Suvestinė redakcija nuo 2021-03-23

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-03-22, i. k. 2021-05677

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO KAIMYNIJŲ TERITORIJŲ ATNAUJINIMO PROGRAMOS IR ŠIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APRAŠO TVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 26 d.   Nr. 1-1058

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 ir 32 dalimis, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programą;

1.2.  Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos įgyvendinimo aprašą.

2. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės asignavimų valdytojus teikiant 2018 metų biudžeto projektą numatyti lėšas Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programai įgyvendinti.

3. Paskirti Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos administratoriumi viešąją įstaigą „Atnaujinkime miestą“.

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                              Remigijus Šimašius

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. liepos 26 d.

sprendimu Nr. 1-1058

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 10 d.

sprendimo Nr. 1-893 redakcija)

 

 

VILNIAUS MIESTO KAIMYNIJŲ TERITORIJŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA

 

 

IBendrosios nuostatos

 

1.    Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos (toliau – Programa) paskirtis:

1.1. atnaujinti ar pagerinti Vilniaus miesto bendrąsias erdves prie iki 2002 metų pastatytų daugiabučių namų, užtikrinant šių erdvių atitiktį Programos tikslams;

1.2. nustatyti kriterijus ir procedūras, pagal kurias kaimynijų gyventojai priima ir įgyvendina sprendimą atnaujinti kaimynijos teritoriją pagal Programą;

1.3. nustatyti priemones, kurias įgyvendinus kaimynijų teritorijos užtikrintų Programos tikslus ir konkrečios kaimynijos gyventojų poreikius;

1.4. nustatyti Vilniaus miesto savivaldybės teikiamo finansavimo kaimynijų teritorijoms atnaujinti dydį ir sąlygas;

1.5. apibrėžti Vilniaus miesto savivaldybės ir kaimynijų gyventojų atsakomybės ribas dėl kaimynijų teritorijų atnaujinimo ir tvarkymo.

2.    Programa netaikoma infrastruktūrai, kuri statoma, įrengiama, rekonstruojama ir (ar) remontuojama komerciniais tikslais, siekiant ją naudoti prekybai (paslaugoms teikti) viešosiose vietose.

3.    Programa netaikoma kaimynijų teritorijoms, kurios yra sutvarkytos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 1-1949 „Dėl Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2023 metų programos patvirtinimo“ patvirtintos Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos nuostatomis ir kaimynijoms, dalyvaujančioms atrankoje į finansavimą pagal minėtą programą.

4.  Programoje vartojamos sąvokos:

4.1. administratorius – Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamas subjektas, skiriamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, atsakingas už Programos įgyvendinimo administravimą ir tinkamą Vilniaus miesto savivaldybės skirtų lėšų panaudojimą;

4.2. atnaujinimo darbai – bendrųjų erdvių prie daugiabučių gyvenamųjų namų infrastruktūros elementų (objektų) projektavimas, statyba, rekonstravimas, remontas, sutvarkymas (želdinimas) ir pan.;

4.3. bendradarbiavimo sutartis – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos sutartis dėl Vilniaus miesto savivaldybės teikiamo finansavimo kaimynijos teritorijai atnaujinti;

4.4. iniciatorius – kaimynijos atstovas (fizinis ir (ar) juridinis asmuo), jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas atstovauti kaimynijai inicijuojant ir (ar) organizuojant kaimynijos teritorijos atnaujinimą ir veikiantis pagal tam tikslui sudarytą bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe;

4.5. kaimynija – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančios erdviškai susijusių daugiabučių gyvenamųjų namų grupės gyventojų bendruomenė, kurios nariai susijungė tenkinti poreikius ir interesus, susijusius su kaimynijos teritorijos atnaujinimu ir tvarkymu. Kaimynijos gyventojai savo poreikius ir interesus įgyvendina arba per jau esamus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo (administravimo) organus, kurie privalo sudaryti jungtinės veiklos sutartį, arba per įsteigtą naują juridinį asmenį (asociaciją). Į kaimyniją gali įsijungti ir daugiabučių namų teritorijoje esančių negyvenamosios paskirties pastatų savininkai;

4.6. kaimynijos bendruomenė – kaimynijos gyventojai, susieti bendraisiais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais ir tenkindami šiuos poreikius ir interesus veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo formomis (susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo atstovus, bendruomeninės organizacijos ir kt.);

4.7. kaimynijos nariai – kaimynijos teritorijoje esančių daugiabučių namų bendruomenės ir prisijungusių negyvenamosios paskirties pastatų savininkai, jeigu tokių yra;

4.8. kaimynijos teritorija – bendroji erdvė prie daugiabučių gyvenamųjų namų, naudojama šių namų gyventojų reikmėms išlaikant joje rekreacijos, automobilių statymo ir sanitarijos poreikių pusiausvyrą. Kaimynijos teritorija pagal erdvinį ir funkcinį ryšį jungia ne mažiau kaip 3 daugiabučius gyvenamuosius namus (išskyrus kaimynijas, kurias pagal patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų kvartalų ir rekomenduojamų kaimynijų ribų schemas sudaro mažiau nei 3 daugiabučiai namai), turinčius bendrai naudojamus infrastruktūrinius elementus. Kaimynijos teritorijos priežiūra ir atnaujinimu turi rūpintis greta esančių daugiabučių namų (kaimynijos) gyventojai. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų kvartalų ir rekomenduojamų kaimynijų ribų schemas parengia ir tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracija bei paskelbia Vilniaus miesto interaktyviojo žemėlapio skiltyje „Teritorijų planavimas“;

4.9. kvartalas – gyvenamojo miesto rajono teritorijos struktūros elementas, kurį mažiausiai iš trijų pusių riboja inžinerinių komunikacijų koridoriai ar natūralūs barjerai, žemės reljefo formos, vandens telkiniai, želdiniai, antropogeniniai komponentai ir kt.;

4.10projektas – dokumentų, kurių pagrindu įgyvendinami kaimynijos teritorijos atnaujinimo darbai, visuma.

5.    Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PROGRAMOS TIKSLAI

 

6.  Programos įgyvendinimo tikslai:

6.1. sukurti technines, institucines, teisines ir finansines priemones tam, kad Vilniaus miesto savivaldybė galėtų suteikti finansavimą kaimynijų teritorijoms atnaujinti pagal Programą, o kaimynijų gyventojai parengtų ir įgyvendintų kaimynijų teritorijų atnaujinimo projektus, užtikrinančius gyventojų poreikius pagal Programoje numatytus kriterijus;

6.2. skatinti kaimynijų gyventojus savo iniciatyva organizuoti ir įgyvendinti kaimynijoms priskirtų teritorijų tvarkymą ir priežiūrą įgyvendinus atnaujinimo projektus;

6.3. parengti žemės sklypo formavimo ar pertvarkymo projektus, šių projektų pagrindu formuoti žemės sklypus ir valstybinės žemės nuomos ar nuosavybės teisės į juos registravimą Nekilnojamojo turto registre tam, kad daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai galėtų pasinaudoti Vilniaus miesto savivaldybės teikiamu finansavimu.

 

IIIPRIEMONĖS, NUMATOMOS ĮGYVENDINTI atnaujinant kaimynijoms priskirtas teritorijas

 

7Siekiant įgyvendinti Programos tikslus ir norint pasinaudoti Programoje numatytu Vilniaus miesto savivaldybės teikiamu finansavimu, įgyvendinant kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektą, turi būti įgyvendintos Programos priede numatytos priemonės (I arba I ir II dalys). Galutinis įgyvendintinų priemonių sąrašas priklauso nuo kaimynijos narių bendro sprendimo.

 

IVPROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

8.  Kaimynijų, norinčių gauti Programoje numatytą finansavimą, atranka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto kaimynijų atnaujinimo programos įgyvendinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta tvarka.

9.  Kaimynijos narių sprendimo atnaujinti kaimynijos teritoriją pagal Programą įgyvendinimą organizuoja iniciatorius. Kaimynijos narių sprendimu patvirtinto kaimynijos atnaujinimo projekto įgyvendinimą organizuoja administratorius.

10.  Administratoriaus vykdomos funkcijos yra nustatomos Apraše.

11.  Iniciatorių paraiškos gauti Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektui įgyvendinti nagrinėjamos ir tvirtinamos Apraše nustatyta tvarka.

12.  Patvirtinus iniciatoriaus paraišką gauti Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektui įgyvendinti, tarp iniciatoriaus, Vilniaus miesto savivaldybės įgalioto atstovo ir administratoriaus pasirašoma bendradarbiavimo sutartis.

 

V. finansavimo gavimas ir panaudojimas

 

13Vilniaus miesto savivaldybė finansuoja 100 proc. žemės sklypo prie daugiabučių namų formavimo ir pertvarkymo projekto, kurio rengimo tikslas yra suformuoti žemės sklypą esamiems daugiabučiams gyvenamiesiems namams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, rengimo išlaidų Apraše nustatyta tvarka.

14Vilniaus miesto savivaldybė teikia finansavimą kaimynijos teritorijos atnaujinimui, kurį sudaro nuo 10 (dešimt) iki 15 (penkiolikos) Eur už vieną kaimynijos teritorijos neužstatyto ploto kvadratinį metrą.

15Vilniaus miesto savivaldybė, gavusi rašytinį administratoriaus teikimą, Programos 14 punkte numatytą finansavimą perveda į specialiąją administratoriaus banko sąskaitą, iš kurios vykdomi mokėjimai už valstybės institucijų renkamas rinkliavas, prekes, suteiktas paslaugas, statybos rangos darbus ir kitas teisėtas bei pagrįstas išlaidas, patirtas įgyvendinant kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektą.

16Administratoriaus atlygį, už kaimynijos teritorijos atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimą, apmoka Vilniaus miesto savivaldybė. Savivaldybės apmokamą kaimynijos teritorijos atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo atlygį sudaro 10–15 proc. nuo Programos 14 punkte numatytos Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamos dalies. Administravimo atlygis diferencijuojamas Apraše numatyta tvarka. Kaimynijos teritorijos atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo atlygis nėra įskaičiuojamas į Programos 14 punkte numatytą Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą dalį.

17Visas su kaimynijos teritorijos atnaujinimo projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas, viršijančias Vilniaus miesto savivaldybės teikiamą finansavimą, privalo apmokėti kaimynijos nariai savarankiškai.

 

VIPROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

18.  Programai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka numatoma gauti finansavimą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

19.  Esant galimybei, bus panaudojamos ir iš kitų šaltinių gautos lėšos.

 

VII.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.  Programos įgyvendinimo stebėseną atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupė.

____________________________

 

 

Vilniaus miesto kaimynijų

teritorijų atnaujinimo programos

priedas

 

KAIMYNIJOS TERITORIJOS ATNAUJINIMO PRIEMONĖS

 

Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamos kaimynijos teritorijos atnaujinimo priemonės:

 

 

Valstybės ir Savivaldybės institucijų teikiamos paslaugos, reikalingos kaimynijos nariams įsiteisinti kaimynijos teritorijoje suformuotus sklypus (žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, žemės sklypo kadastrinių matavimų planų rengimas)

 

I dalis – darbai vykdomi pagal paprastojo remonto aprašą

1.

Esamų šaligatvio dangų atnaujinimas

2.

Esamos asfalto dangos atnaujinimas

3.

Trūkstamų šaligatvių įrengimas (išmintų takų vietoje)

4.

Teritorijos bendrojo naudojimo laiptų remontas

5.

Suoliukų ir šiukšliadėžių (ne atliekų konteinerių) pastatymas

6.

Esamų želdynų sutvarkymas (genėjimas)

7.

Apšvietimo (teritorijos) atnaujinimas

 

II dalis – darbai, kuriems būtinas statybą leidžiantis dokumentas

8.

Automobilių stovėjimo aikštelių išplėtimas

9.

Apšvietimo sistemos įrengimas

10.

Bendrojo naudojimo laiptų įrengimas

11.

Tvora

12.

Atraminė sienelė

13.

Įvažiavimo užtvaras

14.

Sporto ar poilsio aikštelė su įrenginiais

15.

Dviračių stovai (garažai)

16.

Nauji želdynai (medžiai, krūmai, veja)

17.

Kitos teritorijos atnaujinimo priemonės

 

 

____________________________________________________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. liepos 26 d.

sprendimu Nr. 1-1058

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 10 d.

sprendimo Nr. 1-893 redakcija)

 

VILNIAUS MIESTO KAIMYNIJŲ TERITORIJŲ

ATNAUJINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo projektų (toliau – Projektai), finansuojamų Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos (toliau – Programa) lėšomis, rengimo ir įgyvendinimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Programoje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. KAIMYNIJOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO IR JŲ ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

3.  Kaimynija savo valią inicijuoti, parengti ir įgyvendinti Projektą išreiškia bendru sprendimu, kurį sudaro kiekvieno kaimynijos nario atskirai priimti sprendimai. Kaimynijos nariai individualius sprendimus priima Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka.

4.  Kaimynijos narių sprendimo atnaujinti kaimynijos teritoriją pagal Programą įgyvendinimą organizuoja kaimynijos atstovas (fizinis ir (ar) juridinis asmuo), jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas atstovauti kaimynijai inicijuojant ir (ar) organizuojant kaimynijos teritorijos atnaujinimą ir veikiantis pagal tam tikslui sudarytą bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe (toliau – Iniciatorius).

5.  Kaimynijos nariai sprendimo atnaujinti kaimynijos teritoriją arba jo dalies įgyvendinimą gali pavesti organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamam subjektui, skiriamam Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, atsakingam už Programos įgyvendinimo administravimą ir tinkamą Vilniaus miesto savivaldybės skirtų lėšų panaudojimą (toliau – Administratoriui).

 

IIIPARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA

 

6.  Kaimynijos nariams priėmus sprendimą atnaujinti kaimynijos teritoriją Programoje numatytomis priemonėmis, Iniciatorius pateikia Vilniaus miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) paraišką Savivaldybės finansavimui kaimynijos teritorijai atnaujinti gauti (toliau – Paraiška). Paraiškos formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

7.  Paraiškoje turi būti nurodytas planuojamų įgyvendinti Programos priede numatytų priemonių sąrašas (I ir II dalys). Kartu su Paraiška turi būti pateikta kaimynijos narių – daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų, negyvenamosios paskirties pastatų savininkų (jeigu tokių yra) ir kaimynijos narių atstovų susirinkimų protokolai, jeigu kaimynijoje yra daugiau nei vienas daugiabutis namas, – pasirašyta jungtinės veiklos sutartis.

8.  Kaimynijos nariams nesusitarus dėl bendro dalyvavimo Programoje, paraišką teikia sprendimą dalyvauti Programoje priėmusio kaimynijos nario įgaliotas atstovas.

9.  Priėmus sprendimą dalyvauti Programoje tik daliai kaimynijos narių:

9.1. Savivaldybės administracijai teikiamas prašymas dėl kaimynijos ribų keitimo;

9.2. Siūloma keisti kaimynijų ribas, nesant galimybių pakeisti kaimynijos ribas, Savivaldybės skiriamas finansavimas dalijamas į tiek dalių, kiek kaimynijos teritorijoje yra kaimynijos narių, ir atitinkamai skiriama tik dalis Savivaldybės finansavimo.

10. Paraiškas nagrinėja ir sprendimą siūlyti pasirašyti bendradarbiavimo sutartį priima Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta darbo grupė Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos paraiškoms vertinti (toliau – Darbo grupė).

11. Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

11.1.  atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų skaičius kaimynijoje – skiriama 1 arba 5 balai. Kai kaimynijos teritorijoje yra atnaujintas (modernizuotas) nors vienas daugiabutis namas – 5 balai, kai neatnaujintas (nemodernizuotas) nė vienas namas– 1 balas;

11.2.  suformuotų žemės sklypų skaičius kaimynijos teritorijoje – skiriama 1–5 balai. Kai yra suformuoti žemės sklypai prie visų paraišką pateikusių daugiabučių namų – 5 balai.

Balai skiriami: 1 balas – jeigu kaimynijoje nesuformuoti ir neįregistruoti daugiau kaip 2 sklypai; 3 balai – nesuformuotas ir neįregistruotas 1 sklypas, 5 balai – suformuoti ir įregistruoti visi sklypai;

11.3.  kaimynijos dydis – prioritetas skiriamas didesnėms kaimynijoms – skiriama 3–5 balai.

Balai skiriami: 3 balai – kaimynijoje yra iki 60 butų, 4 balai – kaimynijoje yra 61–150 butų, 5 balai – kaimynijoje yra daugiau nei 151 butas;

11.4.  galimybė apmokėti kaimynijos atnaujinimo įgyvendinimo išlaidas, atmetus Savivaldybės finansuojamą dalį, – 0 arba 5 balai. 5 balai skiriami kaimynijoms, kurios yra priėmusios sprendimą prisidėti savo lėšomis ne mažesne negu 5 Eur suma vienam neužstatytam kv. m kaimynijos ploto;

11.5.  paraiškos pateikimo data.

12.  Nagrinėjant Paraišką vertinama, ar:

12.1.  yra priimtas kaimynijos narių sprendimas išsinuomoti ar įsigyti nuosavybės teise daugiabučiui namui priskirtą sklypą ir atitinkamas prašymas pateiktas Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriui;  

12.2.  pakanka Paraiškoje nurodytos informacijos ir duomenų priimti sprendimą;

12.3.  pageidaujamo įgyvendinti apželdinimo ir (ar) infrastruktūros priemonės patenka į kaimynijos teritoriją;

12.4.  numatomas sukurti objektas neturės neigiamos įtakos aplinkai, eismo saugumui ir (ar) kitoms aplinkinių gyventojų vertybėms.

13.  Paraiškos nagrinėjimo metu nustačius, kad Paraiškoje pateikta informacija atitinka Programos ir Aprašo nuostatas ir kaimynijos teritorijos atnaujinimui finansuoti Savivaldybės biudžete yra užtektinai lėšų, Darbo grupė priima sprendimą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Savivaldybės struktūrinis padalinys (toliau – Įgaliotas padalinys) apie tai informuoja Iniciatorių ir pateikia pasiūlymą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

14.  Paraiška turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Per šį laikotarpį priimamas sprendimas sudaryti bendradarbiavimo sutartį arba paraiška grąžinama Iniciatoriui patikslinti. Patikslinta paraiška turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

15.  Jeigu Savivaldybės biudžete nėra numatyta pakankamai lėšų Programos įgyvendinimui arba numatytų lėšų nepakanka, pasiūlymas sudaryti bendradarbiavimo sutartį pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai kitų metų Savivaldybės biudžete numatoma ir patvirtinama lėšų suma Programai įgyvendinti. Pasiūlymas pasirašyti bendradarbiavimo sutartį galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymo ją pasirašyti išsiuntimo dienos. Per 3 mėnesius nepasirašius bendradarbiavimo sutarties, bet gavus Iniciatoriaus prašymą, svarstoma galimybė sudaryti bendradarbiavimo sutartį nustatant naują 1 mėnesio trukmės terminą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

 

IVŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

16.  Pasirašius bendradarbiavimo sutartį:

16.1.  jeigu vienas ar keli kaimynijos nariai nėra suformavę žemės sklypų, bendradarbiavimo sutartimi kaimynijos nariai įsipareigoja per 1 mėnesį organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimą;

16.2.  kaimynijos nariai įsipareigoja ne mažiau kaip 10 metų nuo projekto įgyvendinimo savo valia nenutraukti valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties;

16.3.  sudarius žemės sklypo nuomos sutartį, žemės sklypo formavimo išlaidas kompensuoja Savivaldybė.

 

V.   DARBŲ PAGAL PAPRASTOJO REMONTO APRAŠĄ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

 

 

17.  Projektas įgyvendinamas bendradarbiavimo sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

18.  Kaimynijos teritorijos atnaujinimo darbai gali būti vykdomi pagal paprastojo remonto aprašą, kai Programos priemonių sąrašo I dalyje nurodytiems esamų dangų sutvarkymo (remonto), trūkstamų šaligatvių įrengimo (išmintų takų vietoje), bendrojo naudojimo lauko laiptų (ne įėjimo į daugiabutį namą) remonto, želdynų sutvarkymo, suoliukų ir šiukšliadėžių prie jų pastatymo, apšvietimo (teritorijos) atnaujinimo darbams atlikti statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas.

19.  Jeigu Nekilnojamojo turto registre yra įregistruoti ir kaimynijos nariams išnuomoti žemės sklypai, Administratorius, pasitelkęs Savivaldybės viešųjų pirkimų būdu parinktų rangovų (toliau – Savivaldybės rangovų) pajėgumus, organizuoja paprastojo remonto aprašo parengimą per Savivaldybės Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pasamdytą rangovą atsižvelgdamas į su Savivaldybe pasirašytoje sutartyje nurodytus darbų įkainius.

20.  Parengtas paprastojo remonto aprašas derinamas su Iniciatoriumi.

21.  Parengtas paprastojo remonto aprašas teikiamas kaimynijos nariams tvirtinti Aprašo 3 punkte numatyta tvarka. Sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo dokumentų pateikimo Iniciatoriui. Iniciatorius Administratoriui pateikia kaimynijos narių sprendimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

22.  Patvirtinto paprastojo remonto darbų aprašo pagrindu Administratorius organizuoja sprendimo atnaujinti kaimynijos teritoriją įgyvendinimą per Savivaldybės rangovą.

23.  Statybos darbų užsakymą Savivaldybės rangovui, pagal Administratoriaus pateiktus duomenis, teikia Savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius.

24.  Infrastruktūros skyriaus specialistai atlieka rangos darbų įgyvendinimo priežiūrą.

25.  Kaimynijos teritorijos atnaujinimo išlaidos, viršijančios Savivaldybės teikiamą 10 (dešimt) Eur už vieną kaimynijos teritorijos neužstatyto ploto kvadratinį metrą finansavimą, apmokamos kaimynijos narių.

26.  Statybos darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 2 metus nuo paprastojo remonto darbų aprašo patvirtinimo dienos.

 

VI.    STATYBOS DARBŲ, KURIEMS BŪTINAS STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

 

 

27.  Kaimynijos nariai gali priimti sprendimą atnaujinti Kaimynijos teritoriją priemonėmis pagal Programos priemonių sąrašo I ir II dalis, kurioms įgyvendinti būtina atlikti statybos darbus, vykdytinus gavus statybą leidžiantį dokumentą (toliau – Statybos darbų projektas).

28.  Statybos darbų projekto parengimą ir statybą leidžiančio dokumento gavimą organizuoja Kaimynijos nariai.

29.  Statybos darbų projektas turi būti parengtas ir kaimynijos narių patvirtintas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo bendradarbiavimo sutarties pasirašymo dienos arba nuo žemės sklypo (-ų) nuomos sutarties (-ių) pasirašymo dienos, jei bendradarbiavimo sutarties pasirašymo metu kaimynijos narys (nariai) nėra sudaręs (-ę) žemės sklypo (-ų) nuomos sutarties (-ių).

30.  Statybos darbų projekto sąmata rengiama atsižvelgiant į valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registre skelbiamų juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

31.  Statybos darbų projektas rengiamas Kaimynijos narių lėšomis.

32.  Statybos darbų projekto įgyvendinimą organizuoja Administratorius. Rangos darbai ir techninės priežiūros paslauga perkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

 

 

VII.     ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS

 

33.  Administratorius, vadovaudamasis kaimynijos narių patvirtintu paprastojo remonto darbų aprašu ar parengtu statybos darbų projektu, organizuoja kaimynijos teritorijos atnaujinimo darbus.

34.  Administratorius kaimynijos nariams teikia neatlygintinas konsultavimo paslaugas.

35.  Administratorius, jei darbai vykdomi pagal patvirtintą paprastojo remonto darbų aprašą:

35.1. suderina preliminarias darbų apimtis su Iniciatoriumi;

35.2. teikia preliminarias darbų apimtis Savivaldybės rangovui paprastojo remonto darbų aprašui parengti;

35.3.  paprastojo remonto darbų aprašą teikia Iniciatoriui, kuris organizuoja kaimynijos narių sprendimą dėl pritarimo;

35.4.  gavęs kaimynijos narių pritarimą, perduoda informaciją Infrastruktūros skyriui su prašymu pateikti užsakymą Savivaldybės rangovui;

35.5.  gauna iš Infrastruktūros skyriaus informaciją apie atliktus kaimynijos teritorijos atnaujinimo darbus.  

36.  Administratorius, įgyvendinant statybos darbų projektą:

36.1.  atlieka statybos rangos darbų ir techninės priežiūros paslaugų pirkimus bei atstovaudamas kaimynijos nariams pasirašo sutartis;

36.2.  priima statybos darbų projekto įgyvendinimo metu atliktus statybos darbus, pasirašo atstovaudamas kaimynijos nariams arba tvirtina statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus.

36.3.  Kaimynijos nariams ar jų įgaliotiems asmenims, valstybės ir Savivaldybės administracijos gyvenamųjų patalpų nuomininkams ar jų įgaliotiems asmenims teikia informaciją žodžiu, raštu ir (ar) elektroniniu laišku apie kaimynijos teritorijos atnaujinimo procesus, atliktus darbus, teikia susipažinti su šių darbų ir paslaugų sutartimis, sąmatomis, darbų priėmimo aktais. Prašymai dėl informacijos suteikimo raštu ar elektroniniu laišku atsakomi raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

36.4.  Savivaldybės prašymu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas suteikia visą turimą informaciją, susijusią su Programa.

36.5.  Parengia ir ne rečiau kaip kas ketvirtį Savivaldybės Infrastruktūros skyriui teikia ataskaitas apie Programos įgyvendinimo rezultatus, kokybinius ir kiekybinius rodiklius, problemas, su kuriomis susiduriama, ir priimtus sprendimus problemoms spręsti.

36.6.  Sudaro sąlygas tikrinti Programos įgyvendinamą Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir kitoms kompetentingoms institucijoms.

36.7.  Atlieka kitus Savivaldybės pavedamus darbus, susijusius su Programos įgyvendinimu.

 

VIII.   VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSAVIMO SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKA

 

37.  Savivaldybės finansavimas skiriamas tik už tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas ir atliktus darbus.

38.  Savivaldybė kompensuoja 100 proc. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo išlaidų.

39Atnaujinant kaimynijos teritoriją V skyriuje nustatyta tvarka, kai kaimynijos teritorijos atnaujinimo darbai atliekami pagal paprastojo remonto darbų aprašą, Savivaldybės rangovui už atlikus darbus sumokama pagal Infrastruktūros skyriaus patvirtintą atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą.

40.  Atnaujinant kaimynijos teritoriją VI skyriuje nustatyta tvarka Savivaldybė sumoka tik už tinkamai atliktus rangos darbus ir techninės priežiūros paslaugas neviršydama 15 (penkiolikos) Eur už kvadratinį metrą neužstatyto kaimynijos ploto. Savivaldybė kompensuoja projekto parengimo išlaidų sumą ne didesnę kaip 10 proc. nuo rangos darbų vertės (bendras Savivaldybės finansavimas projekto parengimui ir rangos darbams yra ne didesnis kaip 15 (penkiolika) Eur už kvadratinį metrą neužstatyto kaimynijos ploto). Skiriama 10 (dešimt) Eur ir papildomai tiek, kiek savo lėšomis prisideda kaimynijos nariai, bet ne daugiau, kaip 5 (penkis) Eur už kvadratinį metrą neužstatyto kaimynijos ploto. Savivaldybė kompensuoja ne didesnes kaip 10 proc. nuo rangos darbų vertės projekto parengimo išlaidas. Išlaidas, viršijančias Savivaldybės skiriamą finansavimą, apmoka kaimynijos nariai.

41.  Mokėjimus vykdo Savivaldybė pagal tinkamai suformuotas sąskaitas.

42.  Mokėjimus, kurie viršija Savivaldybės skiriamą finansavimą, apmoka Iniciatorius pagal paslaugos teikėjo Iniciatoriui pateiktą (-as) sąskaitą (-as) faktūrą (-as).

43.  Pabaigus atnaujinimo darbus arba jų etapą Administratorius ne vėliau kaip per 2 savaites informuoja Infrastruktūros skyrių apie kaimynijos teritorijos projekto įgyvendinimą ir pateikia skyriui prašymą dėl Administratoriaus atlygio apmokėjimo pagal 44 arba 45 punktą.

44.  Administratoriaus atlygis už administravimą atnaujinant kaimynijos teritoriją V skyriuje nustatyta tvarka – 10 proc. nuo bendradarbiavimo sutartyje nurodyto Savivaldybės skiriamo finansavimo dydžio.

45.  Administratoriaus atlygis už administravimą atnaujinant kaimynijos teritoriją VI skyriuje nustatyta tvarka – 15 proc. nuo bendradarbiavimo sutartyje nurodyto Savivaldybės finansavimo dydžio.

46.  Administravimo atlygis apmokamas pagal Infrastruktūros skyriui pateiktą prašymą:

46.1. apmokant 20 proc. administravimo atlygio pasirašius bendradarbiavimo sutartį;

46.2.  apmokant 30 proc. administravimo atlygio, kai Iniciatorius pateikia kaimynijos narių sprendimą dėl pritarimo parengtam, paprastojo remonto darbų aprašui ar dėl pritarimo statybos darbų projektui.

46.3.  apmokama 50 proc. administravimo atlygio pabaigus kaimynijos teritorijos atnaujinimo darbus ir pasirašius jų perdavimo ir priėmimo aktą.

 

IX.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47.  Programos įgyvendinimo stebėseną atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupė.

____________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-893, 2021-03-10, paskelbta TAR 2021-03-22, i. k. 2021-05588

Dėl Tarybos 2017-07-26 sprendimo Nr. 1-1058 „Dėl Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos ir šios programos įgyvendinimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo