Suvestinė redakcija nuo 2016-05-13 iki 2016-10-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06452

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 PRIEMONĖS „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠo NR. 1 patvirtinimo

 

2016 m. kovo 25 d. Nr. D1-218

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktą,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Trečiokas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūros

2016-02-22 raštu Nr. (29-2-3)-APVA-103.


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-218  

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS05.5.1-APVA-V-018 PRIEMONĖS „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. Šis Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio  30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas).

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal šį Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 28 382 762 eurų (dvidešimt aštuonių milijonų trijų šimtų aštuoniasdešimt dviejų tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų.

8. Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas veiklai saugomose teritorijose tinkamai sureguliuoti, kokybiškam monitoringui vykdyti, Natura 2000 tinklo teritorijų būklei gerinti; vykdyti saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemones; stiprinti gyvųjų modifikuotų organizmų rizikos vertinimą ir valdymą; prisidėti prie augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo.

9. Pagal šį Aprašą remiamos šios veiklos:

9.1. saugomų teritorijų dokumentų ir saugomų rūšių veisimo programų, saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo dokumentų parengimas;

9.2. saugomų teritorijų monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas;

9.3. gamtosaugos ir gamtotvarkos priemonių saugomose (įskaitant Natura 2000 teritorijas) ir kitose, saugomų teritorijų statuso neturinčiose, teritorijose, kuriose taikytinos saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių reguliavimo priemonės, įgyvendinimas;

9.4. gyvųjų genetiškai modifikuotų organizmų rizikos vertinimas ir valdymas;

9.5. augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo užtikrinimui reikalingos įrangos įsigijimas;

9.6. saugomų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas.

10. Pagal šio Aprašo 9 punkte nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašus numatoma sudaryti trim etapais: I etapo – 2016 m. III ketvirtį, II etapo – 2017 m. I ketvirtį, III etapo – 2019 m. I ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

11. Pagal šį Aprašą galimi pareiškėjai yra Ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba, saugomų teritorijų direkcijos, VĮ Telšių miškų urėdija. Galimi partneriai yra Ministerija, saugomų teritorijų direkcijos, savivaldybių administracijos, VĮ miškų urėdijos, viešosios įstaigos.

12. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

13. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi užtikrinti pakankamus administracinius gebėjimus vykdyti projektą:

13.1. projekto vadovas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį projektų valdyme;

13.2. finansininkas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

13.3. už projekto veiklų vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo turi turėti ne mažesnę nei 2 metų patirtį vykdant ar atliekant priežiūrą projektų toje srityje, už kurią bus atsakingas.

14. Pareiškėjas turi būti pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą ir atitikti jam keliamus reikalavimus, išdėstytus šio Aprašo priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 5 punkte.

15. Partnerio įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas paraiškoje. Prie paraiškos pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, kurioje turi būti nustatytos šalių prievolės ir atsakomybė.

16. Partneriams keliami tie patys reikalavimai kaip ir pareiškėjui. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą tenka pareiškėjui. Tuo atveju, jei partneris nėra projekto vykdytojui pavaldi institucija, atrenkant turi būti užtikrinta skaidri partnerio atrankos procedūra. Partnerių atranka turi būti vykdoma vadovaujantis viešai paskelbtais pareiškėjo/projekto vykdytojo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintais (aiškiais, galimų partnerių nediskriminuojančiais, nešališkais) partnerių atrankos kriterijais.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

17.  Projektai turi atitikti Projektų taisyklių dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

18. Projektas turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų, kuriam pritarta 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 44P-8.1 (10), skelbiamu 2014–2020 Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, – t.y. projektas turi atitikti Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano (toliau – Veiksmų planas) patvirtinimo“, nuostatas. Vertinama, ar projektai ir projektų vykdytojai atitinka bent vieną iš Veiksmų plano 2 priedo „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 2015-2020” 48, 49, 52, 53,54, 55, 70, 73, 74, 89, 95, 96, 97, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 120, 123 punktuose išdėstytą priemonę ir atsakingą vykdytoją; prisideda prie Veiksmų plano 11.2.1 ir/ar 11.2.2., ir/ar 11.6, ir/ar 11.10.1., ir/ar 11.12.1., ir/ar 12.2.1., ir/ar 12.2.2., ir/ar 12.2.3. papunkčiuose nurodytų uždavinių įgyvendinimo; prisideda prie bent vieno Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano 1 priedo 20, 23, 31, 45 vertinimo kriterijaus.

19. Pagal šį Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

20. Teikiamų pagal šį Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

21.  Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka ne ilgiau nei iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

22. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

23. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

23.1. P.B.223 „Buveinių, kurių palankiai apsaugos būklei palaikyti ar atkurti buvo skirtos investicijos, plotas“;

23.2. P.N.080 „Parengti saugomų teritorijų planavimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo dokumentai“;

23.3. P.N.081 „Įsigyti įrangos, reikalingos saugomų teritorijų ir genetinių išteklių apsaugai, komplektai“;

23.4. P.N.082 „Įgyvendintos gamtotvarkinės ir/ar gamtosauginės priemonės“;

23.5. P.N.083 „Parengti GMO rizikos vertinimo, valdymo ir stebėsenos dokumentai“;

23.6. P.N.084 „Įrengta GMO/GMM stebėsenos ir kontrolės laboratorija“.

24. Šio Aprašo 23.2–23.6 papunkčiuose nurodyti priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai skaičiuojami Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Šio Aprašo 23.1 papunktyje nurodytos priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis  skaičiuojamas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo nustatyta tvarka.

25. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

25.1. šio Aprašo 9.1 papunktyje nurodytoms veikloms pareiškėjas turi būti įvykdęs projekto viešųjų pirkimų procedūras (t. y. turi būti sudaryta pasiūlymų eilė ir pasibaigęs apskundimo terminas) ne mažiau nei 20 procentų projekte numatytų viešųjų pirkimų vertės ir pirkimo dokumentus pateikęs derinti įgyvendinančiajai institucijai iki paraiškos pateikimo arba kartu su paraiška. Jeigu paslaugos susiję su sezoniškumu ir paslaugų sutartys turi būti pasirašytos ne vėliau kaip liepos 1 d., užtenka būti pradėjus viešųjų pirkimų procedūras;

25.2. šio Aprašo 9.2 ir 9.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms pareiškėjas turi būti įvykdęs projekto viešųjų pirkimų procedūras (t. y. turi būti sudaryta pasiūlymų eilė ir pasibaigęs apskundimo terminas) ne mažiau nei 20 procentų projekte numatytų viešųjų pirkimų vertės ir pirkimo dokumentus pateikęs derinti įgyvendinančiajai institucijai iki paraiškos pateikimo arba kartu su paraiška;

25.3. šio Aprašo 9.4 ir 9.5 papunkčiuose nurodytoms veikloms pareiškėjas turi būti įvykdęs projekto viešųjų pirkimų procedūras (t. y. turi būti sudaryta pasiūlymų eilė ir pasibaigęs apskundimo terminas) ne mažiau nei 50 procentų projekte numatytų viešųjų pirkimų vertės ir pirkimo dokumentus pateikęs derinti įgyvendinančiajai institucijai iki paraiškos pateikimo arba kartu su paraiška;

25.4. šio Aprašo 9.6 papunktyje nurodytai veiklai pareiškėjas turi būti įvykdęs projekto viešųjų pirkimų procedūras (t. y. turi būti sudaryta pasiūlymų eilė ir pasibaigęs apskundimo terminas) ne mažiau nei 30 procentų projekte numatytų viešųjų pirkimų vertės ir pirkimo dokumentus pateikęs derinti įgyvendinančiajai institucijai iki paraiškos pateikimo arba kartu su paraiška.

26Reikalavimai projekto pirkimams:

26.1. įgyvendinant projektą, ne mažiau kaip 20 procentų, skaičiuojant pagal vertę, visų projekto įgyvendinimo metu perkamų prekių ir paslaugų, atitinkančių produktus, įtrauktus į Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi būti perkamos vykdant žaliuosius pirkimus. Projekto pirkimų plano „Pastabos“ skiltyje nurodoma, kurie pirkimai planuojami vykdyti kaip žalieji pirkimai.

26.2. Rekomenduojama vykdant  viešuosius pirkimus viešųjų pirkimų dokumentus pildyti pagal formas, paskelbtas interneto svetainėje www.apva.lt.

27. Negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

28. Viešinant projekto veiklas vadovaujamasi nediskriminuojančio viešinimo principais,   t. y. viešinimo veiklos neturi diegti ir skleisti lyčių ar amžiaus grupių stereotipų, turi užtikrinti, kad jis būtų prieinamas įvairioms grupėms.

29. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

30. Pagal šį Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.   

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

31. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintoms Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtoms ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

32. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

33. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamos finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų.

34. Pagal šį Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

 

1.  

Žemė

Tinkama finansuoti:

1.1.  žemės pirkimo išlaidos (žemės pirkimo išlaidos negali sudaryti daugiau nei 10 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų);

1.2.  nepriklausomo turto vertintojo žemės rinkos vertės ataskaitos parengimo išlaidos (jei reikalaujama pateikti ataskaitą);

1.3.  išlaidos notarui už sandorio įforminimą;

1.4.  įsigyto žemės sklypo kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos išlaidos.

2.  

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.  

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti:

 

3.1.  statinių statybos, rekonstravimo, remonto, modernizavimo, sklypo paruošimo, griovimo ir kiti darbai, tiesiogiai susiję su projekto veiklomis;

3.2.  projektavimo, kadastrinių ir geodezinių matavimų, statinių statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių, archeologinių tyrimų paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;

3.3.  statinio statybos leidimo dokumentai, sukurto turto draudimo išlaidos, statinio inventorizacijos ir teisinės registracijos išlaidos.

4.  

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas:

Tinkama finansuoti:

4.1.  baldų (ne administracinėms reikmėms), kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinių sistemų projektavimo, techninės priežiūros ir kitas susijusias išlaidas);

4.2.  tikslinių transporto priemonių pirkimo, nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos;

4.3.  patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos;

4.4.  turto draudimo  išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

 

5.  

Projekto vykdymas:

Tinkama finansuoti:

 

5.1.  investicijų projekto rengimo išlaidos;

5.2.  dokumentų, reikalingų projektiniam pasiūlymui ir paraiškai, projektinio pasiūlymo/paraiškos priedų parengimas;

5.3.  projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos;

5.4.  projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos;

5.5.  tarptautinio partnerio, svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos;

5.6.  galimybių studijos, tyrimų, studijų, metodikų rengimo, planavimo dokumentų, mokymų organizavimo ir vykdymo, leidybos ir panašios išlaidos;

5.7.  projekto veiklų ir rezultatų viešinimas bei pristatymas;

5.8.  projekto veikloms vykdyti (įskaitant veiklose dalyvaujančių asmenų apgyvendinimą) reikalingų transporto priemonių, patalpų eksploatavimo (komunalinių, ryšio paslaugų ir pan.) išlaidos.

Netinkama finansuoti:

 

5.9.  projektinio pasiūlymo ir paraiškos pildymo išlaidos.

6.  

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių trisdešimt septintąjį skirsnį.

7.  

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą:

Tinkama finansuoti: 

 

7.1.  projekto administravimo išlaidos apmokamos vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedo nuostatomis. Jeigu visos administravimo paslaugos perkamos iš tiekėjo, išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais ir neviršyti fiksuotos normos dydžių, nurodytų Projektų taisyklių 10 priede.

 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

35. Galimi pareiškėjai per 4 mėnesius nuo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus gavimo turi Ministerijai pateikti projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą Valstybės projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-276 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir paskelbtą Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Projektinį pasiūlymą galimi pareiškėjai taip pat turi pateikti elektronine forma, kurioje esančią informaciją būtų galima redaguoti ir kopijuoti.

36. Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektą, kartu su projektiniu pasiūlymu turi pateikti:

36.1investicijų projektą visam projektui, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, paskelbtą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, kai atitinka sąlygas, nurodytas Projektų taisyklių 671 punkte, t.y., kai rengiamas projektas, kuriuo siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, ir projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-343, 2016-05-10, paskelbta TAR 2016-05-12, i. k. 2016-12500

 

36.2. atsižvelgiant į projekto investavimo objekto tipą, jei įgyvendinant šio Aprašo 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 ir 9.6 papunkčiuose nurodytas veiklas bei siekiant šio Aprašo 23.1, 23.3, 23.4, 23.6 papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, ir projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų, išnagrinėtas ir palygintas projekto įgyvendinimo alternatyvas, nurodytas Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio protokolo Nr. 35 sprendimu (toliau – Kokybės metodika), 24-36 punktuose. Kokybės metodika skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Papildomos alternatyvos nagrinėjamos pareiškėjo iniciatyva. Alternatyvos, kurioms taikomi teisiniai, ekonominiai, socialiniai apribojimai, nenagrinėjamos. Priklausomai nuo veiklų pobūdžio, pateikiami į elektroninę laikmeną įrašyti šie priedai:

36.2.1.  sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelę Excel formatu, parengtą pagal Kokybės metodikos 4 priede „Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklė“ nustatytą formą, jei projektas priskirtas Kokybės metodikos 15.1 papunktyje nustatytam viešojo juridinio asmens pastatų investavimo objekto tipui arba Kokybės metodikos 15.2 papunktyje nustatytam viešojo juridinio asmens inžinerinių statinių investavimo objekto tipui arba Kokybės metodikos 15.3. papunktyje nustatytam viešojo juridinio asmens nematerialiojo turto investavimo objekto tipui;

36.2.2. sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelė Excel formatu, parengta pagal Kokybės metodikos 5 priede „Sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų skaičiuoklė“ nustatytą formą, jei projektas priskirtas Kokybės metodikos 19.1 papunktyje nustatytam įrenginių investavimo objekto tipui arba Kokybės metodikos 19.2 papunktyje nustatytam transporto priemonių investavimo objekto tipui;

36.3. jei neatliekama alternatyvų analizė, aiškinamąjį raštą planuojamam įsigyti materialiam turtui, kuriame nurodoma:

36.3.1. kokioms funkcijoms vykdyti planuojamas įsigyti turtas (vadovaujantis pareiškėjo ir (ar) partnerio nuostatais ar kitais įstaigos dokumentais, kuriuose apibrėžtos funkcijos, įsipareigojimai);

36.3.2. informacija, kaip iki projektinio pasiūlymo pateikimo buvo užtikrintas funkcijų, kurių vykdymui planuojamas įsigyti turtas, vykdymas;

36.3.3. planuojamo įsigyti turto kiekio pagrindimas, pagrįstas skaičiavimais;

36.3.4. trumpas planuojamo įsigyti turto aprašymas, kuris atspindėtų pagrindines ir svarbiausias charakteristikas, minimalius reikalavimus tinkamo funkcionavimo užtikrinimui ir/arba techninę specifikaciją;

36.4. dokumentus, pagrindžiančius projekto išlaidų vertes (gali būti numatomų pirkimų apklausos rezultatai, analogų metodai ir pan.);

36.5. įstaigos vadovo įsakymu patvirtintą dokumentą, kuriame būtų išvardinta detali komplektų sudėtis (taikoma siekiant šio Aprašo 23.3 papunktyje nurodyto stebėsenos rodiklio).

37. Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo, į kurį įtraukiami projektai, atitinkantys Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

38. Pareiškėjas per 14 dienų nuo siūlymo teikti paraišką gavimo dienos įgyvendinančiajai institucijai raštu turi pateikti informaciją apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus užpildydamas pirkimų planą, kurio forma skelbiama įgyvendinančiosios institucijos svetainėje www.apva.lt.

39. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

40. Pareiškėjas pildo paraišką ir teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) / raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) įgyvendinančiajai institucijai Projektų taisyklių dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

41. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienas ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

42. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

42.1. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtintą kopiją ir partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jeigu projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

42.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

42.3. pareiškėjo ir (arba) partnerio įsipareigojimą (juridinio asmens valdymo organo, turinčio kompetenciją priimti atitinkamą sprendimą) padengti tinkamas ir netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas;

42.4. įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus Projektų viešųjų pirkimų patikros tvarkos aprašo pareiškėjams ir projektų vykdytojams, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. T1-190 „Dėl Procedūrų vadovo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, skelbiamo įgyvendinančiosios institucijos svetainėje www.apva.lt;

42.5. pareiškėjo gebėjimus administruoti projektą įrodančius dokumentus (projekto vadovo, už projekto veiklų vykdymo priežiūrą atsakingo asmens ir finansininko gyvenimo aprašymai), jeigu projektą administruos pareiškėjas. Tuo atveju, jeigu perkamos projekto administravimo paslaugos, paslaugų teikėjas pateikia šiuos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus;

42.6. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus (taikoma, kai planuojama vykdyti ūkinė veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, gali turėti poveikį aplinkai arba yra susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis);

42.7. įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, jeigu paraišką pasirašė pareiškėjo įgaliotas asmuo;

42.8. dokumentus, pagrindžiančius planuojamas projekto išlaidas ir jų skaičiavimus, išdėstytus paraiškos formos 7 punkte (kainų apklausos pažymos, komerciniai pasiūlymai, darbų sąmatiniai skaičiavimai, darbo užmokesčio apskaičiavimo pagrindimas, perkamų darbų, paslaugų ar prekių specifikacijos ir pan.);

42.9. įsipareigojimą po projekto finansavimo pabaigos užtikrinti veiklos, kuriai buvo suteikta parama, tęstinumą, t. y. projektų vykdytojai penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos:

42.9.1. turi užtikrinti veiklos, kuriai ES lėšomis buvo įsigytas ilgalaikis materialus turtas, vykdymą;

42.9.2. turi užtikrinti, kad ES lėšomis įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą praradus ar sugadinus jis būtų visiškai atstatytas;

42.9.3. negali pakeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teisių, jei dėl to įmonė arba viešojo sektoriaus institucija įgytų nederamą pranašumą;

42.9.4. negali iš esmės pakeisti veiklos, kuriai buvo skirtos ES fondų lėšos, pobūdžio, tikslų arba įgyvendinimo sąlygų, jeigu tai pakenktų projekto tikslams.

43. Šio Aprašo 42 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.

44. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo siūlymo teikti paraišką gavimo dienos. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima įgyvendinančioji institucija, suderinusi su ministerija.

45. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

46. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka, pildydama šio Aprašo  priedo „Tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę“.

47. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

48. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

49. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu, suderinus su Ministerija. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės.

50. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų šiame Apraše ir Projektų taisyklių keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose, nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

51. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

52. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių septynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

53. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

54. Pagal šį Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti sudaromos dvišalės sutartys.

55. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

56. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

56.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

56.2. arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

57. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, šiame Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

58. Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

59. Projekto vykdytojas privalo teikti dokumentus, reikalingus viešųjų pirkimų priežiūrai atlikti, ir derinti juos atsižvelgiant į Projektų viešųjų pirkimų patikros tvarkos aprašą pareiškėjams ir projektų vykdytojams, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. T1-190 „Dėl Procedūrų vadovo patvirtinimo“, skelbiamą įgyvendinančios institucijos svetainėje www.apva.lt.

60. Projekto vykdytojas, rengdamas išlaidų pagrindimo dokumentus, teikiamus su mokėjimo prašymais, turi atsižvelgti į Mokėjimo prašymų teikimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. T1-190 „Dėl Procedūrų vadovo patvirtinimo“, skelbiamą įgyvendinančios institucijos svetainėje www.apva.lt. Visos projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

61.   Šio Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių vienuoliktajame skirsnyje.

62. Jei šis Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

__________________

 

 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

(Kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai (išskyrus, kai iš techninės paramos įgyvendinamos visuotinių dotacijų priemonės), šis laukas nepildomas.)

Galimas simbolių skaičius – 25.

Pareiškėjo pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 140.

Projekto pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 150.

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

[] su partneriu (-iais)              [] be partnerio (-ių)

 

[] PIRMINĖ               []PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

(Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Iš sąrašo pasirenkamas vienas iš atsakymo variantų. Galimas simbolių skaičius – 15.)

 

((Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas; jei bendrąjį reikalavimą, specialųjį atrankos kriterijų ar jų vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, tai taip pat pažymima šiame stulpelyje.)

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą.);

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.5 investicinio prioriteto „Biologinės įvairovės, dirvožemio apsauga ir atkūrimas, ekosistemų paslaugų, įskaitant Natura2000, ir žaliosios infrastruktūros skatinimas“ 5.5.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę“ ir siekiamą rezultatą.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

1.2. projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų;

Projekto tikslas turi atitikti nurodytą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 8 punkte, o veiklos – bent vieną iš veiklų, nurodytų 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 papunkčiuose.

 

 

1.3. projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.   

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius šio Aprašo 25–29 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka  strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą.);

Projektas turi atitikti nacionalinį (-ius) strateginio planavimo dokumentą (-us), nurodytą (-us) šio Aprašo 18 punkte.

(Jei šį bendrojo reikalavimo vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, ji perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

2.2. projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.).

Netaikoma

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos  ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo;

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklio (-ių), nurodytų šio Arašo 23 punkte.

 

 

3.2. išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą;

 

 

 

3.3. projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis;

Netaikoma, nes priemonėje neplanuojama vykdyti ūkinė veikla, kuri darytų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principų įgyvendinimui 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.);

Netaikoma

 

 

4.2. pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. (Pavyzdžiui, numatytos projekto veiklos, kurios paremtos naujomis mažo anglies dioksido kiekio technologijomis, skatinančiomis racionalų išteklių naudojimą; atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, mažinamas teršalų, atliekų kiekis ir numatomos prevencinės biologinės įvairovės nykimo mažinimo priemonės; prisidedama prie žaliųjų technologijų ir gamybos metodų vystymo; prisidedama prie vartojimo būdų kaitos ir vartotojų švietimo, gerinama gyventojų gyvenimo kokybė ir kuriama šiuolaikiška žiniomis ir mokslu pagrįsta žalioji ekonomika ir pan.)

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.);

Netaikoma

 

 

 

 

4.3. projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui;

 

 

 

4.4. pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo  ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas. (Pavyzdžiui, į projektų finansavimo sąlygų aprašą ministerija, atlikusi tikslinės grupės poreikių analizę, gali įrašyti konkrečius reikalavimus dėl universalaus dizaino, t. y. kūrimo tokių produktų (gaminių, paslaugų, aplinkos), kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu nepriklausomai nuo jų funkcinių galimybių, principo, numatyto 2014–2020 metų nacionalinėje pažangos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, taikymo. Tokiais atvejais, vertinant  nediskriminavimo dėl negalios aspektą, būtina patikrinti, ar yra numatyti konkretūs projekto veiksmai dėl universalaus dizaino principo taikymo.)

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.);

Netaikoma

 

 

 

 

4.5. projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p.1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo).

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi šio Aprašo 30 punkte yra nustatyta, kad pagal šį Aprašą valstybės pagalba nėra teikiama.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys;

 

 

 

5.2. pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše;

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas šio Aprašo 11 punkte.

 

 

5.3. pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.);

Netaikoma

 

 

5.4. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų , 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7.  paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Netaikoma

 

 

5.5. pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą;

Pareiškėjas turi užtikrinti administracinius gebėjimus, nustatytus šio Aprašo 13 punkte.

 

 

5.6. projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

(Kai projektai atrenkami valstybės planavimo būdu, šį vertinimo aspektą vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, taip pat įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu.)

 

 

Ministerija įvertinimas (jei taikoma)

Netaikoma

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 25 punkte.

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

 

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.);

Netaikoma

 

 

 

 

6.2. užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

(Vertinant techninės paramos projektus ir iš ESF bendrai finansuojamus projektus, taip pat tais atvejais, kai įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą negali būti netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų,  šis vertinimo aspektas netaikomas.);

Reikalavimas netinkamoms finansuoti išlaidoms nustatytas šio Aprašo 34 punkte.

Turi būti pateiktas įsipareigojimas, nurodytas šio Aprašo 42.3 papunktyje.

 

 

6.3. užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas iš ESF bendrai finansuojamiems projektams ir techninės paramos projektams, taip pat įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę, kai pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą nėra reikalavimo užtikrinti projekto veiklų tęstinumą.).

Netaikoma

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams, taip pat projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.);

Šio Aprašo 36.2 papunktis.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas šių metodinių nurodymų 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas  į valstybės arba regiono projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams, taip pat projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.);

Šio Aprašo 36.2 papunktis.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos ar Regiono plėtros tarybos  sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

7.3. įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės  bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai;

 

 

 

7.4. numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai;

Vertinama, ar:

-    projekto išlaidos atitinka 2014–2020 m. rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams;

-    veiklų įgyvendinimo ir išlaidų patyrimo grafikas atitinka projektų apimtį.

 

 

7.5. pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus;

Projekto įgyvendinimo trukmė/ terminas ir vieta turi atitikti šio Aprašo 20–22 punktuose nustatytus  reikalavimus.

 

 

7.6. projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus;

Netaikoma

 

 

7.7. teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus);

Projektui taikoma fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 34 punkte.

 

 

7.8. paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš ERPF ar SF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija

1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams,  jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat techninės paramos  projektams, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 str. 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.)

Netaikoma

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 22 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 


 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

[] Taip                                                   [] Ne                                                              [] Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Šis punktas taikomas tik valstybės ir regionų projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams. Vertinant techninės paramos projektus šis klausimas netaikomas.)

 

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

[] Taip                                                   [] Ne                                                              [] Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Pildant lentelę SFMIS, jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“, ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų.  Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma.)

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

[] Taip, nebandė

[] Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)


 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai, ši lentelė nepildoma.)

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

 

____________________________________                                     ______________________                                                                                                             ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                               (data)                                                                                                                              (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-343, 2016-05-10, paskelbta TAR 2016-05-12, i. k. 2016-12500

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.