkursinis balas – pagal aukštosios mokyklos priėmimo taisykles:

17.1. Duomenys kriterijams ir konkursiniam balui apskaičiuoti imami iš Studijų kokybės vertinimo centro pažymos dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo (išskyrus stojančiuosius, įgijusius išsilavinimą pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą). Mokomosios kalbos egzamino įvertinimas naudojamas vietoj lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimo. Jei užsienio valstybėje baigiamieji egzaminai neorganizuojami, brandos egzaminų atitikmenimis gali būti laikomi atitinkamų dalykų metiniai pažymiai (toliau – brandos egzamino atitikmuo);

17.2. jei negalima nustatyti dalykų atitikmenų kriterijams ir konkursiniam balui apskaičiuoti, rekomendacijas dėl konkursinio balo apskaičiavimo ir kriterijų įtakos Konkursinei eilei sudaryti pagal studijų kryptis ar krypčių grupes nustatymo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotai institucijai bendrajam priėmimui organizuoti teikia švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta komisija (toliau – komisija). Komisija sudaroma iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Studijų kokybės vertinimo centro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos bendrajam priėmimui organizuoti atstovų. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija bendrajam priėmimui organizuoti, gavusi komisijos rekomendacijas, į sistemą įveda nurodyto stojančiojo konkursinį balą;

17.3. jei asmuo brandos egzaminus yra išlaikęs pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą tvarką, duomenys kriterijams ir konkursiniam balui apskaičiuoti imami iš šių egzaminų įvertinimo. Jei asmuo turi brandos egzamino atitikmenį ir taip pat yra išlaikęs brandos egzaminą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą tvarką, duomuo kriterijams ir konkursiniam balui apskaičiuoti imamas iš geresnio įvertinimo;

17.4. užsienio lietuviams pridedamas vienas papildomas balas, o asmenims, baigusiems mokyklas, kurių sąrašas pateikiamas 4 priede – du papildomi balai.

18. Konkursą laimėję nurodyti stojantieji priimami aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

19. Nurodytiems stojantiesiems, ketinantiems stoti į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, tačiau iki švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos bendrajam priėmimui organizuoti nustatytos prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimo datos negavusiems vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento, sudaromos galimybės dalyvauti papildomame priėmime. Šie nurodyti stojantieji prašymą priimti studijuoti pateikia internetu švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotai institucijai bendrajam priėmimui organizuoti jos nustatytu terminu. Jei stojant į tam tikras studijų krypties studijų programas yra numatyti stojamieji egzaminai ar nustatyti kiti kriterijai, tuomet šie nurodyti stojantieji laiko nurodytus egzaminus ir (arba) vykdo kitus nustatytus reikalavimus švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos bendrajam priėmimui organizuoti nustatytais terminais.

 

III skyrius

PRIĖMIMAS Į ANTROSIOS, TREČIOSIOS PAKOPOS AR PROFESINES STUDIJas

 

20. Nurodyti stojantieji, pretenduojantys į valstybės finansuojamas antrosios, trečiosios pakopos arba profesines studijas, pasirinktos aukštosios mokyklos priėmimo komisijai pateikia tos aukštosios mokyklos reikalaujamus dokumentus ir akademinį pripažinimą vykdančios institucijos sprendimo dėl užsienio institucijose įgytos kvalifikacijos akademinio pripažinimo kopiją (išskyrus nurodytus stojančiuosius, kurių užsienio institucijose įgytos kvalifikacijos pripažinimą vykdanti švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotoji aukštoji mokykla ir aukštoji mokykla, į kurios antrosios, trečiosios pakopos ar profesines studijas jie stoja, sutampa).

21. Aukštoji mokykla savo nustatyta tvarka įvertina, ar nurodytų stojančiųjų kalbos, kuria vyks studijos, mokėjimas yra pakankamas sėkmingai studijuoti.

22. Stojimo į aukštąją mokyklą reikalavimus, konkursinių balų ir konkursinės eilės sudarymo tvarką bei priėmimo į atitinkamą studijų programą tvarką nustato aukštosios mokyklos savo priėmimo taisyklėse.

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1035, 2020-07-09, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15418

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo