Suvestinė redakcija nuo 2021-04-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16642

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 25 d.  Nr. A-1785

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-371 redakcija), 20.3 ir 20.5 papunkčiais ir įgyvendindamas Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-362 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-332 redakcija):

1. Tvirtinu Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą, per kurį,  pasibaigus Leidimo įrengti išorinę reklamą galiojimo terminui ar panaikinus jo galiojimą, turi būti nukabinta reklama, išardyta specialioji išorinės reklamos pateikimo priemonė ir sutvarkyta aplinka.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. A-1222 „Dėl Leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių mieste išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. A-1351 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo 1 priedo pakeitimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A-1785

 

LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – Leidimas) išdavimo, atsisakymo juos išduoti, įspėjimo apie galimą Leidimų galiojimo panaikinimą ir Leidimų galiojimo panaikinimo tvarką Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-371 redakcija), patvirtintomis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.   Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Reklaminės veiklos subjektas, norintis įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, turi Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijai pateikti Paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau – Paraiška) ir gauti Leidimą, išskyrus Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus. Leidimas išduodamas pateikus Savivaldybės administracijai Paraišką Aprašo nustatyta tvarka.

5. Už Leidimo išdavimą mokama vietinė rinkliava (toliau – rinkliava), kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatyta Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Savivaldybės tarybos sprendimu.

6. Leidimas išduodamas, kai išorinė reklama įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais, projektavimą, architektūrą, statybą, kultūros paveldo objektų ir kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, eismo saugumą ir valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, Taisyklėmis, Savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiojo teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) kompleksinio teritorijų planavimo dokumentais, ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais, o tuo atveju, kai išorinė reklama įrengiama pagal Savivaldybės administracijos patvirtintą tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – tipinis projektas), – ir Savivaldybės administracijos patvirtintais tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo reikalavimais.

7. Leidimas išduodamas reklaminės veiklos subjekto Paraiškoje nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 10 metų.

8. Leidimą pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, išduoda Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris (toliau – Priimamasis) Paraiškoje nurodytu būdu (Leidimas gali būti išduodamas tiesiogiai Priimamajame, registruotu paštu arba, jei yra techninių galimybių, elektroninėmis priemonėmis).

 

II SKYRIUS

PARAIŠKOS IR DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 

9. Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti Leidimą (toliau – pareiškėjas), tiesiogiai Priimamajame, per atstumą (registruotu paštu) arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – Kontaktinis centras) turi pateikti nustatytos formos Paraišką (Aprašo 1 priedas), kurioje nurodoma:

9.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);

9.2. išorinės reklamos plotas, kuris apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus, arba, jei reklama skleidžiama ant pritaikytos priemonės, – pagal labiausiai nutolusius reklamos taškus;

9.3. išorinės reklamos priemonė (iškaba ar reklama);

9.4. išorinės reklamos įrengimo adresas (vieta);

9.5. Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano (TPDR T00075486) reklamos vietos numeris;

9.6. išorinės reklamos įrengimo vieta Lietuvos koordinačių sistemos LKS-94 formatu;

9.7. išorinės reklamos skleidimo laikotarpis, ne ilgesnis nei 10 metų (metais arba dienomis). Nurodant prašomo išduoti Leidimo galiojimo laikotarpį, jo pradžia turi būti nurodoma skaičiuojant ne anksčiau kaip 20 darbo dienų nuo Paraiškos pateikimo dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A-113, 2019-01-25, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01152

 

9.8. tipinio projekto numeris (jei išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą);

9.9. turimo leidimo numeris, jo išdavimo data (kai, likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos, pareiškėjas nori gauti naują leidimą);

9.10. kokiu nurodytu būdu pareiškėjas norėtų gauti Leidimą arba rašytinį motyvuotą atsisakymą jį išduoti (tiesiogiai, registruotu paštu ar elektroninėmis priemonėmis (pastaba: elektroninėmis priemonėmis teikiama atsižvelgiant į esamas technines galimybes);

9.11. kokiu būdu (tiesiogiai, per atstumą (elektroniniu paštu) ar per Kontaktinį centrą) pareiškėjas norėtų gauti visus kitus Savivaldybės administracijos pranešimus.

10. Pareiškėjas kartu su Paraiška turi pateikti šiuos dokumentus (dokumentus popierine forma – dviem egzemplioriais, o jei yra techninių galimybių, elektroninėmis priemonėmis gali pateikti šių dokumentų skaitmenines kopijas):

10.1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise;

10.2. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

10.3. objektus eksploatuojančių subjektų raštiškus sutikimus;

10.4. prekių ženklo registracijos liudijimo ar paraiškos įregistruoti jį priėmimo pažymos kopiją (jei išorinėje reklamoje bus naudojamas prekių ženklas);

10.5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą, kai išorinė reklama įrengiama valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

10.6. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos išduoto statybą leidžiančio dokumento kopiją, jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas;

10.7. išorinės reklamos įrengimo projekto (toliau – projektas) 2 egzemplioriai, išskyrus atvejus, kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą. Tipinis projektas, papildytas pareiškėjo duomenimis, turi būti suderintas su Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistu (kalbos tvarkytoju) (toliau – kalbos tvarkytojas). Projektą sudaro:

10.7.1. aiškinamasis raštas;

10.7.2. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių ir sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype;

10.7.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

10.7.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas (už taisyklingą valstybinės kalbos vartojimą atsakingas pareiškėjas);

10.7.5. reklaminio įrenginio projektas;

10.7.6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

10.7.7. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti sutikimai (raštai ir (ar) žymos projekte);

10.7.8. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinis sutikimas;

10.7.9. kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, pateikiami Aprašo 9 punkte ir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai.

11. Jeigu besibaigiant Leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori gauti naują Leidimą, tai likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki Leidimo galiojimo termino pabaigos, jis Savivaldybės administracijai Apraše nustatyta tvarka turi pateikti Paraišką, kurioje nurodo turimo Leidimo numerį, jo išdavimo datą ir Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam Leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Leidimas šiame punkte nurodytu atveju išduodamas Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

12. Leidimo turėtojas, numatęs keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinį ar grafinį vaizdą, Savivaldybės administracijai tiesiogiai, per atstumą ar per Kontaktinį centrą turi pateikti prašymą (laisvos formos), kuriame nurodomas turimo Leidimo numeris, jo išdavimo data ir pridedamas išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas (sprendimas), kuriame reklamos plotas nekeičiamas. Už taisyklingą valstybinės kalbos vartojimą atsakingas Leidimo turėtojas.

13. Savivaldybės administracija Aprašo 12 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų gavimo įvertina išorinės reklamos spalvinio ir grafinio vaizdo atitiktį Taisyklių reikalavimams ir tiesiogiai, per atstumą ar per Kontaktinį centrą jį derina arba pateikia Leidimo turėtojui motyvuotą atsisakymą jį derinti.

14. Priimamasis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Paraiškos pateikimo:

14.1. Paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu per Savivaldybės informacinę elektroninę dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ (toliau – sistema „Avilys“) informuoja pareiškėją, kad Paraiška su dokumentais yra gauta. Patvirtinime nurodoma: Paraiškos registravimo numeris; terminas, per kurį turi būti išnagrinėta Paraiška; informacija apie tai, kad jeigu per nurodytą terminą Leidimas neišduodamas ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti, laikoma, kad Leidimas išduotas; galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jo ir Savivaldybės administracijos ginčų. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos;

14.2. elektroninėmis priemonėmis pateiktą elektroninės formos Paraišką su dokumentais atspausdina dviem egzemplioriais;

14.3. užregistruotą popierinės formos Paraišką su dokumentais (2 egz.) tiesiogiai ir per sistemą „Avilys“ toliau perduoda kalbos tvarkytojui.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMO TVARKA

 

15. Kalbos tvarkytojas, suderinęs projektą, Paraišką su dokumentais perduoda Savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui (toliau – Leidimo rengėjas).

Punkto pakeitimai:

Nr. A-462, 2021-04-06, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07088

 

16. Jei projektas neatitinka bendrinės lietuvių kalbos normų ar kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, kalbos tvarkytojas projekto nederina ir pastabas elektroninėmis priemonėmis pateikia pareiškėjui.

17. Leidimo rengėjas:

17.1. patikrina pateiktą popierinės formos Paraišką ir dokumentus;

17.2. nustatęs, kad Paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia Leidimui išduoti, nevisiškai, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia Leidimui išduoti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia Leidimui išduoti, gavimo Paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas Leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos;

17.3. registruoja projektą, rengia Leidimą (2 priedas) arba motyvuotą rašytinį atsisakymą jį išduoti. Atsisakymo išduoti Leidimą projektas teikiamas pasirašyti Savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vedėjui, užregistruojamas Priimamajame ir išsiunčiamas pareiškėjui. Pasirašytas popierinės formos Leidimas ir vienas projekto egzempliorius pateikiamas Priimamajam, kad išsiųstų pareiškėjui. Leidime nurodoma: Leidimą išduodanti institucija; Leidimo numeris; Leidimo turėtojo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; Leidimo turėtojo (fizinio asmens) vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu Leidimo turėtojas jį turi); išorinės reklamos įrengimo adresas (vieta); išorinės reklamos plotas (dydis m2); pareiškėjo pateiktos Paraiškos numeris; projekto numeris ir data; Leidimo galiojimo terminas; Leidimo išdavimo data; Leidimą pasirašiusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė. Popierinės formos Leidimas tvirtinamas Savivaldybės administracijos herbiniu antspaudu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A-462, 2021-04-06, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07088

 

17.4. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl Leidimų galiojimo panaikinimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 14 dalyje nurodytais atvejais;

17.5. nustatęs, kad Paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia Leidimui išduoti, atitinka teisės aktų ir Aprašo reikalavimus, prieš išduodamas Leidimą, išrašo pareiškėjui nustatytos formos pažymą apie vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą apmokėjimą (toliau – Pažyma; Aprašo 3 priedas). Pažymoje nurodoma mokėtina rinkliavos suma ir terminas, per kurį pareiškėjas turi sumokėti apskaičiuotą rinkliavos dydį. Pažyma, prieš išsiunčiant ją pareiškėjui, teikiama derinti Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyriui (toliau – rinkliavos rinkėjas). Rinkliavos rinkėjo suderintą Pažymą Leidimo rengėjas išsiunčia pareiškėjui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A-113, 2019-01-25, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01152

 

18. Rinkliavos rinkėjas:

18.1. tikrina Leidimo rengėjo pareiškėjui parengtą pateikti Pažymą ir apskaičiuotos rinkliavos dydį;

18.2. informuoja Leidimo rengėją, jei Pažymoje neteisingai nurodyta mokėtina rinkliavos suma;

18.3. informuoja Leidimo rengėją apie rinkliavos mokėtojo sumokėtą rinkliavą;

18.4. kuruoja galiojančias rinkliavos mokėjimo dalimis sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A-113, 2019-01-25, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01152

 

19. Rinkliavos mokėtojui sumokėjus rinkliavą, Leidimo rengėjas teikia Priimamajam pasirašytą popierinės formos Leidimą su vienu projekto egzemplioriumi, kad  Priimamasis šiuos dokumentus  išsiųstų pareiškėjui. Rinkliavos mokėtojui nesumokėjus rinkliavos, Leidimo rengėjas parengia motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti Leidimą Aprašo 17.3 papunktyje nustatyta tvarka.

20. Priimamasis, gavęs Leidimą kartu su vienu projekto egzemplioriumi ar Leidimo rengėjo motyvuotą rašytinį atsisakymą jį išduoti:

20.1. pateikia pareiškėjui Paraiškoje nurodytu būdu (tiesiogiai Priimamajame, registruotu paštu, elektroninėmis priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiama atsižvelgiant į esamas technines galimybes) popierinės formos Leidimą kartu su vienu projekto egzemplioriumi;

20.2. užregistruoja ir pateikia pareiškėjui Paraiškoje nurodytu būdu Leidimo rengėjo rengtus motyvuotus rašytinius atsisakymus išduoti Leidimą.

21. Jeigu pareiškėjas, Paraiškoje nurodęs, kad Leidimą su vienu projekto egzemplioriumi ar motyvuotą rašytinį atsisakymą jį išduoti atsiims tiesiogiai Priimamajame, per 20 darbo dienų jų neatsiima, Priimamasis juos išsiunčia pareiškėjui registruotu paštu.

 

IV SKYRIUS

ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMO ATVEJAI IR TVARKA

 

22. Leidimo turėtojas įspėjamas apie galimą Leidimo galiojimo panaikinimą Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nustatytais atvejais, įskaitant ir atvejį, kai Leidimo turėtojas nesumoka rinkliavos dalies su Savivaldybės administracija pasirašytos galiojančios rinkliavos mokėjimo dalimis sutarties pagrindu, ir atvejį, kai Leidimo turėtojas nesumoka rinkliavos, kai Aprašo 29 punkte nustatytu atveju laikoma, kad yra išduotas Leidimas.

23. Apie sprendimą įspėti apie galimą Leidimo galiojimo panaikinimą Savivaldybės administracija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai, per atstumą ar per Kontaktinį centrą praneša Leidimo turėtojui, nurodo pažeidimus, dėl kurių jis įspėjamas apie galimą Leidimo galiojimo panaikinimą, ir, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes, nustato ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti.

24. Leidimo turėtojas turi ištaisyti Savivaldybės administracijos nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas apie galimą Leidimo galiojimo panaikinimą, per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo apie galimą Leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos. Ištaisęs pažeidimus, Leidimo turėtojas turi apie tai tiesiogiai, per atstumą ar per Kontaktinį centrą pranešti Savivaldybės administracijai.

25. Leidimo galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais:

25.1. Leidimo turėtojas pateikia paraišką panaikinti Leidimo galiojimą;

25.2. Leidimo turėtojas (juridinis asmuo) yra likviduotas ar likviduojamas;

25.3. Leidimo turėtojas (fizinis asmuo) miršta;

25.4. Leidimo turėtojas, įspėjus apie jo Leidimo galiojimo galimą panaikinimą, per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą neįvykdo Savivaldybės administracijos reikalavimų pašalinti nurodytus pažeidimus;

25.5. pasibaigia Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 3 dalyje nurodytuose dokumentuose nustatytas sutikimo galiojimo terminas;

25.6. Leidimo turėtojas nutraukia savo veiklą buveinės pastate arba prekybos ar paslaugų teikimo vietoje, kurioje ar prie kurios įrengta jo iškaba.

26. Apie sprendimą panaikinti Leidimo galiojimą Savivaldybės administracija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai, per atstumą ar per Kontaktinį centrą praneša Leidimo turėtojui ir nurodo Leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

27. Leidimo galiojimas panaikinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

28. Leidimas neišduodamas, jeigu:

28.1. pateikiami ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti Apraše nurodyti dokumentai Leidimui išduoti, dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų arba pateikti neteisingi duomenys ir reklaminės veiklos subjektas neįvykdo Savivaldybės administracijos reikalavimo per 5 darbo dienas pašalinti šiuos trūkumus;

28.2.    numatoma įrengti išorinė reklama neatitinka Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnyje nustatytų išorinės reklamos įrengimo reikalavimų;

28.3.    reklaminės veiklos subjektas nesumoka rinkliavos, nustatytos Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Leidimas išduodamas arba pareiškėjui pateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o kai reklama įrengiama pagal Savivaldybės administracijos patvirtintą tipinį projektą – per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų Leidimui išduoti gavimo. Jeigu per nurodytus terminus Savivaldybės administracija neišduoda Leidimo ir nepateikia motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti Leidimą, laikoma, kad Leidimas išduotas. Toks Leidimo išdavimas neatleidžia pareiškėjo nuo prievolės per 3 darbo dienas, šį terminą skaičiuojant nuo Savivaldybės administracijos pranešimo apie pareiškėjo prievolę sumokėti Savivaldybės administracijos nurodyto dydžio rinkliavą išsiuntimo iš Savivaldybės administracijos dienos, sumokėti rinkliavą. Pareiškėjui per Aprašo šiame punkte nustatytą terminą nesumokėjus rinkliavos, jis Aprašo nustatyta tvarka yra įspėjamas apie galimą Leidimo galiojimo panaikinimą.

30. Leidimo turėtojas privalo pranešti per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis) ar tiesiogiai Savivaldybės administracijai apie pasikeitusį Leidimo turėtojo (juridinio asmens) buveinės adresą, Leidimo turėtojo (fizinio asmens) adresą korespondencijai, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo dienos.

31. Tuo atveju, jei į tą pačią reklamos vietą Paraiškas pateikė keli pareiškėjai, Leidimas išduodamas tam pareiškėjui, kurio Paraiška Priimamajame yra užregistruota anksčiau.

_________________________

 

Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto

savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas            

 

(Paraiškos forma)

 

_______________________________________________________________________________________________  (pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, gimimo data)

 

______________________________________________________________________________________________  (juridinio asmens buveinė arba fizinio asmens adresas korespondencijai)

 

_______________________________________________________________________________________________    

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu pareiškėjas jį turi)

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus įgaliotam asmeniui                                 

Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai

 

PARAIŠKA IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

20 ___ m. ________________  _____d.

 

Prašau išduoti Leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau – Leidimas):

1.Išorinės reklamos  įrengimo adresas (vieta):____________________________________________________.

2. Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano (TPDR T00075486) reklamos vietos Nr._______.

 

Eil. Nr.

Priemonė (iškaba ar reklama)

Išorinės reklamos skleidimo laikotarpis, ne ilgesnis kaip 10 metų (metais arba dienomis)

Išorinės reklamos plotas (m2)

Išorinės reklamos įrengimo vieta LKS-94*

 

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba.* maps.lt, geoportal.lt, geocad.lt/nav/, gis.infoera.lt/webapps/koordinaciu-transformavimas.aspx ir k.t. žemėlapio taikomosiose programose galima gauti norimo taško koordinates Lietuvos koordinačių sistemos (LKS-94) formatu, pvz.: 457451.19, 6199963.80, 131,00 (2,5 m).

 

 

Turimo Leidimo numeris, jo išdavimo data (kai, likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki Leidimo galiojimo termino pabaigos, pareiškėjas nori gauti naują Leidimą) – _________________________________________________.

Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projekto numeris (jei išorinė reklama įrengiamą pagal tipinį projektą) –______________________________________________________________________________________.

 

Išorinė reklama įrengiama valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (pateikiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas) (pažymima ).

Nurodau, kad Leidimą arba motyvuotą rašytinį atsisakymą jį išduoti pageidauju gauti (nurodyti vieną būdą) (pažymima ):

tiesiogiai; registruotu paštu; elektroninėmis priemonėmis (pastaba: elektroninėmis priemonėmis teikiama atsižvelgiant į esamas technines galimybes).

Visus kitus Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos pranešimus pageidauju gauti (nurodyti vieną būdą) (pažymima ):

tiesiogiai; per atstumą (el. paštu);   per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

 

PRIDEDAMA (pažymima ):

Dokumentų, patvirtinančių žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimas (kopija), išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų,– butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas (kopija), jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyse nenumatyta kitaip.

Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas.

Objektus eksploatuojančių subjektų raštiški sutikimai.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas, kai išorinė reklama įrengiama valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Prekių ženklo registracijos liudijimo ar paraiškos įregistruoti jį priėmimo pažymos kopija (jei jis naudojamas).

Išorinės reklamos įrengimo projektas (2 egz.).

 Savivaldybės administracijos išduoto statybą leidžiančio dokumento kopija (jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas).

 

Pareiškėjas įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Savivaldybės institucijų priimtų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių reklaminę veiklą, reikalavimų.

 

 

____________________          ____________________________________________________________________________________________

(parašas)           (pareiškėjo (juridinio asmens vadovo arba (jo įgalioto asmens), fizinio asmens) vardas ir pavardė)

 

 

Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Leidimo forma)

 


ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

LEIDIMAS

ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

201__ m.  _______________ ___ d. Nr. ____

Šiauliai

 

 

Leidimo turėtojo – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma arba fizinio asmens vardas ir pavardė

 

 

 

Įmonės kodas (ar numeris)                     Leidimo turėtojo buveinės adresas

 

 

Išorinės reklamos įrengimo adresas (vieta)

 

 

 

 

Leidimo galiojimo terminas (nuo, iki) Išorinės reklamos plotas (dydis m2)             Projekto numeris ir data

 

 

 

Leidimo turėtojo telefono numeris        Elektroninio pašto adresas (jei Leidimo turėtojas jį turi)

 

 

Pareiškėjo pateiktos paraiškos numeris

 

Leidimo turėtojas negali perduoti Leidimo ar juo suteiktų teisių kitiems asmenims.

Leidimo turėtojas privalo:

1. Laikytis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir kitų teisės aktų, nustatančių reklamos naudojimo reikalavimus (už taisyklingą valstybinės kalbos vartojimą atsakingas Leidimo turėtojas).

2. Pranešti per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis) ar tiesiogiai Savivaldybės administracijai apie pasikeitusį Leidimo turėtojo (juridinio asmens) buveinės adresą, Leidimo turėtojo (fizinio asmens) adresą korespondencijai, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo dienos.

3. Užtikrinti, kad išorinė reklama būtų tvarkinga, nesugadinta, įrengta pagal suderintą projektą.

4. Išardyti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę, nukabinti reklamą ir sutvarkyti aplinką ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Leidimo galiojimo termino pabaigos ar Leidimo galiojimo panaikinimo dienos.

Leidimo turėtojas turi teisę:

1. Leidime nurodytoje vietoje pagal jame nurodytą išorinės reklamos įrengimo projektą įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės.

 

 

_________________________________           _______________         ______________________

(Savivaldybės administracijos direktoriaus                (parašas)                           (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens pareigos)                                      

A. V.

 

 

Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių

miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo

tvarkos aprašo

3 priedas            

 

(Pažymos forma)

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

PAŽYMA

 

 

APIE (pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas arba

pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, gimimo data)

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ APMOKĖJIMĄ

 

20___-___-___ Nr. ___

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Rinkliavos tarifas Eur metams/dienai (už kiekvieną kv. m)

Mato vnt.

Terminas

Plotas kv. m

Suma

1.

Iškaba (didesnė nei 2 kv. m)

15

metai

 

 

 

2.

Trumpalaikė išorinė reklama

0,6

dienos

 

 

 

3.

Ilgalaikė išorinė reklama

15

metai

 

 

 

4.

Kintamoji reklama

45

metai

 

 

 

5.

Ant transporto priemonės įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos pateikiama išorinė reklama

300

1 transporto priemonė

 

 

 

 

MOKĖTINA SUMA*

 

 

Mokėtiną sumą pervesti į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (įm. k. 188771865) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT89 7300 0100 0240 8128, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.  Apmokėti iki 20___-___-____.

Mokėdami mokėjimo paskirties langelyje nurodykite šios pažymos numerį.

 

Pažymą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas (-ė) __________________________, tel. _____________________.

 

*Pastaba. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymų nuostatomis.

13 straipsnis. Vietinių rinkliavų dydžiai.

1. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

2. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1

 

Papildyta priedu:

Nr. A-113, 2019-01-25, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01152

Priedo pakeitimai:

Nr. A-462, 2021-04-06, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07088

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-113, 2019-01-25, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01152

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A-1785 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. A-462, 2021-04-06, paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-07088

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A-1785 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo