Suvestinė redakcija nuo 2019-11-07

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-09-29, i. k. 2015-14433

 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „PLUNGĖS BŪSTAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. T1-262

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.       Patvirtinti  Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ teikiamų paslaugų kainas:

1.1. Neteko galios nuo 2019-11-07

Punkto naikinimas:

Nr. T1-268, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17688

 

1.2.    už namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) – 0,044 Eur už 1 kv. m (be PVM);

2.       Mokėjimą už žemės sklypo priežiūrą skaičiuoti pagal šios paslaugos pirkimo sutartyje nustatytą paslaugos kainą ir tarifą įmonės direktoriaus įsakymu proporcingai namo patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai.

3. Nustatant kainas už kitas teikiamas paslaugas, vadovautis su paslaugų teikėjais sudarytomis sutartimis, o jei paslaugas teikia SĮ „Plungės būstas“, - vadovautis sudarytomis sąmatomis.

4. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. T1-344 „Dėl Savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ teikiamų paslaugų kainų ir tarifų patvirtinimo“. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-268, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-11-06, i. k. 2019-17688

Dėl Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo