Suvestinė redakcija nuo 2019-08-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-04-15, i. k. 2019-06150

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRELIMINARAUS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2019 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo 

 

 

2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-424

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 4 dalimi, t v i r t i n u pridedamus:

 

1. Preliminaraus universitetinių studijų valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų kryptis ar studijų krypčių grupes, menų studijų – ir pagal studijų programas, pedagogams rengti – pagal studijų programas arba jų grupes, sąrašą.

 

2. Preliminaraus koleginių studijų valstybės finansuojamų pirmosios pakopos studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų kryptis ar studijų krypčių grupes, pedagogams rengti – pagal studijų programas arba jų grupes, sąrašą.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo

ir sporto ministro

2019 m. balandžio 15 d.

įsakymu Nr. V-424

 

 

 

 

PRELIMINARAUS UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2019 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS AR STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPES, MENŲ STUDIJŲ – IR PAGAL STUDIJŲ PROGRAMAS, PEDAGOGAMS RENGTI – PAGAL STUDIJŲ PROGRAMAS ARBA JŲ GRUPES, SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Studijų kryptys, studijų krypčių grupės, studijų programos, studijų programų grupės ir jų kodai

Preliminarus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų skaičius

Preliminarus  pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų stipendijų skaičius

Planuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų, įstojusių į aukštąsias mokyklas 2019 metais

studijoms valstybės finansuojamose studijų vietose

(tūkst. eurų)

studijų stipendijoms

(tūkst. eurų)

1.

Matematikos mokslai (A)

Fiziniai mokslai (C)

550

0

406

0

2.

Informatikos mokslai (B)

1580

0

1372

0

3.

Gyvybės mokslai (D)

262

0

228

0

4.

Medicina (G01)

Burnos priežiūra (G03)

Farmacija (G05)

Reabilitacija (G06)

266

0

273

0

5.

Odontologija (G02)

30

0

38

0

6.

Visuomenės sveikata (G04)

Mityba (G07)

Medicinos technologijos (G09)

Kosmetologija (G10)

52

0

46

0

7.

Slauga ir akušerija (G08)

100

0

60

0

8.

Veterinarijos mokslai (H)

84

0

87

0

9.

Žemės ūkio mokslai (I)

160

0

140

0

10.

Sportas (R)

75

0

69

0

11.

Inžinerijos mokslai (E)

Technologijų mokslai (F)

1375

0

1229

0

12.

Humanitariniai mokslai (N)

995

 

 

 

 

 

 

84

721

 

 

 

 

 

 

50

13.

Socialiniai mokslai (J) (išskyrus Socialinio darbo (J04), Visuomenės saugumo (J08) ir Politikos mokslų (J02) studijų kryptis)

660

390

14.

Socialinis darbas (J04)

47

23

15.

Visuomenės saugumas (J08)

35

44

16.

Politikos mokslai (J02)

170

85

17.

Teisė (K)

225

114

18.

Verslo ir viešoji vadyba (L)

220

112

19.

Vaikystės pedagogika (6121MX065)

Gamtamokslinis ugdymas (6121MX066)

80

0

70

0

20.

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6121MX064)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas (6121MX063)

40

0

35

0

21.

Mokomojo dalyko pedagogika (6121MX062)

110

0

96

0

22.

Vaikystės pedagogika (6121MX054)

15

0

13

0

23.

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (6121MX040)

Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042)

Integruotų gamtos mokslų pedagogika (6121MX045)

Socialinė pedagogika (6121MX043)

Dalyko pedagogika (jeigu bus įregistruota Šiaulių universiteto studijų programa)

45

0

40

0

24.

Muzikos pedagogika (6121MX041)

15

0

13

0

25.

Menų pedagogika (6121MX051) (jeigu bus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis)

15

0

13

0

26.

Architektūra (P09)

Kraštovaizdžio architektūra (P10)

55

0

49

0

27.

Šokio subkultūros

(6121PX040)

6

0

7,6

0

28.

Šokis (6121PX009)

8

0

10,1

0

29.

Vaidyba (6121PX047)

14

0

17,7

0

30.

Teatro menas (6121PX004)

5

0

6,3

0

31.

Muzikos studijos (6121PX005)

28

0

57,4

0

32.

Scenos ir kino menų istorija ir kritika (6121PX006)

5

0

6,3

0

33.

Kino menas

(6121PX008)

10

0

12,6

0

34.

Muzikos atlikimas (6121PX010)

75

0

154,9

0

35.

Muzikos technologijos (6121PX030)

4

0

8,2

0

36.

Keramika (6121PX018)

4

0

5,1

0

37.

Grafika (6121PX015)

17

0

21,4

0

38.

Monumentalioji dailė (6121PX021)

9

0

11,3

0

39.

Skulptūra (6121PX023)  

11

0

13,8

0

40.

Stiklo menas ir dizainas (6121PX024)

4

0

5,1

0

41.

Scenografija (6121PX022)

10

0

12,6

0

42.

Taikomoji grafika (6121PX025)

10

0

12,6

0

43.

Tekstilės menas ir medijos (6121PX027)  

4

0

5,1

0

44.

Tapyba (6121PX028)

19

0

23,9

0

45.

Tekstilės menas ir dizainas (6121PX029)

6

0

7,6

0

46.

Metalo menas ir juvelyrika (6121PX020)

8

0

10,1

0

47.

Dizainas (6121PX013)

25

0

31,4

0

48.

Grafinis dizainas (6121PX016)

28

0

35,2

0

49.

Kostiumų dizainas (6121PX019)

14

0

17,6

0

50.

Interjero dizainas (6121PX017)

30

0

37,7

0

51.

Fotografija ir medijos menas (6121PX014)

16

0

20,1

0

52.

Animacija (6121PX011)

8

0

10,1

0

53.

Dailė ir interjero restauravimas (6121PX012)

5

0

6,3

0

54.

Atlikimo menas (6121PX031)

20

0

41,0

0

55.

Naujųjų medijų menas (6121PX034)

10

0

12,7

0

56.

Muzikos produkcija (6121PX033)

4

0

8,2

0

57.

Neteko galios nuo 2019-05-25.

Iš viso:

7678

84

6396

50

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-634, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08263

Nr. V-899, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12781

Nr. V-907, 2019-08-13, paskelbta TAR 2019-08-14, i. k. 2019-13150

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo

ir sporto ministro

2019 m. balandžio 15 d.

įsakymu Nr. V-424

 

 

PRELIMINARAUS KOLEGINIŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2019 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS AR STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPES, PEDAGOGAMS RENGTI – PAGAL STUDIJŲ PROGRAMAS ARBA JŲ GRUPES, SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Studijų kryptys, studijų krypčių grupės, studijų programos, studijų programų grupės ir jų kodai

Preliminarus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos studijų vietų skaičius

Preliminarus  pirmosios pakopos studijų stipendijų skaičius

Planuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pirmosios pakopos studentų, įstojusių į aukštąsias mokyklas 2019 metais

studijoms valstybės finansuojamose studijų vietose

(tūkst. eurų)

studijų stipendijoms

(tūkst. eurų)

1.

Informatikos mokslai (B)

Fiziniai mokslai (C)

Inžinerijos mokslai (E)

Technologijų mokslai (F)

2050

0

1139

0

2.

Sveikatos mokslai (G) (išskyrus Burnos priežiūros (G03), Slaugos ir akušerijos (G08) ir Kosmetologijos (G10) studijų kryptis)

320

0

192

0

3.

Burnos priežiūra (G03)

80

0

45

0

4.

Slauga ir akušerija (G08)

380

0

212

0

5.

Kosmetologija (G10)

130

0

73

0

6.

Veterinarijos mokslai (H)

Žemės ūkio mokslai (I)

170

0

97

0

7.

Socialiniai mokslai (J)

350

75

145

36

8.

Verslo ir viešoji vadyba (L)

1445

586

9.

Humanitariniai mokslai (N)

85

0

54

0

10.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX007) Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX013)

Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX002)

Vaikystės pedagogika (6531MX006)

Vaikystės pedagogika (6531MX010)

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001)

Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX017)

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

0

11.

Šokio pedagogika (6531MX005)

15

0

10

0

12.

Dailė (P01), Meno objektų restauravimas (P08)

12

28

11,2

28

13.

Medijų menas (P07)

17

15,8

14.

Muzika (P03)

17

29,6

15.

Dizainas (P02)

105

97,4

16.

Teatras (P04)

15

14

Iš viso:

5321

103

2805

64

 

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-634, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08263

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-424 „Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-899, 2019-08-02, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12781

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-424 „Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-907, 2019-08-13, paskelbta TAR 2019-08-14, i. k. 2019-13150

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-424 „Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ pakeitimo