Suvestinė redakcija nuo 2018-12-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20353

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDIJŲ, MOKYMO PROGRAMŲ IR KVALIFIKACIJŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. V-1335

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 895 „Dėl Studijų ir mokymo programų registro reorganizavimo ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatų patvirtinimo“ 3.2 papunktį:

1. T v i r t i n u   Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u   netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. V-1913 „Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                      Audronė Pitrėnienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2015 m. gruodžio 23 d.

įsakymu Nr. V-1335

 

STUDIJŲ, MOKYMO PROGRAMŲ IR KVALIFIKACIJŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato registro vartotojų kūrimo, registruojamų registro objektų – studijų, mokymo programų, kvalifikacijų, profesinių standartų ir profesinio rengimo standartų – duomenų teikimo, keitimo, papildymo ir išregistravimo tvarką Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (toliau – Registras).

2. Tvarkos aprašas taikomas, teikiant registruoti Registre teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas studijų, formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (toliau – Programos), kurias baigus įgyjamas atitinkamas išsilavinimas ir (arba) suteikiama kvalifikacija ar įgyjama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti, kvalifikacijas, profesinius standartus ir profesinio rengimo standartus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1050, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20963

 

3. Programos, kvalifikacijos, profesiniai standartai ir profesinio rengimo standartai registruojami, vadovaujantis Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 895 „Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro reorganizavimo ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatų patvirtinimo“, ir Tvarkos aprašu.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VARTOTOJŲ KŪRIMO TVARKA

 

5. Registro naujo vartotojo sukūrimas galimas dviem būdais:

5.1.1. Institucijos (toliau – Institucija arba Registro duomenų teikėjas) vadovo paskirtas specialistas, turintis teikti duomenis Registrui, jungiasi prie Registro per Valstybinę informacinių išteklių sąveikumo platformą, tuo patvirtindamas tapatybę;

5.1.2. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą, jog yra prašymas sukurti Registro naują vartotoją (Registro duomenų teikėją), išnagrinėja gautus duomenis, sukuria Registro naują vartotoją ir el. paštu Registro naujam vartotojui išsiunčia Registro vartotojo vardą bei slaptažodį.

5.2.1. Institucijos vadovo paskirtas specialistas, turintis teikti duomenis Registrui, teikia prašymą tapti Registro vartotoju, jį pasirašo Institucijos vadovas ir asmuo, kuriam pavedama teikti duomenis Registrui. Elektroniniu paštu adresu programos@itc.smm.lt prašymas siunčiamas Registro tvarkytojui. Prašymo formą, patvirtintą Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus,  galima rasti Registro svetainėje www.smpkr.smm.lt;

5.2.2. Registro tvarkytojas, gavęs prašymą tapti Registro vartotoju (Registro duomenų teikėju), išnagrinėja gautus duomenis, iš prašymo suveda Registro vartotojo duomenis į Registro duomenų bazę, sukuria Registro naują vartotoją ir priskiria jam Instituciją, išsiunčia prisijungimo prie Registro duomenis Registro naujam duomenų teikėjui.

5.3. Jei duomenys netinkami, Registro tvarkytojas elektroniniu būdu informuoja apie tai asmenį, pateikusį prašymą. Registro duomenų teikėjas, pašalinęs nurodytus trūkumus, teikia naują prašymą tapti Registro vartotoju.

6. Apie atsakingo specialisto pasikeitimą Institucijos vadovas turi pranešti Registro tvarkytojui. Registro naujas vartotojas sukuriamas Tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta tvarka.

7. Registro vartotojų duomenų keitimas galimas, informavus Registro tvarkytoją elektroniniu paštu arba raštu.

8. Registro vartotojai prie Registro jungiasi svetainės adresu www.smpkr.smm.lt ir įveda vartotojo vardą ir slaptažodį.

 

 

III SKYRIUS

STUDIJŲ, MOKYMO PROGRAMŲ IR KVALIFIKACIJŲ REGISTRO OBJEKTŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

 

9. Registro duomenų teikėjai, nurodyti Registro nuostatuose, – aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, Ugdymo plėtotės centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai – Registro tvarkytojui teikia duomenis šiais būdais:

9.1. elektroninio pašto adresu programos@itc.smm.lt siunčia užpildytą atitinkamą duomenų pateikimo formą pagal Tvarkos aprašo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 priedus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1050, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20963

 

9.2. įveda Registro vartotojo vardą bei slaptažodį ir jungiasi prie Registro svetainės adresu www.smpkr.smm.lt ir teikia duomenis registruoti Registre.

10. Registro duomenų teikėjai atsako už pateiktų duomenų tikrumą, tikslumą ir išsamumą.

11. Aukštoji mokykla, ketinanti vykdyti naują programą, Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro, nustatyta tvarka Studijų kokybės vertinimo centrui vertinti teikia programos duomenis kartu su Tvarkos aprašo 1 priedu.

12. Aukštoji mokykla Studijų kokybės vertinimo centro teigiamai įvertintos ketinamos vykdyti programos duomenis (Tvarkos aprašo 1 priedas) teikia Registro tvarkytojui Tvarkos aprašo 9.1 ar 9.2 papunktyje nustatytu būdu ir informuoja Studijų kokybės vertinimo centrą dėl galimybės akredituoti programą.

13. Studijų kokybės vertinimo centras savo priimto teigiamo sprendimo dėl ketinamos vykdyti programos akreditavimo duomenis per 3 darbo dienas Tvarkos aprašo 9.1 ar 9.2 papunktyje nustatytu būdu teikia Registro tvarkytojui.

14. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras per 3 darbo dienas po priimto teigiamo sprendimo dėl naujos programos vykdymo programos duomenis teikia registruoti Registro tvarkytojui Tvarkos aprašo 9.1 ar 9.2 papunktyje nustatytu būdu (Tvarkos aprašo 2 ir 8 priedai). Jeigu registruoti teikiama moduliniu principu parengta profesinio mokymo programa, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras programos duomenis (Tvarkos aprašo 2 ir 8 priedai) teikia kartu su Tvarkos aprašo 3 priedu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1050, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20963

 

15. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintiems programų moduliams Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras suteikia valstybinį kodą ir modulio duomenis teikia registruoti Registro tvarkytojui Tvarkos aprašo 9.1 ar 9.2 papunktyje nustatytu būdu (Tvarkos aprašo 3 priedas).

16. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintoms kvalifikacijoms:

16.1. I–V Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygio kvalifikacijoms, įgyjamoms pagal profesinio mokymo programas, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras suteikia valstybinį kodą ir kvalifikacijos duomenis teikia registruoti Registro tvarkytojui Tvarkos aprašo 9.1 ar 9.2 papunktyje nustatytu būdu (Tvarkos aprašo 4 priedas).

16.2. V–VIII Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygio kvalifikacijoms, įgyjamoms pagal aukštojo mokslo studijų programas, Studijų kokybės vertinimo centras suteikia valstybinį kodą ir kvalifikacijos duomenis teikia registruoti Registro tvarkytojui Tvarkos aprašo 9.1 ar 9.2 papunktyje nustatytu būdu (Tvarkos aprašo 4 priedas). 

17. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintiems profesinio rengimo standartams, profesiniams standartams suteikiamas valstybinis kodas, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras standarto duomenis teikia registruoti Registro tvarkytojui Tvarkos aprašo 9.1 ar 9.2 papunktyje nustatytu būdu (Tvarkos aprašo 5 priedas). 

18. Švietimo ir mokslo ministrui patvirtinus bendrojo ugdymo programą, ją rengęs Švietimo ir mokslo ministerijos specialistas Registro tvarkytojui teikia registruoti bendrojo ugdymo programos duomenis Tvarkos aprašo 9.1 ar 9.2 papunktyje nustatytu būdu (Tvarkos aprašo 6 priedas).

19. Švietimo įstaigos, vykdančios Lietuvos Respublikoje įteisintas užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų programas, programos duomenis teikia registruoti Registro tvarkytojui Tvarkos aprašo 9.1 ar 9.2 papunktyje nustatytu būdu (Tvarkos aprašo 7 priedas).

20. Švietimo ir mokslo ministrui patvirtinus kiekvienais metais planuojamų priimti mokytis asmenų skaičius programose, Registro duomenų teikėjai duomenis apie organizuojamą priėmimą teikia registruoti Registro tvarkytojui Tvarkos aprašo 9.2 papunktyje nustatytu būdu iki einamųjų metų kovo 1 dienos.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMŲ REGISTRAVIMAS IR REGISTRUOTŲ PROGRAMŲ DUOMENŲ KEITIMAS, PAPILDYMAS IR IŠREGISTRAVIMAS

 

21. Registro tvarkytojas, gavęs duomenis, per penkias darbo dienas nuo duomenų gavimo dienos patikrina pateiktų duomenų atitiktį Registro nuostatams:

21.1. jeigu pateikti duomenys atitinka Registro nuostatus, elektroniniu paštu informuoja Registro duomenų teikėją apie programos įregistravimą ir siunčia Registre įregistruotos programos duomenų išrašą;

21.2. jeigu pateikti duomenys neatitinka Registro nuostatuose duomenims nustatytų reikalavimų, elektroniniu paštu nurodo Registro duomenų teikėjui neatitikimus. Registro duomenų teikėjas, pataisęs nurodytus neatitikimus, elektroniniu paštu grąžina teikimą Registro tvarkytojui. Registro tvarkytojas atlieka Registro objekto registravimo procedūras Tvarkos aprašo 21 punkte nurodyta tvarka.

22. Registro duomenų teikėjai, norintys pakeisti studijų programos pavadinimą, studijų kryptį (šaką), kuriai yra priskirta studijų programa, arba baigus programą teikiamą kvalifikacinį laipsnį ir (arba) kvalifikaciją, turi pateikti aukštosios mokyklos vadovo pasirašytą prašymą Registro tvarkytojui. Teikiant prašymą pakeisti studijų kryptį (šaką), kuriai yra priskirta studijų programa, arba baigus programą teikiamą kvalifikacinį laipsnį ir (arba) kvalifikaciją, kartu turi būti pateikta Studijų kokybės vertinimo centro raštu išdėstyta nuomonė dėl šių keitimų.

23. Registro duomenų teikėjai, pakeitę ar papildę kurį nors iš Registro nuostatuose nurodytų duomenų, per 15 kalendorinių dienų nuo pakeitimų atlikimo dienos informuoja Registro tvarkytoją Tvarkos aprašo 9.1 papunktyje nustatytu būdu apie visus pakeistus duomenis.

24. Registro duomenų teikėjai Registro tvarkytojui teikia išregistruoti Registro objektą iš Registro, jei:

24.1. gauta ekspertinį vertinimą atlikusios institucijos išvada dėl neatitikties nustatytiems studijų programų vertinimą reglamentuojantiems teisės aktų reikalavimams;

24.2. Registro objektas pakeičiamas atitinkamai kitomis programomis, kvalifikacijomis, profesiniais standartais ir profesinio rengimo standartais;

24.3. Registro objektas sujungiamas atitinkamai su kita Programa, kvalifikacija, standartu;

24.4. Programa nevykdoma 2 metus.

25. Inicijuoti Registro objekto išregistravimą iš Registro dėl Tvarkos aprašo 24.1 papunktyje nurodytos priežasties gali Registro tvarkytojas ir Registro duomenų teikėjai.

26. Įregistravus, išregistravus Registro objektą, pakeitus Registro objekto duomenis, automatiniu būdu suformuojama Registro pažyma apie objekto įregistravimą, išregistravimą, duomenų pakeitimą Registre, kuri objekto įregistravimo, išregistravimo, duomenų pakeitimo dieną elektroniniu būdu pateikiama Registro duomenų teikėjui.

27. Registro tvarkytojas gali prašyti raštu Registro duomenų teikėjų papildyti Registro duomenis naujais arba atnaujinti esamus duomenis, nustatydamas duomenų teikimo formą ir terminus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Registruotų programų sąrašas, šių programų duomenys ir išregistruotų iš Registro programų sąrašas skelbiami Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) svetainėje adresu www.aikos.smm.lt.

____________________

 

Studijų, mokymo programų ir

kvalifikacijų registro objektų

registravimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Studijų programos duomenų pateikimo forma)

 

STUDIJŲ PROGRAMOS DUOMENYS

 

 

Eil.

Nr.

Parametrai

Duomenys

1.

Studijų programos pavadinimas

 

2.

Studijų programos pavadinimas anglų kalba

 

3.

Studijų programos valstybinis kodas

 

4.

Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

 

5.

Studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities aprašų pavadinimai ir kodai (jeigu yra), studijų krypčių reglamentai (jeigu yra)

 

6.

Švietimo sritis

 

7.

Švietimo posritis

 

8.

Programos lygmuo

 

9.

Studijų tipas

 

10.

Studijų pakopa

 

11.

Studijų programos vykdymo kalba (-os)

 

12.

Suteikiama kvalifikacija (pavadinimas, kodas)

 

13.

Kvalifikacijos laipsnio požymis

 

14.

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo blanko pavadinimas ir kodas

 

15.

Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti studijuoti pagal programą, pavadinimas, valstybinis kodas (jeigu nustatyta)

 

16.

Minimalus išsilavinimas

 

17.

Kiti duomenys

 

18.

Programos apimtis (kreditais)

Studijų forma

Studijų trukmė (metais)

Priėmimo į programą metai

 

 

 

 

 

19.

Institucijos, pateikusios registruoti programą, juridinio asmens kodas, pavadinimas

 

20.

Institucijų, su kuriomis suderinta programa, juridinio asmens kodai, pavadinimai ir suderinimo datos

 

21.

Institucijų, patvirtinusių programą, juridinio asmens kodai, pavadinimai ir patvirtinimo datos

 

22.

Institucijų, atlikusių programos ekspertinį vertinimą, juridinio asmens kodai, pavadinimai ir vertinimo datos

 

23.

Institucijos, akreditavusios programą, juridinio asmens kodas, pavadinimas

 

24.

Programos pateikimo savianalizei data

 

25.

Sprendimo dėl programos akreditavimo data ir numeris, akreditavimo tipas, akreditavimo terminas (jeigu nustatytas)

 

26.

Programą vykdančios aukštosios mokyklos juridinio asmens kodas, pavadinimas

 

 

Kitoje teritorijoje esančio (-ių) aukštosios mokyklos padalinio (-ių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai)  (jei padalinys (-iai) yra)

 

27.

Programos specializacijų pavadinimai  lietuvių ir anglų kalbomis (jeigu yra)

 

28.

Programos specializacijos aprašas (jeigu yra)

 

29.

Galimybė rinktis gretutinės krypties studijas (taip / ne)

 

30.

Programos finansinės grupės kodas

 

31.

Studijų sistemos sandara

 

32.

Programos aprašymo santrauka lietuvių kalba

Bendras apibūdinimas:

 

Studijų programos tikslas (-ai):

 

 

 

Studijų rezultatai:

 

 

 

Mokymo ir mokymosi veiklos:

 

 

 

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

 

 

 

Sandara:

 

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

 

 

 

Specializacijos:

 

 

 

Studento pasirinkimai:

 

 

 

Studijų programos skiriamieji bruožai:

 

 

 

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

 

Profesinės veiklos galimybės:

 

 

 

Tolesnių studijų galimybės:

 

 

 

Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:

33.

Programos aprašymo santrauka anglų kalba (Summary of the Profile of a Study Programme)

General Description:

 

Objective(s) of a study programme:

 

 

 

Learning outcomes:

 

 

 

Activities of teaching and learning:

 

 

 

Methods of assessment of learning achievements:

 

 

 

Framework:

 

Study subjects (modules), practical training:

 

 

 

Specialisations:

 

 

 

Optional courses:

 

 

 

Distinctive features of a study programme:

 

 

 

Access to professional activity or further study:

 

Access to professional activity:

 

 

 

Access to further study:

 

 

34.

Priėmimo studijuoti į atitinkamą programą metai:

Kiekvienais metais planuojamų priimti studijuoti asmenų skaičius aukštojoje mokykloje, aukštosios mokyklos pavadinimas, juridinio asmens kodas:

 

 

 

35.

Jungtinės studijų programos papildomi duomenys:

35.1

Programos požymis

 

 

Programą vykdančių užsienio institucijų pavadinimai, kodai (jeigu kodai yra)

 

 

Šalies, kurioje veikia programą vykdanti institucija, pavadinimas

 

 

Užsienio programą vykdančių institucijų interneto svetainių adresai

 

35.2

Koordinuojančios institucijos pavadinimas, kodas (jeigu kodas yra)

 

 

Interneto svetainių adresai (jeigu koordinuojanti institucija veikia užsienio šalyje)

 

35.3

Programos įteisinimo data kiekvienoje jungtinę studijų programą vykdančios aukštosios mokyklos šalyje

 

 

Dokumento, kuriuo programa buvo įteisinta, numeris

 

 

Programą įteisinusios institucijos pavadinimas

 

35.4

Studijų sistemos sandara

 

35.5

Studijų tipas

 

 

Institucijos pavadinimas __________________________________________________________

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė __________________________________

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data ____________________________________________

 

 

Studijų, mokymo programų ir

kvalifikacijų registro objektų

registravimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Formaliojo profesinio mokymo programos duomenų pateikimo forma)

 

FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DUOMENYS

 

Eil. Nr.

Parametrai

Duomenys

1.

Programos pavadinimas

 

2.

Programos pavadinimas anglų kalba

 

3.

Programos valstybinis kodas

 

4.

Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

 

5.

Švietimo sritis

 

6.

Švietimo posritis

 

7.

Programos lygmuo

 

8.

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas, valstybinis kodas (jeigu nustatyta)

 

9.

Įgyjamų kompetencijų pavadinimai lietuvių ir anglų kalbomis

 

10.

Suteikiamos kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas, įrašytas lietuvių ir anglų kalbomis (jeigu suteikiama)

 

11.

Suteikiamos kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, aprašymas

 

12.

Valstybiniai profesinio rengimo standarto kodai (jeigu yra)

 

13.

Programos vykdymo kalba (-os)

 

14.

Minimalus išsilavinimas, kurį būtina turėti, norint mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą Programą (jeigu nustatytas)

 

15.

Amžiaus reikalavimai (jeigu yra)

 

16.

Sveikatos reikalavimai (jeigu yra)

 

17.

Kiti duomenys / reikalavimai

 

18.

Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti mokytis (studijuoti) pagal programą, pavadinimas, valstybinis kodas (jeigu nustatyta)

 

19.

Mokymosi forma (jeigu nustatyta) (pagal Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų klasifikatorių)

 

20.

Mokymo trukmė (jeigu nustatyta)

Mokymosi apimtis (jeigu nustatyta)

Teorinio mokymo trukmė (jeigu nustatyta)

Praktinio mokymo (įskaitant baigiamąją praktiką) trukmė ir vieta (jeigu nustatyta)

 

 

 

 

 

21.

Priėmimo mokytis į atitinkamą programą metai:

Kiekvienais metais planuojamų priimti mokytis asmenų skaičius mokykloje, mokyklos pavadinimas, juridinio asmens kodas:

 

 

 

22.

Programos moduliai:

 

Pavadinimas

Valstybinis kodas

Apimtis / trukmė (kreditais/

valandomis)

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Įgyjamos kompetencijos

 

 

 

 

 

 

23.

Programos specializacijų pavadinimai (jeigu yra)

 

24.

Institucijos, pateikusios registruoti programą, juridinio asmens kodas ir pavadinimas

 

25.

Institucijų, su kuriomis suderinta programa, juridinio asmens kodai, pavadinimai, programos suderinimo datos (jei yra)

 

26.

Institucijų, patvirtinusių programą, juridinio asmens kodai, pavadinimai, programos patvirtinimo datos (jei yra)

 

27.

Institucijų, atlikusių ekspertinį vertinimą, juridinio asmens kodai, pavadinimai, ekspertinio įvertinimo datos

 

28.

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo blanko pavadinimas ir kodas (jeigu yra)

 

29.

Programos aprašymo santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos

 

30.

Profesinės veiklos, kuriomis gali užsiimti kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumento savininkas

 

31.

Programos paskirtis / profesinio mokymo struktūrinės dalys

 

 

 

Institucijos pavadinimas __________________________________________________________

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė __________________________________

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data ____________________________________________

 

 

Studijų, mokymo programų ir

kvalifikacijų registro objektų

registravimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Formaliojo profesinio mokymo programos modulio duomenų pateikimo forma)

 

FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS MODULIO DUOMENYS

 

Eil. Nr.

Parametrai

Duomenys

1.

Programos modulio kodas

 

2.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

 

3.

Programos modulio pavadinimas

 

4.

Programos pavadinimas

 

5.

Programos valstybinis kodas (jeigu yra)

 

6.

Švietimo srities pavadinimas ir kodas

 

7.

Švietimo posričio pavadinimas ir kodas

 

8.

Mokymosi apimtis kreditais

 

9.

Modulis, skirtas kompetencijai (-oms) įgyti

 

10.

Programos modulio anotacija

 

 

Institucijos pavadinimas __________________________________________________________

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė __________________________________

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data ____________________________________________

 

 

Studijų, mokymo programų ir

kvalifikacijų registro objektų

registravimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Kvalifikacijų duomenų pateikimo forma)

KVALIFIKACIJŲ DUOMENYS

 

Eil. Nr.

Parametrai

Duomenys

1.

Kvalifikacijos valstybinis kodas

 

2.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

 

3.

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros lygis

 

4.

Kvalifikacijos aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis

 

5.

Kvalifikacijos aprašymo parengimo arba atnaujinimo data (jeigu yra)

 

6.

Minimalus išsilavinimas kvalifikacijai įgyti (jeigu yra)

 

7.

Institucijų, priėmusių sprendimą įteisinti kvalifikaciją, juridinio asmens kodai, pavadinimai (jei tokia institucija nustatyta)

 

8.

Teisės akto, kuriuo įteisinta kvalifikacija, data, numeris, pavadinimas (jeigu nustatyta)

 

9.

Šaltinio, nusakančio kvalifikacijos reikalavimus (profesinio rengimo standarto, profesinio standarto, kai jų nėra – atitinkamos profesinio mokymo arba studijų programos), kodai

 

10.

Institucijos, turinčios teisę suteikti įgaliojimus švietimo teikėjui teikti kvalifikaciją, juridinio asmens kodas, pavadinimas (jeigu tokia institucija nustatyta)

 

11.

Teisės akto, kuriuo suteikta teisė švietimo teikėjui teikti kvalifikaciją, data, numeris, pavadinimas (jeigu nustatyta)

 

12.

Institucijų, turinčių teisę asmeniui teikti kvalifikaciją, juridinio asmens kodai, pavadinimai (jeigu tokia institucija nustatyta)

 

13.

Teisės akto, kuriuo institucijai suteikta teisė asmeniui teikti kvalifikaciją, data, numeris, pavadinimas (jeigu nustatyta)

 

 

 

Institucijos pavadinimas __________________________________________________________

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė __________________________________

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data ____________________________________________

 

Studijų, mokymo programų ir

kvalifikacijų registro objektų

registravimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Profesinio standarto ir profesinio rengimo standarto duomenų pateikimo forma)

 

PROFESINIO STANDARTO IR PROFESINIO RENGIMO STANDARTO DUOMENYS

 

Eil. Nr.

Parametrai

Duomenys

1.

Valstybinis kodas

 

2.

Institucijų, patvirtinusių profesinį ir (ar) profesinio rengimo standartą, juridinio asmens kodai

 

3.

Institucijų, patvirtinusių profesinį ir (ar) profesinio rengimo standartą, juridinio asmens pavadinimai

 

4.

Teisės akto, patvirtinusio profesinį ir (ar) profesinio rengimo standartą, data, numeris ir pavadinimas

 

5.

Profesinio ir (ar) profesinio rengimo standarto aprašas

 

6.

Ekspertinį vertinimą atlikusių institucijų juridinio asmens kodai

 

7.

Ekspertinį vertinimą atlikusių institucijų juridinio asmens pavadinimai

 

8.

Ekspertinio įvertinimo datos

 

 

Institucijos pavadinimas __________________________________________________________

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė __________________________________

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data ____________________________________________

 

 

Studijų, mokymo programų ir

kvalifikacijų registro objektų

registravimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Bendrojo ugdymo programos duomenų pateikimo forma)

 

BENDROJO UGDYMO PROGRAMOS DUOMENYS

 

Eil. Nr.

Parametrai

Duomenys

1.

Valstybinis kodas

 

2.

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

 

3.

Programos pavadinimas

 

4.

Programos pavadinimas anglų kalba

 

5.

Minimalus išsilavinimas

 

6.

Programos trukmė (metais)

 

7.

Institucijos, pateikusios registruoti programą, juridinio asmens kodas ir pavadinimas

 

8.

Ekspertinį vertinimą atlikusios

institucijos pavadinimas, kodas ir vertinimo data

 

9.

Institucijų, su kuriomis suderinta programa

pavadinimai, kodai ir suderinimo datos

 

10.

Programą patvirtinusios institucijos

pavadinimas, kodas ir patvirtinimo data

 

11.

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo lygmuo

 

12.

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo kodas

 

13.

Įgyjamas išsilavinimas (jeigu suteikiamas)

 

14.

Mokymosi rezultatų aprašymas

 

15.

Programos aprašymo santrauka lietuvių ir anglų kalbomis

 

16.

Išsilavinimo aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis

 

 

Institucijos pavadinimas __________________________________________________________

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė __________________________________

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data ____________________________________________

 

Studijų, mokymo programų ir

kvalifikacijų registro objektų

registravimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

(Lietuvos Respublikoje įteisintos ir vykdomos užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos programos duomenų pateikimo forma)

užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos programos DUOMENYS

Eil. Nr.

Parametrai

Duomenys

1.

Programos užsienyje kodas

 

2.

Programos užsienyje kodas, perkoduotas į valstybinį kodą

 

3.

Programos pavadinimas lietuvių kalba

 

4.

Programos pavadinimas anglų kalba

 

5.

Programos lygmuo

 

6.

Užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos, vykdančios programą, pavadinimas ir kodas

 

7.

Užsienio aukštosios mokyklos, įsteigusios filialą Lietuvos Respublikoje, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, valstybės, kurioje ji registruota, kodas

 

8.

Programą vykdantis švietimo teikėjas Lietuvos Respublikoje; apie juridinį asmenį – pavadinimas, juridinio asmens kodas, apie fizinį asmenį – vardas, pavardė, užsienio valstybės, kurios pilietis jis yra, pavadinimas ir kodas

 

9.

Rašytinį sutikimą vykdyti programą išdavusios institucijos pavadinimas ir juridinio asmens kodas, rašytinio sutikimo išdavimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir panaikinimo data ir numeris (jeigu nustatytas)

 

10.

Institucijos, akreditavusios programą, juridinio asmens pavadinimas ir juridinio asmens kodas (jeigu nustatyta)

 

11.

Mokymosi trukmė (metai)

 

12.

Mokymosi forma

 

13.

Programos vykdymo kalba (-os)

 

14.

Įgyjamų kompetencijų ir (ar) suteikiamos kvalifikacijos pavadinimai (jeigu nustatyta)

 

15.

Išduodamo pažymėjimo pavadinimas ir grupė

 

 

 

Institucijos pavadinimas __________________________________________________________

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė __________________________________

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data ____________________________________________

 

Studijų, mokymo programų ir

kvalifikacijų registro objektų

registravimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Neformaliojo profesinio mokymo programos duomenų pateikimo forma)

 

NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS DUOMENYS

 

Eil. Nr.

Parametrai

Duomenys

1.                  

Programos pavadinimas

 

2.                  

Programos pavadinimas anglų kalba

 

3.                  

Programos valstybinis kodas

 

4.                  

Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

 

5.                  

Švietimo sritis

 

6.                  

Švietimo posritis / posričiai

 

7.                  

Programos lygmuo

 

8.                  

Įgyjamų / tobulinamų kompetencijų pavadinimai lietuvių ir anglų kalbomis

 

9.                  

Įgyjamų / tobulinamų kompetencijų atitiktis kvalifikacijos daliai, kvalifikacijos lygiui pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą

 

10.

Kvalifikacijos pavadinimas ir valstybinis kodas

 

11.

Profesinio standarto valstybinis kodas

 

12.

Programos apimtis mokymosi kreditais

 

13.

Programos apimtis kreditais

 

14.

Teorinio mokymo apimtis kreditais

 

15.

Praktinio mokymo apimtis kreditais

 

16.                  

Minimalūs reikalavimai, norint mokytis pagal atitinkamą Programą (jeigu nustatyta)

 


 

17.                

Programos moduliai:

 

Pavadinimas

Apimtis kreditais

Valstybinis kodas

Įgyjamos kompetencijos

 

 

 

 

 

18.                

Institucijos, pateikusios registruoti programą, juridinio asmens kodas ir pavadinimas

 

19.                

Institucijų, su kuriomis suderinta programa, juridinio asmens kodai, pavadinimai, programos suderinimo datos (jei yra)

 

20.                

Institucijų, patvirtinusių programą, juridinio asmens kodai, pavadinimai, programos patvirtinimo datos (jei yra)

 

21.                

Institucijų, atlikusių ekspertinį vertinimą, juridinio asmens kodai, pavadinimai, ekspertinio įvertinimo datos

 

22.

Programą vykdančio švietimo teikėjo juridinio asmens pavadinimas ir kodas / fizinio asmens vardas, pavardė

 

23.                

Išduodamo pažymėjimo pavadinimas

 

24.                

Programos aprašymo santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos

 

 

Institucijos pavadinimas __________________________________________________________

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė __________________________________

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data ____________________________________________

 

________________________

Papildyta priedu:

Nr. V-1050, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20963

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1050, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20963

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1335 „Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo