Suvestinė redakcija nuo 2017-03-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-08-21, i. k. 2015-12508

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS

PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS

„PARAMA ŽEMĖS KONSOLIDACIJAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 3D-656

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 ir 9.10 papunkčiais, atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/791 (OL 2015 L 127, p. 1), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES)                  Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015) 842 (KPP), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas ir siekdama, kad būtų efektyviai panaudotos EŽŪFKP lėšos,

t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės konsolidacijai“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 3D-656

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS

PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS

„PARAMA ŽEMĖS KONSOLIDACIJAI“ ĮGYVENDINIMO

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“ veiklos „Parama žemės konsolidacijai“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/791 (OL 2015 L 127, p. 1), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842 (toliau – Programa), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“  bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).

2. Taisyklių tikslas – nustatyti paramos pagal Programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“ veiklą „Parama žemės konsolidacijai“ (toliau – veikla) įgyvendinimo tvarką.

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3. Šiose Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

3.1. Sutrumpinimai:

3.1.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

3.1.2. ES – Europos Sąjunga.

3.1.3. EŽŪFKP Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

3.1.4. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3.2. Sąvokos:

3.2.1. Kaimo gyvenamoji vietovė – miestelis, kaimas arba viensėdis, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1 ir 3 straipsniuose.

3.2.2. Kaimo gyvenamosios vietovės viešoji erdvė (toliau – viešoji erdvė) – kaimo gyvenamosios vietovės erdvinės struktūros elementas, skirtas visuomenės bendriesiems interesams.

3.2.3. Projektas – visuma dokumentų, kuriuose nurodomi numatomi atlikti veiksmai, pagrįsti paramos paraiškoje, jos prieduose ir tam tikrose duomenų bazėse esama informacija, ir pinigų suma numatytiems tikslams pasiekti.

3.2.4. Projekto aprašas – laisvos formos dokumentas, kuriame numatomas projekto poreikis, nurodomi tiesioginiai ir netiesioginiai naudos gavėjai, išvardijamos problemos, aprašomos alternatyvos ir pasirinkti projekto tikslai, uždaviniai, ES politika, planuojami rezultatai ir poveikį atitinkantys sprendimai, pagrindžiamos tinkamos finansuoti išlaidos ir projekto nauda, įvertinama rizika, rezultatų tęstinumas.

3.2.5. Projekto bendrosios išlaidos  (toliau – bendrosios išlaidos) – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas aplinkosaugos ir ekonominiais projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos susijusios su žemės ūkio valdų struktūros gerinimu, viešųjų erdvių ar viešosios infrastruktūros sutvarkymu, taip pat viešinimo išlaidos.

3.2.6. Viešoji kaimo gyvenamosios vietovės infrastruktūra (toliau – viešoji infrastruktūra)kaimo gyvenamosios vietovės inžinerinė ir socialinė infrastruktūra, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, skirta viešosioms reikmėms tenkinti.

3.2.7. Žemės konsolidacija – žemėtvarkos dalis, kai kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos, šiuos žemės sklypus sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sukurta reikiama kaimo infrastruktūra ir įgyvendinti kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai.

3.2.8. Žemės konsolidacijos projektas – žemėtvarkos projektas, pagal kurį kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos.

3.2.9. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

3.2.10. Žemės ūkio valda – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (arba) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, techniniais ir ekonominiais santykiais.

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Programoje, Administravimo taisyklėse ir kituose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 

5. Veiklos prioritetas – visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą.

6. Veiklos tikslinės sritys:

6.1. suformuoti racionaliai tvarkomas žemės ūkio valdas ir pagerinti jų struktūrą;

6.2. sutvarkyti kaimo gyvenamųjų vietovių viešąją infrastruktūrą ir viešąsias erdves.

7. Veiklos kompleksinis tikslas – aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra.

 

IV SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

8. Pagal veiklą remiamas žemės konsolidacijos projektų rengimo organizavimas, rengimas ir įgyvendinimas (įskaitant natūralių žemės sklypų ribų pertvarkymą), viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas.

 

V SKYRIUS

GALIMAS PAREIŠKĖJAS

 

9. Paramos gali kreiptis valstybės įmonė Valstybės žemės fondas.

 

VI SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

10. Paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

11. Paraiška laikoma tinkama gauti paramą, jeigu:

11.1. paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju šių Taisyklių V skyriuje;

11.2. prašomi finansuoti darbai atitinka šių Taisyklių III skyriuje nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir kompleksinius tikslus;

11.3. prašomi finansuoti darbai ir išlaidos yra susijusios su remiama veikla, nurodyta šių Taisyklių IV skyriuje;

11.4. pareiškėjas užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;

11.5. pertvarkomi žemės sklypai yra kaimo gyvenamojoje vietovėje;

11.6. pertvarkyti žemės sklypus pageidauja ne mažiau kaip 5 žemės sklypų, esančių vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse, ne mažiau kaip 5 savininkai, savivaldybės taryba ar valstybinės žemės patikėtiniai;

11.7. žemės konsolidacijos projekto teritorijos plotas yra ne mažesnis kaip 100 ha;

11.8. žemės konsolidacijos projekto teritorijoje numatyti viešųjų erdvių ir (arba) viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai, susiję su žemės konsolidacijos projekto planavimo uždaviniais, nurodytais Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės);

11.9. numatytiems viešosios infrastruktūros ar viešųjų erdvių tvarkymo darbams, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“, nuostatomis, parengtas statinio statybos projektas ar supaprastintas projektas ir vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“, nuostatomis išduotas statybą leidžiantis dokumentas Agentūrai pateikiami vėliausiai su priešpaskutiniu mokėjimo prašymu. Jei projekte numatyta nesudėtingų (tarp jų – laikinų) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas kultūros paveldo objekto ar saugomoje teritorijoje, vėliausiai kartu su priešpaskutiniu mokėjimo prašymu pareiškėjas turi pateikti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir susijusiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka atsakingų institucijų suderintą supaprastintą statybos ar rekonstrukcijos projektą, arba kapitalinio remonto aprašą. Jei projekte numatyta nesudėtingų (tarp jų – laikinų) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas nebus vykdomi kultūros paveldo objekto ar saugomoje teritorijoje, kartu su paramos paraiška pareiškėjas turi pateikti kitus bendruosius projektinius dokumentus.

Jei nėra galimybės šiame punkte nurodytų dokumentų pateikti kartu su paramos paraiška, paramos paraiškos pateikimo momentu turi būti pateiktas projektinis pasiūlymas (brėžinys, aiškinamasis raštas) su statybos išlaidų vertės skaičiavimu, nuostatomis, statinio brėžinys, aiškinamasis raštas ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai; 

11.10. pareiškėjas užtikrina, kad žemės konsolidacijos projektas, pasibaigus jo įgyvendinimo laikotarpiui (įgyvendinus suprojektuotus sprendinius), atitiks aplinkosaugos reikalavimus;

11.11. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas – kuris turi būti nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansinės institucijos paskolos suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus arba su finansine institucija pasirašytą paskolos sutartį;

11.12. pareiškėjas turi Agentūrai pateikti sprendimą dėl žemės konsolidacijos projekto rengimo tikslingumo ir preliminarios projekto teritorijos planą, kuriame būtų pažymėtos preliminarios projekto teritorijos ribos ir visi į šią teritoriją įeinantys privačios, savivaldybių ir valstybinės žemės sklypai;

11.13.išlaidos turi būti pagrįstos projekto aprašo rengimo metu atliktais skaičiavimais pagal sudarytas sąmatas.

12. Parama neteikiama:

12.1. tiems žemės sklypams, kuriuose jau buvo įgyvendintas žemės konsolidacijos projektas;

12.2. finansinių sunkumų turinčiam (likviduojamam) pareiškėjui;

12.3. žemės konsolidacijos projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

13. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, paramos sutartyje ir negali viršyti 36 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo.

14. Paramos lėšomis sukurtą viešąją infrastruktūrą ir viešąsias erdves projekto kontrolės laikotarpiu turi įsipareigoti tvarkyti, valdyti ir apdrausti, o po kontrolės laikotarpio pabaigos – perimti nuosavybėn – kaimo bendruomenė, nevyriausybinė organizacija, savivaldybė ir jos įmonė ar kitas viešasis juridinis asmuo. Įsipareigojimas patvirtinamas savivaldybės tarybos sprendimu, o kitų šiame punkte nurodytų subjektų – jų valdymo organų sprendimu atitinkamai pagal šių asmenų steigimo dokumentus ir jų veiklą reglamentuojančių įstatymų nuostatas.

 

15. Priemonės veiklos sričiai netaikoma Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodikos patvirtinimo“.

 

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

16. Pareiškėjas prisiima šiuos įsipareigojimus:

16.1 sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, ar laikomasi sąlygų, kuriomis buvo skirta parama;

16.2. teikti duomenis statistikos tikslais ir programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

16.3. paramos paraiškoje arba pridedamuose dokumentuose, arba pagal Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikti teisingą informaciją;

16.4. viešinti paramą, vadovaudamasis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės);

16.5. užtikrinti, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų;

16.6. mažiausiai penkerius metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo vietos, reikalavimų ir nuosavybės formos, nenutraukti projekto veiklos. Keisti projekto įgyvendinimo vietą (tikslinti pertvarkomus žemės sklypus) galima gavus raštišką Agentūros sutikimą;

16.7. ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu pateikti statybos užbaigimo dokumentus pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus;

16.8. ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu pateikti žemės konsolidacijos projektą;

16.9. užtikrinti, kad turtas, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama, bus apdraustas ne trumpesniam nei nustatytam kontrolės laikotarpiui: projekto įgyvendinimo laikotarpiu didžiausiu  turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui.

 

VIII SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

17. Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.

18. Finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

19. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) eurų su PVM.

20. Didžiausia paramos suma negali viršyti 347,54 eurų (trijų šimtų keturiasdešimt septynių eurų penkiasdešimt keturių centų) už ha konsoliduojamo ploto (neįskaitant viešųjų erdvių, viešosios infrastruktūros tvarkymo ir natūralių žemės sklypų ribų pertvarkymo išlaidų), o bendra paramos suma, tenkanti 1 ha, negali viršyti 50 procentų vidutinės žemės rinkos vertės, nustatytos pagal žemės verčių žemėlapius. Paraiškos pateikimo metu vieno žemės konsolidacijos projekto dalyvio žemės sklypų plotas projekte gali sudaryti ne daugiau kaip 30 procentų žemės konsolidacijos projekto teritorijos.

21. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti išlaidas, nurodytas šių Taisyklių IX skyriuje.

 

IX SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

22. Projekte numatytos prekės, paslaugos ir darbai turi būti įsigyti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Paraiškoje turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ir ne daugiau nei numatytas paramos dydis ir intensyvumas. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas.

23. Jei prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai (bendrųjų išlaidų atveju) atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, pareiškėjas pirkimų dokumentų kopijas turi pateikti kartu su paramos paraiška.

24. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

24.1. būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje;

24.2. realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų;

24.3. faktiškai padarytos ir paramos gavėjo apskaitoje užfiksuotos išlaidos, pagrįstos dokumentų originalais arba nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis, kurios gali būti nustatytos patikros vietoje metu;

24.4. patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos (išskyrus bendrąsias išlaidas). Bendrosios išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jeigu jos yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, bet ne anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d. Išlaidos (įskaitant bendrąsias) nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše pagal šių Taisyklių 25 punktą arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose;

25. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

25.1. žemės konsolidacijos projekto rengimo organizavimas (išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 25 procentų projektui numatytos paramos vertės):

25.1.1. organizatoriaus veiklos išlaidos:

25.1.1.1. darbo vertė, kuriai priskiriamas darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims: projekto vadovui, projekto koordinatoriui ir kitiems projekto rengimo organizatoriaus darbuotojams, projekto rengimo organizatoriaus įsakymu paskirtiems dirbti projekto rengimo organizavimo darbus (įskaitant visus darbdaviui – projekto rengimo organizatoriui – ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas). Vieno visą darbo dieną dirbančio projektų vadovo arba projektų koordinatoriaus darbo užmokesčiui per mėnesį (atsižvelgiant į išdirbtą laiką) gali būti skirta ne daugiau kaip 2,3 šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Vieno visą darbo dieną dirbančio kito darbuotojo darbo užmokesčiui (atsižvelgiant į išdirbtą laiką) per mėnesį gali būti skirta ne daugiau kaip 1,4 šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tyrimų duomenimis. Šiame papunktyje nustatytos darbo užmokesčio ribos negali būti viršytos dėl didesnio administruojamų projektų skaičiaus;

25.1.1.2. organizatoriaus veiklos administravimo išlaidos:

25.1.1.2.1. ryšių (telefono, interneto, pašto ar pan.) išlaidos;

25.1.1.2.2. kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimo išlaidos;

25.1.1.2.3. komandiruotės ir transporto nuomos išlaidos;

25.1.1.3. patalpų ir įrangos (projektorių ar pan.), reikalingų žemės konsolidacijos projekto dalyvių susirinkimams organizuoti, nuomos išlaidos;

25.1.2. žemės konsolidacijos projekto parengiamieji darbai:

25.1.2.1. valstybinės žemės sklypų kadastro duomenų nustatymas;

25.1.2.2. projekto teritorijos žemės naudojimo plano parengimo išlaidos;

25.1.2.3. išlaidos valstybės registrams už jų teikiamas paslaugas (išskyrus atlygį už valstybės registrų paslaugas, suteiktas žemės konsolidacijos projekto įgyvendinimo etapu);

25.2. žemės konsolidacijos projekto žemės vertinimo plano parengimo paslaugos;

25.3. projektavimo paslaugos;

25.4. žemės konsolidacijos projekto viešo svarstymo ir derinimo organizavimo paslaugos;

25.5. žemės konsolidacijos projekto įgyvendinimo paslaugos:

25.5.1. žemės konsolidacijos projekte suprojektuotų žemės sklypų kadastro duomenų nustatymas;

25.5.2. žemės konsolidacijos sutarties sudarymas;

25.5.3. atlygis valstybės registrams už jų teikiamas paslaugas registruojant žemės konsolidacijos projekte suprojektuotus žemės sklypus, daiktines teises į juos ir su šių teisių suvaržymais susijusius juridinius faktus;

25.6. natūralių žemės sklypų ribų pertvarkymas, viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas. Šiems darbams skirtos išlaidos turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų ir ne daugiau kaip 40 procentų projekto vertės. Natūralių žemės sklypų ribų pertvarkymo, viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo darbus sudaro:

25.6.1. natūralias žemės sklypų ribas lemiančių vietovėje esančių objektų, trukdančių formuoti taisyklingos formos, vientisus valstybinės žemės sklypus pagal Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse nustatytus žemės sklypų formavimo reikalavimus, pertvarkymas:

25.6.1.1. gyvatvorių iškirtimas ar persodinimas;

25.6.1.2. griovių ar kanalų užlyginimas arba perkasimas keičiant jų vagą;

25.6.1.3. privažiuojamojo kelio pertiesimo ar užlyginimo darbai;

25.6.2. viešųjų erdvių  tvarkymas. Viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros tvarkymas gali būti finansuojamas tik tada, kai jis yra susijęs su žemės konsolidacijos projekto uždavinių įgyvendinimu – sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą, pagerinti teritorijos rekreacinius ir turizmo išteklius bei įgyvendinti kitus žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslus. Prie viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros tvarkymo darbų priskiriami:

25.6.2.1. prie viešųjų erdvių (paplūdimių, parkų, sporto aikštelių, aikščių ar kitų rekreacinio, turizmo, kultūrinio, aplinkosauginio ar panašaus pobūdžio teritorijoms) priskirtų žemės sklypų sutvarkymas (žemės paviršiaus kasimas, formavimas, lyginimas, asfaltavimas, trinkelių klojimas, apželdinimas, tvenkinio iškasimas ir kt.);

25.6.2.2. viešosios infrastruktūros objektų įrengimas:

25.6.2.2.1. objektų, skirtų viešosioms erdvėms aptarnauti: automobilių stovėjimo aikštelių, suoliukų, pavėsinių, pakylų, stendų, atitvarų, sporto įrenginių ir kt., išskyrus pastatus, statyba;

25.6.2.2.2. privažiuojamojo kelio įrengimas ar rekonstrukcija (tik tais atvejais, jeigu keliu privažiuojama prie bendrojo naudojimo teritorijų arba ne mažiau kaip 5 žemės sklypų, priklausančių skirtingiems savininkams);

25.7. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 procentų kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės. Konsultantų paslaugos paraiškai parengti ir administruoti negali sudaryti daugiau kaip 2 procentų projektui numatytos paramos vertės. Prie bendrųjų išlaidų, be kitų 3.2.5 papunktyje nurodytų išlaidų, priskiriamos techninių projektų ir kitų dokumentų, susijusių su viešųjų erdvių tvarkymu ar viešosios infrastruktūros įrengimu, parengimo išlaidos. Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis.

26. Netinkamos finansuoti išlaidos:

26.1. išlaidos, nesusijusios su projektu ir remiama veikla ir neįvardytos šių Taisyklių 25 punkte;

26.2. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose;

26.3. investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas).

27. Pasikeitus teisės aktams, turintiems įtakos PVM sumai, paramos sutartyje nurodytos PVM sumos perskaičiuojamos ir keičiamos taikant pasikeitusį PVM dydį. PVM sumažėjimo atveju taip pat perskaičiuojamos ir keičiamos atskirų išlaidų kategorijų bei paramos sutarties galutinės sumos. Dėl padidėjusio PVM atskirų išlaidų kategorijų ir paramos sutarties galutinės sumos neperskaičiuojamos ir nekeičiamos. Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-181, 2017-03-16, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04512

 

X SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

28. Paramos paraiškos pildymas ir registravimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

29. Projektų atrankos vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

30. Atrankos pirmumo kriterijai:

30.1. žemės konsolidacijos projektas apima didesnį žemės konsolidacijos projekte dalyvaujančių asmenų skaičių:

30.1.1. nuo 5 iki 25 dalyvaujančių žemės savininkų – skiriami 5 balai;

30.1.2. nuo 26 iki 50 dalyvaujančių žemės savininkų – skiriama 10 balų;

30.1.3. nuo 51 iki 75 dalyvaujančių žemės savininkų – skiriama 15 balų;

30.1.4. nuo 76 iki 100 dalyvaujančių žemės savininkų – skiriama 20 balų;

30.1.5. 101 ir daugiau dalyvaujančių žemės savininkų – skiriami 25 balai.

30.2. žemės konsolidacijos projektas apima didesnę teritoriją:

30.2.1. nuo 100 iki 250 ha – skiriami 5 balai;

30.2.2. nuo 251 iki 500 ha – skiriama 10 balų;

30.2.3. nuo 501 iki 750 ha – skiriama 15 balų;

30.2.4. nuo 751 iki 1000 ha –skiriama 20 balų;

30.2.5. nuo 1001 iki 1500 ha – skiriami 25 balai;

30.2.6. daugiau nei 1500 ha – skiriama 30 balų.

30.3. projektas yra susijęs su aplinkos apsaugos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu:

30.3.1. žemės konsolidacijos projekte projektuojami aplinkos apsaugos tikslams įgyvendinti reikalingi žemės plotai – skiriama 15 balų;

30.3.2. už kitas projekte numatomas biologinės įvairovės, kraštovaizdžio ir vandens telkinių apsaugos priemones – skiriama 15 balų.

30.4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:

30.4.1. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 1 iki 5 procentinių punktų  – skiriamami 5 balai;

30.4.2. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 6 iki 10 procentinių punktų  – skiriama 10 balų;

30.4.3. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų – skiriama 15 balų.

31. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 privalomieji balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomojo mažiausio 25 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

32. Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS

 

33. Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijos projektų atrankos komitetui (toliau – Komitetas).

34. Komitetas svarsto projektus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir (arba) nefinansuotinų projektų. Vadovaujantis Komiteto rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priima ministras ar jo įgaliotas asmuo. Ministerija apie galutinį sprendimą informuoja Agentūrą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

35. Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo informuoja pareiškėjus Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

36. Gavusi sprendimą iš Ministerijos suteikti paramą, Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, rengia paramos sutartį.

37. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

 

XIII SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

38. Paramos gavėjas po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo, kaip numatyta paramos sutartyje, pateikia nustatytos formos mokėjimo prašymą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

39. Paramos gavėjas gali pateikti iki trijų mokėjimo prašymų (neįskaitant avansinio mokėjimo prašymo).

40. Šiai priemonei taikomas išlaidų kompensavimo arba išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos. Avanso dydis paramos gavėjui negali būti didesnis nei 50 proc. nuo sprendime skirti paramą nurodytos paramos sumos.

41. Taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą, avansinis mokėjimo prašymas teikiamas tik elektronine forma, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga.

42. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

43. Mokėjimo prašymo teikimo, administravimo ir paramos lėšų išmokėjimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XIV SKYRIUS

SANKCIJOS

 

44. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos. Gali būti taikomos tokios sankcijos: paramos sumažinimas, paramos teikimo sustabdymas ir (arba) nutraukimas, sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos; apribojimas teikti paraiškas; kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

45. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyta Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

46. Jeigu su priešpaskutiniu mokėjimu prašymu nepateikiami statinio statybos projektas ar supaprastintas projektas ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kaip numatyta Taisyklių 11.9 papunktyje, paramos gavėjui taikoma sankcija – paramos teikimo sustabdymas.

 

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Paramos paraiškų vertinimas, administravimas, paramos lėšų išmokėjimas, ataskaitų teikimas, projektų įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas, apskundimo tvarka atliekama Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

___________________


 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės konsolidacijai“ įgyvendinimo taisyklių priedas

 

 

 

(Paramos paraiškos forma)[i]

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS[1]

 

|__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)     (vardas, pavardė)          (parašas)

 

Paraiška vertinti priimta

Paraiška atmesta

 

______________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento

teritoriniam Paramos administravimo skyriui

 

PARAMOS PARAIŠKA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS „PARAMA ŽEMĖS KONSOLIDACIJAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLES

 

__________ Nr. _________

(data)

________________________

(sudarymo vieta)

 

I SKYRIUS. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

1. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas

2. Įmonės kodas

 

3. PVM mokėtojo kodas

 

Adresas/buveinė

(Pareiškėjo buveinės vieta, telefonas, faksas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

 

 

 

 

 

Juridinio asmens kodas _|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą?

PASTABA. Užpildykite tik vieną langelį.

Paštu

Elektroniniu paštu

 

Pareiškėjo arba jo paskirto asmens parašas _____________

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

1. Programos priemonės veiklos srities kodas

MO4 4.3.1

2. Programos priemonės veiklos srities remiama veikla

Žemės konsolidacija

3. Projekto pavadinimas (nurodyti projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, pavadinimą)

 

4. Projekto įgyvendinimo vieta

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

Savivaldybės pavadinimas

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

5. Bendra projekto vertė su PVM, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|

(bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, eurais)

6. Bendra prašomos paramos suma, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(bendra prašoma paramos suma, eurais (nuo tinkamų finansuoti išlaidų)

7. Asmuo, atsakingas už projektą

(vardas, pavardė):

Telefono Nr.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Pareiškėjo paskirto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)

 

Pareiškėjo arba jo paskirto asmens parašas _____________

 

III. PROJEKTO SANTRAUKA

 

Trumpas projekto esmės aprašymas

Trumpai (ne daugiau kaip 2–5 psl.) paaiškinama:

vieta, kurioje bus įgyvendinamas projektas;

kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl ir kam reikalingi projekto rezultatai?

kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas?

kaip projektas atitinka KPP priemonę, jos prioritetus, tikslines sritis ir kompleksinius tikslus?

kokie projekto parengimo darbai jau atlikti?

kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą, kaip bus organizuojamas projekto įgyvendinimas?

 

 

Pareiškėjo arba jo paskirto asmens parašas _____________

 

 

IV. PROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI (pildoma atsižvelgiant į projekto pobūdį)

(Lentelėje nurodoma informacija paraiškos pateikimo dieną ir prognozuojamu laikotarpiu)

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Prieš projektą

Po projekto įgyvendinimo

1.

Žemės sklypų skaičius

vnt.

 

 

2.

Žemės konsolidacijos projekto metu pertvarkytos teritorijos plotas

ha

 

 

3.

Žemės konsolidacijos projekto dalyvių skaičius

dalyvis

 

 

4.

Numatomų aplinkos apsaugos priemonių skaičius

vnt.

 

 

5

Numatomų sutvarkyti viešųjų erdvių skaičius

vnt.

 

 

6.

Numatomų sutvarkyti viešosios infrastruktūros objektų skaičius

vnt.

 

 

 

Pareiškėjo arba jo paskirto asmens parašas _____________

 

V. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

(Projekte nurodomų ir (ar) planuojamų visų išlaidų kategorijos, pirkimo suma su PVM, įgyvendinimo trukmė (metai, mėn.), prašoma paramos suma ir bendra prašomos paramos suma)

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Pirkimo suma be PVM, Eur

PVM, Eur

Pirkimo suma su PVM, Eur

Trukmė, mėn.

Prašoma paramos suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjo arba jo paskirto asmens parašas _____________

 

 

VI. TINKAMŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠAS

(Šioje lentelėje nurodomos tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos: išlaidų pavadinimas, vienetų skaičius, bendra suma su PVM, trumpas pagrindimas, kodėl šios išlaidos yra būtinos ir kaip jos prisidės prie projekto tikslų įgyvendinimo. Turi būti atidžiai užpildyta ir pagrįsta, kad vertintojams neliktų abejonių dėl išlaidų pagrįstumo. Nepagrįstos, abejotinos išlaidos gali būti pripažintos kaip netinkamos, o tinkamų išlaidų bendra suma ir prašomos paramos dydis sumažinamas)

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma be PVM, Eur

PVM, Eur

Bendra suma su PVM, Eur

Prašoma paramos suma, Eur

Išlaidų pagrindimas

1.

Žemės konsolidacijos projekto rengimo organizavimas

 

 

 

 

 

1.1.

organizatoriaus veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

1.1.1.

organizatoriaus darbo vertė

 

 

 

 

 

1.1.2.

organizatoriaus veiklos administravimo išlaidos

 

 

 

 

 

1.1.2.1.

ryšių išlaidos

 

 

 

 

 

1.1.2.2.

kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

 

1.1.2.3.

komandiruotės ir transporto nuomos išlaidos

 

 

 

 

 

1.1.3.

patalpų ir įrangos nuomos išlaidos

 

 

 

 

 

1.2.

žemės konsolidacijos projekto parengiamieji darbai

 

 

 

 

 

1.2.1.

valstybinės žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo išlaidos

 

 

 

 

 

1.2.2.

projekto teritorijos žemės naudojimo plano parengimo išlaidos

 

 

 

 

 

1.2.3.

išlaidos valstybės registrams už jų teikiamas paslaugas

 

 

 

 

 

2.

Žemės konsolidacijos projekto žemės vertinimo plano parengimo išlaidos

 

 

 

 

 

3.

Projektavimo išlaidos

 

 

 

 

 

4.

Žemės konsolidacijos projekto viešo svarstymo ir derinimo organizavimo išlaidos

 

 

 

 

 

5.

Žemės konsolidacijos projekto įgyvendinimo išlaidos

 

 

 

 

 

5.1.

žemės konsolidacijos projekte suprojektuotų žemės sklypų kadastro duomenų nustatymas

 

 

 

 

 

5.2.

žemės konsolidacijos sutarties sudarymo išlaidos

 

 

 

 

 

5.3.

atlygis valstybės registrams už jų teikiamas paslaugas

 

 

 

 

 

6.

Natūralių žemės sklypų ribų pertvarkymo išlaidos

 

 

 

 

 

6.1.1.

gyvatvorių iškirtimas

 

 

 

 

 

6.1.2.

griovių ar kanalų užlyginimas arba perkasimas keičiant jų vagą

 

 

 

 

 

6.1.3.

privažiuojamojo kelio pertiesimo ar užlyginimo darbai

 

 

 

 

 

7.

Viešųjų erdvių ir (arba) viešosios infrastruktūros tvarkymo išlaidos

 

 

 

 

 

7.1.

viešosioms erdvėms priskirtų žemės sklypų sutvarkymas

 

 

 

 

 

7.2.

viešosios infrastruktūros objektų, skirtų viešosioms erdvėms aptarnauti, įrengimas

 

 

 

 

 

7.3.

privažiuojamojo kelio įrengimas ar rekonstrukcija

 

 

 

 

 

8.

Bendrosios išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjo arba jo paskirto asmens parašas _____________

 

 

VII. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(Nurodoma, kaip pareiškėjas numato finansuoti projektą, jeigu projekto vertė didesnė negu galima didžiausia paramos suma. Turi būti numatytos lėšos, skirtos sumokėti už investicijos vertę su PVM, viršijančios galimos paramos dydį. Pareiškėjas privalo nurodyti finansavimo šaltinius)

 

 

Šaltinis

Suma, Eur

Nuoroda į patvirtinimo dokumentą ir (arba) informacijos šaltinį

1.

Paramos lėšos

 

 

 

(nurodomos paramos lėšos, nukreiptos kitam projekto etapui finansuoti)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

Pildoma tik tuo atveju, jei projektas numatomas vykdyti daugiau nei vieną etapą. Šioje grafoje nurodoma, kiek planuojama teikti mokėjimo prašymų (ne daugiau kaip penkis) ir kokioms investicijoms, už kurias gauta parama bus naudojama antrajam ir (arba) n-ajam projekto etapui finansuoti

2.

Pareiškėjo lėšos

|_|_|_|_|_|_|_|_|

kita

3.

Paskola

 

(Nurodoma paskola, pagrįsta paskolos suteikimo galimybės įrodymo dokumentais)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

□ kredito įstaigos

 

□ juridinio asmens

 

□ fizinio asmens

4.

Bendra projekto vertė (1+2+3)

 

 

 

Pareiškėjo arba jo paskirto asmens parašas _____________

 

VIII. KITA INFORMACIJA (pildoma pareiškėjo)

(Šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas kryželiu langelį ties žodžiu „Taip“ arba „Ne“)

 

11.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų?

□ Taip  □ Ne

22.

Ar patvirtinate, kad neturite finansinių sunkumų, t. y esate ne likviduojamas?

□ Taip  □ Ne

33.

Ar įsipareigojate viešinti gautą paramą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą taisyklėmis? Kokias viešinimo priemones naudosite?

□ Taip  □ Ne

Nurodyti viešinimo priemones:

___________________

 

44.

Ar įsipareigojate mažiausiai penkerius metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo vietos, reikalavimų ir nuosavybės formos, nenutraukti projekto veiklos? Keisti projekto įgyvendinimo vietą (tikslinti pertvarkomus žemės sklypus) galima gavus raštišką Agentūros sutikimą

□ Taip  □ Ne

 

55.

Ar užtikrinate tinkamą projekto finansavimo šaltinį?

□ Taip  □ Ne

 

66.

Ar įsipareigojate, kad visos investicijos atitiks aplinkosaugos reikalavimus?

□ Taip  □ Ne

 

77.

Ar įsipareigojate ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu pateikti statybos užbaigimo dokumentus pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus?

□ Taip  □ Ne

 

88.

Ar įsipareigojate ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu pateikti žemės konsolidacijos projektą?

□ Taip  □ Ne

 

99.

Ar įsipareigojate užtikrinti, kad  turtas, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama, bus apdraustas ne trumpesniam nei nustatytam kontrolės laikotarpiui: projekto įgyvendinimo laikotarpiu didžiausiu  turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui?

□ Taip  □ Ne

 


 

 

Projektų atrankos kriterijai

 

1.

Kiek bus žemės konsolidacijos projekte dalyvaujančių asmenų?

 

Nurodyti dalyvių skaičių

|_|_|_|

2.

Koks bus žemės konsolidacijos projekto teritorijos dydis?

Nurodyti ha skaičių

|_|_|_|

 

3.

Projektas susijęs su aplinkos apsaugos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu:

 

1. žemės konsolidacijos projekte projektuojami aplinkos apsaugos tikslams įgyvendinti reikalingi žemės plotai

 

2. projektu numatomos kitos biologinės įvairovės, kraštovaizdžio ir vandens telkinių apsaugos priemonės

 

 

 

□ Taip  □ Ne

 

 

□ Taip  □ Ne

 

4.

Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:

1. prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 1 iki 5 procentinių punktų

 

2. prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 6 iki 10 procentinių punktų 

 

3. prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų.

 

 

□ Taip  □ Ne

 

 

□ Taip  □ Ne

 

 

□ Taip  □ Ne

 

 

IX. TEIKIAMI DOKUMENTAI

(Šioje lentelėje pareiškėjas pasitikrina, ar jo pateikiama paraiška yra sukomplektuota, ir pažymi (kryželiu), kuriuos dokumentus pateikia, nurodydamas teikiamų dokumentų puslapių skaičių)

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Puslapių skaičius

1.

Projekto aprašas

|_|_|

2.

Juridinio asmens steigimo dokumentai

|_|_|

3.

VĮ Valstybės žemės fondo sprendimo dėl projekto rengimo tikslingumo nuorašas ir jo patvirtintas preliminarios projekto teritorijos planas, kuriame pažymėtos preliminarios projekto teritorijos ribos ir visi į šią teritoriją įeinantys privačios ir valstybinės žemės sklypai

|_|_|

4.

Projekto vadovo ir pagrindinių vykdytojų gyvenimo aprašymai (CV)

|_|_|

5.

Projekto išlaidų pagrindimo skaičiavimai (sąmatos)

|_|_|

6.

Natūralių žemės sklypų ribų pertvarkymo, viešosios infrastruktūros ar viešųjų erdvių tvarkymo techniniai dokumentai, projektiniai pasiūlymai ir kt.

|_|_|

7.

Kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės ar jos įmonės ar kito viešojo juridinio asmens įsipareigojimą tvarkyti, valdyti ir apdrausti, o po kontrolės laikotarpio pabaigos – perimti nuosavybėn paramos lėšomis sukurtą viešąją infrastruktūrą ir viešąsias erdves patvirtinantys dokumentai.

|_|_|

8.

 

|_|_|

9.

Kiti dokumentai

|_|_|

 

X. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2. Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

3. Nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

4. Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

5. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

6. Sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

7. Sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

8. Žinau, kad, pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos Administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose, kurie reglamentuoja paramos teikimą ir administravimą, nustatyta tvarka.

9. Esu informuotas, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

10. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

11. Žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano projekto ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

12. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu informuotas, kad duomenų valdytojas yra Agentūra.

13. Žinau, kad Agentūra ir (ar) Agentūros paskirti ekspertai gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano projekto ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

Pareiškėjo pavadinimas, adresas

 

Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas

 

Data, vieta

 

 

Jei projektą parengė ir paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

 

Konsultanto vardas ir pavardė

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Institucijos pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono ir fakso Nr.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

____________

(parašas)

________________________

(konsultanto vardas, pavardė)

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-181, 2017-03-16, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04512

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-656 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės konsolidacijai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinio Paramos administravimo skyriaus tarnautojas.             [i]Pildydami rašykite didžiosiomis raidėmis ir aiškiu šriftu.

 

______________