Suvestinė redakcija nuo 2022-07-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-12-27, i. k. 2021-27102

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKOLOGINĖS GAMYBOS ŽURNALO IR JO PILDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

202  m. gruodžio 27 d. Nr. 3D-857

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1698, nuostatas ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.16 papunkčiu:

1.  T v i r t i n u  pridedamus:

1.1. Ekologinės gamybos žurnalo formą;

1.2. Ekologinės gamybos žurnalo pildymo tvarkos aprašą.

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. 3D-176 „Dėl Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.  N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-857

 

EKOLOGINĖS GAMYBOS ŽURNALO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekologinės gamybos žurnalo (toliau – žurnalas) pildymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato ekologinės gamybos, kuriai kontrolės institucija atlieka oficialią kontrolę, žurnalo pildymo tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (ES) 848/2018 ir Ekologinės gamybos taisyklėse, patvirtintose atskiru žemės ūkio ministro įsakymu.

3. Žurnalą privalo pildyti veiklos vykdytojai, kuriems kontrolės institucija atlieka oficialią kontrolę. Veiklos vykdytojai pagal šio aprašo priede pateiktą lentelę pildo tas žurnalo lenteles, kurios atitinka ekologinės gamybos veiklos pobūdį.

4. Veiklos vykdytojai privalo deklaruoti žemės ūkio paskirties žemės plotus vadovaudamiesi tai reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Žurnalas turi būti pildomas nuo paraiškos atlikti ekologinės gamybos oficialią kontrolę kontrolės institucijai pateikimo dienos ir reguliariai visus metus.

6.    Žurnalas turi būti pildomas laikantis šių reikalavimų:

6.1. iki 2022 m. liepos 1 d. pildomas įskaitomai rašikliu (tokiu atveju kontrolės institucijos atliekamo patikrinimo metu turi būti pateikiamas atspausdintas žurnalas) arba kompiuteriu;

6.2. žurnalas elektroniniu būdu pildomas laikantis šių laikotarpių:

6.2.1. ne vėliau kaip nuo 2023 m. sausio 1 d. privaloma pildyti žurnalą tik elektroniniu būdu veiklos vykdytojams, valdantiems daugiau kaip 150 ha žemės ūkio paskirties žemės plotų, kuriems kontrolės institucija atlieka oficialią kontrolę;

6.2.2. ne vėliau kaip nuo 2024 m. sausio 1 d. privaloma pildyti žurnalą tik elektroniniu būdu veiklos vykdytojams, valdantiems nuo 50 iki 150 ha žemės ūkio paskirties žemės plotų, kuriems kontrolės institucija atlieka oficialią kontrolę, o nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. sausio 1 d. pageidautina, kad žurnalas būtų pildomas elektroniniu būdu, o ne rašikliu;

6.2.3. pageidautina, kad veiklos vykdytojai, valdantys iki 50 ha žemės ūkio paskirties žemės plotų, kuriems kontrolės institucija atlieka oficialią kontrolę, nuo 2023 m. sausio 1 d. žurnalą pildytų elektroniniu būdu, o ne rašikliu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-457, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15836

 

6.3. žodžiai ir skaičiai turi būti aiškiai ir tiksliai įrašomi į jiems skirtus langelius, nebraukomi.

7. Žurnalo forma yra pateikta kontrolės institucijos tinklalapyje adresu www.ekoagros.lt.

8. Už žurnalo tvarkymą bei saugojimą atsako veiklos vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo, kuris privalo užtikrinti, kad žurnalas pildomas teisingai.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI EKOLOGINĖS BITININKYSTĖS GAMYBOS VEIKLAI

 

9. Veiklos vykdytojai  privalo turėti 1:2500, 1:5000 arba 1:10000 mastelių, kurie parenkami priklausomai nuo laukų dydžio ir ekologinės gamybos bityno vietų išsidėstymo, geografinės vietovės, koordinačių žemėlapius.

10. Kiekviename geografinės vietovės žemėlapyje turi būti nurodyta:

10.1. veiklos vykdytojo naudojamas žemėlapio mastelis;

10.2. veiklos vykdytojo laikomo ekologinės gamybos bityno vieta,  bityno skyriaus ir vietovės pavadinimai. Jeigu yra kelios ekologinės gamybos bityno vietos, kiekviena jų nurodoma atskirame geografinės vietovės žemėlapio lape.

11. Geografinės vietovės žemėlapių pridedamos informacijos lapus būtina sunumeruoti ir įklijuoti arba įsegti į žurnalą, arba pateikti elektroninėje laikmenoje.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI EKOLOGINĖS ŽUVININKYSTĖS GAMYBOS VEIKLAI

 

12. Veiklos vykdytojai  privalo turėti 1:2500, 1:5000 arba 1:10000 mastelių geografinės vietovės žemėlapius. Masteliai parenkami priklausomai nuo ekologinės gamybos žuvininkystės telkinių (tvenkinių, ežerų, vandens talpyklų (inkubatorių ir augyklų), kanalų ir varžų) dydžio ir jų išsidėstymo.

13. Geografinės vietovės žemėlapiuose turi būti atskirai įbraižyti žuvininkystės telkiniai, kuriems kontrolės institucija taiko oficialią kontrolę ir netaiko tokios kontrolės. Geografinės vietovės žemėlapiuose sunumeruojami žuvininkystės telkiniai, skirti ekologinės gamybos ir neekologinės gamybos žuvininkystės tikslams, pažymimi pastatai ir kiti statiniai (pavieniai), vandens padavimas ir išleidimas, taip pat natūralūs vandens telkiniai (upeliai, grioviai ir pan.).

14. Žuvininkystės telkinių numeracijos keisti negalima. Jie gali būti žymimi arabiškais arba romėniškais skaičiais (pvz., Nr. 1-1,5 ha, Nr. 2-1,7 ha arba I-1,5 ha, II-1,7 ha) bei pavadinimais (pvz., Rūdiškių ir kt.).

15. Geografinės vietovės žemėlapiuose pažymimi taršos šaltiniai (nurodant, jei įmanoma, taršos medžiagas), dėl kurių gali būti užteršti akvakultūros gyvūnų produktai arba pablogėti akvakultūros gyvūnų sveikata, jų atstumai metrais iki ekologinės gamybos telkinių.

16. Geografinės vietovės žemėlapius būtina sunumeruoti ir įklijuoti arba įsegti į žurnalą, arba pateikti elektroninėje laikmenoje.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Žurnalas turi būti saugomas 5 metus.

18. Veiklos vykdytojai, pažeidę šio aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________

 

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

EGŽ pildymo tvarkos aprašo priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-457, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15836

 

EGŽ forma

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-457, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15836

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-457, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15836

Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-857 „Dėl Ekologinės gamybos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_034b8faf78d1488596c74c20fb3aad9a_end