Suvestinė redakcija nuo 2018-07-18

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03544

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PAŽANGOS PROGRAMOS HORIZONTALIOJO PRIORITETO „KULTŪRA“ TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 19 d. Nr. 269
Vilnius

 

Įgyvendindama 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, horizontalųjį prioritetą „Kultūra“ ir Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimą Nr. 1269 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Šarūnas Birutis

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269

 

 

 

2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PAŽANGOS PROGRAMOS HORIZONTALIOJO PRIORITETO „KULTŪRA“ TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinis veiklos planas (toliau – Planas) įgyvendina 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ nuostatas ir Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“.

2. Planas paremtas integruotu požiūriu ir yra orientuotas į pažangos ir pokyčių įgyvendinimą kultūros srityje. Parengimo laikotarpis derinamas su Programos įgyvendinimo laikotarpiu 2014–2020 metais.

3. Plano paskirtis – konsoliduojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų valdytojų priemones, sudaryti sąlygas panaudoti kultūros srities sektoriaus potencialą – stiprinti visuomenės tapatybę, kūrybingumą, plėtoti kultūros paslaugas visoje Lietuvoje ir skatinti Lietuvos kultūros sklaidą ir konkurencingumą tarptautiniu mastu.

4. Plano priemonėms įgyvendinti numatytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ES finansinės paramos ir kitos lėšos.

5. Plano priemonės numatytos atsižvelgiant į Programos vertikaliųjų prioritetų indėlį įgyvendinant Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslus ir uždavinius.

6. Planas apima šias pagrindines veiklos sritis ir investavimo kryptis:

6.1. kultūros paveldo išsaugojimą ir aktualizavimą, panaudojant jo istorinį, kultūrinį potencialą, užtikrinant ekonominį gyvybingumą ir pritaikant jį visuomenės ugdymo ir socialiniams poreikiams;

6.2. mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą, skatinant kūrybines ir kultūrines inovacijas;

6.3. kultūros fizinės ir informacinės infrastruktūros atnaujinimą, pritaikant ją visuomenės kūrybinių kompetencijų ugdymo poreikiams ir užtikrinant jos ekonominį gyvybingumą;

6.4. kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą;

6.5. kokybiškų kultūros paslaugų kūrimą ir plėtrą;

6.6. kultūros prieinamumo didinimą visoje šalyje;

6.7. visuomenės kūrybingumo ir dalyvavimo kultūrinėje veikloje skatinimą;

6.8. tarpsektorinės partnerystės ir kultūrinės edukacijos skatinimą ir sklaidą.

7. Įgyvendinus Plane numatytas priemones, bus kryptingai didinamas visų kultūros sektorių gyvybingumas ir prieinamumas, kokybiškų kultūros paslaugų plėtra, išaugęs visuomenės domėjimasis kultūra ir dalyvavimas kultūriniame gyvenime mažins kultūrinę atskirtį ir puoselės kultūros įvairovę Lietuvoje, visuomenė turės galimybę reikšti kultūrines ir socialines iniciatyvas, bendruomenės – įsitraukti į politinį, kultūrinį, socialinį šalies gyvenimą, bus sudarytos sąlygos plėtoti įrodymais pagrįstą kultūros politiką ir kultūrinę bei kūrybinę ekonomiką.

 

II SKYRIUS

PLANO KOORDINATORIUS IR DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS

 

8. Planą koordinuojanti institucija – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).

9. Plano koordinatorius – kultūros ministro paskirtas kultūros viceministras, Kultūros ministerijos kancleris, Vyriausybės įstaigos ar kitos kultūros ministro valdymo srityje veikiančios įstaigos vadovas, turintis asignavimų valdytojo statusą.

10. Dalyvaujančios institucijos (asignavimų valdytojai) – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

 

III SKYRIUS

PRIEMONĖS, PRISIDEDANČIOS PRIE PROGRAMOS HORIZONTALIOJO PRIORITETO „KULTŪRA“ ĮGYVENDINIMO, KURIOS NUMATYTOS KITUOSE PLANAVIMO DOKUMENTUOSE

 

11. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ įgyvendinimo prisidės ir kitos dalyvaujančių institucijų priemonės, kurios numatytos kituose planavimo dokumentuose, todėl nenurodytos Plano 1 priede „2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai ir įgyvendinančios institucijos“. Šių priemonių indėlis siekiant Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių bus nustatomas pagal priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijų reikšmes.

12. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ įgyvendinimas. Ši priemonė įtraukta į 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 172 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Regioninės plėtros planas). Investicijos pagal nurodytą priemonę galės būti skiriamos istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų ir vietovių tvarkybos darbams, taip pat bus teikiama parama tradicinių amatų veikloms. Šios priemonės veiklų indėlis į Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ uždavinių įgyvendinimą bus nustatomas pagal vertinimo kriterijaus „Lietuvos Respublikos savivaldybių, Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ lėšomis įgyvendinusių bent vieną kultūros srities projektą, skaičius“ reikšmes (2020 metų siektina reikšmė – 20 vnt.).

13. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės Regioninės plėtros plano kompleksinės priemonės, skirtos miestų teritorijų vystymui, įskaitant šių teritorijų ir jose esančių objektų pritaikymą kultūros sklaidai. Tokioms veikloms skirtos infrastruktūros pritaikymas, konversija ar modernizavimas sudarys ne mažiau kaip 15 procentų (ne mažiau kaip 39 mln. eurų) kompleksinių projektų apimties. Šių veiklų indėlis į Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ uždavinių įgyvendinimą bus nustatomas pagal vertinimo kriterijaus „Sutvarkytų ir pritaikytų kultūros veikloms teritorijų plotas“ reikšmes (2020 metų siektina reikšmė – 1 000 hektarų).

Punkto pakeitimai:

Nr. 233, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05149

 

14. Bus sudarytos sąlygos prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidėti vietos bendruomenėms (bendradarbiaujant su vietos verslu ir savivaldybėmis). Dalis Regioninės plėtros plane numatytų „minkštųjų“ intervencijų priemonių ar veiklų, ypač miestuose, tiesiogiai susijusių su vietos problematika, bus įgyvendinamos bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros būdu, galimybę priimti sprendimus ir (iš dalies) juos įgyvendinti perduodant vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms vietos plėtros strategijas. Rengiant bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros įgyvendinimą reglamentuojančius dokumentus ir konkrečių priemonių finansavimo sąlygų aprašus, bus numatyta galimybė bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros būdu įgyvendinti kultūrines veiklas. Šių veiklų indėlis į Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ uždavinių įgyvendinimą bus nustatomas pagal vertinimo kriterijų „Bendruomenių inicijuotų sociokultūrinių veiklų dalyvių skaičius“ (2020 metų siektina reikšmė – 700 vnt.) ir „Patvirtintų vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų, kuriose numatytos kultūros veiklos, skaičius“ reikšmes (2020 metų siektina reikšmė – 20 vnt.).

15. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintoje Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programoje numatyta priemonė „Vystyti sociokultūrines paslaugas mažinant socialinę atskirtį bendruomenėse“ ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintoje Vaiko gerovės 2013–2018 metų programoje numatyta priemonė „Įgyvendinti vaikų dienos centrų programą“. Priemonė „Vystyti sociokultūrines paslaugas mažinant socialinę atskirtį bendruomenėse“ skirta bendruomenių inicijuojamoms veikloms, skirtoms socialinei atskirčiai mažinti, įskaitant sociokultūrines paslaugas, kūryba paremtas partnerystes, užimtumo skatinimą per kultūrines veiklas, skatinti. Ši priemonė prisidės prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kultūros veikloms skiriant ne mažiau kaip 10 procentų priemonės lėšų. Nurodytos priemonės veiklų indėlis į Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ uždavinių įgyvendinimą bus nustatomas pagal vertinimo kriterijaus „Vietos bendruomenių tarybų sprendimais įgyvendintų kultūrinių veiklų skaičius“ reikšmes (2020 metų siektina reikšmė – 750 vnt.). Priemonė „Įgyvendinti vaikų dienos centrų programą“, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirta sociokultūrinėms paslaugoms plėtoti vaikų dienos centruose. Priemonė prisidės prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kultūros veikloms skiriant apie 10 procentų metinių šios priemonės lėšų. Nurodytos priemonės veiklų indėlis į Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ uždavinių įgyvendinimą bus nustatomas pagal vertinimo kriterijaus „Vaikų dienos centrus lankančių vaikų, dalyvaujančių sociokultūrinėse veiklose, skaičius“ reikšmes (2020 metų siektina reikšmė – 7 700 vnt.).

16. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės šios pagal Regioninės plėtros planą įgyvendinamos Kultūros ministerijos administruojamos priemonės, kurioms taikomas regionų projektų planavimo būdas (pagal Regioninės plėtros plano 1 tikslą „Užtikrinti tolygią ir tvarią regionų plėtrą“):

16.1. „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ (lėšų suma šiai priemonei įgyvendinti – apie 17 mln. eurų);

16.2. „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ (lėšų suma šiai priemonei įgyvendinti – apie 20 mln. eurų).

Punkto pakeitimai:

Nr. 233, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05149

 

17. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane numatytos priemonės, susijusios su viešųjų prieigos prie interneto taškų šalies viešosiose bibliotekose infrastruktūros atnaujinimu, Lietuvos kultūros paveldo objektų skaitmeninimu ir inovatyvių, pažangių e. paslaugų ir e. produktų kūrimu, siekiant ilgalaikio jų išsaugojimo, naujų, pažangių lietuvių kalbos informacinių technologijų ir skaitmeninių produktų diegimu, šiuolaikinio kultūros skaitmeninio turinio ir e. paslaugų, atitinkančių šiandienos visuomenės poreikius ir raidos tendencijas, kūrimu ir sklaida, taip pat kiti susiję projektai.

18. Atsižvelgdamas į Programos siekį skatinti įrodymais grįstos kultūros politikos plėtrą, Lietuvos statistikos departamentas, bendradarbiaudamas su Kultūros ministerija, prisidės prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ įgyvendinimo kultūros statistikos tobulinimo srityje.

19. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos antrojo tikslo trečiojo uždavinio „Skatinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti inovacijas, turinčias didelį poveikį“ priemonės.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIOSIOS PLANO KOORDINAVIMO NUOSTATOS

 

20. Siekdamas užtikrinti tinkamą ir efektyvų Plano tikslų, uždavinių ir visų jame numatytų priemonių įgyvendinimą, Plano koordinatorius, be Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, nustatytų funkcijų, pagal kompetenciją (užtikrinant lygiavertį ir proporcingą kultūros sektoriaus atstovavimą) kitoms institucijoms įgyvendinant Plane nurodytas priemones dalyvauja:

20.1. atrenkant projektinius pasiūlymus projektų planavimo ir atrankos komisijose, sudarant valstybės ir regionų projektų sąrašus;

20.2. rengiant specialiųjų projektų atrankos kriterijus ir projektų finansavimo sąlygų aprašus.

__________________

 

2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano

1 priedas

 

 

2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PAŽANGOS PROGRAMOS HORIZONTALIOJO PRIORITETO „KULTŪRA“ TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2018 metų asignavimai

2019 metų asignavimai

2020 metų asignavimai

Asignavimai finansavimo laikotarpiu, iš viso

Įgyvendinanti institucija

Iš viso

iš jų

Iš viso

iš jų

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

darbo užmokesčiui

iš viso

darbo užmokesčiui

iš viso

darbo užmokesčiui

1.

Tikslas: stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę

33 400,0

33 400,0

0,0

0,0

40 730,0

40 730,0

0,0

0,0

40 780,0

40 780,0

0,0

0,0

181 048,0

 

1.1.

Uždavinys: išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą, pritaikyti jį visuomenės ugdymo, jos kultūrinės tapatybės stiprinimo, socialiniams poreikiams ir verslo plėtrai

28 900,0

28 900,0

0,0

0,0

40 110,0

40 110,0

0,0

0,0

40 030,0

40 030,0

0,0

0,0

150 638,0

 

1.1.1.

Priemonė: aktualizuoti kultūros paveldo objektus

17 805,0

17 805,0

0,0

0,0

23 793,0

23 793,0

0,0

0,0

22 012,0

22 012,0

0,0

0,0

89 776,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: kultūros paveldo objektų, įskaitant ir sakralinio paveldo objektus, kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas ekonominėms, kultūrinėms, edukacinėms ir socialinėms reikmėms. Pritaikius kultūros paveldo objektus naudoti, padidės jų ekonominis ir socialinis gyvybingumas ir patrauklumas turistams. Taip pat bus remiami privataus paveldo objektai (dvarai), siekiant paskatinti privačias investicijas į kultūros paveldo tvarkybą ir aktualizavimą, kad kultūros paveldo objektai būtų atverti visuomenei, lankytojams ir užtikrinta informacijos apie kultūros paveldą sklaida ir panaudojimas edukaciniams, socialiniams ir ekonominiams poreikiams

1.1.2.

Priemonė: plėtoti tradicinius amatus ir ugdyti tradicinių amatininkų kompetencijas

822,0

822,0

0,0

0,0

820,0

820,0

0,0

0,0

820,0

820,0

0,0

0,0

4 344,0

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta tradicinių amatų centrų investicijoms į amatų technologinę įrangą, materialinės bazės gerinimą, informacijos sklaidą. Numatoma parama tautinio paveldo gamintojams ir kūrėjams tradiciniams amatams plėtoti, tradicinių amatininkų kompetencijoms ugdyti ir mokyti tradicinių amatų

1.1.3.

Priemonė: kurti ir plėtoti kultūros kelių, apimančių reikšmingiausius Lietuvos kultūros paveldo objektus, rinkodarą

3 072,0

3 072,0

0,0

0,0

2 111,0

2 111,0

0,0

0,0

1 032,0

1 032,0

0,0

0,0

9 030,0

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Priemonės veiklos: kultūros kelių rinkodara – renginiai, leidiniai, atstovavimas užsienio rinkose, e. rinkodaros ir reklamos priemonės, skirtos restauruotiems kultūros paveldo objektams (pvz., Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektams) ir juose plėtojamoms veikloms populiarinti, informacijos sklaidai, siekiant pritraukti daugiau lankytojų, užtikrinti paveldo objektų aktualizavimą – proaktyvų ir efektyvų naudojimą visuomenės ekonominiams, socialiniams poreikiams

1.1.4.

Priemonė: puoselėti žvejybos amato kultūros paveldą žuvininkystės regionuose

82,0

82,0

0,0

0,0

82,0

82,0

0,0

0,0

68,0

68,0

0,0

0,0

145,0

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta teminiams žvejų kaimeliams jų natūralioje aplinkoje (teminiams žuvininkystės kaimams) tvarkyti, įrengti ir pritaikyti kultūros ir turizmo reikmėms; žuvininkystės, akvakultūros, jūrinių muziejų ekspozicijoms įrengti, tvarkyti ir pritaikyti kultūros ir turizmo reikmėms; žvejo šventėms organizuoti; kultūriniams ir pažintiniams maršrutams parengti, teminiams takams, susijusiems su žuvininkyste, įrengti; tradiciniams amatams, susijusiems su žuvininkyste, remti

1.1.5.

Priemonė: remti verslinės žvejybos veiklos įvairinimą ir pridėtinės vertės kūrimą, puoselėjant žuvininkystės kultūros paveldą

23,0

23,0

0,0

0,0

23,0

23,0

0,0

0,0

23,0

23,0

0,0

0,0

346,0

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta remti veikloms, kuriomis gaunamos pajamos iš žuvininkystės kultūros paveldo puoselėjimo, propagavimo ir viešinimo. Priemonės veiklomis siekiama skatinti žuvininkystės kultūros paveldo pritaikymą, taip kurti žvejybos veiklos pridėtinę vertę

1.1.6.

Priemonė: išsaugoti ir pristatyti kultūros ir gamtos paveldą, siekiant skatinti pažintinį turizmą Lietuvos nacionaliniuose, valstybinės reikšmės ir regioniniuose parkuose

7 019,0

7 019,0

0,0

0,0

13 204,0

13 204,0

0,0

0,0

15 998,0

15 998,0

0,0

0,0

46 636,0

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Priemonės veiklos: kultūros ir gamtos paveldo objektų, valstybinės reikšmės parkų tvarkymas; gamtos mokyklų, lankytojų centrų, ekologinio švietimo ir tradicinių amatų centrų įrengimas saugomose teritorijose; Lietuvos regionų kultūrą saugomose teritorijose pristatančių ekspozicijų po atviru dangumi įrengimas, kitų (esamų) ekspozicijų papildymas, aktualizavimas; pažintinių teminių takų įrengimas

1.1.7.

Priemonė: inventorizuoti ir tvarkyti Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus

 

77,0

 

77,0

 

0,0

 

0,0

 

77,0

 

77,0

 

0,0

 

0,0

 

77,0

 

77,0

 

0,0

 

0,0

361,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: neinventorizuotų  tremties vietų paieška, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų nufotografavimas ir jų inventorizavimas, priežiūra ir tvarkymas

1.2.

Uždavinys: vykdyti kultūros srities mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), susijusią su socialine, ekonomine ir kultūrine plėtra ir kūrybinėmis inovacijomis

4 500,0

4 500,0,0

 

0,0

 

0,0

620,0

620,0

 

0,0

 

0,0

750,0

750,0

 

0,0

 

0,0

30 410,0

 

1.2.1.

Priemonė: plėtoti MTEP ir kūrybines inovacijas, siekiant ugdyti įtraukią ir kūrybingą visuomenę

2 700,0

2 700,0

0,0

0,0

520,0

520,0

0,0

0,0

650,0

650,0

0,0

0,0

26 066,0

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta sumaniosios specializacijos strategijos prioritetams įgyvendinti, aktualiai mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti, mokslo žinioms perduoti, kūrybinėms ir kultūrinėms inovacijoms kurti ir komercinti, siekiant ugdyti įtraukią ir kūrybingą visuomenę

1.2.2.

Priemonė: skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimą kūrybinių inovacijų srityje

1 800,0

1 800,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

4 344,0

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta MTEPI sistemos dalyvių potencialui stiprinti, siekiant pagerinti MTEPI veiklų kokybę: tobulinamas jaunųjų tyrėjų rengimo procesas vykdant aukštojo mokslo studijų programas, atitinkančias sumaniosios specializacijos kryptis, remiant mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinę veiklą ar vykdant doktorantūros programas meno, dizaino, medijų, vizualinės komunikacijos, rinkodaros ir kitose srityse

2.

Tikslas: ugdyti visuomenės kūrybingumą – plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas ir kūrybinius produktus, užtikrinti jų įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą

42 041,0

36 854,0

10,0

5 187,0

71 439,0

58 978,0

10,0

12 461,0

63 872,0

47 441,0

10,0

16 431,0

288 995,0

 

2.1.

Uždavinys: modernizuoti fizinę ir informacinę kultūros infrastruktūrą, plėtoti viešąsias erdves – pritaikyti jas visuomenės kūrybinių kompetencijų ugdymo poreikiams, plėtoti kultūros darbuotojų kompetencijas

34 884,0

29 697,0

0,0

5 187,0

49 458,0

36 997,0

0,0

12  461,0

48 268,0

31 837,0

0,0

16 431,0

212 710,0

 

2.1.1.

Priemonė: didinti kultūros institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę

308,0

308,0

0,0

0,0

308,0

308,0

0,0

0,0

308,0

308,0

0,0

0,0

2 500,0

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta kultūros įstaigų ir institucijų veiklos tobulinimo ir modernizavimo veikloms vykdyti, į klientus orientuotoms paslaugoms kurti ir (ar) jų kokybei gerinti

2.1.2.

Priemonė: modernizuoti kultūros infrastruktūrą

22 204,0

22 204,0

0,0

0,0

30 049,0

30 049,0

0,0

0,0

24 665,0

24 665,0

0,0

0,0

94 065,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: numatoma sukurti modernią kultūros įstaigų (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, koncertinių įstaigų, teatrų) fizinę ir informacinę infrastruktūrą, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės poreikius, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, jų prieinamumo ir interaktyvumo. Priemonės veiklos bus įgyvendinamos renovuojant ir optimizuojant esamą kultūros infrastruktūrą, vystant naujus kultūros infrastruktūros objektus, kuriančius kultūros paslaugų pridėtinę vertę

2.1.3.

Priemonė: vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą

5 187,0

0,0

0,0

5 187,0

12 461,0

0,0

0,0

12 461,0

16 431,0

0,0

0,0

16 431,0

82 229,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: valstybės investicijų programoje numatytomis lėšomis renovuojamos, modernizuojamos bei aktualizuojamos kultūros įstaigos ir kiti kultūros objektai, įgyvendinami kultūros objektų statybos, esamų objektų rekonstravimo, modernizavimo ir aprūpinimo šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga investiciniai projektai

2.1.4.

Priemonė: tobulinti kultūros srities viešųjų paslaugų darbuotojų kvalifikaciją

0,0

0,0

0,0

0,0

579,0

579,0

0,0

0,0

637,0

637,0

0,0

0,0

2 896,0

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta viešųjų paslaugų darbuotojų, dirbančių kultūros įstaigose, kvalifikacijai tobulinti

2.1.5.

Priemonė: įgyvendinti aplinkosauginių rekreacinių objektų infrastruktūros projektus

6 311,0

6 311,0

0,0

0,0

5 337,0

5 337,0

0,0

0,0

4 924,0

4 924,0

0,0

0,0

26 905,0

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Priemonės veiklos: numatoma vykdyti Lietuvos gamtos muziejų, jų ekspozicijų atnaujinimo ir modernizavimo projektus

2.1.6.

Priemonė: didinti viešųjų valstybinių kultūros pastatų energinį efektyvumą

579,0

579,0

0,0

0,0

579,0

579,0

0,0

0,0

1 158,0

1 158,0

0,0

0,0

2 896,0

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Priemonės veiklos: viešosios kultūros paskirties pastatų atnaujinimas (renovacija). Planuojama remti kultūros institucijų ir įstaigų pastatų atnaujinimą, siekiant pagerinti pastatų energines savybes

2.1.7.

Priemonė: remti Lietuvos kultūros institucijų, dalyvaujančių Europos Sąjungos programose, projektus

295,0

295,0

0,0

0,0

145,0

145,0

0,0

0,0

145,0

145,0

0,0

0,0

1 219,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimui Europos Sąjungos programose bendrai finansuoti, siekiant užtikrinti kultūros organizacijų veiklos tarptautiškumą, Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje

2.2.

Uždavinys: skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą, su menu ir kultūra susijusias kūrybines inovacijas, jų tarpsektorinę plėtrą, kūrybinių ir kultūrinių industrijų produktų rinkodarą

5 502,0

5 502,0

10,0

0,0

11 578,0

11 578,0

10,0

0,0

9 835,0

9 835,0

10,0

0,0

42 754,0

 

2.2.1.

Priemonė: remti kūrybinių ir kultūrinių industrijų, jų įmonių grupių (klasterių, asociacijų) rinkodaros medžiagos, plėtros strategijų rengimą ir dalyvavimą užsienio parodose ir kituose renginiuose

953,0

953,0

0,0

0,0

1 040,0

1 040,0

0,0

0,0

1 440,0

1 440,0

0,0

0,0

5 792,0

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta kūrybinių ir kultūrinių industrijų mažų ir vidutinių įmonių ir įmonių grupių produktų eksportui skatinti. Bus finansuojamos rinkodaros medžiagos, kūrybinių ir kultūrinių industrijų eksporto plėtros strategijų rengimo ir dalyvavimo užsienio parodose, verslo misijose ir kituose eksporto plėtros renginiuose veiklos

2.2.2.

Priemonė: skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (ar) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką

584,0

584,0

0,0

0,0

2 896,0

2 896,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 792,0

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta originaliems dizaino ir inovatyvios rinkodaros sprendimams diegti gamybos ir (ar) paslaugų mažose ir vidutinėse įmonėse, taip siekti skatinti išskirtinių, lengvai atpažįstamų nacionalinių produktų plėtrą, didinti Lietuvos verslo konkurencingumą ir produktyvumą, išnaudojant šalies kūrybinį potencialą

2.2.3.

Priemonė: remti įmonių kūrybinių inovacijų projektus, vykdomus kūrybinių ir kultūrinių industrijų (dizaino, medijų ir rinkodaros) srityse, bendradarbiau-jant su mokslo ir studijų institucijomis

2 165,0

2 165,0

0,0

0,0

3 172,0

3 172,0

0,0

0,0

2 987,0

2 987,0

0,0

0,0

11 919,0

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonės paskirtis – įmonių MTEP projektų, vykdomų dizaino, medijų ir rinkodaros srityse, bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis, finansavimas; įmonių naujos MTEP infrastruktūros, ypač skirtos prototipams kurti, testuoti ir demonstruoti, bandomoji gamyba ir parengimas rinkai (validavimas); inovacijų diegimo grupių (klasterių, žinių centrų) inicijavimas ir kūrimas; rinkodaros priemonių, reikalingų kūrybinių inovacijų rinkų tyrimams, kūrimas; įmonių intelektinės nuosavybės kūrimas, apsauga ir licencijavimas; inovacijų paklausos skatinimas

2.2.4.

Priemonė: plėtoti ir eksploatuoti verslo kūrybinių inovacijų infrastruktūrą

1 037,0

1 037,0

0,0

0,0

3 707,0

3 707,0

0,0

0,0

4 645,0

4 645,0

0,0

0,0

13 032,0

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonės paskirtis – kūrybinių ir kultūrinių MTEP klasterių eksploatavimas (strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.) atlikimas), mokymai, rinkodaros, klasterių narių bendradarbiavimo, naujų narių pritraukimo, įsitraukimo į tarptautinius tinklus ir kt. veiklos); kūrybinių ir kultūrinių MTEP klasterių infrastruktūros kūrimas

2.2.5.

Priemonė: įgyvendinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų skatinimo iniciatyvas

600,0

600,0

0,0

0,0

600,0

600,0

0,0

0,0

600,0

600,0

0,0

0,0

5 048,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta Lietuvoje rengiamiems projektams (mugėms, konferencijoms, kūrybinėms dirbtuvėms ir pan.), kurių metu pristatomi atitinkamų kūrybinių ir kultūrinių industrijų geriausi Lietuvos arba Lietuvos ir užsienio valstybės (-ių) pasiekimai, skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas, projekte dalyvaujančių juridinių ir (ar) fizinių asmenų verslumas, kūrybos produktų įsiliejimas į Lietuvos ir (ar) užsienio valstybės (-ių) rinką ir pridėtinės vertės kūrimas, iš dalies finansuoti. Taip pat bus iš dalies finansuojami kūrybinių ir kultūrinių industrijų tarpsektorinio bendradarbiavimo projektai, skirti naujiems, paremtiems inovacijomis ir informacinėmis technologijomis, kūrybos ir kultūros produktams ar paslaugoms, kurie didintų kultūros ir meno prieinamumą, sukurti. Priemonė taip pat skirta Lietuvos kultūros produktams pristatyti užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose, festivaliuose, madų šou (taip pat ir pristatymui reikalingai rinkodaros medžiagai parengti); kultūros produktų eksporto strategijai parengti, aktualių užsienio rinkų tyrimams ir informacijai apie jų dalyvius įsigyti

2.2.6.

Priemonė: įgyvendinti užsienio menininkų rezidencijų projektus Lietuvoje

150,0

150,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

1 107,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta galimybei (sąlygoms) užsienio kultūros ir meno kūrėjams reziduoti Lietuvoje tam tikrą laiką (iki 3 mėn.) sudaryti. Bus suteikiamas gyvenamasis ir kūrybinis plotas, sudaryta galimybė užsiimti kūryba, susipažinti su vietos kultūros gyvenimu, bendradarbiauti su kitais kultūros ir meno kūrėjais bei vietos bendruomene – taip sukuriamos tarpkultūrinio dialogo ir bendradarbiavimo sąlygos

2.2.7.

Priemonė: rengti kultūros palydovines sąskaitas

13,0

13,0

10,0

0,0

13,0

13,0

10,0

0,0

13,0

13,0

10,0

0,0

64,0

Lietuvos statistikos departamentas

Priemonės veiklos: priemonė skirta kultūros palydovinėms sąskaitoms rengti siekiant apskaičiuoti kultūros indėlį į bendrąjį vidaus produktą. Priemonės veiklos apims kultūros palydovinių sąskaitų sudarymui esamų duomenų šaltinių analizės atlikimą, kultūros prekių ir paslaugų atrinkimą, kultūros prekių ir paslaugų sąrašo sudarymą. 2018 m. bus įvertinta kultūros sektoriuje sukurta pridėtinė vertė ir užimtųjų skaičius, kultūros produkcija ir ši informacija paskelbta.

2.3.

Uždavinys: skatinti visuomenės kūrybingumą, lyderystę, dalyvavimą kultūrinėje veikloje, bendruomenių kultūrinį aktyvumą ir integraciją

1 655,0

1 655,0

0,0

0,0

10 403,0

10 403,0

0,0

0,0

5 769,0

5 769,0

0,0

0,0

33 531,0

 

2.3.1.

Priemonė: pereiti prie kūrybingumui palankios ugdymo(si) aplinkos, orientuotos į kūrybingumą skatinančios infrastruktūros diegimą visais švietimo lygmenimis

375,0

375,0

0,0

0,0

6 909,0

6 909,0

0,0

0,0

2 242,0

2 242,0

0,0

0,0

10 578,0

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta kūrybiškumą skatinančiai aplinkai ar viešajai infrastruktūrai švietimo įstaigose sukurti ar atnaujinti

2.3.2.

Priemonė: plėtoti kūryba paremtas partnerystes, kūrybingumą ugdančias programas ir metodus visais švietimo lygmenimis

0,0

0,0

0,0

0,0

2 214,0

2 214,0

0,0

0,0

2 237,0

2 237,0

0,0

0,0

15 929,0

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta kūryba paremtoms partnerystėms plėtoti ir kūrybingumą skatinantiems metodams ir programoms diegti, kultūros įstaigų, kūrybinių verslų atstovų, kūrėjų bendradarbiavimui su švietimo įstaigomis skatinti, viešajai kultūros infrastruktūrai pritaikyti ir naudoti aktualiems ugdymo(si) poreikiams visais švietimo lygmenimis ir pedagogų kūrybinėms kompetencijoms tobulinti – siekti kokybinių mokymo(si) pokyčių, taikant kūrybinius mokymo(si) metodus

2.3.3.

Priemonė: teikti romams sociokultūrines ir integracijos į darbo rinką paslaugas – siekti, kad mažinant socialinę atskirtį jie įsilietų į aktyvų Lietuvos visuomenės gyvenimą

250,0

250,0

0,0

0,0

250,0

250,0

0,0

0,0

260,0

260,0

0,0

0,0

818,0

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta asmens savivoką gerinančios psichosocialinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrinių, motyvavimo, profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo, profesinio mokymo, tarpininkavimo įdarbinant ir palaikymo darbo vietoje paslaugoms teikti

2.3.4.

Priemonė: remti kaimo vietovių vietos bendruomenių inicijuotas kultūros veiklas

400,0

400,0

0,0

0,0

400,0

400,0

0,0

0,0

400,0

400,0

0,0

0,0

2 048,0

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: parama bus teikiama kultūrinėms kaimo bendruomenių inicijuojamoms veikloms: kultūros renginių organizavimui, vietovių istorijos tyrinėjimams, saviveiklos kolektyvų veiklai, kultūros paveldo, viešųjų erdvių pritaikymui kultūrinėms veikloms

2.3.5.

Priemonė: įgyvendinti kultūros ir kultūrinės edukacijos skatinimo iniciatyvas

630,0

630,0

0,0

0,0

630,0

630,0

0,0

0,0

630,0

630,0

0,0

0,0

4 158,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta sąlygų sudarymui visų visuomenės grupių kūrybinio potencialo atskleidimui ir ugdymui aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūros veiklose

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skirtos Europos Sąjungos lėšos

34 886,0

34 886,0

0,0

0,0

48 895,0

48 895,0

0,0

0,0

41 824,0

41 824,0

0,0

0,0

157 575,0

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skirtos bendrojo finansavimo lėšos

3 538,0

3 538,0

0,0

0,0

3 538,0

3 538,0

0,0

0,0

3 538,0

3 538,0

0,0

0,0

21 957,0

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

8 524,0

3 337,0

0,0

5 187,0

15 472,0

3 011,0

0,0

12 461,0

19 348,0

2 917,0

0,0

16 431,0

98 431,0

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skirta, iš viso

46 948,0

41 761,0

0,0

5 187,0

67 905,0

55 444,0

0,0

12 461,0

64 710,0

48 279,0

0,0

16 431,0

277 963,0

 

 

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, iš jų:

75 441,0

70 254,0

10,0

5 187,0

112 169,0

99 708,0

10,0

12 461,0

104 652,0

88 221,0

10,0

16 431,0

470 043,0

 

 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

5 308,0

5 308,0

0,0

0,0

5 871,0

5 871,0

0,0

0,0

5 191,0

5 191,0

0,0

0,0

37 118,0

 

 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

61 358,0

61 358,0

0,0

0,0

90 575,0

90 575,0

0,0

0,0

79 862,0

79 862,0

0,0

0,0

334 230,0

 

 

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

1 752,0

1 752,0

0,0

0,0

1 602,0

1 602,0

0,0

0,0

1 602,0

1 602,0

0,0

0,0

11 893,0

 

 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Iš viso Planui finansuoti (1 + 2)

75 441,0

112 169,0

104 652,0

470 043,0

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 233, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05149

Nr. 683, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12103

 

 

2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano

2 priedas

 

 

 

2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PAŽANGOS PROGRAMOS HORIZONTALIOJO PRIORITETO „KULTŪRA“ TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJAI

 

 

 

Eil. Nr.,

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Įgyvendinanti institucija

2018 metų

2019 metų

2020 metų

Finansavimo laikotarpiu, iš viso

1.

Tikslas: stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę

R-1-1

Gyventojų, per pastaruosius 12 mėn. aplankiusių kultūros paveldo objektą, dalis*, procentais

-

-

55,3

55,3

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

R-1-2

Visų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų dalis humanitarinių ir socialinių mokslų sričiai, procentais

28

28

28

28

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

1.1.

Uždavinys: išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą, pritaikyti jį visuomenės ugdymo, jos kultūrinės tapatybės stiprinimo, socialiniams poreikiams ir verslo plėtrai

P-1-1-1

Objektų, kuriuose atlikti tvarkybos darbai (aktualizuotų kultūros paveldo objektų), skaičius, kaupiamaisiais vienetais

1

7

16

27

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

P-1-1-2

Apmokytų amatininkų skaičius, vienetais

100

20

20

240

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

P-1-1-3

Amatų centruose veiklą plėtojančių amatininkų skaičius, vienetais

100

10

10

220

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

P-1-1-4

Įdiegtų ir (arba) įgyvendintų iniciatyvų (paslaugų), puoselėjančių žvejybos amato paveldą, skaičius, vienetais

0

1

3

8

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

P-1-1-5

Sutvarkytų, įrengtų ir pritaikytų lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektų skaičius, vienetais

7

20

20

47

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

P-1-1-6

Aplankytų ir inventorizuotų tremtinių kapų skaičius, vienetais

10

10

10

40

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

P-1-1-7

Sutvarkytų tremtinių kapų ir palaidojimų vietas žyminčių paminklų skaičius, vienetais

5

5

5

20

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

1.2.

Uždavinys: vykdyti kultūros srities mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su socialine, ekonomine ir kultūrine plėtra ir kūrybinėmis inovacijomis

P-1-2-1

Tyrėjų, kurie dalyvavo Europos socialinio fondo veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius, kaupiamaisiais vienetais

30

40

40

40

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

2.

Tikslas: ugdyti visuomenės kūrybingumą – plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas ir kūrybinius produktus, užtikrinti jų įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą

R-2-1

Kultūrinėse veiklose mažuose miesteliuose ir kaimuose dalyvaujančių gyventojų dalis*, procentais

-

-

42,1

42,1

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

R-2-2

Kūrybinėse partnerystėse dalyvavusių mokyklų dalis, kaupiamaisiais procentais

8

10

15

15

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

R-2-3

Neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur pasinaudojančių vaikų dalis, kaupiamaisiais procentais

40

55

60

65

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

R-2-4

Mažų ir vidutinių įmonių, diegiančių rinkodaros ir organizacines inovacijas, dalis iš visų mažų ir vidutinių įmonių, kaupiamaisiais procentais

27,2

27,2

29,2

29,2

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

R-2-5

Sunaudotos galutinės energijos kiekio sumažėjimas kultūros viešųjų paslaugų pastatuose, kuriuose įgyvendintos energinio efektyvumo priemonės, kaupiamaisiais procentais

20

30

30

30

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

R-2-6

Kūrybinių partnerysčių dalis iš visų sociokultūrinių paslaugų, kaupiamaisiais procentais

10

10

10

10

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

R-2-7

Sukurtos ir/arba renovuotos kultūros infrastruktūros dalis nuo renovuotinų kultūros infrastruktūros objektų, įtrauktų į Kultūros ministerijos finansuojamas programas, kaupiamaisiais procentais

33

48

49

100

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2.1.

Uždavinys: modernizuoti fizinę ir informacinę kultūros infrastruktūrą, plėtoti viešąsias erdves – pritaikyti jas visuomenės kūrybinių kompetencijų ugdymo poreikiams, plėtoti kultūros darbuotojų kompetencijas

P-2-1-1

Kultūros srities asmenų, kurie dalyvavo Europos socialinio fondo veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius, kaupiamaisiais vienetais

500

2 500

2 500

5 000

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

P-2-1-2

Modernizuotų kultūros infrastruktūros objektų skaičius, kaupiamaisiais vienetais

11

16

17

33

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

P-2-1-3

Kultūros srities viešojo valdymo institucijų, įgyvendinusių veiklos valdymui tobulinti ir (arba) paslaugų ar aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius, kaupiamaisiais vienetais

0

0

6

6

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

P-2-1-4

Kultūros srities viešojo valdymo institucijų, kurioms skirtas finansavimas veiklos valdymo tobulinimo ir (arba) paslaugų ar aptarnavimo kokybei gerinti skirtoms priemonėms įgyvendinti, skaičius, kaupiamaisiais vienetais

2

6

6

6

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

2.2.

Uždavinys: skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą, su menu ir kultūra susijusias kūrybines inovacijas, jų tarpsektorinę plėtrą, kūrybinių ir kultūrinių industrijų produktų rinkodarą

P-2-2-1

Įdiegtų kūrybinių dizaino ir rinkodaros sprendimų skaičius, kaupiamaisiais vienetais

600

1000

1000

1000

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

P-2-2-2

Kūrybinių ir kultūrinių industrijų įmonių, gavusių paramą siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius, kaupiamaisiais vienetais

2

4

4

7

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

P-2-2-3

Parengtos kultūros palydovinės sąskaitos, rinkinys

1

1

1

3

Lietuvos statistikos departamentas

2.3.

Uždavinys: skatinti visuomenės kūrybingumą, lyderystę, dalyvavimą kultūrinėje veikloje, bendruomenių kultūrinį aktyvumą ir integraciją

P-2-3-1

Asmenų, kurie dalyvavo Europos socialinio fondo veiklose, skirtose mokytis kūrybinio ugdymo įgū-džių pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius, kaupiamaisiais vienetais

2 000

5 000

5 000

5 000

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

P-2-3-2

Mokyklų, dalyvavusių kūrybinėse partnerystėse, skaičius, kaupiamaisiais vienetais

97

140

186

186

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

P-2-3-3

Romų tautybės asmenų, gavusių sociokultūrines paslaugas, skaičius, vienetais

72

70

40

300

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-2-3-4

Patvirtintų kaimo vietovių vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų, kuriose numatytos kultūrinės veiklos, dalis iš visų kaimo vietovių vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų, kaupiamaisiais procentais

100

100

100

100

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

 

* Tyrimas „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ atliekamas kas trejus metus. Pateikiamos 2017 m. atlikto tyrimo prognozuojamos reikšmės 2020 metams.

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 233, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05149

Nr. 683, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12103

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1388, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-12, i. k. 2014-19575

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 233, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05149

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 683, 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12103

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo