Suvestinė redakcija nuo 2018-03-01 iki 2019-02-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11560

 

 

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLiTIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 5 d. Nr. V-388

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 2.5–2.7 papunkčiais, Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3, 4, 38, 39, 43, 47, 52, 53 punktais, 61.2 ir 61.3 papunkčiais, 65, 71, 75, 77, 85 punktais:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1.Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašą;

1.2. Su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų bei darbdavių paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų darbo laiko apskaita susijusių dokumentų sąrašą.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus 2010 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. V-620 „Dėl individualios veiklos pagal verslo liudijimą subsidijavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2011 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. V-179 „Dėl įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, dalyvavimo profesiniame mokyme organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. V-175 „Dėl pasiūlymų, darbdavių teikiamų teritorinėms darbo biržoms aktyvios darbo rinkos politikos remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimui, formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.4.  Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2014 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. V-99 „Dėl subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavių teikiamų su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.5. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2014 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. V-100 „Dėl pažymos apie galiojančias administracines nuobaudas formos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.6. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. V-499 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.7. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-1005 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo organizavimo teritorinėse darbo biržose tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u:

3.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

3.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

L. e. p. Finansų, teisės ir pirkimų departamento

direktorius, laikinai vykdantis direktoriaus

funkcijas                                                                                                                      Arūnas Marma

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388

 

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones (toliau – Priemonės), atrankos kriterijus, dalies patirtų išlaidų kompensavimo darbdaviams, įdarbinusiems teritorinės darbo biržos (toliau – darbo birža) siųstus asmenis pagal pameistrystės darbo sutartį, pasiūlymų dėl remiamojo įdarbinimo priemonių, paraiškų dėl paramos darbo vietoms steigti priemonių teikimo ir nagrinėjimo bei kelionės išlaidų kompensavimo darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siunčiamą bedarbį ir patiriančiam bedarbio vežimo į darbo vietą ir atgal išlaidas, tvarką.

2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu ir Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348  „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas).

3.       Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.    Paraiška – nustatytos formos darbdavio, siekiančio gauti paramą naujoms darbo vietoms steigti, užpildytas dokumentas;

3.2.    Paraiška dėl savarankiško užimtumo rėmimo – nustatytos formos darbo biržoje  registruoto asmens, siekiančio gauti paramą naujai darbo vietai steigti, užpildytas dokumentas;

3.3.    Paraiškos teikėjas – darbdavys, pateikęs paraišką dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo/ darbo biržoje registruotas asmuo, pateikęs paraišką dėl savarankiško užimtumo rėmimo;

3.4. Projekto teikėjas – darbdavys, pateikęs vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projekto paraišką;

3.5.    Subsidija darbo vietoms steigti lėšos, skiriamos darbo vietoms steigti (pritaikyti)/lėšos, skiriamos sau darbo vietai steigti, be kurių jos (-ji) negalėtų būti įsteigtos (-a);

3.6. Subsidijos gavėjas – darbdavys arba darbo biržoje registruoto asmens įsteigta įmonė, kuriai skiriama subsidija darbo vietai įsteigti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

3.7.    Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai;

3.8.    Tikslinės teritorijos – savivaldybių ar seniūnijų teritorijos, kuriose įgyvendinami VUI projektai;

3.9.    Darbo priemonės – darbo procese naudojamos transporto priemonės ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ar kiti reikmenys, būtini darbo vietos funkcionavimui užtikrinti), priskirtini ilgalaikiam materialiajam turtui;

 

3.10. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme ir šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4.  Darbo biržos, atrinkdamos darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti Priemones vadovaujasi šiais principais:

4.1.    skaidrumo – darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Priemones, atranka vykdoma pagal aiškiai nustatytus ir paskelbtus objektyvius Priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijus pagal joms įgyvendinti skirtas lėšas;

4.2.    viešumo – visuomenė yra informuojama apie Priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijus bei Priemonių įgyvendinimo rezultatus;

4.3.    efektyvumo – Priemonių įgyvendinimas organizuojamas, siekiant optimaliausiomis sąnaudomis suderinti darbo pasiūlą ir paklausą.

 

 

II SKYRIUS

 

DARBDAVIų, PAGEIDAUJANčIų įGYVENDINTI PRIEMONES, ATRANKOS KRITERIJAI IR TVARKA

 

 

5.       Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Priemones, atranką vykdo darbo biržų skyriai, vykdantys klientų aptarnavimo funkcijas (toliau – Teritoriniai skyriai).

6.       Teritoriniai skyriai, įvertinę Priemonių įgyvendinimui skirtas lėšas ir atrinkę darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti Priemones, raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja juos apie priimtus sprendimus sudaryti sutartis ar patenkinti paraiškas.

7.       Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Priemones, atrenkami pagal šiuos formalius kriterijus:

7.1. atitikimą Užimtumo įstatyme ir jo pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

7.2. atitikimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų reikalavimams.

8. Tuo atveju, kai darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Priemones yra daugiau nei vienas, atitinkantis Aprašo 7 punkte nustatytus formalius atrankos kriterijus, dalyvauti Priemonėje atrenkamas darbdavys, atitinkantis vieną ar daugiau specialiųjų kriterijų:

8.1. darbdavys, kurio įmonė turi smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statusą, remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais;

8.2. darbdavys, pirmą kartą dalyvaujantis Priemonės įgyvendinime;

8.3. darbdavys, kurio įmonėje metinė darbuotojų kaita yra ne didesnė nei 10 procentų;

8.4. darbdavys, kurio pasiūlyme dėl Priemonės įgyvendinimo ar paraiškoje nurodytas įdarbinamam asmeniui mokamas darbo užmokestis yra ne mažesnis nei 70 procentų Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pagal ekonominės veiklos rūšį.

 

III SKYRIUS

KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO DARBDAVIUI, ĮDARBINUSIAM DARBO BIRŽOS SIUNČIAMĄ BEDARBĮ IR PATIRIANČIAM BEDARBIO VEŽIMO Į DARBO VIETĄ IR ATGAL IŠLAIDAS, TVARKA

 

9. Darbdavio patirtos kelionės išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į atstumą nuo darbo vietos iki darbdavio vežamo asmens gyvenamosios vietos (miesto, miestelio, kaimo ar viensėdžio) ir atgal, kuris nustatomas pagal maršrutą, nurodytą prašyme, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo bedarbio įdarbinimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

10.     Kelionės išlaidos kompensuojamos, kai darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo bedarbio įdarbinimo dienos pateikia darbo biržai prašymą dėl darbuotojo vežimo į darbo vietą ir atgal patirtų išlaidų kompensavimo (1 priedas), bedarbio rašytinį sutikimą (2 priedas) ir, kai darbo birža nustato, kad darbdavio vežamo asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo vieta ir priima sprendimą kompensuoti kelionės išlaidas.

11. Viešai prieinamų elektroninių žemėlapių atstumo skaičiuoklėje https: //www.google.lt/maps (kai vietovė nerandama - https: //www.maps.lt) pateikiamu trumpiausiu darbdavio prašyme nurodyto maršruto atstumu, kompensuojamų darbdavio patirtų išlaidų dydis skaičiuojamas pagal formulę:

Išlaidos = a × 2 × d × k,

kur:

a – trumpiausias maršruto atstumas nuo darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, gyvenamosios vietos iki darbo vietos (kilometrais su vienu ženklu po kablelio);

d – dienų skaičius per mėnesį kuriomis darbuotojas buvo vežamas į darbo vietą ir atgal

k – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas 1 kilometro tarifinis įkainis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

12.     Kompensuojamos darbdavio patirtos išlaidos negali viršyti Užimtumo įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje nustatytų dydžių.

13. Tais atvejais, kai darbdavys kreipiasi dėl patirtų išlaidų kompensavimo, patiriamų darbdaviui vežant daugiau nei vieną įdarbintą darbo biržos siųstą bedarbį ta pačia transporto priemone, darbdaviui kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios būtų patirtos kaip vežant vieną toliausiai nuo darbo vietos gyvenantį bedarbį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

14. Darbdavys, mėnesiui pasibaigus už praeitą mėnesį per 10 dienų pateikia darbo biržai pažymą apie darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, dirbtą dienų skaičių ir priskaičiuotą darbo užmokestį (3 priedas). Darbo birža patirtas kelionės išlaidas darbdaviui kompensuoja per 10 darbo dienų nuo darbdavio pateiktų dokumentų gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

IV SKYRIUS

DALIES DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS DARBDAVIAMS, ĮDARBINUSIEMS DARBO BIRŽOS SIŲSTUS ASMENIS PAGAL PAMEISTRYSTĖS DARBO SUTARTĮ

 

15. Prašymus dėl dalies darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo įdarbinus teritorinės darbo biržos siųstą asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį (toliau – prašymas) (4 priedas) gali teikti profesinį mokymą pagal pameistrystės formą vykdantys darbdaviai, įdarbinę darbo biržos siųstus asmenis ir pateikę pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (5 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

16.     Prašymas darbo biržai turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pameistrystės darbo sutarties sudarymo dienos.

17.     Darbo birža, gavusi darbdavio prašymą dėl įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos patikrina ar:

17.1.  darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas;

17.2.  prašyme nurodyta profesinio mokymo programa, pagal kurią vykdomas mokymas darbo vietoje ir ją vykdantis profesinio mokymo teikėjas įtraukti į Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) sudarytą profesinio mokymo teikėjų sąrašą.

18. Darbo birža Aprašo 17 punkte nustatytas sąlygas atitinkantiems darbdaviams, pateikusiems su pagal pameistrystės darbo sutartį įdarbintų asmenų darbo laiko apskaita ir darbo apmokėjimu susijusius dokumentus, Užimtumo įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje ir šio Aprašo 181 – 182 punktuose nustatyta tvarka kompensuoja dalį darbo užmokesčio.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

181. Kompensacijai darbo užmokesčiui gauti, mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos, darbdavys darbo biržai pateikia su darbo biržos siųsto įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus:

181.1. su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita susiję dokumentai yra darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašas arba kopija;

181.2. su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo apmokėjimu susiję dokumentai:

181.2.1.  vienas iš darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančių dokumentų:

181.2.1.1.  banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio atstovo parašu;

181.2.1.2.  mokėjimo pavedimo kopija, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis;

181.2.1.3.  kasos išlaidų orderio kopija, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais;

181.2.2.  darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščio išrašas arba kopija.

Papildyta punktu:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

182. Kompensacija darbo užmokesčiui išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 181 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

V SKYRIUS

DARBDAVIŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINANT REMIAMOJO ĮDARBINIMO PRIEMONES TEIKIMO IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

19.         Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas priemones, darbo biržai pateikia pasiūlymą dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo (6 priedas) ar pasiūlymą darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo (7 priedas) ir pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (5 priedas).

20.         Darbo birža, gavusi Aprašo 19 punkte nurodytą darbdavio pasiūlymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo dienos:

20.1.      patikrina, ar darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies nustatytas sąlygas;

20.2.      įvertina, ar darbo biržoje registruotų darbo ieškančių asmenų turima kvalifikacija ir kompetencija atitinka darbdavio nurodytus reikalavimus;

20.3.      priima vieną iš šių sprendimų dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarties (8 priedas) ar darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties (9 priedas) sudarymo:

20.3.1.   sudaryti sutartį;

20.3.2.   nesudaryti sutarties;

20.3.3.   siūlyti darbdaviui patikslinti siūlymus per nustatytą laiką;

20.4.    raštu (paštu ar elektroniniu paštu) per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja darbdavį apie priimtą sprendimą. Aprašo 20.3.1 papunktyje nurodytu atveju pateikiama būtina informacija dėl sutarties sudarymo, o Aprašo 20.3.3 papunktyje nurodytu atveju nurodoma, ką reikia tikslinti.

 

 

VI SKYRIUS

DARBDAVIŲ PARAIŠKŲ ĮGYVENDINANT DARBO VIETŲ STEIGIMO SUBSIDIJAVIMO IR VUI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONES TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

21.       Darbdaviai, siekiantys gauti subsidiją darbo vietoms steigti, darbo biržai pateikia paraišką dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo (10 priedas), prie jos prideda Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 52 punkte nurodytų dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu, ir pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (5 priedas).

22.       Paraiškas dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo darbdaviai gali teikti tiesiogiai atvykę į darbo biržą, registruotu paštu ar elektroniniu paštu (jei paraiška pasirašyta elektroniniu parašu).

23.       Darbo birža, gavusi Aprašo 21 punkte nurodytą paraišką, vadovaudamasi Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 68 punkto reikalavimais, patikrina ją ir priima sprendimą:

23.1.    patenkinti paraišką;

23.2.    atmesti paraišką;

23.3.    siūlyti paraiškos teikėjui patikslinti paraišką per nustatytą laiką.

24.       Darbo birža raštu (paštu ar elektroniniu paštu) per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja paraiškos teikėją apie priimtą sprendimą. Aprašo 23.1 papunktyje nurodytu atveju pateikia būtiną informaciją dėl darbo vietų steigimo sutarties (11 priedas) sudarymo, o Aprašo 23.3 papunktyje nurodytu atveju nurodo paraiškos teikėjui, per kiek laiko ir ką reikia tikslinti.

25.       Paraiškoje dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo numatyta subsidija darbo vietoms steigti subsidijos gavėjui pervedama į specialią sąskaitą Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 73 punkte nurodytomis sąlygomis.

26.       Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtinus VUI projektų įgyvendinimo teritorijas, Lietuvos darbo birža skelbia VUI projektų atranką savo interneto svetainėje, o darbo biržos savo interneto svetainėse bei darbo biržų viešo informavimo vietose. Paskelbus VUI projektų atranką, darbo biržos organizuoja mokymus darbdaviams VUI projektų paraiškų rengimo klausimais, supažindina juos su VUI projektų įgyvendinimo priemonės reikalavimais.

27.       Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

27.1.    reikalavimai atitinka darbo biržoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;

27.2.    reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki VUI paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

28.       Darbdavys, siekiantis VUI projektą įgyvendinti atitinkamoje tikslinėje teritorijoje, VUI projekto paraišką (12 priedas) (toliau – VUI paraiška) kartu su Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 52 punkte nurodytų dokumentų kopijomis, pažyma apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (5 priedas) ir dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais, kopijomis pateikia tos tikslinės teritorijos darbo biržai per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 53 punkte nurodytą terminą. Reikalavimai VUI paraiškai, jos registravimui, atšaukimui esant reikalui, grąžinimui, atrankai vykdyti nustatyti Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 54-64 punktuose.

29.       VUI paraiškas darbdaviai gali pateikti tiesiogiai atvykę į darbo biržą ar registruotu paštu.

30.       Darbo biržų, kurių aptarnaujamose teritorijose numatyta įgyvendinti VUI projektus, darbo biržos direktoriaus sudaryta VUI projektų atrankos ir priežiūros komisija (toliau – Komisija) atrenka subsidijai gauti tinkamas VUI paraiškas pagal Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 61 punkte nurodytus reikalavimus. VUI paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams įvertinimą Komisija atlieka pagal VUI paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams formą (13 priedas), o VUI paraiškos kokybės vertinimą pagal VUI paraiškų kokybės vertinimo formą (14 priedas).

31.       VUI paraiškų kokybės vertinimo galutiniai balai skaičiuojamai išvedant Komisijos narių vertinimų balų vidurkius. Komisija atmeta 50 ir mažiau balų įvertintas paraiškas. Užimtumo rėmimo priemonių aprašo reikalavimus atitikusių paraiškų, įvertintų daugiau kaip 50 balų, sąrašą Komisija teikia darbo biržai. Darbo biržos direktoriaus patvirtintas tinkamų (paraiškos kokybės vertinimo metu surinkusių daugiau kaip 50 balų) subsidijai gauti VUI projektų sąrašas siunčiamas Lietuvos darbo biržai.

32.       VUI paraiškoje numatyta subsidija darbo vietoms steigti subsidijos gavėjui pervedama į specialią sąskaitą Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 76-79 punktuose nurodytomis sąlygomis.

33.       Neįsteigęs visų VUI projekto įgyvendinimo sutartyje (15 priedas) numatytų darbo vietų, subsidijos gavėjas grąžina tą subsidijos dalį, kuri buvo numatyta neįsteigtai darbo vietai įsteigti.

34.    Aprašo 21 ir 28 punktuose nurodytų paraiškų sąmatose numatytos išlaidos privalo būti:

34.1.      skirtos darbo vietai įsteigti (pritaikyti) ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje;

34.2.      panaudotos per Aprašo 24 ir 33 punktuose nurodytose sutartyse numatytą laikotarpį;

34.3.      įtrauktos į subsidijos gavėjo metinį balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą (darbdaviai, nesudarantys balanso, subsidiją privalo įtraukti į metinę pajamų-išlaidų deklaraciją).

35.       Aprašo 21 ir 28 punktuose nurodytų paraiškų sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos Eur. Kiekviena sąmatos eilutė turi būti išskaidyta, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius. Išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai.

36.     Paramos darbo vietoms steigti dydis vienai darbo vietai steigti negali viršyti 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos paraiškos dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo pateikimo dieną, o VUI projektams – VUI  paraiškų atrankos paskelbimo Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje dieną. Nustatant paramos vienai darbo vietai steigti dydį, patalpų remontui numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

37.       Darbo vietų steigimo subsidijavimo ir VUI projektų įgyvendinimo metu įsteigtos (pritaikytos) darbo vietos neturi sudaryti prielaidų esamo įmonės darbuotojų skaičiaus mažinimui Aprašo 24 ir 33 punktuose nurodytų sutarčių galiojimo laikotarpiu. 

38.     Subsidijos gavėjas apdraudęs ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti, steigiant darbo vietą ar ją pritaikant, buvo naudota subsidija, darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus pateikia iš karto už visą laikotarpį arba kiekvienais metais iki įsteigtos darbo vietos kontrolės pabaigos. Šie draudimą įrodantys dokumentai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos.

39.     Įvykus draudiminiam įvykiui, darbo birža, būdama naudos gavėju, gavusi iš draudimo bendrovės draudimo išmoką, pagal subsidijos gavėjo prašymą, perveda jam draudimo lėšas, draudiminio įvykio metu prarastoms ar sugadintoms darbo priemonėms įsigyti (atstatyti). Draudiminio įvykio metu sunaikintą ar sugadintą turtą subsidijos gavėjas atstato tuo pačiu pirkimų būdu, kaip steigė darbo vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

40.     Aprašo 21 ir 28 punktuose nurodytų paraiškų vykdymo veiklos ir (ar) sąmata gali būti tikslinamos, pateikus darbo biržai motyvuotą prašymą dėl paraiškoje numatytų veiklų patikslinimo ir (ar) išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo, jeigu lėšų perskirstymas viršija 5 procentus planuotų išlaidų.

41.     Darbo biržai priėmus sprendimą patvirtinti paraiškos pakeitimus, kaip nurodyta Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 83 punkte, jie tampa sudėtine darbo vietų steigimo ar VUI projekto įgyvendinimo sutarties dalimi.

42.     Subsidijos gavėjas gali savo nuožiūra tikslinti paraiškoje nurodytą sąmatą, nedidindamas paraiškoje nurodyto subsidijos dydžio, jei subsidijos lėšų perskirstymas tarp skirtingų sąmatos eilučių neviršija 5 procentų planuotų išlaidų. Subsidijos gavėjas kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos informuoja darbo biržą apie pakeitimus, pateikdamas patikslintą sąmatą.

43.     Subsidijos gavėjas, nupirkęs prekių, paslaugų arba darbų už paraiškų sąmatoje nurodytas lėšas ir nepanaudojęs visų lėšų, numatytų sąmatoje, ar vykdant veiklas iškilus poreikiui įsigyti kitą darbo vietų steigimui būtiną įrangą, paslaugas ar darbus, turi pateikti darbo biržai motyvuotą prašymą, nurodytą Aprašo 40 punkte.

44.     Subsidijos gavėjas privalo:

44.1VUI projektų vykdytojai iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo priemonės vykdytojai iki darbo vietų steigimo sutartyje numatyto termino atlikti visus paraiškoje numatytus darbus ir įsteigti visas darbo vietas bei pateikti galutines veiklos finansines ataskaitas (16 priedas);

44.2.  kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos teikti veiklos finansinę ataskaitą darbo biržai iki Aprašo 24 ir 33 punktuose nurodytose sutartyse numatytų darbo vietų įsteigimo dienos;

44.3.  į įsteigtą VUI projekte  darbo vietą įdarbinant darbo biržos atsiųstą asmenį, jo darbo sutartyje numatyti ne mažesnį nei paraiškoje nurodytą atlyginimą.

45. Darbo birža pagal iki kitų metų sausio 31 d. subsidijos gavėjo pateiktas priemonės įgyvendinimo metines ataskaitas (19 priedas) stebi ir vertina paraiškoje numatytų atlikti veiklų įgyvendinimo eigą ir jų atitiktį paraiškos įgyvendinimo sąmatai, atlieka subsidijų apskaitą, tikrina ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

46.     Pastebėjusi paraiškoje numatytų veiklų atlikimo termino ar planuoto lėšų panaudojimo neatitikimą, raštu įspėja subsidijos gavėją dėl numatytų veiklų (sutartinių įsipareigojimų) nevykdymo ir (ar) lėšų panaudojimo neatitikties sąmatai.  

47Darbo birža pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po Aprašo 24 ir 33 punktuose nurodytų sutarčių pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis. Darbo vietos steigimo (pritaikymo) aktas pasirašomas sudarius materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms sukurti ir pateikus išlaidas pagrindžiančių bei patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančių (banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio atstovo parašu, ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) dokumentų  kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

VII SKYRIUS

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO PARAIŠKŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

48.     Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1 punkte nurodyti asmenys, registruoti darbo biržoje kaip nedarbingi, ir šio straipsnio 2 ir 8 punktuose nurodyti bedarbiai, pageidaujantys įgyvendinti savarankiško užimtumo rėmimą, darbo biržai pateikia paraišką dėl savarankiško užimtumo rėmimo (17 priedas) kartu su Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 65 punkte nurodytomis dokumentų kopijomis.

49.     Paraiškas dėl savarankiško užimtumo rėmimo asmenys gali teikti tiesiogiai atvykę į darbo biržą, registruotu paštu ar elektroniniu paštu (jei paraiška pasirašyta elektroniniu parašu).

50.    Paraiškos dėl savarankiško užimtumo rėmimo sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:

50.1.  skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje;

50.2.  panaudotos per savarankiško užimtumo rėmimo sutartyje numatytą laikotarpį;

50.3.  įtrauktos į subsidijos gavėjo metinį balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą (subsidijos gavėjai, nesudarantys balanso, subsidiją privalo įtraukti į metinę pajamų-išlaidų deklaraciją).

51.       Paraiškos sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos Eur. Kiekviena sąmatos eilutė turi būti išskaidyta, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius. Išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai.

52.       Darbo birža, gavusi Aprašo 48 punkte nurodytą paraišką, vadovaudamasi Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 68 punkto reikalavimais, patikrina ją ir priima sprendimą:

52.1.  patenkinti paraišką;

52.2.  atmesti paraišką;

52.3.  siūlyti paraiškos teikėjui patikslinti paraišką per nustatytą laiką.

53.       Darbo birža raštu (paštu ar elektroniniu paštu, jei raštas pasirašytas elektroniniu parašu) per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja paraiškos teikėją apie priimtą sprendimą. Aprašo 52.1 papunktyje nurodytu atveju pateikia būtiną informaciją dėl tolesnio priemonės įgyvendinimo, o Aprašo 52.3 papunktyje nurodytu atveju nurodo paraiškos teikėjui, per kiek laiko ir ką reikia tikslinti.

54.     Paramos dydis vienai darbo vietai steigti negali viršyti 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos paraiškos dėl savarankiško užimtumo rėmimo pateikimo dieną.

55.     Darbo birža informuodama apie priimtą sprendimą skirti subsidiją, kaip nurodyta Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 70 punkte, subsidijos gavėjui pateikia būtiną informaciją dėl savarankiško užimtumo rėmimo sutarties (18 priedas) sudarymo. 

56.     Paraiškoje dėl savarankiško užimtumo rėmimo numatyta subsidija darbo vietai steigti subsidijos gavėjui pervedama į specialią sąskaitą Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 73 punkte nurodytomis sąlygomis.

57.     Subsidijos gavėjas apdraudęs ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti, steigiant darbo vietą ar ją pritaikant, buvo naudota subsidija, darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus pateikia  iš karto už visą laikotarpį arba kiekvienais metais iki įsteigtos darbo vietos kontrolės pabaigos. Šie draudimą įrodantys dokumentai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos.

58.     Įvykus draudiminiam įvykiui, darbo birža, būdama naudos gavėju, gavusi iš draudimo bendrovės draudimo išmoką, pagal subsidijos gavėjo prašymą, perveda jam draudimo lėšas, draudiminio įvykio metu prarastoms ar sugadintoms darbo priemonėms įsigyti (atstatyti). Draudiminio įvykio metu sunaikintą ar sugadintą turtą subsidijos gavėjas atstato tuo pačiu pirkimų būdu, kaip steigė darbo vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

59.     Paraiškos dėl savarankiško užimtumo rėmimo vykdymo veiklos ir (ar) sąmata gali būti tikslinamos, pateikus darbo biržai motyvuotą prašymą dėl paraiškoje numatytų veiklų patikslinimo ir (ar) išlaidų tarp skirtingų sąmatos eilučių perskirstymo, jeigu lėšų perskirstymas viršija 5 procentus planuotų išlaidų.

60.       Darbo biržai priėmus sprendimą patvirtinti paraiškos pakeitimus, kaip nurodyta Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 83 punkte, jie tampa sudėtine savarankiško užimtumo rėmimo sutarties dalimi.

61.     Subsidijos gavėjas gali savo nuožiūra tikslinti paraiškoje nurodytą sąmatą, nedidindamas paraiškoje nurodyto subsidijos dydžio, jei subsidijos lėšų perskirstymas tarp skirtingų sąmatos eilučių neviršija 5 procentų planuotų išlaidų. Subsidijos gavėjas kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos informuoja darbo biržą apie pakeitimus, pateikdamas patikslintą sąmatą.

62.     Subsidijos gavėjas, nupirkęs prekių, paslaugų arba darbų už veiklų, kurioms suteikta subsidija, lėšas ir nepanaudojęs visų lėšų, numatytų paraiškos sąmatoje, ar vykdant veiklas iškilus poreikiui įsigyti kitą būtiną įrangą, paslaugas ar darbus, turi pateikti darbo biržai prašymą, nurodytą  Aprašo 59 punkte.

63.     Subsidijos gavėjas privalo:

63.1 iki savarankiško užimtumo rėmimo sutartyje numatyto termino atlikti visus paraiškoje numatytus darbus ir įsteigti darbo vietą bei pateikti galutines veiklos finansines ataskaitas (16 priedas);

63.2 kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos teikti veiklos finansinę ataskaitą darbo biržai iki savarankiško užimtumo rėmimo sutartyje numatytų darbo vietų įsteigimo dienos.

64. Darbo birža pagal iki kitų metų sausio 31 d. subsidijos gavėjo pateiktas priemonės įgyvendinimo metines ataskaitas (19 priedas) stebi ir vertina paraiškoje numatytų atlikti veiklų įgyvendinimo eigą ir jų atitiktį paraiškos įgyvendinimo sąmatai, atlieka subsidijų apskaitą, tikrina ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

65.     Pastebėjusi paraiškoje numatytų veiklų atlikimo termino ar planuoto lėšų panaudojimo neatitikimą, raštu įspėja subsidijos gavėją dėl paraiškoje numatytų veiklų (sutartinių įsipareigojimų) nevykdymo ir (ar) lėšų panaudojimo neatitikties sąmatai.

66Darbo birža pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po savarankiško užimtumo rėmimo sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis. Darbo vietos steigimo (pritaikymo) aktas pasirašomas sudarius materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms sukurti ir pateikus išlaidas pagrindžiančių bei patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančių (banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio atstovo parašu, ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) dokumentų  kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67.  Nustačius, kad darbo birža darbdavio patirtas išlaidas kompensavo pagal neteisingai įformintus, suklastotus dokumentus, pateikus tikrovės neatitinkančią informaciją ar dėl kitų neteisėtų veiksmų, šios išlaidos įstatymų nustatyta tvarka bus išieškomos iš kaltų asmenų, išdavusių, pateikusių šiuos dokumentus ar atlikusių kitus neteisėtus veiksmus.

 

________________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dėl darbuotojo vežimo į darbo vietą ir atgal patirtų išlaidų kompensavimo pavyzdinė forma)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, kodas)

 

__________________________________________________________________________

(buveinės adresas)

 

_______________________ teritorinei darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL darbuotojo vežimo į darbo vietą ir atgal PATIRTŲ IŠLAIDŲ kompensaVIMO

 

20__ m. _________________ __ d.

 

____________

(vieta)

 

Nuo 20______ m. ______________ __ d. įdarbinau teritorinės darbo biržos siunčiamą bedarbį _______________________________________________________________________________.

(vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

 

Į darbą darbuotojas yra vežamas šiuo maršrutu _____________________________________

(nurodyti kelionės maršrutą)

 

________________________________________________________________________________

(nurodyti: kiekvieną darbo dieną, kartą per darbo savaitę, kita)

 

_______________________________________________________________________________.

(nurodyti transporto priemonės rūšį)

 

Kompensaciją (-as) prašau pervesti į mano nurodytą sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje.

Sąskaitos numeris _____________________________________________________

Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas _______________

Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos kodas ________________

 

PRIDEDAMA:

1.  Darbo sutarties su įdarbintu teritorinės darbo biržos siųstu bedarbiu kopija, _____ lapas (-ai);

2.  Įdarbinto asmens sutikimas, _____ lapas (-ai).

 

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

 

 

_______________________  ________________    _____________________

(pareigų pavadinimas)                    (parašas)                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Rašytinio sutikimo pavyzdinė forma)

 

__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

__________________________________________________________________________

(asmens nurodyta gyvenamoji vieta)

 

_______________________ teritorinei darbo biržai

(darbo biržos pavadinimas)

 

RAŠYTINIS SUTIKIMAS

 

20__ m. _________________ __ d.

 

____________

(vieta)

 

Sutinku, kad nuo 20______ m. ____________ __ d. mano darbdavys

 

_______________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, kodas)

vežtų mene į darbo vietą ir atgal šiuo maršrutu __________________________________________.

(nurodyti kelionės maršrutą)

 

 

 

_____________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

______________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Pažymos apie darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, dirbtą dienų skaičių ir priskaičiuotą darbo užmokestį pavyzdinė forma)

 

_________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, kodas)

 

__________________________________________________________________________

(buveinės adresas)

 

_________________________ teritorinei darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

PažYMA

Apie darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, dirbtą dienų skaičių ir priskaičiuotą darbo užmokestį

 

________________ Nr. _________

(data)

 

Pažymime, kad _______________________________________________________

(darbuotojo vardas ir pavardė, gimimo data)

dirba __________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(asmens darbo vietos adresas)

nuo 20___m. ________________ ____ d. pagal darbo sutartį Nr. ____________, ___________________________________________________________________________.

(nurodyti penkių, šešių darbo dienų savaitę, pagal suminę darbo laiko apskaitą)

20___ m. ____________________________________mėn. dirbo _____ darbo dienas, nedirbo dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nuo 20___m. ________________ ____ d. iki 20___m. ________________ ____ d.

Darbuotojas 20___ m. _____________________ mėn. į darbo vietą ir atgal buvo vežtas ___________ dienų.

(dienų skaičius)

Už 20___ m. _____________________________________ mėn. priskaičiuota darbo užmokesčio ______________________________________________________________________

(suma skaičiais ir žodžiais, valiutos santrumpa)

PRIDEDAMA:

1. Įmonės vadovo įsakymo dėl suminės darbo laiko apskaitos kopija (darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą), _________ lapų;

2. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis, _________ lapų.

3. Darbo sutarties kopija (jeigu darbo sutartis nutraukta).

_______________________  ________________    _____________________

(pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                              (vardas ir pavardė) 

A.V.

________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Prašymo dėl dalies darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo įdarbinus teritorinės darbo biržos siųstą asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį forma)

 

____________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo grupė)

____________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, el. paštas, tinklapis)

____________________________________________________________________________

(kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas, kodas, a/s numeris)

_______________________________________________________________________________

(pagrindinė veiklos rūšis pagal EVRK2, apskrityje veikiančių įmonės, ar jos filialų, skyrių, padalinių vidutinis metinis dirbančiųjų skaičius)

 

 

____________________________________teritorinei darbo biržai

 

PRAŠYMAS

DĖL DALIES DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO ĮDARBINUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS SIŲSTĄ ASMENĮ PAGAL PAMEISTRYSTĖS DARBO SUTARTĮ

________________________________________

(nurodyti darbo vietos adresą)

20___ m. ____________________ d.

 

 

Įdarbinto asmens vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Profesija (pareigos)

 

Profesinio mokymo programos, pagal kurią vykdomas mokymas darbo vietoje, pavadinimas ir kodas

 

Profesinio mokymo teikėjo, kuris vykdys teorinį mokymą, pavadinimas ir kodas

 

Įdarbinimo data

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos:

________________________________________________________________________________________________

(nurodyti darbo laiką, jo režimą, galimus rizikos veiksnius sveikatai, darbo užmokesčio rūšį, vid. dydį, mokėjimo tvarką ir kt.)

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

PRIDEDAMA:

1.     Pameistrystės darbo sutartis, ______________ lapai;

2.     Mokymo planas, atitinkantis mokymo programos ar jos modulio reikalavimus ______ lapas (-ai).

 

 

__________________________________       __________________                    _____________________

(Darbdavio ar jo įgalioto asmens pareigos)               (parašas)                                       (vardas, pavardė)   

 

__________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams forma)

 

 

 

_______________________teritorinės darbo biržos

_______________________skyriui

 

PAŽYMA apie atitikimą Lietuvos respublikos Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams

_________________

(data)

____________________

(vieta)

 

, ____________________________________________________________ būdamas

(vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

vadovu / įgaliotu atstovu, veikiantis pagal ___________________________________________,

(reikiamą pabraukti)                                                                                                   (atstovavimo pagrindas)

PATVIRTINU:

1. kad _________________________________________________________________ ,

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

ketinanti įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonę – ________________

_______________________________________________________________________________,

(aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pavadinimas)

ir jos vadovas / atsakingas asmuo _________________________________________

(reikiamą pabraukti)                                                                   (vardas, pavardė)

1.1. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnį – Nelegalus darbas;

1.2. turi ne daugiau nei vieną galiojančią administracinę nuobaudą už žemiau nurodytuose Administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose apibrėžtus administracinius teisės pažeidimus:

96 straipsnis – Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas;

97 straipsnis – Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas;

99 straipsnis Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas;

100           straipsnis Darbo laiko apskaitos pažeidimas;

106 straipsnis Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas;

150 straipsnis – Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas.

1.3. neturi galiojančios baudos, paskirtos už žemiau nurodytuose Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo straipsniuose nustatytus pažeidimus:

56 straipsnis – Nelegalus darbas ir atsakomybė už jį;

57 straipsnis – Užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimai ir atsakomybė už juos;

58 straipsnis – Nedeklaruotas darbas ir atsakomybė už jį.

 

2. kad _________________________________________________________________ ,

(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas)

ketinanti įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonę – ________________

_______________________________________________________________________________,

(aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pavadinimas)

neturi su darbo užmokesčio mokėjimu susijusių įsiskolinimų savo darbuotojams.

 

Suvokiu savo atsakomybę dėl tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo ir kad tai gali būti vienas iš pagrindų pripažinti su teritorine darbo birža pasirašytą sutartį dėl aukščiau nurodytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo negaliojančia bei grąžinti išmokėtą subsidiją.

 

 

_________________________________     ________________        ________________________

(pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                                (vardas, pavardė)

A.V.                                             

 

_________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

(Pasiūlymo dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo forma) 

 

________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, valstybinio socialinio draudimo įmokų grupė)

_________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, el.  paštas, tinklapis)

_________________________________________________________________________

(banko pavadinimas, a/s numeris)

__________________________________________________________________________________________________

(pagrindinė veiklos rūšis pagal EVRK2, apskrityje veikiančių įmonės, ar jos filialų, skyrių, padalinių vidutinis metinis dirbančiųjų skaičius)

 

_____________________teritorinei darbo biržai

 

 

PASIŪLYMAS

DĖL ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT ĮGYVENDINIMO

____________________________________________________

(nurodyti darbo vietos adresą)

20__ m. ________________  d.

 

 

Eil. Nr.

 

Numatomas įdarbinti asmenų sk.

 

 

Profesija (pareigos)

 

Reikalavimai kvalifikacijai ir (ar) kompetencijai

Darbo sutarties rūšis (terminuota, neterminuota, kt.)

Planuojama įdarbinimo data

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siūlomos darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos: _____________________________________________________________________________

(nurodyti darbo laiką, jo režimą, galimus rizikos veiksnius sveikatai, darbo užmokesčio rūšį, vid. dydį, mokėjimo tvarką ir kt.)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

___________                       ____________   _______________

(Darbdavio ar jo įgalioto asmens pareigos)                                 (parašas)                               (vardas, pavardė)

 

 

________________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

(Pasiūlymo dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo forma)

 

___________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo grupė)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, el. paštas, tinklapis)

________________________________________________________________________________

(kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas, kodas, a/s numeris)

________________________________________________________________________________

(pagrindinė veiklos rūšis pagal EVRK2, apskrityje veikiančių įmonės, ar jos filialų, skyrių, padalinių vidutinis metinis dirbančiųjų skaičius)

 

 

____________________________________teritorinei darbo biržai

 

PASIŪLYMAS

DĖL DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO ĮGYVENDINIMO

________________________________________

(nurodyti darbo vietos adresą)

20___ m. ____________________ d.

 

 

Eil. Nr.

 

Planuojamas įdarbinti asm. sk.

 

Profesija (pareigos)

 

Numatomi suteikti/atstatyti prarasti darbo įgūdžiai

 

Darbo sutarties rūšis (terminuota, neterminuota, kt.)

 

Planuojama įdarbinimo data

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siūlomos darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos:

_______________________________________________________________________________

(nurodyti darbo laiką, jo režimą, galimus rizikos veiksnius sveikatai, darbo užmokesčio rūšį, vid. dydį, mokėjimo tvarką ir kt.)

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

PRIDEDAMA. Darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo aprašymas______ lapas (-ai)*

* Teikia darbdaviai, kurie darbo įgūdžių įgijimo organizavimui tiesiogiai darbo vietoje numato paskirti atsakingus asmenis.

 

_________________________                             __________________         _____________________

(Darbdavio ar jo įgalioto asmens pareigos)                                              (parašas)                                              (vardas, pavardė)               

 

______________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

8 priedas

 

 

(Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarties standartinės sąlygos)

 

ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

________________ Nr._________

(data)

____________________________

(vieta)

 

_________________ darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama ______________________,

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

veikiančio (-ios) pagal _____________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir _____________________________________________ (toliau – darbdavys), atstovaujamas (-a)

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas)

______________________________, veikiančio (-ios) pagal ______________________________,

(pareigos, vardas ir pavardė)                                                                                           (atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas) ir Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. Sutarties DALYKAS

 

1. Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas ir finansavimas.

 

ii. Šalių įsipareigojimai

 

2. Darbdavys įsipareigoja:

2.1. įdarbinti šį darbo biržos siunčiamą asmenį:__________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

į _______________________________________________________________________________

(įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ar kt.)

____________________________________________________________ darbo funkcijoms atlikti

(profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija)

pagal darbo sutartį neterminuotai nuo 20___ m. ________ ____ d. arba[1] laikotarpiui nuo 20___ m. ____________ ____ d. iki 20___ m. ____________ ____ d.;

2.2. per 3 darbo dienas po darbo sutarties sudarymo dienos pateikti darbo biržai darbdavio antspaudu, jeigu antspaudą privalo turėti, ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą darbo sutarties kopiją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

2.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

2.4. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

2.5. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, pateikti darbo biržai su įdarbinto darbo biržos siųsto asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius;

2.6. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą arba aplinkybių, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose atsiradimą;

2.7. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su įdarbinimo subsidijuojant organizavimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimą.

3. Darbo birža įsipareigoja:

3.1. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų Sutarties 2.5 papunktyje, gavimo dienos pagal faktiškai dirbtą laiką pervesti darbdaviui ________ proc. dydžio subsidiją darbo užmokesčiui kompensuoti;

3.2. Sutarties 3.1 papunktyje nurodyto dydžio subsidiją darbo užmokesčiui mokėti nuo 20__ _____________ ___ d. iki 20__ _____________ ___ d. įskaitytinai, jei neatsiranda subsidijos mokėjimo nutraukimo pagrindų, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose.

arba[2]

3.2. Sutarties 3.1 papunktyje nurodyto dydžio subsidiją darbo užmokesčiui mokėti nuo 20__ _____________ ___ d. visą Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto įdarbinto asmens darbo laikotarpį, jei neatsiranda subsidijos mokėjimo nutraukimo pagrindų, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose.

3.3. Nemokėti subsidijos darbo užmokesčiui kasmetinių, tikslinių atostogų laikotarpiu ar įdarbintam asmeniui tapus laikinai nedarbingam dėl ligos ar traumos, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai darbdavys nemoka darbo užmokesčio.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

4. Darbo birža nutraukia Sutartį:

4.1. raštu įspėjusi darbdavį prieš 10 dienų, kai darbdavys nesilaiko šios Sutarties sąlygų;

4.2. atsiranda bent viena iš aplinkybių, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose.

5. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbo birža nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų sąlygų, raštu įspėjęs darbo biržą prieš 10 dienų.

6. Už darbo biržai pateiktų dokumentų, nurodytų Sutarties 2.5 papunktyje, teisingumą atsako darbdavys.

7. Sutarties Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Pasikeitus Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto įdarbinto neįgalaus asmens darbingumo lygiui, darbo birža nutraukia arba, įvertinusi finansines galimybes, pakeičia šią Sutartį. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis ir jos mokėjimo trukmė pagal naujai įgyto darbingumo lygį skaičiuojama nuo darbingumo lygio pasikeitimo dienos, vadovaujantis Įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi.

 

IV. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

9. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

10. Sutarties neįvykdžiusi Šalis per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti kitai Šaliai apie Sutarties 9 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

11. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

12. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

14. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

15. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta Šalių raštišku susitarimu.

16. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.

17. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

18. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties 3.2 papunktyje nurodyto termino, jeigu Sutartis nenutraukiama anksčiau.

 

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

 

Darbo birža

Darbdavys

______________

(pavadinimas)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________              A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

______________                 A. V.

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

_________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

9 priedas

 

 

(Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties standartinės sąlygos)

 

DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

___________ Nr._______

(data)

________________

(vieta)

 

_________________ darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama ______________________,

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

veikiančio (-ios) pagal _____________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir _____________________________________________ (toliau – darbdavys), atstovaujamas (-a)

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas)

______________________________, veikiančio (-ios) pagal ______________________________,

(pareigos, vardas ir pavardė)                                                                                           (atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas) ir Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimas ir finansavimas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Darbdavys įsipareigoja:

2.1. įdarbinti šį darbo biržos siunčiamą asmenį: _________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

į ________________________________________________________________________ _______

(įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ar kt.)

_____________________________________________ darbo funkcijoms atlikti pagal darbo sutartį

(profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija)

neterminuotai nuo 20 __ m.___________ ___ d. arba[3] laikotarpiui nuo 20 __ m.______________ ___ d. iki 20___m. ___________ ____d.;

2.2. per 3 darbo dienas po darbo sutarties sudarymo dienos pateikti darbo biržai darbdavio antspaudu, jeigu antspaudą privalo turėti, ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą darbo sutarties kopiją ir įsakymo dėl darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, paskyrimo išrašą ar kopiją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

2.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

2.4. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

2.5. mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, pateikti darbo biržai su įdarbinto darbo biržos siųsto asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius;

2.6. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip organizuojamas ir įgyvendinamas įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo rėmimas tiesiogiai darbo vietoje;

2.7. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą arba aplinkybių, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose, atsiradimą;

2.8. pasibaigus šios Sutarties galiojimo terminui ir įdarbintam asmeniui nelikus dirbti įmonėje, per 3 darbo dienas kartu su šios Sutarties 2.5 papunktyje nurodytais dokumentais raštu pateikti darbo biržai išvadas apie asmens įgytus darbo įgūdžius ir jo neįsidarbinimo priežastis (jei neįgijo darbo įgūdžių ar jų neužtenka, juos nurodyti);

2.9. užtikrinti, kad paskirtas atsakingas asmuo darbo įgūdžių įgijimui organizuoti skirs ________ valandų darbo įgūdžių įgijimo organizavimui.

3. Darbo birža įsipareigoja:

3.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų Sutarties 2.5 papunktyje, gavimo dienos pagal faktiškai dirbtą laiką pervesti darbdaviui:

3.1.1. ________ proc. dydžio subsidiją darbo užmokesčiui kompensuoti už įdarbintą asmenį;

3.1.2. ________ proc. subsidijos darbo užmokesčiui dydžio kompensaciją darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidoms kompensuoti;

3.2. Sutarties 3.1 papunktyje nurodyto dydžio subsidijas mokėti nuo 20__ _____________ ___ d. iki 20__ _____________ ___ d. įskaitytinai, jei neatsiranda subsidijos mokėjimo nutraukimo pagrindų, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose;

3.3. Nemokėti subsidijos darbo užmokesčiui kasmetinių, tikslinių atostogų laikotarpiu ar įdarbintam asmeniui tapus laikinai nedarbingam dėl ligos ar traumos, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai darbdavys nemoka darbo užmokesčio.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

4. Darbo birža nutraukia šią Sutartį:

4.1. raštu įspėjusi darbdavį prieš 10 dienų, jei darbdavys nesilaiko šios Sutarties sąlygų;

4.2. atsiranda bent viena iš aplinkybių, nurodytų Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2-7 punktuose.

5. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, jei darbo birža nesilaiko šios Sutarties sąlygų, raštu įspėjęs darbo biržą prieš 10 dienų.

6. Už darbo biržai pateiktų dokumentų, nurodytų Sutarties 2.5 papunktyje, teisingumą atsako darbdavys.

7. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

8. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

9. Sutarties neįvykdžiusi Šalis per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti kitai Šaliai apie Sutarties 8 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

10. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

13. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

14. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta Šalių raštišku susitarimu.

15. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.

16. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

17. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties 3.2 papunktyje nurodyto termino, jeigu Sutartis nenutraukiama anksčiau.

 

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

 

Darbo birža

Darbdavys

______________

(pavadinimas)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________              A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

______________                 A. V.

(vardas ir pavardė)

 

________________

 

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

10 priedas

 

 

(Paraiškos dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo forma)

 

_________________________________________________________________________

(paraiškos teikėjo pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel. faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

______________________________ teritorinei darbo biržai

(darbo biržos pavadinimas)

 

Paraiška dėl DARBO VIETŲ STEIGIMO SUBSIDIJAVIMo

 

______________ Nr. _________

(data)

 

1. Darbo vietų (-os) steigimo laikotarpis

Subsidijos naudojimo pradžia _______________________________

(data)

Darbo vietų (-os) įsteigimas ________________________

(data)

2. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius; iš viso ______

21. Vykdoma veikla ____________________________________________________;

(įrašyti  veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)

Papildyta punktu:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

3. Duomenys apie prašomos subsidijos panaudojimą:

3.1. subsidijos dydis _____________________________________________ Eur;.

(skaičiais ir žodžiais)

3.2. steigiamų darbo vietų skaičius _______ ;

3.3. numatomų įdarbinti registruotų darbo biržoje darbo ieškančių asmenų ir (ar) bedarbių skaičius ______________;

iš jų pagal atskiras grupes:

3.3.1. kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis ___________;

3.3.2. neįgaliųjų, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis __________;

3.3.3. neįgaliųjų, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis __________;

3.3.4. bedarbių (kai darbo vietą steigia buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos teritorinėje darbo biržoje dienos) ___________;

3.4. steigiamų darbo vietų (-os) aprašymas

_________________________________________________________________________

(aprašyti trumpai, kam skirtos (-a) darbo vietos (-a) (jų/jos vieta technologiniame procese, įmonės/įstaigos veikloje ir kt.),

_________________________________________________________________________

darbo vietose (-je) atliekamos darbo funkcijos, darbo vietų (-os) pritaikymą prie įdarbinamo darbuotojo negalios, darbo

_________________________________________________________________________ ;

trukmė, darbo vietų (-os) adresas ir kita informacija)

 

4. Reikalavimai darbuotojams steigiamose darbo vietose

 

Profesija ir jos kodas (pagal profesijų klasifikatorių)

Kvalifikacija (kategorija)

Išsilavinimas

Kiti reikalavimai (profesinės žinios ir įgūdžiai, darbo patirtis, kompiuterinės žinios, kalbų mokėjimas, darbo stažas ir kt.)

 

5. Veikla darbo vietai įsteigti

 

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos, Eur

Pradžia

Pabaiga

Trukmė, savaitėmis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

(aprašyti lentelėje nurodytos veiklos įgyvendinimą, steigiant (pritaikant) darbo vietą, pagrįsti kiekvienos veiklos

_________________________________________________________________________

būtinumą darbo vietai sukurti ir jų trukmę, nurodyti, kokias išlaidas

_________________________________________________________________________

numatoma subsidijuoti (įrengimams, darbo priemonėms, paslaugoms, kompiuteriams, įrangai montuoti ir kt.)

 

 

6. Darbo vietų steigimo sąmata:

6.1. Darbo vietų (-os) steigimo išlaidos:

Eil. Nr.

Darbo vietos steigimo išlaidos

Iš viso išlaidų, Eur

Iš jų

Subsidijos

 

Paraiškos teikėjo lėšos

 

Suma, Eur

Struktūra, proc.

Suma,

Eur

Struktūra, proc.

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, būtinų darbo vietų funkcionavimui užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai paramos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

6.2. Sąmatos pagrindimas

________________________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą, nurodant ryšį tarp numatomos veiklos ir reikalingų lėšų; pagrįsti įrengimų,

________________________________________________________________________________

įrangos, darbo priemonių, poreikį patalpų remonto ir kitų darbų darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas, nurodyti atskirai kiekvienos darbo

________________________________________________________________________________

vietos kainą (subsidijos lėšas) ir tai vietai priskiriamas darbo priemones)

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

7. PRIEDAI:

7.1. Dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai.

7.2. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas), kopijos, _____ lapai.

7.3. Leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, kopijos, ____ lapai.

7.4. Dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, kopijos, ____ lapai.

7.5. Užpildyta Vienos įmonės deklaracija, paskelbta Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų formos“, ______ lapai.

7.6.  Ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, ______ lapai.

7.7. Užpildyta Pažyma  apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams, ___ lapai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

____________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

11 priedas

 

(Darbo vietų steigimo sutarties standartinės sąlygos)

 

DARBO VIETŲ STEIGIMO SUTARTIS

 

_______________ Nr. _________

(data)

__________________

(vieta)

 

_________________________________ teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama

 

_____________________________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir ______________________________________________________  (toliau – subsidijos gavėjas),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujamas (-a)______________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas), Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Darbo vietų steigimo (pritaikymo) sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Darbo vietų steigimo subsidijavimas ir įdarbinimas į įsteigtas darbo vietas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

2.1. įsteigti ___________________________________________________________________

(darbo vietos profesinė kvalifikacija, profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija)

_________ darbo vietą (-as) iki 20 __ m. ________________ ___d.;

(vietų skaičius)

2.2. skirti ________________________________________ Eur nuosavų lėšų darbo vietų steigimo

(suma žodžiais)

(pritaikymo) išlaidoms apmokėti;

2.3. į įsteigtas (pritaikytas) darbo vietas įdarbinti darbo biržoje registruotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius paraiškoje subsidijai darbo vietai (-oms) steigti (pritaikyti) gauti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirašant su jais neterminuotas darbo sutartis ir nustatant darbo laiką, nurodytą paraiškoje dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo;

2.4. atsiradus poreikiui tikslinti kvalifikacinius reikalavimus darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje, tikslinamus kvalifikacinius reikalavimus derinti su darbo birža. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai įforminami Sutarties Šalių pasirašomu Sutarties pakeitimu;

2.5. įdarbinus darbo biržos siųstą darbo ieškantį asmenį į įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą arba nutraukus su juo darbo sutartį, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti darbo biržą, pateikiant subsidijos gavėjo antspaudu, jeigu antspaudą privalo turėti, ir vadovo parašu patvirtintą darbo sutarties kopiją;

2.6. į atsilaisvinusią įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos priimti nustatytus ar patikslintus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantį darbo biržos siunčiamą asmenį;

2.7. jeigu darbo birža per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą negali nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, tikslinti kvalifikacinius reikalavimus ir per 10 darbo dienų nuo Sutarties pakeitimo dėl kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo pasirašymo priimti darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus;

2.8. įsteigtų (pritaikytų) darbo vietų nepanaikinti[4] trisdešimt šešis mėnesius nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo (pritaikymo) dienos;

2.9. panaikinus įsteigtas (pritaikytas) darbo vietas, darbo biržai grąžinti subsidijos dydį, nurodytą Įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje;

2.10. naudoti darbo vietoms steigti (pritaikyti) skirtas lėšas pagal paraiškoje dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo pateiktą sąmatą;

2.11. valstybės ir nuosavoms lėšoms atsidaryti specialią sąskaitą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

2.12. prekių, paslaugų arba darbų, perkamų už subsidijos lėšas, pirkimus atlikti vadovaujantis:

2.12.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;

2.12.2. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus patvirtintomis taisyklėmis, jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;

2.13. teikti darbo biržai Lietuvos darbo biržos nustatytos formos veiklos finansinę ataskaitą iki kito mėnesio 5 dienos bei, darbo biržai pareikalavus, informuoti ją apie darbo vietų steigimo eigą, subsidijos ir nuosavų lėšų panaudojimą bei kitą su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

2.14. nedelsdamas informuoti darbo biržą apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos darbo vietų steigimui (pritaikymui);

2.15. darbo vietų steigimo (pritaikymo) apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukti į apskaitą ir saugoti atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų, užtikrinant jų išsaugojimą;

2.16. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

2.17. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, darbo vietų steigimo (pritaikymo) apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti, laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos;

2.18. atsiradus bent vienai Įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje nurodytai sąlygai, grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją;

2.19. savo lėšomis apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą ar ją pritaikant buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos, naudos gavėju nurodydamas darbo biržą ir pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus;

2.20. sudaryti sąlygas darbo vietų steigimą (pritaikymą) ir įsteigtose (pritaikytose) darbo vietose vykdomą veiklą trisdešimt šešis mėnesius po įsteigimo (pritaikymo) patikrinti vietoje;

2.21. kai darbuotojas, įdarbintas įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje, serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per paskutinius dvylika mėnesių arba išeina nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, arba yra pašaukiamas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, raštu per 3 darbo dienas nuo pirmiau minėtų aplinkybių atsiradimo dienos informuoti darbo biržą ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos pagal terminuotą darbo sutartį įdarbinti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus;

2.22. pranešti darbo biržai per 3 darbo dienas apie aplinkybių, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalies 5, 6 punktuose, atsiradimą;

2.23. darbo vietas įsteigti (pritaikyti) profesionaliai, efektyviai ir taupiai, taikant profesinius vadybos ir apskaitos standartus, ir atsakyti už darbo vietos steigimo (pritaikymo) kokybę;

2.24. be darbo biržos sutikimo:

2.24.1. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti arba kitaip nesuvaržyti teisės į už subsidijos lėšas įsigyto turto;

2.24.2. nekeisti įdarbinto asmens darbo vietos ar darbo funkcijų, nenustatyti jam ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, jeigu to nebuvo numatęs paraiškoje dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo, išskyrus Įstatymo 25 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus;

2.24.3. neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto steigiant (pritaikant) darbo vietas;

2.25. kiekvienais metais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus.

2.26 teikti darbo biržai Lietuvos darbo biržos nustatytos formos priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą iki kitų metų sausio 31 d.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

3. Darbo birža įsipareigoja:

3.1. skirti subsidijos gavėjui _____________________________________________________Eur 

(suma žodžiais)

subsidiją darbo vietai (-oms) steigti (pritaikyti);

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą taip:

3.2.1. _________________________ Eur  (50 procentų visos subsidijos dydžio) per 15 darbo dienų

(suma žodžiais)

nuo prašymo mokėti avansu gavimo darbo biržoje dienos;

3.2.2. likusias pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas, _______________________________ Eur,

(suma žodžiais)

per 5 darbo dienas įsteigus (pritaikius) darbo vietą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

arba[5]

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą per 10 darbo dienų įsteigus (pritaikius) darbo vietą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

3.3. operatyviai nagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus;

3.4. siųsti subsidijos gavėjui įdarbinti darbo biržoje registruotus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius paraiškoje dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo nustatytus kvalifikacinius reikalavimus darbuotojui įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje, arba siūlyti tikslinti kvalifikacinius reikalavimus, kai darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti paraiškoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens;

3.5. atlikti subsidijos darbo vietai steigti apskaitą, tikrinti, ar gauta subsidija darbo vietai steigti (pritaikyti) naudojama pagal paskirtį, vykdyti įsteigtų (pritaikytų) darbo vietų išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos.

 

III. DARBO VIETŲ STEIGIMO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

 

4. Darbo vietos steigiamos (pritaikomos), finansuojamos ir už pervestas lėšas atsiskaitoma Įstatyme, Apraše ir Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUBSIDIJOS GRĄŽINIMAS

 

5. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Subsidijos gavėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo darbo biržos pretenzijos pateikimo dienos privalo darbo biržai grąžinti:

6.1. visą jam pervestą subsidiją, jeigu jis:

6.1.1. subsidiją panaudojo ne pagal paskirtį. Jeigu nustatoma, kad ne pagal paskirtį panaudota tik subsidijos dalis, privalo būti grąžinama ne pagal paskirtį panaudota subsidijos dalis;

6.1.2. neįsteigė (nepritaikė) darbo vietos iki Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto laikotarpio;

6.1.3. raštu praneša darbo biržai apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, jeigu prieš tai nors kartą jam buvo išsiųstas darbo biržos įspėjimas apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atvejį;

6.1.4. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo arba šioje darbo vietoje vykdomos veiklos 36 mėnesius nuo jos įsteigimo (pritaikymo) patikros vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su Sutarties vykdymu susijusios informacijos;

6.1.5. pateikė žinomai klaidingą informaciją apie tikslus ir išlaidas, kurioms buvo prašoma konkreti subsidija;

6.1.6. nuslėpė aplinkybes, svarbias priimant sprendimą skirti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytą subsidiją;

6.1.7. neapmoka darbo vietų steigimo (pritaikymo) išlaidų, nurodytų Sutarties 2.2 papunktyje;

6.1.8. valstybės ir nuosavoms lėšoms neatsidaro specialios sąskaitos Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje;

6.1.9. savo lėšomis neapdraudė ilgalaikio materialaus turto, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą ar ją pritaikant buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos naudos gavėju nurodydamas darbo biržą ir  nepateikė darbo biržai draudimą įrodančių dokumentų;

6.1.10. nevykdo bent vieno Sutarties 2.24 papunktyje nurodyto įsipareigojimo;

6.1.11. panaikina įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą per 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo) dienos;

6.2. 80 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 13–24 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo) dienos;

6.3. 50 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 25–36 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo) dienos.

7. Subsidijos gavėjas, laiku negrąžinęs paramos lėšų šioje Sutartyje ir Įstatyme nurodytais atvejais, privalo mokėti 0,02 procento dydžio negrąžintų projektui įgyvendinti suteiktų paramos lėšų delspinigius.

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

8. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

9. Sutarties neįvykdžiusi Šalis per 5 kalendorines dienas privalo pranešti kitai Šaliai apie Sutarties 8 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

10. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

13. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

14. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta Šalių raštišku susitarimu.

15. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.

16. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

17. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

18. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį prieš 10 dienų.

19. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

20. Paraiška dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo su priedais yra neatskiriama Sutarties dalis.

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

 

Darbo birža

Subsidijos gavėjas

______________

(pavadinimas)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

____________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________         A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

______________             A. V.

(vardas ir pavardė)

 

__________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

12 priedas

 

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos gauti subsidijai forma)

 

(projekto teikėjo pavadinimas)

(kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

 

___________________________________ teritorinei darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO

 

(projekto pavadinimas)

PARAIŠKA GAUTI SUBSIDIJĄ

 

__________________ Nr. _________

(data)

 

1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

_______________________________________________________________________________ 

(nurodyti savivaldybę ir seniūniją, kurioje bus įgyvendinamas projektas)

2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKAS

 

Numatoma projekto įgyvendinimo pradžia _________________________

(data)

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga _________________________

(data)

3. PROJEKTO SANTRAUKA

3.1. Suminė projekto vertė (Eur) ______________________________________________;

(skaičiais ir žodžiais)

valstybės parama _________________________________________________________;

(skaičiais ir žodžiais)

subsidijos gavėjo nuosavos lėšos ______________________________________________;

(skaičiais ir žodžiais)

3.2. Naujai steigiamų darbo vietų skaičius _____________________________________;

 

3.3.______________________________________________________________________

(trumpai (iki 10 eilučių) aprašyti projekto esmę)

________________________________________________________________________________.

 

4. PROJEKTO AKTUALUMAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4.1. Projekto poreikio pagrindimas

(nurodyti problemas ir priežastis, dėl kurių svarbu įgyvendinti teikiamą projektą šioje teritorijoje)

_____________________________________________________________________________;

4.2. Projekto tikslai ir uždaviniai

 

(atsižvelgiant į pateiktą projekto poreikio pagrindimą nurodyti projekto tikslus ir uždavinius, naudą teritorijai, kurioje planuojamas įgyvendinti projektas, kt.)

__________________________________________________________________________.

 

5. PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS

5.1. Projekto veiklos

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos (Eur)

Atsakingas asmuo

(pareigos, vardas, pavardė)

Pradžia

 

Pabaiga

 

trukmė (savaitėmis)

 

 

 

 

 

 

 

 

(nurodyti veiklas, kurias reikia atlikti steigiant darbo vietas, pagal jų vykdymo eiliškumą ir jas aprašyti, nurodyti jų tarpusavio ryšius,

įgyvendinimo laiką apibrėžti konkrečiomis datomis)

______________________________________________________________________________;

5.2.______________________________________________________________________

(nurodyti, kokių tikslinių grupių bedarbiai planuojami įdarbinti į steigiamas darbo vietas, reikalavimus jų darbo patirčiai, profesijai, kvalifikacijai ir (ar)

kompetencijoms ir aprašyti, kodėl nurodyti reikalavimai darbo patirčiai, profesijai, kvalifikacijai ir (ar) kompetencijoms būtini)

______________________________________________________________________________;

 

5.3. Kiekvieno į įsteigtas darbo vietas įdarbinamo asmens kvalifikacijai keliami reikalavimai:

Profesija ir jos kodas (pagal profesijų klasifikatorių)

 

Kvalifikacija (kategorija)

 

Kompetencijos

 

Darbo patirtis (stažas)

 

Išsilavinimas

 

 

6. DARBO, KURIS BUS ATLIEKAMAS ĮSTEIGTOJE DARBO VIETOJE, APRAŠYMAS

(nurodyti kiekvieno į įsteigtas darbo vietas numatyto įdarbinti asmens darbo funkcijas, darbo vietos adresą, darbo laiko režimą, darbo laiko trukmę)

______________________________________________________________________________.

 

7. LAUKIAMI PROJEKTO REZULTATAI IR TĘSTINUMAS

7.1._______________________________________________________________________

(nurodyti dabartinę situaciją ir planuojamus rezultatus įgyvendinus projektą, pateikti kiekybinius rezultatų rodiklius, susijusius su užimtumo didinimu,

aprašyti, ar planuojama išlaikyti įsteigtas darbo vietas pasibaigus 3 metų nuo darbo vietų įsteigimo kontrolės terminui, ir kaip ketinama tai padaryti)

7.2.______________________________________________________________________;

(nurodyti rizikos veiksnius, kurie gali turėti įtakos projektui sėkmingai įgyvendinti, pateikti jų vertinimą, aprašyti mechanizmus,

kurie bus taikomi minėtoms rizikoms išvengti arba jų padariniams spręsti)

______________________________________________________________________________.

 

8. DARBO UŽMOKESTIS, PLANUOJAMAS MOKĖTI ĮSTEIGTOJE DARBO VIETOJE

 

(nurodyti kiekvienam į įsteigtą darbo vietą įdarbintam asmeniui planuojamą mokėti darbo užmokestį, jo atitiktį procentais oficialiai Lietuvos statistikos departamento

paskelbtam vidutiniam darbo užmokesčiui tikslinės teritorijos savivaldybėje; nurodyti vidutinį visų steigiamų darbo vietų darbo užmokestį)

______________________________________________________________________________.

 

 

9. PROJEKTO TEIKĖJAS IR JO PARTNERIAI

9.1. Projekto teikėjas:

Projekto teikėjo pavadinimas_________________________________________________

Teisinė forma (pvz., AB, UAB, viešoji įstaiga ar kt.)__________________________

Veiklos sritis (įrašyti veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių

klasifikatorių)_____________________________________________________________

Registracijos data ____________________________________________________

Darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas sutartis, skaičius________________________

Darbuotojai, dalyvausiantys projekto įgyvendinimo veiklose, ir jų atsakomybė______________________________________________________________________;

 

9.2. Projekto teikėjo veiklos aprašymas

_____________________________________________________________________________;

 

9.3. Projekto partneriai (jeigu jie yra)

Partnerio įmonės (viešosios įstaigos) pavadinimas _______________________________

Veiklos sritis ________________________________________________________

Įsipareigojimai vykdant projektą __________________________________________ ;

 

9.4. Projekto teikėjo atitiktis Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 2 daliai:

- valstybės institucijos, įstaigos – _____ proc.;

- savivaldybių institucijos, įstaigos – _____ proc.;

- valstybės ar savivaldybių įmonės – _____ proc.

 

10. SAVIVALDYBĖS IR (AR) VIETOS BENDRUOMENĖS INDĖLIS IR JO ĮTAKA PLANUOJAMIEMS PASIEKTI PROJEKTO REZULTATAMS

(nurodyti savivaldybės ir (ar) vietos bendruomenės indėlį įgyvendinant projektą, kokios įtakos tai turės projekto rezultatams ir pan.)

_____________________________________________________________________________.

 

11. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

 

11.1. Projektui įgyvendinti reikalingų lėšų paskirstymas:

 

Eil. Nr.

 

 

Projektui įgyvendinti reikalingų lėšų paskirstymas

 

Iš viso išlaidų

(Eur)

Iš jų

valstybės paramos

lėšos

projekto teikėjo

lėšos

suma

(Eur)

struktūra (proc.)

suma

(Eur)

struktūra

(proc.)

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

Pastaba. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą ir jų kiekius (pvz., jeigu projektui įgyvendinti reikalinga tam tikra įranga ar įrengimas, nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai projekto teikėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai.

 

11.2._____________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos išskaidytos eilutės pagrindimą, nurodant numatomų veiklų ir reikalingų lėšų ryšį;

 

pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių, patalpų remonto ir kitų darbų poreikį darbo vietoms įsteigti bei tam būtinas lėšas, nurodyti atskirai

____________________________________________________________________________.

kiekvienos darbo vietos kainą (subsidijos lėšas) ir tai vietai priskiriamas darbo priemones);

12. INFORMACIJA APIE PER PASTARUOSIUS TREJUS FINANSINIUS METUS GAUTĄ DE MINIMIS IR KITĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ (iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Užimtumo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei kitų lėšų)

 

Projekto ir finansuojančios programos pavadinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Gautos finansinės paramos suma (Eur)

 

 

PRIDEDAMA:

1. Leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, kopijos, _____ lapai.

2. Dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti), kopijos, _____ lapai.

3. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas), kopijos, _____ lapai.

4. Dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, kopijos, ____ lapai.

5. Ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, ______ lapai.

6. Užpildyta Vienos įmonės deklaracija, paskelbta Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, „Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų formos“, ______ lapai.

7. Dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais, kopijos, ___ lapai;

8. Užpildyta Pažyma  apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams, ___ lapai.

 

Pastaba. Esant galimybei, pateikti kitą papildomą informaciją, kuri leistų teritorinėms darbo biržoms geriau suprasti projektą, įvertinti projekto įtaką teritorijos gyventojų užimtumui ir strateginio verslo plėtrai.

 

PROJEKTO TEIKĖJO PASIŽADĖJIMAS

Aš,________________________________________________________________,

(projekto teikėjo vadovo vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

Aš įsipareigoju leisti teritorinei darbo biržai patikrinti pateiktą informaciją, jeigu, jos manymu, tai yra būtina, ir išlaikyti už subsidijos lėšas įsteigtas darbo vietas 3 metus nuo jų įsteigimo.

 

 

___________________          ________________    ___________________________

(pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                                                                (vardas ir pavardė)

A. V.

 

__________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

13 priedas

 

(Projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo reikalavimams įvertinimo forma)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJA

 

PROJEKTO TEIKĖJO, PARAIŠKOS IR JOS PRIEDŲ UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO REIKALAVIMAMS ĮVERTINIMAS

 

(data)

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo pavadinimas, kodas ir adresas)

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Taip

Ne

1.

Paraiškoje prašoma skirti subsidiją šioms išlaidoms finansuoti (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punktas):

 

 

1.1.

darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms, atitinkančioms Aprašo 3.7 ir 3.9 papunkčiuose nurodytus apibrėžimus;

 

 

1.2.

su steigiamos darbo vietos darbo funkcijų vykdymu susijusioms darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems įsigyti, montuoti, pritaikyti;

 

 

1.3.

patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, jeigu tokios patalpos būtinos darbo vietai įsteigti ir jose numatoma steigti darbo vietą;

 

 

1.4.

patalpoms, kurių reikia darbo vietai įrengti, remontuoti ir pritaikyti.

 

 

2.

Prašoma subsidija patalpoms remontuoti ir pritaikyti neviršija 50 procentų visos subsidijos dydžio (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punktas)

 

 

3.

Projekto teikėjas atitinka (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 4 punktas):

 

 

3.1.

nėra iškelta bankroto byla, nėra likviduojamas, dėl jo nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

 

 

3.2.

nėra įsiskolinęs savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

 

 

3.3.

neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų teritorinei darbo biržai;

 

 

3.4.

vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos

 

 

4.

Projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytose teritorijose (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 48.2 papunktis).

 

 

5.

Projekto teikėjas atitinka Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje  nustatytas sąlygas:

 

 

5.1.

yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme

 

 

5.2.

yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kuriame mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime turi valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės

 

 

6.

Prašoma subsidija neviršija de minimis paramos nustatyto maksimalaus dydžio (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51.1 papunktis)

 

 

7.

Prašoma subsidija vienai darbo vietai neviršija nustatyto maksimalaus dydžio (Užimtumo įstatymo 44 str. 3 dalis, Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punktas  )

 

 

8.

Turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (Užimtumo įstatymo 44 straipsnio, 2 dalis, Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punktas.)

 

 

9.

Projekto teikėjas numato savo lėšomis padengti darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų dalį, nurodytą Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 1 punkte 

 

 

10.

Projekto teikėjas pateikė teritorinei darbo biržai užpildytą nustatytos formos paraišką, atitinkančią Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 55 punkto reikalavimus:

 

 

10.1.

VUI paraiškos (su priedais) lapai sunumeruoti ir susiūti

 

 

10.2.

VUI paraiška (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje yra patvirtinta projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas paraiškos teikėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir paraišką su priedais sudarančių lapų skaičius

 

 

10.3.

paraiška ir jos priedai pateikti dviem egzemplioriais, nurodant „Originalas“ ir „Kopija“

 

 

10.4.

užpildytos visos paraiškoje nurodytos eilutės

 

 

11.

Projekto teikėjas prie paraiškos pridėjo šių dokumentų kopijas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei privalo antspaudą turėti, ir vadovo parašu (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 53 punktas):

 

 

11.1.

leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus

 

 

11.2.

dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti)

 

 

11.3.

dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas)

 

 

11.4.

dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui

 

 

11.5.

ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems

 

 

11.6.

Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51.2 papunktyje nurodytą Vienos įmonės deklaraciją

 

 

12.

Pateikti dokumentai, patvirtinantys smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais (Aprašo 28 punktas)

 

 

13.

Paraiškos sąmata užpildyta tinkamai (Aprašo 35 punktas):

 

 

13.1.

paraiškos sąmatoje įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais

 

 

13.2.

kiekviena sąmatos eilutė išskaidyta, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius

 

 

13.3.

išlaidos nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai

 

 

14.

Darbo vietos steigiamos (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 49 punktas):

 

 

14.1.

nesugretintoms profesijoms

 

 

14.2.

ne laikiniems ir (ar) ne sezoniniams darbams atlikti

 

 

15.

Darbo vietos steigiamos (Aprašo 27 punktas):

 

 

15.1.

steigiamoms darbo vietoms užimti keliami reikalavimai atitinka darbo biržoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį

 

 

15.2.

steigiamoms darbo vietoms užimti reikalingas kvalifikacijas arba (ir) kompetencijas bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos

 

 

 

Komisijos pirmininkas

 

_____________

(parašas)

 

________________________

(vardas ir pavardė)

Komisijos nariai

_____________

(parašas)

_____________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

_________________________

(vardas ir pavardė)

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

 

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

14 priedas

 

(Paraiškos kokybės vertinimo forma)

 

PARAIŠKOS KOKYBĖS VERTINIMAS

_____________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, projekto teikėjo pavadinimas, kodas ir adresas)

 

 

Vertinimo kriterijus

Maksimalus balų skaičius*

Komisijos nario skirtas balų skaičius

Išvados ir pastabos

(nurodomi motyvai, dėl kurių projektas buvo įvertintas tokiais balais)

1. Projekto atitiktis Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų tikslams:

55

 

 

1.1. Darbo vietos steigiamos (balų skaičius gali būti sumuojamas):

- kaimo vietovėje;

- savivaldybėje ar seniūnijoje, kurioje bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra 1,3 karto ir daugiau didesnė negu vidutiniškai šalyje;

- tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose;

- kitose teritorijose.

 

5

 

5

5

0

 

 

1.2. Numatoma įdarbinti bedarbius:

- neįgaliuosius, pritaikant darbo vietą prie asmens negalios;

- ilgalaikius;

- kitus, nepriklausančius nė vienai iš šiame papunktyje nurodytų kategorijų.

 

10

8

0

 

 

1.3. Numatoma įsteigti darbo vietų:

- 1;

- nuo 2 iki 3;

- nuo 4 iki 5;

- 6 ir daugiau.

 

1

2

5

10

 

 

1.4. Darbo vietų nekvalifikuotiems darbininkams dalis:

1.4.1. steigiant iki 5 darbo vietų:

- 1 darbo vieta;

- daugiau nei 1 darbo vieta;

 

1.4.2. steigiant daugiau nei 5 darbo vietas:

- iki 2 darbo vietų;

- daugiau nei 2 darbo vietos;

 

1.4.3. nėra numatyta.

 

 

3

0

 

 

3

0

 

10

 

 

1.5. Savivaldybės ir (ar) vietos bendruomenės indėlis:

- numatytas, prisideda prie projekto įgyvendinimo;

- nenumatytas.

 

10

0

 

 

2. Projekto teikėjo nuosavos lėšos, įgyvendinant projektą:

- iki 35 proc.;

- 36–50 proc.;

- daugiau kaip 50 proc.

 

0

5

10

 

 

3. Darbo užmokestis steigiamoje darbo vietoje nuo VUI projektų atrankos paskelbimo dieną galiojančio Statistikos departamento skelbiamo vidutinio darbo užmokesčio savivaldybėje sudaro:

- mažiau kaip 70 proc.;

- 71–90 proc.;

- 91–99 proc.;

- 100 proc. arba daugiau

 

 

 

0

3

5

10

 

 

4. Prašomos paramos lėšos nuo maksimalaus subsidijos dydžio vienai darbo vietai įsteigti (pritaikyti) sudaro:

- 100–90 proc.;

- 89–70 proc.;

- 69–60 proc.

- mažiau kaip 60 proc.

 

 

0

3

5

10

 

 

5. Projekto veiklų įgyvendinimo pagrindimas ir projekto teikėjo administravimo gebėjimai:

15

 

 

5.1. Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas laike:

- apibrėžtas tiksliomis datomis;

- neapibrėžtas tiksliomis datomis.

 

10

0

 

 

5.2. Projekto atsakomybės už projekto veiklų įgyvendinimą paskirstymas:

- pateiktas, kaip nurodyta Aprašo ... priedo 5.1 papunkčio lentelėje;

- nepateiktas, kaip nurodyta Aprašo ... priedo 5.1 papunkčio lentelėje

 

5

0

 

 

PARAIŠKOS KOKYBĖS BENDRAS ĮVERTINIMAS

100

 

 

* Steigiant daugiau nei vieną darbo vietą, komisijos nario skirtas balų skaičius kiekvienoje vertinimo kriterijų eilutėje skaičiuojamas maksimalų balų skaičių toje eilutėje dalijant iš steigiamų darbo vietų skaičiaus ir dauginant iš darbo vietų, atitinkančių tos eilutės vertinimo kriterijų, skaičiaus.

 

Komisijos narys                        _________________________                                                   _______________________________________

(parašas)                                                                                                               (vardas ir pavardė)

_________

(data)

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

15 priedas

 

(Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties standartinės sąlygos)

 

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

 

______________ Nr. _______

(data)

_________________

(vieta)

 

_________________________________ teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama

 

_____________________________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir ______________________________________________________  (toliau – subsidijos gavėjas),

(darbdavio pavadinimas)

atstovaujamas (-a)______________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas), Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto ___________________(toliau – projektas) įgyvendinimas.

(projekto pavadinimas)

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

2.1. įsteigti ________________________________________________________darbo vietą (-as)

(darbo vietų skaičius žodžiais, profesinė kvalifikacija, profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija)

iki 20 __ m. ____ _d.;

2.2. skirti ________________________________________ Eur nuosavų lėšų projektui įgyvendinti;

(suma žodžiais)

2.3. įdarbinti į įsteigtas darbo vietas darbo biržos siunčiamus asmenis, sudarant su jais neterminuotas darbo sutartis, nustatant darbo laiką, nurodytą vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškoje;

2.4. į įsteigtą darbo vietą įdarbinant darbo biržos atsiųstą bedarbį, jo darbo sutartyje numatyti ne mažesnį nei vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje nurodytą darbo užmokestį, kurį mokės darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;

2.5. atsiradus poreikiui tikslinti kvalifikacinius reikalavimus darbuotojui, dirbančiam įsteigtoje  darbo vietoje, tikslinamus kvalifikacinius reikalavimus derinti su darbo birža. Pasikeitę kvalifikaciniai reikalavimai įforminami Sutarties Šalių pasirašomu Sutarties pakeitimu;

2.6. įdarbinus darbo biržos siunčiamą bedarbį į įsteigtą darbo vietą arba nutraukus su juo darbo sutartį, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti darbo biržą, pateikiant subsidijos gavėjo antspaudu, jeigu antspaudą privalo turėti, ir vadovo parašu patvirtintą darbo sutarties kopiją;

2.7. į atsilaisvinusią įsteigtą  darbo vietą per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos priimti nustatytus ar patikslintus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantį darbo biržos siunčiamą bedarbį;

2.8. jeigu darbo birža per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą negali nusiųsti kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens, tikslinti kvalifikacinius reikalavimus ir per 10 darbo dienų nuo Sutarties pakeitimo dėl kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo pasirašymo priimti darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį patikslintus kvalifikacinius reikalavimus;

2.9. kai darbuotojas, įdarbintas įsteigtoje darbo vietoje, serga daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per paskutinius dvylika mėnesių arba išeina nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, arba yra pašaukiamas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, raštu per 3 darbo dienas nuo pirmiau minėtų aplinkybių atsiradimo dienos informuoti darbo biržą ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos pagal terminuotą darbo sutartį įdarbinti kitą darbo biržos siunčiamą asmenį, atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus;

2.10. pranešti darbo biržai per 3 darbo dienas apie aplinkybių, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalies 5, 6 punktuose, atsiradimą;

2.11. įsteigtų darbo vietų nepanaikinti[6] trisdešimt šešis mėnesius nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos;

2.12. panaikinus įsteigtas darbo vietas, darbo biržai grąžinti subsidijos dydį, nurodytą Įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje;

2.13. naudoti projektui įgyvendinti skirtas lėšas pagal patvirtintą projekto sąmatą;

2.14. projektui įgyvendinti valstybės ir nuosavoms lėšoms atsidaryti specialią sąskaitą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

2.15. prekių, paslaugų arba darbų, perkamų už subsidijos lėšas, pirkimus atlikti vadovaujantis:

2.15.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;

2.15.2. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus patvirtintomis taisyklėmis, jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;

2.16. teikti darbo biržai Lietuvos darbo biržos nustatytos formos veiklos finansines ataskaitas iki kito mėnesio 5 dienos ar tarpines ataskaitas, panaudojus ne mažiau kaip 50 proc. projektui įgyvendinti numatytų lėšų bei, darbo biržai pareikalavus, informuoti ją apie projekto įgyvendinimo eigą, subsidijos ir nuosavų lėšų panaudojimą projektui įgyvendinti ir kitą su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

2.17. nedelsdamas informuoti darbo biržą ir projekto partnerius apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui;

2.18. projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus iki metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo įtraukti į apskaitą ir saugoti atskirai nuo įmonės veiklos dokumentų, užtikrinant jų išsaugojimą;

2.19. patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, projekto įgyvendinimo apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus saugoti laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos;

2.20. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirastų dėl Sutarties netinkamo vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

2.21. savo lėšomis apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos naudos gavėju nurodydamas darbo biržą ir pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus;

2.22. atsiradus bent vienai Įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje nurodytai sąlygai, grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją;

2.23. sudaryti sąlygas darbo biržai patikrinti projekto įgyvendinimą vietoje;

2.24. įgyvendinti projektą profesionaliai, efektyviai ir taupiai, taikant profesinius vadybos ir apskaitos standartus, ir atsakyti už projekto vykdymo kokybę;

2.25. kiekvienais metais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus;

2.26. be darbo biržos sutikimo:

2.26.1. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti arba kitaip nesuvaržyti teisės į už subsidijos lėšas įsigyto turto;

2.26.2. nekeisti įdarbinto asmens darbo vietos ar darbo funkcijų, nenustatyti jam ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, jeigu to nebuvo numatęs vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje, išskyrus Įstatymo 25 straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, įdarbinimo atvejus;

2.26.3. neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto steigiant darbo vietas.

2.27. teikti darbo biržai Lietuvos darbo biržos nustatytos formos priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą iki kitų metų sausio 31 d.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

3. Darbo birža įsipareigoja:

3.1. skirti subsidijos gavėjui _______________________________________ Eur projektui vykdyti;

(suma žodžiais)

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialią sąskaitą taip:

3.2.1. _____________________ Eur ( ___ procentų[7] visos subsidijos dydžio) ne vėliau kaip per 15

(suma skaičiais)

darbo dienų nuo prašymo mokėti avansu gavimo dienos;

3.2.2. ____________________ Eur ( ____ procentų[8] visos subsidijos dydžio) ne vėliau kaip per 15

(suma skaičiais)

darbo dienų nuo veiklos finansinės tarpinės ataskaitos patvirtinimo dienos;

3.2.3. likusias pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas, _______________________________ Eur,

(suma žodžiais)

per 10 darbo dienų pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

arba[9]

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialią sąskaitą per 10 darbo dienų pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

3.3. operatyviai nagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus;

3.4. siūlyti subsidijos gavėjui įdarbinti darbo biržoje įregistruotus bedarbius, atitinkančius vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, arba siūlyti tikslinti kvalifikacinius reikalavimus, kai darbo birža negali per 30 darbo dienų nuo atleidimo iš darbo dienos į atsilaisvinusią darbo vietą nusiųsti projekte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančio asmens;

3.5. atlikti subsidijos darbo vietai steigti apskaitą, tikrinti, ar gauta subsidija darbo vietai steigti naudojama pagal paskirtį, vykdyti įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

 

III. PROJEKTO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

 

4. Projektas įgyvendinamas, finansuojamas ir už pervestas lėšas atsiskaitoma Įstatyme, Apraše ir Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUBSIDIJOS GRĄŽINIMAS

 

5. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Subsidijos gavėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo darbo biržos pretenzijos pateikimo dienos privalo darbo biržai grąžinti:

6.1. visą jam pervestą subsidiją, jeigu jis:

6.1.1. subsidiją panaudojo ne pagal paskirtį. Jeigu nustatoma, kad ne pagal paskirtį panaudota tik subsidijos dalis, privalo būti grąžinama ne pagal paskirtį panaudota subsidijos dalis;

6.1.2. neįsteigė darbo vietos iki Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto laikotarpio;

6.1.3. raštu praneša darbo biržai apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, jeigu prieš tai nors kartą jam buvo išsiųstas darbo biržos įspėjimas apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atvejį;

6.1.4. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo arba šioje darbo vietoje vykdomos veiklos 36 mėnesius nuo jos įsteigimo patikros vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su Sutarties vykdymu susijusios informacijos;

6.1.5. pateikė žinomai klaidingą informaciją apie tikslus ir išlaidas, kurioms buvo prašoma konkreti subsidija;

6.1.6. nuslėpė aplinkybes, svarbias priimant sprendimą skirti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytą subsidiją;

6.1.7. neapmoka projekto įgyvendinimo išlaidų, nurodytų Sutarties 2.2 papunktyje;

6.1.8. valstybės ir nuosavoms lėšoms neatsidaro specialios sąskaitos Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje;

6.1.9. savo lėšomis neapdraudė ilgalaikio materialaus turto, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos naudos gavėju nurodydamas darbo biržą ir  nepateikė darbo biržai draudimą įrodančių dokumentų;

6.1.10. nevykdo bent vieno Sutarties 2.26 papunktyje nurodyto įsipareigojimo;

6.1.11. panaikina įsteigtą darbo vietą per 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo dienos;

6.2. 80 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 13–24 mėnesį nuo jos įsteigimo dienos;

6.3. 50 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 25–36 mėnesį nuo jos įsteigimo dienos.

7. Subsidijos gavėjas, laiku negrąžinęs paramos lėšų šioje Sutartyje ir Įstatyme nurodytais atvejais, privalo mokėti 0,02 procento dydžio negrąžintų projektui įgyvendinti suteiktų paramos lėšų delspinigius.  

 

 

 

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

8. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

9. Sutarties neįvykdžiusi Šalis per 5 kalendorines dienas privalo pranešti kitai Šaliai apie Sutarties 8 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

10. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

13. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

14. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta Šalių raštišku susitarimu.

15. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.

16. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

17. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

18. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį prieš 10 dienų.

19. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

20. Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškoje su priedais yra neatskiriama Sutarties dalis.

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

 

Darbo birža

Subsidijos gavėjas

______________

(pavadinimas)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

____________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________         A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

______________             A. V.

(vardas ir pavardė)

 

___________________

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

16 priedas

 

(Veiklos finansinės arba finansinės tarpinės ataskaitos forma)

_______________________________________________________________________________

(subsidijos gavėjas, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto pavadinimas (projektų vykdytojams)

 

_______________________________ teritorinei darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

VEIKLOS FINANSINĖ______________________ATASKAITA

(nurodyti, jei tarpinė)

________________Nr. ________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Laikotarpis, už kurį atsiskaitoma: 20____ m. _________________ mėnuo (mėnesiai).

_________________________________________________________________________

(nurodyti: Darbo vietų steigimo, Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo, Savarankiško užimtumo rėmimo)

_____________ sutartis Nr. ________.

(data)

 

I. VEIKLOS (-Ų) DARBO VIETAI (-OMS) ĮSTEIGTI (PRITAIKYTI) VYKDYMAS

 

________________________________________________________________________________

(nurodyti, kokia veikla (-os), nurodyta (-os) paraiškoje, pradėta (-os) vykdyti / įvykdyta (-os), jos (jų) rezultatus, atitiktį paraiškoje nurodytoms   

________________________________________________________________________________

datoms ir priemonės įgyvendinimo sąmatai; esant neatitikčiai nuo paraiškoje nurodytų projekto veiklų vykdymo, nurodyti priežastis ir jas pagrįsti)

 

II. LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

________________________________________________________________________________

(nurodyti planuotas išlaidas, faktines išlaidas ir gautą paramą)

 

PRIDEDAMA. Išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos*, _______ lapų.

 

 

_______________________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

* Rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) pateiktos sąskaitos, perdavimo–priėmimo aktai, dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas, ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtinti išrašai iš sąskaitos ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) kopijos.

________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

17 priedas

 

(Paraiškos dėl savarankiško užimtumo rėmimo forma)

 

__________________________________________________________________________

(paraiškos teikėjo vardas ir pavardė)

__________________________________________________________________________

(asmens kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas)

 

___________________ teritorinei darbo biržai

 

Paraiška DĖL savarankiškO užimtumO rĖMIMO

 

_____________ Nr. _________

(data)

 

1. Darbo vietos steigimo laikotarpis

Subsidijos naudojimo pradžia _________________

(data)

Darbo vietos įsteigimas _________________________

(data)

 

2. Duomenys apie prašomos subsidijos panaudojimą:

2.1. subsidijos dydis ____________________________________________ Eur;

(skaičiais ir žodžiais)

2.2. Planuojama vykdyti veikla ________________________________________________;

(įrašyti planuojamos veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)

2.3. steigiamos sau darbo vietos aprašymas

_____________________________________________________________________________

(nurodyti profesiją ir jos kodą (pagal profesijų klasifikatorių), aprašyti trumpai, kam skirta darbo vieta, darbo vietoje atliekamos darbo funkcijos,

_____________________________________________________________________________;

darbo vietos pritaikymas prie negalios, darbo trukmė, darbo vietos adresas ir kita informacija)

 

2.4. gebėjimų atlikti darbo funkcijas numatomoje įsteigti (pritaikyti) darbo vietoje aprašymas

_________________________________________________________________________

(nurodyti turimas kvalifikacijas, profesinius įgūdžius, išsilavinimą; aprašyti, kaip bus kompensuojamas ne visas

_________________________________________________________________________ ;

darbingumas, darbo organizavimą, darbo laiką ir kt.)

 

2.5. Rinkos analizė ___________________________________________________________;

(trumpai aprašyti turimą informaciją apie būsimus konkurentus)

2.6. Produktų išskirtinumas ___________________________________________________.

(nurodyti jūsų produktų pirkėjui patrauklias ypatybes, palyginti su konkurentų analogiškais produktais)

 

3. Veikla darbo vietai įsteigti (pritaikyti):

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos (Eur)

Pradžia

Pabaiga

Trukmė (savaitėmis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

(aprašyti lentelėje nurodytos veiklos įgyvendinimą, steigiant (pritaikant) darbo vietą, pagrįsti kiekvienos

________________________________________________________________________________

veiklos būtinumą darbo vietai sukurti ir jų trukmę, nurodyti, kokias išlaidas numatoma subsidijuoti

 

________________________________________________________________________.

(įrengimams, darbo priemonėms, paslaugoms, kompiuteriams, įrangai montuoti ir kt.)

 

4. Darbo vietos steigimo sąmata:

4.1. Darbo vietos steigimo išlaidos:

Eil. Nr.

Darbo vietos steigimo išlaidos

Iš viso išlaidų (Eur)

Iš jų

Subsidijos

Paraiškos teikėjo lėšos

Suma (Eur)

Struktūra (proc.)

Suma (Eur)

Struktūra (proc.)

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

3.

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais.

 

4.2. Sąmatos pagrindimas

_________________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą, nurodant

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

numatomos veiklos ir reikalingų lėšų ryšį; pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių,

 

_________________________________________________________________________ .

patalpų remonto ir kitų darbų poreikį darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas)

 

5. PRIEDAI:

5.1. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų, valdomų nuosavybės teise, remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas), kopijos, _____ lapai.

5.2. Tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, kopijos, ____ lapai.

 

Patvirtinu, kad darbo vietą sau pirmą kartą steigiu Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtoje labai mažoje įmonėje.

 

_______________                                                 ___________________________________

(parašas)                                                                                      (vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo

darbdaviams tvarkos aprašo

18 priedas

 

(Savarankiško užimtumo rėmimo sutarties standartinės sąlygos)

 

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO SUTARTIS

 

__________________ Nr. ______________

(data)

__________________

(vieta)

 

 

_________________________________ teritorinė darbo birža (toliau – darbo birža), atstovaujama

 

_____________________________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

ir ______________________________________________________  (toliau – subsidijos gavėjas),

(subsidijos gavėjo pavadinimas)

atstovaujamas (-a)______________________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas), Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) nuostatomis, sudarėme šią Savarankiško užimtumo rėmimo sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Darbo vietos sau steigimo subsidijavimas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Subsidijos gavėjas įsipareigoja:

2.1. įsteigti _______________________________ darbo vietą iki 20__ m. ______________ ___ d.;

(profesinė kvalifikacija, profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija)

2.2. naudoti darbo vietai steigti skirtas lėšas pagal paraiškoje dėl savarankiško užimtumo rėmimo pateiktą sąmatą;

2.3. valstybės ir nuosavoms lėšoms atsidaryti specialią sąskaitą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje, iš kurios atsiskaitymai vykdomi atliekant mokėjimo pavedimus ir vesti atskirą tam skirtų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą;

2.4. prekių, paslaugų arba darbų, perkamų už subsidijos lėšas, pirkimus atlikti vadovaujantis:

2.4.1. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus patvirtintomis taisyklėmis, jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;

2.4.2. Viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;

2.5. teikti darbo biržai Lietuvos darbo biržos nustatytos formos veiklos finansinę ataskaitą iki kito mėnesio 5 dienos bei, darbo biržai pareikalavus, informuoti ją apie darbo vietos steigimo eigą, paramos ir nuosavų lėšų panaudojimą bei kitą su sutarties vykdymu susijusią informaciją;

2.6. nedelsdamas informuoti darbo biržą apie įvykius, kurie gali turėti neigiamos įtakos darbo vietai steigti;

2.7. atlyginti darbo biržai ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, kuri atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nutraukimo prieš terminą;

2.8. saugoti darbo vietos steigimo dokumentus;

2.9. įsteigtos darbo vietos nepanaikinti[10] trisdešimt šešis mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos;

2.10. panaikinus įsteigtą darbo vietą, darbo biržai grąžinti subsidijos dydį, nurodytą Įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje;

2.11. sudaryti sąlygas už subsidijos lėšas įsteigtą darbo vietą, įgyto turto naudojimą ir darbo vietoje vykdomą veiklą trisdešimt šešis mėnesius po įsteigimo patikrinti vietoje;

2.12. savo lėšomis apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos naudos gavėju nurodydamas darbo biržą ir pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus;

2.13. kiekvienais metais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos pateikti darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus;

2.14. darbo vietą įsteigti profesionaliai, efektyviai ir taupiai, taikant profesinius vadybos ir apskaitos standartus, ir atsakyti už darbo vietos steigimo kokybę;

2.15. be darbo biržos sutikimo:

2.15.1. neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti arba kitaip nesuvaržyti teisės į už subsidijos lėšas įsigyto turto;

2.15.2. nekeisti darbo vietos ar darbo funkcijų, nenustatyti ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, jeigu to nebuvo numatyta paraiškoje dėl savarankiško užimtumo rėmimo, išskyrus atvejus, kai Įstatymo 25 straipsnio 1, 2 punktuose nurodyti asmenys, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę;

2.15.3. neišvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto steigiant darbo vietą;

2.16. atsiradus bent vienai Įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje nurodytai sąlygai, grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją;

2.17. pranešti darbo biržai per 3 darbo dienas apie aplinkybių, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalies 5, 6 punktuose, atsiradimą.

2.18. teikti darbo biržai Lietuvos darbo biržos nustatytos formos priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą iki kitų metų sausio 31 d.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

3. Darbo birža įsipareigoja:

3.1. skirti subsidijos gavėjui ____________________________________________________ Eur  

(suma žodžiais)

subsidiją darbo vietai steigti;

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą taip:

3.2.1. _________________________ Eur (85 procentų visos subsidijos dydžio) per 15 darbo dienų

(suma žodžiais)

nuo prašymo mokėti avansu gavimo darbo biržoje dienos;

3.2.2. likusias pripažintas tinkamomis finansuoti lėšas ________________________________ Eur  

(suma žodžiais)

per 5 darbo dienas, įsteigus darbo vietą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

arba[11]

3.2. lėšas, nurodytas Sutarties 3.1 papunktyje, pervesti į subsidijos gavėjo specialiąją sąskaitą per 10 darbo dienų, įsteigus darbo vietą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

3.3. operatyviai nagrinėti raštu pateiktus subsidijos gavėjo prašymus ir paklausimus;

3.4. atlikti subsidijos darbo vietai steigti apskaitą, tikrinti, ar gauta subsidija darbo vietai steigti naudojama pagal paskirtį, vykdyti įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

 

III. DARBO VIETOS STEIGIMO FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

4. Darbo vieta steigiama, finansuojama ir už pervestas lėšas atsiskaitoma Įstatyme, Apraše ir Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUBSIDIJOS GRĄŽINIMAS

 

5. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Subsidijos gavėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo darbo biržos pretenzijos pateikimo dienos privalo darbo biržai grąžinti:

6.1. visą jam pervestą subsidiją, jeigu jis:

6.1.1. subsidiją panaudojo ne pagal paskirtį. Jeigu nustatoma, kad ne pagal paskirtį panaudota tik subsidijos dalis, privalo būti grąžinama ne pagal paskirtį panaudota subsidijos dalis;

6.1.2. neįsteigė darbo vietos iki Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto laikotarpio;

6.1.3. raštu praneša darbo biržai apie atsisakymą vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba jų nevykdo, jeigu prieš tai nors kartą jam buvo išsiųstas darbo biržos įspėjimas apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus darbo vietos panaikinimo atvejį;

6.1.4. nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo arba šioje darbo vietoje vykdomos veiklos 36 mėnesius nuo jos įsteigimo patikros vietoje ar, darbo biržai pareikalavus, neteikia su Sutarties vykdymu susijusios informacijos;

6.1.5. pateikė žinomai klaidingą informaciją apie tikslus ir išlaidas, kurioms buvo prašoma konkreti subsidija;

6.1.6. nuslėpė aplinkybes, svarbias priimant sprendimą skirti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytą subsidiją;

6.1.7. valstybės ir nuosavoms lėšoms neatsidaro specialios sąskaitos Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje;

6.1.8. savo lėšomis neapdraudė ilgalaikio materialaus turto, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą ar ją pritaikant buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos naudos gavėju nurodydamas darbo biržą ir  nepateikė darbo biržai draudimą įrodančių dokumentų;

6.1.9. nevykdo bent vieno Sutarties 2.15 papunktyje nurodyto įsipareigojimo;

6.1.10. panaikina įsteigtą darbo vietą per 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo dienos;

6.2. 80 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 13–24 mėnesį nuo jos įsteigimo dienos;

6.3. 50 procentų subsidijos, kai darbo vietą panaikina 25–36 mėnesį nuo jos įsteigimo dienos.

7. Subsidijos gavėjas, laiku negrąžinęs paramos lėšų šioje Sutartyje ir Įstatyme nurodytais atvejais, privalo mokėti 0,02 procento dydžio negrąžintų projektui įgyvendinti suteiktų paramos lėšų delspinigius.

 

V. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

8. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

9. Sutarties neįvykdžiusi Šalis per 5 kalendorines dienas privalo pranešti kitai Šaliai apie Sutarties 8 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką Sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolesnių veiksmų.

10. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

13. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitą Šalį.

14. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista, papildyta Šalių raštišku susitarimu.

15. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią.

16. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

17. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

18. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties Šalies iniciatyva, jei nustatoma, kad kita Sutarties Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų, įspėjus įsipareigojimų nevykdančią Šalį prieš 10 dienų.

19. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

20. Paraiška dėl savarankiško užimtumo rėmimo su priedais yra neatskiriama Sutarties dalis.


 

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

 

Darbo birža

Subsidijos gavėjas

______________

(pavadinimas)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

_______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

______________

(adresas, tel., faks., el. p.)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

____________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________         A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

______________             A. V.

(vardas ir pavardė)

 

___________________

 

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

19 priedas

 

(Priemonės įgyvendinimo metinės ataskaitos forma)

_______________________________________________________________________________

(subsidijos gavėjas, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto pavadinimas (projektų vykdytojams)

 

_______________________________ teritorinei darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO METINĖ ATASKAITA

 

________________Nr. ________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Laikotarpis, už kurį atsiskaitoma: 20____ m.

_________________________________________________________________________

(nurodyti: Darbo vietų steigimo, Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo, Savarankiško užimtumo rėmimo)

_____________ sutartis Nr. ________.

(data)

 

Įmonės pavadinimas

Gauta subsidija

Dirbančių darbuotojų skaičius metų pabaigai

Vidutinis darbo užmokestis (neto) vienam darbuotojui ataskaitiniais metais

Sumokėti mokesčiai, Eur
 nuo darbo vietos įsteigimo pradžios iki metų pabaigos

Apyvarta, Eur

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sumokėti mokesčiai

Gyventojų pajamų mokestis

Pridėtinės vertės mokestis

Ataskaitiniai metai

 

_______________________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d.

įsakymu Nr. V-388

 

SU TERITORINĖS DARBO BIRŽOS SIŲSTŲ ĮDARBINTŲ ASMENŲ DARBO LAIKO APSKAITA IR APMOKĖJIMU SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

1.1. Su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų bei darbdavių paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų darbo laiko apskaita susiję dokumentai – darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašas arba kopija.

1.2. Su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų bei darbdavių paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų darbo apmokėjimu susiję dokumentai:

1.2.1.  vienas iš darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančių dokumentų:

1.2.1.1. banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio atstovo parašu;

1.2.1.2. mokėjimo pavedimo kopija, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis;

1.2.1.3. kasos išlaidų orderio kopija, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais;

1.2.2. darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščio išrašas arba kopija.

1.3. Viena iš darbdavių paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų  tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijų, patvirtintų darbdavio atstovo parašu:

1.3.1. asmens tapatybės kortelės;

1.3.2. Lietuvos Respublikos piliečio paso;

1.3.3. naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo;

1.3.4. užsienio valstybės piliečio paso, jį atitinkančio kelionės dokumento ar kito užsienio valstybės institucijos išduoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

__________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Pasirinkti reikiamą variantą.

[2] Pasirinkti reikiamą Sutarties 3.2 papunkčio variantą.

[3] Pasirinkti reikiamą variantą.

[4] Šiame papunktyje ir kitur darbo vietos panaikinimu laikomi atvejai, kai, nepraėjus 36 mėnesių laikotarpiui nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos, atsiranda bent viena iš sąlygų, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje.

[5] Pasirinkti reikiamą Sutarties 3.2 papunkčio variantą.

[6] Šiame papunktyje ir kitur darbo vietos panaikinimu laikomi atvejai, kai, nepraėjus 36 mėnesių laikotarpiui nuo darbo vietos įsteigimo dienos, atsiranda bent viena iš sąlygų, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje.

[7] Avansu išmokama iki 30 procentų subsidijos darbo vietoms steigti.

[8] Tarpinis mokėjimas gali būti iki 50 procentų subsidijos darbo vietoms steigti.

[9] Pasirinkti reikiamą Sutarties 3.2 papunkčio variantą.

[10] Šiame papunktyje ir kitur darbo vietos panaikinimu laikomi atvejai, kai, nepraėjus 36 mėnesių laikotarpiui nuo darbo vietos įsteigimo dienos, atsiranda bent viena iš sąlygų, nurodytų Įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje.

[11] Pasirinkti reikiamą Sutarties 3.2 papunkčio variantą.