Suvestinė redakcija nuo 2016-10-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-09-22, i. k. 2016-23884

 

 

rajono nespalvotas

 

ALYTAUS  RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENINĖS  HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS (DUŠO, SKALBIMO) PASLAUGŲ ALYTAUS RAJONE  PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 21 d. Nr. D1-761

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2, 3 ir 5 punktais bei įgyvendindama Alytaus rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. K-28 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais), 

t v i r t i n u Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone projektų finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Jolanta Kručkauskaitė

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 21 d.

įsakymu Nr. D1-761

 

 

 

ASMENINĖS  HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS (DUŠO, SKALBIMO) PASLAUGŲ ALYTAUS RAJONE  PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone projektų finansavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų projektų (toliau – projektai) finansavimo tvarką, reikalavimus pareiškėjams ir projektams, finansavimo sąlygas, projektų įgyvendinimo kontrolę. Aprašu įgyvendinama Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. K-28 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano 10 programos „Socialinės apsaugos plėtojimas skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga“ 01 tikslo „Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį“ 18 uždavinio „Gerinti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų prieinamumą Alytaus rajono gyventojams“ 01 priemonė „Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone finansavimas“.

2. Projektų finansavimo tikslas – gerinti asmens higienos ir priežiūros paslaugų prieinamumą Alytaus rajono gyventojams, skatinant vietos bendruomeninių organizacijų ir Alytaus rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) bendradarbiavimą bei remiant vietos bendruomenines organizacijas, teikiančias asmens higienos ir priežiūros paslaugas.

3. Projektai finansuojami organizuojant asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone projektų finansavimo atrankos konkursą (toliau – konkursas). Konkursą organizuoja Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija). Konkursas skelbiamas viešai savivaldybės interneto svetainėje www.arsa.lt.

                   4. Projektai finansuojami iš Alytaus rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto lėšų.

5. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo kiekvienų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 2016 metais projektų įgyvendinimo trukmė – nuo savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

 

II. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

6. Projektų paraiškas gali teikti Alytaus rajone registruotos bendruomeninės organizacijos (toliau – organizacijos), kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

7. Organizacijos, įgyvendindamos projekto veiklas, asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugas privalo teikti  ne tik savo organizacijos nariams, bet ir kitiems Alytaus rajono gyventojams, atitinkantiems aprašo 13 punkte apibrėžtą tikslinę grupę.

8. Organizacijos privalo turėti tinkamas patalpas ir įrangą projekto veikloms vykdyti. Siekiant tinkamai įgyvendinti projekto veiklas, organizacijos gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis su savivaldybės įstaigomis.

9. Organizacijų projektams neskiriamas finansavimas, jeigu:

9.1. organizacija paraiškoje arba jos prieduose pateikė klaidinamą arba melagingą informaciją;

9.2. projekto veikloms įgyvendinti (paslaugoms teikti) organizacija neturi bent vieno iš šių išteklių:

9.2.1. žmogiškųjų išteklių ir tinkamų administracinių gebėjimų;

9.2.2. materialinių išteklių (projektui vykdyti turi turėti tinkamas patalpas ir įrangą).

 

III. REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

10. Reikalavimai projektams:

10.1. projekte turi būti pateikta:

10.1.1. informacija apie organizaciją;

10.1.2. projekto aprašymas (esama padėtis, projekto tikslas ir uždaviniai, projekto įgyvendinimo laikotarpis, jo vykdymo vieta, tikslinės asmenų grupės);

10.1.3.  projekto veiklų  įgyvendinimo (paslaugų teikimo) planas. Projektas turi atitikti šio aprašo 14 punkte nurodytas remiamas veiklas, prisidėti prie asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų prieinamumo didinimo;

10.1.4.  projekto išlaidų sąmata ir jų pagrindimas;

10.1.5. laukiami rezultatai (naudą (paslaugas) gavusių asmenų skaičius, suteiktų paslaugų  skaičius);

10.1.6. kiti veiklai vykdyti reikalingi ištekliai (projektui vykdyti turimos patalpos, įranga).

11. Prioritetas teikiamas projektams, kuriuose numatoma vykdyti abi  šio aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose numatytas veiklas (teikti ir dušo, ir skalbimo paslaugas).

12. Konkursui negali būti teikiami projektai ir jiems negali būti skiriamos lėšos, jeigu jie:

12.1. neatitinka aprašo 14 punkte finansuotinų projekto veiklų;

12.2. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui;

12.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais  pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

IV. PROJEKTŲ TIKSLINĖ GRUPĖ

 

13. Projektų tikslinė asmenų grupė – tiesioginiai naudos gavėjai – Alytaus rajono teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę ar į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Alytaus rajone įrašyti asmenys, gyvenantys būstuose be patogumų ir neturintys finansinių bei techninių galimybių savo namuose naudotis dušu ir (ar) skalbykle, kuriems poreikį  dušo ir (ar) skalbimo paslaugoms nustatė savivaldybės administracijos seniūnijų (toliau – seniūnijos) socialiniai darbuotojai, išduodami nustatytos formos  dušo  taloną ir (ar) skalbimo taloną (1 priedas ).

 

V. REMIAMOS PROJEKTŲ VEIKLOS (PASLAUGOS) IR PARAMOS DYDIS

 

14. Remiamos projektų veiklos (paslaugos):

14.1. dušo paslauga – 1 asmeniui  1 kartą per mėnesį;

14.2. skalbimo paslauga:

14.2.1. 1 gyvenančiam asmeniui ar 2 asmenų šeimai – 1 skalbimas ne daugiau kaip  6 kg sausų skalbinių per mėn.;

14.2.2. 3 ar 4 asmenų šeimai –  2 skalbimai ne daugiau kaip po 6 kg sausų skalbinių  per mėn.;

14.2.3.  5 ir daugiau asmenų  šeimai – 3 skalbimai ne daugiau kaip po 6 kg sausų skalbinių per mėn.

15. Paramos dydis:

15.1. už 1 asmeniui 1 kartą suteiktą dušo paslaugą skiriama iki 2,20 Eur;

15.2. už 1 kartą suteiktą skalbimo paslaugą (ne daugiau kaip 6 kg sausų skalbinių) skiriama  iki 2,20 Eur .

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-803, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24625

 

VI. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

16. Projekto paraiška (toliau – paraiška) rengiama užpildant  paraiškos formą (2 priedas). Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei organizacija antspaudą privalo turėti.

17. Kartu su  paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:

17.1. projektą vykdančios organizacijos steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų) kopijas;

17.2. projektą vykdančios organizacijos  teisę naudotis nekilnojamuoju turtu (patalpomis) patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;

17.3. projektą vykdančios organizacijos vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą apie dušo ir (ar) skalbimo paslaugoms teikti  naudojamas patalpas ir įrangą;

17.4. bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis ar organizacijomis sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijas (jeigu tokių sutarčių ar kitų dokumentų turi);

17.5. kitus dokumentus, kuriuos organizacija mano esant tikslinga pateikti.

18. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

19. Organizacija užantspauduotame voke pateikia vieną paraiškos egzempliorių (originalą) ir aprašo 17 punkte nurodytus pridedamus dokumentus (patvirtintas jų kopijas).

20. Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį ar pristatomi Alytaus rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai, adresu: Pulko g. 21, 62135 Alytus. Ant voko užrašoma „Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone projektų finansavimo atrankos konkursui“.

21. Paraiška turi būti pateikta iki konkurso skelbime nurodytos galutinės paraiškų pateikimo dienos. Jeigu paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesne kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos nesvarstomos ir nevertinamos, jei jos pateiktos po nustatytos paraiškų pateikimo datos.

22. Gautas paraiškas paraiškų registracijos žurnale registruoja savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Konkursui pasibaigus, paraiškos, kurios nebuvo atrinktos finansuoti, pareiškėjui negrąžinamos ir jos saugomos vienerius metus, kitos – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. PROJEKTŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

23. Projektus vertina Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone  projektų vertinimo ir atrankos komisija (toliau – komisija).

24. Komisijos nariai raštu įvertina jiems priskirtus projektus, užpildydami projekto paraiškos vertinimo anketą (3 priedas). Kiekvieną projektą įvertina ne mažiau kaip 3 komisijos nariai.

25. Jeigu, atliekant vertinimą, komisijos nariui kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, komisijos narys gali paprašyti pareiškėją paaiškinti, papildyti arba patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo.

26. Aukščiausias galimas  projekto įvertinimas – 90 balų. Finansuoti gali būti  siūloma projektus, surinkusius 40 ir daugiau balų. Projektai, surinkę mažiau nei 40 balų, nefinansuojami.

27. Užpildytas projektų vertinimo anketas komisijos nariai per 5 darbo dienas pateikia Socialinės paramos skyriaus specialistui, kuris sudaro projektų vertinimo suvestines, kuriose apskaičiuoja kiekvieno projekto vidutinį balą, apibendrina projektų vertinimo rezultatus ir pateikia juos svarstyti komisijai.

28. Komisija parengia siūlymą dėl lėšų paskirstymo projektams finansuoti ir pateikia jį  savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti.

 

VIII. KOMISIJOS SUDARYMAS IR JOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

29. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Komisijos  nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai (jų sutikimu), savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (delegavus savivaldybės merui), savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, savivaldybės įstaigų, dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros srityje, darbuotojai (delegavus įstaigos vadovui).

30. Komisijos darbą organizuoja ir komisijos posėdžiui vadovauja komisijos pirmininkas, o jam negalint dalyvauti komisijos posėdyje – daugumos komisijos posėdyje dalyvaujančių komisijos narių sutarimu posėdžiui pirmininkauja vienas iš komisijos narių. Komisiją techniškai aptarnauja komisijos sekretorius – Socialinės paramos skyriaus specialistas.  Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiuo aprašu.

31. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta komisijos pirmininko nustatytu laiku. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų komisijos narių.

32. Komisijos nariams apie posėdį raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio praneša komisijos sekretorius. Kartu su pranešimu komisijos nariams jis pateikia posėdžio darbotvarkės projektą ir medžiagą numatomais svarstyti klausimais.

33. Jeigu yra aplinkybių, turinčių įtakos sprendimui priimti, komisijos narys (-iai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti paraiškas, turi nusišalinti, prieš tai pranešęs (-ę) komisijos pirmininkui.

34. Komisijos sprendimai priimami balsuojant posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Kai komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas.

35. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius. Komisijos posėdžius protokoluoja komisijos sekretorius.

 

IX. LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

36. Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus projektams skirtų lėšų paskirstymą, savivaldybės administracija raštu per 10 darbo dienų informuoja organizacijas dėl  sutarčių sudarymo. Už sutarčių projektų parengimą atsakingas Socialinės paramos skyrius.

37. Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo sutartį (toliau – sutartis) su organizacija pasirašo savivaldybės administracijos direktorius.

38. Pasirašius sutartį, savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius projekto veikloms (paslaugoms) vykdyti avansu perveda lėšas organizacijoms sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Kai projekto veiklos (paslaugos) pradėtos vykdyti iki sutarties pasirašymo dienos, išlaidos, patirtos įgyvendinant tokias veiklas (paslaugas), kompensuojamos.

39. Organizacija įgyvendina projektą ir teikia savivaldybės administracijai projekto vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas pagal sutartyje  nustatytus reikalavimus, terminus ir pridėtas ataskaitų formas.

40. Asmuo, turintis teisę veikti projektą įgyvendinančios organizacijos vardu, atsako už projekte numatytų veiklų įgyvendinimą, teikiamų paslaugų saugumą, projektui skirtų lėšų tikslinį panaudojimą ir projekte nurodytų laukiamų rezultatų pasiekimą. Neįvykdžius prisiimtų įsipareigojimų, projekto vykdytojas grąžina lėšas, kurių dydis atitinka neįvykdytų įsipareigojimų dalį.

41. Pasibaigus ketvirčiui, iki einamojo mėnesio 10 dienos, organizacija Socialinės paramos skyriui pateikia ketvirčio  projekto vykdymo ataskaitą (4 priedas), suderintą su seniūnijų socialiniais darbuotojais, išdavusiais dušo ir (ar) skalbimo talonus.

42. Įgyvendinus projektą, per 15 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, Socialinės paramos skyriui pateikiama   projekto įgyvendinimo ataskaita (5 priedas).

43. Nepanaudotos projekto lėšos teisės aktų nustatyta tvarka grąžinamos į biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą biudžeto sąskaitą ne vėliau kaip gruodžio 30 d.

44. Išaiškėjus, kad projekto lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, organizacija privalo ne pagal paskirtį panaudotas lėšas grąžinti į sutartyje nurodytą biudžeto sąskaitą per 3 darbo dienas nuo raštiško įspėjimo gavimo dienos.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Projektų vykdymo koordinavimas pavedamas  Socialinės paramos skyriui.

46. Savivaldybės administracija turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo teisingumo ir tikslingumo auditą.

47. Sprendimas dėl lėšų skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

__________________________


 

Asmeninės higienos ir priežiūros

(dušo, skalbimo) paslaugų

Alytaus rajone projektų finansavimo

 tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

_______________seniūnija

 

DUŠO

TALONAS  Nr.____

 

20__m.________________mėn.

 

_____________________________

(paslaugos gavėjo vardas, pavardė)

 

Taloną išdavė

________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

___________________

(parašas)

Išdavimo data ___________

Galiojimo data___________

 

A. V.

 

 

 

_______________seniūnija

 

SKALBIMO

TALONAS  Nr.____

 

20__m.________________mėn.

 

________________________________

(paslaugos gavėjo vardas, pavardė)

 

Taloną išdavė

________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

___________________

(parašas)

Išdavimo data ___________

Galiojimo data___________

 

A. V.

 

Matmenys 75 mm x 105 mm

Matmenys 75 mm x 105 mm


 

Asmeninės higienos ir priežiūros

(dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone

projektų finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone  projekto paraiškos forma)

 

 

________________________________________________________________________________

(paraišką teikiančios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

 

 

Alytaus rajono savivaldybės administracijai

 

 

ASMENINĖS  HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS (DUŠO, SKALBIMO) PASLAUGŲ ALYTAUS RAJONE  PROJEKTO PARAIŠKA

 

 

20_____ m. ___________________ d. Nr. _______

 

 

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ IR PROJEKTĄ

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

Pareiškėjo teisinė forma

 

 

Juridinio asmens kodas

 

 

Adresas ir pašto indeksas

 

 

Telefono Nr., fakso Nr. (su tarpmiestiniu kodu)

 

 

Elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas

 

 

Banko ar kitos kredito įstaigos pavadinimas, banko kodas, biudžetinės sąskaitos Nr.

 

 

Pareiškėjo (organizacijos) vadovas

 

Kontaktinis asmuo, telefono Nr., elektroninio pašto adresas

 

 

 

Projektui įgyvendinti prašoma suma iš savivaldybės biudžeto (Eur)

 

Projektui vykdyti turimų patalpų adresas

 

 

 

2. PROJEKTO APRAŠYMAS

2.1. Esama padėtis (socialinės problemos, kuriai spręsti ketinama vykdyti projektą, įvardijimas, analizė, mastas, statistiniai duomenys)

 

 

2.2. Projekto tikslas ir uždaviniai

 

 

2.3. Projekto įgyvendinimo laikotarpis, trukmė (mėnesiais)

 

 

2.4. Projekto vykdymo vieta, turimos patalpos (nurodyti projekto vykdymo vietą, aprašyti organizacijos  patalpas, kuriose organizuojamos projekto veiklos (teikiamos paslaugos), nuosavybę, ar nuomojamos, ar naudojamos panaudos pagrindais,  kt.)

 

 

2.5. Projektui vykdyti turima įranga

 

 

2.6. Projekto santrauka

 

 

2.5. Laukiami rezultatai pagal planuojamus vertinimo rodiklius (naudą (paslaugas) gavusių asmenų skaičius; suteiktų paslaugų rūšis ir skaičius)

 

 

 

3. PROJEKTO VEIKLŲ (PASLAUGŲ) ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil.

Nr.

Veiklos rūšių apibūdinimas

(teikiamos paslaugos)

201__m. ketvirčiai

(planiniai vertinimo rodikliai)

I

II

III

IV

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

4. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA IR PAGRINDIMAS

Eil.Nr.

Išlaidų pavadinimas

Mato vnt.

Kaina

Kiekis

Iš savivaldybės prašoma suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

X

X

X

 

 

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigojame vykdyti šį projektą ir laiku teikti ataskaitas.

 

Organizacijos vadovas     ____________________                        _________________________

(parašas)                                                   (vardas, pavardė)

 

A.V.

 

 


 

Asmeninės higienos ir priežiūros

(dušo, skalbimo) paslaugų

Alytaus rajone projektų finansavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone  projekto vertinimo anketos forma)

 

____________________________________________________________________________

(organizacijos pavadinimas)

 

ASMENINĖS  HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS (DUŠO, SKALBIMO) PASLAUGŲ ALYTAUS RAJONE  PROJEKTO VERTINIMO ANKETA

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Maksimalus galimų balų skaičius

Rekomenduojamos balų ribos

Skirtų balų skaičius

1.

Projekto ir pareiškėjo atitiktis aprašo II ir III skyriuose nurodytiems reikalavimams

– atitinka

– iš dalies atitinka

– neatitinka

 

10

 

 

10

1–9

0

 

2.

Projekto tikslas ir uždaviniai

(aiškūs, realiai įgyvendinami)

– aiškūs ir realūs

– nepakankamai aiškūs ir  realūs

– neaiškūs ir nerealūs

 

10

 

 

10

1–9

0

 

 

3.

Projekto veiklų (paslaugų), numatytų aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose, vykdymas

numatoma vykdyti abi aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose numatytas veiklas

numatoma vykdyti vieną iš aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose numatytų veiklų

 

20

 

 

20

 

10

 

3.

Projekto įgyvendinimo planas

– nuoseklus ir išsamus

– nepakankamai nuoseklus ir išsamus

– nedetalus ir nenuoseklus

10

 

10

1–9

0

 

4.

Reikalingų lėšų pagrindimas

(projekto lėšos yra pagrįstos, realiai suplanuotos)

– pagrįstos, realiai suplanuotos

– iš dalies pagrįstos, trūksta detalesnio apskaičiavimo

– nepagrįstos ir nerealios

10

 

 

 

10

 

1–9

0

 

5.

Turimi žmogiškieji ir materialiniai ištekliai

(projekto veikloms vykdyti turi reikalingų specialistų, veikloms vykdyti reikalingą įrangą )

 

– turi pakankamai

– iš dalies pakankamai

– nepakankamai

10

 

 

 

 

 

 

10

1–9 

0

 

6.

Paslaugų gavėjų skaičius

 

– paslaugas gaus daugiau kaip 100 asmenų

– paslaugas gaus nuo 71 iki 100 asmenų

– paslaugas gaus nuo 51 iki 70 neįgaliųjų

– paslaugas gaus nuo 25 iki 50 neįgaliųjų

– paslaugas gaus mažiau kaip 25 asmenys

20

 

 

20

14–19

8–13

4–7

1–3

 

Bendra balų suma

90

 

 

 

Komisijos nario išvada

(projektą remti, neremti)

 

 

 

 

Projekto įvertinimas

Nuo 40 iki 90 balų – projektas remtinas, mažiau nei 40 balų – projektas atmestinas.

 

Komisijos narys                    ____________                  _____________________

(parašas)                                          (vardas ir pavardė)

____________

(data)

 


Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo,

skalbimo) paslaugų Alytaus rajone projektų

finansavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Ketvirčio asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone  projekto  vykdymo ataskaitos forma)

 

__________________________________________________________

(organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

 

_______ M. _____ KETVIRČIO ASMENINĖS  HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS (DUŠO, SKALBIMO) PASLAUGŲ ALYTAUS RAJONE 

PROJEKTO VYKDYMO ATASKAITA

 

                                           20______ m. _________________ d. Nr.____

 

PASIEKTI REZULTATAI IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL VYKDYTAS VEIKLAS (PASLAUGAS)

1. Pasiekti rezultatai (pateikiami duomenys apie paslaugų gavėjus (pagal bendrą nesikartojantį paslaugų gavėjų sąrašą ) ir suteiktas paslaugas to ketvirčio, kurio ataskaita yra teikiama)

Eil.

Nr.

Veiklos (paslaugos) pavadinimas

Planuotas ___ketvirčio paslaugų gavėjų skaičius

Faktinis

___ketvirčio

paslaugų gavėjų skaičius

Planuotas

___ketvirčio

paslaugų skaičius

 

Faktinis

___ketvirčio

suteiktų paslaugų skaičius

 

1.

Dušo paslauga

 

 

 

 

 

2.

Skalbimo paslauga

 

 

 

 

 

 

2. Projekto lėšos (pateikiami duomenys to ketvirčio, kurio ataskaita yra teikiama)

Per ataskaitinį laikotarpį gautos lėšos  (Eur)

 

 

 

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos lėšos (Eur)

Dušo paslauga

Skalbimo paslauga

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį panaudota lėšų (Eur)

 

 

 

 

 

Pastaba. Pridedama  paslaugų gavėjų sąrašai ir kt.

 

Organizacijos vadovas  ____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

Ataskaitą parengė_________________________________________________

(vardas, pavardė, tel. Nr., el. p.)

 

Suderinta_______________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)


 

Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo,

skalbimo) paslaugų Alytaus rajone projektų

finansavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone  projekto  įgyvendinimo ataskaitos forma)

 

__________________________________________________________

(organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

 

 

ASMENINĖS  HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS (DUŠO, SKALBIMO) PASLAUGŲ ALYTAUS RAJONE   PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

                                           20______ m. _________________ d. Nr.____

 

PASIEKTI REZULTATAI IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL VEIKLOS (PASLAUGŲ) RŪŠIS

1. Pasiekti rezultatai (pateikiami metų duomenys apie paslaugų gavėjus (pagal bendrą nesikartojantį paslaugų gavėjų sąrašą ) ir suteiktas paslaugas)

 

 

Eil.Nr.

Veiklos (paslaugos) pavadinimas

Paslaugas gavusių asmenų  skaičius iš viso

(nuo metų pradžios)

Suteiktų paslaugų skaičius iš viso

(nuo metų pradžios)

1.

Dušo paslauga

 

 

 

 

2.

Skalbimo paslauga

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL VYKDYTAS VEIKLAS (SUTEIKTAS PASLAUGAS)

2. Projekto lėšos                                                                                                                                              

Patvirtintas finansavimas  metams

(Eur)

Panaudota lėšų

nuo metų pradžios

(Eur)

Panaudota lėšų pagal vykdytas veiklas (suteiktas paslaugas) nuo metų pradžios (Eur)

Dušo paslauga

Skalbimo paslauga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacijos vadovas  ____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

Ataskaitą parengė_________________________________________________

(vardas, pavardė, tel. Nr., el. p.)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Alytaus rajono savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. D1-803, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24625

Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-761 ,,Dėl asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone projektų finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo