Suvestinė redakcija nuo 2020-02-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28007

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-R-725 PRIEMONĖS „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. V-1074

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

 

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas                     Audronė Pitrėnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2016 m. spalio 27 d. raštu

 

Nr. ((24.37)-5K-1611242,1611244,

 

1620700)-6K-1607420

SUDERINTA

 

Centrinės projektų valdymo agentūros

 

2016 m. lapkričio 8 d. raštu

 

Nr. 2016/2-7319

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1074

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS09.1.3-CPVA-R-725 PRIEMONĖS „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8  d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“  (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Nacionalinį stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 (toliau – Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.3. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos priedas);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.6. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą;

2.7. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.8. Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-485 „Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų planas);

2.9. Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką, patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio protokolu Nr. 35 (toliau – Kokybės metodika);

2.10. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regionų projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 15 840 103,00 Eur (penkiolikos milijonų aštuonių šimtų keturiasdešimt tūkstančių vieno šimto trijų eurų 00 ct) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF)) lėšų, iš jų 1 148 095,00 Eur (vienas milijonas vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai 00 ct) (toliau – veiklos lėšų rezervas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1065, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15207

 

8. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

9. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

9.1. pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

Alytaus

1 633 571

Kauno

2 185 873

Klaipėdos

1 161 826

Marijampolės

1 662 406

Panevėžio

1 096 880

Šiaulių

2 188 369

Tauragės

555 149

Telšių

1 336 339

Utenos

1 404 711

Vilniaus

2 614 979

Iš viso:

15 840 103

 

9.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2017 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2020 m.

Alytaus

0

1 633 571

1 633 571

Kauno

0

2 185 873

2 185 873

Klaipėdos

0

1 161 826

1 161 826

Marijampolės

0

1 662 406

1 662 406

Panevėžio

0

1 096 880

1 096 880

Šiaulių

0

2 188 369

2 188 369

Tauragės

0

555 149

555 149

Telšių

0

1 336 339

1 336 339

Utenos

0

1 404 711

1 404 711

Vilniaus

0

2 614 979

2 614 979

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

15 840 103

15 840 103

 

9.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2015–2023 m.

Alytaus

12 268

262 542

509 958

514 559

188 158

51 647

59 025

35 415

1 633 571

Kauno

17 014

364 110

707 242

713 624

260 152

43 743

49 992

29 995

2 185 873

Klaipėdos

8 667

185 471

360 257

363 508

133 001

39 215

44 817

26 890

1 161 826

Marijampolės

13 287

284 343

552 304

557 288

202 714

18 550

21 200

12 720

1 662 406

Panevėžio

9 056

193 792

376 419

379 816

137 797

0

0

0

1 096 880

Šiaulių

15 020

321 437

624 355

629 990

232 250

129 152

147 603

88 562

2 188 369

Tauragės

4 583

98 082

190 512

192 231

69 741

0

0

0

555 149

Telšių

8 363

178 963

347 616

350 754

130 487

113 186

129 356

77 614

1 336 339

Utenos

11 597

248 178

482 058

486 409

176 469

0

0

0

1 404 711

Vilniaus

19 612

419 704

815 229

822 586

300 827

83 795

95 766

57 460

2 614 979

Iš viso regionams konkrečiais metais:

119 467

2 556 622

4 965 950

5 010 765

1 831 596

479 289

547 759

328 655

15 840 103

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1065, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15207

 

10. Priemonės tikslas – tobulinti  neformaliojo švietimo infrastruktūrą.

11. Pagal Aprašą remiama veikla – investicijos į savivaldybės nuosavybės teise priklausančią neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą (techninės kūrybos ir meno, gamtamokslines, muzikos, dailės, teatro, sporto mokyklas ir būrelius, kitą infrastruktūrą, skatinančią kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, saugų elgesį kelyje).

12. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą regionų projektų sąrašai visam Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų regiono limitui turi būti sudaryti iki 2020 m. vasario 1 d. Ministerijos raštišku pritarimu konkretaus regiono projektų sąrašo sudarymas gali būti pratęstas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1065, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15207

Nr. V-230, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-19, i. k. 2020-03606

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pagal Aprašą galimas pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos ir (arba) neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos. Galimas (-i) partneris (-iai) yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje. Partnerio įtraukimo į projektą būtinumas turi būti pagrįstas paraiškoje.

14. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik viešieji juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

15.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

16.  Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:

16.1. projektas, kurio metu numatoma vykdyti Aprašo 11 punkte numatytą veiklą turi atitikti Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų plano 1 priedo 1.1.4  papunktyje nurodytą priemonę „Sudaryti prielaidas švietimo ir kitoms įstaigoms organizuoti vaikams stovyklas vasaros ir kitų mokinių atostogų metu, gerinti neformaliojo vaikų švietimo aplinką ir turtinti ugdymo bazę, infrastruktūrą, vykdyti kitas fizinio aktyvumo skatinimo priemones“;

16.2. projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu. Laikoma, kad projektas atitinka regiono plėtros planą, jei projekto pareiškėjas, projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš finansavimo šaltinių.

17. Papildomi reikalavimai projektams:

17.1. mokyklos pagrindinė veikla turi būti neformalusis vaikų švietimas;

17.2. mokykloje turi būti atnaujintos ir pritaikytos erdvės (statiniai, kita mokyklos infrastruktūra) neformaliam vaikų švietimui  ir numatoma po projekto vykdyti ne mažiau kaip 2 krypčių neformaliojo vaikų švietimo (mokyklose, vykdančiose tik sporto krypties neformalųjį vaikų švietimą – ne mažiau kaip 2 sporto šakų) programas.

18. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

19. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

20. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

21. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

22. Projektu turi būti siekiama visų toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

22.1. produkto rodiklio Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“ (rodiklio kodas P.B.235). Minimali rodiklio reikšmė nenustatoma;

22.2. produkto rodiklio Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos“ (rodiklio kodas P.N.723), atsižvelgiant į žemiau pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas stebėsenos rodiklių reikšmes:

Regionas

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos“ (rodiklio kodas P.N.723)

Tarpinė reikšmė 2018 m. birželio 1d.

Siektina minimali rodiklio reikšmė

Alytaus

0

2

Kauno

0

4

Klaipėdos

0

2

Marijampolės

0

3

Panevėžio

0

2

Šiaulių

0

3

Tauragės

0

1

Telšių

0

2

Utenos

0

2

Vilniaus

0

4

Iš viso:

0

25

 

23. Aprašo 22.2 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Aprašo 22.1 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

24. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

24.1. jei pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu planuoja vykdyti statybos darbus,  jis iki projektinio pasiūlymo pateikimo turi būti įgijęs daiktines pareiškėjo (partnerio) teises į statinį ir (arba) žemės sklypą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, daiktinės teisės turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus po projekto įgyvendinimo pabaigos;

24.2. jei projekte planuojama ūkinė veikla gali turėti poveikį aplinkai ir ji patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo taikymo sritį ir vadovaujantis minėtu įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas, iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai turi būti parengęs planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ar atrankos išvadą;

24.3. jei planuojama veikla susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai turi būti atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įstaigoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą.

25. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Projektas turi prisidėti prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinti nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimą, t. y.:

25.1. įgyvendinant Aprašo 11 punkte numatomą finansuoti veiklą, numatomas aktyvus prisidėjimas prie universalaus dizaino principo įgyvendinimo. Atnaujinami / įrengiami statiniai turi atitikti ne mažiau kaip 3 reikalavimus, pateikiamus Aprašo 25.1.1 – 25.1.12 papunkčiuose (atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti pildomas Aprašo 2 priedas):

25.1.1. kiekvienoje ugdymo patalpoje turi būti įrengta bent viena darbo vieta, kuria galėtų naudotis specialiųjų poreikių turintys asmenys. Šioje darbo vietoje darbastaliai / darbiniai paviršiai ir visų prietaisų jungikliai turėtų būti pasiekiami iš sėdimos pozicijos;

25.1.2. specialiųjų poreikių asmenims pritaikytose kompiuterizuotose darbo vietose turi būti ši papildoma adaptacinė įranga: alternatyvios kompiuterio valdymo priemonės asmenims, negalintiems naudotis įprasta pele ir klaviatūra, ekrano skaitytuvas;

25.1.3. jei ugdymo patalpoje yra demonstravimo lenta, turi būti įrengtas jos apšvietimas, kurio valdymas būtų nepriklausomas nuo bendro patalpos apšvietimo valdymo;

25.1.4. priešgaisrinės ir kitos apsaugos sistemos turi turėti ir garsinį, ir vaizdinį (pvz. pavojaus atveju užsidegančios lempos ar ekranai) perspėjimą apie pavojų;

25.1.5. baldų ir įrangos išdėstymas ugdymo patalpoje turi būti planuojamas taip, kad patekimas į darbo vietą būtų tiesus ir lengvas (kelyje link darbo vietos nebūtų kliūčių, pvz. spintelių);

25.1.6. specialiųjų poreikių asmenims skirtos darbo vietos turi būti planuojamos ugdymo patalpos pradžioje arba kuo arčiau mokytojo stalo;

25.1.7. ugdymo patalpose baldų išdėstymas turi būti tinkamas asmenų judėjimui specialiosiomis judėjimo priemonėmis;

25.1.8. jei pagal priemonę planuojama įrengti erdvę demonstravimui, darbo vietų išdėstymas toje patalpoje turi būti planuojamas taip, kad visiems mokiniams, mokytojams, kitiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams ir šių paslaugų gavėjams ir demonstruojama medžiaga būtų gerai matoma;

25.1.9. patalpa turi būti apšviesta tolygiai, kad nekristų šešėliai;

25.1.10 turi būti sudaryta galimybė reguliuoti / kontroliuoti patalpos apšvietimo lygį (t. y. įrengiami būvio, šviesos davikliai arba jungikliai atskiroms šviestuvų grupėms);

25.1.11. baldai turi atitikti Lietuvos standartus LST EN 527-2:2003 „Įstaigų baldai. Darbo stalai ir rašomieji stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai“, LST EN14073-2:2004 „Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 2 dalis. Saugos reikalavimai“ arba juos atitinkančius analogus;

25.1.12. pastatuose turi būti įrengti išėjimus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento str 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“, 52.2 papunkčio reikalavimus ir tualetus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl str 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" patvirtinimo”, 142, 143 punktų reikalavimus.

26. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

27. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

28. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje (pagal Aprašą Projektų taisyklių 405.2 punkte nustatytas reikalavimas išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą, netaikomas) ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

29. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali sudaryti daugiau nei 85 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

30. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesnei, nei reikalaujama, lėšų suma. 

31. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

32. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkamos finansuoti laikomos išlaidos:

1. naujų pastatų statybos išlaidos;

2. naujų ir esminių inžinierinių statinių statybos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos pastatą tinkamai naudoti, ar kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte ir jos nurodytos patvirtintame projektiniame pasiūlyme;

3. viešųjų erdvių, aplinkos (sklypo) tvarkymo ir su tuo susijusios išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos ir susijusios su atnaujinto pastato tinkamu naudojimu ir kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte ir jos nurodytos.

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkamos finansuoti laikomos išlaidos:

1.tikslinių transporto priemonių pirkimo, nuomos ir finansinės nuomos (lizingo)  išlaidos;

2. neformaliojo vaikų švietimo įstaigos administracijos darbuotojų reikmėms skirtos įrangos ir baldų įsigijimo išlaidos.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkamas finansuoti – investicinio projekto parengimas. Paraiškos ir projektinio pasiūlymo parengimo (pildymo) išlaidos netinkamos finansuoti.

 

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450 punktą.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą. 

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

33. Tinkamos išlaidos yra projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

34. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

35. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

36. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 32 punkte nurodytas fiksuotąsias normas, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį.   

37. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti, išskyrus projektinio pasiūlymo priedo – investicijų projekto, parengimo / pirkimo išlaidas, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Šio priedo rengimo / pirkimo išlaidas pareiškėjas gali įtraukti į projekto biudžetą.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

38. Galimi pareiškėjai iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato rašte nurodytos datos turi pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 1 priede, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:

38.1. investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jei projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000,00 Eur (tris šimtus tūkstančių eurų 00 ct). Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedai – sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelės Excel formatu. Investicijų projekte, pareiškėjas pagal vykdomų veiklų pobūdį, turi įvertinti šias projekto įgyvendinimo alternatyvas:

38.1.1. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamų pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

38.1.1.1.  esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas;

38.1.1.2.  esamo pastato pardavimas ir naujo, reikalingas technines ir funkcines charakteristikas turinčio pastato įsigijimas;

38.1.1.3.  įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms veiklos charakteristikoms užtikrinti.

38.1.2. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamo pastato bendrojo ploto padidinimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

38.1.2.1. esamo pastato bendrojo ploto padidinimas;

38.1.2.2. optimizavimas;

38.1.2.3. trūkstamų patalpų nuoma / panauda.

38.1.3. vertinant projekto investavimo objekto tipą – naujų įrenginių įsigijimas arba esamų įrenginių pakeitimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

38.1.3.1. naujų technologijos A įrenginių įsigijimas / esamų įrenginių pakeitimas į technologiją A;

38.1.3.2.  naujų technologijos B įrenginių įsigijimas / esamų įrenginių pakeitimas į technologiją B;

38.1.3.3.  įrenginių nuoma;

38.1.3.4.  kooperacija.

39. Regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, Regionų plėtros taryba priima sprendimą dėl regionų projektų sąrašo sudarymo, kaip tai numatyta Projektų taisyklių 72 punkte. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

40. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt  skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

41. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 43 punkte nurodytais priedais iki regiono  projektų sąraše nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir jos priedus) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir teikia ją per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę ir (arba) raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir jos priedus) įgyvendinančiajai institucijai Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

42. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus raštu / per DMS.

43. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 43.1 – 43.8  papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

43.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

43.2 Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;  

43.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus. Šis paraiškos priedas pildomas ir teikiamas kartu su paraiška visais atvejais, kai projekte planuojama ūkinė veikla gali turėti poveikį aplinkai ir ji patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo taikymo sritį, ir (arba) projekto planuojama ūkinė veikla yra susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis;

43.4. informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (priedas teikiamas, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma viršija 1 mln. eurų);

43.5. dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas, pasirašytos sutartys, jeigu įvykdyti viešieji pirkimai);

43.6. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, jei pareiškėjas ir (arba) partneris savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis prisideda prie projekto įgyvendinimo;

43.7. jei tokie yra įvykdyti, įvykdytų viešųjų pirkimų, viršijančių tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 str., kurių prašoma finansuoti projekte suma viršija 175 000,00 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt penkis tūkstančius eurų 00 ct), dokumentus;

43.8. pagrindinio projekto pirkimo, kurio prašoma finansuoti projekte suma sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentus, jeigu šis pirkimas teikiant projekto paraišką yra įvykdytas.

44. Jeigu su paraiška teikiamas techninis projektas, jis teikiamas kartu su paraiška per DMS elektronine forma (PDF formatu). Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, techninis projektas elektroninėje laikmenoje (PDF formatu) teikiamas įgyvendinančiajai institucijai raštu (su lydraščiu, kuriame nurodomas paraiškos kodas, projekto pavadinimas, teikiamo dokumento pavadinimas, data ir numeris).

45. Visi Aprašo 43 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.

46. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas ir regionų projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir ji negali būti vėlesnė nei 2020 m. birželio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1065, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15207

 

47. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regionų projektų sąrašą.

48. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

49. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

50. Įgyvendinančioji institucija gali atmesti paraišką, jei vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams.

51. Įgyvendinančioji institucija taip pat gali atmesti paraišką, jei joje, palyginus su projektiniu pasiūlymu dėl regiono projekto įgyvendinimo ar regiono projektų sąrašu, yra atlikti esminiai pakeitimai. Esminiai pakeitimais laikomi Projektų taisyklių 178.1–178.4 papunkčiuose nurodyti pakeitimai.

52. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

53. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS (arba raštu, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės).

54. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS ir (arba jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) raštu 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

55. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

56. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

57. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS ir (arba jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) raštu pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

58. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų, įgyvendinančiosios institucijos.

59. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. 

60. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas vienu iš žemiau nurodytų būdų, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas:

60.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

60.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

61. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

62. Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

63. Projekto sutartyje nustatomas privalomas finansinis projekto lėšų įsisavinimo spartos rodiklis, t. y., nurodoma privaloma įsisavinti procentinė lėšų dalis nuo visų projektui įgyvendinti skirtų projekto finansavimo lėšų per 12, 24 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

64. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį.

65. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

66. Tais atvejais, kai projekto įgyvendinimo metu planuojama neformaliojo ugdymo veiklai pritaikyti kitos paskirties pastatą, iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi būti pakeista pastato paskirtis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre, pvz. nenaudojamas kultūros namų pastatas pritaikomas vasaros stovyklos veiklai.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

67. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

68. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas

ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

09.1.3-CPVA-R-725 priemonės

„Neformaliojo švietimo infrastruktūros

tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

įrašomas paraiškos kodas.

Pareiškėjo pavadinimas

įrašomas pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

įrašomas projekto pavadinimas

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

 

 

Bendrasis reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Bendrojo reikalavimo vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.1.3 konkretų uždavinį „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ ir siekiamą rezultatą.

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas. 

 

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija. Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos vertinimą iš projektinio pasiūlymo vertinimo išvados ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šią išvadą, t. y. jos pavadinimą, datą, numerį.) 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti veiklą, nurodytą projektų finansavimo sąlygų aprašo 11 punkte.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus. 

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

2. Projektas atitinka  strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą projektų finansavimo sąlygų aprašo 16 punkte.

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija. Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos vertinimą iš projektinio pasiūlymo vertinimo išvados ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šią išvadą, t. y. jos pavadinimą, datą, numerį.)

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma.

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos  ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektai, planuojami pagal  projektų finansavimo sąlygų aprašo 11 punkte numatomą finansuoti veiklą, turi siekti stebėsenos rodiklių ir jų siektinų reikšmių, nurodytų projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 punkte.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Vertinant techninės paramos projektus ir iš  Europos socialinio fondo (toliau – ESF) bendrai finansuojamus projektus, šis vertinimo aspektas netaikomas.)

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo  ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Projektas turi siūlyti konkrečius veiksmus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų aprašo 25 punkte.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas);

Netaikoma.

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p.1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas);

Netaikoma.

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys.

Informacija tikrinama pagal Juridinių asmenų registro duomenis.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas projektų finansavimo sąlygų aprašo 13 punkte.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.)

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris

(-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų , 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7.  paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Vertinant techninės paramos projektus šis vertinimo aspektas vertinamas pagal galimų techninės paramos gavėjų pateiktuose sutikimuose įgyvendinti techninės paramos projektą esančią informaciją.

Informacijos šaltinis: pareiškėjo (parnerio) deklaracija.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašo 24 punkte.

(Regionų plėtros tarybos sekretoriato įvertinimas.)

 

(Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas.)

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejis, jeigu paraiškoje numatytas nuosavas įnašas)

Netaikoma

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regionų plėtros tarybos sekretoriato, atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą.)

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas taikant Kokybės  metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos, atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės  bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė ir vieta turi atitikti projektų finansavimo sąlygų aprašo 19 ir 21 punktuose nustatytus  reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Netaikoma.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš ERPF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija

1 000 000 eurų)

Informacijos šaltinis: paraiška ir investicijų projektas.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti  projektų finansavimo sąlygų aprašo 21 punkte nustatytus  reikalavimus.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Šis punktas taikomas tik valstybės ir regionų projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams.)

 

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Pildant lentelę SFMIS, jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“, ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų.  Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma.)

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)


 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius –   3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Pagal priemonę Nr. ...[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai, ši lentelė nepildoma.)

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

Pastabos:

 

____________________________________                                         _____________________                                              ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                                (data)                                                                     (vardas ir pavardė, parašas*)

 

____________________________________

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 9 prioriteto

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių

potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725

priemonės „Neformaliojo švietimo

infrastruktūros tobulinimas“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

 

INFORMACIJa, reikalingA projekto atitikČIAI projektų atrankos kriterijams įvertinti

 

 

Įgyvendinant projekto veiklas, numatomas aktyvus prisidėjimas prie universalaus dizaino principo įgyvendinimo, todėl būtina pateikti informaciją apie planuojamas vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas bei jų prisidėjimą prie universalaus dizaino principų.

 

 

1.    Neformaliam vaikų ugdymui skirtos švietimo įstaigos erdvės turi būti pritaikytos ne mažiau kaip 2 krypčių neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimui.

 

Prašome pasirinkti planuojamas vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas iš žemiau pateikto krypčių sąrašo:

 

Neformaliojo vaikų švietimo veikla

(pasirenkamos mažiausiai dvi programų kryptys pagal neformaliojo vaikų švietimo krypčių klasifikatorių)

Žymėjimas

1.

Muzika

2.

Dailė

3.

Choreografija, šokis

4.

Teatras, drama

5.

Sportas

6.

Techninė kūryba

7.

Turizmas ir kraštotyra

8.

Gamta, ekologija

9.

Saugus eismas

10.

Informacinės technologijos

11.

Technologijos

12.

Medijos

13.

Kalbos

14.

Etnokultūra

15.

Pilietiškumas

16

Kita  (prašome įvardinti)

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 17.2 papunkčiu, mokyklose, vykdančiose tik sporto krypties neformalųjį vaikų švietimą, turi būti numatytos mažiausiai dvi sporto kryptys.

Prašome įvardinti pasirinktas sporto kryptis.

 

 

 

 

2.    Atnaujinami / įrengiami statiniai turi atitikti ne mažiau kaip 3 iš žemiau išvardintų universalaus dizaino principų:

 

Universalaus dizaino principai

(pasirenkami mažiausiai trys principai)

Žymėjimas

1.

kiekvienoje ugdymo patalpoje turi būti įrengta bent viena darbo vieta, kuria galėtų naudotis specialiųjų poreikių turintys asmenys. Šioje darbo vietoje darbastaliai / darbiniai paviršiai ir visų prietaisų jungikliai turėtų būti pasiekiami iš sėdimos pozicijos

2.

specialiųjų poreikių asmenims pritaikytose kompiuterizuotose darbo vietose turi būti ši papildoma adaptacinė įranga: alternatyvios kompiuterio valdymo priemonės asmenims, negalintiems naudotis įprasta pele ir klaviatūra, ekrano skaitytuvas

3.

jei ugdymo patalpoje yra demonstravimo lenta, turi būti įrengtas jos apšvietimas, kurio valdymas būtų nepriklausomas nuo bendro patalpos apšvietimo valdymo

4.

priešgaisrinės ir kitos apsaugos sistemos turi turėti ir garsinį, ir vaizdinį (pvz. pavojaus atveju užsidegančios lempos ar ekranai) perspėjimą apie pavojų

5.

baldų ir įrangos išdėstymas ugdymo patalpoje turi būti planuojamas taip, kad patekimas į darbo vietą būtų tiesus ir lengvas (kelyje link darbo vietos nebūtų kliūčių, pvz. spintelių)

6.

specialiųjų poreikių asmenims skirtos darbo vietos turi būti planuojamos ugdymo patalpos pradžioje arba kuo arčiau mokytojo stalo

7.

ugdymo patalpose baldų išdėstymas turi būti tinkamas asmenų  judėjimui specialiosiomis judėjimo priemonėmis

8.

jei pagal priemonę planuojama įrengti erdvę demonstravimui, darbo vietų išdėstymas toje patalpoje turi būti planuojamas taip, kad visiems mokiniams mokytojas ir demonstruojama medžiaga būtų gerai matoma

9.

patalpa turi būti apšviesta tolygiai, kad nekristų šešėliai

10.

turi būti sudaryta galimybė reguliuoti / kontroliuoti patalpos apšvietimo lygį (t. y. įrengiami būvio, šviesos davikliai arba jungikliai atskiroms šviestuvų grupėms)

11.

baldai turi atitikti Lietuvos standartus LST EN 527-2:2003 „Įstaigų baldai. Darbo stalai ir rašomieji stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai“, LST EN14073-2:2004 „Įstaigos baldai. Korpusiniai baldai. 2 dalis. Saugos reikalavimai“ arba juos atitinkančius analogus

12.

pastatuose turi būti įrengti išėjimus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento str 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“, 52.2 papunkčio reikalavimus ir tualetus žymintys ženklai, atitinkantys Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl str 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" patvirtinimo”, 142, 143 punktų reikalavimus

 

PASTABA: sporto ir kitų krypčių veikloms, vykstančioms atvirose erdvėse, šis kriterijus netaikomas.

 

 

________________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1065, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-27, i. k. 2019-15207

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1074 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-230, 2020-02-19, paskelbta TAR 2020-02-19, i. k. 2020-03606

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1074 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] Ši eilutė pildoma tais atvejais, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas. Įrašomos sumos pagal atskiras priemones, sujungtas į jungtinę priemonę. Įgyvendinant jungtines priemones konkrečiam projektui pagal atskiras priemones gali skirtis nustatyta finansuojamoji dalis.