Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09844

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VIEŠOJO SAUGUMO PLĖTROS 2015–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 13 d. Nr. 370
Vilnius

 

 

Įgyvendindama Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. XII-1682 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, 56 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimą Nr. 1381 „Dėl Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dalyvauti įgyvendinant šio nutarimo 1 punkte nurodytą Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Tomas Žilinskas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 370

 

 

 

VIEŠOJO SAUGUMO PLĖTROS 2015–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

 

I SKYRIUS

BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (toliau – Planas) skirtas Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. XII-1682 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), nustatytiems Programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

2. Programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas taip pat grindžiamas šiuose planavimo dokumentuose numatytų nuostatų ir priemonių įgyvendinimu:

2.1. pirmojo Programos tikslo uždavinio „Sumažinti smurto, ypač artimoje aplinkoje, mastą“– Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 485 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1041, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20416

 

2.2. antrojo Programos tikslo uždavinio „Mažinti nusikalstamų veikų darymo elektroninėje erdvėje galimybes“ – Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d.  nutarimu Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“, nuostatų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1075, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17788

 

2.3. trečiojo Programos tikslo uždavinio „Sustiprinti potencialių terorizmo taikinių apsaugą ir atsparumą“ – priemonių, numatytų Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“;

2.4. ketvirtojo Programos tikslo uždavinio „Sustiprinti neteisėtos migracijos prevenciją ir kontrolę“:

2.4.1. neteisėtos migracijos prevencijos ir kontrolės nuostatų, pateiktų Lietuvos migracijos politikos gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“;

2.4.2. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. C(2015) 1731 ir įgyvendinamos naudojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinę paramą, nuostatų;

2.4.3. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1041, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20416

 

2.5. šeštojo Programos tikslo uždavinio „Stiprinti teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės įstaigų, kurioms pavesti su viešojo saugumo stiprinimu tiesiogiai susiję uždaviniai, pajėgumą ir gebėjimus užtikrinti viešąjį saugumą“ – priemonių viešojo saugumo paslaugų infrastruktūrai tobulinti bei policijos įstaigų ir teritorinių padalinių teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti, numatytų 2014–2020 metų nacionalinėje pažangos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“;

2.6. antrojo, trečiojo, ketvirtojo ir šeštojo Programos tikslų ir jų uždavinių – nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. C(2015) 5426 ir įgyvendinamos panaudojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinę paramą, nuostatų.

3. Plano įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija).

 

 

 

II SKYRIUS

PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Numatomi 2020 metų asignavimai

Numatomi 2021 metų asignavimai

Numatomi 2022 metų asignavimai

Įgyvendinanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1.

Tikslas – sukurti gyvenamąją aplinką, saugią nuo nusikalstamų veikų

5 147,4

3 107,4

0

2 040

8 147,4

3 107,4

0

5 040

3 147,4

3 107,4

0

40

 

1.1.

Uždavinys – padidinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos veiksmingumą

66,8

66,8

0

0

66,8

66,8

0

0

66,8

66,8

0

0

 

1.1.1.

Priemonė – rengti ir įgyvendinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos programas ir priemones, plėtoti saugios kaimynystės idėjas ir policijos rėmėjų bei jaunųjų policijos rėmėjų veiklą

49,4

49,4

0

0

49,4

49,4

0

0

49,4

49,4

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas)

1.1.2.

Priemonė – organizuoti policijos pareigūnų ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos organizavimo savivaldybėje klausimais

4,5

4,5

0

0

4,5

4,5

0

0

4,5

4,5

0

0

Vidaus reikalų ministerija

1.1.3.

Priemonė – organizuoti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) bei bendruomenių iniciatyvų viešojo saugumo stiprinimo srityje konkursus ir skatinti jų autorius

4,9

4,9

0

0

4,9

4,9

0

0

4,9

4,9

0

0

Vidaus reikalų ministerija

1.1.4.

Priemonė – dalyvauti Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo veikloje

3

3

0

0

3

3

0

0

3

3

0

0

Vidaus reikalų ministerija

1.1.5.

Priemonė – organizuoti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos priemonių ir valstybės institucijų ir įstaigų bei visuomenės bendradarbiavimo formų veiksmingumo tyrimus, jų rezultatų, metodinės medžiagos, gerosios patirties ir kitos nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos požiūriu vertingos informacijos sklaidą

5

5

0

0

5

5

0

0

5

5

0

0

Vidaus reikalų ministerija

1.2.

Uždavinys – didinti reagavimo į pranešimus apie nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus veiksmingumą ir sudaryti tinkamas sąlygas nukentėjusiesiems naudotis savo teisėmis

2 036,6

36,6

0

2 000

5 036,6

36,6

0

5 000

36,6

36,6

0

0

 

1.2.1.

Priemonė – įdiegti Bendrajame pagalbos centre naują informacinės sistemos programinę įrangą, skirtą pagalbos skambučiams priimti ir pagalbos tarnybų pajėgoms operatyviai valdyti

1 810

0

0

1 810

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

1.2.2.

Bendrajame pagalbos centre įdiegti Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamą skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standartą

190

0

0

190

0

0

0

0

0

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

1.2.3.

Priemonė – finansuoti dingusių vaikų karštosios telefono linijos numerio 116000 veiklą

36,6

36,6

0

0

36,6

36,6

0

0

36,6

36,6

0

0

Vidaus reikalų ministerija

1.3.

Uždavinys – sumažinti smurto, ypač artimoje aplinkoje, mastą

2 984

2 984

0

0

2 984

2 984

0

0

2 984

2 984

0

0

 

1.3.1.

Priemonė – organizuoti koordinuotai teikiamą pagalbą vaikams ir jų tėvams

1 364

1 364

0

0

1 364

1 364

0

0

1 364

1 364

0

0

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

1.3.2.

Priemonė – konkurso būdu atrinkti ir finansuoti specializuotos pagalbos centrų projektus, skirtus specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti

1 500

1 500

0

0

1 500

1 500

0

0

1 500

1 500

0

0

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.3.3.

Priemonė – organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams

120

120

0

0

120

120

0

0

120

120

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.4.

Uždavinys – mažinti riziką pakartotinai nusikalsti

60

20

0

40

60

20

0

40

60

20

0

40

 

1.4.1.

Priemonė – plėtoti laisvės atėmimo vietų įstaigose socialinių įgūdžių lavinimo programas

9

9

0

0

9

9

0

0

9

9

0

0

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas)

1.4.2.

Priemonė – organizuoti priemones, skirtas pakartotinio smurto prevencijai ir kovai su priklausomybėmis

3

3

0

0

3

3

0

0

3

3

0

0

Teisingumo ministerija (Kalėjimų departamentas)

1.4.3.

Priemonė – įsigyti priemones, skirtas nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų patekimo į laisvės atėmimo vietų įstaigas užkardymui stiprinti

40

0

0

40

40

0

0

40

40

0

0

40

Teisingumo ministerija (Kalėjimų departamentas)

1.4.4.

Priemonė – organizuoti Lietuvos probacijos tarnybos prižiūrimiems nepilnamečiams kryptingą užimtumą skatinančias priemones

8

8

0

0

8

8

0

0

8

8

0

0

Teisingumo ministerija (Kalėjimų departamentas)

2.

Tikslas – sukurti aplinką, nepalankią organizuotam nusikalstamumui ir sunkiems bei labai sunkiems nusikaltimams vykdyti, ir mažinti sunkių ir labai sunkių, taip pat organizuotų nusikalstamų grupių daromų nusikaltimų žalą visuomenei

890,1

361,7

9

528,4

821,6

289,6

0

532

289,6

289,6

0

0

 

2.1.

Uždavinys – sustiprinti teisėsaugos institucijų atsaką sunkių ir labai sunkių, taip pat organizuotų nusikalstamų grupių daromų nusikaltimų organizatoriams, vykdytojams ir kitiems bendrininkams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Priemonė – rengti kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminius tyrimus vykdančių policijos pareigūnų mokymus jų gebėjimams stiprinti*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas)

2.2.

Uždavinys – mažinti nusikalstamų veikų darymo elektroninėje erdvėje galimybes

600,5

72,1

9

528,4

532

0

0

532

0

0

0

0

 

2.2.1.

Priemonė – įgyvendinti projektą „Pajėgumų stiprinimas užkardant, atskleidžiant ir tiriant elektroninius nusikaltimus (II etapas)“

500

0

0

500

532

0

0

532

0

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas)

2.2.2.

Priemonė – įgyvendinti projektą „Kibernetinių atakų ir kitų nusikaltimų elektroninėje erdvėje aptikimo stiprinimas (II etapas)“

100,5

72,1

9

28,4

0

0

0

0

0

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas)

2.3.

Uždavinys – plėtoti veiksmingą kovą su prekyba žmonėmis

289,6

289,6

0

0

289,6

289,6

0

0

289,6

289,6

0

0

 

2.3.1.

Priemonė – organizuoti pareigūnų mokymus kovos su prekyba žmonėmis klausimais

0,6

0,6

0

0

0,6

0,6

0

0

0,6

0,6

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas)

2.3.2.

Priemonė – teikti socialinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis

245

245

0

0

245

245

0

0

245

245

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.3.3.

Priemonė – organizuoti ir įgyvendinti priemones prekybos žmonėmis prevencijai, baudžiamajam persekiojimui, nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis apsaugai ir pagalbai stiprinti

44

44

0

0

44

44

0

0

44

44

0

0

Vidaus reikalų ministerija

3.

Tikslas – mažinti ir šalinti rizikos veiksnius, didinančius teroro aktų tikimybę

3 028,3

491,2

478

2 537,1

2 307,2

491,2

478

1 816

2 151,2

491,2

478

1 660

 

3.1.

Uždavinys – sukurti nepalankias sąlygas teroristinei veiklai Lietuvoje ir prisidėti prie tarptautinės bendrijos kovos su terorizmu pastangų

2 968,7

486,2

478

2 482,5

2 302,2

486,2

478

1 816

2 146,2

486,2

478

1 660

 

3.1.1.

Priemonė – stiprinti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pajėgumus vykdyti žvalgybą kovos su terorizmu srityje

486,2

486,2

478

0

486,2

486,2

478

0

486,2

486,2

478

0

Valstybės saugumo departamentas

3.1.2.

Priemonė – sukurti elektroninės informacijos stebėsenos ir analizės sistemą, užtikrinančią veiksmingą teroristinių veikų prevenciją

2 350

0

0

2 350

1 816

0

0

1 816

1660

 

0

0

1660

Valstybės saugumo departamentas

3.1.3.

Priemonė – įgyvendinti projektą „Naujų technologijų, skirtų saugumui kylančiai rizikai ir ekstremalioms situacijoms valdyti, įdiegimas“

132,5

0

0

132,5

0

0

0

0

0

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas)

3.2.

Uždavinys – sustiprinti potencialių terorizmo taikinių apsaugą ir atsparumą

59,6

5

0

54,6

5

5

0

0

5

5

0

0

 

3.2.1.

Priemonė – įgyvendinti projektą „Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ snaiperių pajėgumų vykdant antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas stiprinimas (I-II etapai)“

54,6

0

0

54,6

0

0

0

0

0

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas)

3.2.2.

Priemonė – dalyvauti kovos su terorizmo ir hibridinėmis grėsmėmis pratybose ir operacijose

5

5

0

0

5

5

0

0

5

5

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba)

4.

Tikslas – užtikrinti veiksmingą Europos Sąjungos išorės sienos kontrolę ir užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir neteisėtai tarptautinei prekybai

3 737

815

294

2 922

4 730

815

294

3 915

4 730

815

294

3 915

 

4.1.

Uždavinys – tobulinti Europos Sąjungos išorės sienos valdymą

3 378

500

294

2 878

4 415

500

294

3 915

4 415

500

294

3 915

 

4.1.1.

Priemonė – diegti sienos stebėjimo sistemas ir kurti infrastruktūrą prie Europos Sąjungos išorės sienos su Rusijos Federacija

2 878

0

0

2 878

3 915

0

0

3 915

3 915

0

0

3 915

Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

4.1.2.

Priemonė – užtikrinti nuolatinį Valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivių budėjimą (24 valandas per parą, 7 paras per savaitę) ir orlaivių panaudojimo funkcionalumą

500

500

294

0

500

500

294

0

500

500

294

0

Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

4.2.

Uždavinys – sustiprinti neteisėtos migracijos prevenciją ir kontrolę

74

30

0

44

30

30

0

0

30

30

0

0

 

4.2.1.

Priemonė – rekonstruoti ir statyti Valstybės sienos apsaugos tarnybos pastatus, naudojamus Valstybės sienos apsaugos tarnybos Užsieniečių registracijos centro (toliau – Užsieniečių registracijos centras) reikmėms, siekiant gerinti sulaikytų trečiųjų šalių piliečių ir prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo ir priėmimo sąlygas

44

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

4.2.2.

Priemonė – organizuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų, dirbančių užsieniečių kontrolės bei grąžinimo srityje, mokymus jų gebėjimams stiprinti

10

10

0

0

10

10

0

0

10

10

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

4.2.3.

Priemonė – aprūpinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos struktūrinius padalinius priemonėmis, būtinomis prieglobsčio prašytojams ir sulaikytiems užsieniečiams tinkamai priimti ir laikinai apgyvendinti

20

20

0

0

20

20

0

0

20

20

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

4.3.

Uždavinys – plėtoti veiksmingą kovą su neteisėta tarptautine prekyba

285

285

0

0

285

285

0

0

285

285

0

0

 

4.3.1.

Priemonė – užtikrinti tinkamą krovininių automobilių bei jais gabenamų krovinių ir konteinerių tikrinimo įrangos veikimą

285

285

0

0

285

285

0

0

285

285

0

0

Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas)

5.

Tikslas – sustiprinti apsaugą nuo gaisrų, ekstremaliųjų įvykių bei situacijų ir užtikrinti kvalifikuotą pagalbą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai

1 629

10

0

1 619

2 509

10

0

2 499

4 709

10

0

4 699

 

5.1.

Uždavinys – stiprinti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, plėtoti savanorių ugniagesių veiklą

760

10

0

750

840

10

0

830

840

10

0

830

 

5.1.1.

Priemonė – organizuoti savanorių ugniagesių veiklą propaguojančius renginius ir gaisrų prevencijos akcijas

10

10

0

0

10

10

0

0

10

10

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

5.1.2.

Priemonė – pagerinti gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parką

750

0

0

750

830

0

0

830

830

0

0

830

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

5.2.

Uždavinys – stiprinti civilinės saugos sistemos parengtį

869

0

0

869

1 669

0

0

1 669

3 869

0

0

3 869

 

5.2.1.

Priemonė – sukaupti reikiamas valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargas

869

0

0

869

869

0

0

869

869

0

0

869

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

5.2.2.

Priemonė – modernizuoti perspėjimo sirenomis sistemą*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

5.2.3.

Priemonė – įrengti perspėjimo sirenomis sistemą branduolinės elektrinės, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, galimo poveikio zonoje

0

0

0

0

800

0

0

800

3 000

0

0

3 000

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

6.

Tikslas – didinti teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės įstaigų, kurioms pavesti su viešojo saugumo stiprinimu tiesiogiai susiję uždaviniai, veiklos veiksmingumą

337

141

0

196

7

7

0

0

5

5

0

0

 

6.1.

Uždavinys – stiprinti teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės įstaigų, kurioms pavesti su viešojo saugumo stiprinimu tiesiogiai susiję uždaviniai, pajėgumą ir gebėjimus užtikrinti viešąjį saugumą

337

141

0

196

7

7

0

0

5

5

0

0

 

6.1.1.

Priemonė – sukurti analitines priemones, skirtas nusikalstamumui, kaip socialiniam reiškiniui, tirti naudojantis pažangiausiomis informacinėmis technologijomis

100

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas)

6.1.2.

Priemonė – integruoti Tarptautinį nusikaltimų klasifikatorių į Nusikalstamų veikų žinybinį registrą, siekiant rengti tarptautiniu mastu palyginamąją statistinę informaciją

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Informatikos ir ryšių departamentas)

6.1.3.

Priemonė – dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose policijos pareigūnų gebėjimams tobulinti

162

66

0

96

2

2

0

0

0

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas)

6.1.4.

Priemonė – dalyvauti Europos žandarmerijos specialiųjų pajėgų (EUROGENDFOR) organizuojamuose renginiuose ir kitose tarptautinėse priemonėse

5

5

0

0

5

5

0

0

5

5

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Viešojo saugumo tarnyba)

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, iš jų:

13 981,2

4 854,2

772

9 127

17 190,2

4 720,2

772

12 470

12 032,2

4 718,2

772

7 314

 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

162

66

0

96

2

2

0

0

0

0

0

0

 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

787,6

72,1

9

715,5

1 332

0

0

1 332

3 000

0

0

3 000

 

Iš viso Planui finansuoti (1 + 2)

14 768,8

4 926,3

781

9 842,5

18 522,2

4 720,2

772

13 802

15 032,2

4 718,2

772

10 314

 

* Priemonę planuojama finansuoti (ar papildomai finansuoti) Europos Sąjungos finansinės paramos ir (arba) Norvegijos finansinio mechanizmo paramos lėšomis.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1039, 2016-10-19, paskelbta TAR 2016-10-24, i. k. 2016-25575

Nr. 1041, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20416

Nr. 1075, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17788

Nr. 1136, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-14, i. k. 2019-18281

 

III SKYRIUS

PLANO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

Eil. Nr., vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Įgyvendinanti institucija

2020 metų

2021 metų

2022

metų

 

1.

Tikslas – sukurti gyvenamąją aplinką, saugią nuo nusikalstamų veikų

R-1-1

Gyventojų, manančių, kad rizika tapti nusikaltimo auka savo gyvenamojoje vietovėje yra maža, dalis, ne mažiau kaip, procentais

75

75

75

Vidaus reikalų ministerija

R-1-2

Teigiamai vertinančių policijos darbą gyventojų, kurie nukentėjo nuo nusikaltimų ir dėl to kreipėsi į policiją, dalis, ne mažiau kaip, procentais

75

75

76

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas)

1.1.

Uždavinys – padidinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos veiksmingumą

P-1-1-1

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, ne daugiau kaip

2 000

2 000

2 000

Vidaus reikalų ministerija

1.2.

Uždavinys – didinti reagavimo į pranešimus apie nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus veiksmingumą ir sudaryti tinkamas sąlygas nukentėjusiesiems naudotis savo teisėmis

P-1-2-1

Policijos reagavimo (atvykimo) į įvykius pagal A tipo įvykių kategoriją dalis, kai maksimali reagavimo trukmė – iki 12 minučių, ne mažiau kaip, procentais

90

90

90

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas)

P-1-2-2

Bendrojo pagalbos centro valdomų pagalbos pajėgų išsiuntimas (aliarmavimas) į nelaimės vietą per nustatytą laiką, ne mažiau kaip, procentais

92

94

95

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

1.3.

Uždavinys – sumažinti smurto, ypač artimoje aplinkoje, mastą

P-1-3-1

Nužudymų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, ne daugiau kaip

4,2

4,0

3,8

Vidaus reikalų ministerija

P-1-3-2

Vaikų, nukentėjusių nuo nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai (tarp jų – vaikų tapusių smurto artimoje aplinkoje liudininkais ar gyvenančių aplinkoje, kurioje buvo smurtauta), skaičius, tenkantis 100 tūkst. vaikų, ne daugiau kaip

110

110

110

Vidaus reikalų ministerija

P-1-3-3

Koordinuotai teikiamą pagalbą gavusių vaikų ir jų tėvų dalis nuo visų pagalbos stokojančių, procentais

30

30

30

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P-1-3-4

Patyčių, smurto ir kitas prevencijos programas įgyvendinančių bendrojo ugdymo mokyklų dalis, ne mažiau kaip, procentais

90

95

95

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P-1-3-5

Smurtą patyrusių asmenų, gavusių pagalbą specializuotos pagalbos centruose, skaičius

14 000

14 000

14 000

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-1-3-6

Vaikų, nukentėjusių nuo smurto, ir jų šeimų narių, gavusių kompleksinę pagalbą, skaičius

850

850

850

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.4.

Uždavinys – mažinti riziką pakartotinai nusikalsti

P-1-4-1

Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas, skaičius, ne mažiau kaip

120

120

120

Teisingumo ministerija (Kalėjimų departamentas)

P-1-4-2

Aplankytų nuteistųjų jų gyvenamosiose vietose, vykdant priemones, skirtas pakartotinio smurto prevencijai ir kovai su priklausomybėmis, skaičius, ne mažiau kaip

3 000

3 200

3 200

Teisingumo ministerija (Kalėjimų departamentas)

P-1-4-3

Lietuvos probacijos tarnybos prižiūrimų nepilnamečių, sėkmingai baigusių užimtumo priemones, nukreiptas į socialinių įgūdžių ugdymą, dalis, ne mažiau kaip, procentais

27

28

29

Teisingumo ministerija (Kalėjimų departamentas)

2.

Tikslas – sukurti aplinką, nepalankią organizuotam nusikalstamumui ir sunkiems bei labai sunkiems nusikaltimams vykdyti, ir mažinti sunkių ir labai sunkių, taip pat organizuotų nusikalstamų grupių daromų nusikaltimų žalą visuomenei

R-2-1

Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, nurodytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XX, XXVIII, XXX–XXXIII, XXXVI ir XXXVII skyriuose, dalis (ištirtų ir užregistruotų nusikaltimų santykis), ne mažiau kaip, procentais

80

80

80

Vidaus reikalų ministerija

2.1.

Uždavinys – sustiprinti teisėsaugos institucijų atsaką sunkių ir labai sunkių bei organizuotų nusikalstamų grupių daromų nusikaltimų organizatoriams, vykdytojams ir kitiems bendrininkams

P-2-1-1

Atlikus rezultatyvius kriminalinės žvalgybos tyrimus užbaigtų bylų dalis, ne mažiau kaip, procentais

72

72

72

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas)

2.2.

Uždavinys – mažinti nusikalstamų veikų darymo elektroninėje erdvėje galimybes

P-2-2-1

Ištirtų nusikalstamų veikų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui dalis, ne mažiau kaip, procentais

96

96

96

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas)

2.3.

Uždavinys – plėtoti veiksmingą kovą su prekyba žmonėmis

P-2-3-1

Prekybos žmonėmis ikiteisminių tyrimų, trukusių ne ilgiau kaip 2 metus ir baigtų kaltinamuoju aktu, dalis, ne mažiau kaip, procentais

70

70

70

Vidaus reikalų ministerija

P-2-3-2

Nukentėjusių ir galėjusių nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenų, kuriems suteikta socialinė pagalba, skaičius, ne mažiau kaip

220

220

220

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.

Tikslas – mažinti ir šalinti rizikos veiksnius, didinančius teroro aktų tikimybę

R-3-1

Teroristiniais tikslais padarytų nusikaltimų, nurodytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 250 straipsnio 3–5 dalyse, skaičius

0

0

0

Vidaus reikalų ministerija

3.1.

Uždavinys – sukurti nepalankias sąlygas teroristinei veiklai Lietuvoje ir prisidėti prie tarptautinės bendrijos kovos su terorizmu pastangų

P-3-1-1

Sėkmingai įvykdytų specialiųjų antiteroristinių bei įkaitų išlaisvinimo ir pavojingų ginkluotų nusikaltėlių sulaikymo operacijų, procentais

100

100

100

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas)

3.2.

Uždavinys – sustiprinti potencialių terorizmo taikinių apsaugą ir atsparumą

P-3-2-1

Sėkmingai įvykdytų sprogstamųjų įtaisų bei karinių sprogmenų, naudojamų teroristiniais ar kriminaliniais tikslais, paieškos ir neutralizavimo operacijų, procentais

100

100

100

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamentas)

4.

Tikslas – užtikrinti veiksmingą Europos Sąjungos išorės sienos kontrolę ir užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir neteisėtai tarptautinei prekybai

R-4-1

Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo tvarkos pažeidimų, kai nustatytas pažeidimą padaręs asmuo, dalis, ne mažiau kaip, procentais

70

71

72

Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

4.1.

Uždavinys – tobulinti Europos Sąjungos išorės sienos valdymą

P-4-1-1

Europos Sąjungos išorės sienos (Lietuvos dalies), stebimos taikant modernias sienos stebėjimo technologijas, dalis, ne mažiau kaip, procentais

100

100

100

Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

4.2.

Uždavinys – sustiprinti neteisėtos migracijos prevenciją ir kontrolę

P-4-2-1

Atlikus rezultatyvius kriminalinės žvalgybos tyrimus užbaigtų bylų dalis, ne mažiau kaip, procentais

74

75

75

Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

P-4-2-2

Sulaikytų trečiųjų šalių piliečių ir prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo ir priėmimo sąlygų (Užsieniečių registracijos centre) atitiktis teisės aktų reikalavimams, ne mažiau kaip, procentais

90

100

100

Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

4.3.

Uždavinys – plėtoti veiksmingą kovą su neteisėta tarptautine prekyba

P-4-3-1

Lietuvos muitinės atliktų prekių sulaikymo atvejų skaičius

4 200

4 300

4 500

Finansų ministerija (Muitinės departamentas)

5.

Tikslas – sustiprinti apsaugą nuo gaisrų, ekstremaliųjų įvykių bei situacijų ir užtikrinti kvalifikuotą pagalbą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai

R-5-1

Gaisruose žuvusių asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, ne daugiau kaip

2,6

2,5

2,4

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

5.1.

Uždavinys – stiprinti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, plėtoti savanorių ugniagesių veiklą

P-5-1-1

Savivaldybių, kuriose įkurta savanorių ugniagesių organizacijų, dalis, procentais

90

91

95

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

P-5-1-2

Įsigytų gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių skaičius

1

1

1

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

5.2.

Uždavinys – stiprinti civilinės saugos sistemos parengtį

P-5-2-1

Valstybės rezerve sukauptų civilinės saugos priemonių atsargų atitiktis valstybės rezervo užduotims, ne mažiau kaip, procentais

87

92

93

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

P-5-2-2

Gyventojų perspėjimo sirenomis pasiekiamumas, ne mažiau kaip, procentais

72

73

75

Vidaus reikalų ministerija (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)

6.

Tikslas – didinti teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės įstaigų, kurioms pavesti su viešojo saugumo stiprinimu tiesiogiai susiję uždaviniai, veiklos veiksmingumą

R-6-1

Gyventojų, kurie saugiai jaučiasi savo gyvenamojoje vietovėje, dalis, ne mažiau kaip, procentais

85

85

87

Vidaus reikalų ministerija

R-6-2

Policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, patenkintų savo tarnyba, dalis, ne mažiau kaip, procentais* (2017 metų reikšmė – 61 procentas)

65

Vidaus reikalų ministerija

6.1.

Uždavinys – stiprinti teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės įstaigų, kurioms pavesti su viešojo saugumo stiprinimu tiesiogiai susiję uždaviniai, pajėgumą ir gebėjimus užtikrinti viešąjį saugumą

P-6-1-1

Neužimtų pirminės ir vidurinės grandžių vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnų pareigybių dalis, ne daugiau kaip, procentais

10

10

10

Vidaus reikalų ministerija

 

P-6-1-2

Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis, ne mažiau kaip, procentais

65

65

65

Vidaus reikalų ministerija

* Pareigūnų nuomonės tyrimas atliekamas kas 3 metus.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1039, 2016-10-19, paskelbta TAR 2016-10-24, i. k. 2016-25575

Nr. 1041, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20416

Nr. 1075, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17788

Nr. 1136, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-14, i. k. 2019-18281

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1039, 2016-10-19, paskelbta TAR 2016-10-24, i. k. 2016-25575

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1041, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20416

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1075, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17788

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1136, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-14, i. k. 2019-18281

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo