Suvestinė redakcija nuo 2017-04-25 iki 2017-05-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-01-10, i. k. 2017-00696

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.4.1-CPVA-R-302 PRIEMONĘ

„AKTUALIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“

 

2017 m. sausio 10 d. Nr. ĮV-15

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 51/8S-32 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Telšių regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/10S-40 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Šiaulių regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 51/5S-49 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių regiono projektų sąrašo patvirtinimo“ (Šiaulių regiono plėtros tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 51/5S-53 redakcija), Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 51/1S-55 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 51/3S-53 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 51/7S-49 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo“, viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra ataskaitomis: 2016 m. gruodžio 30 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-41-0001, 2017 m. vasario 23 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 1, 2017 m. vasario 24 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-61-0001, 2017 m. vasario 28 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-51-0001, 2017 m. kovo 17 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-01-0001, 2017 m. balandžio 11 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-31-0001, 2017 m. balandžio 13 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. R-302-91-0001:

Preambulės pakeitimai:

Nr. ĮV-450, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04006

Nr. ĮV-520, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05562

Nr. ĮV-594, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06870

 

1. S k i r i u šio įsakymo 1 priede nurodytam (-iems) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam (-iems) projektui (-ams) nustatyto dydžio finansavimą.

2. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                Liana Ruokytė-Jonsson

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15

1 priedas

 

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partneriai

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

 

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

 

iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

 

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

05.4.1-CPVA-R-302-41-0001

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

188777932

Kultūros paveldo objekto atgaivinimas ir išsaugojimas pritaikant jį bendruomenės poreikiams Kazlų Rūdoje

-

515 088,66

-

-

515 088,66

-

2.

05.4.1-CPVA-R-302-81-0001

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

167371234

Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos oficinos rekonstrukcija (restauravimas) bei pritaikymas viešojo turizmo reikmėms

-

490 785,75

-

-

490 785,75

-

3.

05.4.1-CPVA-R-302-61-0001

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

188726247

Muziejinės ir edukacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro sodyboje atliekant tvarkybos ir atkūrimo darbus

-

291 392,00

-

-

291 392,00

-

4.

05.4.1-CPVA-R-302-51-0001

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

188774975

Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams

-

402 168,40

-

-

402 168,40

-

5.

05.4.1-CPVA-R-302-01-0001

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

188718713

Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto Jašiūnų dvaro sodybos rūmų restauravimas. III etapas

-

330 113,00

-

-

330 113,00

-

6.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0001

Palangos miesto savivaldybės administracija

125196077

Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms

-

101 961,48

-

 

101 961,48

-

7.

05.4.1-CPVA-R-302-91-0001

Anykščių rajono savivaldybės administracija

188774637

Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai

-

419 264,35

-

-

419 264,35

-

 

 

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-450, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04006

Nr. ĮV-520, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05562

Nr. ĮV-594, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06870

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-450, 2017-03-08, paskelbta TAR 2017-03-09, i. k. 2017-04006

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-520, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05562

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-594, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06870

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo