Suvestinė redakcija nuo 2022-04-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24744

 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUBSIDIJOS NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIKUSIŲ KARO PRIEVOLININKŲ DARBO UŽMOKESČIUI MOKĖJIMO

 

2016 m. spalio 6 d. Nr. V-756

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 41 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 165 „Dėl Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“ (toliau – Nutarimas) ir šiuo Nutarimu patvirtinto Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 punktu ir siekdama užtikrinti tinkamą Įstatymo, Nutarimo ir Aprašo nuostatų įgyvendinimą:

1. Tvirtinu pridedamas formas:

1.1. Prašymo dėl subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus skyrimo;

1.2. Pažymos apie įdarbintų karo prievolininkų faktiškai dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas.

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte patvirtintos formos yra rekomendacinio pobūdžio.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. V-393 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo“.

4. P a v e d u Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Ligita Valalytė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2016 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-756

(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 11d.

įsakymo Nr. V-110 redakcija)

 

_______________________________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, kodas)

_______________________________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens buveinės adresas, fizinio asmens -  gyvenamosios vietos adresas,  telefonas, el.  paštas)

_______________________________________________________________________________________________________________

(banko pavadinimas, a/s numeris)

 

_____________________ klientų aptarnavimo skyriui

 

PRAŠYMAS

DĖL SUBSIDIJOS UŽ ĮDARBINTUS KARO PRIEVOLININKUS SKYRIMO

 

20__ m. ________________ d.

_____________________

(vieta)

 

 

Eil. Nr.

 

Įdarbintas karo prievolininkas

 

Įdarbinimo/sugrįžimo į darbą data

(tinkamą pabraukti ir nurodyti datą)

 

Vardas, pavardė

 

Asmens kodas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1.     Darbo sutarties su įdarbintu karo prievolininku kopija __________ lapas (-ai);

2.     Pažyma apie įdarbinto karo prievolininko praėjusį mėnesį faktiškai dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jam darbo užmokestį ir nuo šio darbo užmokesčio paskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, ____________ lapas (-ai).

 

_______________________________________              _____________________                                       __________________________

(darbdavio ar  jo įgalioto asmens pareigos)                     (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

________________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2016 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-756

(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m.

balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-110 redakcija)

 

 

 

PAŽYMA

apie  įdarbintų karo prievolininkų faktiškai dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas

 

20____ m. _______________ d. Nr. ____

_____________________

(vieta)

__________________________________________________________

(kontaktinis asmuo, telefonas, el. paštas)

 

Eil. Nr.

 

 

 

Įdarbinto karo prievolininko vardas, pavardė,

 

 

 

Asmens kodas

 

20____________________________mėn.

 

Nustatytas darbo valandų/dienų skaičius

Faktiškai dirbtų darbo valandų /dienų skaičius

Apskaičiuota darbo užmokesčio suma

Apskaičiuota  privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų suma

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui 

(8+9)

Įdarbintam karo prievolininkui už nurodytą mėn. išmokėtas darbo užmokestis

val.

dienos

val.

dienos

Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažyma pateikiama kartu su prašymu skirti subsidiją ir kas mėnesį per 5 darbo dienas mėnesiui pasibaigus.

 

_______________________________________              _____________________                                       __________________________

(darbdavio ar  jo įgalioto asmens pareigos)                     (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-110, 2022-04-11, paskelbta TAR 2022-04-11, i. k. 2022-07481

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-756 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo“ pakeitimo