Suvestinė redakcija nuo 2018-06-30 iki 2018-07-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-05, i. k. 2018-00209

 

Nauja redakcija nuo 2018-06-30:

Nr. 39, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10831

 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO LIETUVOS BURIUTOJŲ SĄJUNGAI IR BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ DIPLOMŲ, LIUDIJIMŲ IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 28 d. Nr. 79

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis „Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių”, patvirtintų Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 74 „ Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo”, 16, 33, 43 ir 49 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos buriuotojų sąjungos Tarybos 2017 m. gruodžio 27 dienos sprendimą:

1. Tvirtinu Dokumentų pateikimo LBS ir burinių jachtų laivavedžių diplomų, liudijimų ir pažymėjimų išdavimo nuostatus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Prezidentas                                                                                                        Naglis Nasvytis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento

2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 79

(Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento

2018 m. birželio 28 d.

įsakymo Nr. 39 redakcija)

 

 

DOKUMENTŲ PATEIKIMO LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI IR BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ DIPLOMŲ, LIUDIJIMŲ IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dokumentų pateikimo Lietuvos buriuotojų sąjungai ir burinių jachtų laivavedžių diplomų, liudijimų ir pažymėjimų išdavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato dokumentų pateikimo tvarką Lietuvos buriuotojų sąjungai (toliau – LBS) norint laikyti kvalifikacinius burinės jachtos laivavedžio, burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus egzaminus, gauti kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą: Diplomą, Liudijimą ar Pažymėjimą, taip pat norint gauti naujo pavyzdžio Diplomą, Liudijimą ar Pažymėjimą seno pavyzdžio kvalifikacijos dokumentų pagrindu. Nuostatuose nustatyti reikalaujami pateikti dokumentai, dokumentų pateikimo būdai, teikiamų dokumentų formos pavyzdžiai ir jų pildymo tvarka, kvalifikacijos dokumentų gamybos terminai, LBS išduodamų kvalifikacijos dokumentų pristatymo būdai.

2. Šiuose nuostatuose naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės).

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO LAIKYTI BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO, RADIJO RYŠIO OPERATORIAUS KVALIFIKACIJOS EGZAMINĄ ĮTEIKIMO TVARKA

 

3. Asmenys, norintys laikyti burinės jachtos laivavedžio, radijo ryšio operatoriaus teorijos egzaminą, Kvalifikacinei komisijai turi pateikti Taisyklių 31 punkte nurodytus dokumentus:

3.1. LBS nustatytos formos prašymą, leisti laikyti kvalifikacijos teorijos egzaminą. Prašymas pildomas elektroniniu būdu, prašymo  formą galima rasti  LBS interneto svetainėje adresu  www.lbs.lt. (Nuostatų 1 priedas). Kartu  su prašymu  pateikiamos šių Nuostatų 3.2-3.8 papunkčiuose nurodytos dokumentų kopijos (skaitmeninės kopijos);

3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);

3.3. burinės jachtos laivavedžio diplomą, liudijimą (kai to reikalauja Taisyklės);

3.4. burinių jachtų laivavedžių mokymo įstaigos baigimo pažymėjimą (kai to reikalauja Taisyklės);

3.5. laikantiems eksternu - aukštojo universitetinio ar jam prilyginto mokslo diplomą, budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono padėjėjo ar kapitono jūrinio laipsnio diplomus (kai to reikalauja Taisyklės);

3.6. dokumentą, patvirtinantį buriuotojo buriavimo stažą (kai to reikalauja Taisyklės);

3.7. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už kvalifikacijos egzamino laikymą.

3.8. dvi vienodas nuotraukas, atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“. Prašymą pildant elektroniniu būdu, prie prašymo turi būti pridedama viena nuotrauka nustatytu formatu.

 

4. Asmenys, norintys laikyti burinės jachtos laivavedžio praktikos egzaminą, Kvalifikacinei komisijai turi pateikti Taisyklių 32 punkte nurodytus dokumentus:

4.1. LBS nustatytos formos prašymą leisti laikyti kvalifikacijos praktikos egzaminą. Prašymas pildomas elektroniniu būdu, prašymo  formą galima rasti  LBS interneto svetainėje adresu  www.lbs.lt.(Nuostatų 2 priedas). Kartu  su prašymu  pateikiamos šių Nuostatų 4.2-4.7 papunkčiuose nurodytos dokumentų kopijos;

4.2. teorijos egzamino išlaikymo protokolą su visų disciplinų teigiamais įvertinimais;

4.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);

4.4. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už praktikos egzamino laikymą;

4.5. dokumentą, patvirtinantį buriuotojo buriavimo stažą (kai to reikalauja Taisyklės);

4.6. sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-1/a), išduotą vadovaujantis 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu V-319 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo”;

4.7. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“, reikalavimus ir įrodantį, kad asmuo išklausė privalomąją pirmosios pagalbos mokymo programą;

4.8. dvi vienodas nuotraukas, atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (jeigu nuotraukos nebuvo pateiktos teorijos egzaminui). Prašymą pildant elektroniniu būdu, prie prašymo turi būti pridedama viena nuotrauka nustatytu formatu.5. Nuostatų 3.2-3.7 ir 4.3-4.8 papunkčiuose nurodytų dokumentų originalai pateikiami Kvalifikacinei komisijai dokumentų įteikimo metu, jų patikrinimui.

5. Asmenys norintys perlaikyti burinės jachtos laivavedžio teorijos egzaminą, Kvalifikacinei komisijai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodo egzamino pavadinimą, išlaikytas temas, norimas laikyti temas, pageidaujamą teorijos egzamino perlaikymo vietą ir datą.

 

III SKYRIUS

BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO, RADIJO RYŠIO OPERATORIAUS  KVALIFIKACIJOS DOKUMENTŲ, IŠLAIKIUS REIKALAUJAMUS EGZAMINUS IR SUTEIKUS KVALIFIKACIJĄ, IŠDAVIMO TVARKA

 

6. Burinės jachtos laivavedžio diplomas, liudijimas ar burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas išduodami, išlaikius egzaminus ir suteikus kvalifikaciją, LBS sąjungai pateikus:

6.1. prašymą. Prašymas pildomas elektroniniu būdu, prašymo  formą galima rasti  LBS interneto svetainėje adresu  www.lbs.lt. (Nuostatų 3 priedas). Kartu  su prašymu  pateikiamos šių Nuostatų 6.2-6.5 papunkčiuose nurodytos dokumentų kopijos;

6.2. teorijos ir praktikos (jeigu reikalauja Taisyklės) egzaminų protokolus su įrašu suteikti kvalifikaciją;

6.3. Diplomo ar Liudijimo išdavimo atveju, prašymo pateikimo dieną galiojantį sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-1/a);

6.4. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už dokumentų išdavimą;

6.5. dvi vienodas nuotraukas 3x4 cm (jei nebuvo pateiktos anksčiau). Prašymą pildant elektroniniu būdu, prie prašymo turi būti pridedama viena nuotrauka nustatytu formatu.

7. LBS per 20 darbo dienų bendra tvarka ir  per 5 darbo dienas skubos tvarka nuo 6.1 – 6.5 papunkčiuose visų nurodytų tinkamų dokumentų pateikimo dienos išduoda kvalifikacijos laipsnį patvirtinantį Diplomą, Liudijimą ar Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą.

8. Esant itin dideliam gautų prašymų išduoti arba pakeisti kvalifikaciją  patvirtinančius dokumentus kiekiui, LBS Taryba gali priimti nutarimą pirmenybės tvarka vykdyti  kvalifikacijos dokumentų išlaikius reikalaujamus egzaminus ir suteikus kvalifikaciją išdavimą. Šių Nuostatų IV skyriuje nurodytų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimas  dėl šiame punkte aukščiau nurodytų priežasčių gali būti LBS Tarybos sprendimu  sustabdytas ne  ilgiau kaip 2 mėnesiams, sustabdymų  skaičius yra neribojamas.

 

IV SKYRIUS

BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO, RADIJO RYŠIO OPERATORIAUS  KVALIFIKACIJOS DOKUMENTŲ, VIETOJE ANKSČIAU TURĖTŲ KOMPETENCIJĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ, IŠDAVIMO TVARKA

 

9. Naujas burinės jachtos laivavedžio, radijo ryšio operatoriaus kvalifikacijos dokumentas išduodamas vietoj anksčiau turėto kompetenciją įrodančio kvalifikacijos dokumento Taisyklių 57.1 ir 57.2 papunkčiuose nurodytais atvejais LBS pateikus:

9.1. LBS nustatytos formos prašymą, kurio forma yra nustatyta šių Nuostatų 4 priede. Kartu  su prašymu  pateikiamos šių Nuostatų 9.2-9.6 papunkčiuose nurodytos dokumentų kopijos;

9.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);

9.3. sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-1/a). Šis reikalavimas netaikomas siekiant pakeisti seno pavyzdžio Pramoginio laivo radijo ryšio operatoriaus-telefonininko liudijimą į naujo pavyzdžio Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą;

9.4. turimą kvalifikacijos dokumentą;

9.5. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už kvalifikacijos dokumentų išdavimą;

9.6. nustatyto formato  nuotrauką.

10. Naujas burinės jachtos laivavedžio, radijo ryšio operatoriaus kvalifikacijos dokumentas išduodamas vietoje anksčiau turėto kompetenciją įrodančio kvalifikacijos dokumento Taisyklių 57.3 ir 57.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, LBS pateikus:

10.1. LBS nustatytos formos prašymą, kurio forma yra nustatyta šių Nuostatų 3 priede. Kartu  su prašymu  pateikiamos šių Nuostatų 10.2-10.6 papunkčiuose nurodytos dokumentų kopijos;

10.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens kortelę arba pasą);

10.3. keičiant Taisyklių 57.3 papunktyje nurodytu atveju - turimą kvalifikacijos dokumentą;

10.4. keičiant Taisyklių 57.4 papunktyje nurodytu atveju kai prarastas seno pavyzdžio kvalifikacijos dokumentas - buriuotojo kvalifikacijos suteikimą įrodančius dokumentus iš Lietuvos Respublikos archyvo, kitos įstaigos, įmonės ar organizacijos ir Nuostatų 9.3 papunktyje nurodytą sveikatos pažymėjimą;

10.5. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už kvalifikacijos dokumentų išdavimą;

10.6. nustatyto  formato nuotrauką.

11. LBS per 20 darbo dienų nuo Nuostatų 9.1 – 9.5 ar 10.1 – 10.5 papunkčiuose nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos išduoda kvalifikacijos laipsnį patvirtinantį Diplomą, Liudijimą ar Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą.

12. Prašymų formos pildomos elektroniniu būdu ir teikiamos LBS nustatytu būdu. Pareiškėjo parašas turi tilpti į jam skirtą langelį. Asmens duomenis pildyti didžiosiomis spausdintomis raidėmis.

 

________________________

 

Dokumentų pateikimo Lietuvos

buriuotojų sąjungai ir burinių jachtų

laivavedžių diplomų, liudijimų ir

pažymėjimų išdavimo nuostatų

1 priedas

 

 

(Prašymo dėl burinių jachtų laivavedžių, radijo ryšio operatoriaus teorijos egzamino laikymo forma)

 

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

LTU

 

 

Gimimo vieta

 

Gimimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Gyvenamosios vietos miestas

 

 

 

Telefono Nr.

 

El. p.

 

 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI

 

Prašymas

DĖL BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO, RADIJO RYŠIO OPERATORIAUS  TEORIJOS EGZAMINO LAIKYMO

 

____________________________

(prašymo teikimo data)

____________________________

(prašymo teikimo vieta)

 

Prašau leisti laikyti burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos egzaminą (nurodyti egzamino pavadinimą / pageidaujamą vietą / datą):

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pateikiu (pažymėti X, nereikalaujami pateikti pažymėti ):

 

 

 Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

 Burinės jachtos laivavedžio diplomą, liudijimą (siekiant aukštesnės kvalifikacijos).

 Burinių jachtų laivavedžių mokymo įstaigos baigimo pažymėjimą.

 Aukštojo universitetinio ar jam prilyginto mokslo diplomą.

Vidaus vandenų transporto specialistų I-V grupių laivo kapitono arba kapitono-mechaniko      laipsnio diplomą.

Budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono padėjėjo ar kapitono jūrinio laipsnio diplomą.

Dokumentą, patvirtinantį buriuotojo buriavimo stažą.

 Dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už kvalifikacijos egzamino laikymą.

 Sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-1/a).

 

 Kitus dokumentus___________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Parašas            :                                                                                   __________________________       

(vardas ir pavardė)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINU  IR SUTINKU, kad :

 Lietuvos buriuotojų sąjunga saugotų ir tvarkytų mano asmens duomenis ir gautinus bei turimus asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, duomenys apie sveikatą, pateikti su šiuo prašymu ir pan.), o taip pat susijusius duomenis (tel. Nr., el. p. adresas, ir pan.) šio  prašymo nagrinėjimo ir vykdymo bei susijusiai veiklai su jo nagrinėjimu ir vykdymu, o taip pat mano narystės Lietuvos buriuotojų sąjungoje tikslais.

  Lietuvos buriuotojų sąjunga siųstų  mano nurodytais kontaktais informaciją apie Lietuvos buriuotojų sąjungos veiklą, renginius ir kitą su jos veikla susijusią informaciją.

 

 

__________________________                     ___________________________

(parašas)                                              (vardas ir pavardė)     

 

Dokumentų pateikimo Lietuvos

buriuotojų sąjungai ir burinių jachtų

laivavedžių diplomų, liudijimų ir

pažymėjimų išdavimo nuostatų

2 priedas

 

(Prašymo dėl burinių jachtų laivavedžių kompetencijos praktikos egzamino laikymo forma)

 

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

LTU

 

 

Gimimo vieta

 

Gimimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Gyvenamosios vietos miestas

 

 

 

Telefono Nr.

 

El. p.

 

 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI

 

Prašymas

DĖL BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO PRAKTIKOS EGZAMINO LAIKYMO

 

____________________________

(prašymo teikimo data)

____________________________

(prašymo teikimo vieta)

 

Prašau leisti laikyti burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos egzaminą (nurodyti egzamino pavadinimą / pageidaujamą vietą / datą):

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Patvirtinu, kad praktikos egzaminui (pažymėti X):

 

 Pateiksiu pilnai sukompletuotą reikiamai plaukimo kategorijai burinę jachtą, su jos valdymui   reikalinga įgula.

 Nepateiksiu pilnai sukompletuotą reikiamai plaukimo kategorijai burinę jachtą, su jos valdymui reikalinga įgula.

 Nepateiksiu pilnai sukompletuotą reikiamai plaukimo kategorijai burinę jachtą, tačiau pateiksiu su jos valdymui reikalingą įgulą.

 

 

 

 

Pateikiu (pažymėti X, nereikalaujami pateikti pažymėti – ):

 

 Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

 Teorijos egzamino išlaikymo protokolą su visų disciplinų teigiamais įvertinimais.

 Dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už kvalifikacijos egzamino laikymą.

Dokumentą, patvirtinantį buriuotojo buriavimo stažą.

 Sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-1/a).

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.

 Kitus dokumentus _________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Parašas            :                                                                                   __________________________       

(vardas ir pavardė)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINU  IR SUTINKU, kad :

 Lietuvos buriuotojų sąjunga saugotų ir tvarkytų mano asmens duomenis ir gautinus bei turimus asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, duomenys apie sveikatą, pateikti su šiuo prašymu ir pan.), o taip pat susijusius duomenis (tel. Nr., el. p. adresas, ir pan.) šio  prašymo nagrinėjimo ir vykdymo bei susijusiai veiklai su jo nagrinėjimu ir vykdymu, o taip pat mano narystės Lietuvos buriuotojų sąjungoje tikslais.

  Lietuvos buriuotojų sąjunga siųstų  mano nurodytais kontaktais informaciją apie Lietuvos buriuotojų sąjungos veiklą, renginius ir kitą su jos veikla susijusią informaciją.

 

 

__________________________                     ___________________________

(parašas)                                              (vardas ir pavardė)     

 

 

Dokumentų pateikimo Lietuvos

buriuotojų sąjungai ir burinių jachtų

laivavedžių diplomų, liudijimų ir

pažymėjimų išdavimo nuostatų

3 priedas

 

(Prašymo dėl naujo burinės jachtos laivavedžio, radijo ryšio operatoriaus kvalifikacijos dokumento išdavimo išlaikius reikalaujamus egzaminus ir suteikus kvalifikaciją forma)

 

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

LTU

 

 

Gimimo vieta

 

Gimimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Miestas

 

 

 

Telefono Nr.

 

El. p.

 

 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI

Prašymas

DĖL NAUJO BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO, RADIJO RYŠIO OPERATORIAUS  KVALIFIKACIJOS DOKUMENTO, IŠLAIKIUS REIKALAUJAMUS EGZAMINUS IR SUTEIKUS KVALIFIKACIJĄ, IŠDAVIMO

 

____________________________

(prašymo teikimo data)

____________________________

(prašymo teikimo vieta)

 

Prašau išduoti (pažymėti  X):

 Burinės jachtos laivavedžio diplomą.

 Burinės jachtos laivavedžio liudijimą.

 Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą.

 

 

Priežastis (pažymėti  X / nereikalingą užbraukti):

 Baigėsi diplomo, liudijimo, pažymėjimo galiojimo laikas.

 Pakeisti seno pavyzdžio diplomą, liudijimą, pažymėjimą į jam prilygintą naujo pavyzdžio.

 Pasikeitė asmens duomenys.

 Prarastas diplomas, liudijimas, pažymėjimas.

 

 

PRIDEDAMA (pažymėti  X / nereikalingą užbraukti):

 Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

 Turimas kvalifikacijos dokumentas – diplomas, liudijimas, pažymėjimas.

 Dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už dokumentų išdavimą.

 Sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-1/a) (neteikiama prašant išduoti Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą).

 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.

 Kitus buriuotojo kvalifikacijos suteikimą įrodančius dokumentus:

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

(išvardinti)

 

Kompetenciją patvirtinantį dokumentą

pageidauju gauti:

 

1. tiesiogiai Lietuvos buriuotojų sąjungoje

 

2. registruotu laišku, adresu:_______________________________________

 

(kas reikalinga, pabraukti, užpildyti)

 

 

Prašau kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą išduoti

 

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas (kai dokumentą atsiima ne prašymą pateikęs asmuo)

 

Pareiškėjas:

 

 

Parašo vieta                                                                    __________________________

(PASTABA. Parašas turi tilpti  į langelį)                                 (vardas ir pavardė)

 

PATVIRTINU  IR SUTINKU, kad :

 Lietuvos buriuotojų sąjunga saugotų ir tvarkytų mano asmens duomenis ir gautinus bei turimus asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, duomenys apie sveikatą, pateikti su šiuo prašymu ir pan.), o taip pat susijusius duomenis (tel. Nr., el. p. adresas, ir pan.) šio  prašymo nagrinėjimo ir vykdymo bei susijusiai veiklai su jo nagrinėjimu ir vykdymu, o taip pat mano narystės Lietuvos buriuotojų sąjungoje tikslais.

  Lietuvos buriuotojų sąjunga siųstų  mano nurodytais kontaktais informaciją apie Lietuvos buriuotojų sąjungos veiklą, renginius ir kitą su jos veikla susijusią informaciją.

 

 

__________________________                     ___________________________

(parašas)                                              (vardas ir pavardė)     

 

Dokumentų pateikimo Lietuvos

 buriuotojų sąjungai ir burinių jachtų

laivavedžių diplomų, liudijimų ir

pažymėjimų išdavimo nuostatų

4 priedas

 

(Prašymo dėl naujo burinės jachtos laivavedžio, radijo ryšio operatoriaus kvalifikacijos dokumento išdavimo vietoj anksčiau turėto forma)

 

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

LTU

 

 

Gimimo vieta

 

Gimimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Gyvenamosios vietos miestas

 

 

 

Telefono Nr.

 

El. p.

 

 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI

Prašymas

DĖL NAUJO BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO, RADIJO RYŠIO OPERATORIAUS  KVALIFIKACIJOS DOKUMENTO, VIETOJE ANKSČIAU TURĖTO, IŠDAVIMO

 

____________________________

(prašymo teikimo data)

____________________________

(prašymo teikimo vieta)

 

Prašau išduoti (pažymėti  X):

 Burinės jachtos laivavedžio diplomą.

 Burinės jachtos laivavedžio liudijimą.

 Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą.

 

 

Priežastis (pažymėti  X / nereikalingą užbraukti):

 Baigėsi diplomo, liudijimo, pažymėjimo galiojimo laikas.

 Pakeisti seno pavyzdžio diplomą, liudijimą, pažymėjimą į jam prilygintą naujo pavyzdžio.

 Pasikeitė asmens duomenys.

 Prarastas diplomas, liudijimas, pažymėjimas.

 

 

PRIDEDAMA (pažymėti  X / nereikalingą užbraukti):

 Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

 Turimas kvalifikacijos dokumentas – diplomas, liudijimas, pažymėjimas.

 Dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už dokumentų išdavimą.

 Sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-1/a) (neteikiama prašant išduoti Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą).

 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.

 Kitus buriuotojo kvalifikacijos suteikimą įrodančius dokumentus:

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

(išvardinti)

 

Kompetenciją patvirtinantį dokumentą

pageidauju gauti:

 

1. tiesiogiai Lietuvos buriuotojų sąjungoje

 

2. registruotu laišku, adresu:_______________________________________

 

(kas reikalinga, pabraukti, užpildyti)

 

 

Prašau kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą išduoti

 

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas (kai dokumentą atsiima ne prašymą pateikęs asmuo)

 

Pareiškėjas:

 

 

Parašo vieta                                                                    __________________________

(PASTABA. Parašas turi tilpti  į langelį)                                 (vardas ir pavardė)

 

 

PATVIRTINU  IR SUTINKU, kad :

 Lietuvos buriuotojų sąjunga saugotų ir tvarkytų mano asmens duomenis ir gautinus bei turimus asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, duomenys apie sveikatą, pateikti su šiuo prašymu ir pan.), o taip pat susijusius duomenis (tel. Nr., el. p. adresas, ir pan.) šio  prašymo nagrinėjimo ir vykdymo bei susijusiai veiklai su jo nagrinėjimu ir vykdymu, o taip pat mano narystės Lietuvos buriuotojų sąjungoje tikslais.

  Lietuvos buriuotojų sąjunga siųstų  mano nurodytais kontaktais informaciją apie Lietuvos buriuotojų sąjungos veiklą, renginius ir kitą su jos veikla susijusią informaciją.

 

 

__________________________                     ___________________________

(parašas)                                              (vardas ir pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos buriuotojų sąjunga, Įsakymas

Nr. 39, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10831

Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 79 „Dėl Dokumentų pateikimo Lietuvos buriuotojų sąjungai ir burinių jachtų laivavedžių diplomų, liudijimų ir pažymėjimų išdavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo