Suvestinė redakcija nuo 2021-10-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-22, i. k. 2017-21072

 

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETINEI RINKAI MAŽAIS KIEKIAIS GAMINAMŲ IR TIEKIAMŲ GYVŪNINIO MAISTO PRODUKTŲ VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. B1-826

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), 13 straipsnio 3 dalimi ir 4 dalies b punktu, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/355 (OL 2016 L 67, p. 22), 10 straipsnio 3 dalimi ir 4 dalies b punktu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, įgyvendinančiu 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL 2015 L 241, p. 1), siekdamas sumažinti administracinę naštą gyvūninio maisto tvarkymo subjektams, mažais kiekiais gaminantiems ir tiekiantiems gyvūninio maisto produktus tiesiogiai galutiniams vartotojams ar mažmeninės prekybos subjektams, ir skatinti smulkųjį verslą, ypač Lietuvos Respublikos kaimo vietovėse, supaprastinant kai kuriuos reglamento (EB) Nr. 852/2004 ir reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, bei užtikrinti reglamento (EB) Nr. 852/2004 ir reglamento (EB) Nr. 853/2004 tikslų įgyvendinimą ir sudaryti sąlygas gyvūninio maisto tvarkymo subjektams gyvūninio maisto produktus tiekti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, vykti į kitų rajonų turgavietes ir įvairius renginius ir juose prekiauti gyvūninio maisto produktais, atsižvelgdamas į vartotojų apklausų rezultatus, kurie rodo, kad Lietuvos Respublikos gyventojai pageidauja vartoti gyvūninio maisto produktus, pagamintus ne pramoniniu būdu, bet šalies ūkininkų, kurie augina gyvulius ir iš jų gautus produktus perdirba savo ūkyje, į tai, kad reglamento (EB) Nr. 852/2004 ir reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimai nėra taikomi pirminių gyvūninio maisto produktų gamintojams, mažais kiekiais gaminantiems ir tiekiantiems pirminius gyvūninio maisto produktus galutiniams vartotojams ar mažmeninės prekybos subjektams, ir į tai, kad Lietuvos Respublika yra nedidelė valstybė, kurios plotas yra apie 65 000 km2:

1. T v i r t i n u pridedamus Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimus.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. B1-251 „Dėl Reikalavimų pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui patvirtinimo“;

2.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. B1-723 „Dėl Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekimų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“;

2.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. liepos 23 d.  įsakymą Nr. B1-724 „Dėl Žuvininkystės produktų, tiekiamų mažais kiekiais vietinei rinkai, veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“.

3. P a v e d u:

3.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams departamentams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-746, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-10-01, i. k. 2021-20611

 

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Darius Remeika

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d.

įsakymu Nr. B1-826

 

VIETINEI RINKAI MAŽAIS KIEKIAIS GAMINAMŲ IR TIEKIAMŲ GYVŪNINIO MAISTO PRODUKTŲ VETERINARIJOS REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimais (toliau – Reikalavimai) siekiama sumažinti administracinę naštą gyvūninio maisto tvarkymo subjektams, mažais kiekiais gaminantiems ir tiekiantiems gyvūninio maisto produktus tiesiogiai galutiniams vartotojams ar mažmeninės prekybos subjektams, užtikrinti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/355 (OL 2016 L 67, p. 22), nurodytų tikslų įgyvendinimą, supaprastinant reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo ir reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo reikalavimus.

2. Reikalavimai nustato:

2.1. vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 852/2004 13 straipsnio 3 dalimi ir 4 dalies b punktu ir reglamento (EB) Nr. 853/2004 10 straipsnio 3 dalimi ir 4 dalies b punktu, supaprastintus veterinarijos reikalavimus gyvūninio maisto tvarkymo patalpų statybai, išplanavimui, įrenginiams ir gyvūninio maisto tvarkymo subjektams, vietinėje rinkoje mažais kiekiais gaminantiems ir tiekiantiems gyvūninio maisto produktus:

2.1.1. tiesiogiai galutiniams vartotojams, ar

2.1.2. mažmeninės prekybos subjektams, kurie iš mažais kiekiais gaminančių ir tiekiančių gyvūninio maisto produktus maisto tvarkymo subjektų įsigytus gyvūninio maisto produktus tiesiogiai tiekia galutiniams vartotojams ir kurie nuo mažais kiekiais gaminančių ir tiekiančių gyvūninio maisto produktus maisto tvarkymo subjektų gamybos vietos yra nutolę ne daugiau kaip 100 km;

2.2. veterinarijos reikalavimus gyvūninio maisto tvarkymo subjektams, vietinėje rinkoje mažais kiekiais gaminantiems ir tiekiantiems pirminius gyvūninio maisto produktus:

2.2.1. tiesiogiai galutiniams vartotojams, ar

2.2.2. mažmeninės prekybos subjektams, kurie iš mažais kiekiais gaminančių ir tiekiančių pirminius gyvūninio maisto produktus maisto tvarkymo subjektų įsigytus pirminius gyvūninio maisto produktus tiesiogiai tiekia galutiniams vartotojams ir kurie nuo mažais kiekiais gaminančių ir tiekiančių pirminius gyvūninio maisto produktus maisto tvarkymo subjektų gamybos vietos nutolę ne daugiau kaip 100 km.

3. Reikalavimais supaprastinami reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priede ir reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priede nustatyti veterinarijos reikalavimai:

3.1. reglamento (EB) Nr. 852 II priedo I skyriaus 2 punkto a ir c papunkčiai, 3 punktas, II skyriaus 1 punkto d ir e papunkčiai;

3.2. reglamento (EB) Nr. 853 III priedo V skirsnio I skyriaus 1 punktas.

4. Reikalavimai taikomi šiems gyvūninio maisto tvarkymo subjektams:

4.1. šviežios mėsos tiekėjams, kurių patalpose per savaitę išpjaustoma ir patiekiama vietinei rinkai ne daugiau  kaip 1000 kg šviežios mėsos;

4.2. mėsos gaminių, smulkintos mėsos, pusgaminių tiekėjams, kurių patalpose per savaitę pagaminama ir patiekiama vietinei rinkai ne daugiau kaip 500 kg mėsos gaminių, ne daugiau kaip 200 kg smulkintos mėsos ir ne daugiau kaip 300 kg mėsos pusgaminių;

4.3. žuvų tiekėjams, kurie vienos žvejybos metu ar akvakultūros gyvūnų ūkyje per vieną kalendorinę dieną sugauna ne daugiau kaip 200 kg žuvų;

4.4. žuvininkystės produktų tiekėjams, kurių patalpose per vieną kalendorinę dieną išdarinėjama ir (ar) perdirbama ne daugiau kaip 150 kg žuvininkystės produktų;

4.5. pieno gaminių gamintojams, gaminantiems ne daugiau kaip 1500 kg žalio pieno per dieną ir iš jo savo ūkyje pagamintus pieno gaminius tiekiantiems tiesiogiai galutiniams vartotojams ar vietiniams mažmeninės prekybos subjektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-746, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-10-01, i. k. 2021-20611

 

5. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

5.1. Mažmeninės prekybos subjektas – fizinis arba juridinis asmuo, turintis teisę vietinėje rinkoje verstis mažmenine prekyba maisto produktais ir (ar) teikti viešojo maitinimo paslaugas.

5.2. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas reglamente (EB) Nr. 852/2004, reglamente (EB) Nr. 853/2004, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme ir Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme.

 

II skyrius

Veterinarijos REIKALAVIMAI

 

6. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų gyvūninio maisto tvarkymo patalpų statybai, išplanavimui ir įrenginiams, nepažeidžiant reglamente (EB) Nr. 852/2004 ir reglamente (EB) Nr. 853/2004 nustatytų tikslų, taikomi šie veterinarijos reikalavimai:

6.1. gyvūninio maisto tvarkymo subjektas atskirų patalpų gyvūninio maisto produktų žaliavoms, skerdenoms ir jų dalims, gyvūninio maisto produktams laikyti, sūdyti, brandinti gali neturėti, jei užtikrina ir kompetentingai institucijai įrodo, kad gyvūninio maisto laikymo, sūdymo, brandinimo metu bus išvengta kryžminės taršos. Skerdenos ir jų dalys, gyvūninio maisto produktų žaliavos gali būti laikomos, sūdomos, brandinamos tam tikslui skirtame šaldymo įrenginyje, esančiame gyvūninio maisto produktų tvarkymo patalpoje. Atskiros patalpos šviežios mėsos išpjaustymui gyvūninio  maisto  tvarkymo subjektas gali neturėti, jei šviežia mėsa išpjaustoma atskiru laiku nuo vykdomo maisto produktų gamybos proceso, užtikrinant, kad bus išvengta kryžminės taršos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-746, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-10-01, i. k. 2021-20611

 

6.2. gyvūninio maisto tvarkymo subjektas atskiros patalpos prieskoniams, maisto priedams ir kitoms žaliavoms laikyti ir tvarkyti (sverti, mišiniams sudaryti ir kt.) gali neturėti. Prieskoniai, maisto priedai ir kitos žaliavos gali būti laikomos tam tikslui skirtose spintose ir tvarkomos tam tikslui skirtose vietose, esančiose gyvūninio maisto produktų gamybos patalpoje;

6.3. gyvūninio maisto tvarkymo subjektas rūkyklas gali įrengti lauke (ne gyvūninio maisto produktų gamybos patalpose), jei užtikrina, kad gyvūninio maisto produktai vežimo iš gyvūninio maisto produktų gamybos patalpų į lauko rūkyklas ir rūkymo metu bus apsaugoti nuo taršos ir atmosferos poveikio, pavyzdžiui, tokiu atveju gali būti įrengtas gyvūninio maisto produktų pervežimo koridorius, gyvūninio maisto produktai į prie lauko rūkyklų įrengtas higienos reikalavimus atitinkančias patalpas gali būti pervežami supakuoti, uždengti plėvele ir pan.;

6.4. gyvūninio maisto tvarkymo subjektas patalpose, skirtose persirengti darbuotojams, gali neįrengti dušo ir tualeto, jeigu darbuotojams sudaro sąlygas naudotis netoli gyvūninio maisto produktų gamybos patalpų esančiais dušu ir tualetu;

6.5. gyvūninio maisto tvarkymo subjektas, įvertinęs taršos riziką, gyvūninio maisto produktų gamybos patalpose gali įrengti medines duris ir langus, jei jų paviršius padengtas lengvai plaunama ir dezinfekuojama danga (dažais);

6.6. gyvūninio maisto tvarkymo subjektas išpjaustymui skirtas skerdenas ir jų dalis, gyvūninio maisto produktų žaliavas gali atsivežti ir pagamintus gyvūninio maisto produktus gali išvežti per tas pačias duris skirtingais laikotarpiais, užtikrinant, kad bus išvengta kryžminės taršos ir apsaugota nuo išorinės aplinkos veiksnių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-746, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-10-01, i. k. 2021-20611

 

6.7. gyvūninio maisto tvarkymo subjektas gyvūninio maisto produktų tvarkymo patalpose ir (ar) vietose (pvz., rūkymo, sūdymo, brandinimo, sandėliavimo, pakavimo ir kt.) gali naudoti medieną, jei, atsižvelgęs į gyvūninio maisto produktų gamybos technologiją, užtikrina, kad gyvūninio maisto produktai nebus užteršti.

7. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai, mažais kiekiais gaminantys ir tiekiantys pirminius gyvūninio maisto produktus tiesiogiai galutiniams vartotojams ar mažmeninės prekybos subjektams, kurie nuo gyvūninio maisto tvarkymo subjekto gamybos vietos nutolę ne daugiau kaip 100 km, turi užtikrinti šių Reikalavimų 6.1–6.7 papunkčiuose nustatytų minimalių veterinarijos reikalavimų laikymąsi.

8. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai, nurodyti Reikalavimų 4.2 papunktyje ir turintys teisę žvejoti vidaus vandenyse ir (arba) Baltijos jūros priekrantėje, turi laikytis šių Reikalavimų:

8.1. turi užtikrinti, kad į žvejybos laivą patekusios žuvys būtų apsaugotos nuo užteršimo, sužalojimo, saulės poveikio ir kitų šilumos šaltinių, galinčių turėti neigiamą poveikį žuvų saugai ir kokybei;

8.2. turi užtikrinti, kad žvejybos laivo sekcijos, konteineriai ir dėžės žuvims laikyti (toliau – talpyklos) prieš naudojimą būtų švarūs, neužteršti laivo varikliams naudojamu kuru, triumo vandeniu ir kitais teršalais;

8.3. turi užtikrinti, kad žvejybos laivo talpyklos būtų pagamintos iš nekenksmingos, vandeniui nelaidžios, puvimui atsparios, lygios, lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos medžiagos arba padengtos tokia medžiaga;

8.4. jei žvejybos laive žuvys laikomos lede, turi užtikrinti, kad talpyklos būtų tokios, Jog pro jas galėtų ištekėti tirpstančio ledo vanduo, ir kad ledas būtų pagamintas iš geriamojo ar švaraus vandens;

8.5. turi užtikrinti, kad žvejybos laivas būtų įrengtas taip, kad žuvys, išskyrus tas, kurios laikomos gyvos, būtų kuo skubiau atšaldomos tirpstančio ledo temperatūroje (neatšaldytos gali būti ne ilgiau kaip 8 val. nuo sugavimo). Gyvoms žuvims užtikrinamos palankios išgyventi sąlygos;

8.6. turi užtikrinti, kad iš žvejybos laivo iškrautos žuvys kuo greičiau būtų patalpinamos į vietą (sandėlį, transporto priemonę, prekybos vietą), kurioje užtikrinama tirpstančio ledo temperatūra;

8.7. turi užtikrinti, kad iškrovimo ir vežimo metu žuvys būtų apsaugotos nuo užteršimo;

8.8. turi užtikrinti, kad, iškrovus žuvis, talpyklos būtų gerai išvalomos ir išplaunamos geriamuoju ar švariu vandeniu;

8.9. turi užtikrinti, kad gyvos žuvys būtų laikomos vandens talpyklose:

8.9.1. kuriose esanti įranga ir žuvų gaudymo įranga netraumuotų žuvų,

8.9.2. pripildytose geriamojo ar švaraus telkinio, kuriame buvo laikomos gyvos žuvys, vandens;

8.10. turi užtikrinti, kad vienoje talpykloje nebūtų laikomos plėšriosios žuvys (šamai, unguriai, lydekos) su kitais vandens gyvūnais. Vienoje talpykloje laikant skirtingų rūšių žuvis, jų kiekis turi būti ne didesnis kaip 50 kg/m3 vandens;

8.11. turi užtikrinti, kad talpyklose būtų laikomos tik gyvos nesužeistos žuvys;

8.12. turi užtikrinti, kad vežant ir laikant gyvas žuvis talpyklose, žuvys nebūtų traumuojamos, šeriamos ir gydomos.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai departamentai kontroliuoja Reikalavimų laikymąsi.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-746, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-10-01, i. k. 2021-20611

 

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-746, 2021-09-28, paskelbta TAR 2021-10-01, i. k. 2021-20611

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. B1-826 „Dėl Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo