Suvestinė redakcija nuo 2019-12-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06508

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2012 M. SPALIO 3 D. ĮSAKYMO NR. VA-91 „DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PORTALO E. VMI AUTORIZUOTŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SRITIES MANO VMI NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 19 d. Nr. VA-33

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Mano VMI srityje pateikiami dokumentai, susiję su užsakytomis elektroninėmis paslaugomis, bei kita VMI informacija. Dokumento, kuris pateikiamas per Mano VMI, įteikimo data laikoma ta data, kuri nustatoma Mano VMI programinėmis priemonėmis.“

1.2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Mano VMI srityje pateikiami dokumentai, susiję su užsakytomis elektroninėmis paslaugomis, bei kita VMI informacija. Dokumentų įkėlimo į Mano VMI data laikoma dokumento įteikimo elektroninės paslaugos gavėjui data. Ši dokumentų įteikimo momentą reglamentuojanti nuostata netaikoma, kai elektroninės paslaugos gavėjams yra teikiami kontrolės procedūrų metu parengti dokumentai. Kontrolės procedūrų metu parengtų dokumentų įteikimo data laikoma ta data, kuri nustatoma Mano VMI programinėmis priemonėmis.

1.3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Mano VMI srityje dokumentams atvaizduoti ir spausdinti naudojama forma gali nesutapti su to paties dokumento patvirtinta forma. Per Mano VMI pateikti dokumentai prilyginami rašytiniams dokumentams ir turi tokią pačią juridinę galią. Pateikus dokumentą per Mano VMI, popierinis dokumentas nėra teikiamas, išskyrus tuos atvejus, kai VMI to pareikalauja.“

1.4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Mano VMI srityje dokumentams atvaizduoti ir spausdinti naudojama forma gali nesutapti su to paties dokumento patvirtinta forma. Visuose dokumentuose, kurie yra automatiškai parengiami atitinkamoje VMI informacinėje sistemoje, jeigu juose nėra parašo rekvizito, turi būti nuoroda į VMI informacinę sistemą, kurioje dokumentas yra parengtas, jo registravimo data ir numeris. Pateikus dokumentą per Mano VMI, popierinis dokumentas nėra teikiamas, išskyrus tuos atvejus, kai VMI to pareikalauja.“

1.5. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Identifikavusi Mano VMI atstovą, nurodžiusį klaidingą el. pašto adresą, ir nepavykus susisiekti su atstovu dėl duomenų koregavimo (arba atstovui nepakoregavus po susisiekimo), VMI turi teisę blokuoti Mano VMI atstovą, nurodžiusį neteisingą el. pašto adresą. Mano VMI pranešimai blokuotam vartotojui nebus siunčiami.

Dėl Mano VMI atstovo atblokavimo asmuo turi atvykti į AVMI. Atblokavimas galimas tik nurodžius teisingą el. pašto adresą.“

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.2 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2020 m. liepos 1 dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-113, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21183

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                               Artūras Klerauskas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-113, 2019-12-23, paskelbta TAR 2019-12-23, i. k. 2019-21183

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo