Suvestinė redakcija nuo 2018-10-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11453

 

Nauja redakcija nuo 2018-10-02:

Nr. 3D-701, 2018-10-01, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15465

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVATAUS GALVIJIENOS SANDĖLIAVIMO PARAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 3D-522

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)  2016/1238, kuriuo  papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui (OL 2016 L 206, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/149 (OL 2018 L 26, p. 11), 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (OL 2016 L 206, p. 71), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/150 (OL 2018 L 26, p. 14), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“,

t v i r t i n u Privataus galvijienos sandėliavimo paramos administravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3D-522

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m.  spalio 1 d. Nr. 3D- 701 redakcija)

 

 

PRIVATAUS GALVIJIENOS SANDĖLIAVIMO PARAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privataus galvijienos sandėliavimo paramos administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES)  2016/1238, kuriuo  papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui (OL 2016 L 206, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/149 (OL 2018 L 26, p. 11) (toliau – reglamentas (ES)  2016/1238), 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (OL 2016 L 206, p. 71), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/150 (OL 2018 L 26, p. 14) (toliau – reglamentas (ES) 2016/1240) ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1308/2013).

2. Taisyklių tikslas – nustatyti paramos už privatų galvijienos sandėliavimą administravimo tvarką.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. galvijiena – šviežia atšaldyta aštuonių mėnesių ir didesnio amžiaus galvijų mėsa, gauta iš ne daugiau kaip prieš dešimt dienų iki atidavimo į šaldyklą paskerstų galvijų, ne trumpiau kaip paskutinius tris mėnesius augintų Europos Sąjungoje;

3.2. privatus galvijienos sandėliavimas – pagal Europos Komisijos sprendimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17–18 straipsniuose, pradedama taikyti rinkos reguliavimo priemonė, kai Europos Komisijos nustatytą laikotarpį jos nurodytų kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodų ir kokybės galvijiena netiekiama rinkai, o laikoma privačiame sandėlyje ir už tai skiriama nustatyto dydžio parama;

3.3. kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose.

II  SKYRIUS

PARAMOS SKYRIMAS

 

4. Privatų galvijienos sandėliavimą Lietuvos Respublikoje administruoja viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Rinkų plėtros agentūra), vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 1308/2013, reglamento (ES) 2016/1238 ir reglamento (ES) 2016/1240 nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais galvijienos rinkos organizavimo priemonių taikymą. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Mokėjimo agentūra) vykdo lėšų, susijusių su privačiu galvijienos sandėliavimu, mokėjimą, susigrąžinimą ir šių lėšų apskaitą.

5. Privatus galvijienos sandėliavimas gali būti pradėtas tik po to, kai ES oficialiajame leidinyje paskelbiamas Europos Komisijos reglamentas dėl specialių paramos už privatų galvijienos sandėliavimą teikimo sąlygų.

6. Ūkio subjektas (toliau – pareiškėjas), norintis gauti paramą už privatų galvijienos sandėliavimą, privalo Rinkų plėtros agentūrai pateikti tinkamai užpildytą Rinkų plėtros agentūros nustatytos formos paraišką ir su Rinkų plėtros agentūra sudaryti Paramos už privatų galvijienos sandėliavimą sutartį (toliau – sutartis). Kartu su paraiška, kurią pateikus negalima taisyti ar pildyti, Rinkų plėtros agentūrai pateikiama:

6.1. įgaliojimas, jei paraišką pasirašo ne įmonės vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

6.2. garantinis raštas, laidavimo raštas ar įrodymas apie Mokėjimo agentūrai sumokėtą Europos Komisijos nustatyto dydžio užstatą;

6.3. šaldyklos, kurioje bus saugoma galvijiena, pavadinimas, adresas, jos veterinarinio patvirtinimo įrodymo dokumentas;

6.4. subjekto ir šaldyklos savininko sutarties kopija, jei šaldykla nėra subjekto nuosavybė;

6.5. kiti dokumentai, kurie Rinkų plėtros agentūrai pareikalavus, būtini įsitikinti, kad pareiškėjas ir privačiai sandėliuojama galvijiena atitinka teisės aktų reikalavimus.

7. Rinkų plėtros agentūra, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas sudaro su pareiškėju  sutartį.

8. Pasirašius sutartį, pareiškėjas pateikia Rinkų plėtros agentūrai jos nustatytos formos pranešimą, nurodydamas šaldyklos, kurioje bus saugoma galvijiena, pavadinimą, adresą, tikslią galvijienos saugojimo toje šaldykloje vietą, galvijienos pagal kiekius (partijas) pristatymo į šaldyklą grafiką ir laikotarpį, kaip nurodyta reglamento (ES) 2016/1240 46 straipsnyje.

9. Pareiškėjas galvijieną į šaldyklą turi pristatyti pranešime, nurodytame šių taisyklių 8 punkte, numatytais terminais (grafiku) ir kiekiais (partijomis) per 28 kalendorines dienas nuo sutarties sudarymo dienos.

10. Privačiai sandėliuojama galvijiena turi atitikti reglamento (ES) 2016/1238 VI priedo reikalavimus.

11. Rinkų plėtros agentūra dalyvauja nustatant pristatomos į šaldyklą galvijienos svorį, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 1240/2016 47 straipsnio 2 dalyje, 56 straipsnio 2 dalyje.

12. Pareiškėjas, privačiai sandėliuodamas galvijieną, turi įvykdyti visas sąlygas dėl teisės gauti privataus galvijienos sandėliavimo paramą įgijimo, kaip nurodyta reglamento (ES) 2016/1240 52 ir 53 straipsniuose.

13. Rinkų plėtros agentūra atlieka administracinį paraiškų patikrinimą, organizuoja į šaldyklą pristatomos galvijienos patikrą pažymėdama ar plombuodama, iš anksto nepranešusi organizuoja patikras, siekdama įsitikinti, ar šaldykloje saugomas sutartyje nurodytas galvijienos kiekis, tikrina sandėliuojamos galvijienos kiekį ir tapatybę prieš išvežant iš šaldyklos, kaip nurodyta reglamento (ES) 2016/1240 60 straipsnyje, siekiant užtikrinti, kad sandėliuojama galvijiena atitiktų paramos skyrimo reikalavimus. Po kiekvienos atliktos patikros Rinkų plėtros agentūra užpildo jos nustatytos formos ataskaitą.

14. Rinkų plėtros agentūra informaciją apie paramos už privatų galvijienos sandėliavimą teikimą viešai skelbia savo interneto svetainėje ir informuoja Mokėjimo agentūrą apie privataus galvijienos sandėliavimo organizavimą, atsiųsdama sutarčių, pasirašytų su pareiškėjais, kopijas.

 

III  SKYRIUS

PARAMOS LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS

 

15. Parama už privatų galvijienos sandėliavimą be PVM mokama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšų.

16. Pareiškėjas, privačiai sandėliavęs galvijieną, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki sutartyje numatytos sandėliavimo laikotarpio pabaigos arba iki išvežimo iš šaldyklos pradžios, turi pateikti Rinkų plėtros agentūrai jos nustatytos formos paraišką išvežti galvijieną iš šaldyklos, kaip nurodyta reglamento (ES) 2016/1240 53 straipsnyje.

17. Kai pareiškėjas išima iš šaldyklos galvijieną, kaip nurodyta šių taisyklių 16 punkte, Rinkų plėtros agentūra, atlikusi patikrą vietoje pagal reglamento (ES) 2016/1240 60 straipsnio 4 dalies reikalavimus, praneša pareiškėjui apie patikros rezultatus.

18. Mokėtiną paramos sumą Rinkų plėtros agentūra nustato atsižvelgdama į faktinius nesugedusio ir atitinkančio reikalavimus sandėliuoto galvijienos kiekio rezultatus, kuriuos nustato patikros metu, prieš išimant galvijieną iš šaldyklos, atsižvelgdama į faktinį galvijienos sandėliavimo laikotarpį, kaip numatyta reglamento (ES) 2016/1238 8 straipsnio nuostatose.

19. Sandėliuojamas galvijienos kiekis turi būti ne mažesnis kaip 99 proc. sutartyje nurodyto kiekio, kad būtų skiriama visa parama arba  ne mažesnis kaip 97 proc., jei sutartyje nurodytas galvijienos kiekis yra susijęs su į šaldyklą atvežama šviežia mėsa.  Jei patikros metu rastas sandėliuojamos galvijienos kiekis yra mažesnis (išskyrus force majeure atvejus), parama neskiriama.

20. Pareiškėjas per tris mėnesius nuo sutartyje numatyto sandėliavimo laikotarpio pabaigos pateikia Rinkų plėtros agentūrai tinkamai užpildytą jos nustatytos formos mokėjimo paraišką dėl paramos skyrimo.

21. Parama už privatų galvijienos sandėliavimą turi būti išmokėta ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo mokėjimo paraiškos gavimo dienos, patikrinus, ar įvykdyti visi paramos teikimo reikalavimai.

22. Rinkų plėtros agentūra ne vėliau kaip prieš 21 kalendorinę dieną iki mokėjimo termino pabaigos (jei mokėjimo termino pabaigos data yra ankstesnė nei kitų kalendorinių metų sausio 21 d. – ne vėliau kaip dvidešimt darbo dienų iki kalendorinių metų pabaigos) pateikia Mokėjimo agentūrai elektroniniu būdu pagal jos nustatytą formą duomenis apie pareiškėją, mokėtiną paramą, taip pat kitus dokumentus, numatytus Mokėjimo agentūros ir Rinkų plėtros agentūros bendradarbiavimo sutartyje.

23. Mokėjimo agentūra, gavusi šių taisyklių 22 punkte nurodytą informaciją, užsako paramos lėšas.

24. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

25. Grąžintinos iš galvijienos saugotojo lėšos administruojamos vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

26. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-701, 2018-10-01, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15465

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 3D-522 „Dėl Privataus galvijienos sandėliavimo paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo