Suvestinė redakcija nuo 2023-12-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-01-12, i. k. 2015-00426

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-18:

Nr. D1-379, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11746

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARŲ IR SEPTIKŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 9 d. Nr. D1–18

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnio 9 punktu,

t v i r t i n u Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Kęstutis Trečiokas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

įsakymo gruodžio 21 d. Nr. D1-425

redakcija)

 

 

NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARŲ IR SEPTIKŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus biologinio nuotekų valymo įrenginių, nuotekų kaupimo rezervuarų, septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarką.

2. Aprašu vadovaujasi institucijos išduodančios statybą leidžiančius dokumentus, savivaldybių vykdomosios institucijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, vykdantys valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginių savininkai ir (arba) valdytojai, juos įrengiantys ir (arba) prižiūrintys, eksploatuojantys asmenys, savininkai ir (arba) valdytojai.

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Biologinio nuotekų valymo įrenginys – inžinerinis įrenginys, kuriame nuotekose esančius teršalus suskaido mikroorganizmai.

3.2. Nuotekų kaupimo rezervuarastalpykla ar kitoks inžinerinis įrenginys  pavienių objektų ar jų grupių nuotekoms kaupti ir laikyti, kol jos bus transportuojamos galutinai sutvarkyti.

3.3. Septikas – anaerobinio, mechaninio nuotekų valymo inžinerinis įrenginys, kuriame apvalomos nuotekos.

3.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas), nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 252 „Dėl Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklės), nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“. 

 

II SKYRIUS 

NUOTEKŲ TVARKYMO INŽINERINIO ĮRENGINIO ĮRENGIMAS 

 

 

4. Biologinio nuotekų valymo įrenginiai, septikai, nuotekų kaupimo rezervuarai turi būti planuojami ir įrengiami vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnio 1 punkte nustatytu principu, Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytais principais, infrastruktūros plėtros planais, savivaldybių tarybų sprendime nustatytomis aglomeracijų ir viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijų ribomis.

5. Septikai gali būti įrengiami, jeigu jie tiekiami rinkai, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriame nustatytos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, su visais pakeitimais, įvertinus ir patikrinus jų eksploatacines savybes pagal darnųjį standartą LST EN 12566-1:2000 ir LST EN 12566-1:2000/A1:2004.

6. Įrengiami hermetiški, uždari, gamykliniai nuotekų kaupimo rezervuarai, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ir galima šiuos rezervuarus tinkamai eksploatuoti, užtikrinant sukauptų nuotekų transportavimą ir sutvarkymą. Naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 kalendorines dienas susidarančias nuotekas. 

7. Planuojant įrengti septikus, būtina įvertinti galutinio nuotekų išvalymo ir išleidimo į aplinką planuojamos teritorijos plotą, atstumą iki paviršinio vandens telkinio ir (arba) geriamojo vandens šaltinio, grunto savybes

8. Nuotekas apvalius septikuose, planuojant įrengti nuotekų filtravimo per gruntą sistemas, vadovaujamasi Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklėmis.

9. Įrengiant nuotekų filtravimo sistemas, įrengiama septikuose apvalytų nuotekų mėginių paėmimo vieta.

10. Techniniai septikų parametrai parenkami atsižvelgiant į susidarančių ar planuojamų susidaryti nuotekų kiekį ir reikalingą nuotekų išvalymą.  

 

III SKYRIUS  

NUOTEKŲ TVARKYMO INŽINERINIO ĮRENGINIO EKSPLOATAVIMAS IR KONTROLĖ

 

 

 

11. Kai nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginiai priklauso daugiau kaip vienam fiziniam asmeniui, minėti asmenys bendru sutarimu gali paskirti už įrenginių eksploataciją atsakingą asmenį (toliau – valdytojas) raštu užpildydami Aprašo priede nurodytą įgaliojimą veikti nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginių savininkų vardu. Įgaliojimas  fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, fizinio asmens įgaliojimas nekilnojamajam turtui valdyti, juo naudotis ar disponuoti, patvirtinamas notarine tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.138 straipsniu. Kai nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginiai priklauso juridiniams asmenims, įgaliojimas sudaromas vadovaujantis Civilinio kodekso 2.140 straipsniu.

12. Tvarkant nuotekas biologinio nuotekų valymo įrenginiuose ar septikuose, būtina užtikrinti, kad į nuotekas nepatektų medžiagos, kurios gali pakenkti septikams ir biologinio nuotekų valymo įrenginiams. Į nuotekas neturi patekti pavojingos medžiagos, galinčios užteršti aplinką.

13. Nuotekos iš kaupimo rezervuarų išvežamos atsižvelgus į susidarančių nuotekų kiekį ir kaupimo rezervuaro tūrį. Dumblas iš septikų išvežamas vadovaujantis septiko gamintojo pateiktomis eksploatavimo ir priežiūros instrukcijomis. 

14. Septikų ir nuotekų kaupimo rezervuarų turinio išsiurbimo, transportavimo ir išleidimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomą infrastruktūrą paslaugos teikiamos užtikrinant aplinkos apsaugą nuo teršiančių medžiagų kenksmingo fizinio, cheminio ir biologinio poveikio.

15. Nuotekos ir (ar) valant nuotekas susidariusių atliekų (dumblo) iš nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų negali patekti į aplinką

16. Septikuose apvalytos nuotekos turi atitikti šių nuotekų išleidimui į filtravimo sistemas nustatytus reikalavimus arba turi būti papildomai valomos, kad atitiktų Nuotekų tvarkymo reglamento 29 punkte nustatytus reikalavimus. Septikų eksploatavimo kontrolė atliekama nustatant septikuose apvalytų nuotekų užterštumą. 

17. Nuotekų kaupimo rezervuarų savininkai ir (arba) valdytojai privalo tikrinti nuotekų kaupimo rezervuaro sandarumą ir pastebėję, kad nuotekų kaupimo rezervuaro turinys tirštėja ir (arba) nedidėja kaupiamų nuotekų kiekis proporcingai sunaudotam geriamojo vandens kiekiui, turi patikrinti rezervuaro hermetiškumą; nustatę, kad rezervuaras nehermetiškas, nedelsiant jį hermetizuoti. 

18. Duomenys, informacija apie nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginius, kuriems Lietuvos Respublikos vandens įstatyme nustatyta tvarka neprivalomas Taršos integruotos kontrolės leidimas ar taršos leidimas, tvarkomi Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 9 d. įsakymu  Nr. D1-188 „Dėl Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos nuostatų ir Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – NTIS nuostatai). 

19. Savivaldybės vykdomoji institucija organizuoja patikrą, nustatytą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 9 punkte.

20. Nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginių kontrolę dėl teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų užtikrinimo vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.

21. Nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo įrenginių eksploatacijos tvarkos aprašą.  

22. Duomenis į NTIS teikia NTIS nuostatų 22 punkte nurodyti duomenų teikėjai. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

23. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 246 straipsnio 1 ir  3 dalyse, 268 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka.

24. Asmens duomenys tvarkomi nuotekų tvarkymo kontrolės tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatyta tvarka. 

 

______________

 

Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų

įrengimo,

eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Įgaliojimo veikti nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginių savininkų vardu formos pavyzdys)

 

ĮGALIOJIMAS VEIKTI NUOTEKŲ VALYMO IR (ARBA) KAUPIMO ĮRENGINIŲ SAVININKŲ VARDU

 

______________

(Data)  

 

 

Eil. Nr.

Įgaliotojas

 

1. 

Juridinis asmuo 

1.1. 

Juridinio asmens kodas  

1.2. 

Juridinio asmens pavadinimas  

2. 

Fizinis asmuo 

2.1. 

Vardas  

2.2. 

Pavardė 

2.3. 

Asmens kodas 

2.4. 

Parašas 

 

 

Eil. Nr.

Įgaliotojo atstovas

 

1. 

Vardas  

2. 

Pavardė  

3. 

Asmens kodas  

4. 

Parašas 

 

Įgaliotas asmuo veikia nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginių savininkų vardu nuo įgaliojimo pasirašymo dienos, jeigu įgaliojime nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

 

Eil. Nr.

Įgaliotas asmuo

 

1. 

Vardas  

 

2. 

Pavardė  

 

3. 

Asmens kodas  

 

4. 

Parašas 

 

5. 

Telefono numeris 

 

6. 

Elektroninis paštas  

 

 

Eil. Nr.

Nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginio duomenys

 

1

Nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginio numeris

 

2. 

Nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginio įrengimo data (metai, mėnuo, diena)

 

 

Šis įgaliojimas galioja iki _________. 

(Data) 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-625, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10863

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-379, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11746

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-425, 2023-12-21, paskelbta TAR 2023-12-21, i. k. 2023-24905

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo