Suvestinė redakcija nuo 2017-07-25 iki 2018-02-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19573

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ NR. 07.1.1-CPVA-R-904 PRIEMONĖS „DIDŽIŲJŲ MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 10 d. Nr. 1V-989

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentui teikti paaiškinimus dėl šio įsakymo 1 punkte patvirtinto aprašo.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                  Saulius Skvernelis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-989

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ NR. 07.1.1-CPVA-R-904 PRIEMONĖS „DIDŽIŲJŲ MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas (toliau – paraiška), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą ir iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) atranką ir jų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

2.2. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 9–17) (toliau – De minimis reglamentas);

2.3. 2008 m. vasario 14 d. Komisijos komunikatą dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p. 6);

2.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

3.  Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Konversija – viešųjų teritorijų, pastatų (valdomų savivaldybės ar partnerio nuosavybės teise) pertvarkymas naujai funkcijai, paskirčiai ir (arba) anksčiau buvusios dabar aktualios paskirties ir (arba) funkcijų atkūrimas.

3.2. Miestų privažiavimai – prie visuomeninės paskirties statinių, kaip jie apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“, valdomų viešosios nuosavybės teise, arba poilsio, laisvalaikio zonų, esančių projekto investicijomis tvarkomos viešosios erdvės teritorijoje, transporto priemonėms privažiuoti ir (ar) pastatyti skirta esama ar naujai įrengiama infrastruktūra.

3.3. Tikslinės teritorijos – vidaus reikalų ministro įsakymais patvirtintose didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių) integruotose teritorijų vystymo programose nurodytos tikslinės teritorijos, kuriose bus įgyvendinama atitinkamo miesto integruota teritorijų vystymo programa.

3.4.        Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

4.  Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5.  Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6.  Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regionų projektų planavimo būdu.

7.  Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti ne daugiau kaip 150 653 517 Eur (vieno šimto penkiasdešimties milijonų šešių šimtų penkiasdešimt trijų tūkstančių penkių šimtų septyniolikos eurų), iš kurių ne daugiau kaip 138 438 367 Eur (vienas šimtas trisdešimt aštuoni milijonai keturi šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai)  – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos, ne daugiau kaip 12 215 150 Eur (dvylika milijonų du šimtai penkiolika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt eurų)  – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

8.  Pagal Aprašą skiriamų ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymas regionams:

 

Regiono pavadinimas:

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Vilniaus

43558850

Kauno

31423772

Klaipėdos

23227525

Šiaulių

20360287

Panevėžio

19867933

Iš viso

138438367

 

8.1. ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

 

22014 metai

 

22015 metai

 

22016 metai

 

22017 metai

 

22018 metai

 

22019 metai

 

22020 metai

 

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Vilniaus

0

0

16116775

14374420

4355885

4355885

4355885

43558850

Kauno

0

0

11626796

10369845

3142377

3142377

3142377

31423772

Klaipėdos

0

0

8594183

7665083

2322753

2322753

2322753

23227525

Šiaulių

0

0

7533306

6718895

2036029

2036029

2036028

20360287

Panevėžio

0

0

7351135

6556418

1986793

1986793

1986794

19867933

Iš viso

0

0

51222195

45684661

13843837

13843837

13843837

138438367.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

8.2. ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

 

2014 metai

 

2015 metai

 

2016 metai

 

2017 metai

 

2018 metai

 

2019 metai

 

2020 metai

 

2021 metai

 

2022 metai

 

2023 metai

 

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Vilniaus

0

0

435588

3484708

9582947

12196478

7840593

4355885

3920297

1742354

43558850

Kauno

0

0

314238

2513902

6913230

8798656

5656279

3142377

2828139

1256951

31423772

Klaipėdos

0

0

232275

1858202

5110055

6503707

4180955

2322753

2090477

929101

23227525

Šiaulių

0

0

203603

1628823

4479263

5700880

3664852

2036029

1832426

814411

20360287

Panevėžio

0

0

198679

1589435

4370945

5563021

3576228

1986793

1788114

794718

19867933

Iš viso

0

0

1384383

11075070

30456440

38762742

24918907

13843837

12459453

5537535

138438367

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

9.  Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėse teritorijose.

10.  Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1.    Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir teritorijų konversija, sukuriant sąlygas pritraukti į jas naujas komercines veiklas, pritaikant socialinei infrastruktūrai, gyvenamųjų vietovių  bendruomenių veiklai:

10.1.1.   apleistų, nenaudojamų pramoninės, komercinės ar kitos paskirties zonų sutvarkymas (pavyzdžiui, miesto aplinką darkančių pastatų / statinių, valdomų savivaldybės nuosavybės teise pašalinimas, pramonės zonų infrastruktūros plėtojimas, ir kitos viešosios miesto aplinkos infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir (ar) sukūrimas);

10.1.2.   savivaldybės ar partnerio nuosavybės teise valdomų apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų konversija.

10.2.  Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus miestų traukos centrus ar stiprinant esamus:

10.2.1. viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas – miestų aikščių, skverų ir parkų sutvarkymas, teritorijų apželdinimas, vandens telkinių pakrančių bei stacionarių krantinių (jų dalių), išskyrus tas, kurios skirtos laivams švartuoti ir krauti, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, sutvarkymas ir (arba) naujų įrengimas, rekreacinės laivybos nestacionarių prieplaukų, paplūdimių įrengimas, sutvarkymas, gatvių atnaujinimas, miestų privažiavimų įrengimas ir (ar) atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, automobilių stovėjimo aikštelių tinklo plėtra ir modernizavimas; apšvietimo infrastruktūros plėtra; viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas ir plėtra – priemonės, kurios prisideda prie esamos viešojo transporto sistemos plėtros ir siejasi su viešojo transporto keleivių prieinamumo prie šios sistemos gerinimu (pavyzdžiui, keleiviams skirtų paviljonų, eismo reguliavimo priemonių ir pan. įrengimas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

10.2.2. viešųjų poilsio, laisvalaikio zonų įrengimas ar esamų sutvarkymas, infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas gyvenamosios vietovės bendruomenės poreikiams;

10.2.3.   miestų viešųjų traukos centrų – pastatų, priklausančių savivaldybei ar partneriui nuosavybės teise, patalpų atnaujinimas, pritaikant jas naujoms gyvenamosios vietovės bendruomenės veikloms (taip pat ir pabėgėlių integracijai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

10.2.4. statinių (priklausančių savivaldybei ar partneriui nuosavybės teise), skirtų viešojo transporto sistemos prieinamumo gerinimui, atnaujinimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

10.2.5. viešųjų tualetų, priklausančių savivaldybei ar partneriui nuosavybės teise, statyba, atnaujinimas rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ir prijungiant prie komunalinių inžinerinių tinklų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

10.3.  Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose, kuriant ar atnaujinant mažos apimties bendruomeninę infrastruktūrą, sutvarkant aplinką, investuojant į žaliąją infrastruktūrą ir šių teritorijų pasiekiamumą.

11.     Aprašo 10 punkte nurodytų veiklų tikslai:

11.1.  Aprašo 10.1 papunktyje nurodytos veiklos tikslas – prisidėti prie palankių sąlygų verslo plėtrai ir kūrimui sudarymo ir (arba) paslaugų sektoriui vystytis;

11.2.  Aprašo 10.2 papunktyje nurodytos veiklos tikslas – prisidėti prie palankių sąlygų pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, gyvenamosios vietovės bendruomenės veiklos plėtrai sudarymo;

11.3.  Aprašo 10.3 papunktyje nurodytos veiklos tikslas – prisidėti prie gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo ir gyventojų tankumo didinimo.

12. Pagal Aprašo 10 punkte nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašai sudaromi iki 2018 m. kovo 31 d. visoms pagal Aprašo 8 punktą skiriamoms ES struktūrinių fondų lėšoms regionams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

Nr. 1V-515, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12567

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13.     Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra tikslinių teritorijų savivaldybių administracijos.

14.     Partneriais pagal Priemonę gali būti:

14.1. viešosios įstaigos, kurių dalininkai – valstybė arba savivaldybė;

14.2. biudžetinės įstaigos;

14.3. religinės bendrijos / bendruomenės, religiniai centrai;

14.4. nevyriausybinės organizacijos;

14.5. asociacijos, kurių nariai yra privatūs juridiniai asmenys;

14.6. privatūs juridiniai asmenys.

15.     Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėjas ir partneris turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 1 priedo 5.3–5.4 papunkčiuose. Partnerystė projekte turi teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

16. Privatūs juridiniai asmenys yra tinkami partneriai, kai:

16.1. tokio juridinio asmens vieni iš dalininkų arba akcininkų yra valstybė arba savivaldybė ir juridinis asmuo teikia viešąsias paslaugas, už kurių organizavimą atsakinga savivaldybė arba tokio juridinio asmens steigėjas ir visų akcijų savininkas yra savivaldybė ar valstybė; arba

16.2. įgyvendinami viešos ir privačios partnerystės projektai (tokiu atveju, privatus partneris turėtų būti atrinktas viešai ir skaidriai, vadovaujantis viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

17.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

18.  Projektas turi būti įtrauktas į atitinkamo miesto integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų planą.

19.  Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:

19.1.  projektas turi būti vykdomas tikslinėse teritorijose;

19.2.  projektas turi atitikti atitinkamo regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu;

19.3.  projektas turi atitikti atitinkamos savivaldybės strateginį veiklos planą.

20.     Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

21. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2023 m. rugsėjo 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

22.   Projektu turi būti siekiama bent vieno iš išvardytų stebėsenos rodiklių, kurie skaičiuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ ir paskelbtame ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – interneto svetainė www.esinvesticijos.lt), nustatyta tvarka:

22.1.  Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (rodiklio kodas P.B.238); minimali rodiklio pasiekimo reikšmė – 3 338 400 kv. m;

22.2.  Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (rodiklio kodas P. B.239); minimali rodiklio pasiekimo reikšmė – 14 596 kv. m.

23.   Projektu turi būti siekiama Aprašo 22 punkte nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes.

 

Regionas

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (P.B.238), kv. m:

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (P. B.239), kv. m:

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Vilniaus

210082

1050409

0

0

Kauno

151555

757775

1725

8630

Klaipėdos

112025

560125

967

4833

Panevėžio

98196

490982

227

1133

Šiaulių

95822

479109

0

0

Iš viso:

667680

3338400

2919

14596

 

24.     Projekto parengtumui taikomi reikalavimai:

24.1.  iki projektinio pasiūlymo pateikimo regiono plėtros tarybai dienos pareiškėjas turi parengti investicijų projektą, vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt; Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, reikalavimai investiciniam projektui netaikomi, tačiau investicijų projekte turi būti įvertinta bent viena projekto įgyvendinimo alternatyva;

24.2.  iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai:

24.2.1. Pareiškėjas (partneris) žemės sklypą, kuriame statomas statinys, turi valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais (valdymo ir naudojimo sutartis turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka). Kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalines žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas planuojamai vykdyti veiklai. Teisė valdyti ir naudoti žemės sklypą / sutikimas turi galioti ne trumpiau nei penkerius metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

24.2.2. nekilnojamojo turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti pagal projektą įgyvendinamą veiklą (išskyrus pastato konversijos atveju, kai pastato paskirtis turi būti pakeista iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos);

24.2.3. projektas turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus (kai privaloma, atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, atliktas poveikio iki projekto įgyvendinimo aplinkai vertinimas, atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas);

24.2.4. turi būti patvirtinta projektavimo užduotis, išduotos prisijungimo sąlygos bei specialieji reikalavimai (tuo atveju, kai statinio projektas nėra parengtas); patvirtintas statinio projektas ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei statinio projektas yra parengtas).

25.  Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

26.  Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kad projektas tenkina bent vieną iš kriterijų:

26.1.  vykdomas apleistų teritorijų ir (arba) pastatų regeneravimas;

26.2.  vykdomas tvarkomų pastatų funkcionalumo didinimas, atnaujintos infrastruktūros (pastatų, patalpų) pritaikymas bendruomenės poreikiams, pabėgėlių integravimui, užimtumo galimybių didinimui, ypač socialiai pažeidžiamiems asmenims, t. y. asmenims, kurie yra jautresni socialiniams ir ekonominiams iššūkiams ir rizikoms bei turi mažiau resursų su jais sėkmingai susidoroti – neįgaliesiems, vienišoms mamoms, priešpensinio ir pensinio amžiaus žmonėms, kvalifikacijos neturintiems jaunuoliams, tautinių mažumų atstovams, prievartą patyrusiems asmenims ir pan.;

26.3.  vykdoma žaliųjų miesto teritorijų (želdynų, miškų, vandens telkinių pakrančių, kitų gamtinių ekosistemų ar jų jungčių) atkūrimas ir (arba) plėtra;

26.4.  vykdomas istorinių miesto rajonų, miesto centro atgaivinimas arba kultūros paveldo atkūrimas;

26.5.  atnaujinta viešoji infrastruktūra pritaikoma naujoms veikloms, susijusioms su visuomenės švietimu ir gebėjimų ugdymu;

26.6.  vykdoma nemotorinio transporto tinklų, iš jų pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtos infrastruktūros plėtra.

27. Pagal Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje. Jei projektui teikiama valstybės pagalba, tokia pagalba turi tenkinti visas Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje ir 55 arba 56 straipsnyje nustatytas sąlygas. Jei projektui teikiama valstybės pagalba netenkina Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus arba 55 arba 56 straipsnio nuostatų, apie tokį projektą, vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 3 straipsniu ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalimi, Ministerija praneša Europos Komisijai ir laukiama jos teigiamo ar neigiamo sprendimo dėl galimybės įgyvendinti projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

271. Jei valstybės pagalba teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 23 dalimi ir 6 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos neturi būti prisiėmęs įsipareigojimų, dėl kurių investicija tampa neatšaukiama, t. y. neturi būti pasirašytos prekių tiekimo ar rangos darbų (taip pat rangos darbų su projektavimu) sutartys

Papildyta punktu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

272. Pareiškėjui gali būti teikiama de minimis pagalba veiklai visuose sektoriuose, išskyrus De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo  panaikinamas Reglamentas (EB) 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

273. Ministerija, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų 18 punkto reikalavimais, per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo suteikti valstybės pagalbą arba de minimis pagalbą pateikia duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą arba de minimis pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

28.  Priemonės lėšomis negali būti finansuojamos projektų išlaidos, kurios yra / buvo / bus finansuotos ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos arba valstybės biudžeto lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

29. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje, išskyrus Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytą reikalavimą išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą ir 20142020 m. rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Valstybės pagalbos atveju, vertinant projekto išlaidų tinkamumą finansuoti, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7, 55 ir 56 straipsnių nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

30.  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus Aprašo 31 punkte nurodytas išimtis. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus Aprašo 31 punkte nurodytas išimtis.

31. Projektui bendrai finansuoti papildomai skiriama ne daugiau kaip 2,5 procentinio punkto valstybės biudžeto lėšų (konkretus dydis nustatomas proporcingai paraiškos vertinimo metu nustatytai ES struktūrinių fondų lėšų daliai), atitinkamai sumažinant pareiškėjo dalį, jeigu:

31.1. kartu su paraiška pareiškėjas pateikia projekto veiklai (-oms) įgyvendinti reikalingo patvirtinto statinio techninio projekto (-ų) ir statybą leidžiančio dokumento (-ų) kopijas;

31.2. projekto įgyvendinimo pabaigoje, t.y. baigus įgyvendinti paskutinę projekto pirkimo sutartį (pateikus statybos užbaigimo dokumentą ir (arba) prekių / paslaugų perdavimo priėmimo aktą) nustatoma, kad projekto veiklų įgyvendinimo terminas sutrumpėja ne mažiau nei 10 proc. nuo termino, numatyto projekto sutartyje trukmės; jeigu projektų veiklų įgyvendinimo terminas buvo pakeistas, vertinamas pirminis terminas;

31.3. projektu tvarkomos teritorijos, apibrėžtos techniniu projektu, arba su projektu susijusioje teritorijoje per 2 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos bus sukurtos naujos darbo vietos, t. y. kiekvienam 100 000 Eur (vienam šimtui tūkstančių eurų) projekto investicijų turi būti sukuriama ne mažiau kaip 1 darbo vieta; projekto atitiktis šiame papunktyje nurodytam reikalavimui nustatoma paraiškos vertinimo metu, baigus įgyvendinti projektą (kartu su galutiniu mokėjimo prašymu) ir praėjus 2 metams po projekto veiklų įgyvendinimo vadovaujantis šiais reikalavimais:

31.3.1. naujai sukurtos darbo vietos skaičiuojamos projektu tvarkomos teritorijos, apibrėžtos techniniu projektu, ribose arba su projektu susijusioje teritorijoje;

31.3.2. nauja darbo vieta turi būti sukurta mažoje ar vidutinėje įmonėje arba įrengta konkreti stacionari fizinė darbo vieta savarankiškai dirbantiems asmenims; maža įmonė negali būti kontroliuojama didelės įmonės;

31.3.3. naujai sukurta darbo vieta neturi būti išlaikoma iš valstybės ar savivaldybės biudžeto;

31.3.4. atvirame ore esančioms darbo vietoms taikomas 0,5 sezoniškumo koeficientas (kiekvienam 100 000 Eur (vienam šimtui tūkstančių eurų) projekto investicijų turi būti sukuriamos ne mažiau kaip 2 darbo vietos);

31.3.5. darbo vieta negali būti perkelta; atitiktis šiam kriterijui vertinama patikrinant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėse pateiktą informaciją;

31.3.6. naujai kuriamos darbo vietos turi būti numatytos ir pagrįstos projekto investicijų projekte

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

311. Aprašo 31.3 papunktyje nurodyto reikalavimo įvertinimui turi būti pateikiamos šių dokumentų kopijos:

311.1. kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

311.1.1. registrų centro išrašus, įrodančius, kad su projektu susijusių teritorijų sklypai yra tušti, neišnuomoti ir priklauso valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise;

311.1.2. ketinimų protokolus, investicijų sutartis, pagrindžiančias planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičių su projektu susijusioje teritorijoje; tokie ketinimų protokolai ir investicijų sutartys turi būti sudaryti po Integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) patvirtinimo arba po atitinkamo veiksmo įtraukimo į ITVP;

311.1.3. techninį projektą ar techninius sprendinius, pagrindžiančius, kad suprojektuota reikiamo pajėgumo infrastruktūra; taikoma darbo vietoms, planuojamoms projektu tvarkomoje teritorijoje, apibrėžtoje techniniu projektu;

311.2. baigus įgyvendinti projektą, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu, projekto vykdytojas turi pateikti:

311.2.1. dokumentus, įrodančius, kad projektu tvarkomoje teritorijoje, apibrėžtoje techniniu projektu, yra įrengta planuota infrastruktūra (darbo vietos) ir paskelbti nuomos ar koncesijos konkursai;

311.2.2. sudarytas nuomos sutartis infrastruktūrai, esančiai su projektu susijusioje teritorijoje.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

312. Jei per praėjusius ataskaitinius metus regionas neįvykdo jam Aprašo 8.1 papunktyje numatyto ES struktūrinių fondų lėšų, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, plano (skaičiuojant kaupiamuoju būdu), einamaisiais ataskaitiniais metais pateiktoms atitinkamo regiono projektų paraiškoms Aprašo 31.1 papunktis netaikomas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

313. Paraiškos vertinimo metu nustatyta papildomai skiriama valstybės biudžeto dalis neperskaičiuojama projekto įgyvendinimo metu, išskyrus atvejus, kai projekto įgyvendinimo metu mažėja tinkamų finansuoti išlaidų suma.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

32. Projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis sumažinama ne daugiau kaip 2,5 procentinio punkto (konkretus dydis nustatomas proporcingai paraiškos vertinimo metu nustatytai ES struktūrinių fondų lėšų daliai), atitinkamai padidinant pareiškėjo dalį, jeigu:

32.1.  projekto įgyvendinimo eigoje projekto veiklų įgyvendinimo terminas pratęsiamas 10–50 proc. nuo termino, numatyto projekto sutartyje trukmės; jei projekto veiklų įgyvendinimo terminas pratęsiamas daugiau nei 50 proc. nuo termino, numatyto projekto sutartyje trukmės, projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis sumažinama 5 procentiniais punktais. Jeigu projektų veiklų įgyvendinimo terminas buvo pakeistas, vertinamas pirminis terminas;

32.2.  baigus įgyvendinti projektą padidės pareiškėjo išlaidos, skirtos projekto metu sutvarkytų pastatų (išskyrus konvertuojamus pastatus) išlaikymui (papildomi pareiškėjo darbuotojų etatai, padidėję pastatų išlaikymo kaštai); faktinės ir numatomos pareiškėjo išlaidos vertinamos tik paraiškos vertinimo metu;

32.3.  projekto vykdytojas nepasiekia projekto sutartyje nustatytų įsipareigojimų dėl darbo vietų sukūrimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

33.   Iš viso projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis negali viršyti 12,5 proc. ir negali būti mažesnė nei 2,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

34.  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo arba partnerio lėšų. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

35.     Pagal Aprašą tinkamų išlaidų kategorijos yra šios:

35.1.  3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“;

35.2.  4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“;

35.3.    6 išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“ – be privalomų įgyvendinti informavimo apie projektą priemonių, nustatytų Projektų taisyklių 37 skirsnyje, pasirašius projekto sutartį, projekto vykdytojas privalo informuoti visuomenę apie įgyvendinamą projektą du kartus – projekto įgyvendinimo pradžioje ir baigus įgyvendinti projektą (pavyzdžiui, straipsniai regioninėje ir (arba) vietinėje spaudoje, pranešimai, vaizdo ir garso informacija kitose visuomenės informavimo priemonėse);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

35.4.  7 išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“.

36.  Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma, apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.

37.  Projekto išlaidoms, kurios pagal Aprašą yra valstybės pagalba, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio nuostatos.

38. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

38.1. naujų pastatų statybos (išskyrus viešuosius tualetus), esamų pastatų naujų priestatų, antstatų ir (ar) kitų naujų pastato dalių statybos išlaidos, jei naujai pastatytų priestatų, antstatų ir (ar) kitų naujų pastato dalių plotų bendra suma yra didesnė daugiau nei 50 proc. pirminio pastato ploto;

38.2. pastatų išorės atitvarų sutvarkymo darbai bei pandusų ir laiptų, vedančių į pastatų atnaujinimas ir įrengimas, įgyvendinant veiklas pagal Aprašo 10.2.1, 10.2.2 ir 10.3 papunkčius;

38.3. šildomų ar vėsinamų naudojamų pastatų, priklausančių savivaldybei nuosavybės teise, esamų išorės atitvarų bei viršutinio aukšto perdangos apšiltinimo, įskaitant apšiltinimo sluoksnio apdailos darbų bei šildymo sistemos įrengimo ir (ar) keitimo išlaidas kapitalinio ir paprastojo remonto atveju;

38.4. pastatų rekonstrukcijos išlaidos, išskyrus įgyvendinant veiklas pagal Aprašo 10.1.2, 10.2.4 ir 10.2.5 papunkčius;

38.5. pastato arba patalpų, skirtų viešojo administravimo ir valstybės valdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, kultūros, švietimo įstaigų veiklai (išskyrus bibliotekas ir neformaliojo švietimo įstaigas įgyvendinant veiklas pagal Aprašo 10.1.2 papunktį) atnaujinimo, įrengimo ir konversijos nurodytai funkcijai išlaidos;

38.6. pastatų, patalpų, skirtų didelių ir vidutinių įmonių veiklai, atnaujinimo, įrengimo, konversijos nurodytai funkcijai išlaidos (išskyrus veiklas, įgyvendinamas pagal Aprašo 10.2.4 papunktį);

38.7. gatvių, pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, priskiriamų A kategorijai, atnaujinimas ir priskiriamų B kategorijai gatvių atnaujinimas, išskyrus B kategorijos gatvėms priklausančių pėsčiųjų ir dviračių takų (šaligatvių), gatvių bortų, nuovažų, viešojo transporto stotelių, automobilių stovėjimo vietų, želdinių, apšvietimo inžinerinių tinklų ir įrenginių, nevažiuojamojoje gatvės dalyje esančių lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo inžinerinių tinklų ir įrenginių, drenažo tinklų ir įrenginių, įrengimas ar atnaujinimas, jei tokios gatvės atnaujinimas nėra finansuojamas iš kitų ES struktūrinių fondų lėšų;

38.8. inžinerinių tinklų, išskyrus elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų įvadus projektu tvarkomoje teritorijoje, apibrėžtoje techniniu projektu , viešųjų erdvių lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklus, valdomus savivaldybės nuosavybės teise arba valdomus savivaldybės įmonių, projekto lėšomis tvarkomam statiniui funkcionuoti reikalingus inžinerinius tinklus, taip pat inžinerinius tinklus, kuriuos privaloma perkelti pagal išduotas prisijungimo ar kitas sąlygas, projektavimui, įrengimo ir (ar) atnaujinimo išlaidos; investicijos, skirtos inžinerinių tinklų perkėlimui, negali viršyti 5 proc. tiesioginių projekto išlaidų;

38.9. projektinio pasiūlymo ir paraiškos rengimo išlaidos;

38.10. požeminių ir daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo išlaidos;

38.11. naujų vandens telkinių įrengimo išlaidos;

38.12. užteršto grunto ir gruntinio vandens valymo išlaidos;

38.13. vandens telkinių valymo išlaidos;

38.14. bešeimininkių pastatų griovimo išlaidos;

38.15. požeminių ir pusiau požeminių buitinių atliekų konteinerinių aikštelių įrengimo išlaidos;

38.16. gyvenamosios paskirties patalpų įrengimo išlaidos;

38.17. įrangos ir (ar) inventoriaus, nesusijusio su statinio esminių reikalavimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, užtikrinimu (išskyrus pontoninius tiltus ir prieplaukas, baldus, stebėjimo ir apsaugos sistemas bei joms funkcionuoti reikalingą įrangą, stacionarius sporto įrenginius, vaikų žaidimų aikštelių įranga, šunų išvedžiojimo aikštelių įranga), įsigijimo ir atnaujinimo išlaidos;

38.18. mobiliųjų scenų ir mobiliųjų tualetų, išskyrus tokius, kurie eksploatuojami nuolat prijungti prie jų funkcionavimui reikalingų inžinerinių tinklų, įsigijimo išlaidos;

38.19. buitinių atliekų konteinerių įsigijimo išlaidos;

38.20. įrangos ir (ar) inventoriaus, skirto sukurtos infrastruktūros priežiūrai ir eksploatavimui, įsigijimo išlaidos;

38.21. elingų statyba, rekonstrukcija arba atnaujinimas;

38.22. elektra varomų transporto priemonių įkrovimo stotelių įrengimo išlaidos;

38.23. pastatų, patalpų, skirtų religinių bendruomenių, sukarintų organizacijų, politinių partijų veiklai, atnaujinimo, įrengimo, konversijos nurodytai  funkcijai išlaidos;

38.24. išlaidos sporto infrastruktūrai:

38.24.1. universalių sporto aikštynų (sporto paskirties inžinerinių statinių, skirtų ne mažiau nei dviem sporto šakoms) ir (ar) kompaktiškai įrengtų sporto paskirties inžinerinių statinių grupių, kurių bendras plotas didesnis nei 5 600 kv. m, statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos;

38.24.2. atvirame ore esančių sporto aikštelių (sporto paskirties inžinerinių statinių), kurių plotas didesnis nei 594 kv. m, statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos;

38.24.3. sporto salių įrengimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos (išskyrus veiklas, vykdomas pagal Aprašo 10.1.2 papunktį; tokiu atveju sporto salės patalpos plotas negali būti didesnis nei 594 kv. m);

38.24.4. sporto paskirties pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių, skirtų švietimo įstaigų, kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklai (išskyrus vaikų neformalųjį švietimą), profesionalių sporto klubų veiklai ar sporto šakų federacijų varžyboms;

38.24.5. universalių sporto aikštynų, atvirame ore esančių sporto aikštelių ir kompaktiškai įrengtų sporto paskirties inžinerinių statinių su specialiuoju apšvietimu ir (ar) tribūnomis, įrengiamų projekto teritorijoje,  ir specialaus apšvietimo ir (ar) tribūnų, įrengiamų su projektu susijusioje teritorijoje ir skirtų projekto metu sukurtos sporto infrastruktūros poreikiams, statybos, rekonstrukcijos, remonto, įrengimo išlaidos;

38.24.6. švieslenčių įsigijimo ir įrengimo, pastatų universaliuose sporto aikštynuose, atvirame ore esančių sporto aikštelėse bei kompaktiškai įrengtuose sporto paskirties inžineriniuose statiniuose statybos, rekonstrukcijos, remonto išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

39. Jei pareiškėjui arba partneriui nuosavybės ar patikėjimo teise priklauso tik dalis planuojamo atnaujinti ar konvertuoti statinio, netinkamos finansuoti laikomos pareiškėjui arba partneriui nepriklausančiai statinio daliai tenkančios statinio atnaujinimo, atnaujinimo ar konversijos išlaidos. Pagal tą pačią proporciją nustatoma ir netinkamų išlaidų dalis, tenkanti projektavimo, statinio techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, tyrinėjimų ir panašioms išlaidoms, susijusioms su statinio atnaujinimu ar konversija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

40.  Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, yra taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

41.  Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

41.1.  bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

41.2.  bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma tai pagalbai.

411. Siekiant užtikrinti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 55 straipsnio 10 dalyje ir 56 straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų dėl valstybės pagalbos dydžio laikymąsi, diskontuotas investicijos veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų bus atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis. Palūkanų normą, naudojamą diskontuojant, sudaro Europos Komisijos patvirtinta bazinė palūkanų norma, skelbiama adresu http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, plius 100 bazinių punktų.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

412. Vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, kaip ji suprantama De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suma turi neviršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

42. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, o de minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

421. Įgyvendinančioji institucija vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pareiškėjo pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje, pagal formą, paskelbtą interneto svetainėje http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos registre patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta De minimis reglamento 3 straipsnyje.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

43. Tikslinės teritorijos savivaldybės vykdomoji institucija projektinius pasiūlymus Regiono plėtros tarybai teikia iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino pagal Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – regionų projektų atrankos tvarkos aprašas) nustatytą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-515, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12567

 

44Kartu su projektiniu pasiūlymu pateikiamas Aprašo 24.1 papunktyje nurodytas dokumentas.

45Regiono plėtros taryba, apsvarsčiusi apibendrintus projektinius pasiūlymus ir regiono projektų sąrašo projektą, priima sprendimą dėl regiono projektų sąrašo sudarymo. Šis sprendimas priimamas regionų projektų atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

46.  Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 3 priede, ir paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

47.  Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir teikia ją per iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką), jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės įgyvendinančiajai institucijai Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

48.  Jei neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka (taikoma, jei įdiegtos paraiškų teikimo per DMS funkcinės galimybės).

49.  Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

49.1.  partnerio (-ių) deklaraciją (-as), kurios forma paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (taikoma, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais);

49.2.  pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis klausimyną kurio forma paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

49.3.  informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus: atsakingų institucijų sprendimai, ar planuojama ūkinė veikla leistina, arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada, poveikio aplinkai vertinimo išvada (jei privaloma), išduoti saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (jei taikoma);

49.4.  informaciją apie ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (taikoma, jei projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma viršija 1 000 000 eurų);

49.5.  projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius) (jei taikoma);

49.6.  informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą);

49.7.  patvirtintos statinio projektavimo užduoties ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų kopijas. Rekomenduojame statinio projektavimo užduotį rengti vadovaujantis Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1S-266 „Dėl Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo“, 1 priedu (tuo atveju, jeigu statinio projektas nėra parengtas);

49.8.  statinio projekto, parengto ir patvirtinto STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nustatyta tvarka, kopiją (tuo atveju, jeigu statinio projektas yra parengtas); teikiama visos sudėties statinio projekto elektroninė versija PDF ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga;

49.9.  statybą leidžiančio dokumento, išduoto STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ nustatyta tvarka, kopiją (tuo atveju, jeigu statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas);

49.10.  numatomų sutvarkyti patalpų brėžinius iš inventorinės bylos ir preliminarius darbų apimčių žiniaraščius, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, arba dokumentus, kuriuose nustatyta orientacinė patalpų einamojo remonto kvadratinio metro kaina (tuo atveju, jeigu nėra būtina rengti statinio projekto);

49.11.  statinio, kurį numatoma tvarkyti projekto lėšomis, nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus; statinio savininko, bendrasavininko sutikimą ar kitus statytojo teisei įgyvendinti reikalingus dokumentus (neprašoma tuo atveju, kai teikiami Aprašo 49.8 ir 49.9 papunkčiuose nurodyti dokumentai);

49.12.  žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus; žemės sklypo savininko, bendrasavininko ar valdytojo sutikimą, valstybinės žemės patikėtinio sutikimą ar kitus statytojo teisei įgyvendinti reikalingus dokumentus (netaikoma tuo atveju, kai statytojo teisei įgyvendinti nereikia turėti žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų; neprašoma tuo atveju, kai teikiami Aprašo 49.8 ir 49.9 papunkčiuose nurodyti dokumentai);

49.13.  preliminarūs rangovų / prekių tiekėjų / paslaugų teikėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) kainų apklausos suvestines išlaidų dydžiui pagrįsti;

49.14. kai paraiškos pateikimo metu darbų, prekių ar paslaugų pirkimas yra įvykdytas, kartu su paraiška turi būti pateikta:

49.14.1. viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių su rangovu ar prekių tiekėju, ar paslaugos teikėju kopijos ir šių sutarčių pakeitimų kopijos, ir (arba) kitų dokumentų, kuriuose nurodytas pirkimo objektas, apimtis ir kaina, kopijos;

49.14.2. pirkimo dokumentų, jei šio pirkimo vertė viršijo tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnyje, ir jei šiuo pirkimu įsigytų darbų, prekių ar paslaugų, kurias prašoma finansuoti, vertė viršija 175 000 eurų (vieną šimtą septyniasdešimt penkis tūkstančius eurų), kopijos;

49.14.3. darbų, prekių ar paslaugų pirkimo, kurio prašoma finansuoti suma paraiškoje sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentų kopijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

49.15.  savivaldybės tarybos sprendimą dėl bendrojo finansavimo dalies iš savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo projektui, įskaitant ir netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą;

49.16.  dokumentą, patvirtinantį valstybės ar savivaldybės arba jų institucijų bei įstaigų įnašų dalį bendrajame viešosios įstaigos dalininkų kapitale (tuo atveju, jeigu projekto partneris – viešoji  įstaiga);

49.17.  kiti dokumentai, pagrindžiantys projekto apimtį (brėžiniai, planai), išlaidų dydį ir kitą paraiškoje pateiktą informaciją;

49.18.  informaciją apie faktines (už praėjusį vienerių metų ataskaitinį laikotarpį) ir numatomas savivaldybės išlaidas (5 metus po projekto užbaigimo), skirtas projekto metu sutvarkyto pastato išlaikymui“ dėl Aprašo 32.2 papunktyje numatytos sąlygos įvertinimo.

49.19. valstybės pagalbos atveju informaciją apie investicijų projektų prognozuojamus finansinius srautus ir valstybės pagalbą (Aprašo 3 priedas).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

50.  Visi Aprašo 49 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS arba raštu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytus priedus, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką

51.  Paraiškų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai paskutinė diena nustatoma regiono projektų sąraše.

52.  Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regiono projektų sąrašą.

53. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus. Nustačiusi, kad projektas atitinka Aprašo 1 priedo 4.5.1 papunktyje nustatytą bendrąjį reikalavimą, pildo Aprašo 4 priedą, o nustačiusi, kad projektas atitinka Aprašo 1 priedo 4.5.2 papunktyje nustatytą bendrąjį reikalavimą, pildo Aprašo 2 priedą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

54.  Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės.

55.  Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

56.  Nepavykus paraiškų įvertinti per Aprašo 55 punkte nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu, bet ne ilgiau nei 60 dienų. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės.

57.  Įgyvendinančioji institucija paraišką gali atmesti dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–15 skirsniuose, juose nustatyta tvarka, išskyrus, jei projekto stebėsenos rodiklio reikšmės projekto paraiškoje mažinamos ne daugiau nei 10 proc. projektiniame pasiūlyme nustatytos stebėsenos rodiklio reikšmės, toks pakeitimas laikomas neesminiu ir paraiška neatmetama. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

58.  Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

59.  Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

60.  Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

61.  Pagal Aprašą finansuojamiems projektams sudaromos dvišalės sutartys (toliau – projekto sutartis) tarp pareiškėjo ir įgyvendinančiosios institucijos.

62.  Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis, ir jei šis prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos

63.   Projekto sutarties originalas, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas, gali būti rengiamas ir teikiamas:

63.1.  kaip pasirašytas popierinis dokumentas; arba

63.2.  kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

64.  Projektai įgyvendinami pagal projekto sutartyje, Projektų taisyklių IV, VI ir VII skyriuose bei Apraše nustatytus reikalavimus.

65. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas, tik jei didinama projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia, laikantis Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytų sąlygų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-515, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12567

 

651. Projekte sutaupytos lėšos gali būti panaudotos, tik jei reikia padidinti projekto finansuojamąją dalį, neviršijant projekto sutartyje nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos, laikantis Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytų sąlygų.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-515, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12567

 

66.  Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad per 2 mėnesius po pirkimų plano įvertinimo įgyvendinančioje institucijoje dienos būtų paskelbtas (-i) projekto veiklai įgyvendinti reikalingas (-i) projektavimo paslaugų pirkimas (-ai) (tais atvejais, kai pareiškėjas paraiškos vertinimo metu nėra pateikęs patvirtinto statinio projekto) arba statybos darbų ir statinio techninės priežiūros paslaugų pirkimai (jeigu paraiškos vertinimo metu pareiškėjas turi patvirtintą statinio projektą). Jei projektų vykdytojas minėtų pirkimų nepaskelbia per 2 mėnesius po pirkimų plano įvertinimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti projekto sutarties nutraukimą.

67. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos arba, jei projektams teikiama valstybės pagalba, per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka, o projekto lėšomis įrengtuose sporto paskirties inžineriniuose statiniuose ir su projektu, kuriuo buvo įrengiami sporto paskirties inžineriniai statiniai, susijusiose teritorijose 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos negali būti įrengiamos tribūnos arba specialusis apšvietimas, kurie būtų skirti projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros poreikiams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

68.     Projekto vykdytojas projektui administruoti turi suformuoti komandą, kuri turėtų patirties infrastruktūros projektų valdymo, apskaitos ir  viešųjų pirkimų vykdymo srityse.

 

69.     Pareiškėjai ir projekto vykdytojai turi teisę apskųsti įgyvendinančiosios institucijos, Ministerijos veiksmus arba neveikimą Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

70.  Aprašo keitimo tvarka yra nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

71.  Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

_________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo

rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų

miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

 

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai.

 

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas) )(Kai įgyvendinami techninės paramos prioritetai, šis laukas nepildomas.)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regionų plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regionų projektų sąrašą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.1.1 konkretų uždavinį „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ ir siekiamą rezultatą.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 10 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.                

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 11 ir 21 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka  strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Atitiktį šiam reikalavimui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą).

Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentus nurodytus Aprašo 18 punkte ir 19.1– 19.3 papunkčiuose.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą).“

„2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Atitiktį šiam reikalavimui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą).

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos  ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų Aprašo  22 ir 23 punktuose.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis  informacija, pateikta paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – projekto paraiška) 13 punkte

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6 punkte

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6 ir 8 punktuose.“

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.1 papunktyje, kita paraiškos ir jos priedų informacija.“

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis);

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. (Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi siūlyti konkrečius veiksmus, nurodytus Aprašo 26 punkte.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.2.1 papunktyje.“

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 14.1 papunktyje, kita paraiškos ir jos priedų informacija.“

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo  ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas. (Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p.1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo).

 

 

 

4.5.1. Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka De minimis reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 272, 412, 42, 421 punktuose. Projektas arba veiklos finansuojamos pagal De minimis reglamentą, laikantis jame nustatytų reikalavimų.

 

4.5.2. Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Bendrajame bendrosios išimties reglamente, nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 27, 271, 37, 41, 411 ir 42 punktuose. Projektas arba veiklos finansuojami pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis jame nustatytų reikalavimų.“

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkami pareiškėjai ir partneriai yra nurodyti Aprašo 1316 punktuose.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 2 ir 3 punktuose.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.)

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 2 ir 3 punktuose ir projekto paraiškos prieduose.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris

(-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7.  paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Vertinant techninės paramos projektus šis vertinimo aspektas vertinamas pagal galimų techninės paramos gavėjų pateiktuose sutikimuose įgyvendinti techninės paramos projektą esančią informaciją.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 21 punkte ir projekto paraiškos priede „Partnerio deklaracija“

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Pareiškėjo planuojamos suformuoti projekto komandos atsakomybė ir funkcijos turi būti aiškiai aprašytos ir pakankamos projektui įgyvendinti. Taip pat pareiškėjas turi užtikrinti, kad į projekto komandą bus įtraukti reikiamos kompetencijos asmenys, kaip tai numatyta Aprašo 68 punkte.

 

 

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.3 papunktyje.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

(Šį vertinimo aspektą vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regiono projektų sąrašą, taip pat įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 24 punkte.

(Regiono plėtros tarybos sekretoriato įvertinimas pagal Aprašo 24.1 papunktį)

 

(Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas pagal Aprašo 24.2 papunktį)

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.3 papunktyje.

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas ir (arba) partneris turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 30 punkte nurodyta lėšų dalimi.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 11 punkte.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 12 punkte.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.5 papunktyje.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams, taip pat projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

Netaikoma (projektai bus pasirenkami atliekant daugiakriterinę analizę integruotos teritorijos vystymo programos tikslo, uždavinio ir priemonių lygiu).

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas šių metodinių nurodymų 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas  į valstybės arba regiono projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams, taip pat projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

Netaikoma (projektai bus pasirenkami atliekant daugiakriterinę analizę integruotos teritorijos vystymo programos tikslo, uždavinio ir priemonių lygiu).

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės  bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 5.4 papunktyje.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 6, 7 ir 9 punktuose.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 19.1 papunktyje ir 21 punkte nustatytus reikalavimus.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 4 ir  8 punktuose.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

(Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas kryžminis finansavimas.)

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus).

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma, turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 36 punkte.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 7 punkte.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš ERPF ar SF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija

1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams,  jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat techninės paramos  projektams, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 str. 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.)

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 10 punktą.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 19.1 papunktyje nustatytus reikalavimus.

Šio reikalavimo atitiktis tikrinama vadovaujantis informacija, pateikta projekto paraiškos 4.1 papunktyje.“

 

 

 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

1)  Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) valstybės ar regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Šis punktas taikomas tik valstybės ir regionų projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams. Vertinant techninės paramos projektus šis klausimas netaikomas.)

 

2)  Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildant lentelę SFMIS, jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“, ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų.  Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma.)

 

3)  Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

 

 

 

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Iš viso, Eur

Iš jų:

 

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

 

 

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.)

 

 

 

 

____________________________________                                     ______________________          ___________________________

 

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

__________________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas

 

 

PROJEKTO ATITIKTIES valstybės PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikru kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka

taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas), 55 ir 56 straipsnis.

 

 

2. Duomenys apie paraišką/projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (ių) pavadinimas (i)

 

 

3. Paraiškos/projekto patikra dėl atitikties Reglamentui

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

 

3.1

Bendrieji reikalavimai

 

 

 

3.1.1

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas?

 

 

 

 

3.1.1.1.

Maža įmonė

 

 

 

 

3.1.1.2.

Vidutinė įmonė

 

 

 

 

3.1.1.3.

Didelė įmonė

 

 

 

 

3.1.2.

Kokiai kategorijai priskiriamas partneris?

 

 

 

3.1.2.1.

Maža įmonė

 

 

 

 

3.1.2.2.

Vidutinė įmonė

 

 

 

 

3.1.2.3.

Didelė įmonė

 

 

 

 

3.1.3.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 1 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.1.4.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.5.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

3.1.6.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Reglamento 1 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

3.1.7.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai įmone, kaip apibrėžta Reglamento 2 straipsnio 18 punkte?

 

 

 

 

3.1.8.

Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje (t. y. įpareigojimu turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje nelaikomas reikalavimas turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą pagalbą teikiančioje valstybėje narėje mokėjimo metu)?

 

 

 

 

3.1.9.

Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas?

 

 

 

 

3.1.10.

Ar nėra viršijama investicinė valstybės pagalba vietos infrastruktūroms: 10 mln. EUR arba visos išlaidos, viršijančios 20 mln. EUR tai pačiai infrastruktūrai (kaip apibrėžta Reglamento 4 straipsnio 1 dalies cc punkte)?

 

 

 

 

3.1.11.

Ar valstybės pagalbos ribos neapeinamos dirbtinai išskaidant pagalbos schemas arba pagalbos projektus Reglamento 4 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.12.

Ar teikiama valstybės pagalba yra skaidri pagal Reglamento 5 straipsnio nuostatas?

 

 

 

 

3.1.13.

Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal Reglamento 6 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.14.

Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal Reglamento 6 straipsnio 3 dalies b punktą?

 

 

 

 

3.1.15.

Ar valstybės pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Reglamento 7 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.1.16.

Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų pagal Reglamento 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalis?

 

 

 

 

3.2. Reikalavimai pagalbai sporto ir daugiafunkcėms laisvalaikio infrastruktūroms

3.2.1.

Ar sporto infrastruktūros panaudojimas atitinka Reglamento 55 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.2.2.

Ar laisvalaikio infrastruktūra atitinka Reglamento 55 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

3.2.3.

Ar sporto ir daugiafunkcės laisvalaikio infrastruktūros panaudojimas atitinka Reglamento 55 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

3.2.4.

Ar sporto infrastruktūros naudojimo kainų nustatymo sąlygos skelbiamos visuomenei pagal Reglamento 55 straipsnio 5 dalį?

 

 

 

 

3.2.5.

Ar koncesija ar kitas patikėjimas trečiajai šaliai statyti, atnaujinti ir (arba) eksploatuoti sporto arba daugiafunkcinę laisvalaikio infrastruktūrą suteikiamas pagal Reglamento 55 straipsnio 6 dalį?

 

 

 

 

3.2.6.

Ar pagalbos yra prašoma tinkamoms finansuoti išlaidoms, kurios pagal Reglamento 55 straipsnio 8 dalį yra investicinės išlaidos į materialųjį ir nematerialųjį turtą (kaip apibrėžta Reglamento 2 straipsnio 29 ir 30 punktuose)?

 

 

 

 

3.2.7.

Ar pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo, kaip nurodyta Reglamento 55 straipsnio 10 dalyje?

 

 

 

 

3.3. Reikalavimai pagalbai vietos infrastruktūroms

3.3.1.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento 56 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.3.2.

Ar infrastruktūros panaudojimas atitinka Reglamento 56 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

3.3.3.

Ar koncesija ar kitas patikėjimas trečiai šaliai eksploatuoti infrastruktūrą suteikiami pagal Reglamento 56 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

3.3.4.

Ar valstybės pagalbos yra prašoma išlaidoms, kurios yra tinkamos finansuoti pagal Reglamento 56 straipsnio 5 dalį?

 

 

 

 

3.3.5.

Ar valstybės pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo, kaip nurodyta Reglamento 56 straipsnio 6 dalyje?

 

 

 

 

4.

Ar projektas atitinka valstybės pagalbos taisykles?

 

 

 

 

 

_____________________________________

(patikrą atlikusios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

____________

(data)

 

_________________________________

(vardas ir pavardė, parašas*)

 

 

* Jei pildoma popierinė versija__________________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priedas

INFORMACIJA APIE INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PROGNOZUOJAMUS FINANSINIUS SRAUTUS IR VALSTYBĖS PAGALBĄ

 

 

 

 

 

1. BENDRAI FINANSUOJAMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ PROJEKTO DUOMENYS

Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto pavadinimas.*

Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis, metų skaičius

Nurodomas projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis metais.*

Projekto pradžios metai

Nurodomi planuojami pirmieji projekto investicijų atlikimo metai.*

Diskonto norma, %

Nurodoma diskonto norma. Diskonto norma apskaičiuojama pagal investicijų projekto rengimo metu galiojančią bazinę normą, kuri skelbiama internetinėje svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža, kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p. 6)

 

 

 

 

 

2. PROGNOZUOJAMI FINANSINIAI SRAUTAI**

Nr.

 

Nominalioji grynoji dabartinė vertė

Realioji grynoji dabartinė vertė

 

2.1.

Alternatyvios investicijos, iš viso, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčių suma).

 

 

2.1.1.

Tinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma papunkčių nuo 2.1.1.1 iki 2.1.1.n suma).

 

 

2.1.1.1.

Šiame papunktyje, vadovaujantis Aprašo 37 punktu, iš investicinio projekto išrašomi biudžeto eilučių, kurios yra tinkamos finansuoti projekto išlaidos, nuo „A.1.“ iki „A.7.“ pavadinimai ir reikšmės.

 

 

2.1.1.n

 

 

2.1.2.

Netinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma papunkčių nuo 2.1.2.1 iki 2.1.2.n suma).

 

 

2.1.2.1.

Šiame papunktyje, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, VI skyriumi ir Aprašo 38 punktu, iš investicinio projekto išrašomi biudžeto eilučių, kurios yra netinkamos finansuoti projekto išlaidos, ir jų diskontuotos reikšmės nuo „A.1.“ iki „A.7.“ pavadinimai ir reikšmės.

 

 

...

 

 

 

2.1.2.n

 

 

2.2.

Veiklos išlaidos, iš viso, Eur**

(šiame papunktyje įrašomos diskontuotos veiklos išlaidos, nurodytos investicinio projekto biudžeto eilutėje „D.1.“).

 

 

2.3.

Veiklos pajamos, iš viso, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma 2.3.1 ir 2.3.2 papunkčių suma).

 

 

2.3.1.

Veiklos pajamos, Eur**

(šiame papunktyje įrašomos diskontuotos veiklos pajamos, nurodytos investicinio projekto biudžeto eilutėje „C“).

 

 

2.3.2.

Investicijų likutinė vertė, Eur**

(šiame papunktyje įrašoma diskontuota investicijų likutinė vertė, nurodyta investicinio projekto biudžeto eilutėje „B“).

 

 

2.4.

Veiklos pelnas, iš viso, Eur

(šiame papunktyje įrašomas skirtumas, gautas atėmus 2.3 ir 2.2 papunkčių reikšmes).

 

 

2.5.

Didžiausia galima valstybės pagalbos suma pagal Reglamento 55 arba 56 straipsnį, iš viso, Eur

(šiame papunktyje įrašomas skirtumas, gautas atėmus 2.1.1 ir 2.4 papunkčių reikšmes).

 

 

 

 

 

 

 

*Visi duomenys įrašomi iš valstybės pagalbos gavėjo investicinio projekto, parengto pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

** Duomenys į šią lentelę perkeliami iš kartu pateikiamos sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklės, kurioje rodiklių reikšmės būtų apskaičiuotos su investicijų projekto rengimo metu galiojančia bazine norma, kuri skelbiama interneto svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža, kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, p. 6).

 

 

 

 

 

___________________________

Papildyta priedu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES DE MINIMIS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS

 

1. Finansavimo teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – De minimis reglamentas)

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai) (jei taikoma)

 

3. Paraiškos / projekto veiklų patikra dėl atitikties De minimis reglamentui

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo (OJ L17, 21.1.2000, p. 22-52)?

 

 

 

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

 

 

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

 

 

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

 

 

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

 

 

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui / partneriui (-iams) teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

 

 

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo veiklą ne tik šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba neteikiama, bet taip pat ir viename ar keliuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba teikiama, ar tinkamomis priemonėmis (pavyzdžiui, atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas) užtikrinama, kad veiklai šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, nebūtų teikiama de minimis pagalba? (jei taikoma)

 

 

 

 

3.8.

Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

 

 

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta De minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

 

 

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai)) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (jei taikoma)

 

 

 

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (jei taikoma)

 

 

 

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo. Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

 

 

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba pagal De minimis reglamento 4 straipsnį yra skaidri?

 

 

 

(Nurodyti De minimis reglamento 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal De minimis reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

 

 

 

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į De minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

 

 

4.

Ar teikiamas finansavimas atitinka De minimis reglamentą?

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

 

____________

(parašas)

 

____________

(data)

 

 

Patikros peržiūra:

□ Išvadai pritarti

□ Išvadai nepritarti

 

 

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

______________________________________

(vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

____________________

Papildyta priedu:

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-586, 2016-08-25, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22639

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-515, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12567

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.