Suvestinė redakcija nuo 2018-02-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-03-04, i. k. 2015-03329

 

VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 27 d. Nr. V-43

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio, 16 straipsnio 6 dalies, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-951 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 10.20 punktu:

1T v i r t i n u Kelionių organizatoriaus pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo komisijos nuostatus (pridedama).

2P a v e d u:

2.1.    Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Teisinio reguliavimo skyriui šį įsakymą paskelbti įstaigos interneto svetainėje;

2.2.    supažindinti su šiuo įsakymu Kelionių organizatoriaus pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo komisiją.

3N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorė                                                                                                  Jurgita Kazlauskienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinio turizmo departamento

prie Ūkio ministerijos direktoriaus

2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-43

 

KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO

KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelionių organizatoriaus pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo komisijos (toliau – komisija) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja komisijos sudarymo tvarką, jos uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimo, posėdžio rengimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Komisija nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimus (toliau  – prašymai), kelionių organizatoriaus pažymėjimų galiojimo sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo klausimus bei teikia siūlymus Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinis turizmo departamentas) direktoriui.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu (toliau – Turizmo įstatymas), Kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-305 „Dėl kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Turizmo paslaugų teikimo sutarčių standartinėmis sąlygomis, patvirtintomis 2003 m. kovo 26 d. Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymu Nr. 18-V „Dėl turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinių sąlygų“, Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 756 „Dėl Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Komisijos sudėtis tvirtinama ir keičiama Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymu. Komisija sudaroma iš Valstybinio turizmo departamento atstovų.

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

5. Komisijos uždaviniai – nagrinėti prašymus bei prie prašymų pridedamus tinkamai įformintus dokumentus, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, ir stebėti, kaip laikomasi teisės aktais nustatytų kelionių organizavimo paslaugų teikimo reikalavimų, bei teikti siūlymus Valstybinio turizmo departamento direktoriui.

6. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. nagrinėja prašymus bei prie prašymo pridedamus tinkamai įformintus dokumentus bei teikia siūlymus Valstybinio turizmo departamento direktoriui;

6.2. nagrinėja ir analizuoja kelionių organizatoriaus pažymėjimų galiojimo sustabdymo, galiojimo atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo klausimus, vadovaujantis Turizmo įstatymo, Aprašo bei kitų teisės aktų nuostatomis, teikia siūlymus Valstybinio turizmo departamento direktoriui;

6.3. nagrinėja Europos Sąjungos valstybėje narėje (toliau valstybė narė) įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų, ar jų padalinių, turinčių teisę vykdyti kelionių organizavimo veiklą valstybėje narėje bei valstybės narės piliečių, kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir turi teisę vykdyti kelionių organizavimo veiklą valstybėje narėje kreipimusis į Valstybinį turizmo departamentą, vertina jų turimos prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos atitikimą Turizmo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-38, 2018-02-13, paskelbta TAR 2018-02-14, i. k. 2018-02267

 

7. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, nagrinėti prašymus išduoti naują kelionių organizatoriaus pažymėjimą, panaikinti, sustabdyti, atnaujinti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą;

7.2. gauti informaciją, reikalingą kelionių organizavimo paslaugų teikėjų priežiūrai;

7.3. reikalauti kelionių organizavimo paslaugų teikėjų pateikti teisės aktais numatytus dokumentus, reikalingus kelionių organizavimo paslaugų teikėjų priežiūrai;

7.4. esant poreikiui, kviesti kelionių organizavimo paslaugų teikėjus pateikti paaiškinimus komisijai;

7.5. esant poreikiui, kviesti turizmo srities ekspertus klausimų ir pasiūlymų dėl kelionių organizavimo paslaugų srities tobulinimo, nagrinėjimui ir pateikimui;

7.6. teikti paklausimus valstybinės priežiūros institucijoms ir kitiems ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantiems viešojo administravimo subjektams dėl informacijos, pažymų, dokumentų ir pan., patvirtinančių kelionių organizavimo paslaugų teikėjų pateiktų dokumentų tikrumą;

7.7. teikti pasiūlymus Valstybinam turizmo departamento direktoriui nuostatų 6 ir 7 punktuose nurodytais klausimais.

 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS, POSĖDŽIŲ RENGIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

8. Komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, kiti komisijos nariai bei komisijos narys – sekretorius (toliau – komisijos sekretorius) skiriami Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymu.

9. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kuriems vadovauja komisijos pirmininkas arba, jo nesant, komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisija renkasi į posėdį komisijos pirmininko ar komisijos pirmininko pavaduotojo kvietimu ir paskirtu laiku, pagal poreikį.

10. Komisijos posėdžio medžiaga (prašymas bei prie prašymo pridedami tinkamai įforminti dokumentai, pranešimai, finansinės atskaitomybės dokumentai ir kt.) komisijai pateikiami ne vėliau kaip prieš 1 val. iki paskirto posėdžio laiko, apie tai informuojant visus komisijos narius. Šiame punkte nurodytus dokumentus komisijai pateikia komisijos sekretorius.

11. Komisijos sprendimas yra teisėtas, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių. Tuo atveju, kai komisijos posėdis organizuojamas elektroninio ryšio priemonėmis, komisijos nariams pateikiama posėdžio medžiaga. Komisijos nariai elektroninio ryšio priemonėmis informuoja komisijos sekretorių apie siūlomą sprendimą. Komisijos narių sprendimai, el. balsavimo medžiaga pridedami prie komisijos posėdžio protokolo.

12. Komisijos sprendimas yra įforminamas komisijos protokolu, kuriame nurodomi darbotvarkės klausimai, svarstymo eiga ir komisijos siūlomas sprendimas. Komisijos protokolą pasirašo visi komisijos nariai ir komisijos posėdžio sekretorius. Komisijos sekretoriaus nesant, komisijos pirmininkas ar jo nesant, komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos sekretoriaus funkcijas atlikti paveda vienam iš komisijos narių.

13. Komisijos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma. Balsų skaičiui pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko arba pirmininkavusio posėdžiui komisijos pirmininko pavaduotojo balsas.

14. Komisijos darbą koordinuoja komisijos sekretorius, kuris vykdo komisijos pirmininko pavedimus, rengia medžiagą komisijos posėdžiams, rengia komisijos posėdžių protokolus, organizuoja pažymėjimų išdavimą, rengia įsakymo dėl kelionių organizatorių pažymėjimo išdavimo projektą, komunikuoja su pareiškėjais, atlieka kitas funkcijas pagal kompetenciją.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16. Ginčai dėl nuostatų sprendžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V-38, 2018-02-13, paskelbta TAR 2018-02-14, i. k. 2018-02267

Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Kelionių organizatoriaus pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo