Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08620

 

 

 

VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ TVARKYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 29 d. Nr. T-18

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 ir 30 straipsniais, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu ir Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, 7.1 papunkčiu, 11 ir 19, 26 punktais:

 

1.  Tvirtinu Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinės sistemos (toliau – PIDTIS) nuostatus (pridedama);

2. Skiriu:

2.1. PIDTIS saugos įgaliotiniu (kibernetinio saugumo vadovu) –  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – Komisija) Administravimo skyriaus vedėją Ievą Bučinskienę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-37, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21777

 

2.2. PIDTIS administratoriumi ir duomenų valdymo įgaliotiniu –  Komisijos Administravimo skyriaus informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistą Žydrūną Bilkį;

3. N u s t a t a u, kad PIDTIS naudojimas deklaracijų viešinimo tikslu galioja iki 2021-01-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-37, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21777

 

 

 

 

Komisijos narys,

laikinai einantis Komisijos pirmininko pareigas                                                          Saulius Katuoka

 

 

SUDERINTA

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro

prie Krašto apsaugos ministerijos

2018 m. balandžio 4 d. raštu Nr. (4.2) 6K-156

SUDERINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos

2018 m. balandžio 10 d. raštu Nr. R-2050

 

 

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

2018 m. gegužės 22 d. raštu Nr. 2R-3642 (3.33.E)

 

 

SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos

2018 m. balandžio 30 d. raštu Nr. S-327

 

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko

2018 m. gegužės 29 įsakymu Nr. T-18

 

 

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ TVARKYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinės sistemos (toliau – PIDTIS) steigimo teisinį pagrindą, tikslus, uždavinius, pagrindines funkcijas, asmens duomenų tvarkymo tikslą, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų naudojimą, teikimą, saugą, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. PIDTIS steigimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 1 ir 2 punktai, 18 straipsnio 1 dalies 12 punktas, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio 5 dalis, 8 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnio 2 punktas, 10 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 3 dalis, 22 straipsnio 1 dalis.

3. PIDTIS kuriama ir tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Nuostatais, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu.

4. Šiuose Nuostatuose naudojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše.

5. PIDTIS tikslasPIDTIS priemonėmis tvarkyti privačių interesų deklaracijų (toliau - PID) duomenis, kaupti institucijų vadovų ar jų įgaliotų atstovų pateiktus duomenis apie nepriimtus asmenų nusišalinimus.  

6. Asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti ir teikti tikslius PID duomenis, kurie vienareikšmiškai susieti su PID teikiančiu asmeniu.

7. PIDTIS pagrindiniai uždaviniai:

7.1. Automatizuoti  PID duomenų pateikimą ir saugojimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus reikalavimus;

7.2. automatizuoti PID paiešką, viešinimą ir peržiūrą;

7.3. automatizuoti asmenų, kurie turi deklaruoti privačius interesus, duomenų įvedimą į PIDTIS.

8. Pagrindinės PIDTIS funkcijos:

8.1. gauti ir saugoti PID;

8.2. atlikti PID viešinimą, paiešką ir peržiūrą;

8.3. asmenų, turinčių teikti PID, duomenų įvedimas ir tvarkymas;

8.4. administruoti PIDTIS prieigą ir duomenis.

 

II SKYRIUS

PIDTIS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. PIDTIS valdytojas ir PIDTIS asmens duomenų valdytojas yra Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau - VTEK).

10. PIDTIS tvarkytojas ir PIDTIS asmens duomenų tvarkytoja yra VTEK.

11. PIDTIS valdytojas ir tvarkytojas:

11.1. Atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas;

11.2. Atlieka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas;

11.3. Teikia informaciją apie PIDTIS veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.

12. PIDTIS tvarkytojas taip pat atlieka šias funkcijas:

12.1. teikia PIDTIS duomenis pagal PIDTIS duomenų gavėjo rašytinius prašymus arba sudaro PIDTIS duomenų teikimo sutartis;

12.2. užtikrina PIDTIS techninės ir programinės įrangos funkcionavimą;

12.3. administruoja PIDTIS naudotojus, jų teises ir roles;

12.4. administruoja kitus PIDTIS parametrus;

12.5. užtikrina PIDTIS sąveiką su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis;

12.6. užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;

12.7. teikia pagalbą PIDTIS duomenų teikėjams ir PIDTIS duomenų gavėjams PIDTIS duomenų teikimo ir gavimo klausimais.

12.8. reikalauja, kad PIDTIS duomenų teikėjai ištaisytų pateiktus neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis;

12.9. tobulina ir plėtoja PIDTIS veikimą ir funkcionalumą.

13. PIDTIS duomenų teikėjai:

13.1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -VMI), kuri teikia duomenis iš Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos (toliau - GYPAS);

13.2. asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, vadovai (ar jų įgalioti asmenys), kurie duomenis teikia naudodami PIDTIS.

14. PIDTIS naudojantys asmenys - asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, vadovai ar jų įgalioti asmenys.

15. PIDTIS naudojančių asmenų pareigos ir teisės:

15.1. Naudoti PIDTIS funkcionalumą PID sudarymui ir pateikimui į VTEK;

15.2. Naudoti PIDTIS funkcionalumą duomenų teikimui apie asmenis, kurie turi teikti PID;

15.3. Pranešti PIDTIS tvarkytojui apie pastebėtus PID netikslumus ar PIDTIS nekorektišką veikimą.

 

III SKYRIUS

PIDTIS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

16. PIDTIS duomenų bazėje kaupiamos duomenų grupės ir duomenys:

16.1. asmens duomenys:

16.1.1. asmens vardas;

16.1.2. asmens pavardė;

16.1.3. asmens kodas;

16.1.4. gimimo data;

16.1.5. statusas (dirba, nedirba, vaiko priežiūros atostogose);

16.1.6. el. pašto adresas;

16.1.7. darbovietė;

16.1.8. pareigybės duomenys.

16.2. Privačių interesų deklaracijos duomenys:

16.2.1. asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);

16.2.2. pateikimo data;

16.2.3. darbovietės duomenys (juridinio asmens kodas, pavadinimas, telefono nr., pareigos);

16.2.4. el. pašto adresas;

16.2.5. asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, požymis, ar asmuo yra Lietuvos Respublikos, ar užsienio valstybės (neidentifikuojant) pilietis, darbovietės duomenys (juridinio asmens kodas, pavadinimas, pareigos)).

16.2.6. ryšių su juridiniais asmenimis duomenys:

16.2.6.1. asmuo, kurio ryšys bus nurodomas (asmens arba asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio);

16.2.6.2. valstybė, kurioje registruotas juridinis asmuo;

16.2.6.3. ryšio su juridiniu asmeniu tipas;

16.2.6.4. ryšio pradžios data;

16.2.6.5. ryšio pabaigos data;

16.2.6.6. juridinio asmens kodas;

16.2.6.7. juridinio asmens pavadinimas;

16.2.6.8. kiti duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

16.2.7. sandorių duomenys:

16.2.7.1. asmuo, kurio sandoris deklaruojamas (asmens arba asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio);

16.2.7.2. sandorio rūšis;

16.2.7.3. sandorio forma;

16.2.7.4. sandorio sudarymo data;

16.2.7.5. sandorio pabaigos data;

16.2.7.6. sandorio metu įgytas arba suteiktas turtas ar paslauga;

16.2.7.7. apytikslė sandorio vertė;

16.2.7.8. požymis, ar sandoris buitinis;

16.2.7.9. kitos sandorio šalies kodas;

16.2.7.10. kitos sandorio šalies pavadinimas;

16.2.7.11. sandorio esmės aprašymas.

16.2.8. Ryšių su fiziniais asmenimis duomenys:

16.2.8.1. asmuo, kurio ryšys deklaruojamas (asmens arba asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio);

16.2.8.2. požymis, ar ryšiais susietas asmuo yra Lietuvos Respublikos, ar užsienio valstybės (neidentifikuojant) pilietis;

16.2.8.3. ryšiais susieto  asmens kodas;

16.2.8.4. ryšiais susieto asmens vardas ir pavardė;

16.2.8.5. duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

16.2.9. Individualios veiklos duomenys:

16.2.9.1. asmuo, kurio ryšys deklaruojamas (asmens arba asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio);

16.2.9.2. individualios veiklos rūšis;

16.2.9.3. individualios veiklos pradžios data;

16.2.9.4. individualios veiklos pabaigos data;

16.2.9.5. papildomi duomenys apie individualią veiklą.

16.2.10. duomenys apie asmeniui einant pareigas atsiradusius ryšius, galinčius sukelti abejonių dėl jo veiklos nešališkumo ar galimo interesų konflikto:

16.2.10.1. asmuo, kurio ryšys deklaruojamas (asmens arba asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio);

16.2.10.2. šalis, kurioje registruotas juridinis asmuo;

16.2.10.3. požymis, ar fizinis asmuo yra Lietuvos Respublikos, ar užsienio valstybės (neidentifikuojant) pilietis;

16.2.10.4. ryšio tipas;

16.2.10.5. ryšio pradžios data;

16.2.10.6. ryšio pabaigos data;

16.2.10.7. juridinio arba fizinio asmens kodas;

16.2.10.8. juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė;

16.2.10.9. ryšio aprašymas.

16.2.11. kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

16.3. Įstaigos duomenys:

16.3.1. pavadinimas;

16.3.2. kodas;

16.3.3. departamento, skyriaus ar kito struktūrinio padalinio pavadinimas;

16.3.4. struktūrinio padalinio pavadinimas, kuriam priklauso struktūrinis padalinys.

16.4. Nepriimtų nusišalinimų duomenys:

16.4.1. valstybinėje tarnyboje dirbančio ir nusišalinimą pareiškusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens, kuriame dirba nusišalinimą pareiškęs asmuo, pavadinimas, pareigos ir kodas;

16.4.2. nusišalinimo statusas;

16.4.3. nusišalinimo pareiškimo data;

16.4.4. nusišalinimo pareiškimo aplinkybės;

16.4.5. asmens, nepriėmusio pareikšto nusišalinimo, vardas, pavardė, pareigos ar kolegialios institucijos pavadinimas;

16.4.6. sprendimo nepriimti nusišalinimo data ir nusišalinimo nepriėmimo motyvai;

16.4.7. sprendimo nepriimti nusišalinimo rūšis;

16.4.8. kita su nusišalinimu ir jo nepriėmimu susijusi informacija.

17. GYPAS į PIDTIS teikia 16.2 punkto duomenis.

18. Pirminių PIDTIS duomenų teikėjas – asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, vadovas – teikia 16.1, 16.3, 16.4 punkto duomenis.

 

IV SKYRIUS

PIDTIS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

19. PIDTIS funkcinę struktūrą sudaro funkciniai moduliai:

19.1. Įstaigos vadovo modulis, kurio funkcijos:

19.1.1. Įvesti įstaigos duomenis ir struktūrą;

19.1.2. Redaguoti įstaigos duomenis ir struktūrą;

19.1.3. Įvesti asmens, turinčio teikti PID, duomenis;

19.1.4. Redaguoti asmens, turinčio teikti PID, duomenis;

19.1.5. Įstaigos darbuotojo duomenų tvirtinimas;

19.1.6. Peržiūrėti įstaigos darbuotojų sąrašą;

19.1.7. Filtruoti darbuotojų sąrašą;

19.1.8. Atverti darbuotojo PID sąrašą;

19.1.9. Spausdinti PID;

19.1.10. Įvesti nusišalinimo nepriėmimo informaciją;

19.1.11. Peržiūrėti pretendentų į valstybės tarnybą sąrašą.

19.2. VTEK darbuotojų modulis:

19.2.1. Atlikti PID paiešką;

19.2.2. Peržiūrėti PID sąrašą;

19.2.3. Atverti PID peržiūrai;

19.2.4. Peržiūrėti asmens PID sąrašą;

19.2.5. Spausdinti PID.

19.3. Duomenų mainų modulis, kurio funkcijos:

19.3.1. Gauti duomenis iš VMI GYPAS;

19.3.2. Teikti duomenis į VTEK tinklapį.

19.4. Administravimo modulis, kurio funkcijos:

19.4.1. Peržiūrėti, įvesti, tvirtinti ir šalinti PIDTIS naudotojus;

19.4.2. Tvarkyti naudotojų teises;

19.4.3. Peržiūrėti PIDTIS naudojimo audito duomenis;

19.4.4. Tvarkyti klasifikatorius;

19.4.5. Tvarkyti vidinius ir išorinius duomenų srautus.

 

V SKYRIUS

PIDTIS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

20. Vieši yra tie PIDTIS duomenys, kurie tenkina Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 10 straipsnyje nustatytus privačių interesų duomenų viešumo reikalavimus. Viešos privačių interesų deklaracijos atveju viešai neskelbiami deklaracijoje nurodyti asmens kodas, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris, ypatingi asmens duomenys, taip pat kiti duomenys, kuriuos skelbti draudžiama pagal įstatymus. Be to, neskelbiami kitos sandorio šalies fizinio asmens duomenys.

21. PIDTIS duomenų teikimas institucijoms ir kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims:

21.1. Kai informacija teikiama vieną kartą, ji prašančiai institucijai ar kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui teikiama pagal prašymą, kuriame nurodomas prašomos informacijos teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, jos naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis, gavimo būdai, teikiamų duomenų formatas.

21.2. Kai informacija teikiama daug kartų, ji prašančiai institucijai ar kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui teikiama pagal sutartį, kurioje nustatoma teiktinos informacijos apimtis, prašomos informacijos teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, informacijos teikimo būdas, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka.

21.3. PIDTIS duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių įstatymo 35 straipsniu bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

22. PIDTIS duomenys teikiami leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais arba teikiami raštu, žodžiu ir kitais sutartais būdais ir priemonėmis, kurios tinkamos PIDTIS tvarkytojui ir duomenų gavėjui.

23. Teikiamų duomenų apimtis nustatoma kiekvienam duomenų gavėjui atskirai. Teikiami tik tokie PIDTIS duomenys, kuriuos gali ar privalo gauti duomenų gavėjas.

24. PIDTIS viešos PID skelbiamos VTEK interneto svetainėje. Joje, atlikus paieškas pagal raktinius žodžius, pateikiamas PID sąrašas su galimybe peržiūrėti PID duomenis.

25. Kai atsisakoma teikti PIDTIS duomenis, PIDTIS duomenų gavėjui pateikiamas PIDTIS tvarkytojo sprendimas atsisakyti teikti duomenis, kuriame nurodomi tokio atsisakymo motyvai. Sprendimą atsisakyti teikti duomenis galima apskųsti skundą pateikiant į VTEK registruotu paštu arba elektroninę skundo versiją atsiunčiant į vtek@vtek.lt

26. PIDTIS duomenų gavėjas iš PIDTIS gautų duomenų negali naudoti kitiems, nei nustatyta PIDTIS duomenų teikimo sutartyje, tikslams.

27. PIDTIS duomenys teikiami neatlygintinai.

28. PIDTIS duomenys teikiami leidžiamosios kreipties būdu, paketiniu duomenų teikimo būdu, interaktyviuoju duomenų teikimo būdu bei viešo skelbimo saityne būdu. Galimi kiti su duomenų gavėju suderinti duomenų teikimo būdai.

29. Duomenų gavėjai, tvarkytojai, duomenų subjektai ar kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius PIDTIS duomenis.

30. Apie pastebėtus netikslius PIDTIS duomenis PIDTIS tvarkytojas gali būti informuojamas elektroniniu laišku jį siunčiant į vtek@vtek.lt elektroninio pašto dėžutę. Apie netikslumų pašalinimą arba paaiškinimą dėl PIDTIS funkcionalumo veikimo netikslumų PIDTIS tvarkytojas pateikia elektroniniu paštu pranešimo siuntėjui

31. Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

PIDTIS DUOMENŲ SAUGA

 

32. Tvarkant PIDTIS duomenis turi būti įgyvendintos duomenų saugos organizacinės ir techninės priemonės, skirtos PIDTIS duomenų konfidencialumui, vientisumui ir autentiškumui užtikrinti ir apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, naudojimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokio lygio saugumą, kuris atitiktų saugotinų PIDTIS duomenų pobūdį. PIDTIS duomenų saugaus tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas vadovaujantis:

32.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

32.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

32.3. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;

32.4. Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, reglamentuojančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą;

32.5. PIDTIS duomenų saugos nuostatais ir kitais PIDTIS duomenų saugos politiką reglamentuojančiais dokumentais, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

33. PIDTIS valdytojas ir tvarkytojai atsako už PIDTIS saugomų asmens duomenų saugą ir pagal kompetenciją privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

34. PIDTIS naudotojai PIDTIS duomenimis naudojasi pagal jiems suteiktą prieigose teisių lygmenį.

35. Asmenys, tvarkantys asmens duomenis,  privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo sutartiniams santykiams.

36. Duomenys apie deklaruoti turinčius asmenis ir jų pateiktas PID PIDTIS pagrindinėje duomenų bazėje saugomi 3 metus nuo deklaruojančio asmens statusą praradusio asmens informavimo apie tai Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dienos. Nusprendus sunaikinti PIDTIS duomenis, tai yra derinama su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba. Suderinta apimti archyviniai duomenys suderinta forma perduodami Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai bei negrįžtamai sunaikinami PIDTIS duomenų bazėje.

 

VII SKYRIUS

PIDTIS FINANSAVIMAS

 

37. PIDTIS kūrimas, diegimas ir priežiūra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

38. PIDTIS tobulinimas ir plėtra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

VIII SKYRIUS

PIDTIS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

39. PIDTIS modernizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

40. Likviduojant PIDTIS, jos duomenys perduodami kitai valstybės informacinei sistemai, valstybės archyvui arba sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. PIDTIS duomenų subjekto teisės yra įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

_______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, Įsakymas

Nr. T-37, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21777

Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. T-18 „Dėl Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo