Suvestinė redakcija nuo 2022-05-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-12-13, i. k. 2018-20452

 

 

 

 

UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEIKLOS IR PRIEMONIŲ PLANAVIMO BEI JŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 7 d. Nr. V-602

Vilnius

 

Siekdama pagerinti priemonių ir veiklos planavimą bei užtikrinti jų įgyvendinimo savalaikę stebėseną Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba):

1.  T v i r t i n u pridedamą Veiklos ir priemonių planavimo bei jų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 ir 3 punktai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. 

3Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. V-529 „Dėl Veiklos ir priemonių planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4P a v e d u Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

5. Šio įsakymo kontrolę vykdo Užimtumo tarnybos direktorius.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Ligita Valalytė

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos

prie Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d.

įsakymu Nr. V-602

(Užimtumo tarnybos

prie Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2022 m. gegužės 13 d.

įsakymo Nr. V-139 redakcija)

 

 

VEIKLOS IR PRIEMONIŲ PLANAVIMO BEI JŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Veiklos ir priemonių planavimo bei jų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) veiklos ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, profesinės reabilitacijos teikimo, socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimo socialinėse įmonėse rėmimo, papildomų socialinių ir užimtumo garantijų atleidžiamiems ir atleistiems Ignalinos atominės elektrinės (toliau – AE) darbuotojams ir jų šeimos nariams taikymo, nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčio subsidijos teikimo, įgyvendinamų valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių ir kitų fondų lėšomis, planavimo ir jų įgyvendinimo stebėsenos tvarką.

2.    Šiame Apraše vartojamos sąvokos ir trumpiniai:

2.1. SADM – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

2.2. PIMS – Užimtumo tarnybos Planavimo ir monitoringo skyrius;

2.3. KAS – Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyrius;

2.4. KAD – Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentas;

2.5. ADRPP – aktyvios darbo rinkos politikos priemonės;

2.6. Priemonės – ADRPP, valstybės pagalbos teikimas socialinėms įmonėms, papildomų socialinių ir užimtumo garantijų atleidžiamiems ir atleistiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams įgyvendinimas, nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčio subsidijavimas, neįgaliųjų paslaugos, kitos ekonominės ir socialinės priemonės ar paslaugos, taikomos siekiant didinti darbo ieškančių asmenų užimtumą, mažinti nedarbą, švelninti jo pasekmes, įgyvendinamos valstybės biudžeto, ES struktūrinių ir kitų fondų lėšomis;

2.7. Užimtumo tarnybos IS – Užimtumo tarnybos valdoma informacinė sistema;

2.8. VBAMS – Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema;

2.9. FVAIS – Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema;

2.10ADRPP programa – ADRPP įgyvendinimas ir finansavimas konkrečiame regione;

2.11Veikla – Užimtumo tarnybos veikla, kuria užtikrinamas Užimtumo tarnybos vidaus administravimas ir savarankiškas finansavimas;

2.12Užduotys – KAD  ir KAS nustatytų rodiklių vykdymas, asmenų dalyvavimo priemonėse, lėšų panaudojimo ir efektyvumo rodiklių pasiekimas;

2.13Užimtumo tarnybos vadovybė – Užimtumo tarnybos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir kancleris;

2.14. KAD vadovybė – KAD direktoriai ir patarėjai;

2.15. Projektas – Užimtumo tarnybos arba Užimtumo tarnybos kartu su partneriais įgyvendinamas ES struktūrinių ir kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamas projektas.

3. Aprašo tikslas – užtikrinti Veiklos ir Priemonių planavimo bei jų įgyvendinimo stebėsenos proceso organizavimą ir valdymą, darbo rinkos pasiūlai ir paklausai derinti būtinų priemonių planavimą, pagrįstą ir nustatytais terminais lėšų poreikio planavimą Užimtumo tarnybai išlaikyti, vystyti ir Priemonėms įgyvendinti, KAD ir KAS nustatytų rodiklių pasiekimo, savalaikio atsiskaitymo su Priemonių dalyviais bei teisingo duomenų suvedimo į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą stebėseną.

4.  Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIO PRIEMONĖMS IR VEIKLAI PLANAVIMAS

 

5.  Lėšų poreikio Priemonėms prognozę atlieka PIMS.

6.  Lėšų poreikio Priemonėms prognozė rengiama kasmet, vadovaujantis Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtinta Pokyčių darbo rinkoje prognozavimo metodika.

7.  PIMS, vertindamas situacijos darbo rinkoje aptarnaujamoje teritorijoje stebėsenos rezultatus, bendradarbiaudamas su KAS bei atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus regioninės politikos prioritetus ir regionų plėtros tarybų patvirtintus regionų plėtros planus, iki einamųjų metų gruodžio 1 d. parengia ADRPP poreikio projektą pagal atskiras Priemones KAS pagal Aprašo priedą.

8. Parengtą ADRPP poreikio projektą PIMS pristato KAD direktoriams bei Užimtumo tarnybos vadovybei.

9. Atsižvelgiant į pristatymo metu pateiktas pastabas ar pasiūlymus, PIMS patikslina ADRPP poreikio projektą iki einamųjų metų gruodžio 20 d.

10.  PIMS pagal SADM planuojamus skirti asignavimus ADRPP įgyvendinimui rengia einamųjų metų ADRPP programų projektus ir teikia derinimui Užimtumo tarnybos direktoriui.

11.  Užimtumo tarnybos direktoriui patvirtinus ADRPP įgyvendinimui lėšų sąmatas, PIMS per 5 darbo dienas informuoja regioninės plėtros tarybas apie galimybę pristatyti einamųjų metų ADRPP programų projektus.

12. Informaciją apie einamųjų metų ADRPP programų apimtis regioninės plėtros taryboms parengia PIMS, kuria vadovaudamiesi KAD parengia ir pristato pranešimą.

13.  KAD su regioninėmis plėtros tarybomis suderina einamųjų metų ADRPP programų projektus, kuriuos pateikia PIMS. PIMS juos skelbia Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

14.  Lėšos Veiklai planuojamos ateinantiems 3 kalendoriniams metams, atsižvelgiant į:

14.1.  darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos principus;

14.2. Užimtumo tarnybos turimus sutartinius įsipareigojimus;

14.3.  prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą.

15. PIMS suderina lėšų poreikį Veiklai su Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais iki einamųjų metų vasario 15 d.

16. PIMS įvertina turimą informaciją apie Užimtumo tarnybos Veiklai reikalingas lėšas, atlieka lėšų poreikio skaičiavimus ir iki einamųjų metų kovo 1 d. pristato lėšų Veiklai poreikio projektą Užimtumo tarnybos vadovybei. 

17.  Užimtumo tarnybos vadovybei pritarus Veiklos ir Priemonių lėšų poreikio projektams, PIMS per SADM nustatytus terminus rengia ir teikia SADM ateinančių 3 kalendorinių metų valstybės biudžeto lėšų poreikį:

17.1.  Užimtumo tarnybos Veiklai finansuoti projektą, kartu su išlaidų poreikio skaičiavimais pagal SADM nustatytas formas;

17.2.  Priemonių finansavimui projektą, kartu su išlaidų poreikio skaičiavimais pagal atskiras išlaidų grupes, prognozuojamą asmenų/darbo vietų skaičių.

 

III SKYRIUS

UŽIMTUMO TARNYBOS EINAMŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMAS

 

18.  PIMS, atsižvelgdamas į SADM strateginį veiklos planą, Užimtumo tarnybos veiklos tikslus, ES paramos įgyvendinimo eigą, iki einamųjų metų sausio 20 d. parengia Užimtumo tarnybos einamųjų metų veiklos plano projektą, kurį derina su Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais.

19.  PIMS įvertina iš Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių gautas pastabas dėl Užimtumo tarnybos veiklos plano projekto ir pristato Užimtumo tarnybos vadovybei.

20.  Užimtumo tarnybos vadovybei pritarus Užimtumo tarnybos einamųjų metų veiklos plano projektui, PIMS jį teikia SADM. Gavus pastabas iš SADM, PIMS planą tikslina ir pakartotinai teikia SADM nustatytais terminais.

21.  Užimtumo tarnybai gavus SADM patvirtintą Užimtumo tarnybos einamųjų metų veiklos planą, PIMS jį skelbia Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

22. SADM patvirtintus Užimtumo tarnybos einamųjų metų veiklos planą, galimi jau parengtų KAD veiklos planų pakeitimai.

 

IV SKYRIUS

SĄMATŲ SUDARYMAS, TVIRTINIMAS IR KEITIMAS

 

23.  PIMS, įvertinęs valstybės biudžeto lėšas, skirtas Veiklos ir Priemonių finansavimui, parengia ir suderina su Užimtumo tarnybos vadovybe biudžeto lėšų Veiklos ir Priemonių finansavimo sąmatų projektus, paskirstytus ketvirčiais.

24.  Užimtumo tarnybos vadovybei pritarus, valstybės biudžeto lėšų Veiklos ir Priemonių finansavimo sąmatų projektams, PIMS teikia juos SADM nustatytais terminais.

25. Užimtumo tarnyba, gavusi informaciją iš SADM apie Užimtumo tarnybos Veiklai ir Priemonėms finansuoti skirtas valstybės biudžeto lėšas einamiesiems metams, pateikia iš VBAMS suformuotas sąmatas SADM tvirtinimui.

26. Veiklos ir Priemonių finansavimui skirtos valstybės biudžeto lėšos sąmatose paskirstomos ketvirčiais, išskyrus lėšas Projektams.

27. Lėšos Projektams skirstomos:

27.1. pasirašius Projekto finansavimo sutartį ar atlikus sutarties pakeitimus, PIMS per 15 darbo dienų parengia Projekto lėšų ir dalyvių paskirstymą pagal KAD ir KAS einamiesiems ir ateinantiems vieneriems metams, pasitarimų metu suderina juos su KAD vadovybe ir teikia jas tvirtinti Užimtumo tarnybos direktoriui;

27.2. įgyvendinamo Projekto sąmatą PIMS iki einamųjų metų sausio 30 d. paskirsto pagal KAD ir užduotis pagal KAS einamiesiems metams, pasitarimų metu suderina su KAD vadovybe ir teikia tvirtinti Užimtumo tarnybos direktoriui.

28. Užimtumo tarnybai gavus SADM patvirtintą valstybės biudžeto lėšų Priemonių finansavimo sąmatą, PIMS per 15 darbo dienų paskirsto lėšas ir dalyvius pagal KAD ir užduotis pagal KAS, pasitarimų metu suderina su KAD vadovybe ir teikia Užimtumo tarnybos direktoriui tvirtinti pagal KAD, o  gavus SADM patvirtintą valstybės biudžeto lėšų Veiklos finansavimo sąmatą,  per 15 darbo dienų paskirsto Užimtumo tarnybos centriniams administracijos skyriams.

29. Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintos KAD sąmatos gali būti tikslinamos ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį, išskyrus atvejus, kai didinami ar mažinami asignavimai.

30. Poreikį keisti užduotis KAS gali pateikti iki mėnesio 20 dienos. PIMS, įvertinęs pateiktą poreikį, iki mėnesio paskutinės dienos koreguoja duomenis Užimtumo tarnybos IS bei informuoja KAD vadovybę ir KAS vedėjus.

31. PIMS, įvertinęs lėšų panaudojimo bei rodiklių vykdymo rezultatus, organizuoja pasitarimą su KAD dėl galimo sąmatų pakeitimo.

32. PIMS teikia tvirtinti Užimtumo tarnybos direktoriui pakeistą KAD sąmatą.

33. Esant poreikiui keisti Veiklos ir Priemonių valstybės biudžeto sąmatas tarp ekonominių klasifikacijų, Užimtumo tarnyba kreipiasi į SADM.

34. SADM pakeitus valstybės biudžeto finansavimo sąmatą Veiklos ir Priemonių įgyvendinimui, PIMS perskirsto lėšas.

 

V SKYRIUS

STEBĖSENOS VYKDYMAS, REZULTATŲ PATEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

35.  PIMS vykdomos stebėsenos sritys:

35.1. Priemonių įgyvendinimas pagal KAD, KAS ir finansavimo šaltinius;

35.2. KAD ir KAS nustatytų veiklos rodiklių vykdymas;

35.3. lėšų panaudojimas Užimtumo tarnybos Veiklai;

35.4. ADRPP ir profesinės reabilitacijos programos efektyvumas;

35.5. Užimtumo tarnybos metiniame veiklos plane nurodytų Priemonių įgyvendinimas;

35.6. stebėsenos rezultatų vertinimas, organizuojant pasitarimus su KAD ir KAS dėl užduočių nevykdymo;

35.7. KAD atliekamos stebėsenos sričių pokyčio rezultatų vertinimas.

36. KAD vykdomos stebėsenos sritys:

36.1. savalaikis ir tinkamas atsiskaitymas su Priemonių dalyviais;

36.2. duomenų suvedimo neatitikimų nustatymas Užimtumo tarnybos IS, klaidų/neatitikimų/nepilno duomenų suvedimo  sąrašų parengimas ir pateikimas KAS, atsakingiems už Priemonių įgyvendinimą, taisymui/tikslinimui/papildymui.

37.  Stebėsenos atlikimo terminai:

37.1. Aprašo 35.1 ir 35.3 papunkčiuose nurodytų sričių stebėsena vykdoma kas mėnesį iki kito mėnesio 14 dienos;

37.2. Aprašo 35.6 ir 35.7 papunkčiuose nurodytų sričių stebėsena vykdoma kas mėnesį iki kito mėnesio 30 dienos;

37.3. Aprašo 35.2, 35.4 ir 35.5. papunkčiuose nurodytų sričių stebėsena vykdoma kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 20 dienos;

37.4. Aprašo 36 punkte nurodytų sričių stebėsena vykdoma 1 kartą per savaitę.

38. PIMS ARDPP užduočių vykdymo preliminarius rezultatus kiekvieną pirmadienį fiksuoja ir  skelbia Užimtumo tarnybos vidiniame tinkle.

39. Priemonių įgyvendinimo stebėsenos, KAD ir KAS pasiektų veiklos rodiklių bei ADRPP ir Profesinės reabilitacijos programos efektyvumo stebėsenos rezultatų aptarimai su KAD organizuojami vieną kartą per ketvirtį, esant poreikiui ir dažniau, dalyvaujant Užimtumo tarnybos vadovybei.

40.  Veiklos ir Priemonių stebėsena vykdoma naudojantis Užimtumo tarnybos IS, VBAMS, FVAIS ir statistikos ataskaitų duomenimis.

41.  PIMS vykdomos Priemonių stebėsenos, KAD ir KAS pasiektų veiklos rodiklių, ADRPP ir Profesinės reabilitacijos programos efektyvumo stebėsenos rezultatai bei informacija apie KAD vykdomos stebėsenos rezultatus skelbiami Užimtumo tarnybos vidiniame tinkle.

42. KAD vykdomos Priemonių stebėsenos rezultatai skelbiami Užimtumo tarnybos vidiniame tinkle.

43.  Užimtumo tarnybos vadovybė ir/ar kiti įgalioti atsakingi valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsižvelgdami į gautus stebėsenos rezultatus, priima sprendimus dėl reikalingų veiksmų atlikimo.

 

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

44.  Aprašas gali būti keičiamas Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu.

45.  Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už šio Aprašo nuostatų laikymąsi teisės aktų nustatyta tvarka ir turi teisę raštu teikti pasiūlymus dėl šio Aprašo tobulinimo tiesioginiam vadovui ar Užimtumo tarnybos direktoriui.

46.  Stebėsenos rezultatai gali būti naudojami ataskaitų apie Užimtumo tarnybos veiklą rengimui, analizių atlikimui bei pasiūlymų dėl teisės aktų tobulinimo parengimui.

 

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-139, 2022-05-13, paskelbta TAR 2022-05-18, i. k. 2022-10455

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-602 „Dėl Veiklos ir priemonių planavimo bei jų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo