Suvestinė redakcija nuo 2018-07-04 iki 2019-06-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10055

 

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros BEI meno veiklos vertinimo gairių PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 15 d. Nr. V-307

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“, 5 punktu:

1. Tvirtinu Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gaires (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. V-200 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                           Dainius H. Pauža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos

2018 m. birželio 12 d. raštu Nr. SR-2597

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-307

 

LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS BEI MENO VEIKLOS VERTINIMO GAIRĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairės (toliau – Gairės) nustato Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) ekspertų komisijų, paskirtų vertinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – Institucijos) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno darbus (toliau – mokslo (meno) darbai), mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) tarptautinių programų projektus ir ūkio subjektų MTEP užsakymus (toliau – MTEP projektai ir sutartys), ūkio subjektų meno užsakymus (toliau – meno sutartys) darbo organizavimo tvarką, meno darbų ekspertinio vertinimo principus bei formaliojo ir ekspertinio vertinimo rezultatų apskaičiavimo tvarką.

2. Ekspertų komisijos mokslo (meno) darbų formalųjį ir meno darbų bei MTEP projektų ir sutarčių, meno užsakymų ekspertinį vertinimą atlieka, vadovaudamosi Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentu (toliau – Reglamentas), patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“.

3. Ekspertų komisijos vertina tuos mokslo (meno) darbus bei MTEP projektus ir sutartis, meno sutartis, kuriuos Institucijos, vadovaudamosi Reglamentu, yra pateikusios į Tarybos mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemą „Vieversys“ (toliau – „Vieversys“).

4. Mokslo sričių mokslo darbus, MTEP projektus ir sutartis vertina keturios ekspertų komisijos:

4.1. Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto (toliau – HSM komitetas) sudaryta ekspertų komisija, vertinanti humanitarinių mokslų srities mokslo darbus (toliau – H komisija);

4.2. Tarybos HSM komiteto sudaryta ekspertų komisija, vertinanti socialinių mokslų srities mokslo darbus (toliau – S komisija);

4.3. Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto (toliau – GTM komitetas) sudaryta ekspertų komisija, vertinanti fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių mokslo darbus (toliau – PABT komisija);

4.4. Ekspertų komisija, vertinanti mokslo sričių MTEP projektus ir sutartis (toliau – MTEP ProSut komisija); į ją narius skiria HSM ir GTM komitetai.

5. Meno darbus ir meno sutartis vertina dvi ekspertų komisijos:

5.1. HSM komiteto paskirta ekspertų komisija, vertinanti meno darbus (toliau – M komisija); į ją narius siūlo ir Lietuvos kultūros ir meno taryba (toliau – LKMT);

5.2. HSM komiteto paskirta ekspertų komisija, vertinanti meno sutartis (toliau – Meno Sut komisija); į ją narius siūlo ir LKMT.

6. Ekspertų komisijos tvirtinamos, ekspertinis darbas atliekamas vadovaujantis Ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-352, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11104

 

7. Su vertinamais mokslo (meno) darbais, MTEP projektais ir sutartimis, meno sutartimis, patentais (ar jų paraiškomis), patentų licencinėmis sutartimis susijusi konfidenciali informacija gali būti naudojama tik vertinimui atlikti. Juos vertinančios ekspertų komisijos turi nepažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

8. Ekspertų komisijų vadovai organizuoja ir koordinuoja komisijų darbą, paskirsto ekspertams užduotis, pirmininkauja komisijų posėdžiams, yra atsakingi už tai, kad komisijoms pavestas darbas būtų atliktas laiku ir kokybiškai.

 

II SKYRIUS

MOKSLO (MENO) DARBŲ VERTINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

9. Mokslo (meno) darbų vertinimas susideda iš:

9.1. mokslo darbų formaliojo vertinimo;

9.2. meno darbų formaliojo ir geriausių meno darbų ekspertinio vertinimo.

10. Ekspertų komisijų vadovai paskirsto mokslo (meno) darbus, o vėliau Institucijų prašymus patikslinti ar pataisyti vertinimo rezultatus individualiam ekspertų vertinimui. Ekspertai įrašo vertinimus ir pastabas į „Vieversį“ prieš posėdį.

11. Institucijos formaliajam vertinimui pateiktus mokslo (meno) darbus, kurie priskirti mokslo (meno) darbų rūšims ir mokslo (meno studijų) kryptims (ne daugiau kaip trims, nurodo kiekvienai mokslo (meno studijų) krypčiai skiriamą darbo dalį procentais), o H, S, PABT, M komisijos vertina, ar Institucijos teisingai priskyrė mokslo (meno studijų) darbus rūšims ir kryptims bei Institucijų priskyrimus gali argumentuotai keisti.

12. H, S, PABT, M komisijos, atlikusios formalųjį mokslo (meno) darbų vertinimą ir nustačiusios neatitikimus, nurodytus Reglamento 21 punkte, sumažina Institucijos surinktų taškų skaičių taip, kaip šiame punkte nurodyta.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Mokslo darbų vertinimas

 

Mokslo darbų formalusis vertinimas

 

13. S komisija, vertindama socialinių mokslų srities mokslo darbus, taiko tų metų, kuriais paskelbtas vertinamasis darbas, Clarivate Analytics Web of Science (toliau – WoS) cituojamumo rodiklio vertę (IF, angl. Impact Factor), agreguoto cituojamumo rodiklio (AIF, angl. Aggregate Impact Factor) vertes ir (ar) Elsevier Scopus (toliau – Scopus) normuoto žurnalo citavimo rodiklio (SNIP, angl. Source-Normalized Impact per Paper) vertę, išskyrus 15 punkte aprašytą atvejį.

14. PABT komisija, vertindama fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių mokslo darbus, taiko tų metų, kuriais paskelbtas vertinamasis darbas, WoS cituojamumo rodiklio vertę IF, agreguoto cituojamumo rodiklio AIF vertes, išskyrus 15 punkte aprašytą atvejį.

15. Jei Institucija vertinimui yra pateikusi praėjusių metų (t. y., n-1 metų, kur n yra kalendoriniai metai, kurių mokslo veiklos vertinimas yra atliekamas (toliau – įskaitiniai metai)) nei įskaitiniai mokslo darbą, jis vertinamas tik tuo atveju, jei praėjusiais metais darbas nebuvo pateiktas vertinti. Tokiu atveju naudojamos įskaitinių metų IF, AIF ir SNIP rodiklių vertės.

16. S komisija nustato, ar duomenų bazėse WoS ir (ar) Scopus cituojamumo rodiklį turinčio žurnalo, kuriame paskelbtas mokslo darbas, cituojamumo rodiklis nėra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais. Tokių žurnalų sąrašo pavadinimas pateiktas Gairių 1 priedo 1 sunumeruotoje eilutėje; prireikus sąrašas gali būti papildytas. Sąraše turi būti pateiktas išsamus pagrindimas, kodėl kiekvienas iš žurnalų į šį sąrašą įtrauktas.

17. PABT komisija nustato, ar duomenų bazėje WoS cituojamumo rodiklį turinčio žurnalo, kuriame paskelbtas mokslo darbas, cituojamumo rodiklis nėra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais. Tokių žurnalų sąrašo pavadinimas pateiktas Gairių 1 priedo 2 sunumeruotoje eilutėje; prireikus sąrašas gali būti papildytas. Sąraše turi būti pateiktas išsamus pagrindimas, kodėl kiekvienas iš žurnalų į šį sąrašą įtrauktas.

18. H, S ir PABT komisijos nusprendžia, ar Institucijų vertinti pateiktos monografijos ar jų dalys arba skyriai (humanitarinių mokslų atveju – ir mokslo studijos, sintezės mokslo darbai ar jų dalys), kuriuos Institucijos pateikė vertinti kaip išleistas tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų, tokiomis laikytinos, o baigusios vertinti sudaro leidyklų sąrašus, kurių pavadinimai pateikti Gairių 1 priedo atitinkamai 3, 4, ir 5 sunumeruotose eilutėse. Šie sąrašai po kiekvieno atlikto vertinimo gali būti tikslinami, sąrašuose turi būti nurodyti metai, kuriais leidykla į sąrašą įtraukta arba išbraukta.

19. Jei H komisija nustato, kad darbas buvo išleistas pakartotinai kita kalba nei lietuvių ir jei šis požymis nebuvo Institucijos pažymėtas, pažymi, kad „Šie mokslinių tyrimų rezultatai jau anksčiau buvo išleisti lietuvių kalba“. Tokiam darbui skiriama 30 proc. skirtinos taškų sumos.

20. Jei fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių mokslo darbo autoriais yra išvardyti tiek pavieniai tyrėjai, tiek konsorciumas ar (ir) komanda, konsorciumo ar komandos nariai į mokslo darbo bendraautorius neįskaitomi, nors jie ir būtų kaip bendraautoriai matomi duomenų bazėje WoS. Tais atvejais, kai mokslo darbo autoriais yra tik konsorciumas ar (ir) komanda, bet nėra pavienių tyrėjų, konsorciumą ar (ir) komandą sudarantys tyrėjai laikomi mokslo darbo bendraautoriais ir toks mokslo darbas įskaitomas kaip Institucijos mokslo darbo rezultatas. Tyrėjo indėlis į mokslo darbą apskaičiuojamas nustačius konsorciumo ar komandos indėlį ir tik po to šis indėlis padalinamas tarp konsorciumą ar komandą sudarančių tyrėjų.

21Reglamento 26 punkto formulė socialinių mokslų atveju, remiantis 27 punktu, yra tokia:

reikšmės yra apibrėžtos Reglamento 22 ir 23 punkte. Išskiriami keturi formulės taikymo atvejai:

21.1jei  ir  vertės žinomos (iš WoS ir Scopus) ir žurnalas nėra įtrauktas į S komisijos sudarytą sąrašą, tai vertės įstatomos į formulę ir apskaičiuojama  vertė;

21.2. jei  vertė žinoma (iš WoS), o tačiau nežinoma  vertė (iš Scopus) ir žurnalas nėra įtrauktas į S komisijos sudarytą sąrašą, tai laikoma, kad ;

21.3. jei  vertė nežinoma (iš WoS), o  vertė žinoma (iš Scopus) ir žurnalas nėra įtrauktas į S komisijos sudarytą sąrašą, tai laikoma, kad ;

21.4. jei  ir  vertės nežinomos, arba žurnalas yra įtrauktas į S komisijos sudarytą sąrašą, tai formulė netaikoma, ir nagrinėjama galimybė jį įskaityti kaip kitos mokslo darbo rūšies darbą.

22. Reglamento 26 punkto formulė fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ar technologijos mokslų atveju (PABT), remiantis 27 punktu, yra tokia:

Išskiriami trys formulės taikymo atvejai:

22.1. jei  vertė žinoma (iš WoS), o žurnalo  yra didesnis už 0,25 ir žurnalas nėra įtrauktas į PABT komisijos sudarytą sąrašą, tai vertės įstatomos į formulę ir apskaičiuojama  vertė;

22.2. jei  vertė žinoma (iš WoS), tačiau žurnalo IF/AIF yra lygus arba mažesnis už 0,25 arba jis yra įtrauktas į PABT komisijos sudarytą sąrašą, tai formulė netaikoma, laikoma, kad ;

22.3. jei  vertė nežinoma (iš WoS), tai formulė netaikoma, laikoma, kad .

23. Reglamento 27 punkto nuostata dėl jo 26 punkto formulės taikymo tuo atveju, kai žurnalas priklauso kelioms kryptinėms kategorijoms, formule išreiškiama taip:

23.1 – kategorijų svertinis vidurkis;

23.2 – -osios kryptinės kategorijos agreguotasis cituojamumo rodiklis (Aggregate Impact Factor);

23.3 – žurnalų skaičius – -ojoje kryptinėje kategorijoje;

23.4  – žurnalo, kuris priklauso kelioms CA JCR kryptinėms kategorijoms, kryptinių kategorijų skaičius.

24. Jei žurnalas priklauso dviems to paties pavadinimo WoS kryptinėms kategorijoms, tai laikoma, kad jis priklauso dviems skirtingoms kryptinėms kategorijoms, nes kryptinės kategorijos požymiai yra du – pavadinimas ir laida (angl. edition). Kryptinės kategorijos agreguotieji cituojamumo rodikliai ( ) skaičiuojami dviems laidoms – SCIE (angl. Science Citation Index Expanded) ir SSCI (angl. Social Sciences Citation Index).

25. Jei Institucijos buvo reorganizuotos (sujungtos, atidalintos ar padalintos), tai mokslo darbai iki reorganizavimo įskaitomi griežtai pagal autorių prieskyras – jei sujungtos, tai pagal iki sujungimo buvusius pavadinimus, jei atidalintos – tai atidalintai naujai Institucijai tik tuo atveju, kai prieskyroje yra nurodyta ne tik ankstesnė dalinama Institucija, bet ir jos kamieninis (-iai) padalinys (-iai). Institucijų padalinimo atveju naujoms Institucijoms taikoma atidalintos Institucijos mokslo darbo įskaitymo sąlyga.

 

TOP 10 sąrašo sudarymas ir jame esančių darbų vertinimas

 

26. Tarybos Mokslo fondo paskirti darbuotojai kiekvienais metais, naudodamiesi duomenų bazės Clarivate Analytics analitinio įrankio InCites duomenimis, sudaro Tarybai anksčiausiai liepos mėn. prieinamą Lietuvos tyrėjų mokslo straipsnių, kurie patenka į 10 proc. labiausiai pasaulyje cituojamų mokslo straipsnių pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) mokslo kryptis, sąrašą (toliau – TOP 10 sąrašas) ir įkelia šį sąrašą į „Vieversį“. EBPO mokslo kryptys atitinka Frascati vadove (OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris.) nurodytą EBPO antro lygmens mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros mokslo krypčių klasifikaciją (angl. second-level classification of fields of research and experimental development classification). TOP 10 sąrašas sudaromas iš straipsnių, kurie buvo atspausdinti per dešimt metų, paskutiniais metais laikant įskaitinius metus.

27. Jei vertinamaisiais metais Institucijos pateiktas socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ar technologijos mokslų darbas patenka ir į TOP 10 sąrašą, jam taškai skiriami tiek už darbo rūšį, kurią pripažino ekspertai, tiek kaip už darbą, patekusį į TOP 10 sąrašą.

28. Jei socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ar technologijos mokslų darbas patenka į TOP 10 sąrašą, jam vertinimo metu kaip Reglamento 2 priedo 6-ai darbų rūšiai ar 3 priedo 8-ai darbų rūšiai yra skiriami taškai vieną kartą nepriklausomai nuo to, į kelias EBPO mokslo kryptis darbas pateko.

29. Jei socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ar technologijos mokslų darbas patenka į TOP 10 sąrašą ir dalis darbo yra priskirta socialinių mokslų krypčiai, o kita dalis – fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ar technologijos mokslų krypčiai, tai jam taškai skiriami tiek proporcingai nuo socialinių mokslų krypties dalies pagal Reglamento 2 priedo 6-ai darbų rūšiai skiriamus taškus, tiek proporcingai nuo fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ar technologijos mokslų krypties dalies pagal Reglamento 3 priedo 8-ai darbų rūšiai skiriamus taškus. Jei darbo dalis priskiriama humanitarinių mokslų krypčiai ar menui, tokiam į TOP 10 sąrašą patekusiam darbui taškai kaip humanitarinių mokslų ar menų darbui neskiriami.

30TOP 10 sąrašo straipsnių, kurie išspausdinti 2016 m. arba anksčiau ir apie kurių mokslo kryptį (-is), taip pat Institucijos autorių indėlius ir vertinamųjų vienetų indėlius Taryba informacijos neturi, mokslo kryptį (-is), Institucijos autorių indėlius ir vertinamųjų vienetų indėlius nurodo Institucijų administratoriai. Tarybos ekspertų komisijos gali pakoreguoti TOP 10 sąrašo straipsnių mokslo kryptį (-is), o indėlius – komisijos arba Tarybos Mokslo fondo paskirti darbuotojai.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MENO DARBŲ VERTINIMAS

 

Meno darbų formalusis vertinimas

 

31. Premjera laikoma kūrinio eksponavimas, įgyvendinimas ar atlikimas, kai nauji darbai sudaro ne mažiau kaip 50 proc. naujai eksponuojamo, įgyvendinamo ar atliekamo rezultato.

32. Kūriniai, eksponuoti, įgyvendinti ar atlikti masinio pobūdžio renginiuose, neįskaitomi.

33. Jei Institucija vertinimui yra pateikusi praėjusių metų (t. y., n-1 metų, kur n yra įskaitiniai metai) nei įskaitiniai meno darbą, jis vertinamas tik tuo atveju, jei praėjusiais metais darbas nebuvo pateiktas vertinti.

34. M komisija, atlikusi formalųjį vertinimą, bendru sutarimu sudaro meno darbų pavyzdžių pagal meninius kontekstus sąrašą, kurio pavadinimas pateiktas Gairių 1 priedo 6 sunumeruotoje eilutėje.

35. Už kartotinį meno kūrinio eksponavimą, įgyvendinimą ar atlikimą, teikiamą formaliajam vertinimui, skirtų taškų skaičius yra dauginamas iš koeficiento (toliau – kartojamumo koeficientas). Apdovanojimams kartojamumo koeficientas netaikomas. Galimas kartojamumo koeficientų skyrimas pagal kūrinio eksponavimą, įgyvendinimą ar atlikimą pateiktas Gairių 2 priede.

36. Atsižvelgiant į ribotas galimybes meno kūrinius įgyvendinti ar atlikti gali būti taikomi nepakartojamumo koeficientai. Nepakartojamumo koeficientai skiriami monumentaliems darbams (gali būti taikomas ir prestižinių tarptautinių meno darbų apdovanojimų atvejais), atsižvelgus į darbo kontekstą :

36.1. koeficientas 2 skiriamas nacionalinio lygio meno darbams;

36.2. koeficientas 3 skiriamas išskirtinio nacionalinio lygio meno darbams;

36.3. koeficientas 4 skiriamas tarptautinio lygio meno darbams;

36.4. koeficientas 5 skiriamas išskirtinio tarptautinio lygio meno darbams.

37. Išskirtiniais atvejais gali būti taikomi abu – kartojamumo ir nepakartojamumo – koeficientai. Pavyzdžiui: architektūros darbo adaptavimas ir kartotinis įgyvendinimas naujame kontekste.

38. Meno srityje vertinant atitinkamos specifikos meno kūrinius ar meno kūrinio (atlikimo) skelbimą (pvz.: solisto ir akompaniatoriaus kartu atliekamą kūrinį, pirmaplanius ir antraplanius teatro ar kino vaidmenis, režisieriaus ir (ar) kompozitoriaus scenos ar kino meno darbą, dalyvavimą grupinėje parodoje ir pan.) M komisija gali bendru sutarimu taikyti 2 arba 3 kartus didesnį koeficientą tam menininkui, kurio įnašas į meno kūrinį ar jo skelbimą yra didesnis. Visais atvejais bendras autorių indėlis turi neviršyti vieneto. Skaičiuojant taškus pagal Reglamento 22 punkto formulę santykis  turi būti pakeistas santykiu , kur  yra M komisijos nustatytas įnašo koeficientas.

 

Meno darbų ekspertinis vertinimas

 

39. Institucijų atrinkti ir pateikti vertinti geriausi meno darbai vertinami pagal meninės vertės, profesionalumo, originalumo, novatoriškumo ir žinomumo kriterijus.

40. Pagal Gairių 39 punkte nurodytus kriterijus, nustatomas meno darbo lygis ir suteikiamas įvertis nuo 0 iki 5 balų:

40.1. darbas neatitinka meno darbui keliamų kriterijų (0 balų);

40.2. vietinio lygio (lokalus) meno darbas (1 balas);

40.3. nacionalinio lygio meno darbas (2 balai);

40.4. išskirtinio nacionalinio lygio meno darbas (3 balai);

40.5. tarptautinio lygio meno darbas (4 balai);

40.6. išskirtinio tarptautinio lygio meno darbas (5 balai).

41. Ekspertiniam vertinimui pateiktas kartotinis meno kūrinio eksponavimas, įgyvendinimas ar atlikimas gali būti įskaitytas tik išskirtiniais atvejais ir būtinai bendru M komisijos sutarimu.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ IR SUTARČIŲ VERTINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

42. MTEP ProSut, Meno Sut komisijų vadovai paskirsto MTEP projektus ir sutartis bei meno sutartis, o vėliau Institucijų apeliacijas individualiam ekspertų vertinimui. Ekspertai įrašo vertinimus ir pastabas į „Vieversį“ prieš posėdį.

43. Ekspertų komisijos, išvardytos 42 punkte, siekia bendros nuomonės. Nepavykus jos pasiekti, balsuojama. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijų vadovo balsas.

44. Konfidencialūs MTEP projektai ir sutartys, meno sutartys apie kurių MTEP (meno) pobūdį Institucija negali pateikti pakankamų įrodymų, nėra vertinamos ir iš tokių projektų ir sutarčių gautos lėšos neįskaitomos.

45. Ekspertų komisijų, išvardytų 42 punkte, vadovų paskirti asmenys įrašo į „Vieversį“ apibendrinamuosius komisijų vertinimus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MTEP PROJEKTŲ IR SUTARČIŲ VERTINIMAS

 

46. MTEP ProSut komisija įvertina, ar pagal MTEP projektus ir sutartis atlikti darbai atitinka Frascati vadove MTEP darbams keliamus reikalavimus, nurodo, kurie iš atliktų darbų nepriskirtini MTEP, pagrindžia tokį sprendimą konkrečiu Frascati vadovo punktu, bei nustato, kuri už programos projektą ar užsakymo vykdymą gautų lėšų dalis įskaitoma kaip MTEP projekto ar užsakymo rezultatas;

47. Lėšos, gautos iš dalyvavimo tų tarptautinių programų veiklose, kurios išvardintos Gairių 3 priede, įskaitomos arba neįskaitomos pagal tai, kaip nurodyta Gairių 3 priede.

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MENO SUTARČIŲ VERTINIMAS

 

48. Meno Sut komisija, vertindama meno sutartis, išnagrinėja tais metais pagal užsakymą atliktus darbus, įvertina, ar pagal šias sutartis atlikti darbai atitinka meno veiklą, nurodo, kurie iš atliktų darbų nepriskirtini meno veiklai, pagrindžia tokį sprendimą, bei nustato, kuri už užsakymo vykdymą gautų lėšų dalis įskaitoma kaip meno užsakymo rezultatas.

49. Meno Sut komisija, vertindama meno sutartis vadovaujasi šiomis nuostatomis:

49.1. meno sutarčių lėšos neįskaitomos, jei finansavimas gautas iš Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ar Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos;

49.2. neįskaitomos tų sutarčių lėšos, kurių objektas nėra sukurti meno kūrinį, pvz., sutartys, pagal kurias buvo gautas finansavimas studentų mokymams, kūrybinėms išvykoms;

49.3. jei sutarties objektas yra meno kūrinys, bet iš dokumentų matyti, kad dalis sumos nėra tiesiogiai susijusi su meno kūriniu, tačiau be šios dalies meno kūrinio atlikimas neįmanomas, tai įskaitomos visos sutarties lėšos, pvz., atlikėjų kelionė į užsakyto kūrinio atlikimo vietą yra įskaitoma;

49.4. įskaitomos visos lėšos, gautos įskaitiniais metais už licencines sutartis nepriklausomai nuo to, kuriais metais tos sutartys buvo pasirašytos; šios lėšos įskaitant dauginamos iš 1,5 koeficiento.

50. Vertinant sutartis, kuriose numatyta atlikti tiek industrinio dizaino, tiek inžinerinius sprendimus, būtina turėti sutarčių papildymus su išsamiu biudžeto išrašu. Iš jo Meno Sut komisija turi nuspręsti, kuri sutarties lėšų dalis buvo skirta meninei daliai įgyvendinti ir šias lėšas įskaityti, o kitos dalies – neįskaityti.

 

IV SKYRIUS

VERTINIMO REZULTATŲ PATEIKIMO TVARKA

 

51.  Prasidėjus mokslo darbų vertinimo procesui S ir PABT komisijų parengti du sąrašai, kaip nurodyta Gairių 16 ir 17 punktuose, pagal kompetenciją teikiami svarstyti HSM ar GTM komitetams, o pastarieji sąrašus teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti. Tarybos pirmininko patvirtinti sąrašai skelbiami Tarybos svetainėje.

52. Pirminiai mokslo (meno) darbų vertinimo rezultatai paskelbiami „Vieversyje“. Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo Institucijos gali kreiptis į Tarybą, prašydamos pataisyti klaidas, atsiradusias įvedant ar apdorojant bibliometrinę informaciją. Institucijų prašymus H, S, PABT, M komisijos įvertina bei Institucijas apie tai informuoja Reglamente nustatytais terminais.

53. Pirminiai MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimo rezultatai paskelbiami „Vieversyje“. Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo Institucijos gali kreiptis į Tarybą dėl MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimo ir teikti „Vieversyje“ apeliacijas. Apeliacijose turi būti pateikiama papildoma informacija (straipsniai, ataskaitos ir kiti dokumentai), kuri gali dokumentuotai įrodyti, kad tai MTEP arba meno veikla. Institucijų apeliacijas MTEP ProSut, Meno Sut komisijos įvertina bei apie apeliacijų svarstymo rezultatus paskelbia „Vieversyje“ ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo termino teikti apeliacijas pabaigos.

54. Ekspertų komisijų mokslo (meno) darbų, MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių įvertinimo rezultatai (jų sąrašų pavadinimai pateikti Gairių 4 priede) po vertinimo patvirtinami Tarybos pirmininko įsakymu.

55. Pasibaigus mokslo darbų vertinimo procesui H, S, PABT, M komisijų parengti keturi sąrašai, kaip nurodyta Gairių 18 ir 34 punktuose, pagal kompetenciją teikiami svarstyti HSM ar GTM komitetams, o pastarieji sąrašus teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti. Tarybos pirmininko patvirtinti sąrašai skelbiami Tarybos svetainėje.

56. Ekspertų komisijos darbas laikomas baigtu, kai jos vadovas pasirašo visus posėdžių protokolus, komisijos vadovas parengia autorinį kūrinį apibendrinamąjį mokslo (meno) darbų ar MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių įvertinimą, su kuriuo turi teisę susipažinti kiekvienas ekspertų komisijos narys, o komisiją sudaręs Tarybos komitetas arba Tarybos pirmininkas autorinį kūrinį patvirtina.

57. Tarybos pirmininko patvirtinti Institucijų veiklos vertinimo rezultatai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Skundų dėl ekspertų komisijų ekspertinio vertinimo rezultatų Taryba nenagrinėja.

_______________________

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių

tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos

vertinimo gairių

1 priedas

 

Oficialūs SĄRAŠŲ, kuriuos turi parengti ekspertų komisijos, pavadinimai

 

Eil. Nr.

Sąrašo pavadinimas

Rengėjo trumpinys

1.

Mokslo žurnalų, kuriuose 20.. metais neįskaityti Lietuvos tyrėjų paskelbti straipsniai, o Lietuvos mokslo ir studijų institucijos šiuos straipsnius teikė kaip socialinių mokslų srities vertintinus mokslo darbus, sąrašas

S komisija

2.

Mokslo žurnalų, kuriuose 20.. metais neįskaityti Lietuvos tyrėjų paskelbti straipsniai, o Lietuvos mokslo ir studijų institucijos šiuos straipsnius teikė kaip fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių mokslo sričių vertintinus mokslo darbus, sąrašas

PABT komisija

3.

Tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų, kurios 2017–20.. metais išleido Lietuvos tyrėjų monografijas, mokslo studijas, sintezės mokslo darbus, o Lietuvos mokslo ir studijų institucijos jas teikė kaip humanitarinių mokslų srities mokslo darbus, sąrašas

H komisija

4.

Tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų, kurios 2017–20.. metais išleido Lietuvos tyrėjų monografijas, o Lietuvos mokslo ir studijų institucijos jas teikė kaip socialinių mokslų srities mokslo darbus, sąrašas

S komisija

5.

Tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų, kurios 2017–20.. metais išleido Lietuvos tyrėjų monografijas, o Lietuvos mokslo ir studijų institucijos jas teikė kaip fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių mokslo darbus, sąrašas

PABT komisija

6.

Meno darbų, kuriuos Lietuvos universitetai 2017–20.. metais teikė vertinti kaip meno darbus, pavyzdžių pagal meninius kontekstus sąrašas

M komisija

 

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių

tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos

vertinimo gairių

2 priedas

 

 

KARTOJAMUMO KOEFICIENTŲ VERTĖS PAGAL KŪRINIO EKSPONAVIMĄ, ĮGYVENDINIMĄ AR ATLIKIMĄ

 

 

Indėlis

 

Eksponavimas

 

Įgyvendinimas

 

Atlikimas

 

Nėra naujo indėlio

 

0,4

 

 

0,4

 

Yra naujas indėlis be naujos interpretacijos

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

Yra naujas indėlis su nauja interpretacija

 

0,8

 

0,8

 

0,8

 

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių

tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos

vertinimo gairių

3 priedas

 

 

TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ PRIPAŽINIMAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS DARBAIS IR JŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS

 

Eil. Nr.

Tarptautinė programa, susitarimas, prioritetas (specifinė programa)

A (pripažįstama MTEP darbais)

B (nepripažįstama MTEP darbais)

A lėšų įskaitymo apimtis, proc.

1.

„Horizontas 2020“ (angl. Horizon 2020)

 

 

 

1.1.

Pažangus mokslas (angl. Excellent Science

visa, išskyrus B

Koordinavimo ir paramos veiklų (angl. Coordination and Support Action), tarp jų ir Tyrėjų nakties (angl. Researchers Night)  bei Idėjų pritaikomumo (angl. Proof of Concept) projektai2

100

1.2.

Pramonės lyderystė (angl. Industrial Leadership

visa, išskyrus B

Koordinavimo ir paramos veiklų (angl. Coordination and Support Action) projektai, Mažų ir vidutinių įmonių pirmosios fazės instrumento (angl. SME Instrument - Phase 1) projektai2

100

1.3.

Visuomenės iššūkiai (angl. Societal Challenges

visa, išskyrus B

Koordinavimo ir paramos veiklų (angl. Coordination and Support Action) projektai, Mažų ir vidutinių įmonių pirmosios fazės instrumento (angl. SME Instrument - Phase 1) projektai, ERA-NET COFUND projektai, Ikikomercinių viešųjų pirkimų bendrojo finansavimo veiklų (angl. Pre-commercial Procurement Co-fund Actions) ir inovatyvių sprendimų viešųjų pirkimų bendrojo finansavimo veiklų (angl. Public Procurement of Innovative Solutions Co-fund Actions) projektai2

100

2.

7BP/H2020  ERA-NET1 (COFUND) schemos programa BiodivERsA2

visa

33

3.

7BP/ H2020  ERA-NET (COFUND) schemos programa M-era.Net

visa

33

4

7BP/H2020 ERA-NET COFUND) schemos programa EuroNanoMed 2

visa

33

5.

H2020 ERA-NET COFUND schemos programa ENSUF

visa

33

6.

7BP ERA-NET schemos programa Sumforest

visa

33

7.

Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa BONUS (angl. Joint Baltic Sea Research Programme)

visa

50

8.

Lietuvos–Šveicarijos programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ (angl. Lithuanian-Swiss Cooperation Programme „Research and Development“)

visa

85

(tik skirtų Lietuvos institucijoms)

9.

Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje COST (angl. European Cooperation in Science and Technology)

visa

10.

Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo projektai, susiję su inovacijomis sveikatos ir gerovės srityse LILAN (angl. Living Labs in the North)

visa

100

11.

Lietuvos–Baltarusijos bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (angl. Lithuanian–Belarus Partnership Programme for Bilateral Cooperation in the Field of Science and Technologies)

visa

12.

Bendra Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų programa (angl. Joint Lithuanian–Latvian–Chinese (Taiwanese) Tripartite Cooperation Programme in the Fields of Science and Technologies)

visa

100

(tik gautų iš Kinijos (Taivano))

13.

Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“ (angl. Lithuanian–French Programme “Gilibert” for Bilateral Cooperation in the Fields of Culture, Education, Science, Technology and Technique)

visa

14.

Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programa mokslinių tyrimų ir technologijų srityje (angl. Lithuanian–Ukrainian Cooperation Programme in the Fields of Research and Technologies)

visa

15.

Lietuvos mokslo tarybos ir Japonijos mokslo finansavimo agentūros „Japan Society for the Promotion of Science“ (JSPS) projektai

visa, išskyrus B

projektai rengti seminarus

0

16.

Lietuvos ir Valonijos–Briuselio dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje programa (angl. Lithuanian–Wallonian (Brussels) Programme for Bilateral Cooperation in the field of Research and Technology Development)

visa

17.

Šveicarijos stipendijų fondo Sciex-NMSch  programa (angl. Sciex - Scientific Exchange Programme NMS.CH)

visa

18.

Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa (EUREKA)

visa

0

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 – ERA-NET, ERA-NET COFUND – nacionalinių mokslo programų koordinavimo Europos mokslinių tyrimų erdvėje priemonės

2 – tokio tipo projektų lėšos įskaitomos 50 proc

 

_________________

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių

tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos

vertinimo gairių

4 priedas

 

EKSPERTŲ KOMISIJŲ ĮVERTINTŲ MOKSLO (MENO) DARBŲ, MTEP PROJEKTŲ IR SUTARČIŲ, MENO SUTARČIŲ SĄRAŠŲ, pavadinimai

 

Eil. Nr.

Sąrašo pavadinimas

Rengėjo trumpinys

1.

Humanitarinių mokslų srities 20... metais paskelbtų ir pateiktų vertinti mokslo darbų formaliojo įvertinimo rezultatai

H komisija

2.

Socialinių mokslų srities 20... metais paskelbtų ir pateiktų vertinti mokslo darbų formaliojo įvertinimo rezultatai

S komisija

3.

Fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių 20... metais paskelbtų ir pateiktų vertinti mokslo darbų formaliojo įvertinimo rezultatai

PABT komisija

4.

Pateiktų vertinti 20... metais eksponuotų, įgyvendintų ar atliktų meno darbų formaliojo ir ekspertinio įvertinimo rezultatai

M komisija

5.

Mokslo ir studijų institucijų lėšos, 2017 metais gautos iš tarptautinių programų projektų ir ūkio subjektų užsakymų, taip pat pagal licencines sutartis, pateiktos ir įskaitytos (arba neįskaitytos) kaip MTEP lėšos

MTEP ProSut komisija

6.

Mokslo ir studijų institucijų lėšos, 2017 metais gautos iš ūkio subjektų meno užsakymų, pateiktos ir įskaitytos (arba neįskaitytos) kaip meno lėšos

Meno Sut komisija

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos mokslo taryba, Įsakymas

Nr. V-352, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11104

Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-307 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo