Suvestinė redakcija nuo 2022-03-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27217

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimasPROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 22 d. Nr. 3-399(1.5 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimasprojektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Laikinai einantis susisiekimo

ministro pareigas                                                                                            Rimantas Sinkevičius

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016 m. spalio 13 d. raštu Nr. ((24.39)-5K-1619629; 5K-1618637; 5K-1618862)-6K-1607106

SUDERINTA

Transporto investicijų direkcijos

2016 m. liepos 19 d. raštu

Nr. 1.2-697

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2016 m. lapkričio 22 d.  įsakymu

Nr. 3-399(1.5 E)

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.5.1-TID-V-515 PRIEMONĖS „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos priedas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.4. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3-173(1.5 E) „Dėl Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros rekomendacijų ir Šalia valstybinės reikšmės kelių numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ (toliau – Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros rekomendacijos), ir Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108(1.5 E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-159, 2022-03-18, paskelbta TAR 2022-03-18, i. k. 2022-05007

 

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-448, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-03, i. k. 2018-13820

 

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 2 110 683 (dviejų milijonų vieno šimto dešimt tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt trijų) eurų, iš kurių iki 2 110 683 (dviejų milijonų vieno šimto dešimt tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt trijų) eurų – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-159, 2022-03-18, paskelbta TAR 2022-03-18, i. k. 2022-05007

 

8. Neteko galios nuo 2022-03-19

Punkto naikinimas:

Nr. 3-159, 2022-03-18, paskelbta TAR 2022-03-18, i. k. 2022-05007

 

9. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę Aprašo 7 punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

10. Priemonės tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą valstybinės reikšmės keliuose ir miestuose, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

11. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

11.1. elektromobilių greitojo įkrovimo prieigų įrengimas valstybinės reikšmės keliuose;

11.2. elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas miestuose.

12. Pagal Aprašą finansuojamos tik Aprašo 11 punkte išvardytos veiklos, jeigu jos nefinansuojamos Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ lėšomis.

13. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2016 m. IV ketvirtį – 2017 m. I ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – LAKD), kuri įgyvendina Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą veiklą, Birštono, Druskininkų, Marijampolės, Neringos ir Visagino savivaldybių, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybių, Jonavos, Kėdainių, Mažeikių, Tauragės, Telšių ir Utenos rajonų savivaldybių administracijos, kurios įgyvendina Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-537, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-16, i. k. 2020-19301

 

15. Galimi partneriai yra savivaldybių administracijos ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (kaip vienintelis galimas skirstomųjų elektros tinklų operatorius).

16. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas ar kartu su partneriu (-iais).

17. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip 5 metus nuo elektromobilių įkrovimo prieigos įrengimo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo arba nuo elektromobilių įkrovimo aikštelės, skirtos elektromobilių įkrovimo prieigai įrengti, darbų užbaigimo dokumento pasirašymo datos, priklausomai nuo to, kuris dokumentas pasirašytas vėliau, elektromobilių įkrovimo paslaugos naudotojams bus teikiamos nemokamai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-159, 2022-03-18, paskelbta TAR 2022-03-18, i. k. 2022-05007

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

18. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

19. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. vasario 18 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-12.1 (14) ir patikslintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. vasario 2 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-1.1 (23):

19.1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa), 4 tikslo „Padidinti energijos vartojimo transporte efektyvumą ir sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai“ 3 uždavinį „Didinti energijos vartojimo efektyvumą – skatinti alternatyvių energijos šaltinių (degalų) naudojimą transporte, sukurti tam reikalingą infrastruktūrą ir atnaujinti viešojo transporto parką“; laikoma, kad projektas atitinka šį Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos uždavinį, jeigu prisideda prie jo įgyvendinimo.

19.2. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“ ir skelbiamą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – preliminarus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašas); laikoma, kad projektas atitinka preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, jeigu atitinka bent vieną iš šio sąrašo 4.3.1.1, 4.3.1.2.1–4.3.1.2.18 papunkčiuose nurodytų projektų, prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

19.3. Projektas turi atitikti Šalia valstybinės reikšmės kelių numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3-173(1.5 E) „Dėl Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros rekomendacijų ir Šalia valstybinės reikšmės kelių numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“; laikoma, kad projektas atitinka šį planą, jeigu projekto įgyvendinimo vieta atitinka šiame plane pažymėtas numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietas. Šis specialusis projektų atrankos kriterijus taikomas Aprašo 11.1 papunktyje nurodytai veiklai.

19.4. Projektas turi atitikti savivaldybės elektromobilių įkrovimo prieigų planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu, ir (arba) darnaus judumo mieste planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu; laikoma, kad projektas atitinka savivaldybės elektromobilių įkrovimo prieigų planą ir (arba) darnaus judumo mieste planą, jeigu atitinka šiuose planuose nurodytus projektus, prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus. Šis specialusis projektų atrankos kriterijus taikomas Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai veiklai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-159, 2022-03-18, paskelbta TAR 2022-03-18, i. k. 2022-05007

 

20. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

21. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

22. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

23. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

24. Projektu turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio – produkto tipo rodiklio „Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos“, kodas P.N.509.

25. Projektais turi būti siekiama Aprašo 24 punkte nustatyto stebėsenos rodiklio reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkretiems pareiškėjams (projektų vykdytojams) nustatytas minimalias tarpines ir galutines stebėsenos rodiklio reikšmes:

 

Pareiškėjas (projekto vykdytojas)

Stebėsenos rodiklis P.N.509 „Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos“, vnt.

Tarpinė minimali reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė minimali reikšmė

2023 m. pab.

LAKD

0

48

Birštono savivaldybės administracija

0

4

Druskininkų savivaldybės administracija

0

8

Alytaus miesto savivaldybės administracija

0

6

Jonavos rajono savivaldybės administracija

0

6

Kauno miesto savivaldybės administracija

0

22

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

0

4

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

0

6

Marijampolės savivaldybės administracija

0

4

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

0

4

Neringos savivaldybės administracija

0

4

Palangos miesto savivaldybės administracija

0

4

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

0

6

Tauragės rajono savivaldybės administracija

0

10

Telšių rajono savivaldybės administracija

0

4

Utenos rajono savivaldybės administracija

0

6

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

0

10

Visagino savivaldybės administracija

0

4

Iš viso:

0

160“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-159, 2022-03-18, paskelbta TAR 2022-03-18, i. k. 2022-05007

 

26. Aprašo 24 punkte nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimams taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-159, 2022-03-18, paskelbta TAR 2022-03-18, i. k. 2022-05007

 

27. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

27.1. Kartu su paraiška turi būti pateikti statinio ar žemės sklypo, kuriame bus teikiama elektromobilių įkrovimo paslauga, naudotojo daiktines teises (nuosavybė, nuoma, panauda) patvirtinantys dokumentai; jie turi būti įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos.

27.2. Jeigu statinys ir (ar) žemės sklypas, kuriame bus teikiama elektromobilių įkrovimo paslauga, priklauso privačiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, pareiškėjas turi pateikti šio privataus fizinio ar juridinio asmens rašytinį sutikimą (kopiją) vykdyti projekto veiklas ir penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos teikti elektromobilių įkrovimo paslaugą.

27.3. Jeigu žemės sklypas, kuriame bus teikiama elektromobilių įkrovimo paslauga, nėra suformuotas, pareiškėjas turi pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą vykdyti projekte numatytas veiklas valstybinėje žemėje.

27.4. Iki paraiškos pateikimo turi būti parengta ir patvirtinta elektromobilių įkrovimo prieigų techninė specifikacija; pareiškėjas, kuris įgyvendina Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą, elektromobilių įkrovimo prieigų techninę specifikaciją turi būti suderinęs su LAKD.

27.5. Pareiškėjas, kuris įgyvendina Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą, turi įgalioti LAKD vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, jos montavimo ir techninės priežiūros paslaugų, kurių vykdymo trukmė negali būti trumpesnė nei Aprašo 68 punkte nurodytas laikotarpis, įsigijimo viešojo pirkimo procedūras; LAKD turi suderinti šio viešojo pirkimo dokumentus su įgyvendinančiąja institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-272, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09356

Nr. 3-448, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-03, i. k. 2018-13820

 

28. Negali būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį vyrų ir moterų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti.

29. Neturi būti numatyta projekto veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kaip projekto investicijomis prisidedama prie aplinkosauginių sąlygų regione gerinimo.

30. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

31. Įgyvendinant Aprašo 11 punkte numatytas veiklas, turi būti įrengtos visiems elektromobilių vairuotojams prieinamos elektromobilių įkrovimo prieigos, atitinkančios Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros rekomendacijose nustatytas technines sąlygas.

32. Įgyvendinant Aprašo 11 punkte numatytas veiklas turi būti sukurta viešoji transporto infrastruktūra, pritaikyta naudotis visų visuomenės grupių atstovams, vairuojantiems elektromobilį.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

33. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

34. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

35. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

36. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti, išskyrus:

1. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidas;

2. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių / pakaitinių dalių įsigijimo išlaidas;

3. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas.

5.

Projekto vykdymas

Netinkama finansuoti, išskyrus investicijų projekto atliekant sąnaudų ir naudos analizę arba sąnaudų efektyvumo analizę parengimo / pirkimo išlaidas (jeigu investicinį projektą privaloma rengti pagal Aprašo 42 punktą).

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 450.2, 450.3 ir 450.4 papunkčius (atitinkamai atsižvelgiant į projekto vertę).

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-346, 2017-08-02, paskelbta TAR 2017-08-02, i. k. 2017-12990

 

37. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti, išskyrus projektinio pasiūlymo priedo – investicijų projekto ir jo priedų parengimo / pirkimo išlaidas, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. ir investicinis projektas privalomas pagal Aprašo 42 punktą. Šio priedo rengimo / pirkimo išlaidas pareiškėjas gali įtraukti į projekto biudžetą.

38. Šalia kiekvienos elektromobilių įkrovimo prieigos įrengiamos vienos elektromobilio įkrovimo vietos ir vienos automobilio stovėjimo vietos įrengimo išlaidos yra tinkamos finansuoti išlaidos; kitų automobilių stovėjimo vietų įrengimo išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.

39. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

40. Nepiniginis projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis.

41. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

42. Pareiškėjai iki Ministerijos kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino turi Ministerijai raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl valstybės projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede. Ministerija projektinius pasiūlymus vertina vadovaudamasi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-266 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu pareiškėjai turi pateikti investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jeigu projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir jeigu projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) šioms išlaidoms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), yra didesnė kaip 300 000 eurų. Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedai – sąnaudų efektyvumo analizės arba sąnaudų ir naudos analizės lentelės MS Excel formatu. Sąnaudų efektyvumo analizės arba sąnaudų ir naudos analizės metodas pasirenkamas atsižvelgiant į projekto investavimo objektą pagal Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, 11 ir 16 punktų nuostatas. Investicijų projekte turi būti išnagrinėtos ir palygintos ne mažiau kaip trys projekto įgyvendinimo alternatyvos, atitinkančios Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priede „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objekto tipą“ numatytas alternatyvas:

42.1. Naujų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) statybos atveju:

42.1.1. naujų inžinerinių statinių statyba;

42.1.2. esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;

42.1.3. inžinerinių statinių nuoma / panauda;

42.1.4. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.

42.2. Naujų įrenginių įsigijimo atveju:

42.2.1. technologijos A įrenginių įsigijimas;

42.2.2. technologijos B įrenginių įsigijimas;

42.2.3. įrenginių nuoma;

42.2.4. kooperacija.

42.3. Jeigu projektams yra taikomi teisiniai, ekonominiai ir socialiniai apribojimai ir dėl to investicijų projekte negali būti išnagrinėta bet kuri iš Aprašo 42.1 arba 42.2 papunktyje nurodytų projekto įgyvendinimo alternatyvų, turi būti paaiškintos tokio pasirinkimo priežastys. Tuo atveju, jeigu nėra galimybės išnagrinėti Aprašo 42.1.2– 42.1.4 papunkčiuose nurodytų alternatyvų, turi būti nagrinėjamos bent dvi 42.1.1 papunktyje nurodytos alternatyvos, kurios skiriasi savo techniniais sprendimais. Tuo atveju, jeigu nėra galimybės išnagrinėti Aprašo 42.2.3 ir 42.2.4 papunkčiuose nurodytų alternatyvų, turi būti nagrinėjamos Aprašo 42.2.1 ir 42.2.2 papunkčiuose nurodytos alternatyvos.

43. Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

44. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-272, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09356

 

45. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 49 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jeigu nėra įdiegtų DMS funkcinių galimybių – įgyvendinančiajai institucijai raštu  Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

46. Jeigu vadovaujantis Aprašo 45 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

46.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta paraiška ir priedai); paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas, nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija; paraiška gali būti pateikta registruotuoju laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

46.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-272, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09356

 

47. Jeigu paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

48. Jeigu laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus raštu arba per DMS.

49. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 49.2–49.4 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „Paraiškų priedų formos“):

49.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jeigu projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

49.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jeigu pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

49.3. informaciją apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (taikoma, kai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki pajamų įvertinimo viršija 1 mln. eurų);

49.4. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;

49.5. dokumentus, įrodančius atitiktį Aprašo 27 punkte nustatytiems reikalavimams;

49.6. jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, projekto vykdytojo su partneriu
(-iais) sudarytos sutarties kopiją; sutartį pasirašo projekto vykdytojas ir partneris (-iai);
po projekto paraiškos vertinimo ataskaitos pateikimo Ministerijai projekto vykdytojo su partneriu (-iais) sudaryta sutartis gali būti keičiama tik tuo atveju, jeigu pakeitimai neturi esminės įtakos paraiškos vertinimo išvadoms ir neprieštarauja Aprašo nuostatoms; pakeitimai turi būti įforminami kaip susitarimas pakeisti projekto vykdytojo su partneriu (-iais) sudarytą sutartį;

49.7. finansavimo šaltinius patvirtinančius dokumentus:

49.7.1. kai pareiškėjas yra savivaldybės administracija, savivaldybės tarybos sprendimą, patvirtinantį pareiškėjo indėlį finansuoti projekto tinkamų išlaidų, kurių nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, dalį ir netinkamas išlaidas;

49.7.2. kai pareiškėjas LAKD, pažymą, pasirašytą įstaigos vadovo ir vyriausiojo finansininko, ir (ar) partnerio (-ių) pažymas, kuriomis patvirtinamas pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) indėlis finansuoti projekto tinkamų išlaidų, kurių nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, dalį ir netinkamas išlaidas;

49.8. patvirtintą pareiškėjo (partnerio) įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopiją, jeigu ši informacija yra neprieinama viešai ar registruose;

49.9. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu ir projekto finansininku, kopiją (-as);

49.10. nemokamo elektromobilių įkrovimo paslaugų teikimo 5 metus po projekto įgyvendinimo užtikrinimą:

49.10.1. kai pareiškėjas yra savivaldybės administracija, savivaldybės tarybos sprendimą;

49.10.2. kai pareiškėjas LAKD, pažymą, pasirašytą įstaigos vadovo ir vyriausiojo finansininko;

49.11. VĮ Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinami jungtiniai kompetentingų institucijų tvarkomi duomenys ir įrodoma partnerio (-ių) atitiktis Aprašo 1 priedo 5.4.1, 5.4.3 ir 5.4.4 papunkčių reikalavimams (taikoma tik privatiems juridiniams asmenims, jeigu ši informacija nėra prieinama viešai ar registruose).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-448, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-03, i. k. 2018-13820

 

50. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

51. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

52. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

53. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

54. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

55. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

56. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14–15 skirsniuose juose nustatyta tvarka. Paraiška taip pat atmetama, jeigu pareiškėjas įgyvendinančiajai institucijai paprašius per nustatytą laiką nepateikia Aprašo 49 punkte nustatytų dokumentų arba nepatikslina šiuose dokumentuose pateiktos informacijos. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

57. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

58. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka. 

59. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

60. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

61. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

62. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas pasirašyti:

62.1. arba kaip popierinis dokumentas;

62.2. arba kaip elektroninis dokumentas (pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-272, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09356

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

63. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

64. Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą (elektromobilių įkrovimo prieigas) maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui ir Aprašo 68 punkte nurodytam laikotarpiui projekto vykdytojo lėšomis nuo tada, kai yra įsigyjamas ar sukuriamas. Draudžiamojo įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

65. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; statybos darbų projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

66. Neteko galios nuo 2018-09-04.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-346, 2017-08-02, paskelbta TAR 2017-08-02, i. k. 2017-12990

Nr. 3-272, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09356

Nr. 3-448, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-03, i. k. 2018-13820

 

67. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi būti pasirinktas elektromobilių įkrovimo prieigos operatorius. Su juo, suorganizavus konkurencingą procedūrą, turi būti sudaryta elektromobilių įkrovimo prieigų priežiūros sutartis; sudarytose elektromobilių įkrovimo prieigų priežiūros sutartyse turi būti numatyta, kaip projekto vykdytojas ir (arba) partneris padengs planuojamų įrengti elektromobilių įkrovimo prieigų eksploatacines išlaidas, kaip projekto vykdytojas ir (arba) partneris užtikrins kokybišką elektromobilių įkrovimo paslaugos teikimą vartotojams 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

68. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas, įskaitant viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo paslaugos teikimą, Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

69. Jeigu Aprašo 11 punkte nurodytos veiklos nepradėtos vykdyti per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį Projekto taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka.

70. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad savivaldybės elektromobilių įkrovimo prieigų planas, kuriuo vadovaujantis įgyvendinama Aprašo 11.2 papunktyje numatyta veikla, atitiktų arba taptų darnaus judumo mieste plano dalimi.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

71. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

72. Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

_____________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

PFSA 1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-272, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09356

 

2016-11-01 515 PFSA 3 priedas

Neteko galios nuo: 2018-09-04

Nr. 3-448, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-03, i. k. 2018-13820

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-346, 2017-08-02, paskelbta TAR 2017-08-02, i. k. 2017-12990

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-272, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09356

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-448, 2018-08-31, paskelbta TAR 2018-09-03, i. k. 2018-13820

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-537, 2020-09-16, paskelbta TAR 2020-09-16, i. k. 2020-19301

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-159, 2022-03-18, paskelbta TAR 2022-03-18, i. k. 2022-05007

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo