Suvestinė redakcija nuo 2023-09-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26830

 

 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CENTRINIŲ PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. 1S-181

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (2021 m. rugsėjo 30 d. įstatymo Nr. XIV-545 redakcija) 96 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (2021 m. rugsėjo 30 d. įstatymo Nr. XIV-546 redakcija) 102 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u:

1.1. Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

1.2. Centralizuotai atliktų pirkimų ataskaitos formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Darius Vedrickas

 


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1S-181

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2023 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1S-31

redakcija)

 

CENTRINIŲ PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja viešųjų pirkimų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – VPĮ) ir pirkimų pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą (toliau – PĮ) (toliau abu kartu – pirkimai) procedūrų, kurių metu prekės, paslaugos ir darbai įsigyjami centrinių perkančiųjų organizacijų (toliau – CPO) atliktų procedūrų, sudarytų preliminariųjų sutarčių ar dinaminių pirkimo sistemų pagrindu, ataskaitų rengimą ir teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai.

2.    Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Centralizuotai atliktų pirkimų ataskaita (toliau – Ataskaita) – Apraše nustatyta tvarka Excel formatu parengti duomenys apie perkančiųjų organizacijų ir (ar) perkančiųjų subjektų (toliau – pirkimų vykdytojai), naudojantis CPO atlikta pirkimo procedūra (mažos vertės pirkimų atveju), sudaryta preliminariąja sutartimi ar valdoma dinamine pirkimo sistema (toliau – DPS), sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – sutartis).

2.2. Ataskaitinis laikotarpismetai ir mėnuo, už kurį teikiami duomenys apie sudarytas sutartis ir gautus pasiūlymus. Duomenys ataskaitiniam laikotarpiui priskiriami pagal sutarties sudarymo datą.

2.3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos VPĮ ir PĮ.

3. CPO Ataskaitą rengia pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintą formą šiame Apraše nustatyta tvarka. Į Ataskaitą taip pat įtraukiami duomenys apie sutartis, sudarytas preliminariosios sutarties ar valdomos dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, kai preliminarioji sutartis buvo sudaryta arba dinaminė pirkimų sistema buvo sukurta tik pačios CPO poreikiams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1S-121, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-13, i. k. 2023-18111

 

4Už Ataskaitoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir jų pateikimą laiku atsako ją rengianti CPO.

 

IIATASKAITOS RENGIMAS

 

5.    Ataskaitoje teikiama informacija apie:

5.1.    pirkimų vykdytojų sudarytas pagrindines sutartis (atliekant atnaujintą varžymąsi ir atnaujinto varžymosi neatliekant) CPO sudarytos preliminariosios sutarties, atlikus tarptautinės vertės arba supaprastintą pirkimą, pagrindu, įskaitant informaciją apie konkrečių pirkimo procedūrų, po kurių sudarytos sutartys, metu gautus pasiūlymus (toliau – gauti pasiūlymai);

5.2.    pirkimų vykdytojų sudarytas sutartis, atlikus konkretų pirkimą CPO sukurtos DPS, atlikus tarptautinės vertės arba supaprastintą (išskyrus mažos vertės) pirkimą, pagrindu, įskaitant informaciją apie konkrečių pirkimo procedūrų, po kurių sudarytos sutartys, metu gautus pasiūlymus;

5.3. šio Aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytą informaciją CPO teikia tais atvejais, kai dinaminė pirkimo sistema sukurta, preliminarioji sutartis sudaryta kitų pirkimų vykdytojų ir CPO poreikiams, tik kitų pirkimų vykdytojų poreikiams arba tik pačios CPO poreikiams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-121, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-13, i. k. 2023-18111

 

5.4.    CPO už pirkimų vykdytojus centralizuotai atliktus mažos vertės pirkimus.

6.    Ataskaitoje informacija teikiama tik apie tas pirkimų procedūras, kurios baigėsi žodžiu arba raštu sudarius sutartį, t. y. neteikiama informacija apie neįvykusius, nutrauktus, pasibaigusius nenustačius laimėtojo ir pan. pirkimus.

7. Ataskaitoje nurodoma, ar pirkimų procedūras vykdžiusiam pirkimų vykdytojui taikomos VPĮ 25 straipsnio 5 dalyje arba PĮ 37 straipsnio 4 dalyje numatytos išimtys.

8. Ataskaita neteikiama, kai pirkimų vykdytojai, naudodamiesi CPO atlikta pirkimo procedūra (mažos vertės pirkimų atveju), sudaryta preliminariąja sutartimi ar valdoma DPS, per ataskaitinį laikotarpį pirkimo-pardavimo sutarčių nesudarė.

 

III.       ATASKAITos TEIKIMAS

 

9.    CPO teikia Ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai elektroniniu paštu info@vpt.lt kiekvieną kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jam pasibaigus.

 

IV.   ATASKAITOS FORMOS PILDYMAS

 

10. Ataskaitos forma sudaryta iš 3 dalių: tarptautinių ir supaprastintų (išskyrus mažos vertės) pirkimų atveju pildomos dalys „Tarptautiniai ir supaprastinti“ ir „Gauti pasiūlymai“ (pildymo reikalavimai nustatyti 1 ir 2 lentelėse), mažos vertės pirkimų atveju pildoma dalis „Mažos vertės“ (pildymo reikalavimai nustatyti 3 lentelėje).

11.  Ataskaitos formos dalį „Tarptautiniai ir supaprastinti“ CPO pildo kiekvienai per ataskaitinį laikotarpį sudarytai sutarčiai, įskaitant Aprašo 12 punkte nustatytus atvejus:

 

1 lentelė: Ataskaitos formos dalies „Tarptautiniai ir supaprastinti“ pildymo reikalavimai

 

Eil.

Nr.

Ataskaitos formos dalis

Ataskaitos formos skiltis

Pildymo nurodymai

 

11.1.

Tarptautiniai ir supaprastinti

A (Ataskaitinis laikotarpis)

(metai ir mėnuo, už kurį teikiami duomenys)

Nurodomi ataskaitiniai metai ir mėnuo, už kurį teikiami duomenys. Pavyzdžiui, jeigu pagrindinė sutartis preliminariosios sutarties pagrindu sudaryta 2022 m. kovo mėnesį, tai informaciją apie sudarytą pagrindinę sutartį reikia nurodyti teikiant ataskaitą už 2022 m. kovo mėnesį, nepriklausomai nuo to, kad preliminarioji sutartis buvo sudaryta 2021 m. gruodį.

 

11.2.

 

B (Viešojo pirkimo numeris)

(nurodomas pirkimo CVP IS numeris)

Nurodomas pirkimo CVP IS numeris.

 

Sudarius sutartį preliminariosios sutarties ar DPS pagrindu, nurodomas pirkimo, po kurio buvo sudaryta preliminarioji sutartis ar sukurta DPS, CVP IS numeris.

 

11.3.

 

C (Sudarytų sutarčių skaičius)

Nurodomas sudarytų sutarčių skaičius.

 

11.4.

 

D (Ar sudarytą sutartį vadovaujantis VPĮ / PĮ nuostatomis reikalaujama paskelbti CVP IS: TAIP, NE)

Nurodoma informacija tiek apie raštu, tiek apie žodžiu sudarytas sutartis. Reikšmė pasirenkama iš sąrašo:

• TAIP;

• NE.

„TAIP“ pasirenkama raštu sudarytoms sutartims, kurias vadovaujantis VPĮ / PĮ nuostatomis reikalaujama paskelbti.

„NE“ pasirenkama raštu sudarytoms sutartims, kurias vadovaujantis VPĮ / PĮ nuostatomis nereikalaujama paskelbti ir žodžiu sudarytoms sutartims, apie kurias CVP IS skelbiama informacija.

 

11.5.

 

E (Pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, kodas)

Nurodomas pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, kodas.

 

11.6.

 

F (Pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, pavadinimas)

Nurodomas pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, pavadinimas.

 

11.7.

 

G (Pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, tipas) (pasirinkti iš sąrašo)

Iš sąrašo pasirenkamas pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, tipas.

 

11.8.

 

H (Pirkimo objekto pavadinimas)

Nurodomas pirkimo objekto pavadinimas.

 

11.9.

 

I (Pagrindinis BVPŽ kodas) (pasirinkti iš sąrašo)

Iš sąrašo pasirenkamas pagrindinis BVPŽ kodas.

 

11.10.

 

J (Pasiūlymų vertinimo kriterijus)

(pasirinkti iš sąrašo)

 

Iš sąrašo pasirenkamas pasiūlymų vertinimo kriterijus:

• Kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis;

• Kaina;

• Sąnaudos.

Sudarius sutartį preliminariosios sutarties pagrindu, nurodomas atnaujinto varžymosi metu taikytas pasiūlymų vertinimo kriterijus.

Jeigu atnaujintas varžymasis nebuvo atliekamas, nurodomas pasiūlymų vertinimo kriterijus taikytas sudarant preliminariąją sutartį.

 

11.11.

 

K (Pirkimo objekto rūšis)

(pasirinkti iš sąrašo)

 

Iš sąrašo pasirenkama pirkimo objekto rūšis:

• Prekės;

• Paslaugos;

• Darbai.

 

11.12.

 

L (Pirkimo būdo pavadinimas)

(pasirinkti iš sąrašo)

 

Iš sąrašo pasirenkamas pirkimo būdo pavadinimas:

• Atviras konkursas;

• Konkurencinis dialogas;

• Ribotas konkursas;

• Skelbiamos derybos;

• Neskelbiamos derybos;

• Supaprastintas atviras konkursas;

• Supaprastintas ribotas konkursas;

• Supaprastintos skelbiamos derybos;

• Supaprastintos neskelbiamos derybos.

 

Sudarius pagrindinę sutartį preliminariosios sutarties pagrindu, nurodomas pirkimo būdas, kurį taikant buvo sudaryta preliminarioji sutartis.

Sudarius sutartį DPS pagrindu, turi būti nurodomas riboto konkurso pirkimo būdas, kadangi vykdant pirkimą, kuriuo siekiama sukurti DPS, turi būti laikomasi riboto konkurso taisyklių.

 

11.13.

 

M (Sutarties tipas)

(pagrindinė sutartis preliminariosios sutarties pagrindu - PPS; sutartis DPS pagrindu - PDPS (pasirinkti iš sąrašo)

Iš sąrašo pasirenkamas sudarytos sutarties tipas:

• PPS – pagrindinė sutartis sudaryta preliminariosios sutarties pagrindu;

• PDPS – sutartis sudaryta DPS pagrindu.

 

11.14.

 

N (Sudarytų sutarčių vertė, Eur su PVM)

Nurodoma sudarytų sutarčių vertė eurais su visais privalomais mokesčiais.

 

11.15.

 

O (Laimėtojas) (JA kodas)

Jeigu sutartis sudaryta su juridiniu asmeniu, nurodomas juridinio asmens kodas.

Jeigu sutartis sudaryta su užsienio įmone, nurodoma „užsienio įmonė“. Jeigu sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu, nurodomas – individualios veiklos pažymėjimo numeris arba „fizinis asmuo“.

Jeigu sutartis sudaryta su ūkio subjektų grupe, nurodoma „tiekėjų grupė“.

Kitais atvejais (pavyzdžiui, ūkininkas, advokatų kontora) nurodoma „kiti“.

 

11.16.

 

P (Laimėtojas) (pavadinimas)

Nurodomas tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas, užsienio įmonės atveju – užsienio įmonės pavadinimas, fizinio asmens atveju – vardas, pavardė, ūkio subjektų grupės atveju išvardinami grupei priklausančių tiekėjų  kodai ir pavadinimai, atskiriant kableliais (pavyzdžiui, 111111111 Tiekėjas1, 222222222 Tiekėjas2, 333333333 Tiekėjas3).

Kitais atvejais (pavyzdžiui, ūkininkas, advokatų kontora) nurodomas ūkininko vardas pavardė, advokatų kontoros pavadinimas.

 

11.17.

 

Q (Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?: TAIP, NE)

Reikšmė pasirenkama iš sąrašo:

• TAIP;

• NE.

Pažymima „TAIP“ tuo atveju, kai pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos pirkimų vykdytojai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu.

Pažymima „TAIP“ ir tuo atveju, kai kriterijai buvo taikyti ne visai sutarčiai, o tik jos daliai (-ims) ir šios dalies (-ių) vertė sudaro daugiau kaip 50 % visos sutarties vertės. Toks pirkimas (visos šios sutarties dalys) laikomas žaliuoju pirkimu.

 

11.18.

 

R (Ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, kai buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) LR energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių sąraše?: TAIP, NE)

Reikšmė pasirenkama iš sąrašo:

• TAIP;

• NE.

Pažymima „TAIP“ tuo atveju, kai sudaryta pirkimo sutartimi buvo perkama prekė, kuri yra įtraukta į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą ir kuriai buvo taikyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai.

Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo.

 

11.19.

 

S (Ar vykdytas rezervuotas pirkimas pagal VPĮ 23 str.?: TAIP, NE)

Reikšmė pasirenkama iš sąrašo:

• TAIP;

• NE.

 

11.20.

 

T (Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?: TAIP, NE)

Reikšmė pasirenkama iš sąrašo:

• TAIP;

• NE.

 

11.21.

 

U (Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?: TAIP, NE)

Reikšmė pasirenkama iš sąrašo:

• TAIP;

• NE.

 

11.22.

 

V (Visų N1 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius)

Jei transporto priemonės buvo perkamos, įsigyjamos išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojamos arba perkamos išsimokėtinai arba pagal sutartį įsipareigojama jas naudoti įsigytoms paslaugoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, teikti, tuomet pažymimas visų N1 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius.

 

11.23.

 

W (Visų N2 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius)

Jei transporto priemonės buvo perkamos, įsigyjamos išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojamos arba perkamos išsimokėtinai arba pagal sutartį įsipareigojama jas naudoti įsigytoms paslaugoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, teikti, tuomet pažymimas visų N2 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius.

 

11.24.

 

X (Visų N3 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius)

Jei transporto priemonės buvo perkamos, įsigyjamos išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojamos arba perkamos išsimokėtinai arba pagal sutartį įsipareigojama jas naudoti įsigytoms paslaugoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, teikti, tuomet pažymimas visų N3 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius.

 

11.25.

 

Y (Visų M1 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius)

Jei transporto priemonės buvo perkamos, įsigyjamos išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojamos arba perkamos išsimokėtinai arba pagal sutartį įsipareigojama jas naudoti įsigytoms paslaugoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, teikti, tuomet pažymimas visų M1 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius.

 

11.26.

 

Z (Visų M2 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius)

Jei transporto priemonės buvo perkamos, įsigyjamos išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojamos arba perkamos išsimokėtinai arba pagal sutartį įsipareigojama jas naudoti įsigytoms paslaugoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, teikti, tuomet pažymimas visų M2 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius.

 

11.27.

 

AA (Visų M3 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius)

Jei transporto priemonės buvo perkamos, įsigyjamos išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojamos arba perkamos išsimokėtinai arba pagal sutartį įsipareigojama jas naudoti įsigytoms paslaugoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, teikti, tuomet pažymimas visų M3 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius.

 

11.28.

 

AB (Netaršių N1 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas netaršių N1 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš V stulpelyje nurodyto skaičiaus.

 

11.29.

 

AC (Netaršių N2 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas netaršių N2 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš W stulpelyje nurodyto skaičiaus.

 

11.30.

 

AD (Netaršių N3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas netaršių N3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš X stulpelyje nurodyto skaičiaus.

 

11.31.

 

AE (Netaršių M1 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas netaršių M1 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš Y stulpelyje nurodyto skaičiaus.

 

11.32.

 

AF (Netaršių M2 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas netaršių M2 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš Z stulpelyje nurodyto skaičiaus.

 

11.33.

 

AG (Netaršių M3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas netaršių M3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš AA stulpelyje nurodyto skaičiaus.

11.34.

 

AH (Visai netaršių N2 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas visai netaršių N2 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš W stulpelyje nurodyto skaičiaus.

11.35.

 

AI (Visai netaršių N3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas visai netaršių N3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš X stulpelyje nurodyto skaičiaus.

11.36.

 

AJ (Visai netaršių M3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas visai netaršių M3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš AA stulpelyje nurodyto skaičiaus.

11.37.

 

AK (Ar pirkimų vykdytojui taikomos VPĮ 25 str. 5 d. arba PĮ 37 str. 4 d. numatytos išimtys?: TAIP, NE)

Reikšmė pasirenkama iš sąrašo:

• TAIP;

• NE.

Pažymima „TAIP“ tuo atveju, kai bendra per ataskaitinius finansinius metus pirkimų vykdytojo sudarytų sutarčių vertė neviršys 30 000 eurų (be PVM, įskaitant pirkimus iš ar per centrinę perkančiąją organizaciją).

Kitu atveju žymima „NE“.

11.38.

 

AL (PPS sudarymo būdas (jei pagrindinė sutartis sudaryta preliminariosios sutarties pagrindu)

(pasirinkti iš sąrašo)

Iš sąrašo pasirenkamas pagrindinės pirkimo sutarties sudarymo būdas (jei pagrindinė sutartis sudaryta preliminariosios sutarties pagrindu):

·   Atnaujinant tiekėjų varžymąsi;

·   Neatnaujinant tiekėjų varžymosi.

11.39.

 

AM (Pastabos)

 

 

12. Jeigu tam tikrais atvejais tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sudaromų sutarčių informacija (nurodytina skiltyse A, B, D–M, O–U, AK, AL) yra identiška (tas pats laimėtojas, tas pats pirkimo objektas, tas pats pirkimų vykdytojas, ar buvo perkamos transporto priemonės ir pan.), CPO gali šių sutarčių duomenis pateikti apibendrintai viena eilute, C, N ir W–AJ skiltyse pateikdama informaciją apie bendrą sutarčių skaičių, bendrą jų vertę ir bendrą kiekvienos kategorijos transporto priemonių skaičių, kitose tos pačios eilutės skiltyse nurodydama visoms sutartims bendrą informaciją.

13. Ataskaitos formos dalį „Gauti pasiūlymai“ CPO pildo kiekvienai pirkimo objekto daliai, dėl kurios per ataskaitinį laikotarpį buvo sudaryta sutartis, nurodyta šios Ataskaitos dalyje „Tarptautiniai ir supaprastinti“:

 

2 lentelė: Ataskaitos formos dalies „Gauti pasiūlymai“ pildymo reikalavimai

 

Eil.

Nr.

Ataskaitos formos dalis

Ataskaitos formos skiltis

Pildymo nurodymai

13.1.

Gauti pasiūlymai

A (Ataskaitinis laikotarpis)

(metai ir mėnuo, už kurį teikiami duomenys)

Nurodomi ataskaitiniai metai ir mėnuo, už kurį teikiami duomenys. Pavyzdžiui, jeigu pagrindinė sutartis preliminariosios sutarties pagrindu sudaryta 2022 m. kovo mėnesį, tai informaciją apie sudarytą pagrindinę sutartį reikia nurodyti teikiant ataskaitą už 2022 m. kovo mėnesį, nepriklausomai nuo to, kad preliminarioji sutartis buvo sudaryta 2021 m. gruodį.

13.2.

 

B (Viešojo pirkimo numeris)

(nurodomas pirkimo CVP IS numeris)

Nurodomas pirkimo CVP IS numeris.

 

Sudarius sutartį preliminariosios sutarties ar DPS pagrindu, nurodomas pirkimo, po kurio buvo sudaryta preliminarioji sutartis ar sukurta DPS, CVP IS numeris.

13.3.

 

C (Pirkimo procedūros numeris)

Nurodomas pirkimo procedūros numeris.

13.4.

 

D (PPS sudarymo būdas (jei pagrindinė sutartis sudaryta preliminariosios sutarties pagrindu)

(pasirinkti iš sąrašo)

Iš sąrašo pasirenkamas pagrindinės pirkimo sutarties sudarymo būdas (jei pagrindinė sutartis sudaryta preliminariosios sutarties pagrindu):

·   Atnaujinant tiekėjų varžymąsi;

·   Neatnaujinant tiekėjų varžymosi.

13.5.

 

E (Pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, kodas)

Nurodomas pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, kodas.

13.6.

 

F (Pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, pavadinimas)

Nurodomas pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, pavadinimas.

13.7.

 

G (Pasiūlymų vertinimo kriterijus)

(pasirinkti iš sąrašo)

 

Iš sąrašo pasirenkamas pasiūlymų vertinimo kriterijus:

• Kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis;

•   Kaina;

•   Sąnaudos.

Sudarius sutartį preliminariosios sutarties pagrindu, nurodomas atnaujinto varžymosi metu taikytas pasiūlymų vertinimo kriterijus.

Jeigu atnaujintas varžymasis nebuvo atliekamas, nurodomas pasiūlymų vertinimo kriterijus taikytas sudarant preliminariąją sutartį.

13.8.

 

H (Pirkimo objekto dalies numeris)

Pirkimo objekto dalių numeriai nurodomi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės. Apie kiekvieną pirkimo objekto dalį informacija užpildoma atskirai.

13.9.

 

I (Pirkimo objekto dalies pavadinimas)

 

Nurodomi atitinkamų pirkimo objekto dalių pavadinimai.

13.10.

 

J (Gautų pasiūlymų skaičius)

 

Nurodomas bendras sudarant pagrindinę pirkimo sutartį gautų pasiūlymų skaičius pirkimo objekto daliai.

Pavyzdžiui, jei vykdomas atnaujintas tiekėjų varžymasis, nurodomas jo metu gautas pasiūlymų skaičius (pavyzdžiui, jei preliminarioji sutartis sudaryta su 5 tiekėjais, o atnaujinto varžymosi metu pasiūlymus pateikė 3 iš jų, nurodomas faktiškai gautas pasiūlymų skaičius –  3). Jei atnaujintas varžymasis nevyko, nurodomas toks gautų pasiūlymų skaičius, su kiek tiekėjų sudaryta pagrindinė sutartis (pavyzdžiui, jei pagrindinė sutartis sudaryta  neatnaujinus varžymosi su konkrečiu tiekėju, tai gautų pasiūlymų skaičius bus 1).

13.11.

 

K (Atmestų pasiūlymų skaičius)

(iš J stulpelyje nurodyto gautų pasiūlymų skaičiaus)

 

Nurodomas bendras pirkimo objekto daliai gautų, bet vėliau atmestų, pasiūlymų skaičius.

13.12.

 

L (Laimėtojas) (JA kodas)

Jeigu laimėtoju nustatytas juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas.

Jeigu sutartis sudaryta su užsienio įmone, nurodoma „užsienio įmonė“. Jeigu sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu, nurodomas individualios veiklos pažymėjimo numeris arba „fizinis asmuo“.

Jeigu sutartis sudaryta su ūkio subjektų grupe, nurodoma „tiekėjų grupė“.

Kitais atvejais (pavyzdžiui, ūkininkas, advokatų kontora) nurodoma „kiti“.

13.13.

 

M (Laimėtojas) (pavadinimas)

Nurodomas laimėtoju nustatyto tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas, užsienio įmonės atveju – užsienio įmonės pavadinimas, fizinio asmens atveju – vardas, pavardė, ūkio subjektų grupės atveju išvardinami grupei priklausančių tiekėjų kodai ir pavadinimai, atskiriant kableliais (pavyzdžiui, 111111111 Tiekėjas1, 222222222 Tiekėjas2, 333333333 Tiekėjas3).

 

Kitais atvejais (pavyzdžiui, ūkininkas, advokatų kontora) nurodomas ūkininko vardas pavardė, advokatų kontoros pavadinimas.

13.14.

 

N (Pastabos)

 

 

14. Ataskaitos dalį „Mažos vertės“ pildo tik tos CPO, kurios už pirkimų vykdytojus vykdė mažos vertės pirkimus. Šioje Ataskaitos dalyje duomenys pateikiami apibendrintai, nurodant per ataskaitinį laikotarpį kiekvieno atskiro pirkimų vykdytojo sudarytų prekių, paslaugų ar darbų, išskiriant pagal sutarčių tipus, sutarčių kiekius bei jų vertę:

 

3 lentelė: Ataskaitos formos dalies „Mažos vertės“ pildymo reikalavimai

 

Eil.

Nr.

Ataskaitos formos dalis

Ataskaitos formos skiltis

Pildymo nurodymai

14.1.

Mažos vertės

A (Ataskaitinis laikotarpis)

(metai ir mėnuo, už kurį teikiami duomenys)

Nurodomi ataskaitiniai metai bei mėnuo, už kuriuos teikiami duomenys. Pavyzdžiui, jeigu sutartis sudaryta 2022 m. kovo mėnesį, tai informaciją apie sudarytą sutartį reikia nurodyti teikiant ataskaitą už 2022 m. kovo mėnesį.

14.2.

 

B (Pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, kodas)

Nurodomas pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, kodas.

 

 

14.3.

 

C (Pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, pavadinimas)

Nurodomas pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, pavadinimas.

14.4.

 

D (Pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, tipas)

(pasirinkti iš sąrašo)

Iš sąrašo pasirenkamas pirkimų vykdytojo, sudariusio sutartį, tipas.        

14.5.

 

E (Pirkimo objekto rūšis)

(pasirinkti iš sąrašo)

Iš sąrašo pasirenkama pirkimo objekto rūšis:

• Prekės;

• Paslaugos;

• Darbai.

14.6.

 

F (Sutarties tipas)

(pirkimo sutartis – PS, preliminarioji sutartis – PRS, pagrindinė sutartis sudaryta preliminariosios sutarties pagrindu – PPS

(pasirinkti iš sąrašo)

Iš sąrašo pasirenkamas sudarytos sutarties tipas:

• PS – pirkimo sutartis;

• PRS – preliminarioji sutartis;

• PPS – pagrindinė sutartis sudaryta preliminariosios sutarties pagrindu.

14.7.

 

G (Sudarytų sutarčių, kurias vadovaujantis VPĮ / PĮ nuostatomis reikalaujama paskelbti  CVP IS, skaičius)

Nurodoma informacija apie raštu sudarytų sutarčių skaičių, išskyrus žodžiu sudarytas sutartis, apie kurias skelbiama informacija CVP IS.

14.8.

 

H (Bendra sudarytų sutarčių, kurias vadovaujantis VPĮ / PĮ nuostatomis reikalaujama skelbti CVP IS, vertė, Eur su PVM)

Nurodoma informacija apie raštu sudarytų sutarčių, kurias reikalaujama paskelbti CVP IS, vertę, išskyrus žodžiu sudarytas sutartis, apie kurias skelbiamas informacija CVP IS, su visais privalomais mokesčiais.

14.9.

 

I (Iš G stulpelyje nurodyto skaičiaus – įvykdytų žaliųjų pirkimų sudarytų sutarčių skaičius)

Nurodomas įvykdytų žaliųjų pirkimų sudarytų sutarčių skaičius.

14.10.

 

J (Iš H stulpelyje nurodytos vertės – įvykdytų žaliųjų pirkimų sudarytų sutarčių vertė, Eur su PVM)

Nurodoma įvykdytų žaliųjų pirkimų sudarytų sutarčių vertė su visais privalomais mokesčiais.

14.11.

 

K (Sudarytų sutarčių, kurių vadovaujantis VPĮ / PĮ nuostatomis nereikalaujama paskelbti CVP IS, skaičius)

Nurodomas sudarytų sutarčių, kurių nereikalaujama paskelbti CVP IS ir žodžiu sudarytų sutarčių, apie kurias skelbiama informacija CVP IS, skaičius.

14.12.

 

L (Bendra sudarytų sutarčių, kurių vadovaujantis VPĮ / PĮ nuostatomis nereikalaujama paskelbti CVP IS vertė, Eur su PVM)

Nurodoma sudarytų sutarčių, kurių nereikalaujama paskelbti CVP IS ir žodžiu sudarytų sutarčių, apie kurias skelbiama informacija CVP IS, vertė su PVM.

14.13.

 

M (Rezervuotų mažos vertės pirkimų, nurodytų VPĮ 23 str., vertė Eur su PVM)

Nurodoma sudarytų sutarčių vertė eurais su PVM.

14.14.

 

N (Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?)

Reikšmė pasirenkama iš sąrašo:

• TAIP;

• NE.

14.15.

 

O (Visų N1 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius)

Jei transporto priemonės buvo perkamos, įsigyjamos išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojamos arba perkamos išsimokėtinai arba pagal sutartį įsipareigojama jas naudoti įsigytoms paslaugoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, teikti, tuomet pažymimas visų N1 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius.

14.16.

 

P (Visų N2 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius)

Jei transporto priemonės buvo perkamos, įsigyjamos išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojamos arba perkamos išsimokėtinai arba pagal sutartį įsipareigojama jas naudoti įsigytoms paslaugoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, teikti, tuomet pažymimas visų N2 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius.

14.17.

 

Q (Visų N3 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius)

Jei transporto priemonės buvo perkamos, įsigyjamos išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojamos arba perkamos išsimokėtinai arba pagal sutartį įsipareigojama jas naudoti įsigytoms paslaugoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, teikti, tuomet pažymimas visų N3 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius.

14.18.

 

R (Visų M1 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius)

Jei transporto priemonės buvo perkamos, įsigyjamos išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojamos arba perkamos išsimokėtinai arba pagal sutartį įsipareigojama jas naudoti įsigytoms paslaugoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, teikti, tuomet pažymimas visų M1 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius.

14.19.

 

S (Visų M2 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius)

Jei transporto priemonės buvo perkamos, įsigyjamos išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojamos arba perkamos išsimokėtinai arba pagal sutartį įsipareigojama jas naudoti įsigytoms paslaugoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, teikti, tuomet pažymimas visų M2 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius.

14.20.

 

T (Visų M3 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius)

Jei transporto priemonės buvo perkamos, įsigyjamos išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojamos arba perkamos išsimokėtinai arba pagal sutartį įsipareigojama jas naudoti įsigytoms paslaugoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, teikti, tuomet pažymimas visų M3 kategorijos transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne), kurioms taikytinas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, skaičius.

14.21.

 

U (Netaršių N1 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas netaršių N1 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš O stulpelyje nurodyto skaičiaus.

14.22.

 

V (Netaršių N2 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas netaršių N2 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš P stulpelyje nurodyto skaičiaus.

14.23.

 

W (Netaršių N3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas netaršių N3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš Q stulpelyje nurodyto skaičiaus.

14.24.

 

X (Netaršių M1 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas netaršių M1 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš R stulpelyje nurodyto skaičiaus.

14.25.

 

Y (Netaršių M2 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas netaršių M2 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš S stulpelyje nurodyto skaičiaus.

14.26.

 

Z (Netaršių M3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas netaršių M3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš T stulpelyje nurodyto skaičiaus.

14.27.

 

AA (Visai netaršių N2 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas visai netaršių N2 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš P stulpelyje nurodyto skaičiaus.

14.28.

 

AB (Visai netaršių N3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas visai netaršių N3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš Q stulpelyje nurodyto skaičiaus.

14.29.

 

AC (Visai netaršių M3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius)

Nurodomas visai netaršių M3 kategorijos transporto priemonių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ar patenkančių į jo taikymo sritį, skaičius iš T stulpelyje nurodyto skaičiaus.

14.30.

 

AD (Ar pirkimų vykdytojui taikomos VPĮ 25 str. 5 d. arba PĮ 37 str. 4 d. numatytos išimtys?: TAIP, NE)

Reikšmė pasirenkama iš sąrašo:

• TAIP;

• NE.

Pažymima „TAIP“ tuo atveju, kai bendra per ataskaitinius finansinius metus pirkimų vykdytojo sudarytų sutarčių vertė neviršys 30 000 eurų (be PVM, įskaitant pirkimus iš ar per centrinę perkančiąją organizaciją).

Kitu atveju žymima „NE“.

14.31.

 

AE (Pastabos).

 

 

_________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Pildymo+forma+papildomas_lapas (nauja redakcija pagal 1S-31)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-137, 2022-07-12, paskelbta TAR 2022-07-13, i. k. 2022-15382

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1S-181 „Dėl Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-31, 2023-03-06, paskelbta TAR 2023-03-08, i. k. 2023-04142

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1S-181 „Dėl Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-121, 2023-09-13, paskelbta TAR 2023-09-13, i. k. 2023-18111

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1S-181 „Dėl Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_7bf380fc4b564d8f92409cb6ede9977c_end