Suvestinė redakcija nuo 2019-06-05 iki 2020-05-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-06-19, i. k. 2018-10055

 

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros BEI meno veiklos vertinimo gairių PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 15 d. Nr. V-307

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“, 5 punktu:

1. Tvirtinu Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gaires (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. V-200 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                           Dainius H. Pauža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos

2018 m. birželio 12 d. raštu Nr. SR-2597

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-307

(Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2019 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-288

redakcija)

 

 

LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS BEI MENO VEIKLOS VERTINIMO GAIRĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairės (toliau – Gairės) nustato Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) ekspertų komisijų, paskirtų vertinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – Institucijos) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno darbus (toliau – mokslo (meno) darbai), mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) tarptautinių programų projektus ir ūkio subjektų MTEP užsakymus (toliau – MTEP projektai ir sutartys), ūkio subjektų meno užsakymus (toliau – meno sutartys) darbo organizavimo tvarką, meno darbų ekspertinio vertinimo principus bei formaliojo ir ekspertinio vertinimo rezultatų apskaičiavimo tvarką.

2. Ekspertų komisijos mokslo (meno) darbų formalųjį ir meno darbų bei MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių ekspertinį vertinimą atlieka, vadovaudamosi Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentu (toliau – Reglamentas), patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“.

3. Ekspertų komisijos vertina tuos mokslo (meno) darbus bei MTEP projektus ir sutartis, meno sutartis, kuriuos Institucijos, vadovaudamosi Reglamento 8, 9, 11 ir 12 punktais, yra pateikusios į Tarybos mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemą „Vieversys“ (toliau – sistema „Vieversys“).

4. Mokslo sričių mokslo darbus, MTEP projektus ir sutartis vertina keturios ekspertų komisijos:

4.1. Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto (toliau – GTM komitetas) sudaryta ir Tarybos pirmininko įsakymu patvirtinta ekspertų komisija, vertinanti gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslų sričių mokslo darbus (toliau – NTMA komisija);

4.2. Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto (toliau – HSM komitetas) sudaryta ir Tarybos pirmininko įsakymu patvirtinta ekspertų komisija, vertinanti socialinių mokslų srities mokslo darbus (toliau – S komisija);

4.3.  Tarybos HSM komiteto sudaryta ir Tarybos pirmininko įsakymu patvirtinta ekspertų komisija, vertinanti humanitarinių mokslų srities mokslo darbus (toliau – H komisija);

4.4. Iš GTM ir HSM komitetų pasiūlytų ekspertų Tarybos pirmininko įsakymu sudaryta ir patvirtinta ekspertų komisija, vertinanti mokslo sričių MTEP projektus ir sutartis (toliau – MTEP ProSut komisija).

5. Meno sričių meno darbus ir meno sutartis vertina dvi ekspertų komisijos:

5.1. Iš HSM komiteto ir Lietuvos kultūros ir meno tarybos (toliau – LKMT) pasiūlytų ekspertų Tarybos pirmininko sudaryta ir patvirtinta ekspertų komisija, vertinanti scenos ir ekrano (toliau – C) ir vaizduojamųjų menų (toliau – V) meno darbus (toliau – CV komisija);

5.2. Iš HSM komiteto ir LKMT pasiūlytų ekspertų Tarybos pirmininko sudaryta ir patvirtinta ekspertų komisija, vertinanti meno sričių meno sutartis (toliau – Meno Sut komisija).

6. Ekspertų komisijos tvirtinamos, ekspertinis darbas atliekamas vadovaujantis Ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.

7. Su vertinamais mokslo (meno) darbais, MTEP projektais ir sutartimis, meno sutartimis, patentais (ar jų paraiškomis), patentų licencinėmis sutartimis susijusi konfidenciali informacija gali būti naudojama tik vertinimui atlikti. Juos vertinančios ekspertų komisijos turi nepažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

8. Ekspertų komisijų vadovai organizuoja ir koordinuoja komisijų darbą, paskirsto ekspertams užduotis, pirmininkauja komisijų posėdžiams, yra atsakingi už tai, kad komisijoms pavestas darbas būtų atliktas laiku ir kokybiškai.

 

II SKYRIUS

MOKSLO (MENO) DARBŲ VERTINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

9. Mokslo (meno) darbų vertinimas susideda iš:

9.1. mokslo darbų formaliojo vertinimo;

9.2. meno darbų formaliojo ir geriausių meno darbų ekspertinio vertinimo.

10. Ekspertų komisijų vadovai ekspertams individualiai vertinti paskirsto mokslo (meno) darbus, o vėliau – Institucijų prašymus patikslinti ar pataisyti vertinimo rezultatus. Ekspertai per mokslo (meno) darbų vertinimo laikotarpį įrašo vertinimus ir pastabas į sistemą „Vieversys“.

11. Institucijos formaliajam vertinimui pateiktus mokslo (meno) darbus, kurie priskirti mokslo (meno) darbų rūšims ir mokslo (meno) kryptims (ne daugiau kaip trims, nurodant kiekvienai mokslo (meno) krypčiai skiriamą darbo dalį procentais), o NTMA, S, H ir CV komisijos vertina, ar Institucijos teisingai priskyrė mokslo (meno) darbus rūšims ir kryptims bei Institucijų priskyrimus gali argumentuotai keisti.

12. Formaliam vertinimui teiktinų humanitarinių mokslų srities darbų dalių (toliau – DD) suma, o meno sričių – formaliam ir ekspertiniam vertinimui teiktinų DD suma gali 20 proc. viršyti įskaitytinų DD sumą. Jei įvertintų (ne 0 taškų) humanitarinių mokslų ir meno sričių DD suma viršija įskaitytinų DD sumą tai darbai ar jų dalys, kurių taškai ar balai mažiausi, braukiami iš kasmetinio vertinimo ataskaitos, kol neviršija įskaitytinų DD sumos.

13. NTMA, S, H ir CV komisijos, atlikusios formalųjį mokslo (meno) darbų vertinimą ir nustačiusios neatitikimus, nurodytus Reglamento 21 punkte, sumažina Institucijos surinktų taškų skaičių taip, kaip šiame punkte nurodyta.

14. Jei Institucija vertinimui yra pateikusi ankstesnių metų (t. y., n-1 metų, kur n yra kalendoriniai metai, kurių mokslo (meno) veiklos vertinimas yra atliekamas; toliau – įskaitiniai metai) nei įskaitiniai metai mokslo (meno) darbą, jis vertinamas tik tuo atveju, jei ankstesniais metais darbas nebuvo pateiktas vertinti. Mokslo sričių mokslo darbų atveju naudojamos įskaitinių metų Clarivate Analytics Web of Science (toliau – WoS) cituojamumo rodiklio (angl. Impact Factor; toliau – IF), agreguoto cituojamumo rodiklio (angl. Aggregate Impact Factor; toliau – AIF) ir (ar) Elsevier Scopus (toliau – Scopus) normuoto žurnalo citavimo rodiklio (angl. Source-Normalized Impact per Paper; toliau – SNIP) rodiklių vertės.

15. Kiekvienas WoS žurnalas priklauso žurnalų citavimo ataskaitų (JCR, angl. Journal Citation Reports) vienai ar kelioms kryptinėms kategorijoms (angl. Subject Category). Kryptinę kategoriją nusako du požymiai – kryptinės kategorijos pavadinimas ir leidimo (angl. edition) pavadinimas. WoS AIF pateikiami dviejų pavadinimų leidimams – SCIE (angl. Science Citation Index Expanded) ir SSCI (angl. Social Sciences Citation Index). Jei žurnalas priklauso dviems to paties pavadinimo, bet skirtingų leidimų kryptinėms kategorijoms, tai laikoma, kad jis referuojamas dviejose skirtingose kryptinėse kategorijose.

16. Reglamento 27 punkto nuostatos dėl Reglamento 26 punkto formulės taikymo tuo atveju, kai žurnalas priklauso kelioms kryptinėms kategorijoms, formulė yra tokia:

16.1 – kryptinių kategorijų svertinis vidurkis;

16.2 – -osios kryptinės kategorijos agreguotasis cituojamumo rodiklis;

16.3 – žurnalų skaičius – -ojoje kryptinėje kategorijoje;

16.4  – žurnalo, kuris priklauso kelioms WoS JCR kryptinėms kategorijoms, kryptinių kategorijų skaičius.

17. Jei Institucijos buvo reorganizuotos (prijungtos, sujungtos, išdalintos ar padalintos), mokslo darbai iki reorganizavimo įskaitomi griežtai pagal autorių prieskyras – jei prijungtos ar sujungtos, pagal iki prijungimo ar sujungimo buvusius pavadinimus, jei išdalintos ar padalintos – mokslo darbai įskaitomi atidalintai (po išdalinimo ar padalinimo) naujai Institucijai pagal žemesnio lygmens padalinių prieskyras, jei tokių prieskyrų nėra – pagal Reglamento 6.23 papunktyje nurodytą užpildytą deklaracijos formą (Gairių 1 priedas).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Mokslo darbų vertinimas

 

Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslų darbų formalusis vertinimas

 

18. NTMA komisija, vertindama gamtos (toliau – N), technologijos (toliau – T), medicinos ir sveikatos (toliau – M), žemės ūkio (toliau – A) mokslų sričių mokslo darbus, taiko tų metų, kuriais paskelbtas vertinamasis darbas, WoS cituojamumo rodiklio vertę IF, agreguoto cituojamumo rodiklio AIF vertes, išskyrus 14 punkte aprašytą atvejį.

19. NTMA komisija nustato, ar duomenų bazėje WoS cituojamumo rodiklį turinčio žurnalo, kuriame paskelbtas mokslo darbas, cituojamumo rodiklis yra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais ir (ar) kiti bibliometriniai parametrai yra nepakankami. Tokių žurnalų sąrašo pavadinimas pateiktas Gairių 2 priedo 1 sunumeruotoje eilutėje; prireikus sąrašas gali būti papildytas. Sąraše turi būti pateiktas detalus pagrindimas, kodėl kiekvienas iš žurnalų į šį sąrašą įtrauktas.

20. Jei N, T, M, A mokslų sričių mokslo darbo autoriai yra nurodyti tiek pavieniai tyrėjai, tiek konsorciumas ar (ir) komanda, konsorciumo ar komandos nariai į mokslo darbo bendraautorius neįskaitomi, nors jie ir būtų kaip bendraautoriai matomi duomenų bazėje WoS. Tais atvejais, kai mokslo darbo autoriai yra tik konsorciumas ar (ir) komanda, bet nėra pavienių tyrėjų, konsorciumą ar (ir) komandą sudarantys tyrėjai laikomi mokslo darbo bendraautoriais, o toks mokslo darbas įskaitomas kaip Institucijos mokslo darbo rezultatas. Tyrėjo indėlis į mokslo darbą apskaičiuojamas nustačius konsorciumo ar komandos indėlį, kuris padalinamas tarp konsorciumą ar komandą sudarančių tyrėjų.

21. Reglamento 26 punkto formulė N, T, M, A mokslų atveju, remiantis jo 27 punktu, yra tokia:

Skiriami trys formulės taikymo atvejai:

21.1. jei žurnalo  vertė yra nustatyta (žurnalas referuojamas WoS JCR duomenų bazėje), o žurnalo  yra didesnis už 0,25 ir žurnalas nėra įtrauktas į NTMA komisijos sudarytą sąrašą, tai kintamųjų vertės įrašomos į formulę ir apskaičiuojama  vertė;

21.2jei žurnalo  vertė yra nustatyta, tačiau žurnalo IF/AIF yra lygus arba mažesnis už 0,25 arba žurnalasyra įtrauktas į NTMA komisijos sudarytą sąrašą, tai laikoma, kad ;

21.3. jei žurnalo  vertė nenustatyta, tai laikoma, kad .

22. NTMA komisija nusprendžia, ar Institucijų vertinti pateiktos monografijos ar jų dalys, kurias Institucijos pateikė vertinti kaip išleistas tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų, tokiomis laikytinos, o baigusios vertinti sudaro leidyklų sąrašą, kurio pavadinimas pateiktas Gairių 2 priedo 3 sunumeruotoje eilutėje. Šis sąrašas po kiekvieno vertinimo gali būti tikslinamas; sąraše turi būti nurodyti metai, kuriais leidykla į sąrašą įtraukta arba išbraukta.

 

Humanitarinių ir socialinių mokslų darbų formalusis vertinimas

 

23. S komisija, vertindama socialinių (toliau – S) mokslų srities mokslo darbus, taiko tų metų, kuriais paskelbtas vertinamasis darbas, WoS IF, AIF vertes ir (ar) Scopus SNIP vertę, išskyrus 14 punkte aprašytą atvejį.

24. S komisija nustato, ar duomenų bazėse WoS ir (ar) Scopus cituojamumo rodiklį turinčio žurnalo, kuriame paskelbtas mokslo darbas, cituojamumo rodiklis yra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais ir (ar) kiti bibliometriniai parametrai yra nepakankami. Tokių žurnalų sąrašo pavadinimas pateiktas Gairių 2 priedo 2 sunumeruotoje eilutėje; prireikus sąrašas gali būti papildytas. Sąraše turi būti pateiktas detalus pagrindimas, kodėl kiekvienas iš žurnalų į šį sąrašą įtrauktas.

25. S ir H komisijos nusprendžia, ar Institucijų vertinti pateiktos monografijos ar jų dalys (humanitarinių (toliau – H) mokslų atveju – ir mokslo studijos bei sintezės mokslo darbai ar jų dalys), kurias Institucijos pateikė vertinti kaip išleistas tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų, tokiomis yra laikytinos, o baigusios vertinti sudaro leidyklų sąrašus, kurių pavadinimai pateikti Gairių 2 priedo atitinkamai 4 ir 5 sunumeruotose eilutėse. Šie sąrašai po kiekvieno atlikto vertinimo gali būti tikslinami; sąrašuose turi būti nurodyti metai, kuriais leidykla į sąrašą įtraukta arba iš jo išbraukta.

26. Jei H komisija nustato, kad vertinti pateiktas ne lietuvių kalba publikuotas darbas jau buvo publikuotas lietuvių kalba arba atvirkščiai (darbas pirmąkart publikuotas ne lietuvių kalba, o pakartotinai publikuotas lietuviškai), ir jei tai nebuvo Institucijos pažymėta, nurodo, kad „Šie mokslinių tyrimų rezultatai jau buvo išleisti lietuvių (kita) kalba“. Tokiam darbui skiriama 30 proc. taškų, kurie skiriami pirmąkart išleistam darbui.

27Reglamento 26 punkto formulė S mokslų atveju, remiantis Reglamento 27 punktu, yra tokia:

reikšmės yra apibrėžtos Reglamento 22 ir 23 punkte. Išskiriami keturi formulės taikymo atvejai:

27.1. jei žurnalo  vertė nustatyta (žurnalas referuojamas WoS JCR duomenų bazėje),  vertė nustatyta (žurnalas referuojamas Scopus duomenų bazėje) ir jis nėra įtrauktas į S komisijos sudarytą sąrašą, tai kintamųjų vertės įrašomos į formulę ir apskaičiuojama  vertė;

27.2. jei žurnalo  vertė yra nustatyta,  bet nėra nustatyta jo  vertė  ir jis nėra įtrauktas į S komisijos sudarytą sąrašą, tai apskaičiuojant  vertę laikoma, kad ;

27.3. jei žurnalo  vertė nėra nustatyta, bet yra nustatyta jo  vertė  ir jis nėra įtrauktas į S komisijos sudarytą sąrašą, tai apskaičiuojant  vertę laikoma, kad ;

27.4. jei žurnalo  ir  vertės nėra nustatytos , arba jis yra įtrauktas į S komisijos sudarytą sąrašą, tai formulė netaikoma, ir nagrinėjama galimybė darbą įskaityti kaip kitos mokslo darbo rūšies darbą.

 

TOP 10 sąrašo sudarymas ir jame esančių darbų vertinimas

 

28. Remiantis duomenų bazės WoS analitinio įrankio InCites duomenimis, kasmet sudaromas Lietuvos tyrėjų mokslo straipsnių, kurie patenka į 10 proc. labiausiai pasaulyje cituojamų mokslo straipsnių pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) mokslo kryptis ir yra paskelbti mokslo žurnaluose, įtrauktuose į WoS JCR, sąrašą (toliau – TOP 10 sąrašas). Jis sudaromas pagal vertinamųjų metų liepos mėnesį WoS paskelbtus duomenis, kai jie tampa prieinami Tarybos Mokslo fondo darbuotojams, TOP 10 sąrašas įkeliamas į „Vieversio“ sistemą. EBPO mokslo kryptys atitinka Frascati vadove („Frascati vadovas, 2015“ (ISBN 978-9986-9380-7-1, DOI: https://doi.org/10.1787/9789264286290-lt) nurodytą EBPO antro lygmens mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros mokslo krypčių klasifikaciją (angl. second-level classification of fields of research and experimental development classification; toliau – MTEP klasifikacija). TOP 10 sąrašas sudaromas iš straipsnių, kurie buvo atspausdinti per dešimtmetį, paskutiniais metais laikant įskaitinius metus.

29. Jei vertinamaisiais metais Institucijos pateiktas N, T, M, A ar S srities mokslo darbas patenka ir į TOP 10 sąrašą, jam taškai skiriami tiek už darbo rūšį, kurią pripažino ekspertai, tiek kaip už darbą, patekusį į TOP 10 sąrašą.

30. Jei N, T, M, A ar S srities darbas patenka į TOP 10 sąrašą, jam vertinimo metu kaip Reglamento 2 priedo 6-ai darbų rūšiai ar 3 priedo 8-ai darbų rūšiai yra skiriami taškai vieną kartą nepriklausomai nuo to, į kelias EBPO mokslo kryptis darbas pateko.

31. Jei N, T, M, A ar S srities darbas patenka į TOP 10 sąrašą bent pagal vieną EBPO antro lygmens MTEP klasifikaciją ir viena darbo dalis yra priskirta bent vienai N, T, M, A sričių mokslo krypčiai, o kita dalis – S srities mokslo krypčiai, tai tokiam darbui taškai skiriami tiek proporcingai nuo N, T, M, A sričių mokslo krypties darbo dalies pagal Reglamento 3 priedo 8-ai darbų rūšiai skiriamus taškus, tiek proporcingai nuo S srities mokslo krypties darbo dalies pagal Reglamento 2 priedo 6-ai darbų rūšiai skiriamus taškus. Jei darbo dalis priskiriama H mokslo sričiai ar C, V meno sritims, tokiam į TOP 10 sąrašą patekusiam darbui taškai kaip H mokslo srities ar C, V meno sričių darbui neskiriami.

32TOP 10 sąrašo straipsnių, kurie išspausdinti 2016 m. arba anksčiau ir apie kurių mokslo kryptį (-is), taip pat Institucijos autorių indėlius ir vertinamųjų vienetų indėlius Taryba informacijos neturi, mokslo kryptį (-is), Institucijos autorių indėlius ir vertinamųjų vienetų indėlius nurodo Institucijų administratoriai. Tarybos ekspertų komisijos gali pakoreguoti TOP 10 sąrašo straipsnių mokslo kryptį (-is), o indėlius – komisijos arba Tarybos Mokslo fondo paskirti darbuotojai.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MENO DARBŲ VERTINIMAS

 

Meno darbų formalusis vertinimas

 

33. Premjera laikoma kūrinio eksponavimas, įgyvendinimas ar atlikimas, kai nauji darbai sudaro ne mažiau kaip 50 proc. naujai eksponuojamo, įgyvendinamo ar atliekamo rezultato.

34. Kūriniai, eksponuoti, įgyvendinti ar atlikti masiniuose renginiuose, neįskaitomi.

35. Jei Institucija vertinimui yra pateikusi praėjusių metų (t. y., n-1 metų, kur n yra įskaitiniai metai) nei įskaitiniai meno darbą, jis vertinamas tik tuo atveju, jei praėjusiais metais darbas nebuvo pateiktas vertinti.

36. CV komisija, atlikusi formalųjį vertinimą, bendru sutarimu sudaro meno darbų pavyzdžių pagal meninius kontekstus sąrašą, kurio pavadinimas pateiktas Gairių 2 priedo 6 sunumeruotoje eilutėje.

37. Už kartotinį meno kūrinio eksponavimą, įgyvendinimą ar atlikimą, teikiamą formaliajam vertinimui, skirtų taškų skaičius yra dauginamas iš koeficiento (toliau – kartojamumo koeficientas). Apdovanojimams kartojamumo koeficientas netaikomas. Galimas kartojamumo koeficientų skyrimas pagal kūrinio eksponavimą, įgyvendinimą ar atlikimą pateiktas Gairių 3 priede.

38. Atsižvelgiant į ribotas galimybes meno kūrinius įgyvendinti ar atlikti, gali būti taikomi nepakartojamumo koeficientai. Nepakartojamumo koeficientai skiriami monumentaliems darbams (gali būti taikomas ir prestižinių tarptautinių meno darbų apdovanojimų atvejais), atsižvelgus į darbo kontekstą:

38.1. koeficientas 2 skiriamas nacionalinio lygio meno darbams;

38.2. koeficientas 3 skiriamas išskirtinio nacionalinio lygio meno darbams;

38.3. koeficientas 4 skiriamas tarptautinio lygio meno darbams;

38.4. koeficientas 5 skiriamas išskirtinio tarptautinio lygio meno darbams.

39. Išskirtiniais atvejais gali būti taikomi abu – kartojamumo ir nepakartojamumo – koeficientai. Pavyzdžiui: architektūros darbo adaptavimas ir kartotinis įgyvendinimas naujame kontekste.

40. C, V meno srityse vertinant atitinkamos specifikos meno kūrinius ar meno kūrinio (atlikimo) skelbimą (pvz.: solisto ir akompaniatoriaus kartu atliekamą kūrinį, dalyvavimą grupinėje parodoje ir pan.). CV komisija gali bendru sutarimu taikyti 2 arba 3 kartus didesnį koeficientą tam menininkui, kurio įnašas į meno kūrinį ar jo skelbimą yra didesnis. Visais atvejais bendras autorių indėlis turi neviršyti vieneto. Skaičiuojant taškus pagal Reglamento 22 punkto formulę santykis  turi būti pakeistas santykiu , kur  yra CV komisijos nustatytas įnašo koeficientas.

 

Meno darbų ekspertinis vertinimas

 

41. Institucijų atrinkti ir pateikti vertinti geriausi meno darbai vertinami pagal meninės vertės, profesionalumo, originalumo, novatoriškumo ir žinomumo kriterijus.

42. Pagal Gairių 41 punkte nurodytus kriterijus, nustatomas meno darbo lygis ir suteikiamas įvertis nuo 0 iki 5 balų:

42.1. darbas neatitinka meno darbui keliamų kriterijų (0 balų);

42.2. vietinio lygio (lokalus) meno darbas (1 balas);

42.3. nacionalinio lygio meno darbas (2 balai);

42.4. išskirtinio nacionalinio lygio meno darbas (3 balai);

42.5. tarptautinio lygio meno darbas (4 balai);

42.6. išskirtinio tarptautinio lygio meno darbas (5 balai).

43. Ekspertiniam vertinimui pateiktas kartotinis meno kūrinio eksponavimas, įgyvendinimas ar atlikimas gali būti įskaitytas tik išskirtiniais atvejais ir būtinai bendru CV komisijos sutarimu.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ IR SUTARČIŲ VERTINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

44. MTEP ProSut, Meno Sut komisijų vadovai paskirsto MTEP projektus ir sutartis bei meno sutartis, o vėliau Institucijų pastabas individualiam ekspertų vertinimui. Ekspertai įrašo vertinimus ir pastabas į sistemą „Vieversys“.

45. Ekspertų komisijos, išvardytos 44 punkte, siekia komisijos narių bendros nuomonės. Nepavykus jos pasiekti, balsuojama. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos vadovo balsas.

46. Konfidencialūs MTEP projektai ir sutartys, meno sutartys apie kurių MTEP (meno) pobūdį Institucija negali pateikti pakankamų įrodymų, nėra vertinamos ir iš tokių projektų ir sutarčių gautos lėšos neįskaitomos.

47. Ekspertų komisijų, išvardytų 44 punkte, vadovų paskirti asmenys įrašo į sistemą „Vieversys“ apibendrinamuosius komisijų vertinimus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MTEP PROJEKTŲ IR SUTARČIŲ VERTINIMAS

 

48. MTEP ProSut komisija įvertina, ar pagal MTEP projektus ir sutartis atlikti darbai atitinka Frascati vadove („Frascati vadovas, 2015“) MTEP darbams keliamus reikalavimus, nurodo, kurie iš atliktų darbų nepriskirtini MTEP, pagrindžia tokį sprendimą konkrečiu Frascati vadovo punktu, bei nustato, kuri už programos projektą ar užsakymo vykdymą gautų lėšų dalis įskaitoma kaip MTEP projekto ar užsakymo rezultatas. Esant neatitikimams tarp išversto (lietuviško) ir originalaus teksto, vadovaujamasi originaliu tekstu „Frascati Manual 2015“ (ISBN 978-926423901-2, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en.;

49. Lėšos, gautos iš dalyvavimo tų tarptautinių programų veiklose, kurios išvardintos Gairių 4 priede, įskaitomos arba neįskaitomos pagal tai, kaip nurodyta Gairių 4 priede.

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MENO SUTARČIŲ VERTINIMAS

 

50. Meno Sut komisija, vertindama meno sutartis, išnagrinėja tais metais pagal užsakymą atliktus darbus, įvertina, ar pagal šias sutartis atlikti darbai atitinka meno veiklą, nurodo, kurie iš atliktų darbų nepriskirtini meno veiklai, pagrindžia tokį sprendimą, bei nustato, kuri už užsakymo vykdymą gautų lėšų dalis įskaitoma kaip meno sutarties rezultatas.

51. Meno Sut komisija, vertindama meno sutartis, vadovaujasi šiomis nuostatomis:

51.1. Meno užsakymu laikoma tokia sutartis, kurios objektas yra meno kūrinys. Jei užsakymo įvykdymas neįmanomas be lėšų, kurios nėra tiesiogiai susijusios su meno kūriniu, bet be jų meno kūrinio atlikimas neįmanomas, tai įskaitomos visos užsakymo lėšos;

51.2Meno užsakymai neįskaitomi, jei sutartys buvo finansuotos Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ar Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis;

51.3. Meno užsakymai neįskaitomi, jei sutarties objektas nebuvo meno kūrinio sukūrimas (pvz., sutartys, pagal kurias buvo gautas finansavimas studentų mokymams, kūrybinėms išvykoms);

51.4. įskaitomos visos lėšos, gautos įskaitiniais metais už licencines sutartis nepriklausomai nuo to, kuriais metais tos sutartys buvo pasirašytos; šios lėšos įskaitant dauginamos iš 1,5 koeficiento.

52. Vertinant sutartis, kuriose numatyta atlikti tiek industrinio dizaino, tiek inžinerinius sprendimus, būtina turėti sutarčių papildymus su išsamiu biudžeto išrašu. Iš jo Meno Sut komisija turi nuspręsti, kuri sutarties lėšų dalis buvo skirta industrinio dizaino daliai įgyvendinti ir šias lėšas įskaityti, o kitos dalies – neįskaityti.

 

IV SKYRIUS

VERTINIMO REZULTATŲ PATEIKIMO TVARKA

 

53.  Prasidėjus mokslo darbų vertinimo procesui NTMA ir S komisijų parengti du sąrašai, kaip nurodyta Gairių 19 ir 24 punktuose, pagal kompetenciją teikiami svarstyti GTM ar HSM komitetams, o pastarieji sąrašus teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti. Tarybos pirmininko patvirtinti sąrašai skelbiami Tarybos svetainėje.

54. Institucijos apie pirminius mokslo (meno) darbų vertinimo rezultatus informuojamos sistemoje „Vieversys“. Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo sistemoje „Vieversys“ Institucijos gali kreiptis į Tarybą ir sistemoje „Vieversys“ prašyti pataisyti klaidas, atsiradusias įvedant ar apdorojant bibliometrinę informaciją. Institucijų prašymus NTMA, S, H, CV komisijos įvertina bei apie svarstymo rezultatus paskelbia sistemoje „Vieversys“ Reglamente nustatytais terminais.

55. Institucijos apie pirminius MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimo rezultatus informuojamos sistemoje „Vieversys“. Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo sistemoje „Vieversys“ Institucijos gali kreiptis į Tarybą dėl MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimo ir sistemoje „Vieversys“ teikti pastabas. Pastabose turi būti pateikiama papildoma informacija (straipsniai, ataskaitos ir kiti dokumentai), kuri gali dokumentuotai įrodyti, kad tai MTEP arba meno veikla. Institucijų pastabas MTEP ProSut, Meno Sut komisijos įvertina bei apie pastabų svarstymo rezultatus paskelbia sistemoje „Vieversys“ Reglamente nustatytais terminais.

56. Ekspertų komisijų mokslo (meno) darbų, MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių įvertinimo rezultatai (jų sąrašų pavadinimai pateikti Gairių 5 priede) po vertinimo patvirtinami Tarybos pirmininko įsakymu.

57. Pasibaigus mokslo ir meno darbų vertinimo procesui NTMA, S, H, CV komisijų parengti keturi sąrašai, kaip nurodyta Gairių 22, 25 ir 36 punktuose, pagal kompetenciją teikiami svarstyti GTM ar HSM komitetams, o pastarieji sąrašus teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti. Tarybos pirmininko patvirtinti sąrašai skelbiami Tarybos svetainėje.

58. Ekspertų komisijos darbas laikomas baigtu, kai jos vadovas pasirašo visus posėdžių protokolus, parengia autorinį kūrinį apibendrinamąjį mokslo (meno) darbų ar MTEP projektų ir sutarčių ar meno sutarčių įvertinimą (su juo turi teisę susipažinti kiekvienas ekspertų komisijos narys), jį pateikia ekspertų komisiją sudariusiam Tarybos komitetui, o šis autorinį kūrinį išnagrinėja ir parengia siūlymą Tarybos pirmininkui autorinį kūrinį tvirtinti.

59. Institucijos gali teikti apeliacijas dėl Tarybos pirmininko patvirtintų Institucijų veiklos vertinimo rezultatų pagal Gairių V skyriaus apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarką.

 

V SKYRIUS

APELIACIJŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

60. Institucija, nesutinkanti su su Tarybos pirmininko sprendimu, priimtu mokslo (meno) darbų, MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių įvertinimo pagrindu (toliau – apeliantas), gali pateikti  Tarybai motyvuotą rašytinį kreipimąsi, kuriame nurodo, kad nesutinka su Tarybos pirmininko sprendimu, priimtu mokslo (meno) darbų, MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių įvertinimo pagrindu (toliau – apeliacija).

61. Apeliaciją apeliantas gali pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paskelbimo Tarybos svetainėje apie Tarybos pirmininko sprendimą dėl ataskaitinių metų mokslo (meno) darbų, MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių įvertinimo.

62. Apeliacija nagrinėjama, jei apeliantas pagrindžia, kad formalaus ar ekspertinio vertinimo metu padaryta faktinių klaidų, kurios galėjo turėti lemiamą įtaką mokslo (meno) darbų, MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių įvertinimui.

63. Nesutikimas su formalaus ir (ar) ekspertinio įvertinimo rezultatu ar ekspertų komisijos ekspertine išvada nesuteikia pagrindo apeliantui pateikti apeliaciją.

64. Apeliacijoje turi būti nurodytas sprendimas, dėl kurio teikiama apeliacija, šio sprendimo priėmimo data, apeliacijos pagrindimas. Apeliacijos metu neteikiami nauji dokumentai, apeliacija vertinama pagal dokumentus, kurie buvo pateikti mokslo (meno) darbų, MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių teikimo laikotarpiu ar pastabų dėl vertinimo teikimo laikotarpiu.

65. Apeliacija, neatitinkanti Gairių 61, 62, 64 punktuose nurodytų reikalavimų, nenagrinėjama.

66. Apeliacijas nagrinėja Apeliacinė komisija. Jos sudėtį tvirtina ir jos pirmininką ir pavaduotoją skiria Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į Tarybos valdybos siūlymus dėl Apeliacinės komisijos narių.

67. Apeliacinė komisija ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų po apeliacijų teikimo termino pabaigos priima sprendimą, ar apeliacija nagrinėtina, kartu nurodydama to pagrindą. Apie Apeliacinės komisijos priimtą sprendimą apeliantas informuojamas raštu ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po Apeliacinės komisijos sprendimo priėmimo dienos.

68. Jei Apeliacinė komisija priima sprendimą apeliaciją nagrinėti iš esmės, ji apeliaciją išnagrinėja ir priima motyvuotą sprendimą per trisdešimt darbo dienų po šiame punkte numatyto sprendimo priėmimo dienos. Nagrinėjimo metu Apeliacinė komisija gali pasikviesti apelianto ir ekspertų komisijos atstovus.

69. Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į Apeliacinės komisijos sprendimą tenkinti apeliaciją, gali pakeisti savo sprendimą (-us) dėl mokslo (meno) darbų, MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimo rezultatų patvirtinimo. Apie tai apeliantas informuojamas raštu ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po tokio sprendimo priėmimo dienos.

70. Tarybos pirmininkui priėmus naują sprendimą (-us) dėl mokslo (meno) darbų, MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimo rezultatų patvirtinimo, koreguojami duomenys sistemoje „Vieversys“ ir Tarybos svetainėje. Jei apeliacijos išnagrinėjamos ir naujas Tarybos pirmininko sprendimas priimamas, kai vertinimo duomenys jau pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, atnaujinti vertinimo duomenys jai pateikiami kitais metais.

71. Tarybos pirmininko patvirtinti Institucijų veiklos vertinimo rezultatai, pasibaigus apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo laikotarpiui, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-288, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-04, i. k. 2019-09021

 

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės

plėtros ir meno veiklos vertinimo gairių

1 priedas

 

(Mokslo darbo, meno kūrinio ar jo atlikimo pristatymo prieskyros deklaracijos forma)

 

MOKSLO DARBO, MENO KŪRINIO AR JO ATLIKIMO PRISTATYMO PRIESKYROS DEKLARACIJA1

 

Lietuvos mokslo tarybai

 

 

 

1.    Dabartiniai duomenys apie mokslo (meno) darbą, kuriam deklaruojama prieskyra

1.1.

Mokslo (meno) darbo rūšis2 (pagal Reglamento3 priedus)

 

1.2.

Mokslo (meno) darbo bibliografinis aprašas

 

1.3.

Mokslo (meno) darbo visi autoriai (jų institucinės prieskyros, jei yra)4

 

2.    Mokslo (meno) darbo prieskyros deklaravimas

2.1.

Mokslo (meno) darbo autorius (-iai), pageidaujantis (-ys) deklaruoti prieskyrą

 

2.2.

Institucija, kurioje buvo parengtas mokslo (meno) darbas ar jo dalis

 

 

 

 

 

____________________________                                           _______________________5

(Mokslo (meno) darbo autoriaus vardas, pavardė)         (parašas)

 

 

____________________________                                           _______________________5

(Mokslo (meno) darbo autoriaus vardas, pavardė)         (parašas)

 

_______________

 

(data)

 

 

_________________

1  prieskyros deklaracija pateikiama į Tarybos mokslo meno veiklos rezultatų vertinimo sistemą „Vieversys“ kartu su mokslo (meno) darbu kaip vienas sujungtas dokumentas.

2  mokslo straipsnis; mokslo monografija, studija, sintezės mokslo darbas, recenzuojamas leidinys ar jų dalys; moksliškai susistemintas duomenų rinkinys, taikomojo mokslo darbo leidinys, mokslo darbo recenzija, mokslo sklaidos publikacija, mokslo srities ar krypties terminų žodynas, mokslinis žinynas, enciklopedija, meno kūrinio paskelbimas, meno kūrinio realizavimas, apdovanojimas meno renginyje ar konkurse, meninio tyrimo paskelbimas ir (ar) atlikimas, meno srities publikacijos, meno srities laidų paskelbimas arba kuravimas.

3  2017 m. spalio 4 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-747 patvirtintas “Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentas”.

4  tik tuo atveju, kai autoriaus priskyrimo institucijai nėra arba institucija buvo prijungta, sujungta, išdalinta ar padalinta.

5  eilutė, kurioje nurodomas mokslo (meno) darbo autoriaus vardas pavardė ir parašas, įterpiama tiek kartų, kiek autorių nurodyta lentelės 2.1. papunktyje

 

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių

tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos

vertinimo gairių

2 priedas

 

 

Oficialūs SĄRAŠŲ, kuriuos turi parengti ekspertų komisijos, pavadinimai

 

Eil. Nr.

Sąrašo pavadinimas

Rengėjo trumpinys

1.

Mokslo žurnalų, kuriuose 20.. metais neįskaityti Lietuvos tyrėjų paskelbti straipsniai, o Lietuvos mokslo ir studijų institucijos šiuos straipsnius teikė kaip gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslo sričių mokslo sričių vertintinus mokslo darbus, sąrašas

NTMA komisija

2.

Mokslo žurnalų, kuriuose 20.. metais neįskaityti Lietuvos tyrėjų paskelbti straipsniai, o Lietuvos mokslo ir studijų institucijos šiuos straipsnius teikė kaip socialinių mokslų srities vertintinus mokslo darbus, sąrašas

S komisija

3.

Tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų, kurios 2017–20.. metais išleido Lietuvos tyrėjų monografijas, o Lietuvos mokslo ir studijų institucijos jas teikė kaip gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslų sričių mokslo darbus, sąrašas

NTMA komisija

4.

Tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų, kurios 2017–20.. metais išleido Lietuvos tyrėjų monografijas, o Lietuvos mokslo ir studijų institucijos jas teikė kaip socialinių mokslų srities mokslo darbus, sąrašas

S komisija

5.

Tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų, kurios 2017–20.. metais išleido Lietuvos tyrėjų monografijas, mokslo studijas, sintezės mokslo darbus, o Lietuvos mokslo ir studijų institucijos jas teikė kaip humanitarinių mokslų srities mokslo darbus, sąrašas

H komisija

6.

Meno darbų, kuriuos Lietuvos universitetai 2017–20.. metais teikė vertinti kaip scenos ir ekrano, vaizduojamųjų menų meno sričių darbus, pavyzdžių pagal meninius kontekstus sąrašas

CV komisija

 

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių

tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos

vertinimo gairių

3 priedas

 

 

KARTOJAMUMO KOEFICIENTŲ VERTĖS PAGAL KŪRINIO EKSPONAVIMĄ, ĮGYVENDINIMĄ AR ATLIKIMĄ

 

 

Indėlis

 

Eksponavimas

 

Įgyvendinimas

 

Atlikimas

 

Nėra naujo indėlio

 

0,4

 

 

0,4

 

Yra naujas indėlis be naujos interpretacijos

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

Yra naujas indėlis su nauja interpretacija

 

0,8

 

0,8

 

0,8

 

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių

tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos

vertinimo gairių

4 priedas

 

 

TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ PRIPAŽINIMAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS DARBAIS IR JŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS

 

Eil. Nr.

Tarptautinė programa, susitarimas, prioritetas (specifinė programa)

A (pripažįstama MTEP darbais)

B (nepripažįstama MTEP darbais)

A lėšų įskaitymo apimtis, proc.

1.

„Horizontas 2020“ (angl. Horizon 2020)

 

 

 

1.1.

Pažangus mokslas (angl. Excellent Science

visa, išskyrus B

Koordinavimo ir paramos veiklų (angl. Coordination and Support Action), tarp jų ir Tyrėjų nakties (angl. Researchers Night) bei Idėjų pritaikomumo (angl. Proof of Concept) projektai2

100

1.2.

Pramonės lyderystė (angl. Industrial Leadership

visa, išskyrus B

Koordinavimo ir paramos veiklų (angl. Coordination and Support Action) projektai, Mažų ir vidutinių įmonių pirmosios fazės instrumento (angl. SME Instrument - Phase 1) projektai2

100

1.3.

Visuomenės iššūkiai (angl. Societal Challenges

visa, išskyrus B

Koordinavimo ir paramos veiklų (angl. Coordination and Support Action) projektai, Mažų ir vidutinių įmonių pirmosios fazės instrumento (angl. SME Instrument - Phase 1) projektai, ERA-NET COFUND projektai, Ikikomercinių viešųjų pirkimų bendrojo finansavimo veiklų (angl. Pre-commercial Procurement Co-fund Actions) ir inovatyvių sprendimų viešųjų pirkimų bendrojo finansavimo veiklų (angl. Public Procurement of Innovative Solutions Co-fund Actions) projektai2

100

2.

7BP/H2020  ERA-NET1 (COFUND) schemos programa BiodivERsA2

visa

33

3.

7BP/ H2020  ERA-NET (COFUND) schemos programa M-era.Net

visa

33

4

7BP/H2020 ERA-NET COFUND) schemos programa EuroNanoMed 2

visa

33

5.

H2020 ERA-NET COFUND schemos programa ENSUF

visa

33

6.

7BP ERA-NET schemos programa Sumforest

visa

33

7.

Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa BONUS (angl. Joint Baltic Sea Research Programme)

visa

50

8.

Lietuvos–Šveicarijos programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ (angl. Lithuanian-Swiss Cooperation Programme „Research and Development“)

visa

85

(tik skirtų Lietuvos institucijoms)

9.

Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje COST (angl. European Cooperation in Science and Technology)

visa

10.

Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo projektai, susiję su inovacijomis sveikatos ir gerovės srityse LILAN (angl. Living Labs in the North)

visa

100

11.

Lietuvos–Baltarusijos bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (angl. Lithuanian–Belarus Partnership Programme for Bilateral Cooperation in the Field of Science and Technologies)

visa

12.

Bendra Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų programa (angl. Joint Lithuanian–Latvian–Chinese (Taiwanese) Tripartite Cooperation Programme in the Fields of Science and Technologies)

visa

100

(tik gautų iš Kinijos (Taivano))

13.

Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“ (angl. Lithuanian–French Programme “Gilibert” for Bilateral Cooperation in the Fields of Culture, Education, Science, Technology and Technique)

visa

14.

Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programa mokslinių tyrimų ir technologijų srityje (angl. Lithuanian–Ukrainian Cooperation Programme in the Fields of Research and Technologies)

visa

15.

Lietuvos mokslo tarybos ir Japonijos mokslo finansavimo agentūros „Japan Society for the Promotion of Science“ (JSPS) projektai

visa, išskyrus B

projektai rengti seminarus

0

16.

Lietuvos ir Valonijos–Briuselio dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje programa (angl. Lithuanian–Wallonian (Brussels) Programme for Bilateral Cooperation in the field of Research and Technology Development)

visa

17.

Šveicarijos stipendijų fondo Sciex-NMSch  programa (angl. Sciex - Scientific Exchange Programme NMS.CH)

visa

18.

Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa (EUREKA)

visa

0

19.

Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos (angl. European Union Regional Development Fund (Interreg))

visa

20.

Europos Sąjungos Erasmus, Erasmus+ (angl. EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) programos

visa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 – ERA-NET, ERA-NET COFUND – nacionalinių mokslo programų koordinavimo Europos mokslinių tyrimų erdvėje priemonės

2 – tokio tipo projektų lėšos įskaitomos 50 proc.

 

_________________

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių

tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos

vertinimo gairių

5 priedas

 

EKSPERTŲ KOMISIJŲ ĮVERTINTŲ MOKSLO (MENO) DARBŲ, MTEP PROJEKTŲ IR SUTARČIŲ, MENO SUTARČIŲ SĄRAŠŲ, pavadinimai

 

Eil. Nr.

Sąrašo pavadinimas

Rengėjo trumpinys

1.

Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslų sričių 20... metais paskelbtų ir pateiktų vertinti mokslo darbų formaliojo įvertinimo rezultatai

NTMA komisija

2.

Socialinių mokslų srities 20... metais paskelbtų ir pateiktų vertinti mokslo darbų formaliojo įvertinimo rezultatai

S komisija

3.

Humanitarinių mokslų srities 20... metais paskelbtų ir pateiktų vertinti mokslo darbų formaliojo įvertinimo rezultatai

H komisija

4.

Pateiktų vertinti 20... metais eksponuotų, įgyvendintų ar atliktų scenos ir ekrano, vaizduojamųjų menų meno sričių darbų formaliojo ir ekspertinio įvertinimo rezultatai

CV komisija

5.

Mokslo ir studijų institucijų lėšos, 2018 metais gautos iš tarptautinių programų projektų ir ūkio subjektų užsakymų, taip pat pagal licencines sutartis, pateiktos ir įskaitytos (arba neįskaitytos) kaip MTEP lėšos

MTEP ProSut komisija

6.

Mokslo ir studijų institucijų lėšos, 2018 metais gautos iš ūkio subjektų meno užsakymų, pateiktos ir įskaitytos (arba neįskaitytos) kaip meno lėšos

Meno Sut komisija

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos mokslo taryba, Įsakymas

Nr. V-352, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11104

Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-307 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos mokslo taryba, Įsakymas

Nr. V-288, 2019-06-04, paskelbta TAR 2019-06-04, i. k. 2019-09021

Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-307 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo