Suvestinė redakcija nuo 2018-07-31

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-02-02, i. k. 2016-02091

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.5-ESFA-V-923 PRIEMONĖS „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO TOBULINIMAS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE SISTEMINIU LYGMENIU“  PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO  PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 2 d. Nr. 1V-74

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ 6.2.7 papunkčiu:

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentui teikti paaiškinimus dėl šio įsakymo 1 punkte patvirtinto aprašo.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Saulius Skvernelis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministro

2016 m. vasario 2 d.

įsakymu Nr. 1V-74

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.5-ESFA-V-923 PRIEMONĖS „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO TOBULINIMAS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE SISTEMINIU LYGMENIU“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr.C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, projektų vykdytojai, įgyvendindami iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – projektai), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 2014LT16M8PA001;

2.2. Veiksmų programą;

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“;

2.7. Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką (toliau – Kokybės metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – interneto svetainė www.esinvesticijos.lt)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

2.8. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34, ir skelbiamos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojama sąvoka inovatyvi priemonė – tai atskirų viešosios politikos sričių valdymo procesams gerinti skirta priemonė, sukurta ar patobulinta projekto metu pritaikant naujas technologijas, idėjas ir (ar) metodus.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės).

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8.  Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 6 451 988 eurų (šešių milijonų keturių šimtų penkiasdešimt vieno tūkstančio devynių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų), iš kurių iki 5 484 190 eurų (penkių milijonų keturių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių šimto devyniasdešimt eurų) – ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos, iki 967 798 eurų (devynių šimtų šešiasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt aštuonių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

9. Priemonės tikslas – sisteminiu lygmeniu patobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. atrankos į valstybės tarnybą, karjeros planavimo, veiklos vertinimo, mokymo, darbo užmokesčio, motyvavimo ir kitoms žmogiškųjų išteklių valdymo sistemoms gerinti reikalingų priemonių (įrankių) (pvz., modelių, metodinių dokumentų, stebėsenos rodiklių sistemų) kūrimas, tobulinimas, diegimas, projekto metu sukurtų inovatyvių priemonių (įrankių) išbandymas;

10.2. žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumui didinti reikalingų informacinių technologijų sprendimų kūrimas, diegimas, plėtra ir tobulinimas;

10.3. kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo diegimo valstybės tarnyboje koordinavimas (gerosios patirties sklaida, metodinės pagalbos viešojo valdymo institucijoms teikimas, pokyčių stebėsena, vertinimas, pasiektų rezultatų, pokyčių viešinimas);

10.4. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų (t. y. valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose) kompetencijų stiprinimas (mokymo programų rengimas, mokymas, keitimasis gerąja patirtimi), remiamas tiek, kiek jo reikia Priemonės veikloms įgyvendinti ir jų vykdymo metu sukurtų produktų (įrankių, priemonių) tinkamam taikymui, naudojimui užtikrinti; mokymo programų rengimas remiamas tik tokiu atveju, kai tai reikalinga projekte numatytų mokymo veiklų vykdymui ir kai reikiamų mokymo programų nėra Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų bazėje ir (ar) esamos mokymo programos neatitinka projekto tikslinės grupės poreikių. Šiame papunktyje nurodyta veikla atskirai nėra finansuojama, ji gali būti finansuojama tik kartu su kitomis Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose numatytomis veiklomis.

11. Pagal Aprašą nefinansuojamos veiklos, kurios skirtos:

11.1. žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimui valstybinėje tarnyboje instituciniu lygmeniu, t. y. veiksmai, susiję su viešojo valdymo institucijos vadovo kompetencijai tenkančių sprendimų institucijos ir (ar) jai pavaldžių institucijų personalo valdymo klausimais rengimu, įgyvendinimu, išskyrus atvejus, kai šie veiksmai susiję su viso personalo, turinčio tam tikrą specialų įstatymais nustatytą teisinį statusą, valdymo tobulinimu;

11.2. valstybės įstaigų vadovų (t. y. Seimo, Prezidento, Vyriausybės kanceliarijų ir Ministerijų kanclerių, Vyriausybės įstaigų vadovų, įstaigų prie ministerijų vadovų (įskaitant centrinių statutinių įstaigų vadovus), įstaigoms prie ministerijų (išskyrus statutines) pavaldžių įstaigų vadovų, teismų kanclerių, Generalinės prokuratūros kanclerio, Nacionalinės teismų administracijos vadovo, Valstybės kontrolieriaus) grandžiai stiprinti. 

11.3. formalaus švietimo (įskaitant formalųjį profesinį mokymą) sistemai tobulinti skirti veiksmai.

12. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą (-us) numatoma sudaryti 2016 m. I ketvirtyje. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ valstybės projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-388 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašas), nustatyta tvarka gali būti sudaromas rezervinis valstybės projektų sąrašas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra valstybės institucijos ir įstaigos, kurios įgaliotos formuoti, dalyvauti formuojant ar įgyvendinti valstybės politiką valstybės tarnybos (įskaitant statutinius valstybės tarnautojus) valdymo, teismų sistemos, prokuratūros ar krašto gynybos srityse ir kurios atitinka Aprašo 16 punkte nurodytus reikalavimus projekto vykdytojui.

14. Pareiškėjo (projekto vykdytojo) partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėjo (projekto vykdytoju) partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

15.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

16. Projektai turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų, t. y. projektai turi atitikti:

16.1. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu 1V-438 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“, (toliau – 2013–2015 metų veiksmų planas) 3 tikslo „Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“ 3.3 uždavinio „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją“ 3.3.2 priemonės „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą“ 3.3.2.2 įgyvendinimo veiksmą. Laikoma, kad projektas atitinka nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei projektas  atitinka 2013–2015 metų  veiksmų plano 3.3 uždavinio „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją“ įgyvendinimui 3.3.2 papunktyje numatytos priemonės „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą“ įgyvendinimo veiksmą, nustatytą 3.3.2.2 papunktyje, ir šiam veiksmui įgyvendinti numatytą vykdytoją, lėšų sumą (laikoma, kad šį reikalavimą atitinka, jeigu projektui prašoma skirti lėšų suma neviršija 2013–2015 metų veiksmų plane konkrečiam veiksmui įgyvendinti numatytos lėšų sumos) ir finansavimo šaltinį;

16.2. arba bent vieną iš Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2016–2018 metų veiksmų planas), 3 tikslo „Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“ 3.3 uždavinio „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją“ priemonės 3.3.2 „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą“ ar priemonės 3.3.3 „Tobulinti karjeros planavimo ir darbo užmokesčio sistemas“ įgyvendinimo veiksmų. Laikoma, kad projektas atitinka nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei projektas atitinka bent  viename iš 2016–2018 metų veiksmų plano 3 tikslo „Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“ 3.3 uždavinio „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją“ priemonės 3.3.2 „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą“ ar priemonės 3.3.3 „Tobulinti karjeros planavimo ir darbo užmokesčio sistemas“ įgyvendinimo veiksmų pateiktą informaciją apie projekto tikslą, įgyvendinančią instituciją, lėšų sumą, reikalingą projekto vykdymui (laikoma, kad šį reikalavimą atitinka, jeigu projektui prašoma skirti lėšų suma neviršija 2016–2018 metų veiksmų plane konkrečiam veiksmui įgyvendinti numatytos lėšų sumos), ir finansavimo šaltinį „2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei 10.1.1-ESFA-V-923 „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ skirtos lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

17. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Ši nuostata netaikoma projektams, įgyvendinantiems Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą remiamą veiklą, kurių veiklos turi būti baigtos ir galutinis mokėjimo prašymas pateiktas iki Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nurodytų terminų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

18. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, arba Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka skyrus projektui papildomą finansavimą, projekto veiklų vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nurodytų terminų.

19. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

20. Tinkama projekto tikslinė grupė yra valstybės tarnautojai (politinio asmeninio pasitikėjimo, įstaigų vadovai, karjeros ir statutiniai), teisėjai, prokurorai, valstybės pareigūnai ir pagal darbo sutartis dirbantys valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nurodytų Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąraše pagal grupes į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. X-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ arba Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąraše pagal grupes, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, darbuotojai.

21. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių ir gali būti siekiama stebėsenos rezultato rodiklio:

21.1. rezultato rodiklio – „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose taikomas pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtas kompetencijomis grįstas valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas, dalis“ (rodiklio kodas – R. S.402) rezultato pokyčio rodiklio – „Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios taiko pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurtus ir įdiegtus sisteminio lygmens kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje įrankius“ (rodiklio kodas – Nr. R. S.402-2); minimali projektu siektina reikšmė  – 22;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

Nr. 1V-543, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12606

 

21.2. produkto rodiklio – „Pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinti projektai, skirti diegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymą“ (rodiklio kodas – Nr. P.S.422); minimali projektu siektina reikšmė  –  1;

21.3. produkto rodiklio – „Viešojo valdymo institucijos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino projektus, skirtus tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygiu“ (rodiklio kodas – Nr. P.N.911); minimali projektu siektina reikšmė – 1;

21.4. produkto rodiklio – „Įgyvendintos kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo diegimo valstybės tarnyboje koordinavimo priemonės“ (rodiklio kodas – Nr. P.N.912); minimali projektu siektina reikšmė – 3;

21.5. produkto rodiklio – „Valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas žmogiškųjų išteklių valdymo srityje valstybinėje tarnyboje“ (rodiklio kodas – Nr. P. N.913).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-543, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12606

 

22. Jeigu projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti veiklas, atitinkančias:

22.1. Aprašo 10.1 ir (arba) 10.2 papunkčiuose numatytas veiklas, projektu privalomai turi būti siekiama produkto stebėsenos rodiklio, numatyto Aprašo 21.3 papunktyje;

22.2. Aprašo 10.3 papunktyje numatytą veiklą, projektu privalomai turi būti siekiama rezultato pokyčio stebėsenos rodiklio, numatyto Aprašo 21.1 papunktyje, ir produkto stebėsenos rodiklių, numatytų Aprašo 21.2, 21.4 papunkčiuose ir 21.5 papunktyje numatyto produkto stebėsenos rodiklio, tuo atveju, jei įgyvendinamo projekto metu vykdoma gerosios patirties sklaida;

22.3. Aprašo 10.4 papunktyje numatytą veiklą, projektu privalomai turi būti siekiama produkto stebėsenos rodiklio, numatyto Aprašo 21.5 papunktyje.

23. Aprašo 21.3, 21.4, 21.5 papunkčiuose nurodyti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai skaičiuojami Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Aprašo 21.1, 21.2 papunkčiuose nurodyti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai skaičiuojami Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nustatyta tvarka. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

24. Projekto veiklos (taip pat viešieji pirkimai) gali būti pradėtos vykdyti prieš projekto sutarčių pasirašymą, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Jeigu pareiškėjas pradeda projekto veiklas vykdyti iki projekto sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus.

25. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

25.1. prieš teikdamas Ministerijai projektinį pasiūlymą dėl projekto įtraukimo į valstybės projektų sąrašą, pareiškėjas turi parengti Aprašo 26–27 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkantį investicijų projektą. Šis reikalavimas taikomas kai:

25.1.1. rengiamas projektas, kuriam planuojamų investicijų į nematerialųjį turtą (t. y. programinę  įrangą ir jos licencijas, esamo pastato (ar jo dalies) techninių ir (ar) funkcinių savybių pagerinimą (paprastasis remontas) ir (ar) įrenginius (t. y. prietaisus, įtaisus energijai, medžiagoms gaminti ir (ar) informacijai priimti, perduoti ar keisti) išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija 300 000 eurų (tris šimtus tūkstančių eurų); ir (arba)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

25.1.2. rengiamas projektas, kuriam įgyvendinti planuojamos investicijos į registro, valstybės informacinės sistemos ar kitos informacinės sistemos (toliau – informacinė sistema) kūrimą ar modernizavimą;

25.1.3. investicijų projektą, kai jis rengiamas pagal Aprašo 25.1.2 papunktį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ 3.7 ir 4.5 papunkčių nuostatomis, pateikti įvertinti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK);    

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

25.2. prieš teikdamas įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl projekto finansavimo pareiškėjas turi:

25.2.1. pradėti vykdyti viešuosius pirkimus tų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, kurie reikalingi projekto pirmųjų metų veikloms įgyvendinti (paraiškoje nurodomas viešojo (-ųjų) pirkimo (-ų), reikalingo (-ų) pirmųjų metų veikloms įgyvendinti, pavadinimas, pirkimo skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data, nuoroda į pirkimo skelbimą ir pirkimo numeris (jeigu apie pirkimą skelbta) arba pridedama tiekėjui (-ams) išsiųsto kvietimo teikti pasiūlymus kopija (jeigu apie pirkimą neskelbta). Šis reikalavimas netaikomas:

25.2.1.1. viešiesiems pirkimams, kurie skirti informacinės sistemos specifikacijai parengti, informacinei sistemai sukurti (modernizuoti), diegti ir (ar) kompiuterinei, programinei įrangai įsigyti, diegti; 

25.2.1.2. kai duomenys, reikalingi apibūdinti numatomą pirkti objektą, pagal projekto loginį pagrindimą bus nustatyti tik pasiekus pirmiau pradėtos vykdyti projekto veiklos rezultatą;

25.2.2. parengti informacinės sistemos nuostatų ar jų pakeitimo projektą ir pateikti juos derinti suinteresuotoms institucijoms Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka (šis reikalavimas netaikomas tuo atveju, kai neplanuojamos investicijos į informacinės sistemos sukūrimą ar modernizavimą);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

25.2.3. parengti informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų projektą (šis reikalavimas netaikomas, kai neplanuojamos investicijos į informacinės sistemos sukūrimą ar modernizavimą).

26. Investicijų projektas rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) ir šiais reikalavimais:

26.1. projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė investicijų projekte turi būti atlikta taikant pagal Kokybės metodikos 9–12 punktų nuostatas parinktą metodą (sąnaudų ir naudos analizės metodą (SNA) ir (ar) sąnaudų efektyvumo analizės (SEA) metodą); investicijų projekte turi būti pagrįsta projekto įgyvendinimo alternatyvų analizės pasirinkto metodo atitiktis šiame Aprašo punkte nurodytų Kokybės metodikos punktų nuostatoms;

26.2. investicijų projekte minimaliai turėtų būti išnagrinėtos ir palygintos tokios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

26.2.1. kai projekto, kuris pagal Kokybės metodikos nuostatas yra priskirtinas prie viešojo juridinio asmens nematerialiojo turto investavimo objekto tipo projektų, (toliau – nematerialiojo turto projektas) investavimo objektas yra naujo nematerialiojo turto įsigijimas, vertinamos alternatyvos:

26.2.1.1. naujo nematerialiojo turto įsigijimas (t. y. rinkoje esančios prekės (-ių) pirkimas);

26.2.1.2. nematerialiojo turto nuoma;

26.2.1.3. kooperacija;

26.2.2. kai nematerialiojo turto projekto investavimo objektas yra esamo nematerialiojo turto pakeitimas, vertinamos alternatyvos:

26.2.2.1. esamo nematerialiojo turto pakeitimas;

26.2.2.2. esamo nematerialiojo turto tobulinimas;

26.2.2.3. nematerialiojo turto nuoma;

26.2.2.4. kooperacija;

26.2.3. kai nematerialiojo turto projekto investavimo objektas yra esamo nematerialiojo turto tobulinimas, vertinamos alternatyvos:

26.2.3.1. esamo nematerialiojo turto tobulinimas;

26.2.3.2. nematerialiojo turto nuoma;

26.2.4. kai projekto, kuris pagal Kokybės metodikos nuostatas yra priskirtinas prie įrenginių investavimo objekto tipo projektų, (toliau – įrenginių projektas) investavimo objektas yra naujų įrenginių įsigijimas (t. y. rinkoje esančios prekės (-ių) pirkimas), esamų įrenginių pakeitimas ar esamų įrenginių tobulinimas, vertinamos alternatyvos:

26.2.4.1. esamų įrenginių tobulinimas;

26.2.4.2. naujų technologijos A įrenginių įsigijimas;

26.2.4.3. naujų technologijos B įrenginių įsigijimas;

26.2.4.4. įrenginių nuoma;

26.2.4.5. kooperacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

26.2.5. kai projekto, kuris pagal Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatas yra priskirtinas prie pastatų projektų, investavimo objektas yra esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas, vertinamos alternatyvos:

26.2.5.1. esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas;

26.2.5.2. esamo pastato pardavimas ir naujo, reikalingas technines ir funkcines charakteristikas turinčio pastato įsigijimas;

26.2.5.3. įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms veiklos charakteristikoms užtikrinti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

26.3. Jeigu Aprašo 26.2 papunktyje numatytos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos neleidžia objektyviai įvertinti visų realių projekto įgyvendinimo galimybių, pareiškėjas turi investicijų projekto aprašomojoje dalyje pateikti pagrindimą, kodėl šios alternatyvos yra nepakankamos ir papildomai suformuluoti ir išnagrinėti naują (papildomą) projekto alternatyvą, kuri leistų įsitikinti, kad planuojamas įgyvendinti projektas yra geriausia problemos (-ų) sprendimo alternatyva;

26.4. investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvų analizės duomenys turi būti apibendrinti  užpildant Kokybės metodikos 4 priede nustatytą formą „Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklė“ (toliau – sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklė) (taikoma nematerialiojo turto projekto atveju) arba Kokybės metodikos 5 priede nustatytą formą „Sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų skaičiuoklė“ (toliau – sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų skaičiuoklė) (taikoma įrenginių projekto atveju); 

26.5. kai rengiamas projektas, kuriam įgyvendinti planuojamos investicijos į informacinės sistemos kūrimą ar modernizavimą, papildomai investicijų projekte turi būti pateiktas informacinės sistemos vertinimas, atsižvelgiant į Informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“ 3 priede nustatytus Galimybių studijos rengimo reikalavimus.

27. Projektas, įgyvendinantis investicijų projektą ar jo dalį, gali būti finansuojamas pagal Aprašą tik tuo atveju, jeigu investicijų projekto ekonominis naudos ir išlaidų santykis (t. y. ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų investicijų projekto sukuriama ekonominė nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas ekonomines išlaidas), apskaičiuotas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodikos 5.4 papunkčio nuostatomis, yra didesnis už 1 (vienetą) (šis punktas taikomas projektams, kurių įgyvendinimo alternatyvų analizei atlikti taikytas sąnaudų ir naudos analizės metodas (SNA).

28. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

29. Projekte neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 

30. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

31. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

32. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

33. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Vykdant Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą veiklą, projekto vykdytojas ir (arba) partneris prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti paraiškoje numatytų Aprašo 10.4 papunktyje nurodytos veiklos dalyvių – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų (išskyrus iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos darbo užmokestį ar jo dalį gaunančius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus) darbo užmokesčiu. Projekto įgyvendinimo metu padidėjus Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą veiklą atitinkančios projekto veiklos apimčiai (t. y., padidėjus dalyvių skaičiui, mokymų trukmei, mokymų skaičiui ir (ar) pan.), paraiškoje nustatyta dalyvių darbo užmokesčio išlaidų suma nėra keičiama.

34. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos ir netinkamos finansuoti išlaidos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

35. Kai didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų), projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis, arba projekto biudžetu, gali nustatyti projektui taikytinus fiksuotuosius įkainius ir (arba) fiksuotąsias sumas, išskyrus Projektų taisyklių 429 punkte numatytais atvejais.

36.  Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnojamas turtas

Netinkama finansuoti

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkamos finansuoti išlaidos yra patalpų, kurias projekto vykdytojas ar partneris valdo patikėjimo teise,  paprastojo remonto darbų išlaidos (kryžminis finansavimas; išlaidos tinkamos, kai projekto vykdytojas veiklas (ar dalį jų) įgyvendina pats).

4.

 

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamos finansuoti išlaidos:

1)  4.1. taikomosios programinės įrangos, kurios neužtikrina pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas Nr. 498) valstybės informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugas valstybės institucijoms ir įstaigoms teikiantys valstybės IT paslaugų teikėjai ir (ar) kuri yra susijusi su pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 498 savarankiškai valstybės institucijų ir įstaigų tvarkoma valstybės informacinių išteklių infrastruktūra, kūrimo, pritaikymo, įsigijimo išlaidos ir informacinės sistemos kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinės sistemos projektavimo, išbandymo, techninės priežiūros, apmokymo naudotis ir kitas susijusias išlaidas);

2)  4.2. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės ir biuro įrangos nuomos ir įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas); taip pat kompiuterinės įrangos, kuri reikalinga projekto metu sukurtos ar modernizuotos informacinės sistemos funkcionavimui užtikrinti, įsigijimo išlaidos; tarnybinių stočių ir kitos kompiuterinės įrangos, kuri nėra susijusi su kompiuterinės darbo vietos įrengimu ar pagerinimu, įsigijimo išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projektų vykdytojai, vadovaujantis Vyriausybės nutarimo Nr. 498 4.5 papunktyje nustatytais pagrindais, numato valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą tvarkyti savarankiškai. Baldų, kompiuterinės ir kitos biuro įrangos (išskyrus programinę įrangą) įsigijimo ir nuomos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

4.3. licencijų, autorinių ir gretutinių teisių išlaidos.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamos finansuoti šios projekto veikloms vykdyti reikalingos išlaidos:

5.1. projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio darbuotojų (toliau – projektą vykdantis personalas) darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos; projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidos finansuojamos pagal kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, nustatytas Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai);

5.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių (įskaitant stažuotes), kelionių, dalyvavimo renginiuose, mokymuose išlaidos; projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 41 ir 42 punktuose;

5.3. investicijų projektų, galimybių studijų, metodinių dokumentų ir kitos metodinės medžiagos leidinių rengimo, tyrimų, vertinimų, viešųjų konsultacijų su visuomene vykdymo, mokymų, renginių organizavimo ir vykdymo, leidybos ir panašios išlaidos;

5.4. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio turto, išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius, įsigijimo ir nuomos išlaidos; šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį), nepirkdamas paslaugų;

5.5. projekto veikloms vykdyti reikalingos biuro, kompiuterinės ir programinės įrangos nuomos išlaidos;

5.6.  projekto dalyvių  komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose ir pan. išlaidos. Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius kaip nurodyta Aprašo 41 ir 42 punktuose;

5.7. projekto dalyvių darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos, išskyrus tų projekto dalyvių darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos. Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas; projekto veiklose dalyvaujančių viešojo valdymo institucijų darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

5.8. patalpų nuomos išlaidos (išlaidos tinkamos, kai projekto vykdytojas veiklas (ar dalį jų) įgyvendina pats);

5.9. kitos projekto veikloms įvykdyti ir Priemonės tikslui pasiekti būtinos ir pagrįstos išlaidos.“

6.

 

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti išlaidos yra privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.2, 450.6 papunkčiuose, rengimo išlaidos, su projekto pristatymu susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui) ir išlaidos kitiems informavimo apie projektą veiksmams (įskaitant susijusias projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų, taip pat atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas sutartis ir  projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose ir pan. išlaidas).

Su informavimu apie projektą susijusios projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kaip nurodyta Aprašo 41 ir 42 punktuose.

Išlaidos informavimui apie projektą gali sudaryti ne daugiau kaip 3 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu. Konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 3 punkte nustatytų didžiausių ribų.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

37. Kryžminis finansavimas gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

38. Mažinant projekto finansavimą ar tvirtinant galutinį mokėjimo prašymą, patirtos išlaidos, kurios nurodytos Aprašo 36 punkto išlaidų kategorijose Nr. 3  „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“, Nr. 4 „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“, Nr. 5 „Projekto vykdymas“, Nr. 6 „Informavimas apie projektą“, nėra mažinamos, jei sumažinus kitas projekto išlaidas ar nepanaudojus dalies projekto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų, jų santykinė dalis projekte padidėja ir viršija nurodytuose Aprašo punktuose numatytoms išlaidoms nustatytą tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį.

39. Projekto biudžetas sudaromas, vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

40. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

40.1. išlaidos, nustatytos Projektų taisyklių VI skyriaus 34 skirsnyje;

40.2. informacinės sistemos nuostatų ir informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų parengimo išlaidos;

40.3. apmokėjimo už valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamas IT paslaugas, numatytas Vyriausybės nutarime Nr. 498  išlaidos.

40.4. projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos, išskyrus Aprašo 43.1, 43.2 papunkčiuose nurodytų projektinio pasiūlymo priedų parengimo išlaidas;

40.5. techninės ir programinės įrangos, kuri būtina užtikrinti duomenų perdavimą į valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūrą, įsigijimo išlaidos;

40.6. techninės ir programinės įrangos perkėlimo į valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūrą išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

41. Aprašo 36 punkte numatytos užsienio komandiruočių ir kelionių Lietuvoje išlaidos finansuojamos pagal:

41.1. trumpalaikių išvykų išlaidų fiksuotąjį įkainį ir ilgalaikių išvykų išlaidų fiksuotąjį įkainį, kurių dydžiai ir sudėtinės dalys (išlaidų kategorijos) patvirtinti Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai) (taikoma, kai finansuojamos užsienio komandiruočių išlaidos);

41.2.  kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai) (taikoma, kai finansuojamos kelionių Lietuvoje išlaidos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

42. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, negu numatyti Aprašo 41.1, 41.2 papunkčiuose nurodytuose dokumentuose.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

43. Galimi pareiškėjai iki kvietime teikti projektinį pasiūlymą nustatytos datos turi Ministerijai pateikti projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą Valstybės projektų atrankos tvarkos apraše, kuris skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei projektas susijęs su investicijomis į nematerialųjį turtą (programinė įranga ir jos licencijos) ir (arba) įrenginius taip, kaip tai numatyta Aprašo 25.1 papunktyje, kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:

 

43.1. investicijų projekto kopiją (jei taikoma pagal Aprašo 26 punktą);

43.2. sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklę arba sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų skaičiuoklę (jei taikoma pagal Aprašo 26.1 papunktį);

43.3. IVPK vertinimo išvadą (jeigu taikoma pagal Aprašo 25.1.3 papunktį).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

44. Ministerija, Valstybės projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka įvertinusi projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 6 skirsnyje nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

45. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto skiltyje „Susiję dokumentai“.

46. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 48 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

47. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškos pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškos pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraišką ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėją raštu / per DMS.

48. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos užpildytus priedus:

48.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as) (taikoma, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais) (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos forma);

48.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

48.3. informacinės sistemos nuostatų projektą (jei taikoma pagal Aprašo 25.2.2 papunktį);

48.4. informacinės sistemos saugos nuostatų projektą (jei taikoma pagal Aprašo 25.2.3 papunktį);

48.5.  įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus ir pirkimų, pradėtų vykdyti iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo, vykdymo metu galimiems tiekėjams išsiųstų kvietimų teikti pasiūlymus kopijas (kai apie viešąjį pirkimą neprivaloma skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) (jei taikoma pagal Aprašo 25.2.1 papunktį).

49. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis ir raštu suderinusi su Ministerija, priima įgyvendinančioji institucija.

50. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

51.  Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

52.  Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

53. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

54. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), paraiškų vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės).

55. Įgyvendinančioji institucija atmeta paraišką dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

56. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

57. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

58. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

59. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis (toliau – projekto sutartis) tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

60.  Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pratęsti sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis, ir jei šis prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės).

61. Projekto sutarties originalas, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas, gali būti rengiamas ir teikiamas:

61.1.  kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

61.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

62. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

63. Projekto vykdytojas ir (jei taikoma) partneris (-iai), įgyvendindamas projektą, turi užtikrinti, kad:

63.1. projekto įgyvendinimo metu būtų tinkamai ir laiku vykdomos projekto veiklos;

63.2. projekto įgyvendinimo metu vykdant Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas parengtiems dokumentams (žmogiškųjų išteklių valdymo modelių aprašams, metodiniams dokumentams ir pan.) būtų pritarta institucijos (projekto vykdytojo ar partnerio) vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu arba, kai institucijos vadovas neturi įgaliojimų tokio sprendimo priimti, institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma ar kita teisės aktuose nurodyta forma iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

63.3. ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo projekto sutarties sudarymo dienos būtų sudaryta projekto vykdymo priežiūros grupė (šis reikalavimas taikomas projektams, kurių vertė viršija 300 000 eurų (tris šimtus tūkstančių eurų); į projektų, kurių vertė viršija 1 500 000 eurų (vieną milijoną penkis šimtus tūkstančių eurų), priežiūros grupę būtų įtraukti Ministerijos atstovai;

63.4. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymai, numatyti Aprašo 10.3 papunktyje, būtų vykdomi pagal mokymo programas, kurios patvirtintos Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

63.5. projekto vykdymo metu projekto finansavimo lėšomis sukurtos ar modernizuotos informacinės sistemos, taip pat įsigytos tarnybinės stotys ir kita su kompiuterinės darbo vietos įrengimu ar pagerinimu nesusijusi kompiuterinė įranga būtų naudojamos vykdant projekto tikslą atitinkančias veiklas ne trumpiau kaip 5 metus (apie informacinės sistemos ir kitos įrangos naudojimą turi būti atsiskaitoma teikiant įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos projekto sutartyje nustatyta tvarka), o kitos projekto įgyvendinimo metu sukurtos ar patobulintos žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimo priemonės – ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto finansavimo pabaigos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

63.6. projekto įgyvendinimo metu būtų vykdomi visi būtini veiksmai ES struktūrinių fondų finansavimui viešinti, kaip nustatyta Projektų taisyklių 37 skirsnyje, taip pat vykdomi veiksmai,

skirti viešinti projekto metu vykdomas ar įvykdytas veiklas, jų rezultatus ir rezultatų sukuriamą pridėtinę vertę (pvz., organizuojami pristatymo renginiai, rengiamos, publikuojamos (transliuojamos) informacinės laidos, straipsniai);

63.7. projekto, kurio metu kuriama ar modernizuojama informacinė sistema, įgyvendinimo metu būtų:

63.7.1. įsigyjamos informacinės sistemos kūrimo (modernizavimo), diegimo techninės priežiūros paslaugos (šis reikalavimas netaikomas, jeigu pareiškėjas raštu pagrindžia, kad turi pakankamus gebėjimus projekto techninę priežiūrą tinkamai atlikti pats ir pateikia darbuotojų, kuriems pavedama projekto vykdymo metu vykdyti informacinės sistemos kūrimo (modernizavimo), diegimo techninės priežiūros  funkcijas, gyvenimo aprašymus);

63.7.2. ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtinti kuriamos arba modernizuojamos informacinės sistemos nuostatai (aprašas), informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ar jų pakeitimai ir pradėtas (-i) viešasis (-ieji) pirkimas (-i), kuris skirtas informacinės sistemos specifikacijos parengimo bei informacinės sistemos kūrimo (modernizavimo) techninės priežiūros paslaugoms įsigyti, ir ne vėliau kaip per 2 mėn. po informacinės sistemos specifikacijos patvirtinimo pradėtas viešasis pirkimas, skirtas įsigyti informacinės sistemos kūrimo (modernizavimo) paslaugas ir (ar) kompiuterinei, programinei įrangai įsigyti, diegti;

63.7.3. projekto vykdytojo ar partnerio sukurtos ar modernizuotos informacinė sistemos įsteigtos ir įteisintos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

63.8. projekto įgyvendinimui skirtas ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, būtų apdraustas maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų; turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas; draudiminio įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

 

64. Pagal Priemonę įgyvendinamiems projektams gali būti numatytas avansas Projektų taisyklių 21 skirsnyje  nustatyta tvarka. Visais atvejais projekto vykdytojui išmokėto ir tarpiniuose mokėjimo prašymuose neįvertinto avanso suma negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos.

65. Pareiškėjai ir projekto vykdytojai turi teisę apskųsti įgyvendinančiosios institucijos, Ministerijos veiksmus arba neveikimą Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

66. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

67. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.1-ESFA-V-923 „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai)

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ                PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

(Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas; jei bendrąjį reikalavimą, specialųjį kriterijų ar jų vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, tai taip pat pažymima šiame stulpelyje)

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) numatoma finansuoti veikla

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau Veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau − ministerija)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti Veiksmų programos 10 prioriteto 10.1.5 konkretų uždavinį „Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje“ ir siekiamą rezultatą.

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, nurodo ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.1-ESFA-V-923 „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 10 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo metu nenumatoma vykdyti Aprašo 11 punkte numatytų veiklų.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų  nuostatas.

(Atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija)

Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 16 punkte.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, nurodo ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą)

 

2.2. Projektu prisidedama bent prie vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno Apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų Aprašo 21 punkte.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.)

Netaikoma

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas)

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas)

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas)

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje

Netaikoma

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą

Netaikoma

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas

Netaikoma

 

 

4.5. Projektas suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, arba

Netaikoma

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų, arba

Netaikoma

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo)

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi Aprašo 30 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas ir partneris yra juridiniai asmenys.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše.

Tinkami pareiškėjai ir partneriai nurodyti Aprašo 13 punkte.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

 

 

 

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).

 

 

 

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas (-i) juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

 

 

 

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma).

 

 

 

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims).

 

 

 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims).

 

 

 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų ar 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

 

 

 

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus (atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš įtraukdama  į valstybės projektų sąrašą ir įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu).

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 25 punkte.

 

Ministerijos įvertinimas pagal Aprašo 25.1 papunktį (jei taikoma)

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas pagal Aprašo 25.2 papunktį

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

 

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas ir (ar) partneris  pagal Aprašo 33 punkte nustatytą reikalavimą turi prisidėti prie  Aprašo 10.4 papunktyje nurodytos veiklos dalyvių darbo užmokesčiu. Taip pat pareiškėjas ir (ar) partneris pagal Aprašo 36 punkto nuostatas gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo nuosavu įnašu - projektą vykdančio personalo darbo užmokesčiu ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidomis.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas .

Netaikoma

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Pareiškėjas ir (ar) partneris paaiškina, kaip bus užtikrinamas Aprašo 63.5 papunktyje nustatyto reikalavimo vykdymas, nurodydamas finansiniam projekto (veiklų) rezultatų tęstinumui užtikrinti reikalingas preliminarias finansavimo sumas ir planuojamus finansavimo šaltinius.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais

(atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš įtraukdama  projektą į valstybės projektų sąrašą):

Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas investicijų projekte turi būti pagrįstas Aprašo 26 nustatyta tvarka (taikoma Aprašo 26.2.1–26.2.3 papunkčiuose numatytais atvejais, kai vadovaujantis Aprašo 25.1.1–25.1.2 papunkčiuose nustatytais reikalavimas turi būti rengiamas investicijų projektas).

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos.

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis.

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma.

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes.

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu

(šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas).

Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas investicijų projekte turi būti pagrįstas Aprašo 26 nustatyta tvarka (taikoma Aprašo 26.2.4 papunktyje numatytu atveju, kai vadovaujantis Aprašo 25.1.1–25.1.2 papunkčiuose nustatytais reikalavimas turi būti rengiamas investicijų projektas).

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė/ terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 17–19 punktuose nustatytus reikalavimus

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Projekte numatytas kryžminis finansavimas turi neviršyti Aprašo 37 punkte nurodyto procento.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikomi fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai ir fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 36, 41 ir 42 punktuose.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

- negaunama pajamų;

- gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

- gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše, arba pagal Aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 19 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)       Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regiono projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei, palyginus su projektiniu pasiūlymu, paraiškoje yra atlikta esminių pakeitimų (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei, palyginus su valstybės projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikta esminių pakeitimų, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei, palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės projektų sąrašu, paraiškoje yra atlikta neesminių pakeitimų, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti)

 

2)       Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius projektų reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)       Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės)

 

4)       Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4 = (3/2) * 100

5

6 = (5/2) * 100

7

8

9 = (8/2) * 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį)

 

 

 

 

____________________________________                                     ______________________        ___________________________

 

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-532, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21227

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1V-74 "Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto "Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės "Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-543, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12606

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1V-74 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.