Suvestinė redakcija nuo 2019-01-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-04-23, i. k. 2018-06457

 

 

 

herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

DĖL PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS IR HIGIENOS PREKĖMIS TEIKIMO IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 23 d. Nr. A-385

Joniškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A1-313 (kartu su pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A1-224, 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A1-442, 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-593), 21 punktu, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A1-441 (kartu su pakeitimu, padarytu 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-594), 19 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A1-268  „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“ (2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-305 redakcija kartu su pakeitimu, padarytu 2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A1-223):

1. Tvirtinu Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Joniškio rajono savivaldybės gyventojams nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. A-316 „Dėl paramos maisto produktais teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Joniškio rajono savivaldybės gyventojams nuostatų patvirtinimo“ (su pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A-351 ir 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A-1471).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. A-385

 

PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS IR HIGIENOS PREKĖMIS TEIKIMO IŠ

EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖs gyventojams nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Joniškio rajono savivaldybės gyventojams nuostatai reglamentuoja paramos maisto produktais ir higienos prekėmis (toliau – parama) organizavimą ir teikimą Joniškio rajono savivaldybės gyventojams.

2. Paramos teikimą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – Fondas) Joniškio rajono savivaldybės gyventojams koordinuoja Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (toliau – Skyrius).

3. Paramos pristatymas, sandėliavimas, transportavimas, dalijimas, kokybės užtikrinimas, priėmimas ir perdavimas, kitos su šia parama susijusios sąlygos ir reikalavimai nurodyti jungtinės veiklos sutartyse, pasirašytose tarp Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir viešojo ar privataus juridinio asmens, kuris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu yra paskirtas atsakingu už paramos projekto įgyvendinimą (toliau – projekto vykdytojas).

4. Paramos prašymus priima, gavėjų sąrašus sudaro ir paramą dalija Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos seniūnijų atsakingi darbuotojai.

 

II SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL PARAMOS

 

5. Asmuo, norintis gauti paramą, užpildo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą nustatytos formos prašymą gauti paramą (socialinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“), kuriame nurodo duomenis apie šeimą, jos narių veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją, ir pateikia savivaldybės administracijos seniūnijos atsakingam darbuotojui pagal gyvenamąją vietą.

6. Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti teisę į piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, pateikia raštišką sutikimą, suformuotą socialinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“, kuris yra pagrindas paramai gauti.

 

III SKYRIUS

PARAMOS GAVĖJŲ ATRINKIMO KRITERIJAI

 

7. Teisę gauti paramą iš Fondo turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį.

8. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis, išskyrus pajamas, gaunamas iš žemės ūkio veiklos, kurios skaičiuojamos tik pagal šios veiklos apskaitos dokumentus, netaikant pajamų nustatymo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus arba pajamų normą hektarui žemės ūkio naudmenų.

9. Parama gali būti skiriama išimties atvejais Joniškio rajono savivaldybės tarybos nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-6, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00137

 

IV SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMAS

 

10. Savivaldybės administracijos seniūnijų atsakingi darbuotojai priima asmenų prašymus (sutikimus) gauti paramą ir vertina priimtų prašymų atitiktį labiausiai skurstančių asmenų atrinkimo kriterijams. Prašymai (sutikimai) saugomi seniūnijose.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-6, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00137

 

11. Asmenis, pateikusius prašymą (sutikimą) gauti paramą, savivaldybės administracijos seniūnijos atsakingas darbuotojas įtraukia į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintos formos paramos gavėjų sąrašą.

12. Savivaldybės administracijos seniūnijos atsakingas darbuotojas, sudaręs paramos gavėjų sąrašą, informaciją apie paramos gavėjų skaičių iki tarp savivaldybės ir projekto vykdytojo pasirašytoje sutartyje nustatytos datos pateikia Skyriui.

13. Savivaldybės administracijos seniūnijos atsakingas darbuotojas, priėmęs ir užregistravęs naujus gyventojų prašymus, sudarytą paramos gavėjų sąrašą papildo, o pasikeitus šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamoms jį koreguoja bei atnaujina, kol Skyrius nepaskelbia prašymų priėmimo termino pabaigos.

14. Paramą skurstantiems asmenims seniūnijose, vadovaudamiesi Skyriaus paskirstymu, nustatytu laiku ir grafiku dalija savivaldybės administracijos seniūnijų atsakingi darbuotojai, kurie po išdalijimo užpildo nustatytos formos paramos paskirstymo ataskaitą, kuri yra tarp savivaldybės ir projekto vykdytojo pasirašytos sutarties priedas.

15. Asmuo, gavęs paramą, pasirašo savivaldybės administracijos seniūnijos atsakingo darbuotojo sudarytame paramos gavėjų sąraše.

16. Paramą gaunantys asmenys privalo savivaldybės administracijos seniūnijos atsakingam darbuotojui per 10 darbo dienų pranešti apie šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų pasikeitimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-6, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00137

 

17. Asmenys, kurie du kartus iš eilės neatsiėmė paramos, savivaldybės administracijos sprendimu gali būti neįtraukiami į vėlesnius paramos gavėjų sąrašus ir dėl paramos turi kreiptis iš naujo.


 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Už asmenų, besikreipiančių dėl paramos, atitikties labiausiai skurstančių asmenų kriterijams vertinimą ir teisingą paramos gavėjų sąrašų sudarymą atsako savivaldybės administracijos seniūnijų atsakingi darbuotojai.

19. Savivaldybės gyventojai dėl netinkamo prašymų gauti paramą priėmimo, gavėjų sąrašų sudarymo ir dalijimo pirmiausia kreipiasi į Skyrių, o situacijai nepasikeitus – į savivaldybės administracijos direktorių.

 

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-6, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00137

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A-385 „Dėl Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Joniškio rajono savivaldybės gyventojams nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo