Suvestinė redakcija nuo 2017-02-15

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02585

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl  PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 19 d. Nr. T1-22

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių, jo nesant – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, priimti sprendimus dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis šio sprendimo 1 punktu nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 24 d. sprendimą Nr. T1-214 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas


PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-22

 

 

PASVALIO RAJONO savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis TVARKos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagrindines Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis (toliau – Savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais) sąlygas, Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir organizacijų, dalyvaujančių Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais procese, teises ir pareigas, panaudos gavėjų teises ir pareigas, taip pat pagrindinius Savivaldybės turto panaudos sutarties sudarymo reikalavimus.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba yra vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.

3. Panaudos sutarties dalyku gali būti Savivaldybės ilgalaikis, trumpalaikis materialusis, nematerialusis turtas (toliau kartu – Savivaldybės turtas).

4. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas:

4.1. biudžetinėms įstaigoms – ne ilgesniam kaip 20 metų terminui;

4.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar Savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar Savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje, – ne ilgesniam kaip 20 metų terminui;

4.3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;

4.4. asociacijoms, labdaros ir paramos fondams, kai šie subjektai vykdo bent vieną iš veiklų Lietuvos Respublikos Vyriausybės priskirtų prie socialinės srities ar valstybės nacionalinio saugumo srities veiklų, – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-164, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17666

 

4.5. politinėms partijoms – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;

4.6. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui;

4.7. kitiems subjektams, jei tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose, – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

5. Sprendimai dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais (toliau – Sprendimai) Aprašo 4.1–4.7 punktuose nurodytiems subjektams įforminami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

6. Savivaldybės turtas šio Aprašo 4.2–4.6 punktuose nurodytiems subjektams gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu subjektai atitinka šiuos kriterijus:

6.1. asociacija, labdaros ir paramos fondas, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos ar politinė partija neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar savivaldybės nekilnojamojo turto savivaldybėje, kurioje prašoma panaudos pagrindais suteikti nekilnojamąjį turtą;

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-164, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17666

 

6.2. subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;

6.3. subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikriną naudą visuomenei ar jos daliai.

7. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodomos panaudos sutarties sąlygos, kurios privalo būti įrašytos į panaudos sutartį.

8. Savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta pagal panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis, panaudos gavėjo pareiga savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ir statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti visas turto išlaikymo išlaidas, sudaryti sutartis su paslaugų teikėjais ir atsiskaityti už šias paslaugas, apdrausti gaunamą ilgalaikį materialųjį turtą ir kitos Civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos. Panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo veiklos, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas, arba šį turtą naudoja ne pagal paskirtį. Panaudos davėjas gali nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo įsipareigojimų savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą.

9. Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.

10. Asmenys, kuriems Savivaldybių turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims.

 

II. TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ORGANIZAVIMAS

 

11. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais projektus rengia Savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyrius.

12 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais nurodoma:

12.1. perduodant nekilnojamąjį turtą: perduodantis ir priimantis subjektai; panaudos sutarties terminas; nekilnojamojo turto pavadinimas ir adresas; unikalus numeris ir bendras statinio plotas; perduodamų patalpų plotas ir nekilnojamojo turto panaudojimo paskirtis; sutarties terminas;

12.2. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą: perduodantis ir priimantis subjektai; turto pavadinimas; kiti duomenys, identifikuojantys savivaldybės turtą (turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertės, markė, modelis, identifikavimo ir valstybinis numeris); turto skaičius (vienetais); turto panaudojimo paskirtis; sutarties terminas.

13. Prie teikiamo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo turi būti pridėta:

13.1. šio Aprašo 4 punkte nurodyto subjekto:

13.1.1. motyvuotas prašymas perduoti Savivaldybės turtą panaudos pagrindais; jame turi būti nurodyta: prašomo perduoti Savivaldybės turto naudojimo tikslas, kokiai veiklai vykdyti bus naudojamas perduodamas turtas, ar turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;

13.1.2. rašytinis įsipareigojimas panaudos sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto nekilnojamojo daikto einamajam ir statinio kapitaliniam remontui, kito ilgalaikio materialiojo turto remontui atlikti;

13.2. šio Aprašo 4.2–4.7 punktuose nurodyti subjektai papildomai pateikia:

13.2.1. steigimo dokumentų kopijos (jeigu jie yra juridiniai asmenys), patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;

13.2.2. pažymėjimo apie socialinės įmonės statuso suteikimą kopija (socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims);

13.2.3. rašytinį pagrindimą, kad panaudos subjektų, nurodytų Aprašo 4.2–4.6 papunkčiuose, veiklos rezultatai duoda naudos visuomenei ar jos daliai;

13.2.4. valstybės įmonės Registrų centro pažymos apie kitą nuosavybės ar panaudos pagrindais valdomą panaudos subjekto, nurodyto Aprašo 4.4–4.6 punkte, nekilnojamąjį turtą, esantį Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje;

13.3. turto valdytojo (išskyrus Savivaldybės administraciją) sutikimas perduoti turtą, kuriame turu būti nurodytas perduotino Savivaldybės:

13.3.1. nekilnojamojo turto pavadinimas, ir adresas, unikalus numeris, inventorinis numeris, perduotinų patalpų plotas, perduotino turo įsigijimo vertė ir likutinė vertė;

13.3.2. nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pavadinimas, kiti duomenys, identifikuojantys Savivaldybės turtą (turto inventorinis numeris, markė, modelis, identifikavimo ir valstybinis numeris), turto skaičius, turto vieneto įsigijimo vertė ir likutinė vertė, perduodamo turto bendra vertė;

13.4. turto valdytojo sprendimas dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kai panaudos pagrindais perduodamas tokio pobūdžio turtas;

13.5. perduodant Savivaldybės nekilnojamąjį turtą:

13.5.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, kuri patvirtina daiktinės teisės įregistravimą;

13.5.2. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopijos, jeigu perduodamos patalpos ar jų dalys, nesuformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

13.6. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį Savivaldybės turtą, - perduodamo turto sąrašas, kuriame nurodomi 13.4.2 punkte nurodyti duomenys, patvirtintas įstaigos, valdančios turtą patikėjimo teise, vadovo ar jo įgalioto asmens.

 

IIITURTO PANAUDOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR TURTO PERDAVIMAS

 

14. Savivaldybės turto panaudos sutartį, sudarytą pagal šio Aprašo 1 priede patvirtintą Savivaldybės turto panaudos sutarties formą per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo dienos pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotas asmuo ir panaudos gavėjo įgaliotas asmuo.

15. Savivaldybės turto perdavimas įforminamas Savivaldybės turto perdavimo-priėmimo aktu, parengtu pagal šio aprašo 2 priede patvirtintą akto formą. Savivaldybės turto perdavimo-priėmimo aktas su panaudos gavėju pasirašomas per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės turto panaudos sutarties pasirašymo dienos.

16. Panaudos gavėjas, kuriam panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis perduotas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, privalo per 15 dienų savo lėšomis įregistruoti Savivaldybės turto panaudos sutartį Nekilnojamojo turto registre.

17. Panaudos gavėjas privalo savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos apdrausti visam sutarties galiojimo laikui Savivaldybės turtą panaudos davėjo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudiminių įvykių.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Turto valdytojas, patikėjimo teise valdantis Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir panaudos pagrindais perduotą turtą, privalo kontroliuoti, ar panaudos gavėjas naudoja gautą turtą pagal paskirtį, ar verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas, ar vykdo visas panaudos sutartyje numatytas sąlygas, ar panaudos gavėjui, turinčiam socialinės įmonės statusą, šis statusas nepanaikintas, arba panaudos gavėjui – sveikatos priežiūros įstaigai nepanaikintas licencijos (leidimo) galiojimas.

19. Panaudos davėjas privalo nutraukti Savivaldybės turto panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nesiverčia sprendimo dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis priėmimo metu panaudos gavėjo įstatuose (nuostatuose) numatyta veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį arba panaudos gavėjui, turinčiam socialinės įmonės statusą, šis statusas panaikinamas. Panaudos davėjas gali nutraukti Savivaldybės turto panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo įsipareigojimų savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ir statinio kapitalinį remontą arba kito materialiojo turto remontą.

20. Pasibaigus panaudos sutarties terminui, Savivaldybės turtas, perduotas pagal panaudos sutartį, per 5 darbo dienas grąžinamas panaudos davėjui pasirašant turto perdavimo ir priėmimo aktą.

21. Šalims susitarus panaudos sutartį nutraukti prieš terminą, panaudos gavėjas ir panaudos davėjas be atskiro Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašo šalių susitarimą dėl sutarties nutraukimo ir per 5 darbo dienas panaudos gavėjas perduoda (grąžina) panaudos davėjui turtą, bei pasirašo turto perdavimo ir priėmimo aktą.

22. Panaudos gavėjas gali atlikti panaudai perduotų nekilnojamųjų daiktų kapitalinį remontą ar jų rekonstrukcijos darbus tik esant raštiškam turto valdytojo leidimui.

23. Turto, kuris perduotas laikinai naudotis pagal panaudos sutartį, apskaitą tvarko turto valdytojas, o panaudos gavėjas, šį turtą apskaito savo užbalansinėje sąskaitoje.

24. Patikslinus po atlikto kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir jiems pasikeitus, panaudos gavėjas turto valdytojui privalo pateikti dokumentus (leidimą statybai, techninį projektą, kadastro duomenų bylą, darbų užbaigimo aktą, deklaraciją apie statybos užbaigimą ar kt.), pagal kuriuos turto valdytojas patikslina kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre.

25. Pasikeitus turto valdytojo ar panaudos gavėjo rekvizitams, šalių susitarimu patikslinama turto panaudos sutartis.

 

______________________

 


 

Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Sutarties formos pavyzdys)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIS

 

_____________ Nr.____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

Panaudos davėjas ___________________________________________________________,

(turtą perduodančios Savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos  pavadinimas ir kodas)

pagal ___________________________________________________________________________,

(panaudos davėjo įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

ir panaudos gavėjas _______________________________________________________________,

(panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

pagal __________________________________________________________________________,

(įstatymą, panaudos subjekto įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas __________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

vadovaudamiesi Pasvalio rajono administracijos direktoriaus 20__ m. ________________ d. įsakymu Nr._______, sudarė šią sutartį:

1. Panaudos davėjas pagal šią sutartį perduoda panaudos gavėjui, veikiančiam pagal savo įstatus (nuostatus), laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertės; nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir indeksai; trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė; įrenginių pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą)

________________________________________________________________________________

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

2. Panaudos davėjas perduoda daiktą panaudos gavėjui _____________________________.

(nurodyti terminą)

Panaudos sutartis įsigalioja nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

3. Kitos sąlygos ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

4. Trečiųjų asmenų teisės į daiktą ______________________________________________.

(įkeitimas, areštas, uzufruktas ir kt.)

5. Panaudos gavėjas moka mokestį už perduotų negyvenamųjų patalpų eksploatavimą, komunalines ir ryšių paslaugas.

6. Panaudos gavėjas savo lėšomis per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos apdraudžia visam sutarties galiojimo laikui gaunamą daiktą panaudos davėjo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudiminių įvykių ir pateikia panaudos davėjui apdraudimo faktą patvirtinančius dokumentus.

7. Panaudos gavėjas savo lėšomis per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos įstatymų nustatyta tvarka turi įregistruoti sutartį Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus panaudos sutarties terminui, panaudos gavėjas išregistruoja sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.

8. Panaudos davėjas, nepažeisdamas panaudos gavėjo teisių, turi teisę tikrinti, ar panaudos gavėjas naudojasi turtu tinkamai pagal paskirtį ir sutartį.

9. Panaudos davėjas privalo:

9.1. per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoti 1 punkte nurodytą daiktą pagal perdavimo ir priėmimo aktą;

9.2. pasibaigus panaudos sutarties galiojimo terminui, iš panaudos gavėjo per 5 darbo dienas nuo sutarties pasibaigimo dienos priimti jam grąžinamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

10. Panaudos gavėjas privalo:

10.1. naudotis daiktu pagal tiesioginę paskirtį ir sutartį tik sprendimo dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis priėmimo metu panaudos gavėjo įstatuose (nuostatuose) numatytai veiklai, griežtai laikytis šiam turtui keliamų priešgaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir techninių taisyklių, per visą sutarties galiojimo laiką nekeisti daikto paskirties.

10.2. sudaryti sąlygas panaudos davėjui kontroliuoti, ar perduotas daiktas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas;

10.3. gauti panaudos davėjo rašytinį sutikimą pagerinti ar pertvarkyti daiktą nekeičiant paskirties;

10.4. savo sąskaita daryti jam perduoto daikto einamąjį ir kapitalinį remontą:

________________________________________________________________________________

(nurodyti remonto darbus ir lėšų sumą, kuriuos panaudos gavėjas nurodė rašytiniame įsipareigojime)

 

10.5. laiku atsiskaityti už komunalines ir kitas paslaugas su šių paslaugų teikėjais pagal pateiktas sąskaitas;

10.6. atlyginti panaudos davėjui nuostolius, jeigu perduotas daiktas dėl neatliktų priežiūros ar einamojo remonto darbų sugedo ar buvo sugadintas, padengti avarijos, įvykusios patalpų inžinerinėse sistemose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, padarytus nuostolius;

10.7. likus vienam mėnesiui iki sutarties termino pabaigos, raštu pranešti panaudos davėjui apie grąžinamą daiktą;

10.8. panaudos sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus prieš terminą, grąžinti turtą panaudos davėjui tos būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, su visais atliktais pagerinimo elementais, neatskiriamais nuo daikto;

10.9. panaudos sutarties pasibaigimo dieną įvykdyti visus mokestinius įsipareigojimus.

11. Panaudos gavėjo lėšos, panaudotos daiktui pagerinti ar pertvarkyti, neatlyginamos.

12.   Panaudos davėjas turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą:

12.1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais;

12.2. jeigu panaudos gavėjas nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal panaudos sutartį daiktas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas;

12.3. jeigu panaudos gavėjas nevykdo sprendimo dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais priėmimo metu duoto įsipareigojimo (jeigu buvo įsipareigota) savo lėšomis atlikti jam perduoto nekilnojamojo turto einamąjį ar kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą;

12.4. jeigu panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį;

12.5. jeigu panaudos gavėjas nevykdo pareigos išlaikyti ir saugoti turtą;

12.6. jeigu panaudos gavėjas perduoda turtą naudoti trečiajam asmeniui;

12.7. šalių susitarimu, įspėjus apie tai antrąją šalį prieš mėnesį;

12.8. kitais įstatymų numatytais atvejais.

13. Panaudos gavėjas negali jam perduoto turto išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims

14. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną panaudos davėjui ir panaudos gavėjui.

 

PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

1. ____________________________________, __ lapas (-ai).

(dokumento, suteikiančio teisę perduoti turtą, kopija)

2. ___________________________________, __ lapas (-ai).

(turto sąrašas, jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą)

3. ______________________________________, __ lapas (-ai).

(nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopijos)

4. ______________________________, __ lapas (-ai).

(panaudos subjekto įstatų (nuostatų) kopija)

5. _____________________________________________________, __ lapas (-ai).

(Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko informacinis išrašas)

6. ______________________________________________________, __ lapas (-ai).

(perdavimo ir priėmimo aktas)

7. _____________________________________________, __ lapas (-ai).

(panaudos gavėjo įsipareigojimas savo lėšomis atlikti turto remonto darbus)

8. _____________________________________________, __ lapas (-ai).

(kiti dokumentai)

 

 

Sutarties šalių rekvizitai:

Panaudos davėjo _______________________________________________________

(adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

Panaudos gavėjo _______________________________________________________

(adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

 

Panaudos davėjas                                                             Panaudos gavėjas

(Parašas)                                                                          (Parašas)

(Vardas ir pavardė)                                                          (Vardas ir pavardė)

A.V.                                                        A.V.                                                                                                 

 

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-10, 2017-02-13, paskelbta TAR 2017-02-14, i. k. 2017-02553

 


Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ, PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

_____________ Nr.____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamiesi Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20___ m. ___________ d. įsakymu Nr. ___ ir 20___ m. ___________ d. panaudos sutartimi Nr. _____, panaudos davėjas _________________________________________________________________,

(perduodančios turtą Savivaldybės institucijos,  įstaigos, organizacijos pavadinimas ir kodas)

pagal ___________________________________________________________________________

(įstatymą, įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

perduoda, o panaudos gavėjas _______________________________________________________,

(panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

pagal ___________________________________________________________________________

(įstatymą, įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

 

priima Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, panaudos davėjo patikėjimo teise valdomą turtą: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertės; nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir indeksai; trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė; įrenginių – pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą)

 

Perduodamo turto būklė perdavimo metu ________________________________________.

(nurodyti ir turto trūkumus, jeigu jų rasta)

Šis aktas surašytas 2 egzemplioriais, po vieną panaudos davėjui ir panaudos gavėjui.

 

Perdavė

Panaudos davėjas                     (Parašas)                                              (Vardas ir pavardė)

 

Priėmė

Panaudos gavėjas                     (Parašas)                                              (Vardas ir pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-164, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17666

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-10, 2017-02-13, paskelbta TAR 2017-02-14, i. k. 2017-02553

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo