Suvestinė redakcija nuo 2016-11-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-02-22, i. k. 2016-03324

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.4-ESFA-V-921 PRIEMONĖS „GERESNIO REGLAMENTAVIMO DIEGIMAS IR VERSLO PRIEŽIŪROS SISTEMOS TOBULINIMAS“  PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1  PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 22 d. Nr. 1V-124

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu:

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentui teikti paaiškinimus dėl šio įsakymo 1 punkte patvirtinto aprašo.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Saulius Skvernelis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2016 m. vasario 22 d.   

įsakymu Nr. 1V-124

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETOVISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMASNR. 10.1.4-ESFA-V-921 PRIEMONĖSGERESNIO REGLAMENTAVIMO DIEGIMAS IR VERSLO PRIEŽIŪROS SISTEMOS TOBULINIMASPROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 2014LT16M8PA001;

2.2. Veiksmų programą;

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo veiksmų plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“;

2.7. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1V-438 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2013–2015 metų veiksmų planas), ir Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2016–2018 metų veiksmų planas);

2.8. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 1 193 940 eurų (vieno milijono vieno šimto devyniasdešimt trijų tūkstančių devynių šimtų keturiasdešimties eurų), iš kurių iki 1 014 849 eurų (vieno milijono keturiolikos tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt devynių eurų) – ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos, iki 179 091 euro (vieno šimto septyniasdešimt devynių tūkstančių devyniasdešimt vieno euro) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

8. Priemonė skirta įgyvendinti Veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ konkretų uždavinį „Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“ (toliau – uždavinys). Priemonės tikslas – pagerinti verslo aplinką, diegiant, taikant geresnio reglamentavimo priemones ir tobulinant verslo priežiūros sistemą.

9. Aprašo 10 punkte nurodytų remiamų veiklų tikslas – pagerinti teisinio reglamentavimo ir informacijos apie verslui teikiamas paslaugas ir taikomus reikalavimus kokybei bei sumažinti administracinę ir (ar) kitą reguliavimo naštą.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. metodinių dokumentų ir kitų metodinės pagalbos priemonių, reikalingų geresnio reglamentavimo priemonių taikymui viešajame valdyme, rengimas, kiek to reikia uždavinio tikslui siekti; uždavinio tikslas – pagerinti verslo reguliavimo aplinką;

10.2. teisinio reglamentavimo mažinimas ir (ar) paprastinimas, teisės aktų kokybės didinimas, kiek to reikia uždavinio tikslui siekti: sektorinės ar kitos didelės apimties teisės aktų peržiūros, administracinės ir (ar) kitos reguliavimo naštos identifikavimas, vertinimas; pasiūlymų dėl teisinio reglamentavimo, reikalingo reguliavimo naštai mažinti ar kitaip teisinio reglamentavimo kokybei ir efektyvumui didinti, tobulinimo rengimas; uždavinio tikslas – pagerinti verslo reguliavimo aplinką;

10.3. ūkio subjektams (verslui) skirtos informacijos apie ūkio subjektams (verslui) teikiamas paslaugas ir (ar) verslo sąlygas, ir (ar) jų teisinį reglamentavimą turinio gerinimas bei informacijos apie teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams (verslui) sklaida;

10.4. viešojo valdymo institucijų darbuotojų, t. y. asmenų, dirbančių biudžetinėje įstaigoje, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonėje ar viešojoje įstaigoje, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacijoje, akcinėje bendrovėje ar uždarojoje akcinėje bendrovėje, kurioje valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliotoje dalyvauti viešojo valdymo procesuose, (toliau – viešojo valdymo institucijų darbuotojai) kompetencijų, reikalingų geresnio reglamentavimo priemonių diegimui (taikymui) stiprinimas (mokymo programų rengimas, mokymai, keitimasis gerąja patirtimi), remiamas tiek, kiek to reikia Priemonės ir projekto tikslams pasiekti; mokymo programų rengimas remiamas tik tokiu atveju, kai tai reikalinga projekte numatytų mokymo veiklų vykdymui ir kai reikiamų mokymo programų nėra Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų bazėje ir (ar) esamos mokymo programos neatitinka projekto tikslinės grupės poreikių; šiame papunktyje nurodyta veikla atskirai nėra finansuojama, ji gali būti finansuojama tik kartu su kitomis Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose numatytomis veiklomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

11. Pagal Aprašą nefinansuojami veiksmai, skirti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų, skirtų gyventojams ir (arba) verslui, kūrimui, tobulinimui ir plėtrai, taip pat kitų priemonių, kurios numatytos Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, kūrimui, tobulinimui, diegimui.

12. Pagal Aprašo 10 punkte nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą (-us) numatoma sudaryti 2016 m. I ketvirtį. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ valstybės projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-388 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašas), nustatyta tvarka gali būti sudaromas rezervinis valstybės projektų sąrašas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai:

13.1. valstybės institucijos ir įstaigos, kurios atitinka Aprašo 18 punkto reikalavimus projekto vykdytojui;

13.2. viešojo valdymo institucijos, kurioms suteikti įgaliojimai gerinti verslo aplinką per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ir kurios atitinka Aprašo 18 punkto reikalavimus projektų vykdytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

14. Pagal Aprašą galimi partneriai:

14.1. valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos;

14.2. verslo asociacijos; pareiškėjas turi užtikrinti, kad projekto partneriu pasirenkama verslo asociacija būtų atrinkta skaidriai; siekiant užtikrinti partnerio pasirinkimo skaidrumą, rekomenduojama pareiškėjui apie galimybę verslo asociacijoms būti projekto partneriu paskelbti viešai (pvz., paskelbiant pareiškėjo interneto svetainėje), kartu nurodant atrankos kriterijus, kuriuos pareiškėjas taikys pasirinkdamas partneriais konkrečias verslo asociacijas; atrenkant verslo asociacijas į projekto partnerius rekomenduojama pasirinkti tas verslo asociacijas, kurių veikla yra susijusi su pagal Aprašą remiamomis veiklomis arba su Priemonės ar projekto tikslu, pirmenybę teikiant verslo asociacijoms, kurios atstovauja platesniems interesams (pvz., nacionalinėms skėtinėms verslo asociacijoms) ir turi didesnę su projektu susijusių veiklų vykdymo patirtį; pareiškėjas gali numatyti papildomus partnerių atrankos kriterijus.

15. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

16.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

17. Projektų atitiktis bendriesiems reikalavimams vertinama atsižvelgiant į Projektų taisyklių 2 priede pateikiamus paaiškinimus.

18. Projektai turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų,  t. y. projektai turi atitikti:

18.1. 2013–2015 metų veiksmų plano 3 tikslo „Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“ 3.1 uždavinio „Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą“ priemonės 3.1.2. „Mažinti reglamentavimą ir gerinti teisės aktų kokybę“ 3.1.2.8 papunktyje nustatytą įgyvendinimo veiksmą. Laikoma, kad projektas atitinka šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei projektas (projekto tikslas, projekto pareiškėjas, projektui prašoma skirti lėšų suma ir finansavimo šaltinis) atitinka 2013–2015 veiksmų plano 3.1.2.8 įgyvendinimo veiksme pateiktą informaciją apie projekto tikslą, įgyvendinančią instituciją, lėšų sumą (laikoma, kad šį reikalavimą atitinka, jeigu projektui prašoma skirti lėšų suma neviršija 2013–2015 metų veiksmų plane konkrečiam veiksmui įgyvendinti numatytos lėšų sumos) ir finansavimo šaltinį;

18.2. arba bent vieną iš 2016–2018 metų veiksmų plano 3 tikslo „Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“ 3.1 uždavinio „Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą“ 3.1.2 priemonės „Mažinti reglamentavimą ir gerinti teisės aktų kokybę“ arba 3.1.4 priemonės „Gerinti viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimą – diegti projektinį ir procesų valdymą“ įgyvendinimo veiksmų. Laikoma, kad projektas atitinka šį specialiųjų projektų atrankos kriterijų, jei projektas (projekto tikslas, projekto pareiškėjas, projektui prašoma skirti lėšų suma ir finansavimo šaltinis) atitinka bent vieno iš 3.1.2 priemonės „Mažinti reglamentavimą ir gerinti teisės aktų kokybę“ arba 3.1.4 priemonės „Gerinti viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimą – diegti projektinį ir procesų valdymą“ įgyvendinimo veiksmų pateiktą informaciją apie projekto tikslą, įgyvendinančią instituciją, lėšų sumą, reikalingą projekto vykdymui (laikoma, kad šį reikalavimą atitinka, jeigu projektui prašoma skirti lėšų suma neviršija 2016–2018 metų veiksmų plane konkrečiam veiksmui įgyvendinti numatytos lėšų sumos), ir finansavimo šaltinį „2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei 10.1.4-ESFA-V-921 „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

19. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip  36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Ši nuostata netaikoma projektams, įgyvendinantiems Aprašo 10.2 papunktyje nurodytas remiamas veiklas, kurių veiklos turi būti baigtos iki Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nurodytų terminų.

20. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, arba skyrus projektui papildomą finansavimą projekto veiklų vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių 19 skirsnyje nustatyta tvarka, bet nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nurodytų terminų.

21. Projekto veiklos turi būti vykdomos Veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje, t. y. Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

22. Tinkama projektų tikslinė grupė yra:

22.1. viešojo valdymo institucijų darbuotojai (valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės ir savivaldybių politikai, valstybės pareigūnai);

22.2. ekonominių ir socialinių partnerių (pvz., nevyriausybinių organizacijų, verslo asociacijų) atstovai, visuomenė (taikoma, kai įgyvendinamos veiklos, skirtos skleisti informaciją verslui, taip pat įgyvendinami viešinimo ir (ar) viešųjų konsultacijų veiksmai).

23. Visi projektai privalo siekti produkto stebėsenos rodiklio „Geresnio reglamentavimo diegimo projektai, įgyvendinti pagal veiksmų programą ESF lėšomis“ (rodiklio kodas – P.S.417); minimali projektu siektina reikšmė  – 1.

24. Jeigu projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti veiklas, atitinkančias Aprašo    10.4 papunktyje numatytas veiklas, projektu privalomai turi būti siekiama produkto stebėsenos rodiklio „Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti geresnio reglamentavimo diegimui ar ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvumo didinimui reikalingas kompetencijas“ (rodiklio kodas – P.S.419).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

25. Jeigu projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti veiklas, atitinkančias Aprašo 10.2 papunktyje numatytas veiklas, projektu turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo rezultato stebėsenos rodiklio „Dėl pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintų geresnio reglamentavimo iniciatyvų sumažėjusi administracinė ir (ar) kita reguliavimo našta verslui“ (rodiklio kodas – R.S.398).

26. Apraše nurodyti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai nustatyti Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše ir skelbiami ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/stebesenos-rodikliu-skaiciavimo-aprasai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

27. Projekto veiklos (taip pat viešieji pirkimai) gali būti pradėtos vykdyti prieš projektų sutarčių pasirašymą, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Jeigu pareiškėjas pradeda projekto veiklas vykdyti iki projekto sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus.

28. Reikalavimai dėl projekto parengtumo, pareiškėjui Valstybės projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka teikiant projektinį pasiūlymą Ministerijai, nėra taikomi.

29. Prieš teikdamas Įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl projekto finansavimo pareiškėjas turi pradėti vykdyti viešuosius pirkimus tų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, kurie reikalingi projekto pirmųjų metų veikloms įgyvendinti (paraiškoje nurodomas viešojo (-ųjų) pirkimo (-ų), reikalingo (-ų) pirmųjų metų veikloms įgyvendinti, pavadinimas, pirkimo skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data, nuoroda į pirkimo skelbimą ir pirkimo numeris (jeigu apie pirkimą skelbta) arba pridedama tiekėjui (-ams) išsiųsto kvietimo teikti pasiūlymus kopija (jeigu apie pirkimą neskelbta). Šis reikalavimas netaikomas:

29.1. viešiesiems pirkimams, kurie skirti kompiuterinei įrangai įsigyti;

29.2. kai duomenys, reikalingi apibūdinti numatomą pirkti objektą, pagal projekto loginį pagrindimą bus nustatyti tik pasiekus pirmiau pradėtos vykdyti projekto veiklos rezultatą);

29.3. pagal projekto loginį pagrindimą nustačius, kad vykdyti pirkimus nėra tikslinga ir racionalu.

30. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

31. Projekte neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

32. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

33. Projekte numatytos pagal Priemonę finansuojamos veiklos neturi būti finansuojamos ar finansuotos iš kitų nacionalinių, tarptautinių programų ir (arba) ES fondų lėšų, dėl ko atsirastų rizika tas pačias išlaidas apmokėti antrą kartą.

 

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

34. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

35. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

36. Kai didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų), projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu Įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į pareiškėjo pateiktus duomenis arba į projekto biudžetą, gali nustatyti projektui taikytinus fiksuotuosius įkainius ir (arba) fiksuotąsias sumas, išskyrus Projektų taisyklių 429 punkte numatytus atvejus.

37. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą veiklą apimančio projekto vykdytojas ir (arba) partneris prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti visų, paraiškoje numatytų Aprašo 10.4 papunktyje nurodytos veiklos dalyvių viešojo valdymo institucijų darbuotojų (išskyrus iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos darbo užmokestį ar jo dalį gaunančius darbuotojus) darbo užmokesčiu, bet ne daugiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  Projekto įgyvendinimo metu padidėjus Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą veiklą atitinkančios projekto veiklos apimčiai (t. y. padidėjus dalyvių skaičiui, mokymų trukmei, mokymų skaičiui ir (ar) pan.), paraiškoje nustatyta dalyvių darbo užmokesčio išlaidų suma nėra keičiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

38. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos ir netinkamos finansuoti išlaidos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

39. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

39.1. Neteko galios nuo 2016-11-22

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

39.2. ketvirtoji išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“, į kurią gali būti įtraukiamos:

39.2.1. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės ir biuro įrangos įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas). Baldų, kompiuterinės ir kitos biuro įrangos įsigijimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

39.2.2. licencijų, autorinių ir gretutinių teisių įsigijimo išlaidos, kurios gali sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

39.3. penktoji išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“, į kurią gali būti įtraukiamos:

39.3.1. projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojų (toliau – projektą vykdantis personalas) darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos; šiame papunktyje nurodytų asmenų darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidos finansuojamos pagal kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, nustatytas Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

39.3.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių (įskaitant stažuotes), kelionių, dalyvavimo renginiuose, mokymuose išlaidos; projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 44, 45, 46 ir 47 punktuose;

39.3.3. galimybių studijų, leidinių rengimo, tyrimų, vertinimų, metodinės pagalbos priemonių, viešųjų konsultacijų su visuomene vykdymo, mokymų, renginių organizavimo ir vykdymo, renginių dalyvių maitinimo, leidybos ir panašios išlaidos; renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos finansuojamos pagal fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 44¹, 44, 45, 46 ir 47 punktuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

39.3.4. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio turto, išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius, įsigijimo ir nuomos išlaidos; šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį), nepirkdamas paslaugų;

39.3.5. projekto dalyvių komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose ir pan. išlaidos; projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 44, 45, 46 ir 47 punktuose;

39.3.6. projekto veiklose dalyvaujančių viešojo valdymo institucijų darbuotojų (t. y. projekto dalyvių), darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos, išskyrus tų projekto dalyvių darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos; šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas; projekto dalyvių darbo užmokesčio ir su juo susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai);

39.3.7. išorės ekspertų paslaugų teikimo išlaidos;

39.3.8. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos išlaidos (išlaidos tinkamos, kai projekto vykdytojas veiklas (ar dalį jų) įgyvendina pats);

39.3.9. projekto veikloms naudojamo ilgalaikio turto, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

39.3.10. projekto veikloms vykdyti reikalingos biuro, kompiuterinės ir programinės įrangos nuomos išlaidos;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

39.3.11. kitos projekto veikloms įvykdyti būtinos ir pagrįstos išlaidos;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

39.4. šeštoji išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“, į kurią gali būti įtraukiamos: privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.2 ir 450.6 papunkčiuose, rengimo išlaidos, su projekto pristatymu susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui) ir išlaidos kitiems informavimo apie projektą veiksmams (įskaitant susijusias projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų, taip pat atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas sutartis ir projektą vykdančių asmenų ir projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose, renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo bei pan. išlaidas); su informavimu apie projektą susijusios projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 44, 45, 46 ir 47 punktuose; su informavimu apie projektą susijusios renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 44¹, 44, 45, 46 ir 47 punktuose; išlaidos informavimui apie projektą gali sudaryti ne daugiau kaip 3 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

39.5. septintoji išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją normą“; šiai kategorijai priskiriamos išlaidos, susijusios su projekto administravimu ir kitos Projektų taisyklių 435 punkte išvardytos išlaidos; projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu; konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato Įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 3 punkte nustatytų didžiausių ribų.

40. Kryžminis finansavimas gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

41. Mažinant projekto finansavimą ar tvirtinant galutinį mokėjimo prašymą, patirtos išlaidos, kurios nurodytos Aprašo 39.2 ir 39.4 papunkčiuose ir 40 punkte, nėra mažinamos, jei sumažinus kitas projekto išlaidas ar nepanaudojus dalies projekto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų jų santykinė dalis projekte padidėja ir viršija nurodytuose Aprašo papunkčiuose numatytoms išlaidoms nustatytą tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį.

42. Projekto biudžetas sudaromas, vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

43. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

43.1. nustatytos Projektų taisyklių VI skyriaus 34 skirsnyje;

43.2. projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos;

43.3. informacinių sistemų kūrimo, modernizavimo, diegimo išlaidos.

44. Aprašo 39.3.2, 39.3.5 ir 39.4 papunkčiuose numatytos užsienio komandiruočių ir kelionių Lietuvoje išlaidos finansuojamos pagal:

44.1. trumpalaikių išvykų išlaidų fiksuotąjį įkainį ir ilgalaikių išvykų išlaidų fiksuotąjį įkainį, kurių dydžiai ir sudėtinės dalys (išlaidų kategorijos) nustatyti pagal Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai) (taikoma, kai finansuojamos užsienio komandiruočių išlaidos);

44.2. Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai ir sudėtinės dalys (išlaidų kategorijos) nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt  (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai) (taikoma, kai finansuojamos kelionių Lietuvoje išlaidos).

441. Aprašo 39.3.3 ir 39.4 papunkčiuose numatytos renginių organizavimo ir renginių dalyvių maitinimo išlaidos finansuojamos pagal fiksuotuosius įkainius, nustatytus Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai).

Papildyta punktu:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

45. Pagal fiksuotuosius įkainius apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį.

46. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, negu numatyti Aprašo 44.1 ir 44.2 papunkčiuose nurodytuose dokumentuose.

47. Projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, bus nurodyti projekto sutartyje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

48. Galimi pareiškėjai iki kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino turi Ministerijai pateikti projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą Valstybės projektų planavimo tvarkos apraše.

49. Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

50. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“, ir kartu su ja pateikti Aprašo 53.1–53.2 papunkčiuose nurodytus užpildytus priedus ir kitus priedus (jei taikoma pagal Aprašo 53.3 papunktį).

51. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 53 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

52. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, Įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus raštu / per DMS.

53. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

53.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

53.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą (klausimyno formą galima rasti  ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“);

53.3.  įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus ir pirkimų, pradėtų vykdyti iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo, vykdymo metu galimiems tiekėjams išsiųstų kvietimų teikti pasiūlymus kopijas (kai apie viešąjį pirkimą neprivaloma skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) (jei taikoma pagal Aprašo 29 punktą).

54. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į objektyvias termino praleidimo priežastis ir raštu suderinusi su Ministerija, priima Įgyvendinančioji institucija. Sprendimą Įgyvendinančioji institucija priima ne vėliau kaip per 14 dienų nuo paraiškos gavimo datos.

55. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius Įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta Įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

56. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

57. Paraiškos vertinimo metu Įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

58. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

59. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), Įgyvendinančiosios institucijos sprendimu vertinimo terminas gali būti pratęstas. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės).

60. Įgyvendinančioji institucija atmeta paraišką dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

61. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus Įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

62. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

63. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, Įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

64. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis (toliau – projekto sutartis) tarp pareiškėjų ir Įgyvendinančios institucijos.

65. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į Įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis, ir jei šis prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės).

66. Projekto sutarties originalas, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas,  gali būti rengiamas ir teikiamas:

66.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

66.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

67. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

68. Projekto vykdytojas ir (jei taikoma) partneris (-iai), įgyvendindami projektą, turi užtikrinti, kad:

68.1. projekto įgyvendinimo metu būtų tinkamai ir laiku vykdomos projekto veiklos;

68.2. ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos būtų sudaryta projekto vykdymo priežiūros grupė (šis reikalavimas taikomas projektams, kurių vertė viršija 300 000 eurų (tris šimtus tūkstančių eurų); į projektų, kurių vertė viršija 1 500 000 eurų (vieną milijoną penkis šimtus tūkstančių eurų), priežiūros grupę būtų įtraukti Ministerijos atstovai;

68.3. valstybės tarnautojų mokymai, numatyti Aprašo 10.4 papunktyje, būtų vykdomi pagal mokymo programas, kurios patvirtintos Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

 

68.4. projekto įgyvendinimo metu parengtiems metodiniams dokumentams būtų pritarta institucijos (projekto vykdytojo ar partnerio) vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu arba, kai sprendimą turi priimti ne institucijos (projekto vykdytojo ar partnerio) vadovas, institucijos (projekto vykdytojo ar partnerio) vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma ar kita teisės aktuose nurodyta forma iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

68.5. projekto įgyvendinimo metu būtų vykdomi visi būtini veiksmai ES struktūrinių fondų finansavimui viešinti, kaip nustatyta Projektų taisyklių 37 skirsnyje, taip pat vykdomi veiksmai, skirti viešinti projekto metu vykdomas ar įvykdytas veiklas, jų rezultatus ir rezultatų sukuriamą pridėtinę vertę (pvz., organizuojami pristatymo renginiai, rengiamos, publikuojamos (transliuojamos) informacinės laidos, straipsniai).

69. Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

70. Pareiškėjai ir projekto vykdytojai turi teisę apskųsti Įgyvendinančios institucijos, Ministerijos veiksmus arba neveikimą Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka.

71. Pagal priemonę įgyvendinamiems projektams gali būti numatytas avansas Projektų taisyklių 21 skirsnyje nustatyta tvarka. Visais atvejais projekto vykdytojui išmokėto ir tarpiniuose mokėjimo prašymuose neįvertinto avanso suma negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

72. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

73. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 10 prioriteto

„Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus

viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės

Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 „Geresnio

reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros

sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo

sąlygų aprašo Nr. 1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai)

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ                PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojoreikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

(Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas; jei bendrąjį reikalavimą, specialųjį kriterijų ar jų vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, tai taip pat pažymima šiame stulpelyje)

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau − ministerija)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 10 prioriteto 10.1.4 konkretų uždavinį „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ ir siekiamą rezultatą.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, nurodo ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 10 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo metu nenumatoma vykdyti Aprašo 11 punkte numatytų veiklų.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų  nuostatas.

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija)

Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 18 punkte.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, nurodo ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

2.2. Projektu prisidedama bent prie vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų Aprašo 23-25 punktuose.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.)

Netaikoma

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas)

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas)

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas)

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje

Netaikoma

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą

Netaikoma

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas

Netaikoma

 

 

4.5. Projektas suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, arba

Netaikoma

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų, arba

Netaikoma

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo)

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi Aprašo 32 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas ir partneris yra juridiniai asmenys.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas Aprašo 13-14 punktuose

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

 

 

 

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).

 

 

 

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas (-i) juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

 

 

 

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma).

 

 

 

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims).

 

 

 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims).

 

 

 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų ar 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

 

 

 

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus (atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš įtraukdama  į valstybės projektų sąrašą ir įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu).

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 29 punkte.

Ministerija įvertinimas (jei taikoma)

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

 

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Projektas atitinka reikalavimus, nustatytus Aprašo 37 punkte.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Netaikoma

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Netaikoma

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais (atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš įtraukdama  projektą į valstybės projektų sąrašą):

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos.

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis.

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma.

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes.

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.)

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė/ terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 19-21 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Projekte numatytas kryžminis finansavimas turi neviršyti Aprašo 40 punkte nurodyto procento.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai .

Projektui taikomi fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai ir fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 39.5 papunktyje 44, 45, 46 ir 47 punktuose.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

- negaunama pajamų;

- gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

- gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 21 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regiono projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei, palyginus su projektiniu pasiūlymu, paraiškoje yra atlikta esminių pakeitimų (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei, palyginus su valstybės projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikta esminių pakeitimų, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei, palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikta neesminių pakeitimų, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti)

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius projektų reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės)

 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį)

 

 

 

 

____________________________________                                     ______________________        ___________________________

 

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-814, 2016-11-21, paskelbta TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27173

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1V-124 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo" pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.