Suvestinė redakcija nuo 2018-10-09

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12117

 

Nauja redakcija nuo 2015-07-04:

Nr. 701, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-03, i. k. 2015-10835

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

dėl institucijų, atsakingų už lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, PASKYRIMO

 

2014 m. rugsėjo 3 d. Nr. 907

Vilnius

 

Įgyvendindama 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 123 straipsnį, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1) 97 straipsnio 1 dalį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1224 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisijos sudarymo ir atsakomybės už pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą paskirstymo“ 3.6.4 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti institucijas, atsakingas už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) valdymą ir kontrolę:

1.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (toliau – Žemės ūkio ministerija);

1.2. Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra).

2.  Nustatyti, kad valstybės institucijos, įmonės, įstaigos bei savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant Veiksmų programą, atsakingos:

2.1valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – už duomenų, reikalingų paramos paraiškų, pateiktų pagal Veiksmų programos priemones, vertinimui, paramos išmokėjimui ir projektų įgyvendinimo stebėsenai, informacijos apie gamintojų organizacijų ir jų narių per ankstesnius trejus kalendorinius metus (iki numatomų paramos skyrimo metų) rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos metinę vertę teikimą Agentūrai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1193, 2016-11-30, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28143

 

2.2. Aplinkos apsaugos agentūra:

2.2.1. už informacijos apie vidaus vandens telkiniuose sugautų žuvų kiekį, naudojamus verslinės žvejybos įrankius ir žvejybos vietą teikimą Agentūrai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1193, 2016-11-30, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28143

 

2.2.2.   už akvakultūros ūkių, nepatenkančių į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ar jų dalis, gamtotvarkos planų, parengtų vadovaujantis Veiksmų programos priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ įgyvendinimo taisyklėmis (toliau – gamtotvarkos planai), tvirtinimą;

2.3. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos:

2.3.1.   už Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų (ar jų dalių) ribų skaitmeninių erdvinių duomenų teikimą Agentūrai ir periodišką jų atnaujinimą;

2.3.2. už gamtotvarkos planų, įgyvendinamų „Natura 2000“ teritorijose esančiuose akvakultūros ūkiuose, priemonių poveikio saugomoms gamtos vertybėms vertinimo organizavimą ir gamtotvarkos planuose numatytos stebėsenos rezultatų apibendrintų išvadų pateikimą Žemės ūkio ministerijai;

2.4Lietuvos transporto saugos administracija – už Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų, susijusių su žvejybos laivais, teikimą Agentūrai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 999, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15938

 

2.5. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos:

2.5.1. už informacijos apie Baltijos jūros priekrantėje, Baltijos jūroje ir tolimuosiuose žvejybos rajonuose žvejojančių laivų geografinį žvejybos rajoną, žvejybos laikotarpį, naudojamus žvejybos įrankius, sugautų žuvų kiekį, taip pat duomenų apie pirminį žvejybos produktų pardavimą ir supirkimą teikimą Agentūrai;

2.5.2. už informacijos apie gamintojų organizacijų atitiktį pripažinimo sąlygoms teikimą Agentūrai, gamintojų organizacijų gamybos ir prekybos planų, jų įgyvendinimo metinių ataskaitų priėmimą ir vertinimą, išvadų apie gamybos ir prekybos plano įgyvendinimą parengimą ir teikimą Agentūrai;

2.5.3. už informacijos apie planuojamą vykdyti sandėliavimą priėmimą iš gamintojų organizacijų, taip pat informacijos apie produktų kiekius ir vertę, reikalingos gamintojų organizacijų atitikčiai paramos sandėliavimui sąlygoms, nustatytoms Reglamento (ES) Nr. 508/2014  67 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, įvertinti, teikimą Agentūrai;

2.5.4. už informacijos apie subjektų, siekiančių paramos pagal Veiksmų programos priemones, padarytus sunkius Bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimus, numatytus Reglamento (ES) Nr. 508/2014  10 straipsnio 1 dalies a–c punktuose, teikimą Agentūrai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1193, 2016-11-30, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28143

 

2.51. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – už investicijų, įgyvendintų pagal Veiksmų programos priemones, vertinimą dėl jų atitikties Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamiems teisės aktų reikalavimams, kai investicijoms taikomi tokie reikalavimai, ir pažymų apie jų atitiktį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamiems teisės aktų reikalavimams išdavimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1193, 2016-11-30, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28143

 

2.6. savivaldybės už dalyvavimą žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupių (toliau – grupės) veikloje.

3. Pavesti:

3.1. Žemės ūkio ministerijai:

3.1.1. atlikti vadovaujančiosios ir audito institucijų funkcijas, kaip numatyta žemės ūkio ministro tvirtinamose Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėse;

3.1.2. rengti ir teikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai informaciją, reikalingą Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d., įgyvendinimo pažangos ataskaitai parengti;

3.1.3. per 20 darbo dienų nuo kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigos teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei informaciją apie Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimą Lietuvoje;

3.2. Agentūrai – atlikti tarpinės ir tvirtinančiosios institucijų funkcijas, kaip numatyta žemės ūkio ministro tvirtinamose Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėse;

3.3. savivaldybėms, kuriose įgyvendinamos Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijos, skirti atstovą (-us) į šias grupes ir valdymo organus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1193, 2016-11-30, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28143

 

3.4. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – pagal duomenų teikimo sutartį su Agentūra per Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklėse, tvirtinamose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, nustatytus terminus pateikti jai informaciją apie subjektų, siekiančių paramos pagal Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemones, mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

3.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – pagal duomenų teikimo sutartį su Agentūra teikti jai informaciją apie subjektų, siekiančių paramos pagal Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemones, atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu; informaciją apie įmonėse, pateikusiose paramos paraiškas / gavusiose paramą pagal Veiksmų programos priemones, dirbančius apdraustuosius darbuotojus, siekiant užtikrinti įgyvendintų (įgyvendinamų) projektų stebėseną;

3.51. Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikti Agentūrai informaciją apie subjektų, siekiančių paramos pagal Veiksmų programos priemones, padarytas nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 256, 270, 2701, 2702, 271, 272, 274 straipsniuose;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1193, 2016-11-30, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28143

 

3.6. valstybės institucijoms, įstaigoms, nurodytoms šio nutarimo 2.1–2.51, 3.4–3.51 papunkčiuose, – pasirašyti arba papildyti jau pasirašytas duomenų teikimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1193, 2016-11-30, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28143

 

4. Šio nutarimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytos institucijos atlieka nutarimo 3.1.1 ir 3.2 papunkčiuose nustatytas funkcijas, nepriklausomai audito institucijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 2 dalį atlikus šių institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams vertinimą, nustačius jų atitiktį minėtiems kriterijams ir Europos Komisijai patvirtinus Veiksmų programą.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė atlieka šias funkcijas:

5.1. atsižvelgdama į vykdomos priežiūros rezultatus ir (arba) audito institucijai nustačius, kad vadovaujančioji, tvirtinančioji ar tarpinė institucija neatitinka jų paskyrimo kriterijų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede, nustato bandomąjį laikotarpį, per kurį vadovaujančioji, tvirtinančioji ar tarpinė institucija turi imtis reikiamų taisomųjų veiksmų, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 5 dalyje;

5.2. panaikina pavedimą vadovaujančiajai, tvirtinančiajai ar tarpinei institucijai atlikti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 ir 126 straipsniuose nustatytas funkcijas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 5 dalyje, ir paveda jų funkcijas atlikti naujai institucijai, audito institucijai atlikus šios institucijos atitikties paskyrimo kriterijams, nustatytiems Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede, auditą ir nustačius jos atitiktį minėtiems kriterijams;

5.3. sudaro Veiksmų programos stebėsenos komitetą, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 47–49 straipsniais;

5.4. atlieka Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, svarsto ketvirtines Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas ir prireikus įpareigoja institucijas imtis būtinų taisomųjų veiksmų.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                        Virginija Baltraitienė

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 701, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-03, i. k. 2015-10835

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1193, 2016-11-30, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28143

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 999, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15938

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ pakeitimo