Suvestinė redakcija nuo 2017-10-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06823

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ TEIKIMO  IR TVARKYMO  VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 24 d. Nr. V-168

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.7 papunkčiu:

1.  T v i r t i n u  Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. V-511 „Dėl Duomenų teikimo  ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Egidijus Skrodenis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-168

(Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 3 d. įsakymo  Nr. V-413 redakcija)

 

 

DUOMENŲ TEIKIMO IR TVARKYMO Valstybinės reikšmės kelių informacinėje SISTEMoje TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.              Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašas (toliau  – tvarkos aprašas) nustato duomenų atnaujinimo ir teikimo į valstybinės reikšmės kelių informacinę sistemą (toliau – LAKIS) organizavimo ir vykdymo tvarką, pagal kurią duomenų teikėjai privalo teikti duomenis apie valstybinės reikšmės kelius.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

2.         Tvarkos apraše pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

2.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą;

2.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

2.3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymą;

2.4. valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“;

2.5. kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“;

2.6. Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-12 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos nuostatų ir Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

2.7. Valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukciją, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-114 „Dėl Lietuvos valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – techninės inventorizacijos instrukcija);

2.8. Tiltų techninės priežiūros taisykles TTPT 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-402 „Dėl Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10 patvirtinimo“;

2.9. Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V(E)-9 „Dėl Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijų R IGGT 15 patvirtinimo“;

2.10.           kitus teisės aktus.

3.    Šiame tvarkos apraše vartojamas sąvokos suprantamos taip, kaip dokumentuose, kuriais vadovaujantis parengtas tvarkos aprašas.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKĖJAI

 

4.    Valstybinės reikšmės automobilių kelių duomenis (toliau – duomenys) į LAKIS teikia:

4.1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) atsakingi skyriai;

4.2. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas;

4.3. valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios valstybės įmonės;

4.4. kelių plėtros, rekonstrukcijos ar remonto projektus rengiančios įmonės;

4.5. projektus įgyvendinančios įmonės (rangovai);

4.6. kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, planuojantys ar vykdantys veiklą valstybinės reikšmės keliuose;

4.7. atitinkamos srities pakeitimus inicijavę asmenys;

4.8. LAKIS nuostatose nurodytos institucijos kaip duomenų šaltiniai.

5.    LAKD duomenų šaltiniai:

5.1. LAKD planavimo programa. Duomenis į programą suveda atsakingi LAKD skyriai;

5.2. LAKD informacinė sistema „Kelių projektai“. LAKD Viešųjų pirkimų skyriui užregistravus pirkimo sutartį, pirkimą inicijavęs skyrius nupirktą paslaugą ir (ar) darbą, vėliau ir atsiskaitymus už atliktus darbus suveda į sistemą „Kelių projektai“;

5.3. LAKD dokumentų valdymo sistema.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMI DUOMENYS

 

6.    Duomenys apie planuojamą ir vykdomą veiklą valstybinės reikšmės keliuose:

6.1. LAKD Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyrius teikia patvirtintą Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros ilgalaikės ir trumpalaikės programos objektų sąrašą (1 priedas);

6.2. LAKD Viešųjų pirkimų skyrius teikia patvirtintą LAKD planuojamų pirkimų suvestinę ir jos pasikeitimus;

6.3. atsakingi LAKD skyriai teikia planuojamų objektų keliuose sąrašus;

6.4. iš LAKD informacinės sistemos „Kelių projektai“ imami duomenys:

6.4.1.   LAKD įsigytos paslaugos ir (ar) darbai, jų atlikimo terminai, kelių ruožai;

6.4.2.   einamųjų metų vykdomos veiklos keliuose objektų sąrašas;

6.5. LAKD Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyrius teikia duomenis apie įgyvendinamus darbus objektuose:

6.5.1.   rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą (*.pdf ar kitu formatu);

6.5.2.   nepriimtų statybos darbų aktą (*.pdf ar kitu formatu);

6.6. LAKD Valstybės turto skyrius teikia duomenis apie:

6.6.1.   rengiamus teisės aktų projektus, susijusius su valstybės turto perdavimu kitoms įmonėms ar įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (*.pdf, *.adoc arba *.docx formatu);

6.6.2.   rengiamus teisės aktų projektus, susijusius su savivaldybių, kitų įmonių ar įstaigų valdomo, naudojamo ar disponuojamo turto perėmimu valstybės nuosavybėn (*.pdf, *.adoc arba *.docx formatu);

6.7. duomenys apie valstybinės reikšmės kelių statinių ir elementų pasikeitimus, teikiami pagal techninės inventorizacijos instrukciją;

6.8. duomenys apie kelių planavimo dokumentus (projektinius pasiūlymus, teritorijų planavimo dokumentus ir t. t.):

6.8.1.   kelių planus rengiančios įmonės teikia planuojamo kelio ruožo duomenis:

6.8.1.1.       topogeodezinių tyrinėjimų rezultatus (*dwg ir (arba) *.pdf ar kitu su LAKD suderintu formatu);

6.8.1.2.     geologinių, geotechninių ir statinio tyrimų rezultatus (vadovaujantis šio aprašo 2.9. punktu);

6.8.1.3.  kelio pavadinimą, suplanuotos kelio ašinės linijos geografinę padėtį, darbų rūšį (1 priedas, 1 lentelė);

6.8.1.4.  numatomos dangos konstrukcijos duomenis (vadovaujantis šio aprašo 3 priedo 1 lentele);

6.8.1.5.  planuojamos kelio juostos duomenis (vadovaujantis šio aprašo 2 priedo 1 lentele);

6.9.      duomenys apie techninius projektus:

6.9.1.   techninius projektus rengiančios įmonės teikia projektuojamo kelio ruožo duomenis:

6.9.1.1.  topogeodezinių tyrinėjimų rezultatus ( *dwg ir (arba) *.pdf ar kitu su LAKD suderintu formatu);

6.9.1.2.  geologinių, geotechninių ir statinio tyrimų rezultatus (vadovaujantis šio aprašo 2.9. punktu);

6.9.1.3.  kelio pavadinimą, pradžios ir pabaigos geografines koordinates (vadovaujantis šio aprašo 1 priedo 1 lentele);

6.9.1.4.  darbų rūšį (vadovaujantis šio aprašo 1 priedo 1 lentele);

6.9.1.5.  projektinius sprendinius (*.pdf ir *.dwg arba *.dxf formatu);

6.9.1.6.  projektuojamo kelio ruožo ir statinių jame bendruosius rodiklius (*pdf ar kitu su LAKD suderintu formatu);

6.10.    duomenys apie pastatytą objektą:

6.10.1. rangovas teikia pripažinto tinkamu naudoti statinio duomenis:

6.10.1.1.     kelio pavadinimą, kelio ašinės linijos geografinę padėtį, darbų rūšį (vadovaujantis šio aprašo 1 priedo 1 lentele);

6.10.1.2.   kelio dangos konstrukcijos duomenis (dangos konstrukcijos sluoksnių storiai ir sudėtis ir t. t.) (vadovaujantis šio aprašo 3 priedo 1 lentele);

6.10.1.3.   kelio dangos kokybinius rodiklius (dangos lygumas, nuolydžiai, sukibimo koeficientas ir t. t.) (vadovaujantis šio aprašo 5 priedo 1 lentele);

6.10.1.4.   kelio infrastruktūros objektų (aikštelių, kelio ženklų, atitvarų ir t. t.) duomenis (vadovaujantis techninės inventorizacijos instrukcijos 47 punktu);

6.10.1.5.   kelio horizontaliojo ženklinimo duomenis (ašinės, šoninės linijos ir t. t.) (vadovaujantis techninės inventorizacijos instrukcijos 47 punktu ir  19 lentele);

6.10.1.6.   kelio kadastrinių matavimų duomenis (kelio taškiniai, linijiniai ir plotiniai elementai) (4 priedas);

6.10.1.7.   užbaigtų statybos darbų detaliąją nuotrauką (*dwg ir (arba) *.pdf ar kitu su LAKD suderintu formatu);

6.11.      duomenys apie kelių priežiūrą:

6.11.1.   kelius prižiūrinčios įmonės teikia kelių infrastruktūros priežiūros darbų duomenis apie:

6.11.1.1.   kelio elementus (aikšteles, kelio ženklus, atitvarus ir t. t.);

6.11.1.2.   tiltų apžiūras;

6.12.      duomenys apie kelių priklausomybės ir nuosavybės pasikeitimus:

6.12.1.   pasikeitimus inicijavę asmenys teikia duomenis:

6.12.1.1.     kelio numerį, pavadinimą, pradžios ir pabaigos geografines koordinates (*.pdf formatu);

6.13.      statistiniai ir tyrinėjimų duomenys:

6.13.1.   rinkti atitinkamus duomenis pasirinktas rangovas teikia:

6.13.1.1.     kelio dangos kokybinių rodiklių duomenis (lygumas, provėžų gylis, pažaidos ir t. t.) (vadovaujantis šio aprašo 5 priedo 1 lentele);

6.13.1.2.     kelio ir kelio aplinkos nuotraukas;

6.13.1.3.     eismo intensyvumo duomenis (vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, vidutinis transporto greitis, svėrimas) (vadovaujantis šio aprašo 5 priedo 2 lentele);

6.13.1.4.     avaringų ruožų ir juodųjų dėmių duomenis (vadovaujantis šio aprašo 5 priedo 3 lentele).

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMAS

 

7. Duomenys tvarkomi ir (ar) keičiami:

7.1.        duomenis patvirtinusių institucijų sprendimais;

7.2.        LAKIS duomenų tvarkytojo sprendimu;

7.3.        patikslinant duomenis LAKD duomenų šaltiniuose;

7.4.        tikslinant inventorizacinius duomenis;

7.5.        rengiant kelių ir statinių juose plėtros, rekonstrukcijos, remonto planavimo bei projektavimo dokumentus;

7.6.        keičiant kelio reikšmę;

7.7.        keičiant kelio priklausomybę ir nuosavybę.

8.           LAKIS pasikeitus kelių numeracijai, pavadinimui, ilgiui, priklausomybei pakeitimai įsigalioja tik patikslinus valstybinės reikšmės kelių sąrašą ir Susisiekimo ministerijos teikimu patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Vyriausybės nutarimu nepatvirtinti valstybinės reikšmės kelių sąrašo pasikeitimai LAKIS yra tik rekomendacinio (informacinio) pobūdžio.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMO BŪDAI IR SĄLYGOS

 

9.         Duomenų apie valstybinės reikšmės kelius rinkimą ir įvedimą į LAKIS organizuoja LAKD Intelektinių transporto sistemų skyrius.

10.       Valstybinės reikšmės automobilių kelių duomenys į LAKIS teikiami šiais būdais:

10.1.    įvedant duomenis į LAKIS per internetinę prieigą;

10.2.    naudojantis duomenų teikėjo informacinės sistemos naudotojo sąsaja;

10.3.    perduodant duomenis kitais su LAKD sudarytose sutartyse numatytais būdais.

11.       Valstybinės reikšmės automobilių kelių teikiamų duomenų apimtys ir struktūra nurodomos Valstybinės reikšmės kelių techninės inventorizacijos instrukcijoje arba duomenų teikimo sutartyse.

12.       Per internetinę duomenų teikėjo prieigą ar duomenų teikėjo informacinės sistemos sąveiką įvesti duomenis į LAKIS gali duomenų teikėjo įgalioti asmenys, turintys teisę dirbti su LAKIS.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMO PROCESAS IR TERMINAI

 

13VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas, rekonstrukcijos ar remonto projektus rengiančios įmonės, kelių kadastrinius matavimus atliekančios įmonės valstybinės reikšmės automobilių kelių duomenis privalo pateikti iki pasibaigiant sutarties įvykdymo terminui.

14Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios valstybės įmonės kelių tinklo ir kelių infrastruktūros pasikeitimo duomenis turi pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo.

15Kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, atliekantys darbus, susijusius su valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros objektais, duomenis pateikia sudarytose sutartyse numatytais terminais.

16Duomenų teikėjai, pastebėję ar gavę informaciją iš LAKD ar kitų asmenų apie klaidingus, netikslius ar neišsamius duomenis, privalo juos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ištaisyti, patikslinti ar papildyti.

 

VIII SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

17Duomenų teikėjas ir duomenų teikėjo atstovas turi tik tas prieigos prie LAKIS teises, kurios jam suteiktos LAKD.

18Duomenų teikėjai privalo užtikrinti, kad jų į LAKIS:

18.1.    pateikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs ir išsamūs;

18.2.    pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti.

19.  Kitos duomenų teikėjo teisės ir pareigos yra nustatomos duomenų teikimo sutartyje.

20.  Duomenų teikėjas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už valstybinės reikšmės automobilių kelių duomenų tikslumą, išsamumą ir jų pateikimą į LAKIS laiku.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.  Asmenys, pažeidę šio tvarkos aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

 

2 priedas

 

3 priedas

 

4 priedas

 

5 priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-413, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15560

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-168 „Dėl Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo