Suvestinė redakcija nuo 2018-02-16 iki 2018-04-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-01-10, i. k. 2017-00696

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.4.1-CPVA-R-302 PRIEMONĘ

„AKTUALIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“

 

2017 m. sausio 10 d. Nr. ĮV-15

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/8S-32 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Telšių regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/10S-40 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Šiaulių regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 51/5S-49 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ (Šiaulių regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 51/5S-53 redakcija), Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 51/1S-55 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 51/3S-53 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 51/7S-49 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 51/9S-36 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Kauno regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 51/2S-31 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Kauno regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra ataskaitomis: 2016 m. gruodžio 30 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-41-0001, 2017 m. vasario 23 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 1, 2017 m. vasario 24 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-61-0001, 2017 m. vasario 28 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-51-0001, 2017 m. kovo 17 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-01-0001, 2017 m. balandžio 11 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0001, 2017 m. balandžio 13 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-91-0001, 2017 m. balandžio 21 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-91-0002, 2017 m. balandžio 25 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-71-0001, 2017 m. balandžio 28 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0002, 2017 m. gegužės 17 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0003, 2017 m. gegužės 26 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-01-0002, 2017 m. birželio 23 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-91-0003, 2017 m. birželio 23 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-91-0004, 2017 m. liepos 20 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-71-0003, 2017 m. rugpjūčio 18 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-21-0001, 2017 m. rugpjūčio 28 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-71-0004, 2017 m. rugsėjo 21 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-21-0002, 2017 m. rugsėjo 22 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-21-0003, 2017 m. rugsėjo 22 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-21-0004, 2017 m. spalio 20 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0004, 2017 m. spalio 22 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-81-0003, 2017 m. spalio 27 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0005, 2017 m. lapkričio 10 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-21-0005, 2017 m. lapkričio 24 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-01-0004, 2017 m. lapkričio 24 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-21-0007, 2017 m. lapkričio 27 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0006, 2017 m. lapkričio 30 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-61-0003, 2018 m. sausio 12 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-51-0003, 2018 m. sausio 26 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-01-0005;

Preambulės pakeitimai:

Nr. ĮV-450, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04006

Nr. ĮV-520, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05562

Nr. ĮV-594, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06870

Nr. ĮV-697, 2017-05-22, paskelbta TAR 2017-05-23, i. k. 2017-08588

Nr. ĮV-721, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09447

Nr. ĮV-868, 2017-08-01, paskelbta TAR 2017-08-02, i. k. 2017-12950

Nr. ĮV-901, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13618

Nr. ĮV-929, 2017-09-08, paskelbta TAR 2017-09-08, i. k. 2017-14425

Nr. ĮV-985, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15606

Nr. ĮV-1081, 2017-11-14, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17941

Nr. ĮV-1181, 2017-12-12, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-19966

Nr. ĮV-151, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01532

Nr. ĮV-186, 2018-02-15, paskelbta TAR 2018-02-15, i. k. 2018-02362

 

1. S k i r i u šio įsakymo 1 priede nurodytam (-iems) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam (-iems) projektui (-ams) nustatyto dydžio finansavimą.

2. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                Liana Ruokytė-Jonsson

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15

1 priedas

 

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partneriai

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

 

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

 

iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

 

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

05.4.1-CPVA-R-302-41-0001

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

188777932

Kultūros paveldo objekto atgaivinimas ir išsaugojimas pritaikant jį bendruomenės poreikiams Kazlų Rūdoje

-

515 088,66

-

-

515 088,66

-

2.

05.4.1-CPVA-R-302-81-0001

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

167371234

Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos oficinos rekonstrukcija (restauravimas) bei pritaikymas viešojo turizmo reikmėms

-

490 785,75

-

-

490 785,75

-

3.

05.4.1-CPVA-R-302-61-0001

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

188726247

Muziejinės ir edukacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro sodyboje atliekant tvarkybos ir atkūrimo darbus

-

291 392,00

-

-

291 392,00

-

4.

05.4.1-CPVA-R-302-51-0001

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

188774975

Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams

-

402 168,40

-

-

402 168,40

-

5.

05.4.1-CPVA-R-302-01-0001

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

188718713

Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto Jašiūnų dvaro sodybos rūmų restauravimas. III etapas

-

330 113,00

-

-

330 113,00

-

6.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0001

Palangos miesto savivaldybės administracija

125196077

Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms

-

101 961,48

-

 

101 961,48

-

7.

05.4.1-CPVA-R-302-91-0001

Anykščių rajono savivaldybės administracija

188774637

Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai

-

419 264,35

-

-

419 264,35

-

8.

05.4.1-CPVA-R-302-91-0002

Utenos rajono savivaldybės administracija

188710442

Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje

-

240 513,19

-

-

240 513,19

-

9.

05.4.1-CPVA-R-302-71-0001

Tauragės rajono savivaldybės administracija

188737457

Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams

-

394 804,00

-

-

394 804,00

-

10.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0002

Šilutės rajono savivaldybės administracija

188723322

Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiems kultūros poreikiams

-

384 907,00

-

-

384 907,00

-

11.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0003

Kretingos rajono savivaldybės administracija

188715222

Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios - mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui

-

194 495,63

-

-

194 495,63

-

12.

05.4.1-CPVA-R-302-01-0002

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

188710061

Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba

-

2 043 533,77

-

-

2 043 533,77

-

13.

05.4.1-CPVA-R-302-91-0003

Molėtų rajono savivaldybės administracija

188712799

Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitalinis remontas pritaikant amatų centro ir bendruomenės poreikiams

-

221 058,00

-

-

221 058,00

-

14.

05.4.1-CPVA-R-302-91-0004

Zarasų rajono savivaldybės administracija

188753461

Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Antazavės dvaro aktualizavimas

-

284 719,81

-

-

284 719,81

-

15.

05.4.1-CPVA-R-302-71-0003

Pagėgių savivaldybės administracija

188746659

Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas

-

97 155,00

-

-

97 155,00

-

16.

05.4.1-CPVA-R-302-21-0001

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

188768545

Kėdainių Sinagogos (Smilgos g. 5A, Kėdainiai) kompleksiškas sutvarkymas, pritaikant kultūrinėms bei kitoms reikmėms

-

240 623,35

-

-

240 623,35

-

17.

05.4.1-CPVA-R-302-71-0004

Šilalės rajono savivaldybės administracija

188773720

Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams

-

205 165,00

-

-

205 165,00

-

18.

05.4.1-CPVA-R-302-21-0002

Kauno rajono savivaldybės administracija

188756386

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkyba

-

627 358,43

-

-

627 358,43

-

19.

05.4.1-CPVA-R-302-21-0003

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

188773916

Žiežmarių sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

-

176 720,23

-

-

176 720,23

-

20.

05.4.1-CPVA-R-302-21-0004

Raseinių

krašto istorijos muziejus

190151266

Pasandravio istorinio draustinio - poeto Maironio tėviškės ir gimtinės pritaikymas kultūrinėms ir edukacinėms reikmėms

-

215 991,95

-

-

215 991,95

-

21.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0004

Nidos evangelikų liuteronų parapija

191377396

Evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinnėms ir socialinėms reikmėms

-

93 235,21

-

-

93 235,21

-

22.

05.4.1-CPVA-R-302-81-0003

Rietavo savivaldybės administracija

188747184

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms

-

151 555,00

-

-

151 555,00

-

23.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0005

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

188773688

I. Simonaitytės memorialinio muziejaus modernizavimas

-

90 000,00

-

-

90 000,00

-

24.

05.4.1-CPVA-R-302-21-0005

Kauno kino centras „Romuva“

132082597

Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo objekto aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę

-

1 021 767,00

1 021 767,00

-

1 021 767,00

-

25.

05.4.1-CPVA-R-302-01-0004

Elektrėnų savivaldybės administracija

188756190

Abromiškių svirno pritaikymas muziejaus veiklai

-

113 510,23

-

-

113 510,23

-

26.

05.4.1-CPVA-R-302-21-0007

VšĮ „Soboro projektai“

303224896

Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei, socialinei, edukacinei veiklai

-

1 021 766,77

-

-

1 021 766,77

-

27.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0006

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

188710823

Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10; Bažnyčių g. 6; Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4) tvarkyba

-

1 021 766,88

-

-

1 021 766,88

-

28.

05.4.1-CPVA-R-302-61-0003

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

188726051

 

Kuršėnų dvaro sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (I-as etapas)

-

291 393,00

-

-

291 393,00

-

29.

05.4.1-CPVA-R-302-51-0003

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

188774594

Upytės dvaro svirno tvarkyba ir aktualizavimas

-

369.472,25

-

-

369.472,25

-

30.

05.4.1-CPVA-R-302-01-0005

Ukmergės kraštotyros muziejus

190346558

Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)

-

181 360,33

-

-

181 360,33

-

 

 

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-450, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04006

Nr. ĮV-520, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05562

Nr. ĮV-594, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06870

Nr. ĮV-697, 2017-05-22, paskelbta TAR 2017-05-23, i. k. 2017-08588

Nr. ĮV-721, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09447

Nr. ĮV-868, 2017-08-01, paskelbta TAR 2017-08-02, i. k. 2017-12950

Nr. ĮV-885, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13358

Nr. ĮV-901, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13618

Nr. ĮV-929, 2017-09-08, paskelbta TAR 2017-09-08, i. k. 2017-14425

Nr. ĮV-985, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15606

Nr. ĮV-1081, 2017-11-14, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17941

Nr. ĮV-1181, 2017-12-12, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-19966

Nr. ĮV-151, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01532

Nr. ĮV-186, 2018-02-15, paskelbta TAR 2018-02-15, i. k. 2018-02362

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-450, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04006

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-520, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05562

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-594, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06870

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-697, 2017-05-22, paskelbta TAR 2017-05-23, i. k. 2017-08588

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-721, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09447

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-868, 2017-08-01, paskelbta TAR 2017-08-02, i. k. 2017-12950

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-885, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-16, i. k. 2017-13358

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-901, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13618

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-929, 2017-09-08, paskelbta TAR 2017-09-08, i. k. 2017-14425

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-837 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-985, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15606

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1081, 2017-11-14, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17941

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1181, 2017-12-12, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-19966

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-151, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01532

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-186, 2018-02-15, paskelbta TAR 2018-02-15, i. k. 2018-02362

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo