Suvestinė redakcija nuo 2019-07-18 iki 2019-08-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11560

 

 

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLiTIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 5 d. Nr. V-388

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 2.5–2.7 papunkčiais, Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3, 4, 38, 39, 43, 47, 52, 53 punktais, 61.2 ir 61.3 papunkčiais, 65, 71, 75, 77, 85 punktais:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1.Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašą;

1.2. Su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų bei darbdavių paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų darbo laiko apskaita susijusių dokumentų sąrašą.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus 2010 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. V-620 „Dėl individualios veiklos pagal verslo liudijimą subsidijavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2011 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. V-179 „Dėl įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, dalyvavimo profesiniame mokyme organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. V-175 „Dėl pasiūlymų, darbdavių teikiamų teritorinėms darbo biržoms aktyvios darbo rinkos politikos remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimui, formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.4.  Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2014 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. V-99 „Dėl subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavių teikiamų su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.5. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2014 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. V-100 „Dėl pažymos apie galiojančias administracines nuobaudas formos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.6. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. V-499 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.7. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-1005 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo organizavimo teritorinėse darbo biržose tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u:

3.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

3.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

L. e. p. Finansų, teisės ir pirkimų departamento

direktorius, laikinai vykdantis direktoriaus

funkcijas                                                                                                                      Arūnas Marma

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388

 

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones (toliau – Priemonės), atrankos kriterijus, dalies patirtų išlaidų kompensavimo darbdaviams, įdarbinusiems teritorinės darbo biržos (toliau – darbo birža) siųstus asmenis pagal pameistrystės darbo sutartį, pasiūlymų dėl remiamojo įdarbinimo priemonių, paraiškų dėl paramos darbo vietoms steigti priemonių teikimo ir nagrinėjimo bei kelionės išlaidų kompensavimo darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siunčiamą bedarbį ir patiriančiam bedarbio vežimo į darbo vietą ir atgal išlaidas, tvarką.

2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu ir Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348  „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas).

3.       Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.    Paraiška – nustatytos formos darbdavio, siekiančio gauti paramą naujoms darbo vietoms steigti, užpildytas dokumentas;

3.2.    Paraiška dėl savarankiško užimtumo rėmimo – nustatytos formos darbo biržoje  registruoto asmens, siekiančio gauti paramą naujai darbo vietai steigti, užpildytas dokumentas;

3.3.    Paraiškos teikėjas – darbdavys, pateikęs paraišką dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo/ darbo biržoje registruotas asmuo, pateikęs paraišką dėl savarankiško užimtumo rėmimo;

3.4. Projekto teikėjas – darbdavys, pateikęs vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projekto paraišką;

3.5.    Subsidija darbo vietoms steigti lėšos, skiriamos darbo vietoms steigti (pritaikyti)/lėšos, skiriamos sau darbo vietai steigti, be kurių jos (-ji) negalėtų būti įsteigtos (-a);

3.6. Subsidijos gavėjas – darbdavys arba darbo biržoje registruoto asmens įsteigta įmonė, kuriai skiriama subsidija darbo vietai įsteigti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

3.7.    Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai;

3.8.    Tikslinės teritorijos – savivaldybių ar seniūnijų teritorijos, kuriose įgyvendinami VUI projektai;

3.9.    Darbo priemonės – darbo procese naudojamos transporto priemonės ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ar kiti reikmenys, būtini darbo vietos funkcionavimui užtikrinti), priskirtini ilgalaikiam materialiajam turtui;

 

3.10. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme ir šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4.  Darbo biržos, atrinkdamos darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti Priemones vadovaujasi šiais principais:

4.1.    skaidrumo – darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Priemones, atranka vykdoma pagal aiškiai nustatytus ir paskelbtus objektyvius Priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijus pagal joms įgyvendinti skirtas lėšas;

4.2.    viešumo – visuomenė yra informuojama apie Priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijus bei Priemonių įgyvendinimo rezultatus;

4.3.    efektyvumo – Priemonių įgyvendinimas organizuojamas, siekiant optimaliausiomis sąnaudomis suderinti darbo pasiūlą ir paklausą.

 

 

II SKYRIUS

 

DARBDAVIų, PAGEIDAUJANčIų įGYVENDINTI PRIEMONES, ATRANKOS KRITERIJAI IR TVARKA

 

 

5.       Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Priemones, atranką vykdo darbo biržų skyriai, vykdantys klientų aptarnavimo funkcijas (toliau – Teritoriniai skyriai).

6.       Teritoriniai skyriai, įvertinę Priemonių įgyvendinimui skirtas lėšas ir atrinkę darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti Priemones, raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja juos apie priimtus sprendimus sudaryti sutartis ar patenkinti paraiškas.

7.       Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Priemones, atrenkami pagal šiuos formalius kriterijus:

7.1. atitikimą Užimtumo įstatyme ir jo pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

7.2. atitikimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų reikalavimams.

8. Tuo atveju, kai darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Priemones yra daugiau nei vienas, atitinkantis Aprašo 7 punkte nustatytus formalius atrankos kriterijus, dalyvauti Priemonėje atrenkamas darbdavys, atitinkantis vieną ar daugiau specialiųjų kriterijų:

8.1. darbdavys, kurio įmonė turi smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statusą, remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais;

8.2. darbdavys, pirmą kartą dalyvaujantis Priemonės įgyvendinime;

8.3. darbdavys, kurio įmonėje metinė darbuotojų kaita yra ne didesnė nei 10 procentų;

8.4. darbdavys, kurio pasiūlyme dėl Priemonės įgyvendinimo ar paraiškoje nurodytas įdarbinamam asmeniui mokamas darbo užmokestis yra ne mažesnis nei 70 procentų Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pagal ekonominės veiklos rūšį.

 

III SKYRIUS

KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO DARBDAVIUI, ĮDARBINUSIAM DARBO BIRŽOS SIUNČIAMĄ BEDARBĮ IR PATIRIANČIAM BEDARBIO VEŽIMO Į DARBO VIETĄ IR ATGAL IŠLAIDAS, TVARKA

 

9. Darbdavio patirtos kelionės išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į atstumą nuo darbo vietos iki darbdavio vežamo asmens gyvenamosios vietos (miesto, miestelio, kaimo ar viensėdžio) ir atgal, kuris nustatomas pagal maršrutą, nurodytą prašyme, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo bedarbio įdarbinimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

10.     Kelionės išlaidos kompensuojamos, kai darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo bedarbio įdarbinimo dienos pateikia darbo biržai prašymą dėl darbuotojo vežimo į darbo vietą ir atgal patirtų išlaidų kompensavimo (1 priedas), bedarbio rašytinį sutikimą (2 priedas) ir, kai darbo birža nustato, kad darbdavio vežamo asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo vieta ir priima sprendimą kompensuoti kelionės išlaidas.

11. Viešai prieinamų elektroninių žemėlapių atstumo skaičiuoklėje https: //www.google.lt/maps (kai vietovė nerandama - https: //www.maps.lt) pateikiamu trumpiausiu darbdavio prašyme nurodyto maršruto atstumu, kompensuojamų darbdavio patirtų išlaidų dydis skaičiuojamas pagal formulę:

Išlaidos = a × 2 × d × k,

kur:

a – trumpiausias maršruto atstumas nuo darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, gyvenamosios vietos iki darbo vietos (kilometrais su vienu ženklu po kablelio);

d – dienų skaičius per mėnesį kuriomis darbuotojas buvo vežamas į darbo vietą ir atgal

k – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas 1 kilometro tarifinis įkainis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

12.     Kompensuojamos darbdavio patirtos išlaidos negali viršyti Užimtumo įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje nustatytų dydžių.

13. Tais atvejais, kai darbdavys kreipiasi dėl patirtų išlaidų kompensavimo, patiriamų darbdaviui vežant daugiau nei vieną įdarbintą darbo biržos siųstą bedarbį ta pačia transporto priemone, darbdaviui kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios būtų patirtos kaip vežant vieną toliausiai nuo darbo vietos gyvenantį bedarbį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

14. Darbdavys, mėnesiui pasibaigus už praeitą mėnesį per 10 dienų pateikia darbo biržai pažymą apie darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, dirbtą dienų skaičių ir priskaičiuotą darbo užmokestį (3 priedas). Darbo birža patirtas kelionės išlaidas darbdaviui kompensuoja per 10 darbo dienų nuo darbdavio pateiktų dokumentų gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

IV SKYRIUS

DALIES DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS DARBDAVIAMS, ĮDARBINUSIEMS DARBO BIRŽOS SIŲSTUS ASMENIS PAGAL PAMEISTRYSTĖS DARBO SUTARTĮ

 

15. Prašymus dėl dalies darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo įdarbinus teritorinės darbo biržos siųstą asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį (toliau – prašymas) (4 priedas) gali teikti profesinį mokymą pagal pameistrystės formą vykdantys darbdaviai, įdarbinę darbo biržos siųstus asmenis ir pateikę pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (5 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

16.     Prašymas darbo biržai turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pameistrystės darbo sutarties sudarymo dienos.

17.     Darbo birža, gavusi darbdavio prašymą dėl įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos patikrina ar:

17.1.  darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas;

17.2.  prašyme nurodyta profesinio mokymo programa, pagal kurią vykdomas mokymas darbo vietoje ir ją vykdantis profesinio mokymo teikėjas įtraukti į Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) sudarytą profesinio mokymo teikėjų sąrašą.

18. Darbo birža Aprašo 17 punkte nustatytas sąlygas atitinkantiems darbdaviams, pateikusiems su pagal pameistrystės darbo sutartį įdarbintų asmenų darbo laiko apskaita ir darbo apmokėjimu susijusius dokumentus, Užimtumo įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje ir šio Aprašo 181 – 182 punktuose nustatyta tvarka kompensuoja dalį darbo užmokesčio.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

181. Kompensacijai darbo užmokesčiui gauti, mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos, darbdavys darbo biržai pateikia su darbo biržos siųsto įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus:

181.1. su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita susiję dokumentai yra darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašas arba kopija;

181.2. su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo apmokėjimu susiję dokumentai:

181.2.1.  vienas iš darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančių dokumentų:

181.2.1.1.  banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio atstovo parašu;

181.2.1.2.  mokėjimo pavedimo kopija, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis;

181.2.1.3.  kasos išlaidų orderio kopija, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais;

181.2.2.  darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščio išrašas arba kopija.

Papildyta punktu:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

182. Kompensacija darbo užmokesčiui išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 181 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

V SKYRIUS

DARBDAVIŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINANT REMIAMOJO ĮDARBINIMO PRIEMONES TEIKIMO IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

19.         Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas priemones, darbo biržai pateikia pasiūlymą dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo (6 priedas) ar pasiūlymą darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo (7 priedas) ir pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (5 priedas).

20.         Darbo birža, gavusi Aprašo 19 punkte nurodytą darbdavio pasiūlymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo dienos:

20.1.      patikrina, ar darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies nustatytas sąlygas;

20.2.      įvertina, ar darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų turima kvalifikacija ir kompetencija atitinka darbdavio nurodytus reikalavimus;

20.3.      priima vieną iš šių sprendimų dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarties (8 priedas) ar darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties (9 priedas) sudarymo:

20.3.1.   sudaryti sutartį;

20.3.2.   nesudaryti sutarties;

20.3.3.   siūlyti darbdaviui patikslinti siūlymus per nustatytą laiką;

20.4.    raštu (paštu ar elektroniniu paštu) per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja darbdavį apie priimtą sprendimą. Aprašo 20.3.1 papunktyje nurodytu atveju pateikiama būtina informacija dėl sutarties sudarymo, o Aprašo 20.3.3 papunktyje nurodytu atveju nurodoma, ką reikia tikslinti.

 

 

VI SKYRIUS

DARBDAVIŲ PARAIŠKŲ ĮGYVENDINANT VUI PROJEKTUS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

21. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtinus VUI projektų įgyvendinimo tikslines teritorijas, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) skelbia VUI projektų atranką savo interneto svetainėje ir Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų (toliau – Klientų aptarnavimo departamentas) sudėtyje esančių skyrių (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius) viešo informavimo vietose.

22. Paskelbus VUI projektų atranką, Klientų aptarnavimo skyrius organizuoja mokymus darbdaviams VUI projektų paraiškų rengimo klausimais, supažindina juos su VUI projektų įgyvendinimo priemonės reikalavimais.

23. Įgyvendinti VUI projektus atrenkami tie projekto teikėjai, kurių:

23.1. VUI projektų įgyvendinimo metu steigiamoms darbo vietoms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

23.1.1 reikalavimai atitinka Klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;

23.1.2. reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki VUI paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos;

23.2. teikiamų VUI paraiškų sąmatose numatytos išlaidos yra:

23.2.1. skirtos darbo vietai įsteigti (pritaikyti) ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje;

23.2.2. planuojamos patirti per Aprašo 34 punkte nurodytoje sutartyje numatytą laikotarpį;

23.2.3. nurodytos eurais ir išskaidytos, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;

23.2.4. nurodytos su mokesčiais, išskyrus pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai;

23.3. VUI paraiškose planuojamoms darbo vietoms steigti dydis vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Nustatant paramos vienai darbo vietai steigti dydį, patalpų remontui numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.  

24. Darbdavys, siekiantis VUI projektą įgyvendinti atitinkamoje tikslinėje teritorijoje, Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraišką (12 priedas) (toliau – VUI paraiška) kartu su Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punkte nurodytų dokumentų kopijomis, pažyma apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (5 priedas) ir dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais, kopijomis pateikia tos tikslinės teritorijos Klientų aptarnavimo skyriui per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 52 punkte nurodytą terminą.

25. VUI paraiškas, parengtas vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 54 ir 55 punktais, darbdaviai gali pateikti tiesiogiai atvykę į Klientų aptarnavimo skyrių ar registruotu paštu.

26. Klientų aptarnavimo departamentų, kurių aptarnaujamose teritorijose numatyta įgyvendinti VUI projektus, direktorių sudarytos VUI projektų atrankos ir priežiūros komisijos (toliau – Komisijos),  kurios savo veikloje vadovaujasi VUI projektų atrankos ir priežiūros darbo reglamentu (121 priedas), atrenka subsidijai gauti tinkamas VUI paraiškas pagal Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 60 punkte nurodytus reikalavimus.

27. Projekto teikėjo, VUI paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams įvertinimą Komisijos atlieka pagal Projekto teikėjo ir VUI paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams formą (13 priedas), o VUI paraiškų vertinimą pagal VUI paraiškų vertinimo kriterijus (14 priedas), skirdamos Aprašo 14 priede nustatytus balus.

28. VUI paraiškų vertinimo kriterijams skiriami balai skaičiuojamai išvedant Komisijų narių vertinimų balų vidurkius. Komisijos atmeta 50 ir mažiau balų įvertintas paraiškas.

29. Užimtumo rėmimo priemonių aprašo reikalavimus atitikusių VUI paraiškų, įvertintų daugiau kaip 50 balų, sąrašą Komisijos per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 61 punkte nurodytą terminą teikia Klientų aptarnavimo departamentui.

30. Klientų aptarnavimo departamentas atrinktų VUI paraiškų sąrašą, kuriame pateikiama Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 61 punkte nurodyta informacija, patvirtintą Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu, siunčia Užimtumo tarnybos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriui (toliau – Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius) ir per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 61 punkte nurodytą terminą informuoja kiekvieną paraiškos teikėją atskirai apie atmestą VUI paraišką, jos atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus.

31. Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius parengia finansuojamų VUI projektų sąrašo projektą ir teikia jį Trišalei tarybai prie Užimtumo tarnybos.

32. Trišalė taryba prie Užimtumo tarnybos, apsvarsčiusi pateiktą finansuojamų VUI projektų sąrašo projektą, teikia finansuojamų VUI projektų sąrašą tvirtinti Užimtumo tarnybos direktoriui.

33. Klientų aptarnavimo skyrius per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 62 punkte nurodytą terminą nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo patvirtinimo dienos raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja kiekvieną VUI paraiškos teikėją atskirai apie atmestą VUI paraišką, jos atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus.

34. Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartį (15 priedas) su projekto teikėju pasirašo Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas.

35. Subsidijos gavėjas apdraudęs ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti, steigiant darbo vietą ar ją pritaikant, buvo naudota subsidija, Užimtumo tarnybai draudimą įrodančius dokumentus pateikia iš karto už visą laikotarpį arba kiekvienais metais iki įsteigtos darbo vietos kontrolės pabaigos.

36. Draudimą įrodantys dokumentai turi būti pateikiami Klientų aptarnavimo skyriui kartu su pranešimu apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms sukurti ir ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo pabaigos.

37. Įvykus draudiminiam įvykiui, Užimtumo tarnyba, gavusi iš draudimo bendrovės draudimo išmoką, pagal subsidijos gavėjo prašymą ir VUI projekto įgyvendinimo sutarties pakeitimą, perveda subsidijos gavėjui draudimo lėšas, draudiminio įvykio metu prarastam ar sugadintam ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti (atstatyti).

38. Draudiminio įvykio metu sunaikintą ar sugadintą turtą subsidijos gavėjas atstato pirkdamas paslaugas, prekes ar darbus Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 73 punkte nustatyta tvarka.

39. Tais atvejais kai ne mažiau kaip trys draudimo bendrovės atsisako apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, subsidijos gavėjas įsipareigoja nuosavomis lėšomis įsigyti ar atstatyti sunaikintą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą.

40. Draudimo bendrovės atsisakymas apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą pripažįstamas tada, kai subsidijos gavėjas Klientų aptaranavimo skyriui pateikia ne mažiau kaip trijų skirtingų draudimo bendrovių rašytinius patvirtinamus dėl atsisakymo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą Aprašo 36 punkte nustatyta tvarka.

41. Subsidijos gavėjui darbo vietų steigimo procese panaudojus mažiau lėšų nei buvo numatyta paraiškoje:

41.1. VUI paraiškos sąmata tikslinama subsidijos gavėjo nuožiūra, kai subsidijos lėšų perskirstymas tarp skirtingų sąmatos eilučių neviršija 5 procentų planuotų išlaidų, informuojant Klientų aptarnavimo skyrių per 3 darbo dienas nuo patikslinimo dienos ir pateikiant patikslintą sąmatą;

41.2. VUI paraiškos sąmata tikslinama pateikiant Klientų aptarnavimo skyriui motyvuotą prašymą dėl paraiškoje numatytų išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo, kai lėšų perskirstymas viršija 5 procentus planuotų išlaidų, pakeičiant VUI projekto įgyvendinimo sutartį;

41.3. subsidijos lėšų sąmata yra mažinama proporcingai tiek subsidijos gavėjui, tiek Užimtumo tarnybai.

42. Subsidijos gavėjas privalo:

42.1. iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos atlikti visas VUI paraiškoje numatytas veiklas ir įsteigti visas darbo vietas bei pateikti galutines veiklos finansines ataskaitas (16 priedas). Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus motyvuotu sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 10 kalendorinių dienų;

42.2. pasikeitus VUI paraiškoje numatytų veiklų įgyvendinimo laikui, informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, pateikiant veiklos finansinę ataskaitą;

42.3. į įsteigtą VUI projekte  darbo vietą įdarbinant Užimtumo tarnybos rekomenduotą asmenį, jo darbo sutartyje numatyti ne mažesnį nei VUI paraiškoje nurodytą darbo užmokestį, nustatyti ne trumpesnę darbo laiko trukmę ir pavesti vykdyti VUI paraiškoje numatytas darbo funkcijas.

43. Darbo vieta laikoma įsteigta Klientų aptarnavimo skyriui ir subsidijos gavėjui pasirašius Materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymo aktą (161 priedas) ir įsteigtoje darbo vietoje įdarbinus Užimtumo tarnyboje registruotą asmenį.

44. Klientų aptarnavimo skyrius pagal iki kitų metų sausio 31 d. subsidijos gavėjo pateiktas priemonės įgyvendinimo metines ataskaitas (19 priedas) atlieka subsidijų apskaitą.

45. Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyrius tikrina, ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamo Priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.  

46. Užimtumo tarnyba pripažįsta tinkamomis tik tas subsidijos gavėjo po VUI projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

47. Materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymo aktas pasirašomas sudarius materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms sukurti ir pateikus išlaidas pagrindžiančių bei patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančių (banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio atstovo parašu, ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) dokumentų kopijas.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

 

VII SKYRIUS

DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO priemonės organizavimas

 

48. Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo (toliau – DVS paraiška) (Aprašo 10 priedas) atrankos organizuojamos ne rečiau kaip du kartus per metus Užimtumo tarnybos interneto svetainėje paskelbiant apie DVS paraiškų atrankos pradžią.

49. DVS paraiškų atrankai vykdyti Klientų aptaranavimo departamento direktorius Klientų aptarnavimo departamento veiklos teritorijai sudaro ir tvirtina Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisiją (toliau – Atrankos komisija) iš Klientų atanavimo departamento ir Klientų aptaranavimo skyrių atstovų.

50. Atrankos komisija savo veikloje vadovaujasi Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisijos darbo reglamentu (Aprašo 101 priedas). 

51. Paskelbus DVS paraiškų atranką, Klientų aptarnavimo skyrius organizuoja darbdaviams DVS paraiškų atrankos viešinimą ir seminarus, kurių metu supažindina su darbo vietų steigimo (toliau – DVS) priemonės įgyvendinimo reikalavimais.

52. Darbdaviai, planuojantys dalyvauti darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonėje (toliau – paraiškų teikėjai), artimiausiam Klientų aptarnavimo skyriui teikia DVS paraišką (Aprašo 10 priedas) kartu su Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punkte nurodytomis dokumentų kopijomis.

53. DVS paraiškos teikiamos Klientų aptarnavimo skyriui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atrankos paskelbimo datos, vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 54, 55 ir 57 punktuose nurodytomis sąlygomis.

54. Klientų aptarnavimo skyrius perduoda DVS paraiškas Atrankos komisijai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pasibaigus DVS paraiškų priėmimo terminui.

55. Įgyvendinti DVS priemonę atrenkami tie paraiškų teikėjai, kurių:

55.1. steigiamoms naujoms darbo vietoms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

55.1.1. Klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje DVS paraiškų atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;

55.1.2. reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki DVS paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datų;

55.2. teikiamų DVS paraiškų sąmatose nurodytos išlaidos yra:

55.2.1. skirtos darbo vietai įsteigti (pritaikyti) ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje;

55.2.2. planuojamos patirti per Darbo vietų steigimo sutartyje (toliau – DVS sutartis) numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį;

55.2.3. nurodytos eurais ir išskaidytos, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;

55.2.4. nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai paraiškų teikėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai;

55.3. DVS paraiškose planuojamoms darbo vietoms steigti dydis vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Nustatant paramos vienai darbo vietai steigti dydį, patalpų remontui numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

56. Darbdavys DVS paraišką kartu su Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punkte nurodytų dokumentų kopijomis, pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (Aprašo 5 priedas) pateikia Klientų aptarnavimo skyriui tiesiogiai ar registruotu paštu per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punkte nurodytą terminą.

57. DVS paraiškos įvertinamos ir įtraukiamos į atrinktų DVS paraiškų sąrašą per 10 darbo dienų nuo vokų atplėšimo dienos, kai DVS paraiškos tenkina Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63, 64 punktuose numatytas sąlygas:

57.1. Atrankos komisija:

57.1.1. užpildo Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą (Aprašo 102 priedas);

57.1.2. nagrinėja ir vertina pateiktas DVS paraiškas pagal Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atitikties Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše numatytiems reikalavimams formą (Aprašo 103 priedas), kaip numatyta Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.5 papunktyje;

57.1.3. nustačius DVS paraiškos neatitiktį vertinant kritinius Aprašo 102 priede numatytus atitikties vertinimo kriterijus, siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui atmesti DVS paraišką;

57.1.4. nustačius DVS paraiškos tikslinimo poreikį, vertinant neatitiktį nekritiniams Aprašo 102 priede numatytiems atitikties vertinimo kriterijams, siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui prašyti DVS paraiškos teikėjo pašalinti DVS paraiškos trūkumus;

57.1.5. nustačius, kad DVS paraiška atitinka nustatytus atitikties vertinimo kriterijus, vertina DVS paraiškas pagal Paraiškos dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo kokybės pagal nustatytus kriterijus vertinimo formą (Aprašo 104 priedas);

57.1.6. įvertinus, kad DVS paraiška nesurenka 35 paraiškos pereinamųjų balų, siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui DVS paraiškos neįtraukti į atrinktų DVS paraiškų sąrašą;

57.1.7. įvertinus, kad DVS paraiška surenka 35 ir daugiau paraiškos pereinamųjų balų, siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui DVS paraišką įtraukti į atrinktų DVS paraiškų sąrašą;

57.1.8. rezervuoja įmonei subsidijos dydžio sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

58. DVS paraiškų vertinimo galutiniai balai skaičiuojamai išvedant Atrankos komisijos narių vertinimų balų vidurkius.

59. Atrankos komisija, įvertinusi DVS priemonei įgyvendinti Klientų aptarnavimo departamento sąmatoje patvirtintas lėšas, siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui tvirtinti DVS finansuojamų projektų sąrašą.

60. Vienodus pereinamuosius balus surinkusios DVS paraiškos, atrenkamos į DVS finansuojamų projektų sąrašą pagal Aprašo 105 priede nustatytus papildomus kriterijus.

61. Klientų aptarnavimo departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atrinktų DVS paraiškų sąrašo pateikimo dienos, tvirtina finansuojamų DVS projektų sąrašą.

62. Klientų aptarnavimo skyrius raštu informuoja DVS paraiškų teikėjus per 3 darbo dienas nuo Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimo priėmimo dienos apie:

62.1. priimtą sprendimą atmesti DVS paraišką, nurodant atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus;

62.2. priimtą sprendimą įtraukti DVS paraišką į finansuojamų DVS projektų sąrašą bei DVS sutarties (Aprašo 11 priedas) pasirašymą, vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 69 ir 70 punktais.

63. Finansuojamų DVS projektų sąrašas skelbiamas Užimtumo tarnybos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo finansuojamų DVS projektų sąrašo patvirtinimo dienos.

64. Subsidijos gavėjas, apdraudęs ilgalaikį materialųjį turtą, kaip numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 5 punkte, Klientų aptarnavimo skyriui pateikia draudimo apmokėjimą įrodančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio atstovo parašu) ne vėliau kaip Materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymo akto (toliau – Steigimo aktas) (Aprašo 111 priedas) pasirašymo metu iš karto ne mažiau kaip 36 mėnesiams arba kiekvienais metais iki įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolės pabaigos likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo pabaigos.

65. Įvykus draudiminiam įvykiui, Užimtumo tarnyba perveda subsidijos gavėjui draudimo lėšas draudiminio įvykio metu prarastam ar sugadintam ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ar atstatyti:

65.1. gavusi iš draudimo bendrovės draudimo išmoką;

65.2. subsidijos gavėjui pateikus prašymą išmokėti draudimo lėšas;

65.3. pasirašius DVS sutarties pakeitimą.

66. Subsidijos gavėjas įsigyja arba atstato draudiminio įvykio metu prarastą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą, grąžindamas į buvusią padėtį ir jį apdrausdamas, ne vėliau kaip per 120 dienų nuo draudimo išmokos gavimo dienos, pirkdamas paslaugas, prekes ar darbus Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 73 punkte nustatyta tvarka.

67. Tais atvejais kai ne mažiau kaip trys draudimo bendrovės atsisako apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, subsidijos gavėjas įsipareigoja nuosavomis lėšomis įsigyti ar atstatyti sunaikintą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą.

68. Draudimo bendrovės atsisakymas apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą pripažįstamas tada, kai subsidijos gavėjas Klientų aptarnavimo skyriui pateikia ne mažiau kaip trijų skirtingų draudimo bendrovių rašytinius patvirtinamus dėl atsisakymo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą Aprašo 64 punkte nustatyta tvarka. 

69. Subsidijos gavėjui, darbo vietos steigimo (pritaikymo) procese:

69.1.  nupirkus prekių, paslaugų arba darbų už veiklų, kurioms suteikta subsidija, lėšas ir nepanaudojus visų lėšų, numatytų DVS paraiškos sąmatoje, subsidijos gavėjas informuoja Klientų aptarnavimo skyrių pateikdamas Veiklos ataskaitą (Aprašo 112 priedas);

69.2. panaudojus mažiau lėšų darbo vietai steigti (pritaikyti) nei buvo numatyta DVS paraiškoje, pasirašant Steigimo aktą, darbo vietos steigimo sąmata mažinama proporcingai tiek subsidijos gavėjui, tiek Užimtumo tarnybai pagal subsidijos gavėjo nuosavų lėšų ir subsidijos santykį.

70. Kai subsidijos gavėjui išmokėta avanso dalis yra didesnė nei faktiškai patirtos išlaidos darbo vietai steigti (pritaikyti), subsidijos gavėjas grąžina Užimtumo tarnybai išmokėtą nepanaudotą subsidijos dalį per 5 darbo dienas nuo Steigimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte.

71. Užimtumo tarnyba pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po DVS sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis.

72. Steigimo aktas pasirašomas sudarius materialines ir teisines sąlygas naujai darbo vietai sukurti ir pateikus išlaidas pagrindžiančių bei patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančių (banko išrašo arba pavedimo elektronine bankininkyste kopijos, patvirtintos darbdavio atstovo parašu) dokumentų kopijas.

73. Subsidijos gavėjas iki DVS sutartyje numatytos darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos privalo:

73.1. atlikti visus paraiškoje numatytus darbus ir įsteigti (pritaikyti) darbo vietą bei pateikti Veiklos ataskaitą (Aprašo 112 priedas);

73.2. laiku pateikti Klientų aptarnavimo skyriui reikalingus dokumentus, susijusius su DVS sutarties sąlygų įgyvendinimu;

73.3. pasikeitus DVS sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimo terminui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos, informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, pateikdamas Veiklos ataskaitą (Aprašo 112 priedas).

74. Subsidijos gavėjas nuo DVS sutartyje numatytos darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos privalo ne mažiau kaip 36 mėnesius:

74.1. vykdyti veiklą ir išlaikyti įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, kuriai įsteigti (pritaikyti) buvo skirta subsidija;

74.2. kiekvienais metais iki sausio 31 dienos Klientų aptarnavimo skyriui teikti Metinę veiklos ataskaitą (Aprašo 113 priedas) už praėjusių metų laikotarpį;

74.3. sudaryti sąlygas Užimtumo tarnybai atlikti planinius ir neplaninius patikrinimus įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje;

74.4. raštu informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, kai subsidijos gavėjas nevykdo veiklos daugiau nei 60 dienų;

74.5. raštu informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, atsiradus DVS sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo aplinkybėms ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo dienos;

74.6. gavus Užimtumo tarnybos prašymą, teikti su DVS sutarties vykdymu susijusią informaciją;

74.7. gavus Užimtumo tarnybos prašymą, teikti metinės finansinės atskaitomybės dokumentus;

74.8. į įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą įdarbinant Užimtumo tarnybos rekomenduotą asmenį, jo darbo sutartyje numatyti ne mažesnį nei DVS paraiškoje nurodytą darbo užmokestį, nustatyti ne trumpesnę darbo laiko trukmę ir pavesti vykdyti DVS paraiškoje numatytas darbo funkcijas.

75. Klientų aptarnavimo skyrius, įvertinęs informaciją apie Aprašo 73.2, 73.3 papunkčiuose, 74 punkte nurodytas aplinkybes:

75.1. raštu įspėja subsidijos gavėją dėl DVS sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo;

75.2. gali sudaryti papildomą susitarimą dėl:

75.2.1. darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) termino pratęsimo, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte;

75.2.2. kitų sutartinių įsipareigojimų keitimo, išskyrus tuos, kurie turėjo įtakos DVS projektą įtraukiant į finansuojamų DVS projektų sąrašą.

76. Subsidijos gavėjui, pateikusiam Užimtumo tarnybai motyvuotą prašymą, gali būti suteikta teisė įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą subsidijos lėšomis:

76.1. parduoti esant visoms šioms sąlygoms:

76.1.1 kai yra aiškus ir pagrįstas ekonominės naudos siekimas ir teikiamų paslaugų plėtra ar modernizavimas;

76.1.2. kai yra nurodoma, kokį ilgalaikį materialųjį turtą ketinama įsigyti vietoj planuojamo parduoti ilgalaikio materialiojo turto ir kodėl ketinamas įsigyti ilgalaikis materialusis turtas verslo plėtrai būtų efektyvesnis ir naudingesnis nei šiuo metu turimas;

76.1.3. kai subsidijos gavėjas DVS sutarties pakeitime įsipareigoja:

76.1.3.1. įkeisti Užimtumo tarnybos naudai naujai įsigytą ar įsigyjamą turtą. Įkeičiamo turto vertė turi būti ne mažesnė nei likutinė ketinamo parduoti  už subsidijos lėšas įsigyto turto vertė;

76.1.3.2. apdrausti naujai įsigytą ar įsigyjamą turtą Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 5 punkte nurodytomis sąlygomis;

76.1.3.3. neatlikti veiksmų, nurodytų Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 8 dalyje, su naujai įsigytu ar įsigyjamu turtu be Užimtumo tarnybos sutikimo.

76.2. įkeisti, kai visai subsidijos sumai Klientų aptarnavimo skyriui yra pateikta banko garantija ar draudimo laidavimo raštas (kartu su laidavimo draudimo polisu), kuriame naudos gavėju nurodyta Užimtumo tarnyba, visam DVS sutarties galiojimo laikotarpiui.

76.3. išnuomoti ne ilgesniam kaip 120 dienų per 12 mėnesių laikotarpį, sudarant rašytinę nuomos sutartį be subnuomos galimybės ir pateikiant jos kopiją Užimtumo tarnybai.

76.4. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų esant bent vienai iš šių sąlygų:

76.4.1. kai DVS paraiškoje buvo nurodyta, kad steigiama (pritaikoma) darbo vieta yra mobilaus pobūdžio ir ketinamo išvežti ilgalaikio materialaus turto draudimo apsauga galioja toje valstybės teritorijoje, į kurią ilgalaikį materialųjį turtą ketinama išvežti, visą išvežimo laikotarpį;

76.4.2. kai subsidijos gavėjo motyvuotame prašyme dėl ilgalaikio materialaus turto išvežimo:

76.4.2.1. pagrįsta, jog subsidijos gavėjas turi užsakymų ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba ilgalaikio materialaus turto išvežimas reikalingas verslo plėtrai už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų;

76.4.2.2. nurodytas konkretus turto išvežimo laikotarpis ir turto buvimo vietos adresas;

76.4.2.3. nurodyta, kad ketinamo išvežti ilgalaikio materialaus turto draudimo apsauga galioja toje valstybės teritorijoje, į kurią ilgalaikį materialųjį turtą ketinama išvežti visą išvežimo laikotarpį ir Užimtumo tarnybai pateikti tai patvirtinantys dokumentai.

77. Užimtumo tarnyba pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą Priemonių patikrinimų atlikimo tvarką vykdo įsteigtos (pritaikytos) darbo vietos išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-163, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05226

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

78.  Nustačius, kad darbo birža darbdavio patirtas išlaidas kompensavo pagal neteisingai įformintus, suklastotus dokumentus, pateikus tikrovės neatitinkančią informaciją ar dėl kitų neteisėtų veiksmų, šios išlaidos įstatymų nustatyta tvarka bus išieškomos iš kaltų asmenų, išdavusių, pateikusių šiuos dokumentus ar atlikusių kitus neteisėtus veiksmus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

________________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dėl darbuotojo vežimo į darbo vietą ir atgal patirtų išlaidų kompensavimo pavyzdinė forma)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, kodas)

 

__________________________________________________________________________

(buveinės adresas)

 

_______________________ teritorinei darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL darbuotojo vežimo į darbo vietą ir atgal PATIRTŲ IŠLAIDŲ kompensaVIMO

 

20__ m. _________________ __ d.

 

____________

(vieta)

 

Nuo 20______ m. ______________ __ d. įdarbinau teritorinės darbo biržos siunčiamą bedarbį _______________________________________________________________________________.

(vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

 

Į darbą darbuotojas yra vežamas šiuo maršrutu _____________________________________

(nurodyti kelionės maršrutą)

 

________________________________________________________________________________

(nurodyti: kiekvieną darbo dieną, kartą per darbo savaitę, kita)

 

_______________________________________________________________________________.

(nurodyti transporto priemonės rūšį)

 

Kompensaciją (-as) prašau pervesti į mano nurodytą sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje.

Sąskaitos numeris _____________________________________________________

Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas _______________

Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos kodas ________________

 

PRIDEDAMA:

1.  Darbo sutarties su įdarbintu teritorinės darbo biržos siųstu bedarbiu kopija, _____ lapas (-ai);

2.  Įdarbinto asmens sutikimas, _____ lapas (-ai).

 

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

 

 

_______________________  ________________    _____________________

(pareigų pavadinimas)                    (parašas)                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Rašytinio sutikimo pavyzdinė forma)

 

__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

__________________________________________________________________________

(asmens nurodyta gyvenamoji vieta)

 

_______________________ teritorinei darbo biržai

(darbo biržos pavadinimas)

 

RAŠYTINIS SUTIKIMAS

 

20__ m. _________________ __ d.

 

____________

(vieta)

 

Sutinku, kad nuo 20______ m. ____________ __ d. mano darbdavys

 

_______________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, kodas)

vežtų mene į darbo vietą ir atgal šiuo maršrutu __________________________________________.

(nurodyti kelionės maršrutą)

 

 

 

_____________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

______________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Pažymos apie darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, dirbtą dienų skaičių ir priskaičiuotą darbo užmokestį pavyzdinė forma)

 

_________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, kodas)

 

__________________________________________________________________________

(buveinės adresas)

 

_________________________ teritorinei darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

PažYMA

Apie darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, dirbtą dienų skaičių ir priskaičiuotą darbo užmokestį

 

________________ Nr. _________

(data)

 

Pažymime, kad _______________________________________________________

(darbuotojo vardas ir pavardė, gimimo data)

dirba __________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(asmens darbo vietos adresas)

nuo 20___m. ________________ ____ d. pagal darbo sutartį Nr. ____________, ___________________________________________________________________________.

(nurodyti penkių, šešių darbo dienų savaitę, pagal suminę darbo laiko apskaitą)

20___ m. ____________________________________mėn. dirbo _____ darbo dienas, nedirbo dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nuo 20___m. ________________ ____ d. iki 20___m. ________________ ____ d.

Darbuotojas 20___ m. _____________________ mėn. į darbo vietą ir atgal buvo vežtas ___________ dienų.

(dienų skaičius)

Už 20___ m. _____________________________________ mėn. priskaičiuota darbo užmokesčio ______________________________________________________________________

(suma skaičiais ir žodžiais, valiutos santrumpa)

PRIDEDAMA:

1. Įmonės vadovo įsakymo dėl suminės darbo laiko apskaitos kopija (darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą), _________ lapų;

2. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis, _________ lapų.

3. Darbo sutarties kopija (jeigu darbo sutartis nutraukta).

_______________________  ________________    _____________________

(pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                              (vardas ir pavardė) 

A.V.

________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Prašymo dėl dalies darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo įdarbinus teritorinės darbo biržos siųstą asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį forma)

 

____________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo grupė)

____________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, el. paštas, tinklapis)

____________________________________________________________________________

(kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas, kodas, a/s numeris)

_______________________________________________________________________________

(pagrindinė veiklos rūšis pagal EVRK2, apskrityje veikiančių įmonės, ar jos filialų, skyrių, padalinių vidutinis metinis dirbančiųjų skaičius)

 

 

____________________________________teritorinei darbo biržai

 

PRAŠYMAS

DĖL DALIES DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO ĮDARBINUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS SIŲSTĄ ASMENĮ PAGAL PAMEISTRYSTĖS DARBO SUTARTĮ

________________________________________

(nurodyti darbo vietos adresą)

20___ m. ____________________ d.

 

 

Įdarbinto asmens vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Profesija (pareigos)

 

Profesinio mokymo programos, pagal kurią vykdomas mokymas darbo vietoje, pavadinimas ir kodas

 

Profesinio mokymo teikėjo, kuris vykdys teorinį mokymą, pavadinimas ir kodas

 

Įdarbinimo data

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos:

________________________________________________________________________________________________

(nurodyti darbo laiką, jo režimą, galimus rizikos veiksnius sveikatai, darbo užmokesčio rūšį, vid. dydį, mokėjimo tvarką ir kt.)

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

PRIDEDAMA:

1.     Pameistrystės darbo sutartis, ______________ lapai;

2.     Mokymo planas, atitinkantis mokymo programos ar jos modulio reikalavimus ______ lapas (-ai).

 

 

__________________________________       __________________                    _____________________

(Darbdavio ar jo įgalioto asmens pareigos)               (parašas)                                       (vardas, pavardė)   

 

__________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

 

Aktyvios darbo rinkos

politikos priemonių

darbdaviams taikymo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams forma)

 

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)

_________________________ klientų aptarnavimo departamento

__________________ skyriui

 

PAŽYMA apie atitikimą Lietuvos respublikos Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams

_________________

(data)

____________________

(vieta)

 

, ____________________________________________________________ būdamas

(vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

vadovu / įgaliotu atstovu, veikiantis pagal ___________________________________________,

(reikiamą pabraukti)                                                                                                   (atstovavimo pagrindas)

PATVIRTINU:

1. Kad _________________________________________________________________ ,

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

ketinanti įgyvendinti darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonę,

ir jos vadovas/atsakingas asmuo _________________________________________:

(reikiamą pabraukti)                                                                   (vardas, pavardė)

1.1. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnį – Nelegalus darbas;

1.2. neturi arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą už žemiau nurodytuose Administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose apibrėžtus administracinius teisės pažeidimus:

96 straipsnis – Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas;

97 straipsnis – Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas;

99   straipsnis Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas;

100 straipsnis Darbo laiko apskaitos pažeidimas;

106 straipsnis Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas;

150 straipsnis – Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas.

1.3. neturi galiojančios baudos, paskirtos už žemiau nurodytuose Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo straipsniuose nustatytus pažeidimus:

56 straipsnis – Nelegalus darbas ir atsakomybė už jį;

57 straipsnis – Užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimai ir atsakomybė už juos;

58 straipsnis – Nedeklaruotas darbas ir atsakomybė už jį.

 

2. Kad _________________________________________________________________ ,

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

ketinanti įgyvendinti darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonę, neturi su darbo užmokesčio mokėjimu susijusių įsiskolinimų savo darbuotojams.

 

Suvokiu savo atsakomybę dėl tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo ir, kad, tai gali būti vienas iš pagrindų pripažinti su Užimtumo tarnyba pasirašytą sutartį dėl aukščiau nurodytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo negaliojančia bei grąžinti išmokėtą subsidiją.

 

 

_________________________________     ________________        ________________________

(pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

(Pasiūlymo dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo forma) 

 

________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, valstybinio socialinio draudimo įmokų grupė)

_________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, el.  paštas, tinklapis)

_________________________________________________________________________

(banko pavadinimas, a/s numeris)

__________________________________________________________________________________________________

(pagrindinė veiklos rūšis pagal EVRK2, apskrityje veikiančių įmonės, ar jos filialų, skyrių, padalinių vidutinis metinis dirbančiųjų skaičius)

 

_____________________teritorinei darbo biržai

 

 

PASIŪLYMAS

DĖL ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT ĮGYVENDINIMO

____________________________________________________

(nurodyti darbo vietos adresą)

20__ m. ________________  d.

 

 

Eil. Nr.

 

Numatomas įdarbinti asmenų sk.

 

 

Profesija (pareigos)

 

Reikalavimai kvalifikacijai ir (ar) kompetencijai

Darbo sutarties rūšis (terminuota, neterminuota, kt.)

Planuojama įdarbinimo data

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siūlomos darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos: _____________________________________________________________________________

(nurodyti darbo laiką, jo režimą, galimus rizikos veiksnius sveikatai, darbo užmokesčio rūšį, vid. dydį, mokėjimo tvarką ir kt.)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

___________________________      ____________            ____________________________

(Darbdavio ar jo įgalioto asmens pareigos)                      (parašas)                         (vardas, pavardė)

 

 

________________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

(Pasiūlymo dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo forma)

 

___________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo grupė)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, el. paštas, tinklapis)

________________________________________________________________________________

(kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas, kodas, a/s numeris)

________________________________________________________________________________

(pagrindinė veiklos rūšis pagal EVRK2, apskrityje veikiančių įmonės, ar jos filialų, skyrių, padalinių vidutinis metinis dirbančiųjų skaičius)

 

 

____________________________________teritorinei darbo biržai

 

PASIŪLYMAS

DĖL DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO ĮGYVENDINIMO

________________________________________

(nurodyti darbo vietos adresą)

20___ m. ____________________ d.

 

 

Eil. Nr.

 

Planuojamas įdarbinti asm. sk.

 

Profesija (pareigos)

 

Numatomi suteikti/atstatyti prarasti darbo įgūdžiai

 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, neterminuota, kt.)

 

Planuojama įdarbinimo data

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siūlomos darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos:

_______________________________________________________________________________

(nurodyti darbo laiką, jo režimą, galimus rizikos veiksnius sveikatai, darbo užmokesčio rūšį, vid. dydį, mokėjimo tvarką ir kt.)

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

PRIDEDAMA. Darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo aprašymas______ lapas (-ai)*

* Teikia darbdaviai, kurie darbo įgūdžių įgijimo organizavimui tiesiogiai darbo vietoje numato paskirti atsakingus asmenis.

 

________________________                  __________________         _____________________

(Darbdavio ar jo įgalioto asmens pareigos)                                              (parašas)                                              (vardas, pavardė)               

 

______________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

8 priedas

 

 

(Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarties standartinės sąlygos)

 

ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

________________ Nr._________

(data)

____________________________

(vieta)

 

_________________ darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama ______________________,

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

veikiančio (-ios) pagal _____________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir _____________________________________________ (toliau – darbdavys), atstovaujamas (-a)

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas)

______________________________, veikiančio (-ios) pagal ______________________________,

(pareigos, vardas ir pavardė)                                                                                           (atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas) ir Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. Sutarties DALYKAS

 

1. Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas ir finansavimas.

 

ii. Šalių įsipareigojimai

 

2. Darbdavys įsipareigoja:

2.1. įdarbinti šį darbo biržos siunčiamą asmenį:__________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

į _______________________________________________________________________________

(įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ar kt.)

____________________________________________________________ darbo funkcijoms atlikti

(profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija)

pagal darbo sutartį neterminuotai nuo 20___ m. ________ ____ d. arba[1] laikotarpiui nuo 20___ m. ____________ ____ d. iki 20___ m. ____________ ____ d.;

2.2. per 3 darbo dienas po darbo sutarties sudarymo dienos pateikti darbo biržai darbdavio antspaudu, jeigu antspaudą privalo turėti, ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą darbo sutarties kopiją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

2.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

2.4. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

2.5. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, pateikti darbo biržai su įdarbinto darbo biržos siųsto asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius;

2.6. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą arba aplinkybių, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose atsiradimą;

2.7. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su įdarbinimo subsidijuojant organizavimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimą.

3. Darbo birža įsipareigoja:

3.1. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų Sutarties 2.5 papunktyje, gavimo dienos pagal faktiškai dirbtą laiką pervesti darbdaviui ________ proc. dydžio subsidiją darbo užmokesčiui kompensuoti;

3.2. Sutarties 3.1 papunktyje nurodyto dydžio subsidiją darbo užmokesčiui mokėti nuo 20__ _____________ ___ d. iki 20__ _____________ ___ d. įskaitytinai, jei neatsiranda subsidijos mokėjimo nutraukimo pagrindų, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose.

arba[2]

3.2. Sutarties 3.1 papunktyje nurodyto dydžio subsidiją darbo užmokesčiui mokėti nuo 20__ _____________ ___ d. visą Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto įdarbinto asmens darbo laikotarpį, jei neatsiranda subsidijos mokėjimo nutraukimo pagrindų, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose.

3.3. Nemokėti subsidijos darbo užmokesčiui kasmetinių, tikslinių atostogų laikotarpiu ar įdarbintam asmeniui tapus laikinai nedarbingam dėl ligos ar traumos, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai darbdavys nemoka darbo užmokesčio.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

4. Darbo birža nutraukia Sutartį:

4.1. raštu įspėjusi darbdavį prieš 10 dienų, kai darbdavys nesilaiko šios Sutarties sąlygų;

4.2. atsiranda bent viena iš aplinkybių, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose.

5. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbo birža nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų sąlygų, raštu įspėjęs darbo biržą prieš 10 dienų.

6. Už darbo biržai pateiktų dokumentų, nurodytų Sutarties 2.5 papunktyje, teisingumą atsako darbdavys.

7. Sutarties Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Pasikeitus Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto įdarbinto neįgalaus asmens darbingumo lygiui, darbo birža nutraukia arba, įvertinusi finansines galimybes, pakeičia šią Sutartį. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis ir jos mokėjimo trukmė pagal naujai įgyto darbingumo lygį skaičiuojama nuo darbingumo lygio pasikeitimo dienos, vadovaujantis Įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi.

 

IV. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

9. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

10. Sutarties neįvykdžiusi Šalis per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti kitai Šaliai apie Sutarties 9 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

11. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

12. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

14. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

15. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta Šalių raštišku susitarimu.

16. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.

17. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

18. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties 3.2 papunktyje nurodyto termino, jeigu Sutartis nenutraukiama anksčiau.

 

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

 

Darbo birža

Darbdavys

______________

(pavadinimas)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________              A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

______________                 A. V.

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

_________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

9 priedas

 

 

(Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties standartinės sąlygos)

 

DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

___________ Nr._______

(data)

________________

(vieta)

 

_________________ darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama ______________________,

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

veikiančio (-ios) pagal _____________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir _____________________________________________ (toliau – darbdavys), atstovaujamas (-a)

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas)

______________________________, veikiančio (-ios) pagal ______________________________,

(pareigos, vardas ir pavardė)                                                                                           (atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas) ir Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimas ir finansavimas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Darbdavys įsipareigoja:

2.1. įdarbinti šį darbo biržos siunčiamą asmenį: _________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

į ________________________________________________________________________ _______

(įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ar kt.)

_____________________________________________ darbo funkcijoms atlikti pagal darbo sutartį

(profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija)

neterminuotai nuo 20 __ m.___________ ___ d. arba[3] laikotarpiui nuo 20 __ m.______________ ___ d. iki 20___m. ___________ ____d.;

2.2. per 3 darbo dienas po darbo sutarties sudarymo dienos pateikti darbo biržai darbdavio antspaudu, jeigu antspaudą privalo turėti, ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą darbo sutarties kopiją ir įsakymo dėl darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, paskyrimo išrašą ar kopiją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

2.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

2.4. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

2.5. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, pateikti darbo biržai su įdarbinto darbo biržos siųsto asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius;

2.6. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip organizuojamas ir įgyvendinamas įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo rėmimas tiesiogiai darbo vietoje;

2.7. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą arba aplinkybių, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose, atsiradimą;

2.8. pasibaigus šios Sutarties galiojimo terminui ir įdarbintam asmeniui nelikus dirbti įmonėje, per 3 darbo dienas kartu su šios Sutarties 2.5 papunktyje nurodytais dokumentais raštu pateikti darbo biržai išvadas apie asmens įgytus darbo įgūdžius ir jo neįsidarbinimo priežastis (jei neįgijo darbo įgūdžių ar jų neužtenka, juos nurodyti);

2.9. užtikrinti, kad paskirtas atsakingas asmuo darbo įgūdžių įgijimui organizuoti skirs ________ valandų darbo įgūdžių įgijimo organizavimui.

3. Darbo birža įsipareigoja:

3.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų Sutarties 2.5 papunktyje, gavimo dienos pagal faktiškai dirbtą laiką pervesti darbdaviui:

3.1.1. ________ proc. dydžio subsidiją darbo užmokesčiui kompensuoti už įdarbintą asmenį;

3.1.2. ________ proc. subsidijos darbo užmokesčiui dydžio kompensaciją darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidoms kompensuoti;

3.2. Sutarties 3.1 papunktyje nurodyto dydžio subsidijas mokėti nuo 20__ _____________ ___ d. iki 20__ _____________ ___ d. įskaitytinai, jei neatsiranda subsidijos mokėjimo nutraukimo pagrindų, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose;

3.3. Nemokėti subsidijos darbo užmokesčiui kasmetinių, tikslinių atostogų laikotarpiu ar įdarbintam asmeniui tapus laikinai nedarbingam dėl ligos ar traumos, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai darbdavys nemoka darbo užmokesčio.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

4. Darbo birža nutraukia šią Sutartį:

4.1. raštu įspėjusi darbdavį prieš 10 dienų, jei darbdavys nesilaiko šios Sutarties sąlygų;

4.2. atsiranda bent viena iš aplinkybių, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose.

5. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, jei darbo birža nesilaiko šios Sutarties sąlygų, raštu įspėjęs darbo biržą prieš 10 dienų.

6. Už darbo biržai pateiktų dokumentų, nurodytų Sutarties 2.5 papunktyje, teisingumą atsako darbdavys.

7. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

8. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

9. Sutarties neįvykdžiusi Šalis per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti kitai Šaliai apie Sutarties 8 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

10. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

13. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

14. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta Šalių raštišku susitarimu.

15. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.

16. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

17. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties 3.2 papunktyje nurodyto termino, jeigu Sutartis nenutraukiama anksčiau.

 

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

 

Darbo birža

Darbdavys

______________

(pavadinimas)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________              A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

______________                 A. V.

(vardas ir pavardė)

 

________________

 

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos

priemonių taikymo darbdaviams

tvarkos aprašo

101 priedas

 

PARAIŠKŲ DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO  ATRANKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paraiškų dėl darbo vietų  steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Paraiškų dėl darbo vietų  steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisijos (toliau – Komisija) sudarymą, jos funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Komisija veikia visuomeniniais pagrindais.

3. Komisijos veiklos tikslas – Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo (toliau – DVS paraiška) atrankos vykdymas.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas) ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus tvirtinamu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.

5. Komisija savo veikloje laikosi skaidrumo, objektyvumo ir nešališkumo principų.

6. Šiame reglamente vartojamos sąvokos atitinka Užimtumo įstatyme, Užimtumo rėmimo priemonių apraše ir Apraše vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 

7. Komisija sudaroma Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento (toliau – KAD) direktoriaus įsakymu kiekviename KAD iš ne mažiau kaip dviejų KAD ir iš ne mažiau kaip po vieną KAD sudėtyje esančių Klientų aptarnavimo skyrių (toliau – KAS) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vykdančių užimtumo rėmimo įgyvendinimo funkcijas.

8. Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius, prieš pradėdami savo veiklą Komisijoje, privalo pasirašyti Konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą (1 priedas).

9. Komisijos narys netenka savo įgaliojimų, kai nebevykdo pareigų Užimtumo tarnyboje.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

10. Komisija vykdo šias funkcijas:

10.1. vadovaudamasi Užimtumo įstatymo, Užimtumo rėmimo priemonių aprašo ir Aprašo nuostatomis, atlieka:

10.1.1. DVS paraiškų ir jų priedų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių aprašo reikalavimams įvertinimą pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytą DVS paraiškų atitikties vertinimo Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams formą;

10.1.2. DVS paraiškų vertinimą pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintus DVS paraiškų vertinimo kriterijus.

10.2. sudaro ir teikia KAD direktoriui:

10.2.1 atrinktų DVS paraiškų sąrašą;

10.2.2. finansuojamų DVS projektų sąrašą.

10.3. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

11. Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

11.1. paraiškų vertinimui kviesti ekspertus, subsidijų gavėjus, kitus asmenis, jeigu balsuodami tam pritaria posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai;

11.2. išklausyti suinteresuotus asmenis, jeigu DVS  įgyvendinimas susijęs su jų interesais;

11.3. teikti siūlymus Užimtumo tarnybai dėl teisės aktų, susijusių su DVS projektų  įgyvendinimu, tobulinimo.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, kuris paskiriamas KAD direktoriaus įsakymu. Komisijos pirmininkui nesant, Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas, paskirtas KAD direktoriaus įsakymu, o jam nesant – kitas posėdžio metu išrinktas posėdžiui pirmininkauti Komisijos narys.

13. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Pirmasis posėdis privalo būti suorganizuotas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, pasibaigus DVS paraiškų priėmimo terminui. Vokai su DVS paraiškomis atplėšiami pirmojo posėdžio metu.

14. Komisijos posėdžio darbotvarkę Komisijos nariai turi gauti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

15. Komisijos nariai, tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti svarstomu klausimu, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui ir nusišalinti. Jeigu svarstomu klausimu tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas Komisijos pirmininkas, jis informuoja apie tai Komisijos narius ir nusišalina. Tokiu atveju KAD direktoriaus įsakymu nušalinamas Komisijos pirmininkas ir šiam posėdžiui paskiriamas kitas Komisijos pirmininkas.

16. Paaiškėjus, kad priimant sprendimą buvo kilęs interesų konfliktas nenusišalinus tiesiogiai ar netiesiogiai svarstomu klausimu suinteresuotam Komisijos nariui, per 3 darbo dienas KAD direktoriaus įsakymu paskiriamas kitas Komisijos narys. Priimtas sprendimas, kurį priimant kilo interesų konfliktas, panaikinamas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po kito Komisijos nario paskyrimo organizuojamas pakartotinis Komisijos posėdis dėl to paties klausimo svarstymo.

17. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių.

18. Atrenkant subsidijai gauti tinkamas DVS paraiškas, Komisija:

18.1. atlieka DVS paraiškos įvertinimą pagal atitinkamai Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.1 ir 63.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus;

18.2. įvertina, ar steigiamai darbo vietai planuojamų įsigyti darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems poreikis atitinka Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.3 papunkčio reikalavimus ir planuojamoms įsigyti darbo priemonėms ir (ar) techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems suma atitinka Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.4 papunkčio reikalavimus;

18.3. atrenka subsidijai gauti tinkamas DVS paraiškas pagal Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.5 ir 63.6 papunkčiuose nurodytus reikalavimus ir Aprašo 102 ir 103 priedus;

18.4. nustačiusi DVS paraiškos ar jos priedų neatitikimą Aprašo 102 priede nurodytiems reikalavimams, teikia pasiūlymą KAD direktoriui dėl kreipimosi į DVS paraiškos teikėją trūkumų pašalinimui. DVS paraiškos teikėjui per KAD direktoriaus nustatytą terminą neištaisius numatytų trūkumų, DVS paraiška atmetama ir toliau nenagrinėjama;

18.5. Kiekvienas Komisijos narys, vadovaudamasis Aprašo 103 priede nurodytais DVS paraiškų vertinimo kriterijais, DVS paraiškas įvertina balais, užpildydamas atskirai kiekvienai paraiškai Aprašo 104 priedą. DVS paraiškų bendrasis įvertinimo balas nustatomas išvedant Komisijos narių įvertinimo balų vidurkį. Komisija atmeta 35 ir mažiau balų įvertintas DVS paraiškas. Tinkamų subsidijai gauti (įvertintų daugiau kaip 35 balų) DVS paraiškų sąrašą Komisija teikia KAD direktoriui;

18.6. Komisija per 10 darbo dienų nuo vokų atplėšimo dienos, vadovaudamasi Užimtumo rėmimo priemonių aprašo ir Aprašo nuostatomis, atlieka DVS paraiškų, tinkamų subsidijai teikti, atranką ir jų sąrašą (2 priedas) teikia KAD .

19. Komisijos nariai sprendimus priima bendru sutarimu. Kai bendras sutarimas nepasiekiamas, sprendimas priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.

20. Vienodus pereinamuosius balus surinkusios DVS paraiškos, atrenkamos į DVS finansuojamų projektų sąrašą pagal Aprašo 105 priede nustatytus papildomus paraiškų vertinimo kriterijus.

21. KAD direktoriaus įsakymu paskirtas Komisijos sekretorius:

21.1. protokoluoja Komisijos posėdžius;

21.2. techniškai aptarnauja Komisijos posėdžius;

21.3. prieš sudarant reglamento 18.6 papunktyje nurodytą DVS paraiškų sąrašą:

21.3.1. patikrina Paraiškų teikėjų galimybe pasinaudoti valstybės teikiama pagalba Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre;

21.3.2. užpildo Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą;

21.3.3. rezervuoja Paraiškos teikėjui subsidijos dydžio sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

22. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius. Posėdžių protokolai registruojami.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

24. Komisijos darbo organizavimo išlaidos padengiamos iš Užimtumo tarnybai išlaikyti skirtų lėšų.

25. Komisijos posėdžiams patalpas suteikia Užimtumo tarnyba.

 

_______________________________ 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

12 priedas

 

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos gauti subsidijai forma)

_______________________

(projekto teikėjo pavadinimas)

______________________________________________________________

(kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

_________________________ klientų aptarnavimo departamento

___________________________ skyriui  

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO

______________________________________________ 

(projekto pavadinimas)

PARAIŠKA GAUTI SUBSIDIJĄ

 

__________________ Nr. _________

(data)

 

1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

_______________________________________________________________________________ 

(nurodyti savivaldybę ir seniūniją, kurioje bus įgyvendinamas projektas)

2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKAS

 

Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia _________________________

(data)

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga _________________________

(data)

3. PROJEKTO SANTRAUKA

3.1. Projekto vertė (Eur) ______________________________________________;

(skaičiais ir žodžiais)

prašoma valstybės parama ____________________________________________________;

(skaičiais ir žodžiais)

subsidijos gavėjo nuosavos lėšos ______________________________________________;

(skaičiais ir žodžiais)

3.2. Naujai steigiamų darbo vietų skaičius _______________________________________;

 

3.3.______________________________________________________________________

(trumpai (iki 10 eilučių) aprašyti projekto esmę)

_______________________________________________________________________________. 

 

4. PROJEKTO AKTUALUMAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4.1. Projekto poreikio pagrindimas

_______________________________________________________________________________;

(nurodyti problemas ir priežastis, dėl kurių svarbu įgyvendinti teikiamą projektą šioje teritorijoje)

 

 

 

4.2. Projekto tikslai ir uždaviniai

_______________________________________________________________________________.

(atsižvelgiant į pateiktą projekto poreikio pagrindimą nurodyti projekto tikslus ir uždavinius, naudą teritorijai, kurioje planuojamas įgyvendinti projektas, kt.)

 

5. PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS

5.1. Projekto veiklos

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos (Eur)

Atsakingas asmuo

(pareigos, vardas, pavardė)

Pradžia

Pabaiga

Trukmė (savaitėmis)

(nurodyti veiklas, kurias reikia atlikti steigiant darbo vietas, pagal jų vykdymo eiliškumą ir jas aprašyti, nurodyti jų tarpusavio ryšius, įgyvendinimo laiką apibrėžti konkrečiomis datomis)

_______________________________________________________________________________;

5.2.______________________________________________________________________

(nurodyti, kokių tikslinių grupių bedarbiai planuojami įdarbinti į steigiamas darbo vietas, reikalavimus jų darbo patirčiai, profesijai, kvalifikacijai ir (ar) kompetencijoms ir aprašyti, kodėl nurodyti reikalavimai darbo patirčiai, profesijai, kvalifikacijai ir (ar) kompetencijoms būtini)

 

5.3. Kiekvieno į įsteigtas darbo vietas įdarbinamo asmens kvalifikacijai keliami reikalavimai:

Profesija ir jos kodas (pagal profesijų klasifikatorių)

Kvalifikacija (kategorija)

Kompetencijos

Darbo patirtis

Išsilavinimas

 

6. DARBO, KURIS BUS ATLIEKAMAS ĮSTEIGTOJE DARBO VIETOJE, APRAŠYMAS

_______________________________________________________________________________.

(nurodyti kiekvieno į įsteigtas darbo vietas numatyto įdarbinti asmens darbo funkcijas, darbo vietos adresą, darbo laiko režimą, darbo laiko trukmę)

 

7. LAUKIAMI PROJEKTO REZULTATAI IR TĘSTINUMAS

7.1._______________________________________________________________________

(nurodyti dabartinę situaciją ir planuojamus rezultatus įgyvendinus projektą, pateikti kiekybinius rezultatų rodiklius, susijusius su užimtumo didinimu,

aprašyti, ar planuojama išlaikyti įsteigtas darbo vietas pasibaigus 3 metų nuo darbo vietų įsteigimo kontrolės terminui, ir kaip ketinama tai padaryti)

7.2.______________________________________________________________________.

(nurodyti rizikos veiksnius, kurie gali turėti įtakos projektui sėkmingai įgyvendinti, pateikti jų vertinimą, aprašyti mechanizmus, kurie bus taikomi minėtoms rizikoms išvengti arba jų padariniams spręsti)

 

8. DARBO UŽMOKESTIS, PLANUOJAMAS MOKĖTI ĮSTEIGTOJE DARBO VIETOJE

______________________________________________________________________________.

(nurodyti kiekvienam į įsteigtą darbo vietą įdarbintam asmeniui planuojamą mokėti darbo užmokestį, jo atitiktį procentais oficialiai Lietuvos statistikos departamento paskelbtam vidutiniam darbo užmokesčiui tikslinės teritorijos savivaldybėje; nurodyti vidutinį visų steigiamų darbo vietų darbo užmokestį)

 

9. PROJEKTO TEIKĖJAS IR JO PARTNERIAI

9.1. Projekto teikėjas:

Projekto teikėjo pavadinimas_________________________________________________

Teisinė forma (pvz., AB, UAB, viešoji įstaiga ar kt.)________________________________

Veiklos sritis (įrašyti veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)_________

__________________________________________________________________________

Registracijos data ___________________________________________________________

Darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas sutartis, skaičius__________________________

Darbuotojai, dalyvausiantys projekto įgyvendinimo veiklose, ir jų atsakomybė___________

_________________________________________________________________________;

 

9.2. Projekto teikėjo veiklos aprašymas

_______________________________________________________________________________;

 

9.3. Projekto partneriai (jeigu jie yra)

Partnerio pavadinimas _______________________________________________________

Teisinė forma (pvz., AB, UAB, viešoji įstaiga ar kt.)________________________________

Veiklos sritis _______________________________________________________________

Įsipareigojimai vykdant projektą ______________________________________________ ;

 

9.4. Projekto teikėjo atitiktis Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 2 daliai:

- valstybės institucijos, įstaigos – _____ proc.;

- savivaldybių institucijos, įstaigos – _____ proc.;

- valstybės ar savivaldybių įmonės – _____ proc.

 

10. SAVIVALDYBĖS, VIETOS BENDRUOMENĖS IR (AR) NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS INDĖLIS IR JO ĮTAKA PLANUOJAMIEMS PASIEKTI PROJEKTO REZULTATAMS

_______________________________________________________________________________.

(nurodyti savivaldybės, vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėlį įgyvendinant projektą, kokios įtakos tai turės projekto rezultatams ir pan.)

 

11. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

 

11.1. Projektui įgyvendinti reikalingų lėšų paskirstymas:

 

Eil. Nr.

 

 

Projektui įgyvendinti reikalingų lėšų paskirstymas

 

Iš viso išlaidų

(Eur)

Iš jų

valstybės paramos

lėšos

projekto teikėjo

lėšos

suma

(Eur)

struktūra (proc.)

suma

(Eur)

struktūra

(proc.)

1.

Darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

2.

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas, pritaikymas

Iš viso

Pastaba. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą ir jų kiekius (pvz., jeigu projektui įgyvendinti reikalinga tam tikra įranga ar įrengimas, nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai projekto teikėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai.

 

11.2._____________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos išskaidytos eilutės pagrindimą, nurodant numatomų veiklų ir reikalingų lėšų ryšį;

____________________________________________________________________________.

pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių, patalpų remonto ir kitų darbų poreikį darbo vietoms įsteigti bei tam būtinas lėšas, nurodyti atskirai kiekvienos darbo vietos kainą (subsidijos lėšas) ir tai vietai priskiriamas darbo priemones)

 

12. INFORMACIJA APIE PER PASTARUOSIUS TREJUS FINANSINIUS METUS GAUTĄ DE MINIMIS IR KITĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ (iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei kitų lėšų)

 

Projekto ir finansuojančios programos pavadinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Gautos finansinės paramos suma (Eur)

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, kopijos, _____ lapai.

2. Dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai.

3. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas), kopijos, _____ lapai.

4. Dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, kopijos, ____ lapai.

5. Ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, ______ lapai.

6. Užpildyta Vienos įmonės deklaracija, paskelbta Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų formos“, ______ lapai.

7. Dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais, kopijos, ___ lapai;

8. Užpildyta Pažyma  apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams, ___ lapai.

 

Pastaba. Esant galimybei, pateikti kitą papildomą informaciją, kuri leistų Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) geriau suprasti projektą, įvertinti projekto įtaką teritorijos gyventojų užimtumui ir strateginio verslo plėtrai.

 

PROJEKTO TEIKĖJO PASIŽADĖJIMAS

Aš,_______________________________________________________________________,

(projekto teikėjo vadovo vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

Aš įsipareigoju leisti Užimtumo tarnyba patikrinti pateiktą informaciją, jeigu, jos manymu, tai yra būtina, ir išlaikyti už subsidijos lėšas įsteigtas darbo vietas 3 metus nuo jų įsteigimo.

 

_______________________          ________________                    _______________________

(pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                                                               (vardas ir pavardė)

A. V.

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

121 priedas

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų atrankos ir priežiūros komisijos (toliau – Komisija) sudarymą, jos funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Komisija veikia nuolat visuomeniniais pagrindais.

3. Komisijos veiklos tikslai – VUI paraiškų atrankos ir įgyvendinamų VUI projektų priežiūros vykdymas.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas) ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus tvirtinamu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašu (toliau - Aprašas), kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.

5. Komisija savo veikloje laikosi skaidrumo, objektyvumo ir nešališkumo principų.

6. Šiame reglamente vartojamos sąvokos atitinka Užimtumo įstatyme, Užimtumo rėmimo priemonių apraše ir Apraše vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 

7. Komisija sudaroma Užimtumo tarnyba klientų aptaravimo departamento (toliau – Klientų aptarnavimo departamentas) direktoriaus įsakymu kiekviename Klientų aptarnavimo departamento sudėtyje esančiame skyriuje (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius), kurio aptarnaujamoje teritorijoje numatyta įgyvendinti VUI projektus, iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių nemažiau kaip po 2 atstovus:

7.1. darbuotojų interesus atstovaujančių organizacijų (profesinių sąjungų, susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų);

7.2. darbdavių interesus atstovaujančių organizacijų (susivienijimų, asociacijų ir kitų organizacijų);

7.3. savivaldybių ir Užimtumo tarnybos atstovų.

8. Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius, prieš pradėdami savo veiklą Komisijoje, privalo pasirašyti Konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą (1 priedas).

9. Komisijos narius delegavusios organizacijos, institucijos ar įstaigos turi teisę juos atšaukti ir deleguoti naujus atstovus.

10. Komisijos narys netenka savo įgaliojimų, kai nebeina pareigų jį į Komisiją delegavusioje organizacijoje, institucijoje ar įstaigoje.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

11. Komisija vykdo šias funkcijas:

11.1. vadovaudamasi Užimtumo įstatymo, Užimtumo rėmimo priemonių aprašo ir Aprašo nuostatomis, atlieka VUI paraiškos teikėjo įvertinimą, VUI paraiškos ir jos priedų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių aprašo reikalavimams įvertinimą, VUI paraiškų vertinimą, skiriant Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytus balus;

11.2. sudaro ir teikia Klientų aptarnavimo departamentui tinkamų subsidijai gauti VUI paraiškų sąrašą;

11.3. vykdo VUI projektų įgyvendinimo priežiūrą;

11.4. svarsto Klientų aptarnavimo departamento parengtas VUI projektų įgyvendinimo eigos bei galutines ataskaitas;

11.5. nagrinėja subsidijos gavėjų motyvuotus prašymus dėl VUI paraiškose pateiktų VUI projekto įgyvendinimo sąmatų keitimo;

11.6. svarsto siūlymus VUI projektų plėtrai ir jų įgyvendinimui tobulinti;

11.7. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

12. Komisija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

12.1. kviesti ekspertus dokumentų vertinimui, subsidijų gavėjus, atliekant jų įgyvendinamų VUI projektų priežiūrą, kitus asmenis, jeigu balsuodami tam pritaria posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai;

12.2. vykti į VUI projekto įgyvendinimo vietą;

12.3. išklausyti suinteresuotus asmenis, jeigu VUI projektų įgyvendinimas susijęs su jų interesais;

12.4. teikti siūlymus Užimtumo tarnybai dėl teisės aktų, susijusių su VUI projektų įgyvendinimu, tobulinimo.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, kuris paskiriamas Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu. Komisijos pirmininkui nesant, Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas, paskirtas Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu, o jam nesant – kitas posėdžio metu išrinktas posėdžiui pirmininkauti Komisijos narys.

14. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Pirmasis posėdis privalo būti suorganizuotas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus VUI paraiškų priėmimo terminui. Vokai su VUI paraiškomis atplėšiami pirmojo posėdžio metu.

15. Komisija per 12 darbo dienų nuo vokų atplėšimo dienos, vadovaudamasi Užimtumo rėmimo priemonių aprašo ir Aprašo nuostatomis, atlieka VUI paraiškų, tinkamų subsidijai teikti, atranką ir jų sąrašą teikia Klientų aptarnavimo departamentui.

16. Atrenkant subsidijai gauti tinkamas VUI paraiškas Komisija atlieka:

16.1. VUI paraiškos teikėjo įvertinimą pagal Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 60.1 papunktyje nurodytus reikalavimus;

16.2. VUI komisija atrenka subsidijai gauti tinkamas VUI paraiškas pagal Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 60.2 ir 60.3 papunkčiuose nurodytus reikalavimus ir Aprašo 13 ir 14 priedus;

16.3. Nustačiusi VUI paraiškos ar jos priedų neatitikimą Aprašo 13 priede nurodytiems reikalavimams, Komisija teikia pasiūlymą Klientų aptarnavimo skyriui dėl kreipimosi į VUI paraiškos teikėją trūkumų pašalinimui. VUI paraiškos teikėjui per Klientų aptarnavimo skyriaus nustatytą terminą neištaisius numatytų trūkumų, VUI paraiška atmetama ir toliau nenagrinėjama;

17. Kiekvienas Komisijos narys atitikusių Aprašo 13 priede nurodytiems reikalavimams VUI paraiškų kokybę įvertina balais, užpildydamas atskirai kiekvienai paraiškai Aprašo 14 priedą. Paraiškos kokybės vertinimo formą VUI paraiškos kokybės bendrasis įvertinimo balas nustatomas išvedant Komisijos narių įvertinimo balų vidurkį. Komisija atmeta 50 ir mažiau balų įvertintas VUI paraiškas. Tinkamų subsidijai gauti (įvertintų daugiau kaip 50 balų) VUI paraiškų sąrašą Komisija teikia Klientų aptarnavimo departamentui.

18. Komisijos posėdžio darbotvarkę Komisijos nariai turi gauti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

19. Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti VUI paraišką pateikusio juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo Komisijos kvietimu.

20. Komisijos nariai, tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti svarstomu klausimu, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui ir nusišalinti. Jeigu svarstomu klausimu tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas Komisijos pirmininkas, jis informuoja apie tai Komisijos narius ir nusišalina. Tokiu atveju Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu nušalinamas Komisijos pirmininkas ir šiam posėdžiui paskiriamas kitas Komisijos pirmininkas.

21. Paaiškėjus, kad priimant sprendimą buvo kilęs interesų konfliktas nenusišalinus tiesiogiai ar netiesiogiai svarstomu klausimu suinteresuotam Komisijos nariui, ši informacija pateikiama nenusišalinusį Komisijos narį skyrusios organizacijos, institucijos ar įstaigos vadovui ir prašoma per 3 darbo dienas į Komisiją pasiūlyti kitą atstovą. Priimtas sprendimas, kurį priimant kilo interesų konfliktas, panaikinamas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po kito atstovo paskyrimo organizuojamas pakartotinis Komisijos posėdis dėl to paties klausimo svarstymo.

22. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių, tačiau bent po vieną atstovą iš kiekvienos atstovaujamos šalies.

23. Komisijos nariai sprendimus priima bendru sutarimu. Kai bendras sutarimas nepasiekiamas, sprendimas priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas.

24. Komisijos sekretorius yra Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. Jis protokoluoja Komisijos posėdžius ir techniškai juos aptarnauja.

25. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius. Posėdžių protokolai registruojami registre (2 priedas).

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

27. Komisijos darbo organizavimo išlaidos padengiamos iš Užimtumo tarnybai išlaikyti skirtų lėšų.

28. Komisijos posėdžiams patalpas suteikia Užimtumo tarnyba.

 

_______________________

 

Papildyta priedu:

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

 

 

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų

atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamento

1 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos nario konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo forma)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NARIO

____________________________________________________

(vardas,  pavardė)

________________

(asmens kodas)

 

KONFIDENCIALUMO IR NEŠALIŠKUMO PASIŽADĖJIMAS

___________

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

 

Būdamas Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos (toliau – Komisija) nariu:

1. Pasižadu:

1.1. neatskleisti kitų asmenų asmens duomenų ir specialių kategorijų asmens duomenų, kurie man taps žinomi vykdant Komisijos nario funkcijas;

1.2. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vykdant Komisijos nario funkcijas;

1.3. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1. atrankoje dalyvavusių VUI paraiškų (toliau – Paraiška) teikėjų kvalifikaciniai duomenys;

2.2. kiekvienos Paraiškos turinys;

2.3. Paraiškų svarstymas Komisijos posėdyje;

2.4. informacija, kuri man buvo atvirai pateikta arba atskleista nurodant, kad tokia informacija turi būti laikoma konfidencialia;

2.5. kita informacija, susijusi su atliktomis atrankos procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, pažeidžia teisėtus šalių komercinius interesus arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

3. Esu perspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Paraiškų teikėjų ar kitų asmenų patirtus nuostolius dėl mano neteisėtų veiksmų.

4. Įsipareigoju, paaiškėjus, kad VUI Paraiškų teikime dalyvauja asmuo, susijęs su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba įmonė ar kitas juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo, arba, kad toks asmuo turi daugiau kaip 50 procentų paraišką teikiančios įmonės ar kito juridinio asmens akcijų, raštu pranešti Komisijos pirmininkui ir nusišalinti.

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

Komisijos narys

________________

(parašas)

_____________________________

(vardas,  pavardė)

 

Papildyta priedu:

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

 

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų

atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamento

2 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos protokolų registro formos pavyzdys)

 

vietinių užimtumo iniciatyvų projektų ATRANKOS IR PRIEŽIŪROS komisijos protokolų registras

 

 

Reg. Nr.

Data

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Bylos, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda

Dokumento su priedais lapų skaičius

Pastabos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________
                  (pareigų pavadinimas)

________________
(parašas)

______________________________________________________________________________

(vardas,  pavardė)

 

_______________________

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

13 priedas

 

(Projekto teikėjo ir vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams formą)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJA

 

PROJEKTO TEIKĖJO IR VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PARAIŠKŲ ATITIKTIES UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ APRAŠE NUMATYTIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

_________ 

(data)

________________________________________________________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Taip

Ne

1.

Paraiškoje prašoma skirti subsidiją šioms išlaidoms finansuoti (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punktas):

1.1.

darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms, atitinkančioms Aprašo 3.7 ir 3.9 papunkčiuose nurodytus apibrėžimus;

1.2.

su steigiamos darbo vietos darbo funkcijų vykdymu susijusioms darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems įsigyti, montuoti, pritaikyti;

1.3.

patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, jeigu tokios patalpos būtinos darbo vietai įsteigti ir jose numatoma steigti darbo vietą;

1.4.

patalpoms, kurių reikia darbo vietai įrengti, remontuoti ir pritaikyti.

2.

Prašoma subsidija patalpoms remontuoti ir pritaikyti neviršija 50 procentų visos subsidijos dydžio (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punktas)

3.

Projekto teikėjas atitinka (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 4 punktas):

3.1.

nėra iškelta bankroto byla, nėra likviduojamas, dėl jo nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

3.2.

nėra įsiskolinęs savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3.3.

neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba);

3.4.

vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos

4.

Projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytose teritorijose (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 48.2 papunktis)

5.

Projekto teikėjas atitinka Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje  nustatytas sąlygas:

5.1.

yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme

5.2.

yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kuriame mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime turi valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės

6.

Prašoma subsidija neviršija de minimis paramos nustatyto maksimalaus dydžio (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 50.2 papunktis)

7.

Prašoma subsidija vienai darbo vietai neviršija nustatyto maksimalaus dydžio (Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 3 dalis, Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punktas) VUI  paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną

8.

Projekto teikėjas numato savo lėšomis padengti darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų dalį, nurodytą Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 1 punkte 

9.

Projekto teikėjas pateikė Užimtumo tarnybai užpildytą nustatytos formos paraišką, atitinkančią Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 55 punkto reikalavimus:

9.1.

VUI paraiškos (su priedais) lapai sunumeruoti ir susiūti

9.2.

VUI paraiška (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje yra patvirtinta projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas paraiškos teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir paraišką su priedais sudarančių lapų skaičius

9.3.

užpildytos visos paraiškoje nurodytos eilutės

9.4.

Elektroninės VUI paraiškos (su priedais) lapai sunumeruoti ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu

9.5.

Elektroninės paraiškos metaduomenyse nurodytas paraiškos teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, pasirašymo laikas

 

 

10.

Projekto teikėjas prie paraiškos pridėjo šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punktas):

10.1.

leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus

10.2.

dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti)

10.3.

dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas)

10.4.

dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui

10.5.

ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems

10.6.

Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 50.3 papunktyje nurodytą Vienos įmonės deklaraciją

11.

Pateikti dokumentai, patvirtinantys smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais (Aprašo 24 punktas)

12.

Pateikta pažyma apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (Aprašo 24 punktas)

 

 

13.

Paraiškos sąmata užpildyta tinkamai (Aprašo 23 punktas):

13.1.

paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos skirtos darbo vietai įsteigti (pritaikyti) ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje

 

 

13.2.

paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos planuojamos patirti per Aprašo 34 punkte nurodytoje sutartyje numatytą laikotarpį

 

 

13.3.

paraiškos sąmatoje įtrauktos išlaidos, nurodytos eurais

13.4.

paraiškos sąmatoje įtrauktos išlaidos išskaidytos, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius

 

 

13.5.

paraiškos sąmatoje išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai

14.

Darbo vietos steigiamos (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punktas):

14.1.

neskirtingų profesijų atstovams

14.2.

ne laikiniems ir ne sezoniniams darbams atlikti

15.

Darbo vietos steigiamos (Aprašo 23 punktas):

15.1.

steigiamoms darbo vietoms užimti keliami reikalavimai atitinka Klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį

15.2.

steigiamoms darbo vietoms užimti reikalingas kvalifikacijas arba (ir) kompetencijas bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos

 

Komisijos pirmininkas

 

_____________

(parašas)

 

________________________

(vardas ir pavardė)

Komisijos nariai

_____________

(parašas)

_____________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

_________________________

(vardas ir pavardė)

__________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

14 priedas

(Vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškų vertinimo kriterijų forma)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

_____________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Vertinimo kriterijus

Maksimalus balų skaičius*

Komisijos nario skirtas balų skaičius

(pasirenkamas iš maksimalaus balų skaičiaus, jo nemažinant)

Išvados ir pastabos

(nurodomi motyvai, dėl kurių projektas buvo įvertintas tokiais balais)

1. Projekto atitiktis vietinių užimtumo iniciatyvų projektų tikslams:

55

1.1. Darbo vietos steigiamos (balų skaičius gali būti sumuojamas):

- kaimo vietovėje;

- savivaldybėje ar seniūnijoje, kurioje bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra 1,3 karto ir daugiau didesnė negu vidutiniškai šalyje;

- tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybė, Visaginas ar Ignalina);

- kitose teritorijose.

 

5

 

5

5

0

1.2. Numatoma įdarbinti bedarbius:

- neįgaliuosius, pritaikant darbo vietą prie asmens negalios;

- ilgalaikius;

- kitus, nepriklausančius nė vienai iš šiame papunktyje nurodytų kategorijų.

 

10

8

0

1.3. Numatoma įsteigti darbo vietų:

- 1;

- nuo 2 iki 3;

- nuo 4 iki 5;

- 6 ir daugiau.

 

1

2

5

10

1.4. Darbo vietų nekvalifikuotiems darbuotojams dalis:

1.4.1. steigiant iki 5 darbo vietų:

- 1 darbo vieta;

- daugiau nei 1 darbo vieta;

 

1.4.2. steigiant daugiau nei 5 darbo vietas:

- iki 2 darbo vietų;

- daugiau nei 2 darbo vietos;

 

1.4.3. nėra numatyta.

 

 

3

0

 

 

3

0

 

10

1.5. Savivaldybės, vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėlis:

- numatytas, prisideda prie projekto įgyvendinimo bent du šiame punkte numatyti subjektai;

- numatytas, prisideda prie projekto įgyvendinimo kuris nors vienas šiame punkte numatytas subjektas;

- nenumatytas.

 

 

10

 

5

 

0

2. Projekto teikėjo nuosavos lėšos, įgyvendinant projektą:

- iki 35 proc., kai darbinami neįgalieji, ar 35 proc.;

- 36–50 proc.;

- daugiau kaip 50 proc.

 

0

5

10

3. Darbo užmokestis steigiamoje darbo vietoje nuo vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos paskelbimo dieną galiojančio Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vidutinio darbo užmokesčio savivaldybėje sudaro:

- mažiau kaip 70 proc.;

- 71–90 proc.;

- 91–99 proc.;

- 100 proc. arba daugiau

 

 

 

0

3

5

10

4. Prašomos paramos lėšos nuo maksimalaus subsidijos dydžio vienai darbo vietai įsteigti (pritaikyti) sudaro:

- 100–90 proc.;

- 89–70 proc.;

- 69–60 proc.

- mažiau kaip 60 proc.

 

 

0

3

5

10

5. Projekto veiklų įgyvendinimo pagrindimas ir projekto teikėjo administravimo gebėjimai:

15

5.1. Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas laike:

- apibrėžtas tiksliomis datomis;

- neapibrėžtas tiksliomis datomis.

 

10

0

5.2. Projekto atsakomybės už projekto veiklų įgyvendinimą paskirstymas:

- pateiktas, kaip nurodyta Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo 12 priedo 5.1 papunkčio lentelėje;

- nepateiktas, kaip nurodyta Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo 12 priedo 5.1 papunkčio lentelėje

 

5

 

0

PARAIŠKOS KOKYBĖS BENDRAS ĮVERTINIMAS

100

* Steigiant daugiau nei vieną darbo vietą, komisijos nario skirtas balų skaičius kiekvienoje vertinimo kriterijų eilutėje skaičiuojamas maksimalų balų skaičių toje eilutėje dalijant iš steigiamų darbo vietų skaičiaus ir dauginant iš darbo vietų, atitinkančių tos eilutės vertinimo kriterijų, skaičiaus.

 

Komisijos narys                        _________________                                                   _______________________________________

(parašas)                                                                                                               (vardas ir pavardė)

_________

(data)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

15 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties standartinės sąlygos)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

 

______________ Nr. _______

(data)

_________________

(vieta)

 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba),  atstovaujama _______________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir ______________________________________________________  (toliau – subsidijos gavėjas),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujamas (-a)______________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas), Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas) ir Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamo Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto __________________(toliau – projektas) įgyvendinimas.

(projekto pavadinimas)

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

2.1. įsteigti __________________________________________________________darbo vietą (-as)

(darbo vietų skaičius žodžiais, profesinė kvalifikacija, profesija, specialybė, pareigų pavadinimas)

iki 20 __ m. ____ _d.[4];

2.2. skirti ________________________________________ Eur nuosavų lėšų projektui įgyvendinti;

(suma žodžiais)

2.3. užimtumo tarnybai ir subsidijos gavėjui pasirašius Materialinių ir teisinių sąlygų naujai darbo vietai sukurti sudarymo aktą, įdarbinti į įsteigtas darbo vietas Užimtumo tarnybos rekomenduojamus asmenis, sudarant su jais neterminuotas darbo sutartis, kuriose nurodoma:

2.3.1. darbo laiko trukmė, nurodyta vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškoje;

2.3.2. pavedamos vykdyti vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškoje numatytos darbo funkcijos;

2.3.3. ne mažesnis nei vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje nurodytas darbo užmokestis, kurį mokės darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;

2.4. atsiradus poreikiui tikslinti kvalifikacinius reikalavimus darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje  darbo vietoje, tikslinamus kvalifikacinius reikalavimus derinti su Užimtumo tarnyba. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai įforminami Sutarties Šalių pasirašomu Sutarties pakeitimu;

2.5. įdarbinus Užimtumo tarnybos rekomenduotą bedarbį į įsteigtą darbo vietą arba nutraukus su juo darbo sutartį, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti Užimtumo tarnybą, pateikiant subsidijos gavėjo antspaudu, jeigu antspaudą privalo turėti, ir vadovo parašu patvirtintą darbo sutarties kopiją;

2.6. į atsilaisvinusią įsteigtą  darbo vietą per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos priimti nustatytus ar patikslintus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantį Užimtumo tarnybos rekomenduojamą bedarbį;

2.7. jeigu Užimtumo tarnyba per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą negali rekomenduoti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, tikslinti kvalifikacinius reikalavimus ir per 10 darbo dienų nuo Sutarties pakeitimo dėl kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo pasirašymo priimti Užimtumo tarnybos rekomenduojamą asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus;

2.8. kai darbuotojas, įdarbintas įsteigtoje darbo vietoje, serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per paskutinius dvylika mėnesių arba išeina nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, arba yra pašaukiamas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, raštu per 3 darbo dienas nuo pirmiau minėtų aplinkybių atsiradimo dienos informuoti Užimtumo tarnybą ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos pagal terminuotą darbo sutartį įdarbinti kitą Užimtumo tarnybos rekomenduojamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus;

2.9. pranešti Užimtumo tarnybai per 3 darbo dienas apie aplinkybių, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalies 5 ir 6 punktuose, atsiradimą;

2.10. įsteigtų darbo vietų nepanaikinti[5] 36 mėnesius nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos;

2.11. panaikinus įsteigtas darbo vietas, Užimtumo tarnybai grąžinti subsidijos dydį, nurodytą Įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje;

2.12. naudoti projektui įgyvendinti skirtas lėšas pagal vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškoje nurodytą projekto sąmatą;

2.13. projektui įgyvendinti valstybės ir nuosavoms lėšoms atsidaryti specialią sąskaitą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

2.14. prekių, paslaugų arba darbų, perkamų už subsidijos lėšas, pirkimus atlikti vadovaujantis:

2.14.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;

2.14.2. Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, vykdomų pirkimų taisyklėmis, jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;

2.15. teikti Užimtumo tarnybai Aprašo 16 ir (ar) 19 prieduose nustatytos formos ataskaitas Aprašo 42 ir 44 punktuose nustatyta tvarka;

2.16. Užimtumo tarnybai pareikalavus, informuoti ją apie projekto įgyvendinimo eigą, subsidijos ir nuosavų lėšų panaudojimą projektui įgyvendinti ir kitą su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

2.17. nedelsdamas informuoti Užimtumo tarnybą ir projekto partnerius (jeigu tokie numatyti) apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui;

2.18. projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukti į apskaitą ir saugoti atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų, užtikrinant jų išsaugojimą;

2.19. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos;

2.20. atlyginti Užimtumo tarnybai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirastų dėl Sutarties netinkamo vykdymo ar Sutarties nutraukimo prieš terminą;

2.21. savo lėšomis apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos naudos gavėju nurodydamas Užimtumo tarnybą ir pateikti Užimtumo tarnybai draudimą įrodančius dokumentus Aprašo 35 ir 36 punktuose nurodyta tvarka;

2.22. tais atvejais kai ne mažiau kaip trys draudimo bendrovės  atsisako[6] apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, nuosavomis lėšomis įsigyti ar atstatyti sunaikintą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą;

2.23. atsiradus bent vienai Įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje nurodytai sąlygai, grąžinti Užimtumo tarnybai visą jam pervestą subsidiją;

2.24. sudaryti sąlygas Užimtumo tarnybai patikrinti projekto įgyvendinimą vietoje 36 mėnesius nuo darbo vietų įsteigimo dienos;

2.25. įgyvendinti projektą profesionaliai, efektyviai ir taupiai, taikant profesinius vadybos ir apskaitos standartus, ir atsakyti už projekto vykdymo kokybę;

2.26. be Užimtumo tarnybos sutikimo:

2.26.1. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti arba kitaip nesuvaržyti teisės į už subsidijos lėšas įsigytą turtą;

2.26.2. nekeisti įdarbinto asmens darbo vietos ar darbo funkcijų, nenustatyti jam ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, jeigu to nebuvo numatęs vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje, išskyrus Įstatymo 25 straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus;

2.26.3. neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto steigiant darbo vietas;

2.27. darbo vietų steigimo procese panaudojus mažiau lėšų nei buvo numatyta paraiškoje, tikslinti vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškos sąmatą, pateikdamas Užimtumo tarnybai motyvuotą prašymą dėl paraiškoje numatytų išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo, kai lėšų perskirstymas viršija 5 procentus planuotų išlaidų. Subsidijos lėšų sąmata yra mažinama proporcingai tiek subsidijos gavėjui, tiek Užimtumo tarnybai;

2.28. pasikeitus vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškoje numatytų veiklų įgyvendinimo laikui, informuoti Užimtumo tarnybą, pateikiant veiklos finansinę ataskaitą.

 

3. Užimtumo tarnyba įsipareigoja:

3.1. skirti subsidijos gavėjui _______________________________________ Eur projektui vykdyti;

(suma žodžiais)

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialią sąskaitą taip:

3.2.1. _____________________ Eur ( ___ procentų[7] visos subsidijos dydžio) ne vėliau kaip per 15

(suma skaičiais)

darbo dienų nuo prašymo mokėti avansu gavimo dienos;

3.2.2. likusias pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas, _______________________________ Eur,

(suma žodžiais)

per 10 darbo dienų pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

arba[8]

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialią sąskaitą per 10 darbo dienų pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

3.3. operatyviai nagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus;

3.4. rekomenduoti subsidijos gavėjui įdarbinti Užimtumo tarnyboje įregistruotus bedarbius, atitinkančius vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, arba siūlyti tikslinti kvalifikacinius reikalavimus, kai Užimtumo tarnyba negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti projekte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens;

3.5. Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka tvarkyti subsidijos darbo vietai steigti apskaitą, tikrinti, ar gauta subsidija darbo vietai steigti naudojama pagal paskirtį, vykdyti įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

 

III. PROJEKTO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

 

4. Projektas įgyvendinamas, finansuojamas ir už pervestas lėšas atsiskaitoma Įstatyme, Užimtumo rėmimo priemonių apraše ir Apraše nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUBSIDIJOS GRĄŽINIMAS

 

5. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Subsidijos gavėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Užimtumo tarnybos pretenzijos pateikimo dienos privalo Užimtumo tarnybai grąžinti:

6.1. visą jam pervestą subsidiją, jeigu jis:

6.1.1. subsidiją panaudojo ne pagal paskirtį. Jeigu nustatoma, kad ne pagal paskirtį panaudota tik subsidijos dalis, privalo būti grąžinama ne pagal paskirtį panaudota subsidijos dalis;

6.1.2. neįsteigė darbo vietos iki Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto laikotarpio;

6.1.3. raštu praneša Užimtumo tarnybai apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, jeigu prieš tai nors kartą jam buvo išsiųstas Užimtumo tarnybos įspėjimas apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atvejį;

6.1.4. nesudaro sąlygų Užimtumo tarnybai atlikti darbo vietos steigimo arba šioje darbo vietoje vykdomos veiklos 36 mėnesius nuo jos įsteigimo patikros vietoje ar, Užimtumo tarnybai pareikalavus, neteikia su Sutarties vykdymu susijusios informacijos;

6.1.5. pateikė žinomai klaidingą informaciją apie tikslus ir išlaidas, kurioms buvo prašoma konkreti subsidija;

6.1.6. nuslėpė aplinkybes, svarbias priimant sprendimą skirti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytą subsidiją;

6.1.7. neapmoka projekto įgyvendinimo išlaidų, nurodytų Sutarties 2.2 papunktyje;

6.1.8. valstybės ir nuosavoms lėšoms neatsidaro specialios sąskaitos Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje;

6.1.9. savo lėšomis neapdraudė ilgalaikio materialaus turto, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos naudos gavėju nurodydamas Užimtumo tarnybą ir  nepateikė Užimtumo tarnybai draudimą įrodančių dokumentų;

6.1.10. nevykdo bent vieno Sutarties 2.26 papunktyje nurodyto įsipareigojimo;

6.1.11. panaikina įsteigtą darbo vietą per 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo dienos;

6.2. 80 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 13–24 mėnesį nuo jos įsteigimo dienos;

6.3. 50 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 25–36 mėnesį nuo jos įsteigimo dienos.

7. Subsidijos gavėjas, laiku negrąžinęs subsidijos lėšų šioje Sutartyje ir Įstatyme nurodytais atvejais, privalo mokėti 0,02 procento dydžio negrąžintų projektui įgyvendinti suteiktų subsidijos lėšų delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.  

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

8. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

9. Sutarties neįvykdžiusi Šalis per 5 kalendorines dienas privalo pranešti kitai Šaliai apie Sutarties 8 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

10. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

13. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, nurodytiems Sutarties VII dalyje, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitas Šalis. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad kita Šalis pažeidė Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies rekvizitus.

14. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta Šalių raštišku susitarimu.

15. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.

16. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti per 30 kalendorinių dienų, ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Užimtumo tarnybos administracijos padalinio adresą.

17. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

18. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį prieš 10 dienų.

19. Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiška su priedais yra Sutarties priedas ir neatskiriama jos dalis.

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

 

Užimtumo tarnyba

Subsidijos gavėjas

______________

(administracijos padalinio pavadinimas)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(administracijos padalinio adresas, tel., faks., el. p.)

__________________

(atsiskaitomoji sąskaita)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

________________________

(administracijos padalinio vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

____________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________         A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

______________             A. V.

(vardas ir pavardė)

 

 

 

___________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

16 priedas

 

(Veiklos finansinės arba finansinės tarpinės ataskaitos forma)

 

_______________________________________________________________________________

(subsidijos gavėjas, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto pavadinimas (projektų vykdytojams)

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

_________________________ klientų aptarnavimo departamento

___________________________ skyriui   

 

VEIKLOS FINANSINĖ______________________ATASKAITA

(nurodyti, jei tarpinė)

________________Nr. ________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Laikotarpis, už kurį atsiskaitoma: 20____ m. _________________ mėnuo (mėnesiai).

________________________________________________________________________________

(nurodyti: Darbo vietų steigimo, Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo, Savarankiško užimtumo rėmimo)

_____________ sutartis Nr. ________.

(data)

 

I. VEIKLOS (-Ų) DARBO VIETAI (-OMS) ĮSTEIGTI (PRITAIKYTI) VYKDYMAS

 

________________________________________________________________________________

(nurodyti, kokia veikla (-os), nurodyta (-os) paraiškoje, pradėta (-os) vykdyti / įvykdyta (-os), jos (jų) rezultatus, atitiktį paraiškoje nurodytoms   

________________________________________________________________________________

datoms ir priemonės įgyvendinimo sąmatai; esant neatitikčiai nuo paraiškoje nurodytų projekto veiklų vykdymo, nurodyti priežastis ir jas pagrįsti)

 

II. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

________________________________________________________________________________

(nurodyti planuotas išlaidas, faktines išlaidas ir gautą paramą)

 

PRIDEDAMA. Išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos*, _______ lapų.

 

 

_______________________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

* Rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) pateiktos sąskaitos, perdavimo–priėmimo aktai, dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas, ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtinti išrašai iš sąskaitos ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) kopijos.

________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

161 priedas

 

(Materialinių ir teisinių sąlygų sukurtai naujai darbo vietai sudarymo akto forma)

 

MATERIALINIŲ IR TEISINIŲ SĄLYGŲ SUKURTAI NAUJAI DARBO VIETAI SUDARYMO AKTAS

_________________ Nr. __________

(data)

_________________

(vieta)

1.   Informacija apie patikros atlikimą:

Tikrinamas subsidijos gavėjas (subsidijos gavėjo pavadinimas, kodas)

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo data, Nr.

 

Patikros atlikimo vieta

 

Patikros tikslas

 

Patikros atlikimo pagrindas

 

Patikros vykdytojai (vardas, pavardė, pareigos)

 

Patikros atlikimo terminas

 

Patikroje dalyvavo (vardas, pavardė)

 

Darbo vietos steigimo adresas

 

Data, kada subsidijos gavėjas pateikė Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštišką pranešimą apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujai darbo vietai sukurti

 

 

2.   Sutarties įsipareigojimų vykdymo vertinimas:

Ei. Nr.

Subsidijos gavėjo įsipareigojimų vykdymas

Taip

Ne

Komentaras

1.

Darbo vieta įsteigta tokia, kokia buvo nurodyta Sutarties 2.1 papunktyje ir iki Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto termino

 

 

 

2.

Subsidijos gavėjas skyrė nuosavų lėšų projektui įgyvendinti, kaip nurodyta Sutarties 2.2 papunktyje

 

 

 

3.

Skirtos lėšos darbo vietai steigti yra panaudotos pagal vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškoje pateiktą sąmatą (Sutarties 2.12 papunktis).

 

 

(sutikrinti banko išrašus ir sąmatą, jei sąmata buvo tikslinama, nurodyti)

4.

Vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškoje numatytos veiklos įgyvendintos paraiškoje nurodytais laikotarpiais (Sutarties 2.28 papunktis)

 

 

(jeigu paraiška buvo tikslinama, nurodyti)

5.

Projektui įgyvendinti valstybės ir nuosavoms lėšoms atidaryta specialioji sąskaita Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus (Sutarties 2.13 papunktis)

 

 

 

6.

Vedama atskira vietinių užimtumo iniciatyvų projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansinė apskaita (Sutarties 2.13 papunktis)

 

 

 

7.

Prekių, paslaugų arba darbų, įsigytų už subsidijos lėšas, pirkimai atlikti Sutarties 2.14 papunktyje nurodyta tvarka

 

 

 

8.

Ilgalaikis materialusis turtas, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota subsidija, yra apdraustas subsidijos gavėjo lėšomis maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, naudos gavėju nurodant Užimtumo tarnybą. Draudimą įrodantys dokumentai pateikti (Sutarties 2.21 papunktis).

 

 

(nurodyti draudimo poliso datą, Nr., laikotarpį, apmokėjimo būdą)

 

3.   Priemonių, įsigytų už subsidiją, sąrašas:

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Identifikavimo Nr. arba pirkimo dokumento (sutarties ar sąskaitos faktūros) Nr.

Priemonė buvo numatyta Paraiškos sąmatoje

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Priemonės įtrauktos į eksploataciją

Taip/Ne

Inventorinis Nr.

Pateiktas draudimo liudijimas, draudimo apmokėjimo dokumentas

Taip/ Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Išvada

 

 

Materialinės ir teisinės sąlygos naujai darbo vietai sukurti yra sudarytos

Taip/Ne

Pastabos

 

 

 

* Pasirašomas kiekvienas akto lapas.

 

 

Patikrą atliko:                            

 

____________________                                ____________________                                _______________________

(pareigos)                                                                              (parašas)                                                                                       (vardas ir pavardė)

 

Subsidijos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo:                                         

 

____________________                                ____________________                                _______________________

(pareigos)                                                                                (parašas)                                                                                       (vardas ir pavardė)

 


 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

17 priedas

 

(Paraiškos dėl savarankiško užimtumo rėmimo forma)

 

__________________________________________________________________________

(paraiškos teikėjo vardas ir pavardė)

__________________________________________________________________________

(asmens kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas)

 

___________________ teritorinei darbo biržai

 

Paraiška DĖL savarankiškO užimtumO rĖMIMO

 

_____________ Nr. _________

(data)

 

1. Darbo vietos steigimo laikotarpis

Subsidijos naudojimo pradžia _________________

(data)

Darbo vietos įsteigimas _________________________

(data)

 

2. Duomenys apie prašomos subsidijos panaudojimą:

2.1. subsidijos dydis ____________________________________________ Eur;

(skaičiais ir žodžiais)

2.2. Planuojama vykdyti veikla ________________________________________________;

(įrašyti planuojamos veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)

2.3. steigiamos sau darbo vietos aprašymas

_____________________________________________________________________________

(nurodyti profesiją ir jos kodą (pagal profesijų klasifikatorių), aprašyti trumpai, kam skirta darbo vieta, darbo vietoje atliekamos darbo funkcijos,

_____________________________________________________________________________;

darbo vietos pritaikymas prie negalios, darbo trukmė, darbo vietos adresas ir kita informacija)

 

2.4. gebėjimų atlikti darbo funkcijas numatomoje įsteigti (pritaikyti) darbo vietoje aprašymas

_________________________________________________________________________

(nurodyti turimas kvalifikacijas, profesinius įgūdžius, išsilavinimą; aprašyti, kaip bus kompensuojamas ne visas

_________________________________________________________________________ ;

darbingumas, darbo organizavimą, darbo laiką ir kt.)

 

2.5. Rinkos analizė ___________________________________________________________;

(trumpai aprašyti turimą informaciją apie būsimus konkurentus)

2.6. Produktų išskirtinumas ___________________________________________________.

(nurodyti jūsų produktų pirkėjui patrauklias ypatybes, palyginti su konkurentų analogiškais produktais)

 

3. Veikla darbo vietai įsteigti (pritaikyti):

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos (Eur)

Pradžia

Pabaiga

Trukmė (savaitėmis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

(aprašyti lentelėje nurodytos veiklos įgyvendinimą, steigiant (pritaikant) darbo vietą, pagrįsti kiekvienos

________________________________________________________________________________

veiklos būtinumą darbo vietai sukurti ir jų trukmę, nurodyti, kokias išlaidas numatoma subsidijuoti

 

________________________________________________________________________.

(įrengimams, darbo priemonėms, paslaugoms, kompiuteriams, įrangai montuoti ir kt.)

 

4. Darbo vietos steigimo sąmata:

4.1. Darbo vietos steigimo išlaidos:

Eil. Nr.

Darbo vietos steigimo išlaidos

Iš viso išlaidų (Eur)

Iš jų

Subsidijos

Paraiškos teikėjo lėšos

Suma (Eur)

Struktūra (proc.)

Suma (Eur)

Struktūra (proc.)

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

3.

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais.

 

4.2. Sąmatos pagrindimas

_________________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą, nurodant

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

numatomos veiklos ir reikalingų lėšų ryšį; pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių,

 

_________________________________________________________________________ .

patalpų remonto ir kitų darbų poreikį darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas)

 

5. PRIEDAI:

5.1. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų, valdomų nuosavybės teise, remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas), kopijos, _____ lapai.

5.2. Tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, kopijos, ____ lapai.

 

Patvirtinu, kad darbo vietą sau pirmą kartą steigiu Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtoje labai mažoje įmonėje.

 

_______________                                                 ___________________________________

(parašas)                                                                                      (vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

18 priedas

 

(Savarankiško užimtumo rėmimo sutarties standartinės sąlygos)

 

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO SUTARTIS

 

__________________ Nr. ______________

(data)

__________________

(vieta)

 

 

_________________________________ teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama

 

_____________________________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir ______________________________________________________  (toliau – subsidijos gavėjas),

(subsidijos gavėjo pavadinimas)

atstovaujamas (-a)______________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas), Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Savarankiško užimtumo rėmimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Darbo vietos sau steigimo subsidijavimas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

2.1. įsteigti _______________________________ darbo vietą iki 20__ m. ______________ ___ d.;

(profesinė kvalifikacija, profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija)

2.2. naudoti darbo vietai steigti skirtas lėšas pagal paraiškoje dėl savarankiško užimtumo rėmimo pateiktą sąmatą;

2.3. valstybės ir nuosavoms lėšoms atsidaryti specialią sąskaitą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

2.4. prekių, paslaugų arba darbų, perkamų už subsidijos lėšas, pirkimus atlikti vadovaujantis:

2.4.1. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus patvirtintomis taisyklėmis, jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;

2.4.2. Viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;

2.5. teikti darbo biržai Lietuvos darbo biržos nustatytos formos veiklos finansinę ataskaitą iki kito mėnesio 5 dienos bei, darbo biržai pareikalavus, informuoti ją apie darbo vietos steigimo eigą, paramos ir nuosavų lėšų panaudojimą bei kitą su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

2.6. nedelsdamas informuoti darbo biržą apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos darbo vietai steigti;

2.7. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

2.8. saugoti darbo vietos steigimo dokumentus;

2.9. įsteigtos darbo vietos nepanaikinti[9] trisdešimt šešis mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos;

2.10. panaikinus įsteigtą darbo vietą, darbo biržai grąžinti subsidijos dydį, nurodytą Įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje;

2.11. sudaryti sąlygas už subsidijos lėšas įsteigtą darbo vietą, įgyto turto naudojimą ir darbo vietoje vykdomą veiklą trisdešimt šešis mėnesius po įsteigimo patikrinti vietoje;

2.12. savo lėšomis apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos naudos gavėju nurodydamas darbo biržą ir pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus;

2.13. kiekvienais metais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus;

2.14. darbo vietą įsteigti profesionaliai, efektyviai ir taupiai, taikant profesinius vadybos ir apskaitos standartus, ir atsakyti už darbo vietos steigimo kokybę;

2.15. be darbo biržos sutikimo:

2.15.1. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti arba kitaip nesuvaržyti teisės į už subsidijos lėšas įsigyto turto;

2.15.2. nekeisti darbo vietos ar darbo funkcijų, nenustatyti ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, jeigu to nebuvo numatyta paraiškoje dėl savarankiško užimtumo rėmimo, išskyrus atvejus, kai Įstatymo 25 straipsnio 1, 2 punktuose nurodyti asmenys, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę;

2.15.3. neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto steigiant darbo vietą;

2.16. atsiradus bent vienai Įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje nurodytai sąlygai, grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją;

2.17. pranešti darbo biržai per 3 darbo dienas apie aplinkybių, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalies 5, 6 punktuose, atsiradimą.

2.18. teikti darbo biržai Lietuvos darbo biržos nustatytos formos priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą iki kitų metų sausio 31 d.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

3. Darbo birža įsipareigoja:

3.1. skirti subsidijos gavėjui ____________________________________________________ Eur  

(suma žodžiais)

subsidiją darbo vietai steigti;

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą taip:

3.2.1. _________________________ Eur (85 procentų visos subsidijos dydžio) per 15 darbo dienų

(suma žodžiais)

nuo prašymo mokėti avansu gavimo darbo biržoje dienos;

3.2.2. likusias pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas ________________________________ Eur  

(suma žodžiais)

per 5 darbo dienas, įsteigus darbo vietą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

arba[10]

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą per 10 darbo dienų, įsteigus darbo vietą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

3.3. operatyviai nagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus;

3.4. atlikti subsidijos darbo vietai steigti apskaitą, tikrinti, ar gauta subsidija darbo vietai steigti naudojama pagal paskirtį, vykdyti įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

 

III. DARBO VIETOS STEIGIMO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

4. Darbo vieta steigiama, finansuojama ir už pervestas lėšas atsiskaitoma Įstatyme, Apraše ir Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUBSIDIJOS GRĄŽINIMAS

 

5. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Subsidijos gavėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo darbo biržos pretenzijos pateikimo dienos privalo darbo biržai grąžinti:

6.1. visą jam pervestą subsidiją, jeigu jis:

6.1.1. subsidiją panaudojo ne pagal paskirtį. Jeigu nustatoma, kad ne pagal paskirtį panaudota tik subsidijos dalis, privalo būti grąžinama ne pagal paskirtį panaudota subsidijos dalis;

6.1.2. neįsteigė darbo vietos iki Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto laikotarpio;

6.1.3. raštu praneša darbo biržai apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, jeigu prieš tai nors kartą jam buvo išsiųstas darbo biržos įspėjimas apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atvejį;

6.1.4. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo arba šioje darbo vietoje vykdomos veiklos 36 mėnesius nuo jos įsteigimo patikros vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su Sutarties vykdymu susijusios informacijos;

6.1.5. pateikė žinomai klaidingą informaciją apie tikslus ir išlaidas, kurioms buvo prašoma konkreti subsidija;

6.1.6. nuslėpė aplinkybes, svarbias priimant sprendimą skirti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytą subsidiją;

6.1.7. valstybės ir nuosavoms lėšoms neatsidaro specialios sąskaitos Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje;

6.1.8. savo lėšomis neapdraudė ilgalaikio materialaus turto, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą ar ją pritaikant buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos naudos gavėju nurodydamas darbo biržą ir  nepateikė darbo biržai draudimą įrodančių dokumentų;

6.1.9. nevykdo bent vieno Sutarties 2.15 papunktyje nurodyto įsipareigojimo;

6.1.10. panaikina įsteigtą darbo vietą per 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo dienos;

6.2. 80 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 13–24 mėnesį nuo jos įsteigimo dienos;

6.3. 50 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 25–36 mėnesį nuo jos įsteigimo dienos.

7. Subsidijos gavėjas, laiku negrąžinęs paramos lėšų šioje Sutartyje ir Įstatyme nurodytais atvejais, privalo mokėti 0,02 procento dydžio negrąžintų projektui įgyvendinti suteiktų paramos lėšų delspinigius.

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

8. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

9. Sutarties neįvykdžiusi Šalis per 5 kalendorines dienas privalo pranešti kitai Šaliai apie Sutarties 8 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

10. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

13. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

14. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta Šalių raštišku susitarimu.

15. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.

16. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

17. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

18. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį prieš 10 dienų.

19. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

20. Paraiška dėl savarankiško užimtumo rėmimo su priedais yra neatskiriama Sutarties dalis.


 

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

 

Darbo birža

Subsidijos gavėjas

______________

(pavadinimas)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

____________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________         A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

______________             A. V.

(vardas ir pavardė)

 

___________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

19 priedas

 

(Priemonės įgyvendinimo metinės ataskaitos forma)

 

_______________________________________________________________________________

(subsidijos gavėjas, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto pavadinimas (projektų vykdytojams)

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

_________________________ klientų aptarnavimo departamento

___________________________ skyriui   

 

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO METINĖ ATASKAITA

 

________________Nr. ________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Laikotarpis, už kurį atsiskaitoma: 20____ m.

_________________________________________________________________________

(nurodyti: Darbo vietų steigimo, Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo, Savarankiško užimtumo rėmimo)

_____________ sutartis Nr. ________.

(data)

 

Juridinio asmens pavadinimas

Gauta subsidija

Dirbančių darbuotojų skaičius metų pabaigai

Vidutinis darbo užmokestis (neto) vienam darbuotojui ataskaitiniais metais

Sumokėti mokesčiai, Eur
 nuo darbo vietos įsteigimo pradžios iki metų pabaigos

Apyvarta, Eur

Valstybinio socialinio draudimo mokesčiai

Gyventojų pajamų mokestis

Pridėtinės vertės mokestis

Ataskaitiniai metai

 

_______________________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________________

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d.

įsakymu Nr. V-388

 

SU TERITORINĖS DARBO BIRŽOS SIŲSTŲ ĮDARBINTŲ ASMENŲ DARBO LAIKO APSKAITA IR APMOKĖJIMU SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

1.1. Su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų bei darbdavių paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų darbo laiko apskaita susiję dokumentai – darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašas arba kopija.

1.2. Su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų bei darbdavių paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų darbo apmokėjimu susiję dokumentai:

1.2.1.  vienas iš darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančių dokumentų:

1.2.1.1. banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio atstovo parašu;

1.2.1.2. mokėjimo pavedimo kopija, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis;

1.2.1.3. kasos išlaidų orderio kopija, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais;

1.2.2. darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščio išrašas arba kopija.

1.3. Viena iš darbdavių paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų  tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijų, patvirtintų darbdavio atstovo parašu:

1.3.1. asmens tapatybės kortelės;

1.3.2. Lietuvos Respublikos piliečio paso;

1.3.3. naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo;

1.3.4. užsienio valstybės piliečio paso, jį atitinkančio kelionės dokumento ar kito užsienio valstybės institucijos išduoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

__________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

10 priedas pagal V-338

 

10-1+1 priedas

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

10-1 priedo 2 priedas

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

10-2+Priedas+DVS+De+minimis+patikros+lapas

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

10-3+priedas+Atitikties+reikalavimams

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

10-4+Priedas+Vertinimo+kriterijai

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

10-5+Priedas+Papildomi+Vertinimo+kriterijai

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

11+priedas+DVS+Sutartis

 

11-1+priedas+Steigimo+aktas

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

11-2+priedas+Veiklos+ataskaita

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

11-3+priedas+Metinė+veiklos+ataskaita

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-163, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05226

Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo

 

4.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 [1] Pasirinkti reikiamą variantą.

[2] Pasirinkti reikiamą Sutarties 3.2 papunkčio variantą.

[3] Pasirinkti reikiamą variantą.

[4] Darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) ir visiško atsiskaitymo su Užimtumo tarnyba už suteiktą subsidiją terminas negali būti ilgesnis kaip iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos. Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento direktoriaus motyvuotu sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau kaip 10 kalendorinių dienų.

[5] Šiame papunktyje ir kitur darbo vietos panaikinimu laikomi atvejai, kai, nepraėjus 36 mėnesių laikotarpiui nuo darbo vietos įsteigimo dienos, atsiranda bent viena iš sąlygų, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje.

[6] Draudimo bendrovės atsisakymas apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą pripažįstamas tada, kai subsidijos gavėjas Užimtumo tarnybai pateikia ne mažiau kaip trijų skirtingų draudimo bendrovių rašytinius patvirtinamus dėl atsisakymo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą Aprašo 36 punkte nustatyta tvarka.

[7] Avansu išmokama iki 50 procentų subsidijos darbo vietoms steigti.

[8] Pasirinkti reikiamą Sutarties 3.2 papunkčio variantą.

[9] Šiame papunktyje ir kitur darbo vietos panaikinimu laikomi atvejai, kai, nepraėjus 36 mėnesių laikotarpiui nuo darbo vietos įsteigimo dienos, atsiranda bent viena iš sąlygų, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje.

[10] Pasirinkti reikiamą Sutarties 3.2 papunkčio variantą.