Suvestinė redakcija nuo 2019-07-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-09-04, i. k. 2017-14121

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBUOSE, MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS NAMUOSE, JAUNŲJŲ TURISTŲ, MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS IR SAUGAUS MIESTO CENTRUOSE BEI ATVIRUOSE JAUNIMO CENTRUOSE TVARKOS APRAŠO IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 1-1107

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą“ 1 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti pridedamus:

1.1. Mokėjimo už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei  atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašą;

1.2. mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei  atviruose jaunimo centruose įkainius.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimą Nr. 1-1079 „Dėl Mokesčio už ugdymą Vilniaus vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos centruose ir saugaus eismo mokykloje nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. 1-2159 „Dėl Mokesčio nustatymo už ugdymo paslaugas Vilniaus miesto atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas.

4. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                                 Remigijus Šimašius

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. rugpjūčio 30 d.

sprendimu  Nr. 1-1107

 

 

MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBUOSE, MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS NAMUOSE, JAUNŲJŲ TURISTŲ, MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS IR SAUGAUS MIESTO CENTRUOSE BEI ATVIRUOSE JAUNIMO CENTRUOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Mokėjimo už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei  atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei  atviruose jaunimo centruose (toliau – Įstaiga) administravimą, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarką.

2.  Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.      ugdytiniai – vaikai ir jaunimas, sudarę dvišalę mokymo sutartį su Įstaiga;

2.2.      socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai – asmenys, gaunantys piniginę ar nepiniginę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

2.3.      savanoris – asmuo, kuris neatlygintinai atlieka visuomenei naudingą veiklą, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu;

2.4.      kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

II. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ ADMINISTRAVIMAS, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

3. Mokestis už ugdymą Įstaigose mokamas už kiekvieną mėnesį Įstaigos nustatytais mokėjimo terminais ir būdais vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

4. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo veiklai plėtoti, pagrindinėms priemonėms įsigyti, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui bei einamajam remontui, darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams, komunalinėms paslaugoms apmokėti ir kitoms su ugdymo veikla susijusioms reikmėms.

5. Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, Įstaigos vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį.

 

III. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS

 

6. Nuo mokesčio už ugdymą Įstaigoje atleidžiami socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai.

7. Jei Įstaigą lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, ugdytiniams (išskyrus minimiems 6 punkte) mokestis mažinamas 50 procentų.

8. Įstaigos vadovas turi teisę ne daugiau kaip 25 proc. įstaigą lankančių ugdytinių (išskyrus minimus 6 punkte) atleisti nuo mokesčio ar mokestį sumažinti 50 proc. Ši mokesčio už ugdymą lengvata taikoma savanoriams, globos namų ugdytiniams, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionato vaikams bei išskirtinių gabumų ugdytiniams, Įstaigos pedagogų siūlymu. Sprendimai dėl konkrečių ugdytinių atleidimo nuo mokesčių ar mokesčių sumažinimo priimami Įstaigos nustatyta tvarka ir įforminami Įstaigos vadovo įsakymu.

9. Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas mažinamas:

9.1. 50 procentų – jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: 14 nepertraukiamų kalendorinių dienų ir daugiau  trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą;

9.2. proporcingai – jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių (vadovo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-146, 2019-07-24, paskelbta TAR 2019-07-30, i. k. 2019-12532

 

10. Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas neskaičiuojamas ugdytinių vasaros atostogų metu.

11. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos šio Aprašo 6 punktuose nustatytos lengvatos, Įstaigos direktoriui turi pateikti:

11.1. prašymą;

11.2. pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę paramą ir (arba) pašalpą.

12. Sprendimas atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo suteikti mokesčio už ugdymą lengvatą Įstaigos vadovui pateikimo dienos.

13. Mokesčio už ugdymą lengvatos, nurodytos 6, 7 ir 8 punktuose, taikomos nuo sprendimo atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priėmimo dienos.

14. Aprašo 6 punkte numatytoms lengvatoms gauti prašymus ir (jei reikia) kitus dokumentus teikia ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), studijų (būrelių) vadovai, patys pilnamečiai ugdytiniai, kiti suinteresuoti asmenys ar institucijos.

15. Atleidimas nuo mokesčio ar mokesčio mažinimas įforminamas Įstaigos vadovo įsakymu.

16.  Nepateikus reikiamų dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

17.  Mokesčio už ugdymą lengvatos ugdytiniams taikomos tik už vieną Įstaigoje pasirinktą būrelį (studiją), išskyrus ugdytinius, kuriems suteiktos lengvatos, numatytos šio Aprašo 9 punkte.

18.  Tuo atveju, jeigu programa finansuojama iš neformaliojo vaikų švietimo dalinio finansavimo lėšų, programa yra nemokama.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19.  Įmokos ir skolos už neformaliojo švietimo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

20.  Už Apraše nustatytos mokesčio tvarkos laikymąsi tiesiogiai atsako Įstaigos vadovas.

21.  Sprendimas dėl mokesčio už ugdymą lengvatos suteikimo ar nesuteikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

22.  Aprašas skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės, Įstaigų interneto svetainėse ir tinklapyje www.neformalusugdymas.lt.

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-146, 2019-07-24, paskelbta TAR 2019-07-30, i. k. 2019-12532

Dėl Tarybos 2017-08-30 sprendimo Nr. 1-1107 „Dėl Mokėjimo už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo