Suvestinė redakcija nuo 2020-06-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-05-17, i. k. 2019-07903

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TABAKO GAMINIŲ UNIKALIŲ IDENTIFIKATORIŲ UŽSAKYMO IR IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. gegužės 17 d. Nr. VA-41

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ 5.3 papunkčiu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

1. Tvirtinu Tabako gaminių unikalių identifikatorių užsakymo ir išdavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad 10 tūkst. tabako gaminių unikalių identifikatorių kaina yra 3,267 Eur.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                       Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. VA-41

 

TABAKO GAMINIŲ UNIKALIŲ IDENTIFIKATORIŲ UŽSAKYMO IR IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tabako gaminių unikalių identifikatorių užsakymo ir išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinio kodo (angl. economic operator identifier code), įmonės identifikacinio kodo (angl. facility identifier code) ir įrenginio identifikacinio kodo (angl. machine identifier code) (toliau – identifikaciniai kodai) suteikimo, taip pat tabako gaminių vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių unikalių identifikatorių (toliau – UID) užsakymo ir išdavimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Komisijos 2017 m. gruodžio 15 d. įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/574 dėl tabako gaminių atsekamumo sistemos sukūrimo ir veikimo techninių standartų (toliau – Įgyvendinimo reglamentas).

3. Taisyklių privalo laikytis asmenys, kurie į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) kreipiasi dėl identifikacinių kodų suteikimo, (panaikinimo) ir / arba UID išdavimo (deaktyvavimo), taip pat VMI prie FM valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įgyvendinimo reglamente ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

IDENTIFIKACINIŲ KODŲ SUTEIKIMAS EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJAMS, ĮMONĖMS, ĮRENGINIAMS IR UNIKALIŲ IDENTIFIKATORIŲ IŠDAVIMAS

 

5. Prašymai suteikti ir / arba panaikinti identifikacinius kodus, išduoti ir / arba deaktyvuoti UID pateikiami Unikalių identifikatorių išdavimo sistemoje adresu https://uid.vmi.lt (toliau – UIS).

6. VMI prie FM identifikacinius kodus suteikia Įgyvendinimo reglamento nustatyta tvarka. Asmuo, pateikęs prašymą suteikti identifikacinį kodą, apie suteiktą identifikacinį kodą informuojamas elektroniniu paštu, kuris yra nurodytas prašyme.

7. Taisyklių 8 punkte nurodytam asmeniui identifikacinis kodas nesuteikiamas, jeigu:

7.1. prašyme pateikti ne visi ir / arba neteisingi duomenys;

7.2. prašymą pateikė ne Taisyklių 8 punkte nurodytas asmuo arba ne jo įgaliotas asmuo.

8. UID išdavimo užsakymą (toliau – užsakymas) gali pateikti tik šią teisę pagal Įgyvendinimo reglamentą turintys asmenys.

9. Taisyklių 8 punkte nurodyti asmenys užsakymą VMI prie FM pateikia, užpildydami prašymą UIS. Vienu užsakymu turi būti užsakoma ne mažiau kaip 100 UID.

10. Užsakymas laikomas pateiktas, kai patvirtinamas jo priėmimo faktas UIS.

11. Užsakymas patvirtinamas, jeigu Taisyklių 8 punkte nurodytas asmuo:

11.1. sumokėjo už užsakomus UID mokėtiną sumą arba

11.2. į VMI prie FM sąskaitą sumokėjo užsakomo UID mokėtinos sumos dydžio piniginį užstatą, arba

11.3. pateikė ne mažiau kaip du mėnesius galiojantį užsakomo UID mokėtinos sumos dydžio laidavimo arba garantijos (toliau – laidavimas) dokumentą, išduotą kredito įstaigos (jos padalinio), veikiančios Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir turinčios teisę išduoti laidavimo arba garantijos dokumentus ar draudimo įmonės (filialo), turinčios teisę sudaryti laidavimo draudimo sutartis, pagal kurį laiduotojas arba garantas įsipareigoja įvykdyti asmens prievoles dėl UID išdavimo.

12. Laidavimo dokumentas teikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

13. Jeigu per 10 darbo dienų po užsakymo pateikimo už užsakomus UID mokėtina suma nėra sumokėta, užsakymas yra anuliuojamas VMI prie FM iniciatyva. Šis punktas netaikomas Taisyklių 11.2 ir 11.3 papunkčiuose nurodytais atvejais.

14. Taisyklių 11.2 ir 11.3 papunkčiuose nurodytais atvejais už sugeneruotus UID VMI prie FM kartą per mėnesį išrašo sąskaitą faktūrą. Ši sąskaita turi būti apmokėta per 15 darbo dienų nuo jos pateikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-47, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13083

 

15. UID išduodami:

15.1. elektroniniai UID – per UIS;

15.2. fiziniai UID, kuriais ženklinamos mažmeninės pakuotės, kai tokius užsako asmuo, – fiziškai.

16. VMI prie FM, kaip UID suteikėjo, išduodami UID prasideda raidėmis KLT.

17. Be Įgyvendinimo reglamente nurodytų atvejų, išduoti UID gali būti deaktyvuoti:

17.1. asmens prašymu;

17.2. nustačius, kad asmuo neturi teisės jų naudoti;

17.3. nustačius, kad pateikti ne visi ir / arba neteisingi duomenys.

18. Identifikacinių kodų registracija panaikinama:

18.1. asmens prašymu;

18.2. VMI prie FM iniciatyva, nustačius, kad asmuo bankrutavo ar yra likviduotas;

18.3. VMI prie FM iniciatyva, nustačius, kad asmuo neturi teisės užsakyti UID;

18.4. VMI prie FM iniciatyva, nustačius, kad pateikti ne visi ir / arba neteisingi duomenys.

19. Identifikaciniai kodai panaikinami per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 18.1 papunktyje nurodytų duomenų pateikimo UIS arba 18.2–18.4 papunkčiuose nurodytų aplinkybių nustatymo dienos.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Mokant už UID, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodyta „UID“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-67, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-09, i. k. 2019-14323

 

21. UID išdavimo išlaidos asmenims negrąžinamos ir nekompensuojamos.

22. Ekonominės veiklos vykdytojo ir įmonės identifikaciniai kodai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje.

23. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-67, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-09, i. k. 2019-14323

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-41 „Dėl Tabako gaminių unikalių identifikatorių užsakymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-47, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13083

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-41 „Dėl Tabako gaminių unikalių identifikatorių užsakymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo