Suvestinė redakcija nuo 2021-01-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21759

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIES „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, SKIRTŲ ELEKTRONINĖMS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMS, PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 21 d.  Nr. 3D-715

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su visais pakeitimais, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su visais pakeitimais, atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir siekdamas, kad būtų efektyviai, veiksmingai ir tinkamai panaudotos EŽŪFKP lėšos,

t v i r t i n u  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles, skirtas elektroninėms komunikacijos priemonėms (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Andrius Palionis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 3D-715

 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS
„TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIES „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS, SKIRTOS ELEKTRONINĖMS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklės, skirtos elektroninėms komunikacijos priemonėms (toliau – Taisyklės), parengtos vadovaujantis:

1.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais.

1.2. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su visais pakeitimais.

1.3. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su visais pakeitimais.

1.4. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai, su visais pakeitimais.

1.5. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su visais pakeitimais.

1.6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu.

1.7. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 (toliau – Partnerystės sutartis).

1.8. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842 (toliau – KPP).

1.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“.

1.10. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KPP administravimo taisyklės).

1.11Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“.

2. Taisyklės nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką Lietuvos kaimo tinklo narių projektams įgyvendinti pagal Programos priemonės „Techninė pagalba“ (toliau – Priemonė) veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (toliau – veiklos sritis), įgyvendinant elektronines komunikacijos priemones. Taisyklės taikomos pareiškėjams, rengiantiems ir teikiantiems paramos paraiškas, paramos gavėjams, įgyvendinantiems komunikacijos projektus, kuriems skirta parama pagal veiklos sritį, taip pat institucijoms, atliekančioms paramos paraiškų vertinimą, atranką ir komunikacijos projektų įgyvendinimo priežiūrą. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

TRUMPINIAI IR SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos KPP, KPP administravimo taisyklėse, Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programoje ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose.

4. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

4.1Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

4.2EIP – Europos inovacijų partnerystė.

4.3ES – Europos Sąjunga.

4.4ES BJRS – Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija.

4.5KPP – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa.

4.6Tinklo svetainė – Lietuvos kaimo tinklo interneto svetainė www.kaimotinklas.lt.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1Fiksuotoji Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projekto išlaidų norma (toliau – fiksuotoji norma) – iš anksto nustatoma išlaidų norma, išreiškiama procentais nuo visų ar dalies Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projekto tinkamų finansuoti išlaidų, taikoma apmokant dalį tinkamų finansuoti šio projekto išlaidų, kai komunikacijos projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų.

5.2Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projektas (toliau – komunikacijos projektas) – nacionaliniu lygiu veikiančiai organizacijai atstovaujančio Lietuvos kaimo tinklo nario parengtas ir vykdomas komunikacijos projektas, kuriuo siekiama vykdyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos plane nustatytas įgyvendinimo priemones, kurių rezultatai kuria pridėtinę vertę. Komunikacijos projekto rezultatas, jei nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių, yra viešas.

5.3Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projekto pareiškėjas (toliau – pareiškėjas) – nacionaliniu lygiu veikiantis Lietuvos kaimo tinklo narys, pateikęs paramos paraišką įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projektą ir atsakingas už šio projekto tinkamą įgyvendinimą.

5.4Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projekto vykdytojas (toliau – komunikacijos projekto vykdytojas) – pareiškėjas, gavęs paramą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos komunikacijos projektui įgyvendinti ir įgyvendinantis šį projektą.

5.5Lietuvos kaimo tinklas (toliau – Tinklas) – organizacinė struktūra, vienijanti kaimo plėtros procesuose dalyvaujančius su žemės, maisto, miškų ūkiais ir kaimo plėtra susijusias valstybės ir vietos savivaldos institucijas, įstaigas ir viešuosius juridinius asmenis.

5.6Lietuvos kaimo tinklo narys – kaimo plėtros dalyvis taip pat organizacija, atsakinga už aplinkosaugą, moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo skatinimą ir pilietinę visuomenę, dalyvaujantys Lietuvos kaimo tinklo veikloje.

5.7Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas (toliau – Tinklo sekretoriatas) – Lietuvos kaimo tinklo veiklą administruojantis organas, kurio funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus darbuotojai.

6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Programoje, Administravimo taisyklėse.

 

III SKYRIUS

TIKSLAI

 

7. Tinklo tikslai:

7.1. pagrindinis tikslas – pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, gerinti KPP vertinimą;

7.2. specialieji tikslai:

7.2.1. didinti KPP žinomumą – informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką;

7.2.2. skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose – įtraukti naujus kaimo plėtros dalyvius į žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros procesus ir KPP įgyvendinimą, sutelkti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei paskatinti visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus;

7.2.3. teikti paramą EIP veiklos grupėms, viešinti jų veiklą, skatinti inovacijas žemės ūkio, maisto gamybos, miškininkystės srityse, kaimo vietovėse;

7.2.4. prisidėti prie ES BJRS politinės srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo – bendradarbiauti su Baltijos jūros regiono šalių valdymo institucijomis / Tinklu dėl efektyvesnio ES BJRS įgyvendinimo per nacionalines kaimo plėtros programas ir siekti veiklų suderinamumo;

7.2.5. teikti techninę pagalbą teritoriniam ir tarptautiniam VVG bendradarbiavimui ir VVG mokymams ir užtikrinti bendradarbiavimo tinkle organizavimą.

 

IV SKYRIUS

REMIAMOS VEIKLOS

 

8. Pagal Priemonės veiklos sritį remiami Tinklo narių komunikacijos projektai, skirti šioms elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti:

8.1. Internetiniai seminarai (angl. webinars):

8.1.1. Internetiniai seminarai turi būti transliuojami realiu laiku (tiesiogiai) ir naudojant tokią transliavimo platformą, kuri technologiškai būtų prieinama kuo platesniam tikslinės grupės dalyvių ratui. Komunikacijos projekto vykdytojas pagal savo kompetenciją turi apsispręsti, kuri transliavimo platforma galėtų užtikrinti tinkamą prieinamumą ir komunikacijos projekto tikslų pasiekimą.

8.1.2. Internetiniai seminarai yra abipusės komunikacijos būdas (ne tik medžiagos perteikimas realiu laiku transliuojant lektoriaus kalbą ir vaizdą, tačiau ir galimybės sudarymas dalyviams transliuoti savo vaizdą, užduoti klausimus, ir pan.).

8.1.3. Komunikacijos projekte galima sukurti iki 10 internetinių seminarų. Ta pačia tema gali būti sukurtas tik vienas internetinis seminaras, išskyrus atvejus, kai ta pati tema yra nagrinėjama analizuojant skirtingų regionų problematiką. Skirtingame regione turi būti pristatoma būtent to regiono problematika.

8.1.4. Internetiniame seminare turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 unikalių klausytojų.

8.1.5. Internetinis seminaras gali vykti užsienio kalba, jeigu jo paskirtis – vykdyti informacijos ir patirties mainus su kitų šalių socialiniais partneriais.

8.1.6. Internetinio seminaro įrašas turi tapti prieinamu viešai ne vėliau kaip 72 valandos po internetinio seminaro pabaigos ir turi būti prieinamas viešai visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Rekomenduojama internetinio seminaro įrašą laikyti prieinamu viešai ir projektui pasibaigus, jeigu manoma, kad internetinis seminaras turi ilgalaikę išliekamąją vertę ir gali būti naudingas ateityje jo turiniu susidomėjusiems asmenims.

8.1.7. Skelbimą (-us) apie vyksiantį internetinį seminarą ir informaciją po įvykusio internetinio seminaro komunikacijos projekto vykdytojas privalo talpinti savo turimoje interneto svetainėje ir (arba) turimose internetinių socialinių tinklų paskyrose.

8.2. Komunikacija internetiniuose socialiniuose tinkluose ir kituose interneto šaltiniuose, skatinant aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose (viešinant geruosius pavyzdžius, informuojant apie kaimo plėtros aktualijas, ir kt.). Galimų internetinių socialinių tinklų sąrašas yra baigtinis: „Facebook“, „Instagram“. Internetiniuose socialiniuose tinkluose privaloma užtikrinti ne mažesnį kaip 15 pranešimų per vieną veiklos mėnesį dažnį. Galimų kitų interneto šaltinių sąrašas yra baigtinis: internetiniai žemėlapiai.

8.3. Virtualūs gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turai. Šie turai yra skirti vaizdžiai ir patraukliai reprezentuoti gerąjį kaimo plėtros pavyzdį, taip gerinant kaimo įvaizdį ir šviečiant visuomenę. Virtualus gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turas turi būti prieinamas viešai visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Rekomenduojama virtualų gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turą laikyti prieinamu viešai ir projektui pasibaigus, jeigu manoma, kad virtualus gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turas turi ilgalaikę išliekamąją vertę ir gali būti naudingas ateityje jo turiniu susidomėjusiems asmenims.

8.4. Audiovizualinė produkcija (pavyzdžiui: filmukai, laidos, interviu, virtualios realybės akiniams skirti įrašai). Sukurta audiovizualinė produkcija turi būti prieinama viešai visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Rekomenduojama sukurtą audiovizualinę produkciją laikyti prieinama viešai ir projektui pasibaigus, jeigu manoma, kad sukurta audiovizualinė produkcija turi ilgalaikę išliekamąją vertę ir gali būti naudinga ateityje jos turiniu susidomėjusiems asmenims.

 

V SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

9. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti komunikacijos projekto išlaidas, finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam komunikacijos projektui, į šią sumą įskaitant PVM, pagal šias elektronines komunikacijos priemones yra:

9.1. Internetiniai seminarai – iki 250 Eur vienam internetiniam seminarui. Maksimalus internetinių seminarų skaičius yra iki 10 (didžiausia paramos suma pagal šią priemonę yra iki
2 500 Eur).

9.2. Komunikacija internetiniuose socialiniuose tinkluose ir kituose interneto šaltiniuose – iki 500 Eur vienam veiklos mėnesiui. Paraiškoje nurodoma veiklų įgyvendinimo trukmė pagal šią priemonę privalo būti pateikiama mėnesių tikslumu ir negali būti trumpesnė kaip 12 mėnesių. Didžiausia paramos suma pagal šią priemonę apskaičiuojama proporcingai pagal paraiškoje nurodomą šios priemonės įgyvendinimo trukmę (apskaičiuojant trukmę neturi reikšmės, kokiame kiekyje internetinių socialinių tinklų ar kitų interneto šaltinių bus vykdoma komunikacija (skaičiuojama bendra šios priemonės įgyvendinimo trukmė viso komunikacijos projekto metu)).

9.3. Virtualūs gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turai – iki 5 000 Eur.

9.4Audiovizualinė produkcija – iki 15 000 Eur.

10. Kvietimo metu pareiškėjas gali pateikti tik vieną paramos paraišką. Didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą vienam pareiškėjui negali viršyti 20 000 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių.

 

VI SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

11. Paramos gali kreiptis iki paramos paraiškos pateikimo nacionaliniu lygiu veikiantis Tinklo narys (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu), atitinkantis Taisyklių 13 punkte nurodytus reikalavimus. Tinklo narių sąrašas skelbiamas Tinklo svetainės skyriuje „Nariai“. Tinklo narys, veikiantis vietos lygmeniu kaimo vietovėje (pvz., kaimo bendruomenė, kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga, veikianti vietos lygmeniu), negali kreiptis paramos pagal šias Taisykles.

 

VII SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

12. Paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

13. Pareiškėjas ir komunikacijos projektas, kuriam įgyvendinti teikiama paraiška, turi atitikti šias tinkamumo sąlygas ir reikalavimus:

13.1. paramos paraišką teikia subjektas, Taisyklių 11 punkte įvardytas galimu pareiškėju;

13.2. komunikacijos projektas atitinka Taisyklių III skyriuje nurodytą pagrindinį tikslą ir prisideda prie bent vieno specialiojo tikslo įgyvendinimo;

13.3. komunikacijos projekte numatyta vykdyti veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama veikla (-omis), nurodyta (-omis) Taisyklių 8 punkte;

13.4. pareiškėjas užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų, kitų viešųjų lėšų;

13.5. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Agentūrai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba), išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas (atitiktis šiai tinkamumo sąlygai gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

13.6. pareiškėjas užtikrina tinkamą komunikacijos projekto finansavimo šaltinį – pareiškėjo lėšas, skolintas lėšas, paramos lėšas, – kuris turi būti pagrįstas finansinių ataskaitų duomenimis ir nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus, o iki mokėjimo prašymo pateikimo paramos gavėjas turi pateikti su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą komunikacijos projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis. Jeigu pareiškėjas prie komunikacijos projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis, prie paramos paraiškos turi būti pateikti dokumentai (pareiškėjo banko sąskaitos išrašas), įrodantys, kad pareiškėjas turi pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie komunikacijos projekto įgyvendinimo. Įrodymo dokumentai turi būti išduoti arba sukurti (pvz., el. bankininkystės išrašas) finansų institucijų (bankų, kredito unijų);

13.7. pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

13.8. paraiškoje nurodyta, kokio bendro tikslo įgyvendinimo siekiama ir kaip jis bus įgyvendintas, kokie komunikacijos projekto uždaviniai, komunikacijos projekte nurodytos veiklos turi būti aiškiai aprašytos ir suplanuotos, numatyti rezultatai – aiškūs, pamatuojami ir patikrinami;

13.9. komunikacijos projektas turi būti viešojo pobūdžio (ne pelno siekiantis), iš kurio pareiškėjas nesiekia gauti pelno, o komunikacijos projekto rezultatai turi būti neatlygintinai ir viešai prieinami naudos gavėjams – galimiems pareiškėjams, paramos gavėjams ir kitoms visuomenės grupėms;

13.10. komunikacijos projekto turinyje negali būti numatyti šio projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą tiesioginį ar netiesioginį poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui;

13.11. jeigu pareiškėjas ketina įgyvendinti 8.1 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę – pateikti kiekvieno planuojamo internetinio seminaro preliminarų pavadinimą;

13.12. jeigu pareiškėjas ketina įgyvendinti 8.2 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę – nurodyti internetinį socialinį tinklą ar kitą interneto šaltinį, kuriame (-iuose) bus vykdoma komunikacija (atitinkamai nurodant ir komunikacijos vykdymo trukmę mėnesių tikslumu).

14. Parama neteikiama:

14.1. jeigu pareiškėjas paramos paraiškoje, pridedamuose ar pagal paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikė melagingą informaciją. Tokiu atveju taikomas apribojimas teikti paramos paraišką pagal Priemonę tais kalendoriniais metais, kuriais nustatyta, kad pareiškėjas pateikė melagingą informaciją, ir kitais kalendoriniais metais;

14.2. kai pareiškėjas patiria finansinių sunkumų, t. y. jam iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis likviduojamas;

14.3. vienus metus nuo sprendimo priėmimo dienos, kai sprendimas priimtas dėl pareiškėjo, ketinusio ir (arba) gavusio paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos žuvininkystės fondo, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), paramos teikimo ar sutarties sąlygų pažeidimo, apie kurį buvo pranešta Europos Komisijai.

 

VIII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

15. Pareiškėjas ir paramos gavėjas įsipareigoja:

15.1. įgyvendinti komunikacijos projektą per laikotarpį, kuris neviršija 24 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos;

15.2. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki komunikacijos projekto įgyvendinimo pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą, užtikrinti, kad su komunikacijos projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai būtų atskiriami nuo kitų, įprastinių paramos gavėjo operacijų;

15.3. viešinti paramą pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės);

15.4. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, nurodytų paramos paraiškoje, pasikeitimus;

15.5. sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti paramos paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateiktus duomenis ir atlikti patikrą, gauti papildomos informacijos apie komunikacijos projektą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, kaip yra vykdomas komunikacijos projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama, po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki komunikacijos projekto įgyvendinimo pabaigos;

15.6. teikti Agentūrai ir (arba) Tinklo sekretoriatui visą informaciją ir duomenis, reikalingus KPP komunikacijos projektų įgyvendinimo statistikos tikslui, Programos įgyvendinimo stebėsenai, viešinimui bei reikalingiems vertinimams atlikti;

15.7. komunikacijos projekto įgyvendinimo metu užtikrinti atitiktį tinkamumo sąlygoms, atrankos kriterijams, už kuriuos komunikacijos projektui suteikiami balai;

15.8. atstovauti projekto įgyvendinimo klausimais su paramos teikimu susijusiose institucijose ir įstaigose, vykdyti reguliarią komunikacijos projekto įgyvendinimo stebėseną, koordinavimą, užtikrinant tinkamą komunikacijos projekto įgyvendinimą, kaip numatyta paramos paraiškoje, komunikacijos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Kartu su galutiniu mokėjimo prašymu pateikti komunikacijos projekto galutinę įgyvendinimo ataskaitą;

15.9. atsiskaitymus su paslaugų teikėjais vykdyti tik per finansų įstaigas;

15.10. iki komunikacijos projekto įgyvendinimo pabaigos pasiekti paramos paraiškoje numatytus komunikacijos projekto priežiūros rodiklius;

15.11. užtikrinti, kad komunikacijos projektas būtų viešojo pobūdžio (ne pelno), iš kurio pareiškėjas nesieks gauti pelno, o komunikacijos projekto rezultatai bus neatlygintinai ir viešai prieinami naudos gavėjams – galimiems pareiškėjams, paramos gavėjams ir kitoms visuomenės grupėms;

15.12įgyvendinant Taisyklių 8.3 ir 8.4 papunkčiuose nurodytas komunikacijos priemones – leisti Žemės ūkio ministerijai, Agentūrai, Tinklo sekretoriatui neribotą laiką ir neatlygintinai naudotis sukurtais virtualiais gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turais ir (arba) sukurta audiovizualine produkcija – t. y. juos viešinti internete, renginiuose ir (arba) kitose viešinimo priemonėse;

15.13. užtikrinti, kad įgyvendinant komunikacijos projektą būtų laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitų taikytinų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

15.14. užtikrinti, kad komunikacijos projekto bei informavimo apie komunikacijos projektą veiklos nebūtų naudojamos ūkio subjektų reklamai ar politinei reklamai.

15.15. vykdant komunikacijos projekto veiklas teikti informaciją apie veiklų įgyvendinimo eigą Agentūrai ir Tinklo sekretoriatui:

15.15.1. įgyvendinant Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę – likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki numatyto internetinio seminaro datos, Agentūrai el. paštu renginiai@nma.lt ir Tinklo sekretoriatui el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt pateikti užpildytą Informavimo apie elektronines komunikacijos priemones lentelės formą, kuri nustatyta Taisyklių 3 priede (priedas turi būti pateiktas *.xls arba *.xlsx formatu). Ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki numatyto internetinio seminaro datos informuoti Agentūrą el. paštu renginiai@nma.lt ir Tinklo sekretoriatą el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt, jei keičiasi pateikta informacija. Atlikti kiekvieno internetinio seminaro dalyvių apklausą, kurioje būtų įvertinama seminaro kokybė ir pateikiamos  pastabos, pastebėjimai. Apklausoje privalo sudalyvauti bent 30 proc. internetinio seminaro dalyvių.

15.15.2. įgyvendinant Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę – pradėjus vykdyti komunikaciją internetiniuose socialiniuose tinkluose ir kituose interneto šaltiniuose, per 10 (dešimt) darbo dienų Agentūrai el. paštu renginiai@nma.lt ir Tinklo sekretoriatui el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt pateikti užpildytą Informavimo apie elektronines komunikacijos priemones lentelės formą, kuri nustatyta Taisyklių 3 priede (priedas turi būti pateiktas *.xls arba *.xlsx formatu);

15.15.3. įgyvendinant Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę – sukūrus virtualų gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turą, per 10 (dešimt) darbo dienų Tinklo sekretoriatui el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt pateikti internetinę nuorodą į šį turą ir sudaryti galimybę neatlygintinai atsisiųsti turo įrašą;

15.15.4. įgyvendinant Taisyklių 8.4 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę – sukūrus audiovizualinę produkciją, per 10 (dešimt) darbo dienų Tinklo sekretoriatui el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt pateikti internetinę nuorodą į šią audiovizualinę produkciją ir sudaryti galimybę neatlygintinai atsisiųsti audiovizualinės produkcijos įrašą;

15.16. užtikrinti, kad įgyvendinant Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę, kiekviename internetiniame seminare dalyvaus ne mažiau kaip 15 unikalių klausytojų;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-64, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01720

 

15.17. užtikrinti, kad įgyvendinant Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę, internetiniuose socialiniuose tinkluose bus užtikrinamas ne mažesnis kaip 15 pranešimų per vieną veiklos mėnesį dažnis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-64, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01720

 

IX SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

16. Komunikacijos projekte turi būti numatytos išlaidos, kurios susijusios su komunikacijos projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir komunikacijos projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, ne didesnės, nei numatytas Taisyklių V skyriuje paramos dydis.

17. Komunikacijos projekte numatytos paslaugos turi būti įsigytos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Subjektas, kuriam Viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas, vadovaujasi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pirkimo taisyklės). Jeigu komunikacijos projektui vykdyti naudojami savi ištekliai, vadovaujamasi komunikacijos projekto vykdytojo (juridinio asmens) vadovo įsakymu patvirtintais paslaugų ir kitų tinkamų finansuoti išlaidų įkainiais.

18. Jeigu pareiškėjas / paramos gavėjas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka viešuosius pirkimus atlieka elektroniniu būdu, naudodamasis CVP IS (interneto tinklalapis www.eviesiejipirkimai.lt) arba centrinės perkančiosios organizacijos CPO (interneto tinklalapis www.cpo.lt) elektroninėmis priemonėmis, pareiškėjas / paramos gavėjas Agentūrai turi sudaryti galimybę CVP IS prisijungti prie pirkimo informacijos stebėtojo teisėmis.

19. Kai komunikacijos projektui vykdyti nenaudojami savi ištekliai ir (arba) iki paramos paraiškos pateikimo paslaugų viešieji pirkimai neatlikti, kiekviena iš tinkamų finansuoti išlaidų suma turi būti pagrįsta, išskyrus netiesiogines komunikacijos projekto išlaidas, apmokamas taikant fiksuotąją normą (pasirenkamas vienas iš būdų):

19.1. turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais (gali skirtis ne daugiau kaip 10 procentų, lyginant su mažiausios kainos pasiūlyme nurodytais parametrais) išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, neviršijančią vidutinių rinkos kainų. Jei komercinis pasiūlymas pateiktas daugiau nei dėl vienos paslaugos, turi būti pasirenkama kiekvienos paslaugos mažiausia kaina, neatsižvelgiant į bendrą visų komerciniame pasiūlyme nurodytų paslaugų kainą. Perkant paslaugas, kurių vertė nesiekia 58 000 Eur be PVM (išskyrus atvejus, kai pagal Pirkimo taisyklių nuostatas reikia atlikti pirkimų procedūras), mažiausią kainą nurodančio komercinio pasiūlymo konkretūs pagrindines technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai bus įrašomi į sprendimą dėl paramos skyrimo. Tais atvejais, kai yra tik vienas galimas tiekėjas, išlaidoms pagrįsti teikiamas vienintelio galimo tiekėjo vienas komercinis pasiūlymas ir pagrindimas, kodėl yra tik vienas galimas tiekėjas;

19.2. vadovaujantis nepriklausomų ekspertų atliktuose, viešai ESIF administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamuose paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais (jeigu skirtinguose informacijos šaltiniuose pateikiamas skirtingas tos pačios išlaidos įkainis, vadovaujamasi vėliausiai patvirtintu įkainiu), kurie taikomi tokioms pat išlaidoms įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus ir panašiems paramos gavėjams. ES struktūriniams ir investavimo fondams (Europos socialiniam fondui, Europos regioninės plėtros fondui, Europos sanglaudos fondui) taikomi rinkos kainų tyrimai (supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai) skelbiami interneto tinklalapio www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“). Grindžiant išlaidas šiame punkte nurodytu būdu, kartu su paraiška turi būti pateikiamas vienas išlaidos kainą pagrindžiantis dokumentas (pvz.: ESIF tyrimo ataskaita ar komercinis pasiūlymas).

20. Tuo atveju, kai pareiškėjo kartu su paramos paraiška pateiktame mažiausios kainos komerciniame pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina yra 10 proc. didesnė nei atitinkamų paslaugų vidutinė rinkos kaina, atliekami Administravimo taisyklių 66 punkte nurodyti veiksmai.

21. Jei paslaugų pirkimai (administravimo išlaidų atveju) atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, pareiškėjas pirkimų dokumentų kopijas turi pateikti kartu su paramos paraiška.

22. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

22.1. realiai suplanuotos (pateiktos pagal išlaidų kategorijas ir konkrečiai išvardytos, o ne pateikiamos bendra suma), pagrįstos, ne didesnės negu vidutinės rinkos kainos, būtinos komunikacijos projektui įgyvendinti ir numatytos paramos paraiškoje;

22.2. patirtos ir apmokėtos po paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama komunikacijos projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše, pateiktame Taisyklių 23 punkte;

22.3. faktiškai padarytos ir laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų į paramos gavėjo apskaitą įtrauktos išlaidos, kurios gali būti įvertintos patikros vietoje metu;

22.4. patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, arba pagrįstos institucijos vadovo įsakymu patvirtintais paslaugų ir kitų tinkamų finansuoti išlaidų įkainiais, jei komunikacijos projektui vykdyti naudojami savi ištekliai. Paramos gavėjas tvarko šių lėšų apskaitą ir saugo su komunikacijos projekto apskaita susijusius dokumentus atskirai nuo kitų;

22.5. pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais (netaikoma netiesioginėms išlaidoms, apmokamoms taikant fiksuotąją normą, išskyrus Fiksuotosios normos taikymo Lietuvos kaimo tinklo narių projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) (2 priedas) 17 punkte nustatytą atvejį).

23. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos pagal Taisyklių 8 punkte nurodytas komunikacijos priemones yra:

23.1. Internetiniai seminarai:

23.1.1. lektoriaus (-ių) darbo išlaidos:

23.1.1.1. šios išlaidos apima darbo užmokestį arba atlygį (įskaitant visus darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, arba atlygis už suteiktas paslaugas) lektoriui;

23.1.1.2. paramos gavėjas negali lektoriaus (-ių) paslaugų pirkti (tiesiogiai arba per subtiekėjus) iš asmenų, kurie yra paramos gavėjo darbuotojai ir (arba) valdymo organų nariai;

23.1.1.3. šios išlaidos galimos tik tada, kai internetinio seminaro trukmė yra ne trumpesnė kaip 60 min.;

23.1.1.4. vienam internetiniam seminarui galima samdyti ne daugiau kaip 2 (du) lektorius;

23.1.2. mokesčiai už naudojimąsi internetinio seminaro kūrimo / transliavimo platforma;

23.1.3. sinchroninio vertimo paslaugos.

23.2. Komunikacija internetiniuose socialiniuose tinkluose ir kituose interneto šaltiniuose:

23.2.1. komunikacijos specialistų paslaugų išlaidos. Projekto veikloms įgyvendinti gali būti samdomi komunikacijos specialistai, turintys ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį komunikacijos ar informacijos sklaidos srityje;

23.2.2. išlaidos, skirtos jau vykdomai komunikacijai reklamuoti (pavyzdžiui: didinti internetinio socialinio tinklo paskyros ir (arba) publikuotų pranešimų žinomumo / iškėlimų tikimybę ir kt. reklamos išlaidos).

23.3. Virtualūs gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turai:

23.3.1. medžiagos rinkimo, kūrimo, apdorojimo išlaidos (fotografavimas, filmavimas, grafikos kūrimas, efektų kūrimas, montavimas, įgarsinimas, kalbos vertimas, muzikos takelio panaudojimas, ir kt.);

23.3.2. virtualaus gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turo talpinimo viešai internete išlaidos.

23.4. Audiovizualinė produkcija:

23.4.1. medžiagos rinkimo, kūrimo, apdorojimo išlaidos (fotografavimas, filmavimas, grafikos kūrimas, efektų kūrimas, montavimas, įgarsinimas, kalbos vertimas, muzikos takelio panaudojimas, ir kt.);

23.4.2. audiovizualinės produkcijos talpinimo viešai internete išlaidos;

23.4.3. audiovizualinės produkcijos transliavimo (internete, stacionariuose lauko ekranuose, viešajame transporte įrengtuose ekranuose, renginių metu, ir kt.) išlaidos. Pagal šią eilutę išlaidos nėra tinkamos transliuoti televizijoje (išskyrus internetinėje televizijoje).

23.5. Pagal visas 23.1–23.4 papunkčiuose nurodytas komunikacijos priemones yra tinkamos finansuoti šios išlaidų kategorijos:

23.5.1. suteiktos paramos viešinimo išlaidos, vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis;

23.5.2. netiesioginės (komunikacijos projekto administravimo ir susijusios) išlaidos, neviršijančios Aprašo 11 punkte nustatyto dydžio. Netiesioginės išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją normą, vadovaujantis Aprašo nuostatomis.

24. Netinkamos finansuoti išlaidos:

24.1. nenumatytos komunikacijos projekte, nesusijusios su komunikacijos projektu ir remiama veikla, neatitinkančios Taisyklių 22 punkte nustatytų reikalavimų ir neįvardytos Taisyklių 23 punkte;

24.2. padarytos perkant paslaugas, komunikacijos projekto vykdytojams nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo, kai jie yra perkančiosios organizacijos, kitiems – Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių ar šių įgyvendinimo taisyklių nustatytos tvarkos;

24.3. paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

25. PVM finansavimas apibrėžtas Administravimo taisyklėse.

 

X SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

26. Paramos paraiškos forma nustatyta Taisyklių 1 priede.

27. Paramos paraiškas kvietimo metu iš pareiškėjų priima ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Paramos paraiška ir su paramos paraiška pateikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, šie dokumentai taip pat gali būti pateikiami ir per ŽŪMIS, jei tokia galimybė yra, registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant Agentūros elektroniniu paštu info@nma.lt.

28. Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais Agentūros darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos Agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo spaudu (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie paramos paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 d. d. informuojami paramos paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo Agentūra galėtų informuoti apie paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš Agentūros informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienos po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su Agentūra; priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienas trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.

29. Paramos paraiškos pildomos, teikiamos, registruojamos ir vertinamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

KOMUNIKACJOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

30. Komunikacijos projektų atranka atliekama Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

31. Už atitiktį Taisyklėse nustatytiems komunikacijos projektų atrankos kriterijams skiriami balai. Didžiausias galimas balų skaičius yra 100 (vienas šimtas).

32. Komunikacijos projektų atrankos kriterijai:

32.1. Komunikacijos projekte bus tikslingai prisidedama prie KPP priemonių žinomumo didinimo:

32.1.1. tikslingai prisidedama prie 4 ir daugiau KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 40 balų;

32.1.2. tikslingai prisidedama prie 3 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 30 balų;

32.1.3. tikslingai prisidedama prie 2 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 20 balų.

32.2. Pareiškėjas turi patirties vykdant komunikaciją tokiomis elektroninėmis priemonėmis, kurias ketina įgyvendinti šiame komunikacijos projekte (pagal Taisyklių 8 p.) – suteikiama 30 balų. Pareiškėjui gali būti suteikiami šie balai, jei jis įrodo savo turimą patirtį vykdant komunikaciją kiekviena iš tų elektroninių priemonių, kurias ketina įgyvendinti komunikacijos projekte. Šio atrankos kriterijaus atitikčiai įrodyti gali būti nurodoma ne tik su kaimo plėtra susijusi komunikacija.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-64, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01720

 

32.3. Komunikacijos projekte bus vykdoma gerosios patirties, įgyvendinant KPP, sklaida – suteikiama 30 balų.

33. Privalomasis mažiausias balų skaičius – 40 balų. Jeigu komunikacijos projektų atrankos vertinimo metu komunikacijos projektas įvertinamas mažiau negu 40 balų, paramos paraiška atmetama.

34. Vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusių paramos paraiškų, kurių daliai užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, papildomas vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Papildomas vertinimas atliekamas pagal du atrankos kriterijus: pirmiausia paramos paraiškos vertinamos pagal 32.3 papunktyje nurodytą atrankos kriterijų, o po to pagal 32.1 papunktyje nurodytą atrankos kriterijų.

 

XII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS

 

35. Komunikacijos projektų paraiškos vertinamos pagal paraiškos teikimo dieną galiojusias Taisykles. Agentūra, teigiamai ir neigiamai įvertinusi komunikacijos projektų paraiškas, rengia komunikacijos projekto vertinimo ataskaitas ir Agentūros vidaus procedūrose nustatyta tvarka teikia jas svarstyti Agentūroje sudarytam komunikacijos projektų atrankos komitetui (toliau – Agentūros PAK), į kurio sudėtį įtraukiamas ir Žemės ūkio ministerijos atstovas (-ai) Agentūros nustatyta tvarka. Parama skiriama tiems komunikacijos projektams, kuriems ją skirti rekomendavo Agentūros PAK. Atsižvelgiant į Agentūros PAK rekomendacijas, sprendimas dėl paramos skyrimo ar neskyrimo įteisinamas Agentūros direktoriaus įsakymu.

36. Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo informuoja pareiškėjus Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Pareiškėjas, gavęs Agentūros sprendimą skirti paramą, tampa paramos gavėju. Paramos sutartis nesudaroma.

 

XIII SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS MOKĖJIMO TVARKA

 

37. Mokėjimo prašymai ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti užpildžius elektroninę formą, naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga (adresas https://zumis.lt) Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

38. Mokėjimo prašymai ir (arba) papildomi dokumentai teikiami ir vertinami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

39. Mokėjimo prašymo forma skelbiama Agentūros interneto svetainėse (www.nma.lt).

40. Kartu su mokėjimo prašymu yra pateikiami šių dokumentų originalai arba patvirtintos kopijos:

40.1. jeigu buvo įgyvendinta 8.1 papunktyje nurodyta komunikacijos priemonė – įrodymai, jog:

40.1.1. internetinis seminaras vyko (įrašas laikmenoje ir internetinė nuoroda);

40.1.2. buvo pasiektas minimalus dalyvių kiekis (pavyzdžiui, prisijungusių dalyvių kiekį atvaizduojančios internetinio seminaro transliavimo platformos ekrano kopijos (angl. screenshot / printscreen), kuriose turėtų matytis prisijungę asmenys, data ir laikas);

40.1.3. dalyvių apklausos rezultatai.

40.2. jeigu buvo įgyvendinta 8.2 papunktyje nurodyta komunikacijos priemonė – internetinė nuoroda į internetinius socialinius tinklus ir kitus interneto šaltinius, kuriuose buvo vykdyta komunikacija;

40.3. jeigu buvo įgyvendinta 8.3 papunktyje nurodyta komunikacijos priemonė – sukurto virtualaus gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turo įrašas laikmenoje ir internetinė nuoroda;

40.4. jeigu buvo įgyvendinta 8.4 papunktyje nurodyta komunikacijos priemonė – sukurtos audiovizualinės produkcijos įrašas laikmenoje ir internetinė nuoroda;

40.5. komunikacijos projekto išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentai;

40.6. pareiškėjo prisidėjimo savo lėšomis prie tinkamų finansuoti išlaidų (jei jis numatytas) ir (arba) kredito įstaigos suteiktos paskolos (jei numatyta paskola) patvirtinimo dokumentai.

41. Šiai priemonės veiklos sričiai taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas arba išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos. Netiesioginės išlaidos, taikant fiksuotąją normą, apmokamos tik išlaidų kompensavimo būdu.

42. Pagal patirtų išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos, avanso dydis paramos gavėjui negali būti didesnis nei 40 proc. paramos sumos, skirtos tiesioginėms išlaidoms.

43. Avansas išmokamas (nustatyta suma) per 10 darbo dienų po Agentūros sprendimo skirti paramą dienos.

44. Kai bendra pagal paramos gavėjo pateiktus mokėjimo prašymus kompensuota ir avansu paramos gavėjui sumokėta suma pasiekia komunikacijos projektui įgyvendinti skirtą paramos sumą, komunikacijos projekto įgyvendinimo išlaidos toliau nekompensuojamos.

45. Baigęs įgyvendinti komunikacijos projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas, bei komunikacijos projekto galutinę įgyvendinimo ataskaitą, užpildydamas elektroninę formą, naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga (adresas https://zumis.lt), Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

46. Agentūra, išnagrinėjusi galutinį mokėjimo prašymą ir nustačiusi, kad paramos gavėjui buvo išmokėta didesnė paramos suma nei pripažinta tinkama finansuoti paramos lėšomis, vadovaudamasi Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, pareikalauja paramos gavėjo grąžinti perviršinę sumą.

47. Paramos gavėjas gali teikti ne daugiau kaip keturis mokėjimo prašymus.

48. Paramos lėšos paramos gavėjui išmokamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

 

XIV SKYRIUS

SANKCIJOS

 

49. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) komunikacijos projektą paramos gavėjui už padarytus pažeidimus gali būti taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos, t. y. paramos dydžio sumažinimas, paramos neskyrimas, reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos; apribojimas teikti paraiškas.

50. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka, sankcijų už pažeidimus, susijusius su pirkimų vykdymu, tvarka nustatyta Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

 

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Komunikacijos projektų įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas, skundų teikimo, jų nagrinėjimo ir patikrų vietoje atlikimo tvarka bei komunikacijos projekto dokumentų saugojimo reikalavimai nustatyti KPP administravimo taisyklėse.

52. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

53. Pasikeitus Taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams ir paramos gavėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme nurodyta kitaip.

_____________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

E-priemonių Taisyklių 1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-64, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01720

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-64, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01720

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-715 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų elektroninėms komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo