Suvestinė redakcija nuo 2020-04-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-01-14, i. k. 2016-00613

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS CENTRINĖS HIPOTEKOS ĮSTAIGOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO IR DUOMENŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 14 d. Nr. B1-5

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Turto arešto aktų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 305 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ 13.3 papunkčiu ir Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1R-256 „Dėl biudžetinės įstaigos Centrinės hipotekos įstaigos pertvarkymo“ 7.13 ir 21.6 papunkčiais,

t v i r t i n u Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Vaidas Valikonis

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės

Centrinės hipotekos įstaigos

direktoriaus

2016 m. sausio 14 d. įsakymu

Nr. B1-5

 

TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO
OBJEKTŲ REGISTRAVIMO ir duomenų teikimo taisyklės

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Turto arešto aktų registro (toliau – Registras) objektų įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo, Registro duomenų taisymo tvarką, Registro duomenų teikimą.

2. Registro objektai registruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymu, Turto arešto aktų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), Taisyklėmis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatyme ir Nuostatuose vartojamas sąvokas.

4. Taisyklėse vartojama sąvoka „juridiniai asmenys“ apima Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių narių, trečiųjų šalių juridinius asmenis, juridinio asmens statuso neturinčius subjektus, jų filialus ir atstovybes.

5. Pagrindinės Taisyklių sąvokos:

5.1. Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui internetinė programa (toliau – internetinė programa) – programa, kuri antstoliams, teismams, prokurorams, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos banko pareigūnams, kitoms valstybės institucijoms ir pareigūnams, turintiems teisę areštuoti turtą, ir jų paskirtiems asmenims sudaro galimybę teikti duomenis Registrui elektroniniu būdu;

5.2. skaitmeninė dokumento kopija – nuskaitytas sprendimo (nutarties) atvaizdas PDF, JPG, TIFF formatu arba elektroniniu parašu patvirtinta dokumento skaitmeninė kopija;

5.3. dokumentas – turto arešto akto tekstas arba skaitmeninė dokumento kopija;

5.4. registro duomenų bazė (toliau – duomenų bazė) – Registro informacinių technologijų ir ryšio priemonių sistemos dalis, kurioje saugomi visi Registro objektų duomenys, surinkti iš objektui registruoti pateiktų duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų, papildyti Registro objekto identifikavimo kodu, susijusio registro perduotais ir registravimo procedūrų duomenimis;

5.5. aktuali Registro duomenų bazė – duomenų bazės dalis, kurioje saugomi duomenys apie neišregistruotus Registro objektus;

5.6. Registro duomenų bazės archyvas – duomenų bazės dalis, kurioje saugomi duomenys apie išregistruotus Registro objektus;

5.7. identifikavimo kodas – unikali raidžių ir (arba) skaitmenų seka, nurodanti objektą.

6. Registro objektus įregistruoja, išregistruoja, Registro duomenis įrašo ir keičia, atsisako įregistruoti, išregistruoti Registro objektą ar įrašyti ir keisti Registro duomenis, atsisako priimti gautą dokumentą registruoti, tvarko Registro duomenis, Registro informaciją, Registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas Registro tvarkytojo darbuotojai Nuostatų, Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Registro veiklą, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-71, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17157

 

7. Duomenis teisės aktų nustatyta tvarka Registrui gali teikti teismai, antstoliai, prokurorai, VMI, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos bankas, kitos valstybės institucijos ir pareigūnai, turintys teisę areštuoti turtą.

 

II SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ ĮREGISTRAVIMO, IŠREGISTRAVIMO IR DUOMENŲ ĮRAŠYMO ir keitimo PROCEDŪRA

 

8. Visi Registrui elektroniniu būdu pateikti dokumentai jų gavimo momentu įregistruojami elektroniniame gautų dokumentų registre (toliau – gautų dokumentų žurnalas). Gautų dokumentų žurnale automatiškai įrašoma turto arešto akto, pakeitimo duomenų ar sprendimo panaikinti turto areštą gavimo data ir laikas ir suteikiamas gautų dokumentų žurnalo registracijos numeris. Registracijos numerio gautų dokumentų žurnale struktūra: gautų dokumentų žurnalo indeksas TA1, paskutiniai du kalendorinių metų skaitmenys ir dokumento eilės numeris žurnale (6 skaitmenys). Gautų dokumentų žurnalo eilės numerio pavyzdys: TA1-15-000001.

9. Gautų dokumentų žurnale įrašomi šie duomenys:

9.1. gautų dokumentų žurnalo eilės numeris;

9.2. turto arešto akto, jo pakeitimo duomenų ar sprendimo panaikinti turto areštą gavimo data ir laikas;

9.3. gauto dokumento numeris;

9.4. duomenų teikėjas;

9.5. dokumento rūšis.

10. Registro tvarkytojas, gavęs turto arešto aktą arba jo pakeitimą ar panaikinimą patvirtinančius dokumentus ar duomenis, patikrina, ar nėra Nuostatų 28 punkte nurodytų aplinkybių. Jei Nuostatų 28 punkte nurodytos aplinkybės nustatomos, priimti dokumentą ar duomenis registruoti atsisakoma.

11. Jei Nuostatų 28 punkte nurodytų aplinkybių nenustatoma, pateiktas dokumentas ar duomenys priimami registruoti. Patikrinus, ar nėra Nuostatų 25 punkte nurodytų aplinkybių, Registro tvarkytojas įregistruoja turto arešto aktą, jį išregistruoja arba įrašo ir pakeičia duomenis Registre.

111. Registro tvarkytojas, gavęs dokumentą, kuriuo areštuojamas identifikuotas turtas ir turtas, kurio identifikuojantys duomenys turto arešto akto surašymo metu nėra žinomi, nenustatęs Nuostatų 25 ir 28 punktuose nurodytų aplinkybių, Registre įregistruoja du turto arešto aktus: vieną turto arešto aktą identifikuotam turtui, kitą – turtui, kurio identifikuojantys duomenys turto arešto akto surašymo metu nėra žinomi, ir apie tai pažymi kiekviename turto arešto akte.

Papildyta punktu:

Nr. VE-270 (1.3 E), 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07889

 

12. Jei aplinkybių, nurodytų Nuostatų 25 punkte, yra, Registro tvarkytojas įregistruoti turto arešto aktą, jį išregistruoti arba įrašyti ir pakeisti duomenis Registre atsisako, išskyrus Nuostatų 27 punkte nustatytą atvejį.

13. Registro objekto įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo momentu į Registrą automatiškai įrašoma objekto įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo Registre data ir laikas.

14. Turto arešto aktas įregistruojamas, išregistruojamas, duomenys įrašomi ir pakeičiami, turto arešto aktą atsisakoma registruoti arba atsisakoma priimti gautą dokumentą (duomenis) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo duomenų gavimo Registre.

15. Visi Registro tvarkytojo pranešimai siunčiami elektroniniu paštu ir elektroniniu būdu per internetinę programą. Pranešimai jų išsiuntimo momentu automatiškai įregistruojami elektroniniame siunčiamų dokumentų registre (toliau – siunčiamų dokumentų žurnalas). Siunčiamų dokumentų žurnale automatiškai įrašoma registro tvarkytojo pranešimo išsiuntimo data ir suteikiamas siunčiamų dokumentų žurnalo registracijos numeris. Registracijos numerio siunčiamų dokumentų žurnale struktūra: siunčiamų dokumentų žurnalo indeksas TA2, paskutiniai du kalendorinių metų skaitmenys ir dokumento eilės numeris žurnale (6 skaitmenys). Siunčiamų dokumentų žurnalo eilės numerio pavyzdys: TA2-15-000001.

 

III SKYRIUS

REGISTRO DUOMENYS IR INFORMACIJA

 

16. Registre apie turto arešto aktus tvarkomi duomenys, nurodyti Nuostatų 16 punkte.

17. Registro duomenų bazėje saugoma turto arešto akto duomenų ir dokumentas, kuriuo keičiamas ar naikinamas turto areštas, jei ji buvo pateikta.

18. Areštuotas turtas Registre skirstomas į šias rūšis:

18.1. Nekilnojamojo turto registro objektai (nuo 2012 m. liepos 1 d. naudojamas Nekilnojamojo turto registro klasifikatorius, iki 2012 m. liepos 1 d. įregistruotų turto arešto aktų objektai – pastatas, patalpa, statinys (inžinerinis įrenginys), butas ir žemės sklypas);

18.2. jūrų laivai;

18.3. civiliniai orlaiviai;

18.4. kelių transporto priemonės;

18.5. traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos ir jų priekabos;

18.6. vidaus vandenų transporto priemonės;

18.7. geležinkelių riedmenys;

18.8. prekių ženklai;

18.9. patentai;

18.10. ginklai;

18.11. vertybiniai popieriai;

18.12. piniginės lėšos, esančios kredito įstaigų sąskaitose;

18.13. turtinė teisė į Nekilnojamojo turto registro objektą;

18.14. turtinė teisė į kelių transporto priemonę;

18.15. kiti objektai (turto registruose neregistruojami ir neidentifikuojami daiktai ir turtinės teisės).

19. Areštuotas turtas Registre identifikuojamas pagal atitinkamo turto registro suteiktus identifikavimo kodus:

19.1. nekilnojamųjų daiktų identifikavimo kodai:

19.1.1. statinio (inžinerinio įrenginio) ar pastato – Nekilnojamojo turto registre statiniui (inžineriniam įrenginiui) ar pastatui suteiktas unikalus numeris, susidedantis iš 12 skaitmenų;

19.1.2. patalpos ar buto – Nekilnojamojo turto registre patalpai ar butui suteiktas unikalus numeris, susidedantis iš 16 skaitmenų;

19.1.3. žemės sklypo – Nekilnojamojo turto registre žemės sklypui suteiktas unikalus numeris, susidedantis iš 12 skaitmenų;

19.2. civilinio orlaivio – Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre orlaiviui suteiktas unikalus identifikavimo kodas, susidedantis iš 5 skaitmenų ir orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklas, susidedantis iš 2 ir 3 raidžių ir skaitmenų sekos, atskirtos brūkšneliu (iki 2006 m. sausio 1 d. – tik orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklas);

19.3. jūrų laivo – Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre jūrų laivui suteiktas unikalus identifikavimo kodas, susidedantis iš 10 raidžių ir skaitmenų, ir laivo registracijos numeris Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre (iki 2006 m. sausio 1 d. – tik laivo registracijos numeris Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre);

19.4. kelių transporto priemonės – transporto priemonės VIN kodas, susidedantis iš 17 raidžių ir skaitmenų sekos;

19.5. traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos ir jų priekabų – Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre traktoriui, savaeigei ir žemės ūkio mašinai, jų priekaboms suteiktas 10 skaitmenų unikalus identifikavimo kodas (iki 2007 m. sausio 1 d. – registracijos liudijimo numeris ir registracijos vieta);

19.6. vidaus vandenų transporto priemonės – Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre vidaus vandenų transporto priemonei suteiktas unikalus identifikavimo kodas, susidedantis iš 10 skaitmenų, ir laivo registracijos numeris Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (iki 2006 m. sausio 1 d. – tik laivo registracijos numeris Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre);

19.7. geležinkelių riedmens – Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registre geležinkelio riedmeniui suteiktas unikalus kodas, susidedantis iš 10 skaitmenų;

19.8. prekių ženklo – Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre prekių ženklui suteiktas ženklo registracijos (liudijimo) numeris;

19.9. patento – Lietuvos Respublikos patentų registro suteiktas identifikavimo kodas, sudarytas iš 4 ženklų ir vadinamas patento numeriu Patentų registre;

19.10. ginklo – Ginklų registre ginklui suteiktas unikalus identifikavimo numeris, susidedantis iš 7 skaitmenų;

19.11. vertybinių popierių – Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo suteiktas ISIN kodas;

19.12. piniginių lėšų, esančių kredito įstaigų sąskaitose – kredito įstaigos sąskaitos numeris, atitinkantis privalomą tarptautinį banko sąskaitos numerio (IBAN) formatą;

19.13. turtinės teisės į nekilnojamąjį daiktą – vienas iš šių Taisyklių 19.1 papunktyje nurodytų nekilnojamojo daikto identifikavimo kodų ir turtinės teisės aprašymas;

19.14. turtinės teisės į kelių transporto priemonę – šių Taisyklių 19.4 papunktyje nurodyti kelių transporto priemonės identifikavimo duomenys ir turtinės teisės aprašymas.

20. Neidentifikuojamų daiktų ir turtinių teisių, kurios nenurodytos Taisyklių 19.13 ir 19.14 papunkčiuose, duomenys į Registrą įrašomi kaip neidentifikuoto turto duomenys ir taip, kaip šie daiktai ir turtinės teisės apibūdinti turto arešto akte.

21. Tais atvejais, kai areštuotos piniginės lėšos yra grynieji pinigai arba sąskaita, kurioje yra areštuotos pinginės lėšos, neturi sąskaitos numerio IBAN formatu, piniginių lėšų arešto duomenys į Registrą įrašomi kaip neidentifikuoto turto duomenys ir taip, kaip šios piniginės lėšos apibūdintos turto arešto akte.

22. Vertybinių popierių, kurie neregistruojami Centriniame vertybinių popierių depozitoriume, duomenys Registre įrašomi kaip neidentifikuoto turto duomenys ir taip, kaip jie apibūdinti turto arešto akte.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMO PROCEDŪRA

 

23. Klaidingi, netikslūs ar neišsamūs Registro duomenys gali būti taisomi Registro tvarkytojo iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (duomenų gavėjo, susijusio registro arba duomenų subjekto, duomenų teikėjo) reikalavimą (prašymą) ir jį pagrindžiančius dokumentus.

24. Duomenų teikėjas tikslinti Registrui perduotus neteisingus ar netikslius duomenis privalo internetinėje programoje pateikdamas turto arešto aktą pakeičiantį (patikslinantį) dokumentą (duomenis).

25. Duomenų teikėjas per klaidą Registrui pateikęs turto arešto aktą, jį pakeičiantį ar panaikinantį dokumentą, privalo elektroniniu būdu, naudodamasis internetine programa, pateikti Registrui atitinkamą procesinį dokumentą arba rašytinį prašymą per klaidą pateiktą turto arešto aktą, jį pakeičiantį ar panaikinantį dokumentą laikyti negaliojančiu.

26. Taisant, tikslinant turto arešto akto duomenis, Registre pakeičiami ar papildomi duomenys pagal gautą pranešimą ir (ar) kitus dokumentus ir įrašomas duomenų pakeitimo pagrindas – klaidos taisymas. Per klaidą išregistruotas turto arešto aktas Registre įregistruojamas iš naujo, suteikiant naują turto arešto akto identifikavimo kodą ir pastabose nurodant išregistruoto turto arešto akto identifikavimo kodą.

27. Įrašyti patikslinti ar ištaisyti duomenys susiejami su Registre įregistruotu objektu, į Registrą automatiškai įrašoma duomenų pakeitimo Registre data ir laikas ir suformuojamas pranešimas apie turto arešto akto duomenų pakeitimą Registre, kuris duomenų teikėjui pateikiamas per internetinę programą ir elektroniniu paštu.

 

V SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REGISTRO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

28. Registro duomenys ir informacija teikiami Nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka ir nurodytais duomenų teikimo būdais.

29. Registro duomenų teikimo formos – išrašai yra:

29.1. išsami informacija, kurią sudaro šie Registro objekto duomenys:

29.1.1. turto arešto akto identifikavimo kodas;

29.1.2. turto arešto akto ar jo duomenų gavimo Registre data ir laikas;

29.1.3. turto arešto aktą ar jo pakeitimą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas, pavardė);

29.1.4. turto arešto akto priėmimo data;

29.1.5. turto arešto akto įregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo Registre data ir laikas;

29.1.6. skolininko fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

29.1.7. kreditoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas), jeigu jie nurodyti turto arešto akte;

29.1.8. areštuotas turtas – turto pavadinimas, turtą identifikuojantis kodas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), kiti turtą identifikuojantys duomenys: buvimo vieta, trumpas aprašymas, vertė;

29.1.9. areštuoto turto savininko ar bendraturčių vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

29.1.10. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys);

29.1.11. turto arešto mastas, jeigu jis nustatomas;

29.1.12. turto arešto terminas, jeigu jis nustatomas;

29.1.13. konkreti lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti, kai areštuojamos lėšos, esančios kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, jeigu ji nustatoma (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

29.1.14. reikalavimų patenkinimo eilė (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

29.1.15. areštuoto turto saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

29.1.16. kita su turto areštu susijusi informacija (turto arešto pagrindai, dokumento rūšis, dokumento (bylos) numeris, pastabos, kiti teisių apribojimai, susiję su turto areštu, jeigu jie taikomi);

29.2. archyvo išsami informacija, kurią sudaro Taisyklių 29.1.1–29.1.16 papunkčiuose nurodyti duomenys ir šie duomenys:

29.2.1. sprendimą panaikinti turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas, pavardė);

29.2.2. dokumento, naikinančio turto arešto aktą, rūšis, dokumento (bylos) numeris;

29.2.3. dokumento, naikinančio turto arešto aktą, priėmimo data, laikas ir vieta;

29.2.4. turto arešto akto išregistravimo iš Registro data ir laikas;

29.3. dokumentų santrauka, kurią sudaro šie registro objekto duomenys:

29.3.1. turto arešto akto identifikavimo kodas;

29.3.2. turto arešto akto įregistravimo Registre data ir laikas;

29.4. duomenų bazės išrašas, apimantis visus duomenų bazėje saugomus aktualius neišregistruotų Registro objektų duomenis, nurodytus Taisyklių 29.1.1–29.1.16 papunkčiuose;

29.5. užsakomosios informacijos rinkinys (suvestinė), kuriame kiekvienu konkrečiu atveju pateikiamų duomenų apimtis priklauso nuo duomenų gavėjo pateiktų kriterijų;

29.6. trumpa žinutė, integruojant į ją Lietuvos Respublikos hipotekos registro trumpą žinutę, kurioje nurodomas turto arešto buvimo arba nebuvimo Registre faktas ir hipotekos (įkeitimo) buvimo arba nebuvimo Lietuvos Respublikos hipotekos registre faktas.

30. Registro išrašai formuojami ir teikiami pagal:

30.1. turto arešto akto identifikavimo kodą;

30.2. skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio ar juridinio asmens kodą;

30.3. skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio asmens vardą, pavardę ir gimimo datą, jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

30.4. areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre.

31. Pagal Taisyklių 30.2, 30.3, ir 30.4 papunkčiuose nurodytus kriterijus gali būti suteikti šie išrašai:

31.1. išsami informacija, kurios apimtis nurodyta Taisyklių 29.1 papunktyje;

31.2. archyvo išsami informacija, kurios apimtis nurodyta Taisyklių 29.2 papunktyje;

31.3. dokumentų santrauka, kurios apimtis nurodyta Taisyklių 29.3 papunktyje;

31.4. duomenų bazės išrašas, kurio apimtis nurodyta Taisyklių 29.4 papunktyje;

31.5. trumpa žinutė, kurios apimtis nurodyta Taisyklių 29.6 papunktyje.

32. Pagal Taisyklių 30.1 papunktyje nurodytą kriterijų gali būti suteikti išrašai, kurių apimtis nurodyta Taisyklių 29.1 ir 29.2 ir papunkčiuose.

33. Tais atvejais, kai pagal Taisyklių 30 punkte nurodytus paieškos kriterijus duomenų Registre nėra, pateikiama informacija: „Turto arešto aktų registre nėra duomenų pagal nurodytus paieškos kriterijus.“

34. Tais atvejais, kai turto arešto aktas išregistruotas, atlikus paiešką aktualioje Registro duomenų bazėje pagal Taisyklių 30.1 papunktyje nurodytą kriterijų, pateikiama informacija: „Turto arešto aktas išregistruotas. Išregistruoto turto arešto akto duomenys pateikiami Registro archyvo išraše“.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO PRANEŠIMAI

 

35. Iš Registro teikiami pranešimai:

35.1. Pranešimas apie turto arešto akto įregistravimą Turto arešto aktų registre, kuriame nurodoma:

35.1.1. turto arešto akto identifikavimo kodas;

35.1.2. turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas, pavardė);

35.1.3. gauto dokumento rūšis, dokumento (bylos) numeris;

35.1.4. dokumento priėmimo (surašymo) data;

35.1.5. turto arešto akto ar jo duomenų gavimo Registre data ir laikas;

35.1.6. turto arešto akto įregistravimo Registre data ir laikas;

35.1.7. skolininko fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

35.1.8. kreditoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas), jeigu jie nurodyti turto arešto akte;

35.1.9. areštuotas turtas – turto pavadinimas, turtą identifikuojantis kodas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), kiti turtą identifikuojantys duomenys: buvimo vieta, trumpas aprašymas, vertė;

35.1.10. areštuoto turto savininko ar bendraturčių vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

35.1.11. Nuostatų 27 punkte nustatytu atveju atsisakomų įrašyti duomenų aprašymas;

35.1.12. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys);

35.1.13. turto arešto mastas, jeigu jis nustatomas;

35.1.14. turto arešto terminas, jeigu jis nustatomas;

35.1.15. konkreti lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti, kai areštuojamos lėšos, esančios kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, jeigu ji nustatoma (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

35.1.16. reikalavimų patenkinimo eilė (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

35.1.17. areštuoto turto saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

35.1.18. kita su turto areštu susijusi informacija (pastabos, kiti teisių apribojimai, susiję su turto areštu, jeigu jie taikomi);

35.2. Pranešimas apie duomenų įrašymą ir keitimą Turto arešto aktų registre, kuriame nurodoma:

35.2.1. turto arešto akto identifikavimo kodas;

35.2.2. turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas, pavardė);

35.2.3. gauto dokumento rūšis, dokumento (bylos) numeris;

35.2.4. dokumento priėmimo (surašymo) data;

35.2.5. turto arešto akto įregistravimo Registre data ir laikas;

35.2.6. sprendimą pakeisti turto arešto akto duomenis priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas, pavardė);

35.2.7. gauto dokumento, keičiančio turto arešto akto duomenis, rūšis, dokumento (bylos) numeris;

35.2.8. dokumento, keičiančio turto arešto akto duomenis, priėmimo (surašymo) data;

35.2.9. turto arešto akto pakeitimo duomenų gavimo Registre data ir laikas;

35.2.10. turto arešto akto duomenų įrašymo ir keitimo Registre data ir laikas;

35.2.11. skolininko fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

35.2.12. kreditoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas), jeigu jie nurodyti turto arešto akte;

35.2.13. areštuotas turtas – turto pavadinimas, turtą identifikuojantis kodas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), kiti turtą identifikuojantys duomenys: buvimo vieta, trumpas aprašymas, vertė;

35.2.14. areštuoto turto savininko ar bendraturčių vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre,– juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

35.2.15. Nuostatų 27 punkte nustatytu atveju, atsisakomų įrašyti duomenų aprašymas;

35.2.16. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys);

35.2.17. turto arešto mastas, jeigu jis nustatomas;

35.2.18. turto arešto terminas, jeigu jis nustatomas;

35.2.19. konkreti lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti, kai areštuojamos lėšos, esančios kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, jeigu ji nustatoma (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

35.2.20. reikalavimų patenkinimo eilė (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

35.2.21. areštuoto turto saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

35.2.22. kita su turto areštu susijusi informacija (pastabos, kiti teisių apribojimai, susiję su turto areštu, jeigu jie taikomi);

35.3. Pranešimas apie turto arešto akto išregistravimą iš Turto arešto aktų registro, kuriame nurodoma:

35.3.1. turto arešto akto identifikavimo kodas;

35.3.2. turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas, pavardė);

35.3.3. gauto dokumento rūšis, dokumento (bylos) numeris;

35.3.4. dokumento priėmimo (surašymo) data;

35.3.5. turto arešto akto įregistravimo Registre data ir laikas;

35.3.6. sprendimą panaikinti turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas, pavardė);

35.3.7. gauto dokumento, panaikinančio turto arešto aktą, rūšis, dokumento (bylos) numeris;

35.3.8. dokumento, panaikinančio turto arešto aktą, priėmimo (surašymo) data;

35.3.9. dokumento gavimo Registre data ir laikas;

35.3.10. turto arešto akto išregistravimo iš Registro data ir laikas;

35.3.11. skolininko fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

35.3.12. kreditoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas), jeigu jie nurodyti turto arešto akte;

35.3.13. areštuotas turtas – turto pavadinimas, turtą identifikuojantis kodas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), kiti turtą identifikuojantys duomenys: buvimo vieta, trumpas aprašymas, vertė;

35.3.14. areštuoto turto savininko ar bendraturčių vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas);

35.3.15. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys);

35.3.16. turto arešto mastas, jeigu jis nustatomas;

35.3.17. turto arešto terminas, jeigu jis nustatomas;

35.3.18. konkreti lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti, kai areštuojamos lėšos, esančios kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, jeigu ji nustatoma (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

35.3.19. reikalavimų patenkinimo eilė (duomuo Registre tvarkomas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d.);

35.3.20. areštuoto turto saugotojo ar administratoriaus fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas;

35.3.21. kita su turto areštu susijusi informacija (pastabos, kiti teisių apribojimai, susiję su turto areštu, jeigu jie taikomi);

35.4. Pranešimas apie atsisakymą įrašyti duomenis Turto arešto aktų registre, kuriame nurodoma:

35.4.1. dokumento rūšis, dokumento (bylos) numeris;

35.4.2. dokumento surašymo (priėmimo) data, laikas ir vieta;

35.4.3. turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (vardas, pavardė);

35.4.4. dokumento gavimo Registre data ir laikas;

35.4.5. dokumento registracijos numeris gautų dokumentų žurnale;

35.4.6. atsisakymo įrašyti duomenis Turto arešto aktų registre priežastis;

35.5. Pranešimas apie atsisakymą priimti dokumentą Turto arešto aktų registre:

35.5.1. dokumento rūšis, dokumento (bylos) numeris;

35.5.2. dokumento surašymo data ir laikas;

35.5.3. dokumentą pateikusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (pareigos, vardas, pavardė);

35.5.4. dokumento gavimo data ir laikas;

35.5.5. dokumento registracijos numeris gautų dokumentų žurnale;

35.5.6. atsisakymo priimti dokumentą Turto arešto aktų registre priežastis.

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, Įsakymas

Nr. B1-71, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17157

Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. B1-5 „Dėl Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

VĮ Registrų centras, Įsakymas

Nr. VE-270 (1.3 E), 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07889

Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. B1-5 „Dėl Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo