Suvestinė redakcija nuo 2024-04-27

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2023-12-29, i. k. 2023-25864

 

 

 

VIEŠOJO VALDYMO AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ RUOŠINIŲ IR BENDRŲJŲ, VADYBINIŲ IR LYDERYSTĖS, SPECIFINIŲ KOMPETENCIJŲ APRAŠYMŲ IR PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ APRAŠYMŲ PAVYZDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. gruodžio 29 d. Nr. V-92

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-21, 2024-02-21, paskelbta TAR 2024-02-21, i. k. 2024-03275

 

Vadovaudamasis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 4 punktu:

1. T v i r t i n u:

1.1. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinius (pridedama);

1.2. Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių kompetencijų aprašymus ir profesinių kompetencijų aprašymų pavyzdžius (pridedama).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-21, 2024-02-21, paskelbta TAR 2024-02-21, i. k. 2024-03275

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                                                    Artūras Palekas

 

 

PATVIRTINTA

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus

2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-92

(Viešojo valdymo agentūros direktoriaus

2024 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-35

redakcija)

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ RUOŠINIAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai parengti vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Metodika). Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Metodikoje.

2. Jeigu valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo ruošinyje nurodomas ne tik pareigybės lygmuo, bet ir pareigybės pavadinimas, šio pareigybės lygmens atitinkamai pareigybei rengiamas atskiras valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo ruošinys, atsižvelgiant į šios pareigybės specifiką.

3. Užsienio kalbos mokėjimo lygis pareigybės aprašyme nustatomas, vadovaujantis Metodikos 32 punktu.

4. Šiuose valstybės tarnautojų pareigybių ruošiniuose nurodyti konkretūs kompetencijų lygiai taikomi tais atvejais, kai pareigybės aprašymo ruošinyje nurodyta veiklos sritis yra pagrindinė veiklos sritis. Tais atvejais, kai pateikiami vienos kompetencijos keli pakankami lygiai, vadovaujamasi principais, nustatytais Metodikos 2 priedo 3.1-3.5 pastabose.

 

II SKYRIUS

VADOVŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ RUOŠINIAI

 

5. I lygmens – Seimo kanclerio, Vyriausybės įstaigos vadovo, Nacionalinės teismų administracijos vadovo, direktoriaus, viršininko (įstaigos vadovas) pareigybių aprašymo ruošinys:

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

I lygmuo

Funkcijos:

1. Vadovauja įstaigai.

2. Valdo įstaigos išteklius.

3. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

6. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

3 – 7 metai*

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B2

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

5

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

5

Specifinės kompetencijos

Profesinės kompetencijos

 

* Sprendimą dėl konkretaus vadovaujamo darbo patirties reikalavimo I pareigybės lygmens pareigybėms, atsižvelgdamas į įstaigos veiklos pobūdį ir dydį, keliamus veiklos tikslus ir rezultatus bei kitas objektyviai pagrįstas aplinkybes, priima įstaigos vadovą į pareigas priimantis asmuo arba į pareigas priimančios kolegialios institucijos vadovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-60, 2024-04-26, paskelbta TAR 2024-04-26, i. k. 2024-07748

 

6. II lygmens – Vyriausybės kanclerio pavaduotojo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Visos kuruojamos sritys

Pareigybės lygmuo

II lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas

Funkcijos:

1. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

2. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

3. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

5. Koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos veiklą, vykdant Vyriausybės programos įgyvendinimo plano stebėseną, Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų, Vyriausybės kanceliarijos kviečiamų tarpinstitucinių pasitarimų organizavimą, užtikrinant tinkamą teikiamų sprendimų poveikio vertinimą.

6. Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pateiktų teisės aktų projektų analizę, Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui teikiamų teisės aktų projektų, kurių rengėjams nepavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimą.

7. Nesant Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo, pavaduoja Vyriausybės kanclerį jo atostogų, komandiruočių metu ar laikinojo nedarbingumo atveju arba jo pavedimu atlieka atitinkamas Vyriausybės kanclerio funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

2 metai

2 metai

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

3 metai

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B1

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

5

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

5

 

7. II lygmens – Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Visos priskirtos veiklos sritys

Pareigybės lygmuo

II lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas

Funkcijos:

1. Atlieka Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatytas funkcijas.

2. Užtikrina Nacionalinio krizių valdymo centro (toliau – Centras) nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymą.

3. Koordinuoja ir kontroliuoja Centro padalinių funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

4. Atstovauja Centrui santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Koordinuoja ir kontroliuoja Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos nustatytų atsparumo reikalavimų įgyvendinimo situacijos Lietuvoje vertinimą.

6. Koordinuoja Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos posėdžių organizavimą.

7. Priima su Centro veikla susijusius sprendimus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su Centro veikla susijusiais klausimais.

9. Valdo Centro žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

2 metai

2 metai

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

3 metai

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B1

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

5

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

5

 

8. II lygmens – direktoriaus pavaduotojo, viršininko pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (taikoma įstaigos vadovo pavaduotojui) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Visos kuruojamos veiklos sritys

Pareigybės lygmuo

II lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Direktoriaus pavaduotojas, viršininko pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (taikoma įstaigos vadovo pavaduotojui)

Funkcijos:

1. Prireikus vadovauja įstaigai.

2. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

3. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

6. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

2 metai

2 metai

Darbo patirtis veiklos  srityje (-se)

3 metai

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B1

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

5

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

5

 

9. III lygmens – įstaigos prie ministerijos kanclerio pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

III lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Įstaigos prie ministerijos kancleris

Funkcijos:

1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

2. Priima su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusius sprendimus.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusiais klausimais.

4. Valdo įstaigos administracijos padalinių žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Vadovauja įstaigos administracijos padalinių veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja administracijos padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja įstaigos administracijos padalinių veiklų vykdymui arba prireikus vykdo administracijos padalinio veiklas.

7. Vadovauja su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su administracijos padalinio veikla susijusius dokumentus.

8. Vadovauja su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su administracijos padalinio veikla susijusią informaciją.

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

1 metai

1 metai

Darbo patirtis

4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

10. III lygmens – departamento direktoriaus, valdybos viršininko, grupės vadovo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Visos struktūriniam padaliniui priskirtos veiklos sritys

Pareigybės lygmuo

III lygmuo

Funkcijos:

1. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

8. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

1 metai

1 metai

Darbo patirtis veiklos  srityje (-se)

4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

11. IV lygmens – vyriausiojo patarėjo (turinčio pavaldžių asmenų) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pasirenkama, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ir/ar įstaigos padalinio veiklą, nuostatas

Pareigybės lygmuo

IV lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Vyriausiasis patarėjas (turintis pavaldžių asmenų)

Funkcijos:

1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

2. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

4. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

5. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

6. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

7. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

1 metai

1 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

4/5

Patikimumas ir atsakingumas

4/5

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

12. V lygmens – skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo, komiteto biuro vedėjo (Seimo kanceliarijoje) pareigybių aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Visos struktūriniam padaliniui priskirtos veiklos sritys

Pareigybės lygmuo

V lygmuo

Funkcijos:

1. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

4

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

13. VI lygmens – vyresniojo patarėjo (turinčio pavaldžių asmenų) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pasirenkama, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ir/ar įstaigos padalinio veiklą, nuostatas

Pareigybės lygmuo

VI lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių asmenų)

Funkcijos:

1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

2. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

4. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.

6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

7. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

3

Veiklos valdymas

4

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

14. VII lygmens – skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo, biuro vedėjo, poskyrio vedėjo (savivaldybių viešojo administravimo įstaigose) pareigybių aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Visos struktūriniam padaliniui priskirtos veiklos sritys

Pareigybės lygmuo

VII lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas, biuro vedėjas, poskyrio vedėjas (savivaldybių viešojo administravimo įstaigose)

Funkcijos:

1. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

3 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

2/3

Veiklos valdymas

3

Lyderystė

3

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

15. VII lygmens – skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo pavaduotojo (savivaldybių viešojo administravimo įstaigose) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Visos struktūriniam padaliniui priskirtos veiklos sritys

Pareigybės lygmuo

VII lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo pavaduotojas (savivaldybių viešojo administravimo įstaigose)

Funkcijos:

1. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.

5. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

6. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

7. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

8. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

3 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

2/3

Veiklos valdymas

3

Lyderystė

3

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

16. VIII lygmens – patarėjo (turinčio pavaldžių asmenų) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pasirenkama, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ir/ar įstaigos padalinio veiklą, nuostatas

Pareigybės lygmuo

VIII lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Patarėjas (turintis pavaldžių asmenų)

Funkcijos:

1. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.

3. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

6. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

2 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

1/2

Veiklos valdymas

2

Lyderystė

2

Specifinės kompetencijos

4

Profesinės kompetencijos

4

 

17. III lygmens – komisijos administracijos direktoriaus ar tarybos administracijos direktoriaus pareigybių aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

III lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Komisijos administracijos direktorius ar tarybos administracijos direktorius

Funkcijos:

1. Vadovauja įstaigos administracijai.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo įstaigos administracijos išteklius.

3. Valdo įstaigos administracijos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

4. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

1 metai

1 metai

Darbo patirtis

4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

18. V lygmens – komisijos sekretoriato vadovo ar tarybos sekretoriato vadovo pareigybių aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

V lygmuo

Pareigybės pavadinimas|

Komisijos sekretoriato vadovas ar tarybos sekretoriato vadovas

Funkcijos:

1. Vadovauja įstaigos sekretoriatui.

2. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo įstaigos sekretoriato išteklius.

3. Valdo įstaigos sekretoriato funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

4. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipiniai specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis

5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

4

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

19. I lygmens savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

I lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Savivaldybės kontrolierius

Funkcijos:

1. Vadovauja įstaigai.

2. Valdo įstaigos išteklius.

3. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

6. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

Vadovaujamo darbo patirtis

3 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

Ne mažesnis kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažas.

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis nei B2

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

5

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

5

Specifinės kompetencijos

Profesinės kompetencijos

 

20. III lygmens – savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Visos kuruojamos veiklos sritys

Pareigybės lygmuo

III lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas

Funkcijos:

1. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu savarankiškai arba grupėje atlieka audituojamų subjektų planinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus.

2. Rengia planų, ataskaitų, išvadų, sprendimų projektus.

3. Teikia savivaldybės kontrolieriui pasiūlymus dėl kontrolės ir audito tarnybos metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos sudarymo.

4. Atlieka audito grupės vadovo funkcijas.

5. Kontroliuoja audito metu pateiktų rekomendacijų vykdymą audituojamuose subjektuose.

6. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu pagal kompetenciją nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus.

7. Bendradarbiauja su savivaldybės administracijos centralizuota vidaus audito tarnyba arba skyriumi bei kitomis kontrolės ir audito įstaigomis.

8. Vykdo kontrolės ir audito tarnybos dokumentų tvarkymo funkciją.

9. Nesant savivaldybės kontrolieriui, laikinai atlieka savivaldybės kontrolieriui nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

1 metai

1 metai

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

21. I lygmens – seniūno (įstaigos vadovas) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

I lygmuo

Funkcijos:

1. Vadovauja įstaigai.

2. Valdo įstaigos išteklius.

3. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

3 metai

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B2

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

5

Organizuotumas

5

Patikimumas ir atsakingumas

5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

5

Veiklos valdymas

5

Lyderystė

5

Specifinės kompetencijos

Profesinės kompetencijos

 

22. V lygmens – seniūno pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

V lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Seniūnas

Funkcijos:

1. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

2. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

4. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.

5. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.

7. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

9. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis

5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

4

Veiklos valdymas

4

Lyderystė

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

23. VII lygmens – seniūno pavaduotojo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Pareigybės lygmuo

VII lygmuo

Pareigybės pavadinimas

Seniūno pavaduotojas

Funkcijos:

1. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

2. Prireikus priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

4. Užtikrina seniūnijos veiklų vykdymą.

5. Užtikrina seniūnijos veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.

6. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusių dokumentų rengimą.

7. Prireikus valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Prireikus planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

9. Seniūno pavedimu atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

10. Nesant seniūno, laikinai atlieka seniūnui nustatytas funkcijas.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis

3 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4/5

Komunikacija

4/5

Vadybinės ir lyderystės kompetencijos:

 

Strateginis požiūris

2/3

Veiklos valdymas

3

Lyderystė

3

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRIČIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ RUOŠINIAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ADMINISTRACINIS REGLAMENTAVIMAS

 

24. IV lygmens – vyriausiojo patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinis reglamentavimas

Pareigybės lygmuo

IV lygmuo

Funkcijos:

1. Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

3. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklos vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą, arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

5. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

6. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

5 metai

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B1

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

4/5

Patikimumas ir atsakingumas

4/5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

25. VI lygmens – vyresniojo patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinis reglamentavimas

Pareigybės lygmuo

VI lygmuo

Funkcijos:

1. Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

3. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

5. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

6. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

4 metai

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B1

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

26. VIII lygmens – patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinis reglamentavimas

Pareigybės lygmuo

VIII lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

5. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

6. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

2 metai

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B1

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4

Profesinės kompetencijos

4

 

27. IX lygmens – vyriausiojo specialisto, padėjėjo (Seimo kanceliarijoje) pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinis reglamentavimas

Pareigybės lygmuo

IX lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

5. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

6. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

1 metai

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B1

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

3

Organizuotumas

3

Patikimumas ir atsakingumas

3

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

3

Specifinės kompetencijos

3

Profesinės kompetencijos

3

 

28. X lygmens – vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinis reglamentavimas

Pareigybės lygmuo

X lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų ir jų įgyvendinimo.

5. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B1

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

2

Organizuotumas

2

Patikimumas ir atsakingumas

2

Analizė ir pagrindimas

3

Komunikacija

2

Specifinės kompetencijos

2

Profesinės kompetencijos

2

 

29. XI lygmens – specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinis reglamentavimas

Pareigybės lygmuo

XI lygmuo

Funkcijos:

1. Padeda apdoroti ir apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

2. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

3. Padeda nagrinėti ir nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus nesudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo, padeda rengti ir rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Padeda rengti išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų ir jų įgyvendinimo.

5. Padeda stebėti ir stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų nuostatų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

Užsienio kalba

Užsienio kalba

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Ne žemesnis kaip B1

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

1

Organizuotumas

1

Patikimumas ir atsakingumas

1

Analizė ir pagrindimas

1

Komunikacija

1

Specifinės kompetencijos

1

Profesinės kompetencijos

1

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ADMINISTRACINIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

30. IV lygmens – vyriausiojo patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinių sprendimų priėmimas

Pareigybės lygmuo

IV lygmuo

Funkcijos:

1. Koordinuoja su administracinių sprendimų priėmimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administracinių sprendimų priėmimu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl administracinių sprendimų priėmimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių sprendimų priėmimo.

3. Koordinuoja informacijos su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais.

4. Koordinuoja prašymų ir skundų sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei administracinių sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir skundus sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo ir rengia administracinius sprendimus ir atsakymus.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja administracinių sprendimų priėmimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja administracinių sprendimų priėmimo procesą.

7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su administracinio sprendimo priėmimo vykdymu.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

4/5

Patikimumas ir atsakingumas

4/5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

31. VI lygmens – vyresniojo patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinių sprendimų priėmimas

Pareigybės lygmuo

VI lygmuo

Funkcijos:

1. Koordinuoja su administracinių sprendimų priėmimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administracinių sprendimų priėmimu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl administracinių sprendimų priėmimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių sprendimų priėmimo.

3. Koordinuoja informacijos su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais.

4. Koordinuoja prašymų ir skundų sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei administracinių sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir skundus sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo ir rengia administracinius sprendimus ir atsakymus.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja administracinių sprendimų priėmimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja administracinių sprendimų priėmimo procesą.

7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su administracinio sprendimo priėmimo vykdymu.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

32. VIII lygmens – patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinių sprendimų priėmimas

Pareigybės lygmuo

VIII lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su administracinių sprendimų priėmimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administracinių sprendimų priėmimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių sprendimų priėmimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl administracinių sprendimų priėmimo rengimą.

3. Rengia ir teikia informaciją su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Nagrinėja prašymus ir skundus sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo, rengia administracinius sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir skundų sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja administracinių sprendimų ir atsakymų rengimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais klausimais.

6. Organizuoja administracinių sprendimų priėmimo procesą arba prireikus koordinuoja administracinių sprendimų priėmimo proceso organizavimą.

7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su administracinio sprendimo priėmimo vykdymu.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

2 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4

Profesinės kompetencijos

4

 

33. IX lygmens – vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinių sprendimų priėmimas

Pareigybės lygmuo

IX lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su administracinių sprendimų priėmimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administracinių sprendimų priėmimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių sprendimų priėmimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl administracinių sprendimų priėmimo rengimą.

3. Rengia ir teikia informaciją su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Nagrinėja prašymus ir skundus sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo, rengia administracinius sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir skundų sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja administracinių sprendimų ir atsakymų rengimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais klausimais.

6. Organizuoja administracinių sprendimų priėmimo procesą arba prireikus koordinuoja administracinių sprendimų priėmimo proceso organizavimą.

7. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su administracinio sprendimo priėmimo vykdymu.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

1 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

3

Organizuotumas

3

Patikimumas ir atsakingumas

3

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

3

Specifinės kompetencijos

3

Profesinės kompetencijos

3

 

34. X lygmens – vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinių sprendimų priėmimas

Pareigybės lygmuo

X lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su administracinių sprendimų priėmimu susijusią informaciją.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių sprendimų priėmimo.

3. Rengia ir teikia informaciją su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

4. Nagrinėja prašymus ir skundus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo, rengia administracinius sprendimus ir atsakymus.

5. Organizuoja administracinių sprendimų priėmimo procesą.

6. Priima ir aptarnauja asmenis, jei tai susiję su administracinio sprendimo priėmimo vykdymu.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

2

Organizuotumas

2

Patikimumas ir atsakingumas

2

Analizė ir pagrindimas

3

Komunikacija

2

Specifinės kompetencijos

2

Profesinės kompetencijos

2

 

35. XI lygmens – specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinių sprendimų priėmimas

Pareigybės lygmuo

XI lygmuo

Funkcijos:

1. Padeda apdoroti ir apdoroja su administracinių sprendimų priėmimu susijusią informaciją.

2. Padeda rengti teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių sprendimų priėmimo.

3. Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais nesudėtingais  klausimais.

4. Padeda nagrinėti ir nagrinėja prašymus ir skundus nesudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo, padeda rengti administracinius sprendimus ir atsakymus.

5. Padeda organizuoti ir organizuoja administracinių sprendimų priėmimo procesą.

6. Padeda priimti ir aptarnauti, priima ir aptarnauja asmenis, jei tai susiję su administracinio sprendimo priėmimo vykdymu.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje (-se)

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

1

Organizuotumas

1

Patikimumas ir atsakingumas

1

Analizė ir pagrindimas

1

Komunikacija

1

Specifinės kompetencijos

1

Profesinės kompetencijos

1

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

36. IV lygmens – vyriausiojo patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinių paslaugų teikimas

Pareigybės lygmuo

IV lygmuo

Funkcijos:

1. Koordinuoja su administracinių paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su paslaugų teikimu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl administracinių paslaugų teikimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl paslaugų teikimo.

3. Koordinuoja informacijos su administracinių paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais.

4. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

7. Koordinuoja administracinių paslaugų teikimo organizavimą arba prireikus organizuoja paslaugų teikimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė  aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

4/5

Patikimumas ir atsakingumas

4/5

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

5

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

37. VI lygmens – vyresniojo patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinių paslaugų teikimas

Pareigybės lygmuo

VI lygmuo

Funkcijos:

 

1. Koordinuoja su administracinių paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su paslaugų teikimu susijusią informaciją.

 

2. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl administracinių paslaugų teikimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl paslaugų teikimo.

 

3. Koordinuoja informacijos su administracinių paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais.

 

4. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

 

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

 

6. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

 

7. Koordinuoja administracinių paslaugų teikimo organizavimą arba prireikus organizuoja paslaugų teikimą.

 

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

 

1 alternatyva

2 alternatyva

 

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

 

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

4 metai

 

Užsienio kalba

Pagal poreikį

 

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

 

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

 

Bendrosios kompetencijos:

 

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

 

Organizuotumas

4

 

Patikimumas ir atsakingumas

4

 

Analizė ir pagrindimas

4

 

Komunikacija

5

 

Specifinės kompetencijos

4/5

 

Profesinės kompetencijos

4/5

 

 

38. VIII lygmens – patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinių paslaugų teikimas

Pareigybės lygmuo

VIII lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

3. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

7. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

2 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

5

Specifinės kompetencijos

4

Profesinės kompetencijos

4

 

39. IX lygmens – vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinių paslaugų teikimas

Pareigybės lygmuo

IX lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

3. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

7. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

1 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

3

Organizuotumas

3

Patikimumas ir atsakingumas

3

Analizė ir pagrindimas

3

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

3

Profesinės kompetencijos

3

 

40. X lygmens – vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinių paslaugų teikimas

Pareigybės lygmuo

X lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.

3. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

5. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.

6. Priima ir aptarnauja asmenis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

2

Organizuotumas

2

Patikimumas ir atsakingumas

2

Analizė ir pagrindimas

2

Komunikacija

3

Specifinės kompetencijos

2

Profesinės kompetencijos

2

 

41. XI lygmens – specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Administracinių paslaugų teikimas

Pareigybės lygmuo

XI lygmuo

Funkcijos:

1. Padeda apdoroti ir apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.

2. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.

3. Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais nesudėtingais klausimais.

4. Padeda nagrinėti ir nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus nesudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, padeda rengti ir rengia sprendimus ir atsakymus.

5. Padeda organizuoti ir organizuoja administracinių paslaugų teikimą.

6. Padeda priimti ir aptarnauti, priima ir aptarnauja asmenis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

1

Organizuotumas

1

Patikimumas ir atsakingumas

1

Analizė ir pagrindimas

1

Komunikacija

1

Specifinės kompetencijos

1

Profesinės kompetencijos

1

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTŲ IR ADMINISTRACINIŲ SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMO IR LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 

42. IV lygmens – vyriausiojo patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra

Pareigybės lygmuo

IV lygmuo 

Funkcijos:

1. Koordinuoja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus.

3. Koordinuoja informacijos su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su susijusiais sudėtingais klausimais.

4. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų atlikimą arba prireikus atlieka teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas.

7. Koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų planavimą arba prireikus planuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas.

8. Koordinuoja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

4/5

Patikimumas ir atsakingumas

4/5

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

43. VI lygmens – vyresniojo patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra

Pareigybės lygmuo

VI lygmuo

Funkcijos:

1. Koordinuoja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus, susijusius dokumentus.

3. Koordinuoja informacijos su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais.

4. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų atlikimą arba prireikus atlieka teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas.

7. Koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų planavimą arba prireikus planuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas.

8. Koordinuoja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

44. VIII lygmens – patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra

Pareigybės lygmuo

VIII lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros rengimą.

3. Rengia ir teikia informaciją su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais klausimais.

6. Atlieka teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų atlikimą.

7. Planuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų planavimą.

8. Prižiūri su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

2 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

5

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

4

Profesinės kompetencijos

4

 

45. IX lygmens – vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra

 

Pareigybės lygmuo

IX lygmuo

 

Funkcijos:

1. Apdoroja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros rengimą.

3. Rengia ir teikia informaciją su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais klausimais.

6. Atlieka teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų atlikimą.

7. Planuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų planavimą.

8. Prižiūri su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

 

1 alternatyva

2 alternatyva

 

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

Vadovaujamo darbo patirtis

 

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

1 metai

 

Užsienio kalba

Pagal poreikį

 

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

 

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

 

Bendrosios kompetencijos:

 

 

Vertės visuomenei kūrimas

3

 

Organizuotumas

3

 

Patikimumas ir atsakingumas

3

 

Analizė ir pagrindimas

4

 

Komunikacija

3

 

Specifinės kompetencijos

3

 

Profesinės kompetencijos

3

 

 

46. X lygmens – vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra

Pareigybės lygmuo

X lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusią informaciją.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros.

3. Rengia ir teikia informaciją su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų vykdymo, rengia atsakymus.

5. Atlieka teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas.

6. Planuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas.

7. Prižiūri su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

2

Organizuotumas

2

Patikimumas ir atsakingumas

2

Analizė ir pagrindimas

3

Komunikacija

2

Specifinės kompetencijos

2

Profesinės kompetencijos

2

 

47. XI lygmens – specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra

Pareigybės lygmuo

XI lygmuo

Funkcijos:

1. Padeda apdoroti ir apdoroja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusią informaciją.

2. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros.

3. Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais nesudėtingais klausimais.

4. Padeda nagrinėti ir nagrinėja skundus ir kitus dokumentus nesudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų vykdymo, padeda rengti ir rengia atsakymus.

5. Padeda atlikti ir atlieka patikrinimus bei kitas teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas.

6. Padeda planuoti ir planuoja patikrinimus bei kitas teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas.

7. Padeda prižiūrėti ir prižiūri su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

 

Vertės visuomenei kūrimas

1

Organizuotumas

1

Patikimumas ir atsakingumas

1

Analizė ir pagrindimas

1

Komunikacija

1

Specifinės kompetencijos

1

Profesinės kompetencijos

1

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ADMINISTRAVIMAS

 

48. IV lygmens – vyriausiojo patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Viešųjų paslaugų teikimo administravimas

Pareigybės lygmuo

IV lygmuo

Funkcijos:

1. Koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo.

3. Koordinuoja informacijos su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais.

4. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

7. Koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimas organizavimą arba prireikus organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė  aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

5 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalbos mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4/5

Organizuotumas

4/5

Patikimumas ir atsakingumas

4/5

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

5

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

49. VI lygmens – vyresniojo patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Viešųjų paslaugų teikimo administravimas

Pareigybės lygmuo

VI lygmuo

Funkcijos:

1. Koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją.

2. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo.

3. Koordinuoja informacijos su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais.

4. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

7. Koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė  aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

4 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

5

Specifinės kompetencijos

4/5

Profesinės kompetencijos

4/5

 

50. VIII lygmens – patarėjo pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Viešųjų paslaugų teikimo administravimas

Pareigybės lygmuo

VIII lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.

3. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

7. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

2 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

4

Organizuotumas

4

Patikimumas ir atsakingumas

4

Analizė ir pagrindimas

4

Komunikacija

5

Specifinės kompetencijos

4

Profesinės kompetencijos

4

 

51. IX lygmens – vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Viešųjų paslaugų teikimo administravimas

Pareigybės lygmuo

IX lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.

3. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

6. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.

7. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

1 alternatyva

2 alternatyva

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija su nustatytomis atitinkamai ne daugiau kaip 4 studijų kryptimis, susijusiomis su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

1 metai

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

3

Organizuotumas

3

Patikimumas ir atsakingumas

3

Analizė ir pagrindimas

3

Komunikacija

4

Specifinės kompetencijos

3

Profesinės kompetencijos

3

 

52. X lygmens – vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Viešųjų paslaugų teikimo administravimas

Pareigybės lygmuo

X lygmuo

Funkcijos:

1. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo.

3. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

5. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą.

6. Priima ir aptarnauja asmenis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis

Darbo patirtis veiklos srityje

(-se)

Užsienio kalba

Pagal poreikį

Užsienio kalba mokėjimo lygis

Pagal poreikį

Kompetencijos

Pakankami kompetencijų lygiai

Bendrosios kompetencijos:

Vertės visuomenei kūrimas

2

Organizuotumas

2

Patikimumas ir atsakingumas

2

Analizė ir pagrindimas

2

Komunikacija

3

Specifinės kompetencijos

2

Profesinės kompetencijos

2

 

53. XI lygmens – specialisto pareigybės aprašymo ruošinys:

 

Veiklos sritis

Viešųjų paslaugų teikimo administravimas

Pareigybės lygmuo

XI lygmuo

Funkcijos:

1. Padeda apdoroti ir apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją.

2. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo.

3. Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu  susijusiais nesudėtingais klausimais.

4. Padeda nagrinėti ir nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus nesudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo, padeda rengti ir rengia sprendimus ir atsakymus.

5. Padeda organizuoti ir organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą.

6. Padeda priimti ir aptarnauti, priima ir aptarnauja asmenis.

Tipiniai specialieji reikalavimai

Tipinių specialiųjų reikalavimų reikšmės

Išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija

Aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Vadovaujamo darbo patirtis