Suvestinė redakcija nuo 2016-09-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00503

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. 04.3.2-LVPA-K-102ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 1 PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 6 d. Nr. 1-3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                  Rokas Masiulis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. gruodžio 15 d. raštu

Nr. ((24.37-07)-5K-1524707)-6K-1509299

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2015 m. spalio 23 d. raštu Nr. R4-6616(15.1.6)

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-3

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. 04.3.2-LVPA-K-102ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ (toliau – Priemonė) finansuojamą veiklą „Centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų modernizacija šilumos perdavimo nuostolių mažinimui, tinklų darbo patikimumo didinimui“, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija), atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis:

2.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320);

2.2. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas);

2.3. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“;

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės);

2.6. Veiksmų programa ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Didelė įmonė – įmonė, neatitinkanti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimų, nustatytų Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

4.2. Didelio energinio efektyvumo centralizuotas šilumos ir vėsumos tiekimas – centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistema, kuri atitinka Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2012/27/ES[1] 2 straipsnio 41 ir 42 dalyse pateiktą efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemos apibrėžtį. Apibrėžtis apima šilumos ir (arba) vėsumos gamybos įrenginius ir tinklą (įskaitant susijusią infrastruktūrą), būtiną šilumai ir (arba) vėsumai paskirstyti iš gamybos įrenginių į vartotojų patalpas.

4.3. Investicijų projektas – dokumentas, finansiškai, techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme.

4.4. Ilgalaikis materialusis turtas – suprantamas taip, kaip apibrėžta 12-ajame verslo apskaitos standarte „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtintame viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1.

4.5Inžineriniai statiniai – suprantami kaip šilumos tiekimo tinklai.

4.6Modernizacija – susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais bei naujausių technologijų diegimas.

4.7Modernizuotas centralizuoto šilumos tiekimo tinklas – centralizuoto šilumos tiekimo tinklas, kurio seni vamzdžiai pakeisti naujais sutartiniais 100 mm skersmens viengubais vamzdžiais.

4.8Pasirengimo projektui veiklos – projekto veiklos, apimančios investicijų projekto parengimą, techninį projektavimą ir kitas su pasirengimu susijusias projekto veiklas.

4.9. Sunkumų patirianti įmonė – įmonė, kuri susiduria su bent viena iš Reglamento I skyriaus 2 straipsnio18 punkte nurodytų aplinkybių.

4.10. Šilumos nuostoliai – šiluma, iš šilumos tiekimo vamzdynais tekančio šilumnešio arba karšto vandens buitinėms reikmėms patekusi į tuos vamzdynus supančią aplinką, kai ji tam specialiai neskirta, kaip apibrėžta Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1–26 „Dėl Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodikos patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-142, 2016-04-26, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10743

 

4.11. Šilumos perdavimas – šilumos pristatymas šilumnešiu šilumos perdavimo tinklo vamzdynais, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

4.12Šilumos tiekimo licencija – dokumentas, suteikiantis licencijos turėtojui teisę verstis šilumos tiekimu nustatytoje teritorijoje, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

4.13. Šilumos tiekimo tinklai – statinių ir įrenginių kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų bei kitų elementų, kuriais šilumnešis (termofikacinis vanduo, garas ir pan.) iš šilumos šaltinio tiekiamas ir skirstomas vartotojams, kaip apibrėžta Statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“.

4.14Šilumos tinklai – suprantami kaip šilumos tiekimo tinklai.

4.15Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir kokybiškiaušilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama iš įgyvendinant projekto veiklas modernizuotų (atnaujintų) ir (ar) naujai nutiestų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų.

4.16. Šilumos vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

4.17Transportavimo ir paskirstymo nuostoliai – suprantami kaip šilumos nuostoliai.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) ir įgyvendinančioji institucija.

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 35 000 000 Eur (trisdešimt penkių milijonų Eur) Sanglaudos fondo lėšų.

9. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę Aprašo 8 punkte sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

10. Priemonės tikslas – sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.

11. Pagal Aprašą remiama veikla – centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų modernizacija šilumos perdavimo nuostolių mažinimui, tinklų darbo patikimumo didinimui. Remiama veikla apima šiuos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto darbus: atskirų vamzdynų ruožų keitimą, nekeičiant vamzdyno trasos ašies arba ją keičiant, ir šilumos tiekimo tinklų įvadų į pastatus keitimą, nekeičiant jų trasos arba ją keičiant.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-142, 2016-04-26, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10743

 

12Pagal Aprašą numatoma skelbti vieną kvietimą teikti paraiškas 2016 m. I ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra juridiniai asmenys, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantys šilumos tinklus ir turintys šilumos tiekimo licencijas. Partneriai negalimi.

14. Pareiškėjais (projekto vykdytojais) gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėjais (projekto vykdytojais) negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

15. Projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

16.Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:

16.1. projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, nuostatas. Projektas turi prisidėti prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 69 punkto įgyvendinimo – didinti šilumos perdavimo efektyvumą, nuosekliai gerinant šilumos perdavimo infrastruktūrą;

16.2. projektas turi atitikti investicinį planą, suderintą su šilumos tiekimo licenciją išdavusia institucija, su kuria turi būti suderintos ir projektui numatytos investicijos.

17. Projektų atranka atliekama pagal projektų atrankos kriterijus, nurodytus Aprašo 2 priede „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė“. Projektų naudos ir kokybės vertinimo metu už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede. Privaloma surinkti projektui minimali balų suma yra 15.

18. Jeigu projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektas nesurenka Aprašo 17 punkte nurodytos minimalios balų sumos, paraiška atmetama. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, tuomet projektai išdėstomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

19. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

20. Pagal Aprašą teikiamų projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 30 mėnesių nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 4 mėnesiams Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.

21. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

22 Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

23.  Projektu turi būti siekiama visų žemiau išvardytų stebėsenos rodiklių:

23.1. produkto stebėsenos rodiklis „Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė“, kodas P.S.318;

23.2. produkto stebėsenos rodiklis „Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai“, kodas P.S.319;

23.3. produkto stebėsenos rodiklis „Transportavimo bei paskirstymo nuostolių sumažėjimas modernizuotuose centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose“, kodas P.N. 102.

24. Nustatant stebėsenos rodiklius, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už juos turi būti vadovaujamasi stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašais, kurie skelbiami Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje (toliau – ES struktūrinių fondų svetainė) http://www.esinvesticijos.lt[2] . Aprašo 23.1 ir 23.2 papunkčiuose nurodytų stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai nustatyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Aprašo 23.3 papunktyje nurodyto stebėsenos rodiklio skaičiavimo aprašas nustatytas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

25. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dvidešimt antrojo skirsnio nuostatos.

26. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

26.1. turi būti parengtas investicijų projektas su investicijų projekto skaičiuokle vienai siūlomai įgyvendinti projekto alternatyvai. Investicijų projektas su investicijų projekto skaičiuokle rengiamas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų metodika). Investicijų projekto skaičiuoklė ir Investicijų projektų metodika skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt ir http://www.ppplietuva.lt[3];

26.2. projektui numatytos investicijos turi būti suderintos su šilumos tiekimo licenciją išdavusia institucija;

26.3. pareiškėjo daiktinės teisės į turtą, kuriam skiriamas finansavimas, iki paraiškos pateikimo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;

26.4. pareiškėjas, ne nuosavybės teise valdantis šilumos tinklus, ir šio turto savininkas turi sudaryti susitarimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriame būtų nustatyti tarpusavio įsipareigojimai dėl pareiškėjo ar projekto vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo–perėmimo, jeigu pateikus paraišką, projekto įgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu pasibaigtų (nutrūktų) sutartiniai teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar projekto vykdytojas valdo šilumos tinklus. Tuo atveju, kai savivaldybė nėra šilumos tinklų savininkė, susitarimas dėl projekto įgyvendinimo turi būti suderintas su savivaldybe, kurios teritorijoje numatomos vykdyti projekto veiklos, ir patvirtintas savivaldybės tarybos sprendimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-142, 2016-04-26, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10743

 

26.5jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

26.6pareiškėjas turi parengti rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kai pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo;

26.7. kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi(-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, iki paraiškos pateikimo privaloma atlikti „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą (kopiją).

27. Projekto veiklos, kurioms prašoma finansavimo, gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo ir projekto sutarties pasirašymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projekto veiklos, išskyrus pasirengimo projektui veiklas, pradedamos įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

28. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos  finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

29. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo ekonomikos ir aplinkosaugos srityse, t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, aprašytų ilgalaikių ir trumpalaikių energetikos tikslų, jų uždavinių, laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų aplinkosaugos reikalavimų ir vadovaujamasi statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, nustatančiais, kaip pritaikyti kuriamą infrastruktūrą žmonių gerovei.

30. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

31. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams4, kurios skelbiamos ES struktūrinės paramos svetainėje http://www.esinvesticijos.lt5, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto veiklų išlaidos, patirtos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos iki projekto finansavimo pabaigos, taip pat pasirengimo projektui veiklų išlaidos, patirtos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki projekto finansavimo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-142, 2016-04-26, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10743

 

32. Projekto finansavimo dydis:

32.1mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų);

32.2. didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 2 000 000 eurų (du milijonai eurų).

33Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo[4]. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

34. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

35. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne nei reikalaujama lėšų suma.

36. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos[5] yra šios:

36.1. trečioji išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ –rekonstravimo ir remonto darbai, tiesiogiai susiję su Aprašo 11 punkte nurodyta remiama veikla;

36.2. trečioji išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su Aprašo 11 punkte nurodyta remiama veikla;

36.3. penktoji išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“ – kitos projekto veikloms įvykdyti būtinos išlaidos, apimančios investicijų projekto parengimo išlaidas.

37Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Paraiškos vertinimo metu projekto statybos darbų, projektavimo ir kitų paslaugų, numatytų Aprašo 36.2 papunktyje, įkainiai nustatomi vadovaujantis naujausios redakcijos statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis[6] (toliau – Rekomendacijos) ir, jei įkainiai nėra nustatyti Rekomendacijose, rinkoje egzistuojančiomis darbų ar paslaugų kainomis.

38. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Biudžeto pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

39. Projekte numatytos paslaugos ir darbai turi būti įsigyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Įsigyjamas turtas turi būti naujas.

40. Pagal šį Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

40.1. išlaidos, nenustatytos Aprašo 36 punkte;

40.2. Aprašo 36 punkte nustatytos išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant darbus ir (ar) paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme;

40.3. Aprašo 36 punkte nustatytos išlaidos ar jų dalis, jeigu jos patirtos už susijusio su pareiškėju asmens suteiktas paslaugas ir (ar) atliktus darbus. Susijusiais asmenimis laikomi asmenys, atitinkantys susijusių ūkio subjektų grupės apibrėžimą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje.

40.4. išlaidos, nustatytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje.

401. Gavusi Europos Komisijos ir (ar) Lietuvos Respublikos atsakingų institucijų išaiškinimą ir (ar) sprendimą, kad pasirengimo projektui veiklų išlaidos ar jų dalis yra nesuderinama valstybės pagalba, įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis:

401.1. jei yra baigtas paraiškos vertinimas ir atranka arba priimtas sprendimas dėl projekto finansavimo, bet nėra sudaryta projekto sutartis, atlieka pakartotinį paraiškos vertinimą. Atsižvelgiant į pakartotinio paraiškos vertinimo rezultatus gali būti pakeistas sprendimas dėl projekto finansavimo;

401.2. jei sudaryta projekto sutartis, atlieka projekto sutarties keitimą, mažinant tinkamų finansuoti išlaidų sumą, ir priima sprendimą dėl išmokėtų projekto finansavimo lėšų ir (ar) kitų lėšų grąžinimo (jei lėšos buvo išmokėtos).

Papildyta punktu:

Nr.  1-254, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24053

 

V SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS

PAGALBOS TAISYKLES

 

41. Pagal Aprašą projekto finansavimas yra valstybės pagalba, teikiama pagal Reglamentą. Valstybės pagalbos didelio energinio efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui teikimo sąlygos, kurios atitinka Reglamento nuostatas, yra suderinamos su vidaus rinka.

42. Įgyvendinančioji institucija tikrina projekto atitiktį Reglamento I skyriuje nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir Reglamento III skyriaus 46 straipsnyje nustatytiems valstybės pagalbos didelio energinio efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui teikimo reikalavimams pagal projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą (Aprašo 3 priedas „Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas“).

43. Pagal Aprašą valstybės pagalba nėra teikiama pareiškėjui, jeigu jis nėra grąžinęs anksčiau gautą valstybės pagalbą, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.[7]

44. Pagal Aprašą valstybės pagalba nėra teikiama pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai.

45. Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį tuomet, jeigu prieš pradėdamas vykdyti su projektu ar veikla susijusius darbus, pagalbos gavėjas pateikia rašytinę paraišką gauti pagalbą.

46. Vadovaujantis Reglamento III skyriaus 46 straipsnio 6 dalimi, pagalbos šilumos tiekimo tinklui suma negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno[8] skirtumo. Investicijos veiklos pelnas ex ante atskaitomas iš tinkamų finansuoti išlaidų. Pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti informaciją apie investicijų projekto prognozuojamus finansinius srautus, siekiant nustatyti didžiausią galimą valstybės pagalbos sumą projektui pagal Reglamento III skyriaus 46 straipsnio 6 dalį (pildomas Aprašo 5 priedas „Informacija apie valstybės pagalbą projektui“).

47. Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti, gali būti sumuojama su:

47.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

47.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, jeigu susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal Reglamentą taikoma investicinei pagalbai centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo tinklui.

48. Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Reglamento III skyriaus 46 straipsnio 6 dalyje.

 

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS,

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO

 

49. Įgyvendinančioji institucija kvietimo teikti paraiškas skelbimą skelbia ES struktūrinės paramos svetainėje http://www.esinvesticijos.lt [9] . Įgyvendinančioji institucija gali pasirinkti papildomus kvietimo teikti paraiškas skelbimo būdus ir priemones, atsižvelgdama į tai, kokiomis iš jų efektyviausiai būtų informuojami galimi pareiškėjai.

50. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje http://www.esinvesticijos.lt [10].

51. Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, turi užsiregistruoti Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainės (toliau – DMS) naudotoju, jei iki paraiškos teikimo nėra registruotas DMS naudotoju. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedas).

52. Paraiška kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS. Aprašo 56.1 ir 56.5 papunkčiuose nurodyti priedai įgyvendinančiajai institucijai gali būti pateikti kaip popieriniai dokumentai registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikti asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

53. Tuo atveju, kai DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar neužtikrinamos, paraiška įgyvendinančiajai institucijai teikiama kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka pareiškėjas. Kai paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, kartu su paraiška teikiami  dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

54. Jei paraiška kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Įgyvendinančioji institucija, nustačiusi, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

55. Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas užpildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais pateikia jį kvietime nurodytu elektroniniu paštu.

56. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

56.1. investicijų projektą su investicijų projekto skaičiuokle, kaip nurodyta Aprašo 26.1 papunktyje;

56.2. savivaldybės arba Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) išduotos šilumos tiekimo licencijos ir jos priedų kopiją;

56.3. jeigu pareiškėjui šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi savivaldybė, – savivaldybės sprendimo, nurodančio, kad investicijos yra suderintuose investicijų planuose, nuorašą arba kopiją;

56.4. jeigu pareiškėjui šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi Komisija, – Komisijos nutarimo dėl investicijų derinimo nuorašą arba kopiją;

56.5. jeigu pareiškėjas yra parengęs, – inžinerinių statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninį projektą, parengtą teisės aktų nustatyta tvarka;

56.6. jeigu pareiškėjas turtą, kuriam skiriamas finansavimas, valdo ne nuosavybės teise, teisę į šį turtą patvirtinančių dokumentų nuorašą arba kopiją ir susitarimą dėl projekto įgyvendinimo, kaip nurodyta Aprašo 26.4 papunktyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-142, 2016-04-26, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10743

 

56.7. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo” (netaikoma, jei pareiškėjas yra didelė įmonė);

56.8. dokumentus, jų nuorašus arba kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, kaip nurodyta Aprašo 26.5, 26.6 ir 26.7 papunkčiuose;

56.9. informaciją apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (Aprašo 4 priedas „Informacija apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius“);

56.10. informaciją apie valstybės pagalbą projektui (Aprašo 5 priedas „Informacija apie valstybės pagalbą projektui“);

56.11. Neteko galios nuo 2016-09-27

Punkto naikinimas:

Nr.  1-254, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24053

 

56.12. numatomų modernizuoti inžinerinių statinių amžių ir vertę pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų arba Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dalių, susijusių su numatomais modernizuoti inžineriniais statiniais, išrašus arba kopijas;

56.13. projekto biudžetą pagrindžiančius dokumentus (projektinės sąmatos ir (arba) tiekėjų komerciniai pasiūlymai ir ( arba) nuorodos į rinkoje egzistuojančias kainas ir (arba) galimybių studijos, ir (arba) pirkimo dokumentai);

56.14. jeigu pareiškėjas už paskutinius dvejus metus nėra pateikęs Juridinių asmenų registrui metinės finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso, pelno (nuostolių), pinigų srautų (jeigu sudaroma) ir nuosavo kapitalo pokyčių (jeigu sudaroma) ataskaitų), – paskutinių dvejų metų patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentų ir paskutinio ketvirčio iki paraiškos pateikimo tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentų, pasirašytų įmonės direktoriaus ir patvirtintų įmonės antspaudu, kopijas;

56.15. įrodymus, kad turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis. Pareiškėjo nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs paraiškos pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikomi:

56.15.1. banko paskola. Tokiu atveju su paraiška pateikiama pažyma, kurioje nurodytas banko sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, esant ar įvykdžius tam tikras sąlygas. Pasirašytos kredito sutarties kopija turi būti pateikta iki sutarties pasirašymo datos;

56.15.2. pareiškėjo piniginės lėšos. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (turinčios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriais nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą juridinio asmens lėšų sumą;

56.15.3. savininko ir (ar) dalyvių piniginiai įnašai. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas savininko ir (ar) dalyvių sprendimas (susirinkimo protokolo kopija) skirti konkrečią lėšų sumą projektui įgyvendinti bei dokumentai, patvirtinantys savininko ir (ar) dalyvių finansinius pajėgumus skirti lėšas ir informacija apie lėšų šaltinį.

57. Paraiškų pateikimo terminas nustatomas kvietimo teikti paraiškas skelbime. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos. Jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

58. Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos per DMS arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, informuoja pareiškėją apie paraiškos registravimą ir jai suteiktą unikalų paraiškos kodą.

59. Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos ES struktūrinės paramos svetainėje http://www.esinvesticijos.lt paskelbia informaciją apie pagal kvietimą teikti paraiškas registruotas paraiškas, nurodydama pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, trumpą projekto aprašymą, paraiškos unikalų kodą ir prašomų skirti finansavimo lėšų sumą, taip pat bendrą pagal kvietimą teikti paraiškas gautų ir užregistruotų paraiškų skaičių ir bendrą prašomų skirti finansavimo lėšų sumą.

60. Pareiškėjai konsultuojami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma kvietimo teikti paraiškas skelbime.

61. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

62. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jei pareiškėjas nepateikia Aprašo 56.1 papunktyje nurodyto priedo.

63. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

64. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės.

65. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus keturioliktajame, penkioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

66. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

67. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

68. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių II skyriaus septynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

69. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjams. Per 14 dienų nuo paraiškų vertinimo ir atrankos pabaigos įgyvendinančioji institucija svetainėje http://www.esinvesticijos.lt paskelbia sąrašą pareiškėjų, kurių projektai nebuvo atrinkti finansuoti, ir apie tai per DMS arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, taip pat informuoja pareiškėjus.

70. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos.

71. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis ir atsižvelgdama į Aprašo 70 punkte nustatytą projektų sutarčių sudarymo terminą, turi teisę pratęsti sutarties pasirašymo terminą, ir apie savo sprendimą informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

72. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

72.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas, arba

72.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

73. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

74. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

75. Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.

76. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje.

77. Projekto vykdytojas penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos turi užtikrinti investicijų tęstinumą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

78. Neteko galios nuo 2016-09-27

Punkto naikinimas:

Nr.  1-254, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24053

 

79. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje ir Reglamento 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

80. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

81. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

 

Paraiškos kodas

 

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

Projekto pavadinimas

 

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

(Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

 

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3.2. konkretų uždavinį „Padidinti energijos vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“ ir siekiamą rezultatą.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

 

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti Aprašo 11 punkte nurodytą veiklą.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

Projektas turi atitikti su projekto veiklomis susijusius Aprašo 20, 22 ir 27 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

2. Projektas atitinka  strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

 

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 16.1 papunktyje.

 

Informacijos šaltinis: investicijų projektas.

 

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

 

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos  ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

 

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 23 punkte.

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

 

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

 

Projektas turi siūlyti konkrečius veiksmus, nurodytus Aprašo 29 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo  ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

 

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p.1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo).

 

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka bendrajame bendrosios išimties reglamente, nustatytus reikalavimus, nurodytus šio Aprašo 41 ir 42 punktuose.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenys.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

Tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas šio Aprašo 13 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai bei viešai prieinama informacija.

 

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

 

Informacijos šaltinis: kartu su paraiška pateikti dokumentai, viešai prieinama informacija.

 

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

 

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

 

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris

(-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

 

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų , 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

 

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

 

5.4.7.  paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai prieinama informacija.

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikta informacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltiniai: paraiška ir VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenys.

 

 

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

Informacijos šaltinis: Paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 26 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

 

Netaikoma.

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

 

Pareiškėjas turi prisidėti prie  projekto įgyvendinimo Aprašo 33 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai.

 

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai.

 

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

Netaikoma.

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

Netaikoma.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

Netaikoma.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

Netaikoma.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

Netaikoma.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

Netaikoma.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

 

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės  bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė/ terminas ir vieta turi atitikti šio Aprašo 20 ir 22 punktuose nustatytus  reikalavimus

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

 

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

 

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

 

Netaikoma.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

 

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

 

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 22 punkte nustatytus  reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

 


 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Pildant lentelę SFMIS, jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“, ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų.  Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma.)

 

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 


 

 

3)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[11], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai, ši lentelė nepildoma.)

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

 

 

____________________________________                                     ______________________   ___________________________

 

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-142, 2016-04-26, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10743

 


 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

 

 

PROJEKTO Naudos ir kokybės vertinimo LENTELĖ

 

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

 

 

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus vertinimas

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

Komentarai

Kriterijaus įvertinimas

Svorio koeficien-tas

1. Projektas, kuriuo modernizuojami senesni šilumos tiekimo tinklai.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriais numatoma modernizuoti senesnius šilumos tiekimo tinklus.

Balų skaičiavimas. Numatomų modernizuoti tinklų amžius:

1) iki 10 metų (0 balų);

2) nuo 10 iki 30 metų (0–5 balai), apskaičiuojami pagal formulę:

 

X = (M – 10) / 4,

 

čia:

X – balų skaičius,

M – numatytų modernizuoti šilumos tiekimo tinklų amžius, metais;

3) 30 metų ir daugiau (5 balai).

Pastaba. Jeigu projekte numatyta modernizuoti kelias šilumos tiekimo tinklų atkarpas, kurios yra skirtingo senumo, tuomet skaičiuojamas modernizuojamų šilumos tiekimo tinklų amžiaus (M) svertinis vidurkis, perskaičiuojant šilumos teikimo tinklų atkarpų ilgius sutartiniu 100 mm skersmens viengubo vamzdžio ilgiu (lsut) pagal formulę:

lsut = lfakt * dfakt / 100,

čia:

lfakt – numatomos modernizuoti šilumos teikimo tinklo atkarpos ilgis, km;

dfakt – numatomo modernizuoti vamzdžio diametras, mm.

35

 

7

 

.

2. Projektas, kuriuo modernizuojami nuostolingesni šilumos tiekimo tinklai.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriais numatoma modernizuoti nuostolingesnius šilumos tiekimo tinklus. Balų skaičiavimas. Šilumos nuostoliai tiekimo tinkluose (procentinis skirtumas tarp patiektos į tinklus ir vartotojų gautos šilumos hidrauliškai atskiroje šilumos tiekimo sistemoje, kurioje planuojama vykdyti modernizaciją):

1) iki 10 procentų (0 balų);

2) nuo 10 procentų iki 25 procentų (0–5 balai), apskaičiuojami pagal formulę:

X = (N – 10) / 3,

čia:

X – balų skaičius,

N – šilumos nuostoliai tiekimo tinkluose (procentais);

3) 25 procentai ir daugiau (5 balai).

Pastaba. Jeigu numatoma modernizuoti vamzdynus, kurie priklauso kelioms hidrauliškai atskiroms šilumos tiekimo sistemoms, šilumos nuostoliai skaičiuojami kaip procentinis skirtumas tarp patiektos į šias šilumos tiekimo sistemas ir vartotojų gautos šilumos.

35

 

7

 

 

3. Projektai, kuriais labiau sumažėja šilumos nuostoliai modernizuojamuose tinkluose.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuos įgyvendinus šilumos nuostoliai, apskaičiuoti vadovaujantis Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1-26 „Dėl Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodikos patvirtinimo“, sumažės daugiau.

 

Balų skaičiavimas. Planuojamas šilumos nuostolių modernizuotuose tinkluose (keičiamoje šilumos tiekimo vamzdyno atkarpoje (-se) sumažėjimas:

1) iki 20 procentų (0 balų);

2) nuo 20 procentų iki 60 procentų (0–5 balai), apskaičiuojami pagal formulę:

X = (S – 20) / 8,

čia:

X – balų skaičius,

S – šilumos tiekimo tinklų nuostolių sumažėjimas (procentais), įgyvendinus projektą;

3) 60 procentų ir daugiau (5 balai).

Pastaba. Jeigu projekte numatytos modernizuoti kelios šilumos tiekimo tinklų atkarpos, kuriose patiriami skirtingo dydžio šilumos nuostoliai, tuomet skaičiuojamas modernizuojamų šilumos tiekimo tinklų atkarpų šilumos nuostolių sumažėjimo (S) svertinis vidurkis, perskaičiuojant šilumos tiekimo tinklų atkarpų ilgius sutartiniu 100 mm skersmens viengubo vamzdžio ilgiu (lsut).

25

 

5

 

 

4. Projektas prisideda prie konkrečios integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

 

 

 

Balai bus suteikiamas projektams, kurie prisidės prie konkrečios ITVP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Bus vertinama, ar projektas yra įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba su tiksline teritorija susietoje teritorijoje ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo. Jeigu projektas įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba teritorijoje, susietoje su tiksline teritorija ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo, bus skiriami aukštesni balai. Informacijos šaltiniai: paraiška, investicijų projektas, patvirtinta ITVP.

5

 

 

 

 

Suma:

100

 

 

 

 

Minimali privaloma surinkti balų suma:

15

 

 

 

 

 

 

____________________________________                                     ________________             ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos                                                           (data)                                (vardas ir pavardė, parašas[12])

atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                                            

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-142, 2016-04-26, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10743

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

3 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

 

I. Priemonės teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau - Reglamentas), I skyrius, III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 46 straipsnis „Investicinė pagalba didelio energinio efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui“

 

II. Duomenys apie paraišką/projektą

Paraiškos/projekto numeris

 

Pareiškėjo/projekto vykdytojo pavadinimas

 

 

Projekto pavadinimas

 

 

 

III. Projekto patikra dėl atitikties Reglamento I skyriaus bendriesiems ir Reglamento III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 46 straipsnio „Investicinė pagalba didelio energinio efektyvumo centralizuotam šilumos ir vėsumos tiekimui“ reikalavimams

Nr.

 

Klausimai

Rezultatas

 

Pastabos ir komentarai

Taip

Ne

1.

Ar pagalba nėra teikiama su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. pagalbai, tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba su kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla? (Reglamento 1 straipsnio 2 dalies c punktas)

 

 

 

2.

Ar dėl pagalbos nėra remiamas vietinių prekių naudojimas, vietoj importuojamų prekių? (Reglamento 1 straipsnio 2 dalies d punktas)

 

 

 

3.

Ar pagalba nėra teikiama žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies a punktas)

 

 

 

4.

Ar pagalba nėra teikiama pirminės žemės ūkio produktų[i] gamybos sektoriuje[ii]? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies b punktas)

 

 

 

5.

Ar pagalba nėra teikiama žemės ūkio produktų perdirbimo[iii] ir prekybos jais sektoriuje, kai pagalbos suma nustatoma pagal iš pirminės produkcijos gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų tokių produktų kainą arba kiekį arba kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa perduota pirminės produkcijos gamintojams? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies c punktas)

 

 

 

6.

Ar pagalba nėra teikiama nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti, kuriai taikomas Tarybos sprendimas Nr. 2010/787? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies d punktas)

 

 

 

7.

Tuo atveju jei pareiškėjas veikia ir 3, 4 ir 5 punkte nurodytuose sektoriuose ir sektoriuose, kurie įtraukti į šio Reglamento taikymo sritį, ar teikiant pagalbą bus užtikrinta tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar išlaidas, kad nebūtų suteikta pagalba į Reglamento taikymo sritį neįtrauktuose sektoriuose? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies paskutinė pastraipa)

 

 

 

8.

Ar pagalba nėra teikiama įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal Komisijos sprendimą, kuriuo pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka? (Reglamento 1 straipsnio 4 dalies a punktas)

 

 

 

9.

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas? (Reglamento 1 priedas)

 

 

 

9.1

□ Labai mažos ar mažos įmonės

 

 

 

9.2

□ Vidutinės įmonės

 

 

 

9.3

□ Didelės įmonės

 

 

 

10.

Ar pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai įmonei?[iv] (Reglamento 1 straipsnio 4 dalies c punktas)

 

 

 

11.

Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies a punktas)

 

 

 

12.

Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies b punktas)

 

 

 

13.

Ar pagalbos teikimas nėra susietas su ribojimu pagalbos gavėjui galimybių naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus kitose valstybėse narėse? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies c punktas)

 

 

 

14.

Ar nėra viršijama investicinė pagalba centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo tinklui: 20 mln. eurų vienos įmonės vienam investiciniam projektui? (Reglamento 4 straipsnio 1 dalies w punktas)

 

 

 

 

 

15.

Ar teikiama pagalba yra skaidri, atitinkanti  Reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

 

 

 

16.

Ar yra pagrįstas pagalbos skatinamasis poveikis, atitinkantis Reglamento 6 straipsnio reikalavimus?

 

 

 

17.

Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų, nustatytų Reglamento 8 straipsnyje?

 

 

 

18.

Ar nustatyta pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo, kaip nurodyta Reglamento III skyriaus 7 skirsnio 46 straipsnio 6 dalyje?

 

 

 

 

19.

 

Ar teikiama/suteikta valstybės pagalba tenkina visas Reglamento I skyriuje nustatytas sąlygas ir Reglamento III skyriaus 7 skirsnio 46 straipsnyje nustatytus reikalavimus?

 

 

 

 

______________________________________

(Vertintojas)

 

 

____________

(Parašas)

 

____________

(Data)

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

______________________________________

(Skyriaus vedėjas)

____________

(Parašas)

____________

(Data)

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

4 priedas

 

 

INFORMACIJa APIE GAUTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ IR KITUS FINANSAVIMO ŠALTINIUS

 

 

1.   Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba.

 

 

Planuojama gauti pagalbos suma

(ne iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos)

Gautos pagalbos suma

Pagalbos teikėjas

Informacija apie pagalbos suteikimo pagrindą

Pagalbos suteikimo data

1.1. Materialiosios investicijos

 

 

 

 

 

1.2. Nematerialiosios investicijos

 

 

 

 

 

1.3. De minimis pagalba

 

 

 

 

 

1.4. Kita įvairių formų valstybės finansinė parama juridiniams asmenims

 

 

 

 

 

 

 

2.  Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai:

 

2.1. Ar buvo pateikta paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) dėl paramos šiam projektui arba jo daliai, ar konkrečioms energijos vartojimo efektyvumo priemonėms iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninio plėtros fondo (toliau – ERPF), Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

2.2. Ar šis projektas, jo dalis, ar konkrečios energijos vartojimo efektyvumo priemonės papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)

Ne

2.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus), taip pat konkrečioms energijos vartojimo efektyvumo priemonėms?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-142, 2016-04-26, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10743

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr.  1-254, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24053

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-IVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

[2] Žr. Dokumentai → Finansavimo skyrimas → Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai.

[3] Žr. Teisinė ir metodinė informacija → Metodiniai dokumentai → Investicijų projektų rengimas.

 

[4] Žr. Aprašo V skyriaus „Projektams taikomi reikalavimai pagal valstybės pagalbos taisykles“ 46 punktą.

[5] Pagal Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

[6] Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

[7] Žr. Reglamento 1 straipsnio 4 dalies a punktą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995 m. rugsėjo 13 d. sprendimą C-188/92 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH v Vokietija.

[8] Veiklos pelnas – diskontuotųjų pajamų ir diskontuotųjų veiklos išlaidų per atitinkamą investicijos laikotarpį skirtumas, kai šis skirtumas yra teigiamas. Veiklos išlaidos apima išlaidas personalui, medžiagoms, rangovų paslaugoms, ryšiams, energijai, techninei priežiūrai, nuomai, administravimui, tačiau neapima nusidėvėjimo ir finansavimo išlaidų, jei jos buvo įtrauktos į investicinę pagalbą. Diskonto normą rekomenduojama nustatyti vadovaujantis 2014 m. gruodį Europos Komisijos patvirtintomis Investicinių projektų kaštų-naudos analizės gairėmis (angl. Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects.  Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020).

[9] Žr. Finansavimas → Konkursiniai kvietimai teikti paraiškas → Paskelbti kvietimai.

[10] Žr. Finansavimas → Konkursiniai kvietimai teikti paraiškas → Paskelbti kvietimai → Kvietimo pavadinimas → Susiję dokumentai.

[11] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[12] Pasirašoma, jei pildoma popierinė lentelės versija.[i] žemės ūkio produktas – Sutarties I priede išvardyti produktai, išskyrus 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 I priede išvardytus žvejybos ir akvakultūros produktus.

[ii] pirminė žemės ūkio produktų gamyba – Sutarties I priede išvardytų dirvožemio ir gyvulininkystės produktų gamyba nesiimant tolesnių veiksmų, kuriais keičiamas tokių produktų pobūdis

[iii] žemės ūkio produktų perdirbimas – bet kokia operacija su žemės ūkio produktu, kurią atlikus taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, išskyrus ūkyje vykdomą veiklą, susijusią su pasiruošimu pirmą kartą parduoti gyvūninį arba augalinį produktą

[iv] sunkumus patiriančios įmonės apibrėžtis nustatyta Reglamento I skyriaus 2 straipsnio 18 punkte.