Suvestinė redakcija nuo 2020-11-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-20, i. k. 2018-02511

 

herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ADOMO VARNO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 15 d.  Nr. T-18

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Adomo Varno premijos skyrimo nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 13 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Respublikinės tautodailininkų tapybos darbų parodos Adomo Varno premijai laimėti organizavimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais.  

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis 


 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-18

 

 

ADOMO VARNO PREMIJOS SKYRIMO

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Adomas Varnas (1879–1979) – dailininkas, tapytojas, grafikas, fotografas, liaudies meno rinkėjas, dailės pedagogas, scenografas, kilęs iš Joniškio. Nuo 1908 m. A. Varnas dalyvavo pirmosiose Lietuvių dailės draugijos parodose Vilniuje. Nuo 1923 m. dėstė Kauno meno mokykloje. Bendradarbiavo leidinyje „Vairas“, literatūros almanache „Pirmasai baras“. 1908–1914 m. dalyvavo pirmosiose lietuvių dailės parodose. 1922 m. išleido šaržų rinkinį „Ant politikos laktų“. 1921–1926 m. rinko tautodailę, fotografavo medinius kryžius, 1926 m. išleido albumą „Lietuvos kryžiai“. Nuo 1949 m. gyveno Čikagoje. Personalines parodas rengė Zakopanėje, Poznanėje (Lenkija) Klaipėdoje, Kaune, Joniškyje (Lietuva), Ravensburge (Vokietija), Čikagoje (JAV). A. Varnas – vienas iš Čiurlionio galerijos Čikagoje steigėjų. Jis aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje, buvo Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos garbės pirmininkas. Adomo Varno premija (toliau – premija) įsteigta siekiant įamžinti Adomo Varno atminimą.

2.Premijos skyrimo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja premijos skyrimo ir įteikimo tvarką.

3.Premija mokama iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto.

4. Premijos dydis – 2000 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-221, 2020-11-26, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25325

 

5. Premija teikiama kas treji metai gegužės mėnesį. Premija pradėta teikti 1991 metais.

6. Premijos steigėja – Joniškio rajono savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

PREMIJOS SKYRIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA

 

7. Premija skiriama tautodailininkui už portretines kompozicijas, portretus, peizažus, figūrines kompozicijas, grafikos darbus. Kūriniams turi būti būdingas alegoriškumas, dramatizmas, lakoniškumas, dekoratyvumas, stilizacija. 

8. Informacija apie premijos teikimą skelbiama interneto svetainėse www.joniskis.lt, www.joniskiokc.lt, vietinėje ir respublikinėje spaudoje likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki numatomo premijos įteikimo.

9. Kandidatus gali siūlyti Lietuvos Respublikos kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, visuomeninės organizacijos, patys kūrinių autoriai. Premijos įteikimo organizatoriui – Joniškio kultūros centrui ne vėliau kaip prieš mėnesį iki premijos įteikimo turi būti pateiktas kompetentingo asmens ar kūrybinės sąjungos siūlymas, kandidato gyvenimo aprašymas ir 4 kūriniai. Jei siūlymą teikia pats autorius, jis turi pridėti savo gyvenimo aprašymą.

10. Kandidatų darbai eksponuojami parodoje.

11. Parodoje gali dalyvauti neprofesionalūs užsienio dailininkai. Jiems suteikiamas garbės dalyvių statusas ir į premiją jie nepretenduoja.

12. Uždarius parodą visi kūriniai grąžinami jų autoriams.

13. Laureatą renka komisija, sudaryta iš penkių narių. Komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip du jos nariai turi būti profesionalūs dailės arba tautodailės specialistai.

14. Komisija sudaroma tais metais, kada yra skelbiama informacija apie premijos teikimą. Komisiją vienerių metų laikotarpiui sudaro Joniškio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos teikimą. 

15. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3/5 komisijos narių.

16. Laureatas renkamas ir sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. 

17. Komisijos sekretoriaus pareigas atlieka komisijos narys, turintis balsavimo teisę.

18. Premiją skiria Joniškio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į komisijos priimtą rekomendacinį sprendimą. Premiją teikia Joniškio rajono savivaldybės meras arba jo įgaliotas asmuo.  

19. Adomo Varno premijos laureatas vieną parodoje eksponuotą savo kūrinį dovanoja premijos steigėjui.

20. Premija negali būti teikiama tam pačiam asmeniui du kartus. Premijos laureatai gali dalyvauti vėliau rengiamose parodose ir turi garbės dalyvio statusą.

21. Parodos atidarymą ir premijos įteikimą organizuoja Joniškio kultūros centras.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Šie nuostatai gali būti keičiami, pildomi ar pripažįstami netekę galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-221, 2020-11-26, paskelbta TAR 2020-11-27, i. k. 2020-25325

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Adomo Varno premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo