Suvestinė redakcija nuo 2021-12-30

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13008

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 13 D. NUTARIMO NR. 899 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO GRĄŽINIMO UŽSIENIO ASMENIMS“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 10 d. Nr. 594

 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimą Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 42 straipsniu ir 119 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama 1986 m. lapkričio 17 d. Tryliktosios Tarybos direktyvos 86/560/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų suderinimo – pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę Bendrijos teritorijoje, tvarkos, 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. vasario 18 d. Tarybos direktyva (ES) 2020/285, ir 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyvos 2008/9/EB, nustatančios direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 2010/66/ES, nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.4. PVM užsienio keleiviams negrąžinamas tais atvejais, kai išgabenamos Lietuvos Respublikoje įsigytos prekės, kurios dėl savo rūšies, paskirties ar kiekio akivaizdžiai negali būti laikomos skirtomis asmeniniams (nekomerciniams) tikslams.“

1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisykles:

1.3.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama, kokiais atvejais ir tvarka pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), sumokėtas už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes, grąžinamas užsienio keleiviams – asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje (toliau – užsienio keleiviai), jeigu šios prekės išgabenimo iš Europos Sąjungos teritorijos metu atitinka abi šias sąlygas:

1.1. prekės neturi akivaizdžių naudojimo (vartojimo) požymių, etikečių ar kitų ženklinimo priemonių panaikinimo požymių. Vertindamas atitiktį šiai sąlygai, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnas gali atsižvelgti ir į kitus prekių išvaizdos požymius, kurių visuma neturėtų kelti įtarimo, kad prekės pradėtos naudoti (vartoti);

1.2. prekės nėra pakeisto pavidalo.“

1.3.2. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Užsienio keleivio Lietuvos Respublikoje įsigytų prekių vertė (įskaitant PVM), nurodyta vienoje PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijoje arba kitame dokumente, turi būti ne mažesnė kaip 40 eurų. Skaičiuojant 40 eurų sumą, atsižvelgiama tik į tokių prekių, už kurias PVM pagal šį nutarimą gali būti grąžinamas, vertę.

Grąžinama suma pervedama į užsienio keleivio nurodytą sąskaitą mokėjimo ar kredito įstaigoje arba grąžinama kitais būdais. Visais atvejais iš grąžinamos PVM sumos turi būti atimamas atlygis už PVM grąžinimo paslaugas (jeigu atlygis imamas), taip pat mokėjimo ar kredito įstaigų paslaugų kaina (jeigu grąžinamas PVM pervedamas į sąskaitą mokėjimo ar kredito įstaigoje).

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimą Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO GRĄŽINIMO UŽSIENIO ASMENIMS, KURIŲ NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA NĖRA EUROPOS SĄJUNGOS TERITORIJOJE

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnas užsienio keleivio – asmens, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, ‑ prašymu privalo pažymėti kitų valstybių narių teisės aktų nustatytus dokumentus, kuriais įforminamas prekių tiekimas užsienio keleiviui, žyma, kuria patvirtinamas prekių išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos. Muitinės pareigūnas, prieš dėdamas žymą, patikrina, ar dokumente nurodytos prekės išvežamos iš Europos Sąjungos teritorijos.

3. Nustatyti, kad:

3.1. Šio nutarimo 1 punktas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

3.2. Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1143, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-29, i. k. 2021-27513

 

3.3. Šio nutarimo 1 punkte nustatytos sąlygos taikomos prekėms, įsigytoms nuo 2020 m. liepos 1 d.

3.4. Šio nutarimo 2 punktas taikomas nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigytoms prekėms.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1143, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-29, i. k. 2021-27513

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 594

 

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSIGYTAS IR IŠ EUROPOS SĄJUNGOS TERITORIJOS IŠGABENTAS PREKES GRĄŽINIMO ASMENIMS, KURIŲ NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA NĖRA EUROPOS SĄJUNGOS TERITORIJOJE, TAISYKLĖS

 

1. Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama, kokiais atvejais ir tvarka pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), sumokėtas už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes, grąžinamas užsienio keleiviams – asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje.

2. PVM grąžinamas tik už prekes, įsigytas iš šių prekybininkų:

2.1. PVM mokėtojų, kurie verčiasi prekyba prekybai skirtose patalpose;

2.2. PVM mokėtojų, besiverčiančių gamyba ir prekiaujančių savo ir (arba) kitų asmenų pagaminta produkcija atskirose nuo gamybos patalpose.

3. Užsienio keleivio Lietuvos Respublikoje įsigytų prekių vertė (įskaitant PVM), nurodyta PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijoje (toliau – deklaracija), turi būti ne mažesnė kaip 40 eurų. Skaičiuojant 40 eurų sumą, neatsižvelgiama į prekių, nurodytų Taisyklių 4 punkte, vertę.

4. Negrąžinamas PVM už prekes, kurios dėl savo rūšies, paskirties ar kiekio akivaizdžiai negali būti laikomos skirtomis asmeniniams (nekomerciniams) tikslams.

5. Prekės, už kurias užsienio keleiviui grąžinamas PVM, išgabenimo iš Europos Sąjungos teritorijos metu turi atitikti abi šias sąlygas:

5.1. prekės neturi turėti akivaizdžių naudojimo (vartojimo) požymių, etikečių ar kitų ženklinimo priemonių panaikinimo požymių. Vertindamas atitiktį šiai sąlygai, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnas gali atsižvelgti ir į kitus prekių išvaizdos požymius, kurių visuma neturėtų kelti įtarimo, kad prekės pradėtos naudoti (vartoti);

5.2. prekės neturi būti pakeisto pavidalo.

6. Prekybininkai užsienio keleiviui grąžinti PVM gali patys arba gali naudotis tarpininkų – kitų asmenų, kurie verčiasi PVM grąžinimu užsienio keleiviams (tarpininkavimu) ir su kuriais prekybininkas yra sudaręs sutartį dėl PVM grąžinimo užsienio keleiviams tarpininkavimo, paslaugomis.

7. Patalpose, kuriose vykdoma prekyba, prie kasos turi būti užrašas anglų kalba „Tax free shopping“. Užsienio keleiviui, pageidaujančiam už įsigytas prekes susigrąžinti PVM, PVM grąžinimo sąlygos (anglų ar kitomis užsienio kalbomis) turi būti pateikiamos spausdintine forma (lankstinukas, brošiūra arba panašiai) arba užsienio keleiviui turi būti pateikiama nuoroda į interneto svetainę, kurioje jis galėtų susipažinti su PVM grąžinimo sąlygomis. PVM grąžinimo sąlygose taip pat turi būti nurodytas už PVM grąžinimo paslaugas imamas atlygis (jeigu jis imamas).

8. Užsienio keleivis, pageidaujantis susigrąžinti PVM už prekes, įsigytas iš prekybininko, privalo šiam prekybininkui pateikti dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti užsienio keleivio tapatybę ir kuriais įrodoma, kad užsienio keleivio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje (asmens pasą, asmens identifikavimo (tapatybės) kortelę, nuolatinį leidimą gyventi ar dirbti trečiojoje valstybėje ir panašiai).

9. Prekybininkas užsienio keleivio, pageidaujančio susigrąžinti PVM už prekes, prašymu privalo užpildyti deklaraciją. Užpildytą deklaraciją prekybininkas perduoda Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) ir Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) naudodamasis elektroninių duomenų tvarkymo sistema (toliau – e. sistema). Jeigu užsienio keleivis pageidauja, prekybininkas turi atspausdinti deklaraciją arba pateikti interneto svetainės nuorodą, kuria naudodamasis užsienio keleivis galėtų atsispausdinti deklaraciją pats. Deklaracijos formą, deklaracijai užpildyti reikalingus duomenis ir deklaracijos perdavimo naudojant e. sistemą tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija, suderinusi su Muitinės departamentu.

10. Deklaracija gali būti įforminta:

10.1. pagal kiekvieną prekių pardavimą įforminantį kasos aparato kvitą ar kitą atsiskaitymą patvirtinantį dokumentą (toliau – atsiskaitymo dokumentai) arba

10.2. pagal visus atsiskaitymo dokumentus už visas užsienio keleivio per vieną kalendorinę dieną iš to paties prekybininko kelis kartus įsigytas prekes.

11. PVM grąžinamas, jeigu Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punkte užsienio keleivio Lietuvos Respublikoje įsigytų prekių išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos patvirtinamas e. sistemos priemonėmis. Jeigu e. sistema prekių išvežimas nepatvirtinamas dėl atitikties Taisyklėse nustatytoms sąlygoms tikrinimo arba toks patvirtinimas negalimas dėl e. sistemoje iškilusių techninių kliūčių, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnas atspausdina deklaraciją ir prekių išvežimą iš Europos Sąjungos teritorijos patvirtina ant jos uždėdamas žymą. Dėdamas žymą muitinės pareigūnas turi patikrinti iš Europos Sąjungos teritorijos išvežamų prekių atitiktį Taisyklėse nustatytoms sąlygoms.

12. Jeigu prekių išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punkte patvirtinamas e. sistemos priemonėmis, informacija apie prekių išvežimą iš Europos Sąjungos teritorijos per e. sistemą pateikiama prekybininkui.

13. Jeigu prekių išvežimą iš Europos Sąjungos teritorijos patvirtina Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės muitinės pareigūnas, uždėdamas žymą ant deklaracijos, užsienio keleivis prekybininkui, iš kurio prekės pirktos, arba tarpininkui, sudariusiam sutartį su prekybininku, iš kurio šis užsienio keleivis įsigijo prekes, turi pateikti deklaraciją su žyma, kuria patvirtinamas prekių išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos, kartu su atsiskaitymo dokumentais.

14. Užsienio keleiviui jo sumokėtas PVM grąžinamas, jeigu jis visus muitinės formalumus, susijusius su prekių išgabenimu iš Europos Sąjungos teritorijos, atlieka ne vėliau kaip iki trečio mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį įsigytos prekės, paskutinės dienos.

15. Jeigu užsienio keleiviui PVM grąžina tarpininkas pagal užsienio keleivio pateiktą deklaraciją su Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės muitinės pareigūno žyma, tarpininkas privalo grąžinti prekybininkui deklaracijos, kuria remdamasis grąžino užsienio keleiviui PVM, ir atsiskaitymo dokumentų originalus. Atsiskaitymo dokumentų kopijos prekybininkui gali būti grąžinamos ir elektronine forma, tačiau, esant rašytiniam prekybininko arba mokesčių administratoriaus prašymui, tarpininkas šių dokumentų originalus privalo pateikti prekybininkui arba mokesčių administratoriui per 2 savaites nuo prašymo gavimo dienos.

16. Grąžinama suma pervedama į užsienio keleivio nurodytą sąskaitą mokėjimo ar kredito įstaigoje arba grąžinama kitais būdais. Visais atvejais iš grąžinamos PVM sumos turi būti atimamas už PVM grąžinimo paslaugas imamas atlygis (jeigu atlygis imamas), taip pat mokėjimo ar kredito įstaigų paslaugų kaina (jeigu grąžinamas PVM pervedamas į sąskaitą mokėjimo ar kredito įstaigoje).

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1143, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-29, i. k. 2021-27513

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimo“ pakeitimo